Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miejski w Jędrzejowie

Ikona statystyk

REJESTR UMÓW ZAWARTYCH PRZEZ GMINĘ JĘDRZEJÓW W 2023 ROKU

Ikona statystyk

REJESTR UMÓW ZAWARTYCH PRZEZ GMINĘ JĘDRZEJÓW  W 2023 ROKU

NUMER UMOWY

DATA ZAWARCIA UMOWY

Z KIM ZOSTAŁA  ZAWARTA

CZEGO DOTYCZY UMOWA

OKRES TRWANIA LUB TERMIN WYKONANIA

WARTOŚĆ UMOWY BRUTTO

1/2023

02.01.2023

Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Jędrzejowie

Świadczenie usług w Punkcie Informacyjno – Konsultacyjnym cztery razy w tygodniu tj. w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki w godz. 14.30. – 19.30. 

Od dnia 02.01.2023 r. do dnia

31.12.2023 r.

87 000,00 zł.

2/2023

02.01.2023

Anna Sito

Prywatny Gabinet Psychiatryczny

Ul. 3 Maja 64

28 – 300 Jędrzejów

Przeprowadzenie badań psychiatrycznych i sporządzanie na piśmie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu na etapie postępowania prowadzonego przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jędrzejowie

Od dnia

04.01.2023 r.

do dnia 31.12.2023 r.

200,00 zł. za jedną opinię.

3/2023

02.01.2023

 

Osoba fizyczna  

Przeprowadzenie badań psychologicznych i sporządzanie na piśmie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu na etapie postępowania prowadzonego przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jędrzejowie

Od dnia

04.01.2023 r.

do dnia

31.12.2023 r.

190,00 zł. za jedną opinię.

4/2023

09.01.2023

Polska Spółka Gazownictwa

sp. z o.o. z siedzibą w Tarnawie, Oddział Zakład Gazowniczy
w Kielcach

Udostępnienie nieruchomości oznaczonych w rejestrach ewidencji gruntów obrębu 11 miasta Jędrzejowa jako działki  Nr 128/1, 129/1 w celu lokalizacji sieci gazowej  oraz przyłącza gazowego średniego ciśnienia.

Od dnia

09.01.2023

na czas nieokreślony

783,51 zł. – opłata jednozrazowa.

 

 

 

5/2023

09.01.2023

 

Osoba fizyczna

Udostępnienie nieruchomości oznaczonych w rejestrach gruntów obrębu 10 miasta Jędrzejowa jako działki Nr 56/23, 56/24 w celu budowy kanalizacji sanitarnej
do nieruchomości oznaczonej w rejestrach ewidencji gruntów obrębu 03 miasta Jędrzejowa jako działka Nr 432.

Od dnia

09.01.2023 r.

na czas nieokreślony

Jednorazowa opłata
w wysokości 890,52 zł.

6/2023

09.01.2023

 

Osoba fizyczna  

Dzierżawa części gruntu stanowiącego własność Gminy Jędrzejów oznaczonego w rejestrach ewidencji gruntów obrębu 04 miasta Jędrzejowa jako działka Nr 116 o pow.  w tej części 0,0198 ha.

Od dnia

05.01.2023 r.

do dnia 31.12.2025 r.

65,00 zł.,
w stosunku rocznym.

7/2023

09.01.2023

 

Osoba fizyczna

Dzierżawa części gruntu stanowiącego własność Gminy Jędrzejów oznaczonego w rejestrach ewidencji gruntów obrębu 04 miasta Jędrzejowa jako działka Nr 116 o pow. w tej części 0,0198 ha.

Od dnia

05.01.2023 r.

do dnia 31.12.2025 r.

65,00 zł.,
w stosunku rocznym.

8/2023

09.01.2023

 

Osoba fizyczna  

Dzierżawa gruntu komunalnego stanowiącego własność Gminy Jędrzejów, oznaczonego w rejestrach ewidencji gruntów obrębu Podlaszcze, jako działka Nr 315 o pow. 2.5400 ha.

Od dnia 01.02.2023 r.

na czas nieoznaczony

762,00 zł
w stosunku rocznym

9/2023

09.01.2023

 

Osoba fizyczna  

Dzierżawa gruntu stanowiącego własność Gminy Jędrzejów oznaczonych w rejestrach gruntów obrębu Brus jako działki Nr 15/3, 16/3, 930/5.

Od dnia

01.01.2023 na czas nieoznaczony

364,00 zł.
w stosunku rocznym

10/2023

09.01.2023

 

 Osoba fizyczna 

Najem części gruntu stanowiącego własność Gminy Jędrzejów oznaczonego w rejestrach ewidencji gruntów obrębu 04 miasta Jędrzejowa jako działka Nr 160/9 o pow. w tej części 18, 00 m2

Od dnia

01.02.2023 r.

na czas nieoznaczony

39,36 zł.,
w stosunku miesięcznym.

11/2023

09.01.2023

 

Osoba fizyczna    

Prowadzenie zajęć opiekuńczo – wychowawczych z elementami profilaktyki uzależnień z uczniami
„z grup ryzyka”  uczęszczającymi do Szkoły Podstawowej Nr 3 w Jędrzejowie.

Od dnia

10.01.2023 r.

do dnia

08.06.2023 r.

60,00 zł. – za godzinę zajęć.

 

 

 

 

 

12/2023

09.10.2023

 

Osoba fizyczna 

Prowadzenie zajęć opiekuńczo – wychowawczych z elementami profilaktyki uzależnień z uczniami
„z grup ryzyka”  uczęszczającymi do Szkoły Podstawowej Nr 3 w Jędrzejowie.

Od dnia

10.01.2023 r.

do dnia

08.06.2023 r.

60,00 zł. – za godzinę zajęć.

13/2023

10.01.2023

 

Osoba fizyczna 

Prowadzenie zajęć opiekuńczo – wychowawczych z elementami socjoterapii z uczniami „z grup ryzyka”  uczęszczającymi do Szkoły Podstawowej Nr 4
w Jędrzejowie.

Od dnia

17.01.2023 r.

do dnia

15.06.2023 r.

60,00 zł. – za godzinę zajęć.

14/2023

10.01.2023

 

Osoba fizyczna 

Prowadzenie zajęć opiekuńczo – wychowawczych z elementami socjoterapii z uczniami „z grup ryzyka”  uczęszczającymi do Szkoły Podstawowej Nr 4
w Jędrzejowie.

Od dnia

17.01.2023 r.

do dnia

15.06.2023 r.

60,00 zł. – za godzinę zajęć.

15/2023

13.01.2023

Telewizja Świętokrzyska

Ul. Paderewskiego 4/13

25 – 017 Kielce

Realizacja kampanii informacyjnej poprzez produkcję newsów telewizyjnych dotyczących funkcjonowania Gminy Jędrzejów, zwanych dalej filmami, a następnie ich emisja w internetowym Portalu Telewizyjnym „Telewizja Świętokrzyska”. 

Od dnia

13.01.2023 r.

do dnia

XII 2023 r

42 000,00 zł.

16/2023

18.01.2023

 

VIVERE Łukasz Nitecki

Ul. Sanicka 145

97 – 500 Radomsko

Przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Od dnia 02.01.2023 do dnia 30.12.2023r.

244,77 zł – za wykonanie projektu decyzji
o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego.

17/2023

25.01.2023

P.U.H. Jacek Jopek

Ul. Słodowa 8

28 – 300 Jędrzejów

Świadczenie usługi polegającej na dowozie i odwozie uczniów niepełnosprawnych do Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Terapeutyczno  - Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem w Kielcach.

Od dnia 01.02.2023

do dnia 30.06.2023

6.30 zł.  za 1 km.

Cena brutto całego zamówienia 54 432,00 zł. 

18/2023

26.01.2023

„Gomex – Detal” Bogdan Gołda, Grzegorz Gołda

Najem części gruntu komunalnego oznaczonego w rejestrach ewidencji gruntów 05 miasta Jędrzejowa 395 o powierzchni 13, 00 m2.

Od dnia 11.01.2023 do dnia 11.02.2023

383,76 za cały okres najmu.

19/2023

27.01.2023

 

Osoba fizyczna 

Najem części gruntu stanowiącego własność Gminy Jędrzejów oznaczonego w rejestrach ewidencji gruntów obrębu 04 miasta Jędrzejowa jako działka Nr 152/11.

Od dnia

01.02.2023

do dnia

28.02.2023

39,36 zł
w stosunku miesięcznym

20/2023

27.01.2023

 

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko – Kamienna

Al. Marszałka J. Piłsudskiego 51

Udostępnienie nieruchomości oznaczonej w rejestrach ewidencji gruntów obrębu 05 miasta Jędrzejowa jako działka Nr 154 w celu lokalizacji stacji transformatorowej, linii ziemnej średniego napięcia
i linii ziemnej kablowego niskiego napięcia

Od dnia
27.01.2023

na czas nieokreślony 

Jednorazowa opłata

3 239,82 zł.

21/2023

01.02.2023

 

 Osoba fizyczna 

Przekazanie odpłatne gminie prawa własności do sieci wodociągowej wraz z przyłączami na działkach o numerach ewidencyjnych 154
i 108/4 obręb 0012 Książe Skroniów.

Ustanowienie służebności przesyłu  –  do 21 dni od daty zawarcia umowy.

42 000,00 zł.

22/2023

01.02.2023

 

Osoba fizyczna 

Przekazanie odpłatne na rzecz Gminy Jędrzejów prawa własności do sieci wodociągowej wraz z przyłączami  na działce o numerze ewidencyjnym 27/34 obręb 0016 Ludwinów.

Ustanowienie służebności przesyłu  –  do 21 dni od daty zawarcia umowy.

66 000 ,00 zł.

23/2023

01.02.2023

 

Osoba fizyczna 

Przekazanie odpłatne na rzecz Gminy Jędrzejów prawa własności do sieci wodociągowej wraz z przyłączami oraz do sieci sanitarnej wraz z przyłączami na działkach
o numerach ewidencyjnych 108/2, 840/2, 840/10 obręb 0031 Skroniów

Ustanowienie służebności przesyłu  –  do 21 dni od daty zawarcia umowy.

160 000,00 zł.

24/2023

03.02.2023

MEDIK spółka z o.o.

Ul. Akacjowa 15 B

28 – 300 Jędrzejów

Przekazanie odpłatne na rzecz Gminy Jędrzejów prawa własności do sieci wodociągowej oraz do sieci kanalizacji sanitarnej wybudowanych na działkach o numerach ewidencyjnych 119/28 i 119/5 obręb 0010 Jędrzejów

 

--------------

26 000,00 zł.

25/2023

07.02.2023

Osoba fizyczna 

Przekazanie odpłatne na rzecz Gminy Jędrzejów prawa własności do sieci wodociągowej wybudowanej na działkach o numerach ewidencyjnych 141/20, 141/21
i 469/2 obręb 0017 Łączyn.

-------------

14 000 00 zł.

26/2023

20.02.2023

PGE Dystrybucja S.A.

ul. Garbarska 21a

20 – 340 Lublin

Udostępnienie nieruchomości oznaczonej w rejestrach ewidencji gruntów obrębu 04 miasta Jędrzejowa jako działka Nr 161/1 w celu budowy elektroenergetycznej linii kablowej

Od dnia

20.02.2023

na czas nieokreślony

5 633,40 zł. – opłata jednorazowa

27/2023

22.02.2023

„Mięso – Wędliny u Sławka”

Ul. F. Przypkowskiego 64

28 – 300 Jędrzejów

Najem pawilonu handlowego wraz z częścią gruntu komunalnego, na którym jest usytuowany, oznaczonego w rejestrach ewidencji gruntów obrębu 04 miasta Jędrzejowa jako działki Nr 176/12 i 177/19 o łącznej powierzchni 33,00 m2.

Od dnia 01.04.2023 r.

na czas nieoznaczony

701, 10 zł.

w stosunku miesięcznym

 

28/2023

22.02.2023

P.H.U. „PEZET” Piotr Zbirek

Bargały ul. Śląska 168

42 – 262 Poczesna

Najem części gruntu komunalnego, oznaczonego w rejestrach ewidencji gruntów obrębu Sudół jako działka Nr 515/2 o powierzchni w tej części 1,00 m2.

Od dnia

01.04.2023

na czas nieoznaczony

56,58 zł.

w stosunku miesięcznym

29/2023

22.02.2023

Osoba fizyczna

Najem części gruntu komunalnego oznaczonego w rejestrach ewidencji gruntów obrębu 04 miasta Jędrzejowa jako działka Nr 511/4 o powierzchni 200,00 m2.

Od dnia

01.04.2023

na czas nieoznaczony

153,75 zł

w stosunku miesięcznym

30/2023

22.02.2023

Osoba fizyczna  

Najem części nieruchomości komunalnej oznaczonej w rejestrach ewidencji gruntów obrębu Lasków jako działka Nr 382/1 o pow. 0,3500 ha `zabudowanej wiatą.

Od dnia

01.03.2023 r.

na czas nieoznaczony

985,23 zł.,

 w stosunku miesięcznym

31/2023

22.02.2023

P.U.H. „PARTNER DOM”

Roman Strączek

Ul. W. Reymonta 21 C

28 -300 Jędrzejów

Najem części gruntu komunalnego, oznaczonego w rejestrach ewidencji gruntów obrębu 04 miasta Jędrzejowa jako działka Nr 161/1 o powierzchni w tej części 582,00 m2.

Od dnia

01.03.2023 r.

na czas nieoznaczony

307, 50 zł.

w stosunku miesięcznym

 

 

32/2023

22.02.2023

 

Osoba fizyczna

Najem części gruntu komunalnego oznaczonego w rejestrach ewidencji gruntów obrębu 04 miasta Jędrzejowa jako działka Nr 439/16 o powierzchni
w tej części 22,00 m2 .

Od dnia

01.03.2023 roku

na czas nieoznaczony

591,63 zł.

w stosunku miesięcznym

33/2023

22.02.2023

 

Osoba fizyczna  

Najem części gruntu stanowiącego własność Gminy Jędrzejów oznaczonego w rejestrach ewidencji gruntów obrębu 04 miasta Jędrzejowa jako działka Nr 152/11
o powierzchni 24,00 m2.

Od dnia

01.04.2023 r.

na czas nieoznaczony

50,43 zł.

w stosunku miesięcznym

34/2023

22.02.2023

 

Osoba fizyczna

Najem części gruntu stanowiącego własność Gminy Jędrzejów oznaczonego w rejestrach ewidencji gruntów obrębu 04 miasta Jędrzejowa jako działka Nr 152/11
o powierzchni 18,00 m2.

Od dnia

01.03.2023 r.

na czas nieoznaczony

39,36 zł.

w stosunku miesięcznym.

35/2023

22.02.2023

 

Osoba fizyczna

Najem części gruntu stanowiącego własność Gminy Jędrzejów, oznaczonego w rejestrach ewidencji gruntów obrębu 04 miasta Jędrzejowa jako działka Nr 152/11 o powierzchni w tej części 18,00 m2.

Od dnia

01.03.2023 r.

na czas nieoznaczony

39,36 zł.

w stosunku miesięcznym.

36/2023

22.02.2023

 

Osoba fizyczna

Najem części gruntu stanowiącego własność Gminy Jędrzejów oznaczonego w rejestrach ewidencji gruntów obrębu 04 miasta Jędrzejowa jako działka
Nr 160/9 o powierzchni 18,00 m2.

Od dnia

01.04.2023 r.

na czas nieoznaczony

39,36 zł.

w stosunku miesięcznym.

37/2023

22.02.2023

 

Osoba fizyczna  

Najem części gruntu stanowiącego własność Gminy Jędrzejów oznaczonego w rejestrach ewidencji gruntów obrębu 04 miasta Jędrzejowa jako działka Nr 160/9
o powierzchni 18,00 m2.

Od dnia

01.04.2023 r.

na czas nieoznaczony

39,36 zł.

w stosunku miesięcznym.

38/2023

22.02.2023

 

Osoba fizyczna  

Najem części gruntu stanowiącego własność Gminy Jędrzejów oznaczonego w rejestrach ewidencji gruntów obrębu 04 miasta Jędrzejowa jako działka Nr 160/9
o powierzchni 18,00 m2.

Od dnia

01.03.2023 r.

na czas nieoznaczony

39,36 zł.

w stosunku miesięcznym.

39/2023

22.02.2023

 

Osoba fizyczna

Najem części gruntu stanowiącego własność Gminy Jędrzejów oznaczonego w rejestrach ewidencji gruntów obrębu 04 miasta Jędrzejowa jako działka Nr 160/9
o powierzchni 18,00 m2.

Od dnia

01.03.2023 r.

na czas nieoznaczony

39,36 zł.

w stosunku miesięcznym.

40/2023

22.02.2023

 

Osoba fizyczna

Najem części gruntu stanowiącego własność Gminy Jędrzejów oznaczonego w rejestrach ewidencji gruntów obrębu 04 miasta Jędrzejowa jako działka Nr 160/9
o powierzchni 18,00 m2.

Od dnia

01.03.2023 r.

na czas nieoznaczony

39,36 zł.

w stosunku miesięcznym.

41/2023

22.02.2023

 

Osoba fizyczna  

Najem części gruntu, stanowiącego własność Gminy Jędrzejów, oznaczonego w rejestrach ewidencji gruntów obrębu 04 miasta Jędrzejowa jako działka Nr 160/9
o powierzchni w tej części 18,00 m2.

Od dnia

01.03.2023 r.

na czas nieoznaczony

39,36 zł.

w stosunku miesięcznym.

42/2023

22.02.2023

 

Osoba fizyczna

Najem części gruntu stanowiącego własność Gminy Jędrzejów oznaczonego w rejestrach ewidencji gruntów obrębu 04 miasta Jędrzejowa jako działka Nr 160/9
o powierzchni 18,00 m2.

Od dnia

01.03.2023 r.

na czas nieoznaczony

39,36 zł.

w stosunku miesięcznym.

43/2023

22.02.2023

 

Osoba fizyczna

Najem części gruntu stanowiącego własność Gminy Jędrzejów oznaczonego w rejestrach ewidencji gruntów obrębu 04 miasta Jędrzejowa jako działka Nr 160/9
o powierzchni 18,00 m2.

Od dnia

01.03.2023 r.

na czas nieoznaczony

39,36 zł.

w stosunku miesięcznym

44/2023

27.02.2023

 

Osoba fizyczna  

Wynajem lokalu użytkowego o powierzchni 33,00 m2, mieszczącego się przy ulicy 11 Listopada 117
w Jędrzejowie

Od dnia

01.03.2023r.

do dnia

31.05.2023 r.

676,50 zł.

w stosunku miesięcznym

45/2023

27.02.2023

Ochotnicza Straż Pożarna
w Wolicy

Użyczenie nieodpłatne nieruchomości oznaczone
w rejestrach ewidencji gruntów obrębu Wolica jako działki Nr 465, Nr 463 o łącznej powierzchni 0, 7600 ha.

Od dnia

28.02.2023 r.

do dnia

27.02.2033 r.

Nieodpłatnie

46/2023

01.03.2023

JUKO sp. z o.o.

Ul. Piłsudskiego 54/40

42 – 400 Zawiercie

Odbiór, transport i zapewnienie opieki odłowionym bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Jędrzejów wraz z prowadzeniem działań adopcyjnych.

Od dnia

01.03.2023 r.

do dnia

29.02.2024 r.

3690,00 zł
za odbiór, transport
i zapewnienie opieki jednemu zwierzęciu

47/2023

01.03.2023

 

Osoba fizyczna

Realizacja zajęć w oparciu o program „Uzależnieni są uziemieni”.

Od dnia

15.03.2023

do dnia

31.10.2023

50,00 zł. za jedną godzinę.

48/2023

01.03.2023

Osoba fizyczna

Realizacja zajęć w oparciu o program „Ruszaj się na zdrowie”.

Od dnia

11.03.2023

do dnia

24.11.2023

50,00 zł. za jedną godzinę.

49/2023

01.03.2023

 

Osoba fizyczna

Realizacja zajęć w oparciu o program „Ruszaj się na zdrowie”.

Od dnia

11.03.2023

do dnia

24.11.2023

50,00 zł. za jedną godzinę.

50/2023

01.03.2023

 

Osoba fizyczna

Realizacja zajęć w oparciu o program „Od zabawy do mistrzostwa – aktywnie i zdrowo spędzam czas wolny”.

Od dnia

09.03.2023

do dnia

07.12.2023

50,00 zł. za jedną godzinę.

51/2023

01.03.2023

 

Osoba fizyczna

Realizacja zajęć w oparciu o program „Żyję zdrowo – mówię STO nałogom”.

Od dnia

08.03.2023

do dnia

18.10.2023

50,00 zł. za jedną godzinę.

 

 

 

52/2023

01.03.2023

 

Osoba fizyczna

Realizacja zajęć w oparciu o program „Żyję zdrowo – mówię STO nałogom”.

Od dnia

16.03.2023

do dnia

07.12.2023

50,00 zł. za jedną godzinę.

53/2023

01.03.2023

 

Osoba fizyczna

Realizacja zajęć w oparciu o program „Sport to zdrowie”.

Od dnia

21.04.2023

do dnia

20.10.2023

50,00 zł. za jedną godzinę.

 

 

54/2023

01.03.2023

 

Osoba fizyczna

Wykonanie czynności polegających na prowadzeniu pozalekcyjnych zajęć sportowo - profilaktycznych wraz z dożywianiem dla uczniów Szkoły Podstawowej w Rakowie. 

Od dnia

21.04.2023

do dnia

20.10.2023

50,00 zł. za jedną godzinę.

 

55/2023

01.03.2023

 

Osoba fizyczna

Wykonanie czynności polegających na prowadzeniu pozalekcyjnych zajęć sportowo- profilaktycznych wraz z dożywianiem dla uczniów Szkoły Podstawowej w Łysakowie.

Od dnia

20.03.2023

do dnia

20.11.2023

50,00 zł. za jedną godzinę.

 

56/2023

01.03.2023

 

Osoba fizyczna

Wykonanie czynności polegających na prowadzeniu pozalekcyjnych zajęć sportowo- profilaktycznych wraz z dożywianiem dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 3 w Jędrzejowie.

Od dnia

08.03.2023

do dnia

06.12.2023

50,00 zł. za jedną godzinę.

 

57/2023

01.03.2023

 

Osoba fizyczna

Wykonanie czynności polegających na prowadzeniu pozalekcyjnych zajęć sportowo- profilaktycznych wraz z dożywianiem dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 4 w Jędrzejowie.

Od dnia

06.03.2023

do dnia

27.11.2023

50,00 zł. za jedną godzinę.

 

58/2023

01.03.2023

 

Osoba fizyczna

Wykonanie czynności polegających na prowadzeniu pozalekcyjnych zajęć sportowo- profilaktycznych wraz z dożywianiem dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 4 w Jędrzejowie.

Od dnia

13.03.2023

do dnia

04.12.2023

50,00 zł. za jedną godzinę.

 

 

 

59/2023

01.03.2023

 

 Osoba fizyczna

Wykonanie czynności polegających na prowadzeniu pozalekcyjnych zajęć sportowo- profilaktycznych wraz z dożywianiem dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 5 w Jędrzejowie.

Od dnia

08.03.2023

do dnia

29.12.2023

50,00 zł. za jedną godzinę.

 

60/2023

07.03.2023

ZETO PROJEKT sp. z o.o.
z siedzibą w Olsztynie

Ul. Pieniężnego 6/7

Dostawa oprogramowania komputerowego dla Gminy Jędrzejów w ramach Programu „Cyfrowa Gmina” finansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Termin dostarczenia sprzętu – 60 dni od daty zawarcia umowy.

238 989,00 zł.

61/2023

07.03.2023

B&B Jacek Baron

Ul. W. Roździeńskiego 2A

Piekary Śląskie

 

Dostawa oprogramowania komputerowego dla Gminy Jędrzejów w ramach Programu „Cyfrowa Gmina” finansowanego ze środków Unii Europejskiej.

 7 dni od daty zawarcia umowy tj.

 od 07.03.2023 roku

7 955,64 zł.

62/2023

Nie istnieje umowa pod tym numerem

63/2023

07.03.2023

Software Hub  Sp. z o.o.

Ul. Ryżowa 33A

02 – 495 Warszawa

Dostawa oprogramowania komputerowego dla Gminy Jędrzejów w ramach Programu „Cyfrowa Gmina” finansowanego ze środków Unii Europejskiej.

14 dni od daty zawarcia umowy tj.  od 07.03.2023 roku

14 760,00 zł.

64/2023

07.03.2023

DRONPOL sp. z o.o.

Ul. Portowa 16

44 – 102 Gliwice

Kompleksowa usługa monitorowania zanieczyszczenia powietrza  na terenie miasta Jędrzejowa, za pomocą bezzałogowego statku powietrznego (dronu).

Od dnia

20.03.2023

do dnia 30.04.2023 r.

3 300,00 zł.

65/2023

10.03.2023

Stowarzyszenie Równać Szanse Jasionna 2019

Użyczenie części nieruchomości oznaczonej
w rejestrach ewidencji gruntów obrębu Jasionna jako działka Nr 175, na której znajduje się plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Jasionnie.

Od dnia

10.03.2023 r.

do dnia

09.03.2025 r.

Nieodpłatnie

66/2023

17.03.2023

HARDBUD Wojciech Bielecki

Złotniki 8A

28 – 300 Jędrzejów

Wykonanie remontu świetlicy wiejskiej
w miejscowości Sudół, Gmina Jędrzejów.

Od dnia

17.03.2023 r.

do dnia

31.10.2023 r.

39 000, 00 zł.

67/2023

20.03.2023

DELTA Tomasz Wejman

Ul. Kurowska 118

24 – 130 Końskowola

Usługa demontażu, transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest z pokryć dachowych budynków stanowiących własność osób fizycznych w 2023 roku znajdujących się na terenie Gminy Jędrzejów.

Od dnia

01.04.2023 r.

Do dnia

25.09.2023 r.

9,90 zł za 1 m2 demontażu, transportu
i utylizacji wyrobów zawierających azbest.

68/2023

20.03.2023

Szkoła Tańca Studio Dance Faktory

Joanna Maciejczyk

Ul. Krakowska 168

25 – 707 Kielce

Przeprowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych Gminy Jędrzejów w trakcie trwania projektu pod nazwą „Ogólnopolski Puchar Polski
w Tańcu Nowoczesnym”.

25.03.2023 r.

8 000,00 zł.

69/2023

22.03.2023

Usługi Psychologiczne Bogusława Supierz Nowińska

Ul. Słowiańska 10

28 – 300 Jędrzejów  

Wykonanie czynności polegających na poradnictwie rodzinnym dla rodzin w których występuje przemoc, poradnictwie psychologicznym indywidualnym dla osób doznających przemocy, prowadzeniu grupowych form wsparcia dla osób doznających przemocy. 

Od dnia

01.04.2023 r.

do dnia

30.11.2023 r.

100,00 zł.  za jedną godzinę.

70/2023

22.03.2023

Kancelaria Prawna Rafała Krzysztofika

Ul. Sadowa 20

28 – 300 Jędrzejów

Poradnictwo prawne dla osób doznających przemocy w ilości 100 godzin w ramach gminnego programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania narkomanii

Od dnia 01.04.2023 r.

do dnia 30.11.2023 r.

100,00 zł. za jedną godzinę.

71/2023

22.03.2023

Edukacja, Szkolenia
i Doradztwo EDUFIN
z siedzibą w Rzeszowie

Ul. Kosynierów 18/25

35 – 202 Rzeszów

Przeprowadzenie części merytorycznej podczas
2 – dniowego szkolenia w ilości 16 godzin dydaktycznych
z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie –„Przemoc domowa – nowe rozwiązania w nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy” dla instytucji współpracujących z Zespołem Interdyscyplinarnym w Jędrzejowie.

Od dnia 18.05.2023 r.

do dnia

19.05.2023 r.

250,00 zł za jedną godzinę

72/2023

22.03.2023

Zakład Handlowo – Usługowy „TED & JOL”

Jolanta Konwisarczyk

Ul. Leśna 48

26 – 200 Końskie

Zapewnienie dla grupy 30 osób noclegu wraz
z wyżywieniem.

Od dnia 18.05.2023 r.

do dnia

19.05.2023 r.

350,00 za jedną osobę

73/2023

22.03.2023

 

Osoba fizyczna

Najem komórki o powierzchni 15,00 m2 usytuowanej na części gruntu stanowiącego własność Gminy Jędrzejów oznaczonego w rejestrach ewidencji gruntów obrębu Zagaje jako działka Nr 336/8.

Od dnia

01.04.2023 r.

do dnia

30.06.2023 r.

36, 90 zł.
w stosunku miesięcznym.

74/2023

22.03.2023

Nexera sp. z o.o.

 al. Jana Pawła II 29

00 – 867 Warszawa

 

Odpłatne udostępnienie nieruchomości oznaczonej
w rejestrach ewidencji gruntów obrębu 04 miasta Jędrzejowa  jako działka Nr 504/46 w celu budowy sieci światłowodowej.

Od dnia 22.03.2023 r.

na czas nieokreślony.

450,00 zł.

75/2023

22.03.2023

PGE Dystrybucja S.A.

Ul. Garbarska 21 a

20 – 340 Lublin

Udostępnienie nieruchomości oznaczonych w rejestrach ewidencji gruntów obrębu 11 miasta Jędrzejowa  jako działki Nr 4/2, 5/3, 7/2, 8/4, 10/5, 12/4, 14/4, 16/5, 18/5, 20/4 w celu lokalizacji przyłącza energetycznego kablowego.

Od dnia 22.03.2023 r.

na czas nieokreślony

Jednorazowa opłata

7 782,21 zł.

76/2023

22.03.2023

 

Osoba fizyczna

Najem części gruntu komunalnego powierzchni
5 m2 oznaczonego w rejestrach ewidencji gruntów obrębu 06 miasta Jędrzejowa jako działka Nr 251/2 przy ulicy Murawiec.

Od dnia

23.03.2023 r.

do dnia

20.04.2023 r.

92,25 zł. – opłata jednorazowa

77/2023

24.03.2023

CEZAR Cezary Machnio i Piotr Gębka sp. z o.o. z siedzibą
w Radomiu

Ul. Wolność 8/4

 

Dostawa oprogramowania komputerowego dla Gminy Jędrzejów w ramach programu „Cyfrowa Gmina” finansowanego ze środków Unii Europejskiej.

 Termin dostarczenia sprzętu
– 7 dni od daty zawarcia umowy tj. 24.03.2023 r.

21 154, 77 zł.

78/2023

30.03.2023

Caritas Diecezji Kieleckiej

Z siedzibą ul. Jana Pawła II 3

25 – 013 Kielce

Prowadzenie zajęć opiekuńczo – wychowawczych z elementami socjoterapii przeznaczonych dla dzieci z „grup ryzyka” (w tym dożywianie dzieci) w placówkach wsparcia dziennego prowadzonych przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego.

Termin realizacji zadania
od dnia 01.04.2023 r.

do dnia 31.12.2023 r.

137 500,00 zł.

79/2023

30.03.2023

Caritas Diecezji Kieleckiej

Z siedzibą ul. Jana Pawła II 3

25 – 013 Kielce

Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych w formie półkolonii.

Termin realizacji zadania
od dnia 03.07.2023 r.

do dnia 28.07.2023 r.

25 000,00 zł.

80/2023

30.03.2023

Caritas Diecezji Kieleckiej

Z siedzibą ul. Jana Pawła II 3

25 – 013 Kielce

Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych w formie kolonii.

Termin realizacji zadania
od dnia 01.05.2023 r.

do dnia 30.09.2023 r.

60 000,00 zł.

81/2023

30.03.2023

Stowarzyszenie Trzeźwościowe „RELAKS”

Ul. Dojazd 1 M

28 – 300 Jędrzejów

Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez integrację osób uzależnionych od alkoholu oraz zagospodarowanie czasu wolnego tym osobom i ich rodzinom w stowarzyszeniach abstynenckich.

Termin realizacji zadania
od dnia 01.04.2023 r.

do dnia 31.12.2023 r.

24 000, 00 zł.

82/2023

30.03.2023

Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża
w Jędrzejowie

Plac T. Kościuszki 19

28 – 300 Jędrzejów

 Organizacja międzyszkolnego konkursu o tematyce uzależnień dla uczniów szkół podstawowych.

Termin realizacji zadania
od dnia 06.04.2023 r.

do dnia 21.06.2023 r.

2000,00 zł.

83/2023

03.04.2023

Rejonowy Związek Spółek Wodnych

Ul. Przypkowskiego 28 A

28 – 300 Jędrzejów

Wykonanie usługi polegającej na konserwacji urządzeń melioracji szczegółowej na obiekcie Mnichów rów R – 5 i rów R – 6.

Od dnia 03.04.2023 r.

do dnia 25.11.2023 r.

 

9 500,00 zł.

84/2023

03.04.2023

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „FIRSERWIS” Radosław Kałka

Ul. M. Reja 61 A

28 – 362 Nagłowice

Wykonanie usługi polegającej na pozimowym sprzątaniu ulic miejskich okrawężnikowanych na terenie miasta Jędrzejowa

Od dnia

03.04.2023 r.

do dnia

30.04.2023 r.

1609,20 zł za
1 km obustronnego sprzątania

85/2023

03.04.2023

Polska Spółka Gazownictwa
sp. z o. o. z siedzibą

w Tarnowie.

Oddział Zakład Gazowniczy
w Kielcach

Ul. Loefflera 2

25 – 550 Kielce

Udostępnienie nieruchomości oznaczonych w rejestrach ewidencji gruntów obrębu 06 miasta Jędrzejowa jako działki Nr 273, 255/1 w celu lokalizacji sieci gazowej.

Od dnia

03.04.2023 r.

na czas nieokreślony

2 065,17 zł.

86/2023

04.04.2023

KOMPLEX Robert Chrzanowski

Borki 29

28 – 300 Jędrzejów

Przebudowa dróg gminnych: Łysaków Drugi – Łysaków III, Łączyn Mały – Skroniów, Prząsław – Prząsław Mały, Skroniów – Brynica Sucha.

Od dnia

04.04.2023

do dnia

30.06.2023 r. 

 

53 006,85 zł.

87/2023

04.04.2023

 

Osoba fizyczna

Najem części gruntu komunalnego o powierzchni
w tej części 5,00 m2 oznaczonego w rejestrach ewidencji gruntu obrębu 06 miasta Jędrzejowa jako działka Nr 251/2 przy ulicy Murawiec

Od dnia 06.04.2023 r.

do dnia

31.12.2023 r.

92,25 zł.
w stosunku miesięcznym

88/2023

05.04.2023

Klub Sportowy

„Naprzód Jędrzejów”

Ul. Sportowa 1

28 – 300 Jędrzejów

Realizacja zadania publicznego pod tytułem „Popularyzacja piłki nożnej”.

Od dnia 06.04.2023 r.

do dnia

31.12.2023 r.

 

265 000,00 zł.

89/2023

05.04.2023

Ludowy Klub Sportowy „Piaskowianka”

Piaski 173 a

28 – 300 Jędrzejów

Realizacja zadania publicznego pod tytułem „Popularyzacja piłki nożnej”.

 Od dnia 06.04.2023 r.

do dnia

31.12.2023 r.

 

155 000,00 zł.

90/2023

05.04.2023

Ludowy Zespół Sportowy „ZRYW” Skroniów

Skroniów 63A

28 – 300 Jędrzejów

Realizacja zadania publicznego pod tytułem: „Kultura fizyczna i sport”.

Od dnia 06.04.2023 r.

do dnia

31.12.2023 r.

 

58 000,00 zł.

91/2023

05.04.2023

Młodzieżowy Klub Sportowy „FOOTBALL ACADEMY JĘDRZEJÓW”

Ul. Mieszka I 6/18

28 – 300 Jędrzejów

Realizacja zadania publicznego pod tytułem: „Udział w rozgrywkach piłkarskich na terenie całej Polski jako składowa podnoszenia poziomu umiejętności młodzieży”.

Od dnia 06.04.2023 r.

do dnia

31.12.2023 r.

 

8 000,00 zł.

92/2023

05.04.2023

Klub Sportowy „ELMAR” Jędrzejów

Ul. Sadowa 27

28 – 300 Jędrzejów

Realizacja zadania publicznego pod tytułem: „Popularyzacja piłki nożnej halowej i wspieranie młodych talentów”.

Od dnia 06.04.2023 r.

do dnia

31.12.2023 r.

 

8 000,00 zł.

93/2023

06.04.2023

SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne sp. o. o.

Ul. Bestwińska 105A

43 – 346 Bielsko - Biała

Zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego oraz niezbędnego wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej Zagaje.

Do 6 miesięcy

od zawarcia umowy
tj. od dnia 06.04.2023 roku

2 039 340, 00 zł.

94/2023

07.04.2023

Usługi Kurkowski, Sławomir Kurkowski

Ul. Bp. Jaworskiego 10/18

25 – 430 Kielce

Wykonanie monitoringu jakości wód opadowych z terenu miasta Jędrzejowa

Od dnia

07.04.2023 r.

do dnia

30.11.2023 r. 

9 900,00 zł.

95/2023

07.04.2023

Liga Obrony Kraju – Zarząd Powiatowy w Jędrzejowie

Ul. Brzeźnica 23

28 – 300 Jędrzejów

Realizacja zadania publicznego pod tytułem: „Szkolenie i współzawodnictwo sportowe w zakresie strzelectwa sportowego”.

Od dnia

08.04.2023 r.

do dnia

31.12.2023 r.

 

3 000,00 zł.

96/2023

07.04.2023

Jędrzejowskie Towarzystwo Muzyczne

Ul. Piłsudskiego 3

28 – 300 Jędrzejów

Prowadzenie Jędrzejowskiego Chóru Miejskiego i Organizacja XII Jędrzejowskich Spotkań Chóralnych.

Od dnia

08.04.2023 r.

do dnia

31.12.2023 r.

24 300,00 zł.

97/2023

07.04.2023

EKS – tremum Jędrzejowskie Towarzystwo Taneczne

Ul. B. Głowackiego 61 C

28 – 300 Jędrzejów

 

Realizacja zadania pod tytułem: „Koncert jubileuszowy z okazji 15 – lecia działalności zespołu tanecznego EKS – TREMUM z bankietem jubileuszowym”.

Od dnia

08.04.2023 r.

do dnia

30.11.2023 r.

9 000,00 zł.

98/2023

13.04.2023

Fundacja Centrum Europy Lokalnej

Ul. Stefana Okrzei 41 b/40

25 – 526 Kielce

Realizacja zadania publicznego pod tytułem” „Jędrzejowskie Dziedzictwo – od korzeni do skrzydeł”.

Od dnia

17.04.2023 r.

do dnia

30.09.2023

 

8 000,00 zł.

99/2023

13.04.2023

Stowarzyszenie Klub Sportowy Armmagedon

Ul. B. Chrobrego 2

28 – 300 Jędrzejów

Realizacja zadania publicznego pod tytułem: „Szkolenie młodzieży
i dorosłych, sztuki walki”.

Od dnia

13.04.2023 r.

do dnia 29.06.2023 r.

3000,00 zł.

100/2023

13.04.2023

Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy „NADIR”
w Jędrzejowie

Ul. Przypkowskiego 43

28 – 300 Jędrzejów

Realizacja zadania publicznego pod tytułem: „Szkolenie i uczestnictwo w rywalizacji sportowej sekcji lekkiej atletyki i strzeleckiej UMKS NADIR”.

Od dnia

14.04.2023 r.

do dnia

31.12.2023 r.

18 000,00 zł.

101/2023

13.04.2023

Jędrzejowski Klub Bokserski

Sudół 1

28 – 300 Jędrzejów

Realizacja zadania publicznego pod tytułem: „Organizacja treningów
i zawodów”

Od dnia

13.04.2023 r.

do dnia

31.12.2023 r.

2000,00 zł.

102/2023

18.04.2023

Związek Harcerstwa Polskiego

Chorągiew Kielecka Hufiec Jędrzejów

Ul. A. Krajowej 9

28 – 300 Jędrzejów

Realizacja zadania publicznego pod tytułem: „Gramy i wędrujemy, nigdy się nie poddajemy”.

Od dnia

18.04.2023 r.

do dnia

31.12.2023 r.

5 000,00 zł.

103/2023

19.04.2023

Przedsiębiorstwo Handlowo
 – Techniczne „SUPON”

Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach

Ul. Sandomierska 105

25 – 324 Kielce

Wykonanie przeglądów konserwacyjnych instalacji sygnalizacji pożaru w Archiwum Zakładowego Urzędu Miejskiego w Jędrzejowie oraz Urzędu Stanu Cywilnego.

Od dnia

20.04.2023 r.

do dnia

19.04.2024 r.

307,50 zł.
za przegląd.

104/2023

20.04.2023

 

Osoba fizyczna

Najem części gruntu komunalnego oznaczonego w rejestrach ewidencji gruntów obrębu 05 miasta Jędrzejowa 395 o powierzchni w tej części 8 m 2.

Od dnia

18.04.2023 r.

do dnia

29.04.2023 r.

98,40 zł.

105/2023

21.04.2023

 Vanstar Paweł Szostak

Książe – Skroniów 41

28 – 300 Jędrzejów

Udostępnienie nieruchomości oznaczonej w rejestrach ewidencji gruntów obrębu 03 miasta Jędrzejowa jako działka Nr 268
w celu budowy przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej do nieruchomości.

Od dnia 21.04.2023 r.

na czas nieokreślony

3007,35 zł.

106/2023

25.04.2023

Ochotnicza Straż Pożarna
w Prząsławiu

Nieodpłatne użyczenie części nieruchomości oznaczonej w rejestrach ewidencji gruntów obrębu Prząsław jako działka Nr 540 
w celu rozbudowy garażu

Od dnia

24.04.2023 r.

do dnia

23.04.2030 r.

Nieodpłatnie

107/2023

25.04.2023

 

Osoba fizyczna

Nieodpłatne użyczenie części nieruchomości oznaczonej w rejestrach ewidencji gruntów obrębu 04 miasta Jędrzejowa jako działka nr 218 o powierzchni 0,8560 ha.

Od dnia 17.04.2023 r.

do dnia 16.07.2023 r.

Nieodpłatnie

108/2023

25.04.2023

PGE Dystrybucja S.A.

Ul. Garbarska 21 a

20 – 340 Lublin

Udostępnienie nieruchomości oznaczonej w rejestrach ewidencji gruntów obrębu Lasków jako działka Nr 740 w celu lokalizacji przyłącza energetycznego kablowego.

Od dnia

25.04.2023 r.

na czas  nieokreślony

Jednorazowa opłata 
w wysokości 222,63 zł.

109/2023

27.04.2023

Zakład Robót Drogowo
– Mostowych  Janusz Pędzik

Ul. Prosta 224

25 – 385 Kielce

Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych.

Od dnia

27.04.2023 r.

do dnia

31.10.2023 r.

114 666,75 zł.

110/2023

04.05.2023

 

Osoba fizyczna  

Najem części gruntu, stanowiącego własność Gminy Jędrzejów, oznaczonego w rejestrach ewidencji gruntów obrębu 04 miasta Jędrzejowa jako działka Nr 152/11 o pow. w tej części 18,00 m2.

Od dnia 01.06.2023

na czas nieoznaczony

39,36 zł.

w stosunku miesięcznym

111/2023

04.05.2023

 

Osoba fizyczna

Oddanie dzierżawcy gruntu stanowiącego własność Gminy Jędrzejów oznaczonego w rejestrach ewidencji gruntów obręb Podchojny jako działka 1085 powierzchni 0,9400 ha.

Od dnia

01.03.2023 r.

na czas nieoznaczony

323,00 zł.,

W stosunku rocznym.

112/2023

04.05.2023

 

Osoba fizyczna

Najem części gruntu, stanowiącego własność Gminy Jędrzejów, oznaczonego w rejestrach ewidencji gruntów obrębu 04 miasta Jędrzejowa jako działka Nr 152/11
 o pow. w tej części 18,00 m2.

Od dnia 01.06.2023 r.

na czas nieoznaczony

39,36 zł.

w stosunku miesięcznym

113/2023

04.05.2023

 

Osoba fizyczna

Najem części gruntu, stanowiącego własność Gminy Jędrzejów, oznaczonego w rejestrach ewidencji gruntów obrębu 04 miasta Jędrzejowa jako działka
Nr 160/9 o pow. w tej części 18,00 m2.

Od dnia 01.06.2023

na czas nieoznaczony

39,36 zł.

w stosunku miesięcznym

114/2023

04.05.2023

 

Osoba fizyczna

Dzierżawa gruntu stanowiącego własność Gminy Jędrzejów oznaczonego w rejestrach ewidencji gruntów obrębu 04 miasta Jędrzejowa jako działka
Nr 176/6 o powierzchni 100 metrów kwadratowych.

Od dnia 01.05.2023 r.

na czas nieoznaczony

40,00 zł.
w stosunku rocznym.

115/2023

04.05.2023

 

Osoba fizyczna

 

Najem części gruntu, stanowiącego własność Gminy Jędrzejów, oznaczonego w rejestrach ewidencji gruntów obrębu 04 miasta Jędrzejowa jako działka
Nr 160/9 o pow. w tej części 18,00 m2.

Od dnia 01.06.2023

na czas nieoznaczony

39,36 zł.

w stosunku miesięcznym

116/2023

04.05.2023

 

Osoba fizyczna

Najem części gruntu, stanowiącego własność Gminy Jędrzejów, oznaczonego w rejestrach ewidencji gruntów obrębu 04 miasta Jędrzejowa jako działka
Nr 160/9 o pow. w tej części 18,00 m2.

Od dnia 01.06.2023

na czas nieoznaczony

39,36 zł.

w stosunku miesięcznym

117/2023

04.05.2023

 

Osoba fizyczna

Najem części gruntu komunalnego oznaczonego w rejestrach ewidencji gruntów obrębu 02 miasta Jędrzejowa jako działka Nr 156 o powierzchni w tej części 12,00 m2 .

Od dnia

28.10.2023

do dnia

03.11.2023

1045,50 zł.

118/2023

04.05.2023

„MAX” Rafał Zarzycki

Chmielnik , Rynek 26

26 – 020 Chmielnik

Najem części gruntu komunalnego oznaczonego w rejestrach ewidencji gruntów obrębu 05 miasta Jędrzejowa  jako działka Nr 395 o pow. w tej części 9,992 m.

Od dnia 01.05.2023 r.

do dnia

31.07.2023 r.

265,68 zł.
w stosunku miesięcznym.

119/2023

08.05.2023

PGE Dystrybucja S.A.

Ul. Garbarska 21 a

20 – 340 Lublin

Odpłatne udostępnienie nieruchomości oznaczonej
w rejestrach ewidencji gruntów obrębu Brus jako działka Nr 554/2
w celu budowy przyłącza energetycznego kablowego.

Od dnia

08.05.2023 r. na czas nieokreślony

223,86 zł. – jednorazowa opłata.

120/2023

08.05.2023

Firma Handlowo – Usługowa „EWUŚ” Ewa Wiśniewska

Skroniów 124 a

28 – 300 Jędrzejów

Najem części gruntu komunalnego oznaczonego w rejestrach ewidencji gruntów obrębu 05 miasta Jędrzejowa jako działka Nr 395
o powierzchni 12,00 m2  położonego przy Placu Tadeusza Kościuszki 11.

Od dnia

01.05.2023 r.

do dnia 31.07.2023 r.

354,24 zł.

w stosunku miesięcznym.

 

 

121/2023

08.05.2023

 

Osoba fizyczna

Najem części gruntu komunalnego położonego w Jędrzejowie przed lokalem znajdującym się przy Placu Tadeusza Kościuszki 22 oznaczonego w rejestrach ewidencji gruntów obrębu 05 miasta Jędrzejowa. 

Od dnia 01.05.2023 r.

do dnia

31.07.2023 r.

118,08 zł.

w stosunku miesięcznym

122/2023

15.05.2023

Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska Świętokrzyskie

Ul. A. Krajowej 11

28 – 300 Jędrzejów 

Realizacja zadania publicznego pod tytułem „Organizacja zawodów sportowych dla osób niepełnosprawnych w ramach działalności olimpiad specjalnych”.

Od dnia

02.05.2023 r.

do dnia

20.12.2023 r.

8 000,00 zł.

123/2023

15.05.2023

Jędrzejowski Klub Kolarski

Plac T. Kościuszki

28 – 300 Jędrzejów

Realizacja zadania publicznego „Popularyzacja kolarstwa”.

Od dnia 16.05.2023 r.

do dnia 30.10.2023 r.

 

3000,00 zł.

124/2023

15.05.2023

Jędrzejowski Uniwersytet Trzeciego Wieku z siedzibą
w Jędrzejowie

Ul. A. Krajowej 9

28 – 300 Jędrzejów

Realizacja zadania publicznego pod tytułem: „Seniorzy ze sportem na Ty”.

Od dnia

20.05.2023 r.

do dnia

31.10.2023 r.

4 000,00 zł.

125/2023

15.05.2023

Fundacja Instytut Kultury Ireneusza Ślusarczyka

Ul. Dygasińskiego 126

28 – 300 Jędrzejów

Realizacja zadania publicznego pod tytułem „Polska – na kartach księgi i w sercu – Mistrz Wincenty Kadłubek i dzisiejsi”.

Od dnia

01.08.2023 r.

do dnia

31.12.2023 r.

5 000,00 zł.

126/2023

15.05.2023

Stowarzyszenie Zwykłe „Towarzystwo Przyjaciół Muzeum im. Przypkowskiego
w Jędrzejowie”

Plac T. Kościuszki 8

28 – 300 Jędrzejów

Realizacja zadania publicznego pod tytułem „Sebastian krok – wystawa czasowa w Muzeum im. Przypkowskich w Jędrzejowie”

Od dnia

01.06.2023 r.

do dnia

30.09.2023 r.

5 000,00 zł.

127/2023

15.05.2023

Parafia Rzymskokatolickiej

pw. M.B. Nieustającej Pomocy
w Łysakowie Drugim

Przekazania dotacji z przeznaczeniem na zakup materiałów budowlanych do remontu chodnika przy kościele
w Łysakowie Drugim

Od dnia 15.05.2023 r.

do dnia 01.08.2023 r. (termin rozliczenia się z dotacji)

20 478, 23 zł.

128/2023

15.05.2023

Stowarzyszenie Psychoprofilaktyki
„Spójrz Inaczej”

Ul. Radomska 72

27 – 200 Starachowice

Przeprowadzenie pięciogodzinnej superwizji dla grupy 17 nauczycieli, którzy w roku 2022 wzięli udział w 120 godzinnym cyklu szkoleniowym „Wiem – Rozumiem – Pomagam” przygotowującym do pracy
z dziećmi z rodzin z problemem alkoholowym.

Dzień przeprowa- dzenia zajęć 22.05.2023 r.

1250,00 zł.

129/2023

16.05.2023

 

Osoba fizyczna

Najem części gruntu komunalnego oznaczonego w rejestrach ewidencji gruntów obrębu 05 miasta Jędrzejowa, Nr działki 395 o pow. 8,00 m2.

Od dnia

30.04.2023 r.

do dnia 31.05.2023 r.

282,90 zł jednorazowo.

130/2023

Pod tym numerem umowa nie figuruje.

131/2023

19.05.2023

P.H.U. „Leśnicki” Marek Leśnicki

Ludwinów 11 A

28 - 300 Jędrzejów

Wykonanie wymiany bramy garażowej w budynku świetlicy wiejskiej wraz z robotami towarzyszącymi w miejscowości Zagaje, gmina Jędrzejów

Od dnia

19.05.2023 r.

do dnia 30.06.2023 r.

29 960,77 zł.

132/2023

19.05.2023

 

Centrum Kultury w Jędrzejowie

Ul. Al. Piłsudskiego 3

28 – 300 Jędrzejów

Organizacja imprez o charakterze profilaktycznym :

  1. Festyn z okazji Dnia dziecka w dniu 04.16.2023 r.
  2. Festyn profilaktyczny na pożegnanie lata pod hasłem z zakresu przeciwdziałania narkomanii w dniu 10.09.2023 r.

Od dnia

19.05.2023r.

do dnia 30.12.2023 r.

50 000,00 zł.

133/2023

23.05.2023

Firma New Power sp. z o.o.

Ul. Skarbka z Gór 51 F/9

03 – 287 Warszawa

Wykonanie usług z zakresu przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej.

Od dnia

01.01.2024 r.

do dnia

31.12.2025 r.

4065,00 zł. netto

134/2023

24.05.2023

Osoba fizyczna

Najem części gruntu komunalnego, oznaczonego
w rejestrach ewidencji gruntów obrębu 04 miasta Jędrzejowa jako działka Nr 396/17 o powierzchni
w tej części 58,00 m2.

Od dnia

01.06.2023 r.

do dnia 31.08.2023 r.

49,20 zł.

 - w stosunku miesięcznym

135/2023

24.05.2023

 

Osoba fizyczna

Najem komórki o powierzchni 15,00 m2 usytuowaną na części gruntu stanowiącego własność Gminy Jędrzejów oznaczonego
w rejestrach ewidencji gruntów obrębu Zagaje jako działka
Nr 336/8.

Od dnia 01.07.2023 r.

do dnia 30.06.2026 r.

36,90 zł.

- w stosunku miesięcznym

136/2023

24.05.2023

 

Osoba fizyczna

Najem części gruntu komunalnego o powierzchni w tej części 10,00 m2 oznaczonego w rejestrach ewidencji gruntów obrębu 06 miasta Jędrzejowa jako działka Nr 251/2 przy ulicy Murawiec (dwa stanowiska handlowe  o numerach 19, 20).

Od dnia

01.09.2023 r.

do dnia

30.11.2023 r.

184,50 zł.
w stosunku miesięcznym
za jedno stanowisko handlowe

137/2023

25.05.2023

Zespół Świętokrzyskich
i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych

ul. Łódzka 244

25 – 655 Kielce

Przekazania zabytkowego typu wózka kłonicowego (leśnego) 
o numerze Sldh 00 – 094223064 – 0, Sld 00 – 094222817 – 2.

 

25.05.2023 r.

Nieodpłatnie – forma darowizny

138/2023

26.05.2023

PGE Dystrybucja S.A.

Ul. Garbarska 21 a

20 – 340 Lublin

Udostępnienie nieruchomości oznaczonej w rejestrach ewidencji gruntów obręb 03 Jędrzejów jako działka Nr 268 w celu lokalizacji przyłącza energetycznego kablowego.

Od dnia 26.05.2023 r.

na czas nieokreślony

899,13 zł.  jednorazowa opłata

139/2023

29.05.2023

FHU „Leśnicki” Marek Leśnicki

Ludwinów 11 A

28 – 300 Jędrzejów

Budowa garażu z zapleczem socjalno – magazynowym dla OSP Potok Wielki wraz
z bezodpływowym zbiornikiem na nieczystości ciekłe.

Od dnia 29.05.2023 r.

do dnia

12.06.2023 r.

36 000,00 zł.

140/2023

06.06.2023

TRANS – BUD Transportowo
 – Budowlane

Łukasz Janiga

Bełk 90

28 – 313 Imielno

Zakup tłucznia drogowego
i wynajem sprzętu do modernizacji dróg gminnych tłuczniowych.

Od dnia

06.06.2023 r.

do dnia 15.12.2023 r.

270 690,50 zł.

 

141/2023

07.06.2023

Maryla Siemieniec

„Melodia Szkoła Muzyczna”

Ul. Dygasińskiego 108

28 – 300 Jędrzejów

Wykonanie programu artystycznego prze Kapelę Folkową Jędrusie
w ramach imprezy plenerowej „Dożynki Piaski 2023”

03.09.2023 r.

12 500,00 zł.

142/2023

20.06.2023

P.P.H.U „CONER” Oś. Na Skarpie 6/2 28-340 Sędziszów

Zapewnienie obsługi gastronomicznej, stoisk handlowych i zorganizowanie wesołego miasteczka dla uczestników Dożynek Gminnych – Piaski 2023r.

03.09.2023r.

Nieodpłatnie

143/2023

22.06.2023

 

Osoba fizyczna

 

Wykonanie czynności polegających na organizowaniu, kierowaniu i prowadzeniu zajęć opiekuńczo – wychowawczych, kulturalnych, prozdrowotnych i sportowo – rekreacyjnych z wyznaczoną grupą dzieci na półkolonii w Szkole Podstawowej nr 2 im. Komisji Edukacji Narodowej w Jędrzejowie.

Od dnia

26.06.2023 r.

do dnia

07.07.2023 r.

1650,00 zł.

144/2023

22.06.2023

 

Osoba fizyczna

 

Wykonanie czynności polegających na prowadzeniu zajęć opiekuńczo – wychowawczych, kulturalnych, prozdrowotnych i sportowo – rekreacyjnych z wyznaczoną grupą dzieci na półkolonii w Szkole Podstawowej nr 2 im. Komisji Edukacji Narodowej w Jędrzejowie.

Od dnia

26.06.2023 r.

do dnia

07.07.2023 r.

1450,00 zł.

145/2023

22.06.2023

 

Osoba fizyczna

 

Wykonanie czynności polegających na prowadzeniu zajęć opiekuńczo – wychowawczych, kulturalnych, prozdrowotnych i sportowo – rekreacyjnych z wyznaczoną grupą dzieci na półkolonii w Szkole Podstawowej nr 2 im. Komisji Edukacji Narodowej
w Jędrzejowie.

Od dnia

26.06.2023 r.

do dnia

07.07.2023 r.

1450,00 zł.

146/2023

22.06.2023

 

Osoba fizyczna

 

Wykonanie czynności polegających na prowadzeniu zajęć opiekuńczo – wychowawczych, kulturalnych, prozdrowotnych i sportowo – rekreacyjnych z wyznaczoną grupą dzieci na półkolonii w Szkole Podstawowej nr 2 im. Komisji Edukacji Narodowej w Jędrzejowie.

Od dnia

26.06.2023 r.

do dnia

07.07.2023 r.

1450,00 zł.

147/2023

22.06.2023

 

Osoba fizyczna

Wykonanie czynności polegających na prowadzeniu zajęć opiekuńczo – wychowawczych, kulturalnych, prozdrowotnych i sportowo – rekreacyjnych z wyznaczoną grupą dzieci na półkolonii w Szkole Podstawowej nr 2 im. Komisji Edukacji Narodowej
w Jędrzejowie.

Od dnia

26.06.2023 r.

do dnia

07.07.2023 r.

1450,00 zł.

148/2023

22.06.2023

Usługi Transportowe Sprzętowo – Handlowe Edmund Krupa

Ul. M. Ćwiklińskiej 5A/45

Kielce

Przebudowa drogi gminnej
Nr 328068T ul. Polnej
w Jędrzejowie polegająca na wykonaniu odwodnienia.

Od dnia

22.06.2023 r.

do dnia

10.08.2023 r.

31 518,75 zł.

149/2023

22.06.2023

 

Osoba fizyczna

Najem lokalu użytkowego
w budynku położonym przy ulicy Bolesława Chrobrego 1 w Jędrzejowie.

Od dnia

01.08.2023 r.

na czas nieoznaczony

 

1439,10 zł

w stosunku miesięcznym

150/2023

22.06.2023

 

Osoba fizyczna

Dzierżawa gruntu, stanowiącego własność Gminy Jędrzejów, oznaczonego w rejestrach ewidencji gruntów obrębu Podchojny jako działka Nr 1002 o powierzchni 1.3100 ha

Od dnia 01.09.2023 r.

na czas nieoznaczony

450,00 zł.

- stosunku rocznym

151/2023

22.06.2023

 

Osoba fizyczna

Dzierżawa gruntu stanowiącego własność Gminy Jędrzejów oznaczonego w rejestrach ewidencji gruntów obrębu raków jako działki Nr 386/1, 387/1 i 389 o łącznej powierzchni 2.0601 ha.

Od dnia 01.08.2023 r.

na czas nieoznaczony

707,00 zł.

- w stosunku rocznym

152/2023

22.06.2023

 

Osoba fizyczna

Najem części gruntu, stanowiącego własność Gminy Jędrzejów, oznaczonego w rejestrach ewidencji gruntów obrębu 04 miasta Jędrzejowa jako działka
Nr 274/1 o pow. w tej części 20,00 m2.

Od dnia 01.09.2023 r.

na czas nieoznaczony

59,04 zł.

- w stosunku miesięcznym

 

 

153/2023

22.06.2023

 

Osoba fizyczna

Najem części gruntu stanowiącego własność Gminy Jędrzejów oznaczonego w rejestrach ewidencji gruntów obrębu 04 miasta Jędrzejowa jako działka
Nr 160/9 o powierzchni w tej części 18,00 m2.

Od dnia

01.08.2023 r.

na czas nieoznaczony

39,36 zł.

 - w stosunku miesięcznym

154/2023

22.06.2023

 

Osoba fizyczna

 

Najem części gruntu stanowiącego własność Gminy Jędrzejów oznaczonego w rejestrach ewidencji gruntów obrębu 04 miasta Jędrzejowa jako działka
Nr 160/9 o powierzchni w tej części 18,00 m2.

Od dnia

01.08.2023 r.

na czas nieoznaczony

39,36 zł.

 - w stosunku miesięcznym

155/2023

22.06.2023

 

Osoba fizyczna

Najem części gruntu stanowiącego własność Gminy Jędrzejów oznaczonego w rejestrach ewidencji gruntów obrębu 04  miasta Jędrzejów jako działki Nr 160/9
o powierzchni w tej części 18/00  m2                                  

Od dnia

01.08.2023 r.

na czas nieoznaczony

39/36 zł.  –
w stosunku miesięcznym

156/2023

22.06.2023

 

Osoba fizyczna

Najem części gruntu stanowiącego własność Gminy Jędrzejów oznaczonego w rejestrach ewidencji gruntów obrębu 04 miasta Jędrzejowa jako działka Nr 160/9
o powierzchni w tej części 18,00 m2.

Od dnia

01.08.2023 r.

na czas nieoznaczony

39,36 zł.

 - w stosunku miesięcznym

157/2023

22.06.2023

 

Osoba fizyczna

Najem części gruntu komunalnego oznaczonego w rejestrach obrębu 05 miasta Jędrzejowa jako działka Nr 587/2 o powierzchni 18, 00 m2.

Od dnia

01.09.2023

na czas

nieoznaczony

659,28 zł

- w stosunku miesięcznym

158/2023

22.06.2023

P.P.H.U. „CONER” Oś. Na Skarpie 6/2 28-340 Sędziszów

Zapewnienie poczęstunku w dnu 03.09.2023r.podczs Dożynek Gminnych Piaski 2023r.

W dniu 03.09.2023r.

12.800,00 zł.

159/2023

22.06.2023

 

Osoba fizyczna  

Najem części gruntu komunalnego oznaczonego w rejestrach ewidencji gruntów obrębu 05 miasta Jędrzejowa Nr 395 o powierzchni
w tej części 8,00 m2.

Od dnia 01.06.2023 r.

do dnia 16.06.2023 r.

141,45 za cały okres najmu

160/2023

22.06.2023

 

Osoba fizyczna

Najem części gruntu komunalnego po powierzchni 5,00 m2, oznaczonego w rejestrach ewidencji gruntów obrębu 06 miasta Jędrzejowa jako działka
Nr 251/2.

Od dnia

16.06.2023 r.

do dnia 30.09.2023 r.

92,25 zł.
w stosunku miesięcznym

 

161/2023

23.06.2023

Parafia Rzymskokatolicka
pw.  Trójcy w Jędrzejowie

O Udzielenie dotacji celowych na prace konserwatorskie i roboty budowlane przy zabytkach nieruchomych, położonych na terenie Gminy Jędrzejów

Od dnia 23.06.2023r. do dnia 15.11.2023r. (termin z rozliczenia się z dotacji)

29 000 zł.

162/2023

28.06.2023

Edukacja, Szkolenia
i Doradztwo EDUFIN z siedzibą
w Rzeszowie

Ul. Kosynierów 18/25

35 – 202 Rzeszów

Wykonanie czynności polegających na wykonaniu: „Zadanie I – 32 godziny szkolenia dla 2 grup
20 – osobowych z zakresu zmiany Ustawy o Przeciwdziałaniu Przemocy w Rodzinie oraz działalności Zespołu Interdyscyplinarnego i Grup Roboczych po zmianach.”

„Zadanie II – prowadzenie cyklicznych szkoleń indywidualnych w zakresie praktycznego stosowania przepisów dotyczących przeciwdziałania przemocy dla przedstawicieli OPSMiG w okresie VI – XI 2023 roku”.

Od dnia 28.06.2023 r.

do dnia

30.11.2023 r.

300,00 zł. brutto za jedną godzinę.

163/2023

 

 

Pod tym numerem umowa nie figuruje.

 

 

164/2023

06.07.2023

PGE Dystrybucja S.A.  ul. Grabowska  21a 20-340 Lublin

Udostępnienie nieruchomości oznaczonych w rejestrach ewidencji gruntów obrębów 05 Jędrzejów jako działki Nr 258, 178/1 w celu lokalizacji przyłącza elektroenergetycznego kablowego

Od dnia 06.07.2023r. na czas nieokreślony

1897,89 zł. jednorazowa opłata

165/2023

07.07.2023

Osoba fizyczna

Najem gruntu komunalnego położonego w Jędrzejowie przy Placu Tadeusza Kościuszki
w rejestrach ewidencji gruntów obrębu 05 m. Jędrzejowa 395 o powierzchni w tej części 4,00 m2

Od dnia 01.08.2023r. do dnia 30.09.2026r.


118,08 zł w stosunku miesięcznym

166/2023

07.07.2023

„MAX” Rafał Zarzycki Rynek 26 26-020 Chmielnik

Najem gruntu komunalnego oznaczonego  w rejestrach ewidencji gruntów obrębu  05 miasta Jędrzejowa działki Nr 395

Od dnia 01.08.2023r. do dnia 30.09.2026r

265,68 zł w stosunku miesięcznym

167/2023

07.07.2023

Osoba fizyczna

Najem części gruntu komunalnego o powierzchni 17,50 m2 , oznaczonego w rejestrach ewidencji gruntów obrębu 06 miasta Jędrzejowa jako działka Nr 251/2.

Od dnia 27.10.2023r. do dnia 31.10.2023r.

738,00 zł w stosunku miesięcznym

168/2023

10.07.2023

Osoba fizyczna

Dofinansowanie przedsięwzięcia
w ramach Programu Priorytetowego ”Ciepłe Mieszkanie” w gminie Jędrzejów

Od dnia 10.07.2023 do dnia 30.09.2024

Nie więcej niż 26 900 zł.

169/2023

10.07.2023

Osoba fizyczna

Dofinansowanie przedsięwzięcia
w ramach Programu Priorytetowego ”Ciepłe Mieszkanie” w gminie Jędrzejów

Od dnia 10.07.2023 do dnia 30.09.2024

Nie więcej niż 26 900 zł.

170/2023

10.07.2023

Osoba fizyczna

Dofinansowanie przedsięwzięcia
w ramach Programu Priorytetowego ”Ciepłe Mieszkanie” w gminie Jędrzejów

Od dnia 10.07.2023 do dnia 30.09.2024

Nie więcej niż 26 900 zł.

171/2023

10.07.2023

Osoba fizyczna

Dofinansowanie przedsięwzięcia
w ramach Programu Priorytetowego ”Ciepłe Mieszkanie” w gminie Jędrzejów

Od dnia 10.07.2023 do dnia 30.09.2024

Nie więcej niż 17 500 zł.

172/2023

10.07.2023

Osoba fizyczna

Dofinansowanie przedsięwzięcia
w ramach Programu Priorytetowego ”Ciepłe Mieszkanie” w gminie Jędrzejów

Od dnia 10.07.2023 do dnia 30.09.2024

Nie więcej niż 26 900 zł.

173/2023

10.07.2023

Osoba fizyczna

Dofinansowanie przedsięwzięcia
w ramach Programu Priorytetowego ”Ciepłe Mieszkanie” w gminie Jędrzejów

Od dnia 10.07.2023 do dnia 30.09.2024

Nie więcej niż 17 500 zł.

174/2023

10.07.2023

Osoba fizyczna

Dofinansowanie przedsięwzięcia
w ramach Programu Priorytetowego ”Ciepłe Mieszkanie” w gminie Jędrzejów

Od dnia 10.07.2023 do dnia 30.09.2023

Nie więcej niż 39 900 zł.

175/2023

10.07.2023

Osoba fizyczna

Dofinansowanie przedsięwzięcia w ramach Programu Priorytetowego ”Ciepłe Mieszkanie” w gminie Jędrzejów

Od dnia 10.07.2023 do dnia 30.09.2024

Nie więcej niż 17 500 zł.

176/2023

11.07.2023

Osoba fizyczna

Najem części gruntu komunalnego oznaczonego w rejestrach ewidencji gruntów  obręb 05 miasta Jędrzejów jako działka nr 395 o powierzchni w tej części 12,00 mpołożonego w Jędrzejowie przy Placu Tadeusza Kościuszki 11

Od dnia 01.08.2023r.do dnia 30.09.2026r.

354,24 zł
w stosunku miesięcznym

177/2023

13.07.2023

Osoba fizyczna

Nieodpłatne użyczenie części nieruchomości oznaczonej w rejestrach ewidencji gruntów obrębu 04 miasta Jędrzejowa jako działka nr 218 o powierzchni 0,8560 ha

17.07.2023r. do dnia 30.06.2026r.

Nieodpłatnie

178/2023

19.07.2023

Stowarzyszenie Koła Gospodyń Wiejskich w Wilanowie

O udzielanie dotacji z budżetu Gminy Jędrzejów, na realizację zadania „Urządzenie placu zabaw i zagospodarowanie terenu w miejscowości Wilanów”

Od 19.07.2023r. do dnia 30.10.2023r. (termin rozliczenia się z dotacji)

52.000,00 zł.

179/2023

31.07.2023

Stowarzyszenie „Aktywność i Integracja”

Ul. 11 Listopada 113b

28 – 300 Jędrzejów

Realizacja zadania publicznego pod tytułem „Moda na trzeźwość”

Od dnia 01.09.2023r. do dnia 30.10.2023r.

5.000,00 zł.

180/2023

31.07.2023

Wafelek Supermarkety Gołębiowscy kawka spółka jawna ul. Krakowska 45 42-200 Częstochowa

Najem parkingu miejskiego stanowiącego część zabudowanej nieruchomości komunalnej położonej w Jędrzejowie w rejestrach ewidencji gruntów obrębu 06 jako działka nr 250/6 o powierzchni 847,00 m2

Od dnia 01.11.2023r. na czas nieoznaczony

2209,08 zł. w stosunku miesięcznym

181/2023

31.07.2023

Osoba fizyczna

Najem części gruntu stanowiącego własność Gminy oznaczonego w rejestrach ewidencji gruntów obrębu miasta Jędrzejów jako działki Nr 160/9 o powierzchni w tej części 18,00 m2

Od dnia 01.08.2023r. na czas nieoznaczony

39,36 zł. w stosunku miesięcznym

182/2023

01.08.2023

Światłowód Inwestycje 
Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa

Udostępnienie nieruchomości oznaczonych w rejestrach ewidencji gruntów obrębu  miasta Jędrzejowa jako działki nr 56/24, 56/23 w celu budowy telekomunikacyjnej linii kablowej

Od dnia 01.08.2023r. na czas nieokreślony

1.718,31 zł jednorazowa opłata

183/2023

01.08.2023

Osoba fizyczna

Najem części gruntu komunalnego o powierzchni w tej części 5,00 moznaczonego w rejestrach ewidencji gruntów obrębu 06 miasta Jędrzejowa jako działka nr 251/2 oznaczonego na szkicu wyznaczenia stanowisk handlowych przy ul. Murawiec 12

Od dnia 01.10.2023r. do dnia 31.10.2023r.

92,25 zł

184/2023

01.08.2023

Osoba fizyczna

Najem części gruntu komunalnego o powierzchni w tej części 10,00 moznaczonego w rejestrach ewidencji gruntów obrębu 06 miasta Jędrzejowa jako działka nr 251/2 oznaczonego na szkicu wyznaczenia stanowisk handlowych przy ul. Murawiec 21 i 22

Od dnia 01.10.2023r. do dnia 31.10.2023r.

184,50 zł

185/2023

02.08.2023

Osoba fizyczna

Zapewnienie niepełnosprawnemu dziecku dowóz
i opiekę w drodze do Szkoły Podstawowej im. Franciszka Nawrota w Łysakowie, Łysaków Drugi 44 B, 28 – 300 Jędrzejów, i z powrotem. 

Od dnia

04.09.2023 r.

do dnia

21.06.2024 r.

Koszt jednorazowego przewozu
8,28 zł.

186/2023

02.08.2023

Osoba fizyczna

Zapewnienie niepełnosprawnemu dziecku dowóz  i opiekę w drodze do Szkoły Podstawowej Nr 2 im. KEN
w Jędrzejowie ul. Przypkowskiego 12, 28 – 300 Jędrzejów i z powrotem.

Od dnia

04.09.2023 r. do dnia

 

21.06.2024 r.

Koszt jednorazowego przewozu
10,58 zł.

187/2023

02.08.2023

Osoba fizyczna

Zapewnienie niepełnosprawnemu dziecku dowóz i opiekę w drodze do Szkoły Podstawowej Nr 3 w Jędrzejowie, ul. Reymonta 1,
28 – 300 Jędrzejów i z powrotem

Od dnia

04.09.2023 r.

do dnia

21.06.2024 r.

Koszt jednorazowego przewozu
8,28 zł.

188/2023

04.08.2023

Polska Spółka Gazownictwa
Sp. z o.o. z siedzibą
w Tarnowie, Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach
ul. Loefflera 2 25-550 Kielce reprezentowaną przez Radosław Słoniewski, Tomasz Nowosielski

Odpłatne udostępnienie nieruchomości oznaczonych w rejestrach gruntów obrębu 07 miasta Jędrzejowa jako działki  Nr 158/2 w celu budowy gazociągu i przyłącza gazowego ś/c do budynków jednorodzinnych położonych przy ul. Pińczowskiej i ul. Zielonej

Od dnia 04.08.2023 r. na czas nieokreślony

141,45 zł.

189/2023

   

Pod tym numerem umowa nie figuruje.

 

 

190/2023

16.08.2023

KOPIKOL Komunikacja Produkcja Realizacja

Barbara Sipa

Ul. Cicha 22e

28 – 300 Jędrzejów

Obsługa konferansjerska festynu profilaktycznego „Przemocy mówimy NIE” organizowanemu w dniu
15 września 2023 roku.

15.09.2023 r.

1000,00 zł.

191/2023

16.08.2023

FlyKids.pl działający pod firmą ITT Soft

Komorniki 58

29 – 120 Kluczewsko

Zapewnienie możliwości korzystania przez uczestników imprezy pod nadzorem technicznym
i organizacyjnym pracowników „Fly Kids” z urządzeń : zamki dmuchane oraz zjeżdżalnia.

15.09.2023 r.

3000,00 zł. netto + 23% VAT.

192/2023

16.08.2023

Firma Crazy Coolka Monika Putowska – Kulińska

Ul. Sobieskiego 6

28 – 300 Jędrzejów

Prowadzenie zajęć animacyjnych podczas festynu profilaktycznego „Przemocy mówimy Nie”.

15.09.2023 r.

2150,00 zł.

193/2023

22.08.2023

Polski Związek Wędkarski
w Kielcach

Dzierżawa nieruchomości wraz ze zbiornikiem wodnym położonej
w miejscowości Gozna jako działka Nr 187 o pow. 1.3803 ha.

Od dnia

01.09.2023 r.

do dnia 31.08.2026 r.

1 082,40 zł.
w stosunku rocznym.

194/2023

24.08.2023

Firma Transportowa „LECH – TRANS” Łukasz Lech

Lubachowy 12 A

Moskorzew

Dowóz uczniów niepełnosprawnych
z terenu Gminy Jędrzejów w roku szkolnym 2023/2024.

Od dnia

01.09.2023 r.

do dnia

30.06.2024 r

31 337.28 zł.

195/2023

24.08.2023

Prywatny Przedsiębiorca Transportowy „KRAL” sp. jawna

 

Dowóz i odwóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Jędrzejów w roku szkolnym 2023/2024.

Od dnia

01.09.2023 r.

do dnia

30.06.2024 r.

 

180 371,12 zł.

196/2023

24.08.2023

Paweł Kowalczyk

Ul. Bajkowa 28

28 – 300 Jędrzejów

Najem części gruntu komunalnego oznaczonego w rejestrach ewidencji gruntów obrębu 04 miasta Jędrzejowa jako działka Nr 396/17 o powierzchni w tej części 58,00 m2

Od dnia

01.09.2023 r.

do dnia

31.08.2023 r.

49,20 zł.

w stosunku miesięcznym

 

197/2023

25.08.2023

JK – Bud Jarosław Kot

Ul. Batalionów Chłopskich 10

28 – 300 Jędrzejów

Modernizacja łazienek w budynku Urzędu Miejskiego w Jędrzejowie.

90 dni
od dnia podpisania umowy
tj. od 25.08.2023 r.

 

244 647,00 zł.

198/2023

31.08.2023

PGE Dystrybucja S.A.

Ul. Garbarska 21a,

20-340 Lublin

Udostępnienie nieruchomości oznaczonej w rejestrach ewidencji gruntów obrębu Ignacówka jako działka Nr 118/1 w celu budowy przyłącza kablowego nN oraz wymiany transformatora

Od dnia 31.08.2023 r.

na czas nie określony

 

1138,98 zł.

199/2023

31.08.2023

PGE Dystrybucja S.A.

Ul. Garbarska 21a,

20-340 Lublin

Udostępnienie nieruchomości oznaczonej w rejestrach ewidencji gruntów obrębu Ignacówka jako działka Nr 260/2 w celu budowy przyłącza kablowego oraz wymiany transformatora

Od dnia 31.08.2023 r.

na czas nieokreślony

 

2,418.18 zł.

200/2023

31.08.2023

PGE Dystrybucja S.A.

Ul. Garbarska 21a,

20-340 Lublin

Udostępnienie nieruchomości oznaczonej w rejestrach ewidencji gruntów obrębu Łysaków Drugi jako działka Nr 148/2 w celu budowy przyłącza kablowego 

Od dnia 31.08.2023 r.

na czas nieokreślony

98,40 zł.

201/2023

31.08.2023

Polska Spółka Gazownictwa Sp.
z o.o. z siedzibą
w Tarnowie, Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach ul. Loefflera 2 25-550 Kielce reprezentowaną przez Radosław Słoniewski, Tomasz Nowosielski

Odpłatne udostępnienie nieruchomości oznaczonych w rejestrach gruntów obrębu 03 miasta Jędrzejowa jako działki  Nr 101 w celu budowy sieci gazowej  przyłącza gazowego średniego ciśnienia.

Od dnia 31.08.2023r. na czas nieokreślony

4190,61 zł.

202/2023

31.08.2023

PGE Dystrybucja S.A.

Ul. Garbarska 21a,

20-340 Lublin

Udostępnienie nieruchomości oznaczonej w rejestrach ewidencji gruntów obrębu Podchojny jako działka Nr 646/2 w celu budowy przyłącza kablowego

Od dnia 31.08.2023 r.

Na czas nieokreślony

1222,62 zł.

203/2023

04.09.2023

Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym
„Złote Serce”

Ul. Batalionów Chłopskich 5

28-400 Pińczów

Dowóz dzieci i sprawowanie opieki w czasie przewozu do szkoły

Od dnia 04.09.2023r.do dnia 21.06.2024 r.

96,60 zł.

204/2023

07.09.2023

Osoba fizyczna  

Najem część gruntu komunalnego  oznaczonego w rejestrach ewidencji gruntów obrębu 06 miasta Jędrzejowa jako działka Nr 251/2 o powierzchni w tej części 10,00 m2 stanowisk handlowych przy ul. Murawiec nr 23 i 24

Od dnia 14.09.2023 do dnia 16.11.2023

184,50 zł.

205/2023

08.09.2023

Koło Gospodyń i Gospodarzy Wiejskich w Sudole reprezentowanym przez Zdzisława Wypycha

Nieodpłatnie do używania części nieruchomości komunalnej oznaczonej w rejestrach ewidencji gruntów obrębu Sudół jako działki Nr 174/2

Od dnia 18.09.2023r. do dnia 18.12.2023r.

Nieodpłatnie

206/2023

08.09.2023

Powiat Pińczowski

Ul. Zacisze 5

28 – 400 Pińczów

Refundacja kosztów dowożenia dziecka realizującego obowiązek szkolny w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Pińczowie.

Od dnia

04.09.2023 r.

do dnia

21.06.2024 r. 

Dzienna stawka dowozu
– 96,60 zł.

207/2023

15.09.2023

Osoba fizyczna

Najem część gruntu komunalnego
o powierzchni w tej części 9,00 m2, oznaczonego w rejestrach ewidencji gruntów obrębu 06 miasta Jędrzejowa jako działka Nr 251/2 oznaczonego na szkicu wyznaczenia stanowisk handlowych

Od dnia 30.10.2023 r. do dnia 31.10.2023r.

253,38 zł.

208/2023

15.09.2023

Osoba fizyczna

Najem część gruntu komunalnego  oznaczonego w rejestrach ewidencji gruntów obrębu 06 miasta Jędrzejowa jako działka Nr 251/2 o powierzchni w tej części 10,00 m2 stanowisk handlowych przy ul. Murawiec nr 8 i 10

Od dnia 28.10.2023 r. do dnia  31.10.2023 r.

369,00 zł

209/2023

15.09.2023

Koło Gospodyń Wiejskich

Prząsław Mały

Użyczając do używanie nieruchomości komunalne oznaczone w rejestrach ewidencji gruntów obrębu Brynica Sucha jako działki nr 200/1, 201/1,

Od dnia 25.09.2023 r. do dnia 25.12.2023 r.

Nieodpłatnie

210/2023

19.09.2023

PGE Dystrybucja S.A.

Ul. Garbarska 21 a,

20 - 340 Lublin

Odpłatne udostępnienie nieruchomości oznaczonej
w rejestrach ewidencji gruntów obrębu 04 miasta Jędrzejów jako działka Nr 274/1 w celu budowy przyłącza kablowego nN.

Od dnia

19.09.2023 r.

na czas nieokreślony

Opłata jednorazowa

w wysokości

1328,04 zł.

211/2023

19.09.2023

PGE Dystrybucja S.A.

Ul. Garbarska 21 a,

20 - 340 Lublin

Odpłatne udostępnienie nieruchomości oznaczonej
w rejestrach ewidencji gruntów obrębu 04 miasta Jędrzejów jako działka Nr 280 w celu budowy przyłącza kablowego nN.

Od dnia

19.09.2023 r.

na czas nieokreślony

Opłata jednorazowa

w wysokości

3 867,12 zł.

212/2023

19.09.2023

PGE Dystrybucja S.A.

Ul. Garbarska 21 a,

20 - 340 Lublin

Odpłatne udostępnienie nieruchomości oznaczonych
w rejestrach ewidencji gruntów obrębu 03 miasta Jędrzejów jako działki Nr 42/1, 42/2, 212/50
w celu budowy przyłącza kablowego nN.

Od dnia

19.09.2023 r.

na czas nieokreślony

Opłata jednorazowa

w wysokości

9 849,84 zł.

213/2023

19.09.2023

PGE Dystrybucja S.A.

Ul. Garbarska 21 a,

20 - 340 Lublin

Odpłatne udostępnienie nieruchomości oznaczonej
w rejestrach ewidencji gruntów obrębu Potok Mały jako działka
Nr 727 w celu budowy przyłącza kablowego nN.

Od dnia

19.09.2023 r.

na czas nieokreślony

Opłata jednorazowa

w wysokości

2 154,96 zł.

214/2023

19.09.2023

PGE Dystrybucja S.A.

Ul. Garbarska 21 a,

20 - 340 Lublin

Odpłatne udostępnienie nieruchomości oznaczonej
w rejestrach ewidencji gruntów obrębu Lasków jako działka Nr 492, 493/1 w celu budowy przyłącza kablowego nN.

Od dnia

19.09.2023 r.

na czas nieokreślony

Opłata jednorazowa

w wysokości

490,77 zł.

215/2023

19.09.2023

Centrum Działań Profilaktycznych
Grzegorz Kucharczyk

Łukasz Twardowski

Spółka cywilna

Ul. Kościuszki 39A

32 – 020 Wieliczka

Przeprowadzenie 12 realizacji programu rekomendowanego „DEBATA” trwającego 135 minut oraz 8 realizacji programu „CUKIERKI” trwającego 90 minut dla uczniów szkół podstawowych na terenie miasta i gminy Jędrzejów.

Od dnia

19.09.2023 r.

do dnia

29.09.2023 r. 

14 400,00 zł.

216/2023

19.09.2023

Osoba fizyczna

Prowadzenie zajęć opiekuńczo – wychowawczych z elementami profilaktyki z uczniami „z grup ryzyka” uczęszczającymi do Szkoły Podstawowej nr 4 w Jędrzejowie.

Od dnia

19.09.2023 r.

do dnia

19.12.2023 r.

60,00 zł. za godzinę.

 

 

 

217/2023

19.09.2023

Osoba fizyczna

Prowadzenie zajęć opiekuńczo – wychowawczych z elementami profilaktyki z uczniami „z grup ryzyka” uczęszczającymi do Szkoły Podstawowej nr 4 w Jędrzejowie.

Od dnia

19.09.2023 r.

do dnia

19.12.2023 r.

60,00 zł. za godzinę.

 

 

218/2023

19.09.2023

Osoba fizyczna

Prowadzenie zajęć opiekuńczo – wychowawczych z elementami profilaktyki uzależnień z uczniami „z grup ryzyka” uczęszczającymi do Szkoły Podstawowej nr 3 w Jędrzejowie.

Od dnia

19.09.2023 r.

do dnia

21.12.2023 r.

60,00 zł. za godzinę.

 

219/2023

19.09.2023

Osoba fizyczna

Prowadzenie zajęć opiekuńczo – wychowawczych z elementami profilaktyki uzależnień z uczniami
„z grup ryzyka” uczęszczającymi do Szkoły Podstawowej nr 3 w Jędrzejowie.

Od dnia

19.09.2023 r.

do dnia

21.12.2023 r.

60,00 zł. za godzinę.

 

220/2023

20.09.2023

Firma Gastronomiczna „Gracja”

Jolanta Szczepańczyk

Pl. T. Kościuszki 19

28 – 300 Jędrzejów

Wykonanie i dostawa posiłków na szkolenie stacjonarne z zakresu przeciwdziałania przemocy
w rodzinie dla przedstawicieli pomocy społecznej, kadry pedagogicznej, kuratorów, policji oraz GKRPA – 4 dni szkolenia dla dwóch grup uczestników po 20 osób. .

     02 – 03.10.2023

04 – 05.10.2023

Bufet kawowy – 15,00 zł.
na osobę,

Gorący posiłek – 30,00 zł.
na osobę.

221/2023

20.09.2023

Specjalny Ośrodek Szkolno
– Wychowawczy w Jędrzejowie

Ul. Stefana Okrzei 49B

28 – 300 Jędrzejów

Refundacja kosztów dowożenia dzieci realizujących obowiązek szkolny w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Jędrzejowie, a podległych i zamieszkałych na terenie Gminy Jędrzejów.

Od dnia

01.09.2023 r.

do dnia

21.06.2023 r.

Dzienna stawka dowozu uzależniona
od odległości
z miejsca zamieszkania ucznia do szkoły

 - Jędrzejów – 9,20 zł.,

Jasionna –
37,72 zł.,

Kulczyzna – 21,62 zł.,

Wilanów – 11,96 zł.

 

 

222/2023

20.09.2023

 Osoba fizyczna

Zapewnienie dowozu ucznia niepełnosprawnego, którego stan zdrowia nie pozwala na dowóz publicznym środkiem lokomocji ani pobyt w internacie.

Od dnia 04.09.2023 r.

do dnia

21.06.2023 r.

Koszt jednorazowego przewozu – 15.07 zł.

223/2023

22.09.2023

Osoba fizyczna

Udzielenie dofinansowania w formie dotacji celowej w ramach programu „Ciepłe Mieszkanie” na pokrycie kosztów przedsięwzięcia planowanego do realizacji w nieruchomości.

Termin zakończenia przedsięwzięcia nie później niż do 30.09.2024 roku. 

Nie więcej
niż 17 500 zł.  – dofinansowanie podstawowe.

Nie więcej niż 26 900,00 zł. – dofinansowanie podwyższone.

Nie więcej niż 39 900, 00 zł. – dofinansowanie najwyższe.

 

224/2023

26.09.2023

Dolnośląskie Biuro Projektowania Urbanistycznego Sp. z o.o.

Ul. Kłodzka 38/2

50-536 Wrocław

Realizacja wymogu określonego w art. 32 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2023 roku, poz. 977) tj. opracowania oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Jędrzejów.

Miesiąc
od daty podpisania umowy
tj. 26.09.2023 roku.

15 375,00 zł.

225/2023

26.09.2023

PGE Dystrybucja S.A.

Ul. Garbarska 21 a,

20 - 340 Lublin

Odpłatne udostępnienie nieruchomości oznaczonej
w rejestrach ewidencji gruntów obrębu Łysaków Drugi jako działka Nr 148/2 w celu budowy przyłącza kablowego.

Od dnia

26.09.2023 r.

na czas nieokreślony

Opłata jednorazowa
w wysokości 210,33 zł.

226/2023

27.09.2023

PGE Dystrybucja S.A.

Ul. Garbarska 21 a,

20 - 340 Lublin

Odpłatne udostępnienie nieruchomości oznaczonej
w rejestrach ewidencji gruntów obrębu 03 miasto Jędrzejów jako działka Nr 230/8 w celu budowy przyłącza kablowego nN. 

Od dnia

27.09.2023 r.

na czas nieokreślony

Opłata jednorazowa
w wysokości

746,61 zł.

227/2023

27.09.2023

PGE Dystrybucja S.A.

Ul. Garbarska 21 a,

20 - 340 Lublin

Odpłatne udostępnienie nieruchomości oznaczonej
w rejestrach ewidencji gruntów obrębu 03 miasto Jędrzejów jako działka Nr 233 w celu budowy przyłącza kablowego nN. 

Od dnia

27.09.2023 r.

na czas nieokreślony

Opłata jednorazowa
w wysokości

3 594,06 zł.

 

 

228/2023

27.09.2023

McDonald `s Polska sp. z o.o.

Ul. Marynarska 15

02 – 674 Warszawa

Odpłatne udostępnienie nieruchomości oznaczonej
w rejestrach ewidencji gruntów obrębu Łączyn jako działka Nr 473, pow. 44 mkw., w celu budowy kanalizacji sanitarnej.

Od dnia

02.10.2023r.,

do dnia 01.10.2043 r.

Opłata jednorazowa
w wysokości

2 198,01 zł. 

 

 

229/2023

28.09.2023

Osoba fizyczna

Zapewnienie dowozu ucznia niepełnosprawnego do Szkoły Podstawowej Nr 1 w Jędrzejowie przy ulicy Przypkowskiego 5
w Jędrzejowie.

Od dnia

04.09.2023 r.

do dnia

21.06.2023 r.

Koszt jednorazowego przewozu wynosi

39,56 zł.

230/2023

02.10.2023

GB Technology Sp. z o.o.

Ul. Dewońska 22

26-052 Szewce

Budowa wielofunkcyjnego boiska szkolnego wraz z placem zabaw dla dzieci w Łysakowie Drugim

Od dnia 11.11.2023 do dnia 28.06.2024 r.

1 447 712,36 zł.

231/2023

02.10.2023

DRAW-TRECH

Piotr Tompolski

Ul. Bolesława Chrobrego 5/5

28-300 Jędrzejów

Świadczenie usługi związanej
z pełnieniem funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi dla zadania pn. „Budowa wielofunkcyjnego boiska szkolnego wraz z placem zabaw dla dzieci w Łysakowie Drugim.

Przewidywany termin realizacji zamówienia do 28.06.2024 roku

55 350, 00 zł.

232/2023

06.10.2023

Osoba fizyczna

Najem część gruntu komunalnego  oznaczonego w rejestrach ewidencji gruntów obrębu 06 miasta Jędrzejowa jako działka Nr 251/2 o powierzchni w tej części 5,00 m2 stanowisk handlowych przy ul. Murawiec nr 17

Od dnia 09.10.2023 do dnia 23.12.2023

282,90 zł.

233/2023

09.10.2023

Firma Usługowo – Handlowa

„KAMURO’

Tomasz Kawiorski

Ul. 11 Listopada 98

Najem część gruntu komunalnego oznaczonego w rejestrach ewidencji gruntów obrębu 05 miasta Jędrzejowa jako działka Nr 395 o powierzchni w tej części 6,00  m2 przed Domem Handlowym „Piast”

Od dnia 29.12.2023 do dnia 31.12.2023

565,80 zł.

234/2023

09.10.2023

„Astoria Bis”

Rafał Odyas

Ul. 11 Listopada 17

Najem część gruntu komunalnego oznaczonego w rejestrach ewidencji gruntów obrębu 05 miasta Jędrzejowa jako działka Nr 395
o powierzchni w tej części 8 m2 przed Domem Handlowym „Piast”

Od dnia 27.12.2023 do dnia 31.12.2023

1.223,85 zł.

235/2023

09.10.2023

Osoba fizyczna

Najem część gruntu komunalnego  oznaczonego w rejestrach ewidencji gruntów obrębu 03 miasta Jędrzejowa jako działka Nr 95, stanowisko handlowe nr 7 i 8

Od dnia 31.10.2023 do dnia 01.11.2023

344,40 zł.

236/2023

09.10.2023

Osoba fizyczna

Najem część gruntu komunalnego  oznaczonego w rejestrach ewidencji gruntów obrębu 03 miasta Jędrzejowa jako działka Nr 95, stanowisk handlowych nr 10

Od dnia 28.10.2023ddo dnia 01.11.2023

405,90 zł.

237/2023

09.10.2023

Firma Handlowo – Usługowa

Adam Jach

Ul. Wiejska 56

29-100 Włoszczowa

Najem część gruntu komunalnego  oznaczonego w rejestrach ewidencji gruntów obrębu 03 miasta Jędrzejowa jako działka Nr 95, stanowisko handlowe nr 21

Od dnia 27.10.2023ddo dnia 05.11.2023

1.014,75 zł.

238/2023

09.10.2023

Firma Handlowo – Usługowa

Adam Jach

Ul. Wiejska 56

29-100 Włoszczowa

Najem część gruntu komunalnego  oznaczonego w rejestrach ewidencji gruntów obrębu 03 miasta Jędrzejowa jako działka Nr 95, stanowisko handlowe nr 22

Od dnia 27.10.2023ddo dnia 05.11.2023

1.291,50 zł.

239/2023

09.10.2023

Osoba fizyczna

Najem część gruntu komunalnego  oznaczonego w rejestrach ewidencji gruntów obrębu 02 miasta Jędrzejowa jako działka Nr 156, stanowisko handlowe nr 5

Od dnia 27.10.2023

do dnia 05.11.2023

615,00 zł.

240/2023

09.10.2023

Osoba fizyczna

Najem część gruntu komunalnego  oznaczonego w rejestrach ewidencji gruntów obrębu 02 miasta Jędrzejowa jako działka Nr 156, stanowisko handlowe nr 6

Od dnia 27.10.2023ddo dnia 05.11.2023

615,00 zł.

241/2023

09.10.2023

POL-ZNICZE

Przemysław Niziołek

Ul. Cmentarna 17

28-300 Jędrzejów

Najem część gruntu komunalnego  oznaczonego w rejestrach ewidencji gruntów obrębu 02 miasta Jędrzejowa jako działka Nr 156, stanowisko handlowe nr 7

Od dnia 27.10.2023ddo dnia 05.11.2023

615,00 zł.

242/2023

09.10.2023

Osoba fizyczna

Najem część gruntu komunalnego oznaczonego w rejestrach ewidencji gruntów obrębu 02 miasta Jędrzejowa jako działka Nr 156, stanowisko handlowe nr 8.

Od dnia 27.10.2023 do dnia 05.11.2023

615,00 zł.

243/2023

09.10.2023

Osoba fizyczna

Najem część gruntu komunalnego oznaczonego w rejestrach ewidencji gruntów obrębu 02 miasta Jędrzejowa jako działki Nr 156, stanowisko handlowe nr 9.

Od dnia 27.10.2023 do dnia 05.11.2023

615,00 zł.

244/2023

09.10.2023

Osoba fizyczna

Najem część gruntu komunalnego oznaczonego w rejestrach ewidencji gruntów obrębu 02 miasta Jędrzejowa jako działka Nr 156, stanowisko handlowe nr 10.

Od dnia 27.10.2023ddo dnia 05.11.2023

615,00 zł.

245/2023

09.10.2023

Osoba fizyczna

Najem część gruntu komunalnego  oznaczonego w rejestrach ewidencji gruntów obrębu 02 miasta Jędrzejowa jako działka Nr 156, stanowisko handlowe nr 11.

Od dnia 27.10.2023 do dnia 05.11.2023

615,00 zł.

246/2023

09.10.2023

Osoba fizyczna

Najem część gruntu komunalnego  oznaczonego w rejestrach ewidencji gruntów obrębu 02 miasta Jędrzejowa jako działka Nr 12.

Od dnia 27.10.2023 do dnia 05.11.2023

784,74 zł.

247/2023

09.10.2023

Osoba fizyczna

Najem części gruntu komunalnego oznaczonego w rejestrach ewidencji gruntów obrębu 02 miasta Jędrzejowa jako działka Nr 156.

Od dnia 27.10.2023 do dnia 05.11.2023

504,30 zł.

248/2023

09.10.2023

Firma Usługowo-Handlowa

Ewelina Chowaniec

Ul. Dmowskiego 8/26

28-300 Jędrzejów

Najem części gruntu komunalnego oznaczonego w rejestrach ewidencji gruntów obrębu 03 miasta Jędrzejowa jako działka Nr 95.

Od dnia 27.10.2023 do dnia 05.11.2023

984,00 zł.

249/2023

09.10.2023

Firma Usługowo-Handlowa

Ewelina Chowaniec

Ul. Dmowskiego 8/26

28-300 Jędrzejów

Najem część gruntu komunalnego  oznaczonego w rejestrach ewidencji gruntów obrębu 03 miasta Jędrzejowa jako działka Nr 95, stanowisko handlowe nr 3.

Od dnia 27.10.2023 do dnia 05.11.2023

615,00 zł.

250/2023

09.10.2023

POL-ZNICZE

Przemysław Niziołek

Ul. Cmentarna 17

28-300 Jędrzejów

Najem część gruntu komunalnego  oznaczonego w rejestrach ewidencji gruntów obrębu 03 miasta Jędrzejowa jako działka Nr 95, stanowisko handlowe nr 5.

Od dnia 27.10.2023 do  dnia 05.11.2023

565,80 zł.

251/2023

09.10.2023

Osoba fizyczna

Najem część gruntu komunalnego  oznaczonego w rejestrach ewidencji gruntów obrębu 03 miasta Jędrzejowa jako działka Nr 95, stanowisko handlowe nr 6.

Od dnia 27.10.2023 do dnia 05.11.2023

565,80 zł.

252/2023

09.10.2023

POL-ZNICZE

Przemysław Niziołek

Ul. Cmentarna 17

28-300 Jędrzejów

Najem część gruntu komunalnego  oznaczonego w rejestrach ewidencji gruntów obrębu 03 miasta Jędrzejowa jako działka Nr 95, stanowisko handlowe nr 19

Od dnia 27.10.2023 do dnia 05.11.2023

1.845,00 zł.

252A/2023

12.10.2023

Usługi Transportowe COLUMBUS sp. z o.o.

Ul. Kielecka 25

28 – 300 Jędrzejów

Wykonanie bezpłatnych gminnych przewozów pasażerskich dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze Gminy Jędrzejów. 

15.10.2023 r.

11,95 zł.
za jeden wozokilometr.

253/2023

18.10.2023

Firma Usługowo-Handlowa

Ewelina Chowaniec

Ul. Dmowskiego 8/26

28-300 Jędrzejów

Najem część gruntu komunalnego  oznaczonego w rejestrach ewidencji gruntów obrębu 03 miasta Jędrzejowa jako działka Nr 95, stanowisko handlowe nr 1

Od dnia 23.10.2023 do dnia 02.11.2023

1.230,00 zł.

254/2023

19.10.2023

Osoba fizyczna

Wykonanie ekspertyzy w zakresie hydrogeologii, hydrologii, stosunków wodnych lub melioracji wodnych dot. ustalenia zmiany stanu wody na działce nr 136/2 obręb Łączyn, gmina Jędrzejów w związku
z wykonywanymi pracami ziemnymi.

Od dnia

19.10.2023 r.

Do dnia 15.12.2023 r.

12 000,00 zł.

255/2023

19.10.2023

Koło Gospodyń Wiejskich w Prząsławiu Małym

Użyczając do używania nieruchomości komunalne oznaczone w rejestrach ewidencji gruntów obrębu Brynica Sucha jako działki o powierzchni 0,0497 ha
Nr 200/1, 201/1, 202/1,

Od dnia 30.10.2023 do dnia 29.10.2033

Nieodpłatnie

 

 

 

 

256/2023

   

Najemca zrezygnował z podpisania umowy

 

 

257/2023

23.10.2023

Firma „EA – Klima”
Katarzyna Walczyńska
Ul. Reymonta 15/928 – 300 Jędrzejów

Zakup i montaż kompletnej klimatyzacji do 10 pomieszczeń biurowych w budynku Urzędu Miejskiego w Jędrzejowie przy ul.
11 Listopada 33 a
28 – 300 Jędrzejów.

Od dnia

23.10.2023 r.

do dnia

10.12.2023 r.

58 917,00 zł.

258/2023

24.10.2023

PGE Dystrybucja S.A.

Ul. Garbarska 21 a,

20 - 340 Lublin

Odpłatne udostępnienie nieruchomości oznaczonej
w rejestrach ewidencji gruntów obrębu Lścin jako działka Nr 536 w celu budowy przyłącza elektroenergetycznego kablowego.

Od dnia

24.10.2023 r.

na czas nieokreślony

Jednorazowa opłata
w wysokości
121,77 zł.

259/2023

24.10.2023

Firma „Środowisko
i Innowacje”
sp. z o.o.

Ul. Złota 59

00 – 120 Warszawa

Odbiór, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest zmagazynowanych na posesjach położonych na terenie Gminy Jędrzejów i należących do 11 osób fizycznych.

Od dnia

25.10.2023 r.

do dnia

20.11.2023 r.

496,80 zł.
za 1 Mg odbioru, transportu
 i utylizacji wyrobów zawierających azbest.

260/2023

25.10.2023

Maciej Bierniak

 TEATR KURTYNA

Ul. Kordiana 60/88

30 – 653 Kraków

Wystawienie spektakli teatralnych
 i warsztatów o treściach profilaktycznych.

26.10.2023r.,

29.11.2023r.

2 000,00 zł.

261/2023

25.10.2023

Teatr Edukacji i Profilaktyki „MASKA”

Ul. Mistrzejowicka 49 a/25

31 – 651 Kraków

Wystawienie spektaklu teatralnego o treściach profilaktycznych
„Ta ostania impreza”.

06.11.2023r.

650,00 zł.

262/2023

27.10.2023

 

 

 

Osoba fizyczna

Najem części gruntu komunalnego oznaczonego w rejestrach ewidencji gruntów obrębu 03 miasta Jędrzejowa jako działka Nr 95 o powierzchni w tej części 12,00 m2 , oznaczonego na szkicu wyznaczania stanowisk handlowych numerem 4.

Od dnia 27.10.2023 r.

do dnia

05.11.2023 rok

565,80 zł.

263/2023

31.10.2023

Firma Transportowo – Sprzętowa
„ HOS – BUD”

Stanisław Hosaniak

Ul. Zachodnia 2

28 – 400 Pińczów

Najem nieruchomości komunalnej oznaczonej
w rejestrach ewidencji gruntów obrębu 04 miasta Jędrzejowa jako działka 160/8
o powierzchni 130,00 m2 oraz część nieruchomości komunalnej oznaczonej w rejestrach ewidencji gruntów obrębu 04 miasta Jędrzejowa jako działka Nr 160/9
o powierzchni w tej części 84,00 m2.

Od dnia

01.11.2023r.,

do dnia

30.06.2024 r.

141,45 zł.
w stosunku miesięcznym.

264/2023

02.11.2023

COLAS Polska sp. z o.o.

Ul. Nowa 49

62 – 070 Palędzie

Przedmiotem umowy są „Remonty dróg gminnych na terenie miasta i gminy Jędrzejów” obejmujące część II – Remont drogi gminnej nr 328013T Łączyn – Mały Skroniów”.

Od dnia

02.11.2023 r.

do dnia

28.06.2024 r.

1 043 267.91 zł.

265/2023

02.11.2023

Przedsiębiorstwo Drogowe „Wojtrans”
sp. z o.o.

Ul. B. Głowackiego 93

28 – 300 Jędrzejów

Przedmiotem umowy są „Remonty dróg gminnych na terenie miasta i gminy Jędrzejów” obejmujące część I – Remont drogi gminnej nr 328112T ul. Bajkowa
w Jędrzejowie

Od dnia

02.11.2023 r.

do dnia

28.06.2024 r.

597 906,08 zł.

266/2023

06.11.2023

P.P.H.U. „Bionatura”
Piotr Rosół

Ul. Kielecka 69

28 – 300 Jędrzejów

Wykonanie usługi polegającej na zimowym utrzymaniu dróg gminnych w sezonie 2023/2024 na terenie miasta i gminy Jędrzejów.

Sezon zimowy tj.
do dnia 30.04.2023 roku

Koszt odśnieżania
z jednoczesnym posypaniem
1 km drogi – 105, 84 zł.

Koszt posypania 1 km drogi – 91,80 zł.

Koszt odśnieżenia
1 km drogi – 28.08 zł.

Koszt odśnieżenia
z jednoczesnym posypywaniem jednego przystanku wraz z kosztem mieszanki –
125, 28 zł.

Koszt posypywania jednego przystanku – 92,88 zł.

Koszt odśnieżenia jednego przystanku – 92,88 zł. itd

Łączna kwota wynagrodzenia nie może przekroczyć kwoty brutto
w wysokości 400 000,00 zł.

 

 

267/2023

06.11.2023

PRDM sp. z o. o.

Ul. Sportowa 53

42 – 310 Lelów

Przedmiotem umowy są „Remonty dróg gminnych na terenie miasta i gminy Jędrzejów” obejmujące część III – Remont drogi gminnej nr 320839T ul. Okrzei w Jędrzejowie.

Od dnia

06.11.2023 r.

do dnia 28.06.2024 r.

383 213, 45 zł.

268/2023

06.11.2023

LOGISTYKA 24 sp. z o.o.

Ul. Równoległa

 63 c

42 – 200 Częstochowa

Udostępnienie nieruchomości oznaczonej w rejestrach ewidencji gruntów obrębu 11 miasta Jędrzejowa jak działki Nr 152/2,  4/2 w celu budowy przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej  do nieruchomości . 

Od dnia

06.11.2023 r.

na czas nieokreślony

Jednorazowa opłata
w wysokości 2216,46 zł.

269/2023

06.11.2023

 

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi

Książe - Skroniów

Użyczenie zabudowanej nieruchomości oznaczonej w rejestrach ewidencji gruntów wsi Książe – Skroniów jako działka
Nr 105 o pow. 0,0324 ha na okres 10 lat.

Od dnia

19.10.2023

do dnia 18.10.2033.

 

---------------------

270/2023

06.11.2023

PGE Dystrybucja S.A.

Ul. Garbarska 21 a

20 – 340 Lublin

Udostępnienie nieruchomości oznaczonej w rejestrach ewidencji gruntów obrębu Lasków jako działka Nr  w celu budowy przyłącza elektroenergetycznego kablowego.

Od dnia

06.11.2023 r.

na czas nieokreślony

Jednorazowa opłata

W wysokości 4 656,78 zł.

271/2023

06.11.2023

PGE Dystrybucja S.A.

Ul. Garbarska 21 a

20 – 340 Lublin

Udostępnienie nieruchomości oznaczonej w rejestrach ewidencji gruntów obrębu Raków jako działka Nr 433 w celu budowy przyłącza elektroenergetycznego kablowego.

Od dnia

06.11.2023 r.

na czas nieokreślony

Jednorazowa opłata
w wysokości

890,52 zł.

272/2023

06.11.2023

PGE Dystrybucja S.A.

Ul. Garbarska 21 a

20 – 340 Lublin

Udostępnienie nieruchomości oznaczonej w rejestrach ewidencji gruntów obrębu Raków jako działka Nr 428 w celu budowy przyłącza elektroenergetycznego kablowego.

Od dnia

06.11.2023 r.

na czas nieokreślony

Jednorazowa opłata
w wysokości

3 111,90 zł.

273/2023

06.11.2023

PGE Dystrybucja S.A.

Ul. Garbarska 21 a

20 – 340 Lublin

Udostępnienie nieruchomości oznaczonej w rejestrach ewidencji gruntów obrębu Podchojny jako działka Nr 272 w celu budowy przyłącza elektroenergetycznego kablowego.

Od dnia

06.11.2023 r.

na czas nieokreślony

Jednorazowa opłata
w wysokości

87,33 zł.

274/2023

13.11.2023

 

Osoba fizyczna

Prowadzenie zajęć profilaktycznych pt. „Wolni i świadomi. Profilaktyka uzależnień i zachowań ryzykownych w szkole.”

16.11.2023 r.

1 000,00 zł.

275/2023

13.11.2023

Centrum Wsparcia Rodziny „ESTYMA”

Urszula Grabowska

Ul. Jasionka 73 D

28 – 300 Jędrzejów

Przeprowadzenie warsztatów profilaktycznych z zakresu profilaktyki uzależnień od środków psychoaktywnych  oraz ich wpływu na funkcjonowanie młodego organizmu człowieka dla uczniów klas I Zespołu szkół nr 2 w Jędrzejowie.

30.11.2023 r.

1 000, 00 zł.

276/2023

15.11.2023

EUROCASH S.A.

Ul. Wiśniowa 11

62 – 052 Komorniki

Wykonanie i  dostarczenie 410 paczek ze słodyczami.

01.12.2023 r.

02.12.2023 r.

37 920.90 zł.

 

 

277/2023

15.11.2023

MTINWEST Marcin Tompolski

Ul. Sadowa 7

28 – 300 Jędrzejów

Prowadzenie nadzoru inwestorskiego dotyczące zadania pn: Remont drogi gminnej nr 3280112T  ulica Bajkowa w Jędrzejowie.

Od dnia rozpoczęcia robót

do dnia 28.06.2024 roku.

 

10 000,00 zł.

278/2023

15.11.2023

MTINWEST Marcin Tompolski

Ul. Sadowa 7

28 – 300 Jędrzejów

Prowadzenie nadzoru inwestorskiego dotyczące zadania pn: Remont drogi gminnej nr 328013T Łączyn – Mały Skroniów.

Od dnia rozpoczęcia robót

do dnia 28.06.2024 roku.

20 000,00 zł.

279/2023

15.11.2023

MTINWEST Marcin Tompolski

Ul. Sadowa 7

28 – 300 Jędrzejów

Prowadzenie nadzoru inwestorskiego dotyczące zadania pn: „Remont drogi gminnej nr 328039T ulica Okrzei w Jędrzejowie.

Od dnia rozpoczęcia robót

do dnia 28.06.2024 roku.

7500,00 zł.

280/2023

20.11.2023

PGE Dystrybucja S.A.

Ul. Garbarska 21 a

20 – 340 Lublin

Udostępnienie nieruchomości oznaczonej w rejestrach ewidencji gruntów obrębu 10 miasta Jędrzejów jako działki Nr 27/15, 28/14 w celu budowy przyłącza kablowego.

Od dnia

20.11.2023 r.

na czas nieokreślony.

Jednorazowa opłata
w wysokości

738,00 zł. 

281/2023

23.11.2023

Parafia Rzymskokatolicka pw.

Trójcy Świętej
w Jędrzejowie

Realizacja zadania publicznego „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym: „Chcę być szczęśliwy – Stop uzależnieniom  - spotkania edukacyjne”.

Od dnia

30.11.2023 r.

do dnia

30.12.2023 r.

4 000,00 zł.

282/2023

28.11.2023

Veolia Energy Contracting 
sp. z o. o.

Ul. Puławska 2

02 – 566 Warszawa

 

Sprzedaż energii elektrycznej.

Od dnia

01.01.2024 r.

do dnia 31.12.2025 r.

 

Szacunkowa wartość brutto

3 652 677, 50 zł.

283/2023

30.11.2023

COLAS Polska sp. z o. o.

ul. Nowa 49

62 – 070 Palędzie

Przebudowa drogi gminnej
Nr 328011T w miejscowości
Książe – Skroniów.

Od dnia

30.11.2023 r.

do dnia

30.09.2024 r.

4 469 197, 55 zł.

284/2023

30.11.2023

Handel – Usługi – Produkcja
Grad Piotr

Brzeźnica 5A

28 – 300 Jędrzejów

Najem części gruntu komunalnego
o powierzchni 4,00 m2 położonego
w Jędrzejowie przy Placu Tadeusza Kościuszki przed Domem Handlowym „Piast”.

01.12.2023 – 02.12.2023 r.

04.12.2023 – 05.12.2023 r.

504,30 zł.

285/2023

04.12.2023

 

Osoba fizyczna

Najem części gruntu komunalnego oznaczonego w rejestrach ewidencji gruntów obrębu 06 miasta Jędrzejowa jako działka Nr 250/6 położonego w Jędrzejowie przy ulicy Bartosza Głowackiego
o powierzchni w tej części 4,00 m2 .

Od dnia

01.01.2024 r.

do dnia

31.12.2024 r.

92,25 zł.
w stosunku miesięcznym.

286/2023

04.12.2023

 

Osoba fizyczna

Najem części gruntu komunalnego oznaczonego w rejestrach  gruntów obrębu 06 miasta Jędrzejowa jako działka Nr 250/6 położonego
w Jędrzejowie przy ulicy Bartosza Głowackiego o powierzchni w tej części 4,00 m2.

Od dnia

01.01.2024 r.

do dnia

31.12.2024 r.

92,25 zł.
w stosunku miesięcznym.

287/2023

04.12.2023

 

Osoba fizyczna

Najem części gruntu komunalnego
o powierzchni  w tej części 5,00 m2, oznaczonego w rejestrach ewidencji gruntów obrębu 06 miasta Jędrzejowa jako działka Nr 251/2 oznaczonego na szkicu wyznaczania stanowisk handlowych przy ulicy Murawiec numerem 14.

Od dnia

01.01.2024 r.

do dnia

31.12.2024 r.

105,78 zł.

w stosunku miesięcznym.

288/2023

04.12.2023

Osoba fizyczna

Najem części gruntu komunalnego
w tej części 5,00 m2, oznaczonego
w rejestrach ewidencji gruntów obrębu 06 miasta Jędrzejowa jako działka Nr 251/2 oznaczonego
na szkicu wyznaczania stanowisk handlowych przy ulicy Murawiec numerem 11.

Od dnia

01.01.2024 r.

do dnia

31.12.2024 r.

105,78 zł.
w stosunku miesięcznym.

289/2023

04.12.2023

 

Osoba fizyczna

Najem części gruntu komunalnego
o powierzchni w tej części 3,50 m2, oznaczonego w rejestrach ewidencji gruntów 06 miasta Jędrzejów jako działka Nr 251/2 oznaczonego
na szkicu wyznaczania stanowisk handlowych przy ulicy Murawiec numerem 4.

Od dnia

15.04.2024r.

do dnia

29.05.2024 r.

393,60 zł.

290/2023

04.12.2023

 

Osoba fizyczna

Najem części gruntu komunalnego
o powierzchni w tej części 3,50 m2, oznaczonego w rejestrach ewidencji gruntów 06 miasta Jędrzejów jako działka Nr 251/2 oznaczonego na szkicu wyznaczania stanowisk handlowych przy ulicy Murawiec numerem 3.

Od dnia

01.01.2024 r.

do dnia

31.12.2024 r.

356,70 zł.

w stosunku miesięcznym.

291/2023

04.12.2023

 

Osoba fizyczna

Najem części gruntu komunalnego
o powierzchni w tej części 2,00 m2, oznaczonego w rejestrach ewidencji gruntów obrębu 06 miasta Jędrzejowa jako działka Nr 250/6 oznaczonego na szkicu wyznaczania stanowisk handlowych przy ulicy Bartosza Głowackiego numerem 1.

Od dnia

01.01.2024 r.

do dnia

31.12.2024 r.

72,57 zł.

w stosunku miesięcznym

292/2023

04.12.2023

 

Osoba fizyczna

Najem części gruntu komunalnego oznaczonego w rejestrach ewidencji gruntów obrębu 06 miasta Jędrzejowa jako działka Nr 251/2 oznaczonego na szkicu wyznaczania stanowisk handlowych przy ulicy Murawiec numerem 1.

Od dnia

01.01.2024 r.

do dnia 31.12.2024 r.

253,38 zł.
w stosunku miesięcznym,
z wyłączeniem miesięcy

kwiecień, maj, czerwiec,  październik 2024 rok  - kwota

816, 72 zł.

293/2023

04.12.2023

 

Osoba fizyczna

Najem część gruntu komunalnego
o powierzchni w tej części 4,00 m2 oznaczonego w rejestrach ewidencji gruntów obrębu 05 jako działka
Nr 395 położonego w Jędrzejowie przy Placu Tadeusza Kościuszki.

Od dnia

21.12.2023 r.

do dnia

23.12.2023 r.

615,00 zł.

294/2023

Zawarta 16.11.2023 roku wprowadzona do rejestru 04.12.2023 roku.

 

DRONPOL
sp. z o. o.

Ul. Portowa 16

44 – 102 Gliwice

Kompleksowa usługa monitorowania zanieczyszczenia powietrza na terenie miasta Jędrzejowa,
za pomocą bezzałogowego statku powietrznego wyposażonego
w system diagnozy zanieczyszczeń powietrza.

Od dnia

20.11.2023 r.

do dnia

31.01.2024 r.

10 500,00 zł.

295/2023

05.12.2023

 

TRAKT S.A.

Szczukowskie Górki 1

26 – 065 Piekoszów

Wykonanie robót dodatkowych
do prawidłowego wykonania zadania „Przebudowa dróg gminnych
Nr 328109 T ul. Klasztornej,
Nr 328111 T ul. St. Konarskiego w Jędrzejowie, Nr 328110T Jędrzejów – Prząsław  polegająca na budowie ciągu pieszo – rowerowego.”

Od dnia

05.12.2023 r.

do dnia

17.12.2023 r.

51 204,11 zł.

296/2023

05.12.2023

PGE Dystrybucja S.A.

Ul. Garbarska 21 a

20 – 340 Lublin

Udostępnienie nieruchomości oznaczonej w rejestrach ewidencji gruntów obrębu Potok Mały jako działka Nr 454/2 w celu budowy sieci elektroenergetycznej kablowej średniego napięcia.

Od dnia

05.12.2023 r.

na czas nieokreślony

5 535,00 zł. – opłata jednorazowa.

297/2023

05.12.2023

 

Polska Spółka Gazownictwa
sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie

Udostępnienie nieruchomości oznaczonych w rejestrach ewidencji gruntów obrębu 11 miasta Jędrzejowa jako działki Nr 128/1, 129/2, 127/2 w celu lokalizacji sieci gazowej oraz przyłącza gazowego średniego ciśnienia.

Od dnia

05.12.2023 r.

na czas nieokreślony

4 579,20 zł.  - opłata jednorazowa.

298/2023

05.12.2023

PGE Dystrybucja S.A.

Ul. Garbarska 21 a

20 – 340 Lublin

Udostępnienie nieruchomości oznaczonej w rejestrach ewidencji gruntów obrębu Podchojny jako działka Nr 198 w celu budowy przyłącza kablowego.

Od dnia

05.12.2023 r.

na czas nieokreślony

70,11 zł –
opłata jednorazowa

299/2023

05.12.2023

Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych Sekcja Łysaków Drugi

Nieodpłatne użyczenie nieruchomości oznaczonej
w rejestrach ewidencji gruntów obrębu Łysaków Drugi jako działka Nr 238/4 na okres 5 lat.

Od dnia

08.12.2023 r.

do dnia

07.12.2028 r.

Nieodpłatnie

 

300/2023

06.12.2023

MTINWEST Marcin Tompolski

Ul. Sadowa 7

28 – 300 Jędrzejów

Prowadzenie nadzoru inwestorskiego dotyczącego zadania: „Przebudowa drogi gminnej Nr 328011T w miejscowości
Książę – Skroniów.

Od dnia

rozpoczęcia robót budowlanych

do dnia

30.09.2024 r.

79 950,00 zł.

301/2023

 

 

Pod tym numerem nie figuruje umowa

 

 

302/2023

07.12.2023

PGE Dystrybucja S.A.

Ul. Garbarska 21 a

20 – 340 Lublin

Udostępnienie nieruchomości oznaczonej w rejestrach ewidencji gruntów obrębu Chorzewa jako działka Nr 1021 w celu budowy przyłącza elektroenergetycznego kablowego.

Od dnia

07.12.2023 r.

na czas

nieokreślony.

200,49 zł. – opłata jednorazowa.

303/2023

07.12.2023

SZUMILAS

Artur Szumilas

Ul. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego 68

28 – 100
 Busko Zdrój

Najem części gruntu komunalnego oznaczonego w rejestrach ewidencji gruntów obrębu 06 miasta Jędrzejowa jako działka Nr 250/6 położonego w Jędrzejowie przy ulicy Bartosza Głowackiego
o powierzchni w tej części 10,00 m2.

Od dnia

01.01.2024 r.

do dnia

31.12.2024 r.

147,60 zł.

w stosunku miesięcznym

304/2023

07.12.2023

Osoba fizyczna

Najem części gruntu komunalnego
o powierzchni w tej części 1,00 m2, oznaczonego w rejestrach ewidencji gruntów obrębu 06 miasta Jędrzejowa jako działka Nr 250/6 oznaczonego na szkicu wyznaczania stanowisk handlowych przy ulicy Bartosza Głowackiego numerem 2.

Od dnia

01.01.2024 r.

do dnia

31.12.2024 r.

59,04 zł.

W stosunku miesięcznym

305/2023

07.12.2023

Osoba fizyczna

Najem części gruntu komunalnego
o powierzchni w tej części 3,50 m2, oznaczonego w rejestrach ewidencji gruntów obrębu 06 miasta Jędrzejowa jako działka Nr 251/2 oznaczonego na szkicu wyznaczania stanowisk handlowych przy ulicy Murawiec numerem 4.

Od dnia

01.01.2024 r.

do dnia

31.12.2024 r.

84,87 zł.
w stosunku miesięcznym

306/2023

07.12.2023

„RafAn” Anna Wójcik

Zarogów 60

32 – 200 Miechów

 

Najem części gruntu komunalnego
o powierzchni w tej części 15,00 m2, oznaczonego w rejestrach ewidencji gruntów obrębu 06 miasta Jędrzejowa jako działka Nr 251/2  oznaczonego na szkicu wyznaczania stanowisk handlowych przy ulicy Murawiec numerami 8,9,10.

Od dnia

01.01.2024 r.

do dnia

31.12.2024 r.

317,34 zł.

W stosunku miesięcznym

307/2023

07.12.2023

Osoba fizyczna

Najem części gruntu komunalnego
o powierzchni w tej części 10,00 m2, oznaczonego w rejestrach ewidencji gruntów obrębu 06 miasta Jędrzejowa jako działka Nr 251/2 na szkicu wyznaczania stanowisk handlowych przy ulicy Murawiec numerami 12 i 13.

Od dnia

01.01.2024 r.

do dnia

31.12.2023 r.

211,56 zł.
w stosunku miesięcznym

308/2023

07.12.2023

Osoba fizyczna

Najem części gruntu komunalnego  o powierzchni w tej części 5,00 m2, oznaczonego w rejestrach ewidencji gruntów obrębu 06 miasta Jędrzejowa jako działka Nr 251/2 oznaczonego na szkicu wyznaczania stanowisk handlowych przy ulicy Murawiec 6.

Od dnia

01.01.2024 r.

do dnia 31.12.2024 r.

105,78 zł.

w stosunku miesięcznym

309/2023

07.12.2023

Osoba fizyczna

Najem części gruntu komunalnego
 o powierzchni w tej części 10,00 m2, oznaczonego w rejestrach ewidencji gruntów 06 miasta Jędrzejów jako działka Nr 251/2 oznaczonego na szkicu wyznaczania stanowisk handlowych przy ulicy Murawiec numerami 7 i 8.

Od dnia

27.10.2024 r.

do dnia

30.10.2024 r.

344,40 zł.

310/2023

07.12.2023

Osoba fizyczna

 

Najem części gruntu komunalnego
o powierzchni w tej części 5,50 m2, oznaczonego w rejestrach ewidencji gruntów obrębu 06 miasta Jędrzejowa jako działka Nr 251/2 oznaczonego na szkicu wyznaczania stanowisk handlowych przy ulicy Murawiec numerem 2.

Od dnia

01.01.2024 r.

do dnia

31.12.2024 r.

121,77 zł.

w stosunku miesięcznym

311/2023

07.12.2023

Osoba fizyczna

Najem części gruntu komunalnego
o powierzchni w tej części 5,00 m2, oznaczonego w rejestrach ewidencji gruntów obrębu 06 miasta Jędrzejowa jako działka Nr 251/2 oznaczonego na szkicu wyznaczania stanowisk handlowych przy ulicy Murawiec numerem 7.

Od dnia

01.01.2024 r.

do dnia

31.12.2024 r.

105,78 zł.
w stosunku miesięcznym.

312/2023

11.12.2023

KOMPLEX

Robert Chrzanowski

z siedzibą Borki 29

28 – 300 Jędrzejów

Wykonanie przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych położonych na działce o numerze ewidencyjnym 1375 w miejscowości Chorzewa.

Od dnia

07.12.2023 r.

do dnia

15.12.2023 r.

19 999,80 zł.

 

 

 

 

 

313/2023

13.12.2023

 

Koło Gospodyń Wiejskich
w Laskowie

Użyczenie nieodpłatne części nieruchomości komunalnej oznaczonej w rejestrach ewidencji gruntów obrębu Lasków jako działka Nr 382/1.

Od dnia

18.12.2023 r.

do dnia

17.03.2024 r.

Nieodpłatnie

 

 

 

 

 

 

 

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Justyna Piskorczyk (justyna)
Data wytworzenia:
2023-02-16
Data publikacji:
2023-02-16
Data ostatniej zmiany:
2023-12-20

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-02-28 11:17:2, zmian dokonał(a): Jacek Mróz

WCAG 2.0 (Level AA)