Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miejski w Jędrzejowie

Ikona statystyk

Ikona statystyk

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

 

Dopełniając obowiązku informacyjnego zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że:

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest

 

           Urząd Miejski w Jędrzejowie

           ul 11 Listopada 33A,

           28-300 Jędrzejów

 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych


         

          Inspektor Ochrony Danych: Centrum Zabezpieczenia Informacji Sp. z o. o.

 

          ul. Wapiennikowa 2 lok. 4, 25-112 Kielce,

 

          email: iod@czi24.pl, tel: 41-300-55-99

 

3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu:

  • realizacji przysługujących Urzędowi Miasta uprawnień bądź spełnienia przez Urząd Miasta obowiązków określonych przepisami prawa lub gdy jest to niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej oraz niezbędnego i prawidłowego wykonania umowy/obsługi o charakterze handlowym, w tym podjęcia działań przed zawarciem umowy/przyjęciem zamówienia na żądanie osoby, której dane dotyczą; /podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b), e)  i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych/;
  • wykonywania czynności zgodnie z udzielonymi przez Panią/Pana zgodami; /podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych/;
  • wykonywania czynności wymaganych obowiązującymi przepisami prawnymi i administracyjnymi; /podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c) i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych/;
  • realizacji prawnie uzasadnionego interesu podmiotu, a w szczególności:

- dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń;

- prowadzenia analiz jakości świadczonych usług/sprzedaży;

/podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych/;

 

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty uczestniczące w realizacji usługi.

 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane dopóki, dopóty nie zostanie zgłoszony sprzeciw wobec ich przetwarzania, a w razie zgłoszenia sprzeciwu - przez okres przedawnienia roszczeń, jakie mogą przysługiwać osobie, której dane dotyczą;  dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym z przepisami prawa i zobowiązań wynikających z zawartych umów

 

6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub odwołania uprzednio udzielonej zgody oraz prawo do przenoszenia danych wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,

 

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,

 

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych będzie skutkować niemożliwością uczestnictwa w procesie realizacji usługi

 

9. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w formie profilowania.

 

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
Jacek Mróz
Informację wprowadził:
Jacek Mróz
Data wytworzenia:
2018-12-04
Data publikacji:
2018-12-04
Data ostatniej zmiany:
2021-01-14

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2022-01-21 12:51:22, zmian dokonał(a): Beata Pisarek

WCAG 2.0 (Level AA)