Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miejski w Jędrzejowie

Ikona statystyk

Rejestr interpelacji, wniosków zgłoszonych przez radnych Rady Miejskiej w Jędrzejowie Kadencja 2018 - 2023

Ikona statystyk

Lp.

Data zgłoszenia

Interpelacji, wniosków

Imię i Nazwisko zgłaszającego

interpelację

Treść interpelacji

Sposób realizacji

 

1.

 

12.12.2018 interpelacja

 

Radny

Ł. Stanek

W pasie drogi T 0149 biegnącej przez miejscowość Podchojny naprzeciw działki 726 oraz 742 rosną drzewa, które zagrażają bezpieczeństwu budynków mieszkalnych, jak i uczestników ruchu. Ze względu na swój wiek oraz rozpiętość drzewostanu istnieje zagrożenie przewrócenia się drzewa podczas silniejszych porywów wiatru, przez co może dojść do uszkodzenia budynków lub innych zdarzeń, które mogą mieć wpływ na zdrowie lub życie osób przebywających w pobliżu. Proszę
o ustalenie organu odpowiadającego za bezpieczeństwo w pasie drogowym wymienionej drogi i wezwanie do usunięcia zagrożenia poprzez wycięcie drzew.

               

Znak:OrSO.0003. 1. 2018
 z dnia 18.12. 2018 roku.

Odpowiadając na interpelację (data wpływu do Urzędu Miejskiego w Jędrzejowie 12 grudnia 2018 roku), dotyczącą wycięcia drzew rosnących w pasie drogowym Nr T0149  w miejscowości Podchojny, informuję, że wystosowano pismo do Zarządu Dróg Powiatowych w Jędrzejowie jako zarządcy drogi (znak pisma IUIT.7070.31.2018
 z dnia 17.12.2018 rok).

Zarząd Dróg Powiatowych
w Jędrzejowie pismem UD.424.3.2019 z dnia 04.01.2019 r. poinformował, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne celem przygotowania dokumentacji niezbędnej do uzyskania decyzji zezwalającej na usunięcie powyższych drzew.

 

Do końca roku 2019 roku jest zgoda na wycięcie tylko jednego drzewa – poinformował pracownik Zarządu Dróg Powiatowych w Jędrzejowie Pan P. Błaszkiewicz w dniu 14.06.2019 roku. 

 

2.

20.12.2018 - interpelacja

Radny

G. Kuśmierz

Celem dbania o środowisko naturalne jest upowszechnienie korzystania przez mieszkańców z komunikacji zbiorowej. Dlatego na prośbę mieszkańców Skroniowa proszę Pana Burmistrza o wystąpienie do Starostwa Powiatowego w Jędrzejowie z prośbą o wyznaczenie nowego przystanku komunikacyjnego przy drodze powiatowej w sołectwie Skroniów przed posesją 156A.

Znak:OrSO.0003. 1. 2. 2018
 z dnia 03.01. 2019 roku.

Odpowiadając na   interpelację (data wpływu do Urzędu Miejskiego w Jędrzejowie 20 grudnia 2018 roku), dotyczącą wyznaczenia przystanku komunikacyjnego przy drodze powiatowej
w sołectwie Skroniów przed posesją 156 A, informuję, że 30 października 2018 roku została przeprowadzona wizja w terenie z udziałem przedstawiciela zarządcy drogi tj. Zarządu Dróg Powiatowych w Jędrzejowie, który nie wyraził zgody na lokalizację przystanku komunikacyjnego we wskazanym miejscu tj. przed posesją 156A w miejscowości Skroniów.

3.

06.02.2019 - interpelacja

Radny Grzegorz Kuśmierz

Czy są tereny w naszej gminie przewidywane/ możliwe pod budowę  zakładu kremacji zwłok?

Czy są jakieś przesłanki/założenia mówiące
o możliwości budowy krematorium na terenie naszej gminy?

Czy jest inwestor, który wyraził swoje zainteresowanie budową na terenie naszej gminy zakładu kremacji zwłok?

Znak:OrSO.0003. 1.4.2019 z dnia 13.02.2019 r.

Odpowiadając na interpelację (data wpływu do Urzędu Miejskiego w Jędrzejowie 6 lutego 2019 roku)
w sprawie budowy zakładu kremacji zwłok, wyjaśniam co następuje: z posiadanych przez urząd informacji wynika, że Starosta Jędrzejowski
w ubiegłym roku udzielił pozwolenia na budowę zakładu pogrzebowego wrazz infrastrukturą techniczną na terenie gminy Jędrzejów.
Z treści tego pozwolenia wynika, iż w ramach przedmiotowego obiektu realizowana będzie instalacja do spopielania zwłok.

W kwestii podania informacji, czy na terenie gminy Jędrzejów są tereny przewidziane pod lokalizację tego typu zakładów, to wydanie pozwolenia na budowę przez Starostę Jędrzejowskiego, świadczy
o takiej okoliczności faktycznej.

Dodatkowo wyjaśniam, że tego typu obiekty kwalifikowane jako obiekty usługowe, nie należą do kategorii przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, tj. o których mowa w art. 59 ust.1  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2017 r. poz. 1405) , wymienionych

w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2016r., poz. 71), co skutkuje, brakiem konieczności m.in. uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Reasumując, w obecnym stanie prawnym budowę krematorium normują regulacje ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2018 r., poz. 1202 ze zm.) wraz przepisami szczególnymi a decyzje pozwolenia na budowę uzyskuje się tak samo jak w przypadku każdego innego obiektu usługowego.

 Podając powyższe informację, wyrażam nadzieję, iż przedstawione wyjaśnienia w podniesionej przez Pana kwestii są wystarczające.

4.

07.02.2019 - interpelacja

Radny Andrzej Jakubanis

Na jakim etapie jest wykonanie oświetlenia przy
ul. Reja od Nr 28. Strona tzw. „WAGI, IX TORU” do drogi na Książe Skroniów i budowa chodnika.

Znak:OrSO.0003. 1. 3.2019 z dnia 15.02.2019 r.

Informuję, że w celu realizacji przedsięwzięcia polegającego
na budowie oświetlenia ulicznego oraz chodnika wzdłuż przebudowanego w roku 2016 odcinka ulicy Mikołaja Reja,  zachodzi konieczność wykupienia działki o numerze ewidencyjnym 212/24 obręb 0003 Jędrzejów, będącej aktualnie w użytkowaniu wieczystym przez spółkę Polskie Koleje Państwowe  S.A. 
W ramach inwestycji prowadzonej
w roku 2016, wykonano nową nawierzchnię bitumiczną wraz  z okrawężnikowaniem w obrębie pasa drogowego ul. Mikołaja Reja będącego własnością Gminy Jędrzejów. W związku
 z brakiem możliwości pozyskania a nawet wykupu gruntu od PKP S.A. nie ma możliwości rozpoczęcia procesu inwestycyjnego związanego
z budową chodnika i oświetlenia ulicznego.  

5.

07.02.2019 - interpelacja

Radny Andrzej Jakubanis

Na jakim etapie zaawansowania prac jest budowa podziemnego przejścia przy dworcu kolejowym – od ul. Reja do dworca i przystanku komunikacji miejskiej.

Znak:OrSO.0003. 1. 3.2019 z dnia 15.02.2019 r.

Informuję, że wystosowano pismo do PKP Polskie Linie Kolejowe S. A.
w Krakowie z prośbą o informację na jakim etapie zaawansowania jest projekt pn. „Prace na linii kolejowej nr 8 na odcinku Skarżysko – Kamienna – Kielce – Kozłów” w zakresie przebudowy istniejącej stacji
i przejścia dla pieszych
w miejscowości Jędrzejów, przebudowy istniejącego przystanku  i przejścia
dla pieszych w miejscowości Potok oraz budowy nowego przystanku w miejscowości Skroniów (znak pisma IUIT.7223.PKP.5.1.2018.KS z dnia 11 lutego 2019 roku).

 

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w Krakowie pismem IRRK3/6/2 – 0815 – PoliŚ 5.1 – 30 – 2.18/19 z dnia 20.02.2019 roku,  poinformowało, iż trwają prace projektowe w zakresie przebudowy istniejącej stacji
i przejścia dla pieszych
w miejscowości Jędrzejów,  przebudowy istniejącego przystanku osobowego
i przejścia dla pieszych
w miejscowości Potok oraz budowy nowego przystanku osobowego w miejscowości Skroniów, a ich zakończenie planowane jest na III kwartał 2020 roku. Natomiast roboty budowlane planowane do realizacji w nowej perspektywie finansowej przypadającej na lata 2021 – 2027.

6.

06.03.2019 - interpelacja

Radny Paweł

Błaszkiewicz

Dokonałem oględzin chodnika (obustronnie) przy ulicy Okrzei i stwierdziłem, że niektóre jego odcinki wyglądają skandalicznie. Wynika to z dokonywanych robót budowalnych na przyległych działkach, remontów infrastruktury, czy samowoli w zakresie wykonywanych zjazdów. Doskonałym przykładem jest zjazd po przejściu dla  pieszych w okolicy skrzyżowania ulicy Okrzei z ulicą A. Krajowej. Kolejny przykład to zjazd poprzez kratkę ściekową przy posesji nr 39 na ul. Okrzei, przy tej samej ulicy stan chodnika naprzeciw posesji 33, czy  przy bloku mieszkalnym  nr 75. Proszę o powołanie komisji celem sprawdzenia stanu technicznego wskazanych obiektów i przywrócenia ich do stanu bezpiecznego użytkowania.

Znak:OrSO.0003. 1. 5 .2019
 z dnia 14.03.2019 r.

 1. Informuję, że do 15 kwietnia bieżącego roku, zostanie powołana komisja, która dokona oceny przedstawionych przez Pana problemów.
 1. W nawiązaniu do interpelacji dot. stanu technicznego chodnika przy ulicy Okrzei, informuję, że komisja składająca się z przedstawicieli Wydziału Inwestycji i Utrzymania Infrastruktury Technicznej Urzędu Miejskiego
  w Jędrzejowie jak również Straży Miejskiej, dokonała w maju przeglądu stanu technicznego drogi ul. Okrzei w Jędrzejowie. Wykonano dokumentację fotograficzną ciągów pieszych, jak również stanu technicznego jezdni. Komisja stwierdziła, że istniejące ciągi piesze, wymagają odcinkowych remontów jak również ułożenia nowej nawierzchni chodnikowej na odcinku ok. 50 m. Nawierzchnia bitumiczna wymaga naprawy
  od skrzyżowania z ul. Armii Krajowej w kierunku Al. J. Piłsudskiego. Istniejące przejście dla pieszych przy skrzyżowaniu ul. Armii Krajowej i ul. Okrzei umożliwia jego wykorzystanie przez osoby niepełnosprawne
  i może  sugerować, że jest to wykonany zjazd. Nadmienić należy, że osoby kierujące pojazdami samochodowymi łamiąc przepisy ruchu drogowego, wykorzystują istniejące przejście dla pieszych jako wjazd umożliwiający parkowanie na działce nr 351 (studio Solar). Zgodnie z projektem organizacji ruchu ul. Okrzei, miejsce to nie jest oznaczone jako ogólnodostępne miejsce parkingowe. Stwierdzone odcinkowe naprawy ciągów pieszych jak również jezdni nie wpływają w znacznym stopniu na zagrożenia w bezpieczeństwie ruchu drogowego, ale mogą wpływać destrukcyjnie na użytkowników ruchu drogowego.

7.

03.04.2019 - interpelacja

Radna Karolina Jarosz

Rozpatrzenie możliwości zwolnienia
z opłat komunikacji miejskiej osób powyżej 70 roku życia.

Znak:OrSO.0003. 1. 6.2019
 z dnia 16.04.2019 r.

Informuję, że obowiązująca umowa o świadczenie usług przewozowych w komunikacji miejskiej na liniach komunikacyjnych Nr 1, Nr 3
i C ważna jest do 31 grudnia 2019 r. Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia  postępowania przetargowego na kolejne trzy lata zostało opublikowane
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego
w Jędrzejowie oraz Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
i będzie rozstrzygnięte pod koniec bieżącego roku. Z wybranym w drodze przetargu operatorem publicznego transportu zbiorowego, zostanie zawarta umowa, a tym samym  ustalona zostanie rekompensata z tytułu utraconych przychodów w związku ze stosowaniem uprawnień do bezpłatnych i ulgowych  przejazdów
w „komunikacji miejskiej”.
W drugim półroczu 2019 roku zostanie przygotowana pod obrady rady, zmiana załącznika Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/219/16 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 30 września 2016 roku w sprawie uprawnienia do korzystania z bezpłatnych przejazdów i sposób dokumentowania tych uprawnień /także dla osób powyżej 70 roku życia/ w publicznym transporcie zbiorowym organizowanym przez Gminę Jędrzejów.

8.

03.04.2019 - interpelacja

Radna Karolina Jarosz

Obniżenie wieku uprawniającego do korzystania z Jędrzejowskiej Karty Seniora –
w chwili obecnej obowiązuje wiek 70+. Karta ogólnopolska obowiązuje już od 60 roku życia.

Znak:OrSO.0003. 1. 6.2019
 z dnia 16.04.2019 r.

Informuję, że projekt uchwały zostanie przedstawiony na najbliższej sesji rady miejskiej.

Uchwała Nr XII/99/2019 z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmiany
w uchwale dotyczącej przyjęcia
i realizacji programu „Jędrzejowska Karta Seniora”

Zrealizowany

9.

03.04.2019 - interpelacja

Radna Karolina Jarosz

Poprawę stanu mostka i barierek  -
ul. Kościelna i innych,  gdzie biegnie rzeka Brzeźnica.

Znak:OrSO.0003. 1. 6.2019
 z dnia 16.04.2019 r.

Informuję, że wystosowano pismo do Wód Polskich Zarządu Zlewni w Kielcach z zapytaniem o planowane działania remontowe mostów znajdujących się na terenie gminy Jędrzejów (znak pisma: IUIT.7240.26.2019.JM  z 09.04.2019 r).

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie  pismem
z dnia 18 kwietnia 2019 roku (znak sprawy KR.ZPU.1.502.124.2019.RS) poinformował, że mosty i inne budowle komunikacyjne nie zostały przejęte we władanie przez Państwowe Gospodarstwo Wodne „Wody Polskie” Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie, gdyż nie służą do kształtowania zasobów wodnych lub korzystania z tych zasobów. Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach, będący w likwidacji na obecną chwilę, nie przekazał budowli komunikacyjnych, we władanie żadnej instytucji. 

10.

12.08.2019 - interpelacja

Radna Karolina Jarosz

Mieszkańcy ul. Krzywej zwracali się niejednokrotnie (bezskutecznie) o uregulowanie (udrożnienie) rzeki Brzeźnicy, która notorycznie zalewa posesje położone przy tej ulicy. Interwencje w różnych instytucjach nie przyniosły dotąd żadnego efektu. Dodatkowo brzeg rzeki nie jest systematycznie koszony,
co powoduje, iż rozprzestrzenia się tam roślina barszcz Sosnowskiego (problem ten dotyczy całej długości rzeczki). W związku
z powyższym w imieniu mieszkańców ul. Krzywej proszę o podjęcie pilnej interwencji
w powyższych sprawach.

Mieszkańcy ul. Krzywej od dłuższego czasu zabiegają także o gazyfikację – proszę o informację kiedy będzie możliwe przyłączenie mieszkańców do sieci gazowej (miesiąc/rok)?

Znak: IUIT. 7240.53.2019.JM z dnia 22.08.2019 roku.

Informuję, że 22 sierpnia 2019 roku zostało wysłane pismo
do Wód Polskich Zarząd Zlewni
w Kielcach  z zapytaniem
o planowane roboty konserwacyjne rzeki Brzeźnicy. Ponadto, Wydział Inwestycji i Utrzymania Infrastruktury Technicznej Urzędu Miejskiego w Jędrzejowie, informuje, że zadania polegające na konserwacji, regulowaniu stanu wód i przepływów oraz utrzymania w należytym stanie technicznym koryt cieków naturalnych, nie należą
w kompetencji gminy, stanowią natomiast obowiązek właściciela  śródlądowych wód powierzchniowych. W zakresie gazyfikacji, Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach, pismem z dnia 13.05.2019 rok znak: PSGKI.RODZ.420.028.19, poinformowała Urząd Miejski
w Jędrzejowie, że zakres przyłączeń do sieci gazowej mieszkańców z ul. Krzywej, Rakowskiej, Kilińskiego oraz Os. Górek Grabowskich, będzie realizowany po wcześniejszym złożeniu wniosków o określenie warunków technicznych i podpisaniu umów z mieszkańcami. Powyższa informacja została przekazana w dniu 21 maja 2019 roku przedstawicielowi zainteresowanych mieszkańców. W załączeniu kserokopia pisma skierowanego do Wód Polskich oraz pismo Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o. o Oddział Gazowniczy w Kielcach.

 

Państwowe Gospodarstwo Wodne „Wody Polskie” Zarząd Zlewni w Kielcach odpowiadając na pismo dotyczące uregulowania koryta rzeki Brzeźnicy w sąsiedztwie  ulicy Krzywej oraz wykoszenia skarp na całej długości cieku, informuje, że wykonanie robót utrzymaniowych w roku 2019 nie będzie możliwe, gdyż posiadane środki finansowe na prace utrzymaniowe na ciekach zostały rozdysponowane na pilne roboty na innych rzekach. Nadmieniam, że ostania konserwacja rzeki Brzeźnicy została przeprowadzona
w październiku 2018 roku. Natomiast regulacja odcinka cieku przy ulicy Krzywej, jest niemożliwa ze względu na miejscowo bardzo ścisłą zabudowę a także liczne mostki i przepusty na rzece. Prawdopodobnie nie przyniosłoby też zamierzonego rezultatu, gdyż powodem miejscowych wystąpień wody z brzegów podczas ulewnych deszczy jest nagły spływ dużej ilości wód z odwodnienia dróg
i kanalizacji deszczowej z terenów zurbanizowanych miasta Jędrzejowa, częściowo wyhamowany na starych mostach i przepustach, wykonanych w przeszłości bez odpowiednich uzgodnień. Jednocześnie informuję, że udrożnienie rzeki Brzeźnicy na przedmiotowym  odcinku zostało ujęte w planie utrzymania wód na lata 2019 – 2021 roku. Wykonanie przedmiotowych prac jest uzależniona od przydzielenia na ten cel środków finansowych z budżetu państwa, uwzględniając ich wysokość oraz pilność wykonania innych robót na terenie działania całego Zarządu Zlewni
w Kielcach.(…..).

Państwowe Gospodarstwo Wodne zwróciło się Gminy Jędrzejów o zabezpieczenie środków finansowych w budżecie gminy na partycypowanie w kosztach utrzymania rzeki Brzeźnicy.

Gmina Jędrzejów w budżecie na 2020 rok zarezerwowała kwotę 15 tys. zł.

 

11.

07.01.2020 - interpelacja

Radna Karolina Jarosz

W związku z licznymi informacjami od mieszkańców gminy Jędrzejów dotyczącymi kryteriów przyznawania lokali znajdujących się w zasobach komunalnych Gminy Jędrzejów, wnoszę o pilne rozpoczęcie prac nad aktualizacją przedmiotowego Regulaminu.

 

Proszę o wykaz wszystkich niezagospodarowanych lokali/budynków znajdujących się w zasobach Gminy.

 

Znaki:OrSO.0003. 1. 8.2020
 z dnia 09.01.2020 r.

GM.I.7142.2.2020.

W odpowiedzi na interpelację Pani w sprawie aktualizacji kryteriów przydziału lokali znajdujących się w zasobie gminy uprzejmie informuję:

I. Kryteria przydziału lokali mieszkalnych i lokali socjalnych zostały określone w Uchwale 
Nr LIX /490/14 Rady Miejskiej w  Jędrzejowie z dnia 30.10.2014 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Jędrzejów oraz w uchwale
Nr V/40/15 Rady Miejskiej

w Jędrzejowie z dnia 27.03.2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian do wymienionej uchwały.  Wszelkie zmiany zasad  wynajmowania lokali  wymagają przeprowadzenia  wnikliwej analizy  przez Komisję  Gospodarki Komunalnej
i Porządku Publicznego opiniującej przydział lokali z zasobów gminy. Na najbliższym posiedzeniu,  Komisja zostanie zapoznana z  interpelacją Pani.

Odnośnie wykazu niezagospodarowanych lokali uprzejmie informuję:

II. Aktualnie w zasobie gminy mamy do zasiedlenia następujące lokale:

   1.Lokal mieszkalny- ul.
11 Listopada 80//9 –odzyskany w wyniku eksmisji.

   2.Lokal mieszkalny –ul.
11 Listopada 111/10 A – opuszczony przez rodzinę .

   3.Lokal mieszkalny – ul. Mieszka I 14/ 8- odzyskany po śmierci najemcy.

   4.Lokal socjalny – ul. Kilińskiego 14/1 – odzyskany po śmierci najemcy.

   5.Lokal socjalny- ul. Reymonta 21A/3A- najemca umieszczony w Domu Pomocy.

   6. Lokal socjalny ul. Przypkowskiego 14/1-odzyskany po śmierci najemcy.

Zasiedlenie tych lokali będzie opiniowane przez Komisję Gospodarki Komunalnej
i Porządku Publicznego  na najbliższym posiedzeniu w miesiącu styczniu 2020 r.

Natomiast trzy lokale mieszkalne położone przy ulicach : Głowackiego 31/3; Armii Krajowej 1/23 oraz  Chrobrego1/ 58 oczekują na przetarg ustny nieograniczony.

 

GM.I.7142.2.2020.z dnia 28.01.2020 roku.

Uprzejmie informuję, że Komisja Gospodarki Komunalnej i Porządku Publicznego  na posiedzeniu
w dniu 27 stycznia 2020 roku zapoznała się z interpelacją Pani
w sprawie zmiany kryteriów przydziału lokali z mieszkaniowego zasobu gminy i prosi o przedstawienie własnych propozycji.

 

12.

20.01.2020 interpelacja

Radny Wojciech Król

W imieniu mieszkańców sołectwa Jasionna zwracam się z pytaniem o możliwość wystąpienia Burmistrza Miasta Jędrzejowa
do Delegatury  Południowego Inspektoratu Transportu Drogowego w Krakowie
o wprowadzenie kontrolnego odcinka pomiaru prędkości przejazdu na trasie krajowej nr 78,
na odcinku przebiegającym  przez teren zabudowany sołectwa Jasionna. Pytanie moje wynika zarówno z troski o bezpieczeństwo mieszkańców tej wsi ale również bezpieczeństwo przejeżdżających przez   tę miejscowość podróżnych. Na drodze krajowej 78,  na odcinku przebiegającym przez Jasionnę miała i ma miejsce duża ilość zdarzeń – kolizji
i wypadków drogowych, w tym zdarzeń śmiertelnych.  Zdarzenia te odnotowane są przez KPP Jędrzejów. Z mojej wiedzy wynika, że
w miejscowości Jasionna zatrzymywana jest największa w powiecie ilość praw jazdy za przekroczenie prędkości. Mieszkańcy miejscowości obserwują, że w momencie kiedy patrol drogowy kontrolujący prędkość na tej trasie kończy pracę notorycznie dochodzi do przekraczania prędkości na tym zabudowanym odcinku drogi. Należy zaznaczyć, że
w miejscowości Jasionna nie ma chodnika wzdłuż trasy na odcinku zabudowanym. Wielkim utrudnieniem dla mieszkańców jest też fakt, że trasa przebiega blisko zabudowań
i pojazdy wielkogabarytowe poruszające się
z ogromną prędkością powodują wstrząsy
i drgania a co za tym idzie zniszczenia nieruchomości. Z informacji, które posiadam
z GDDKiA w Kielcach wynika, że w najbliższym okresie (co najmniej do 2027 roku) na tym odcinku nie przewiduje się modernizacji trasy a tym samym budowy chodników przy jezdni. Proszę o działanie, gdyż stawką jest w tym przypadku życie i bezpieczeństwo ludzkie, co sprawia, że takie wystąpienie ma szczególne uzasadnienie.

Znaki:OrSO.0003. 1.9.2020
IUIT. 0003.1.2020.KS z dnia 28.01.2020 r.

Wydział Inwestycji i Utrzymania Infrastruktury Technicznej Urzędu Miejskiego, informuje,  że w sprawie pisemnej interpelacji dot. wykonania odcinkowego pomiaru prędkości na drodze krajowej nr 78 w miejscowości Jasionna, zwrócił się pismem znak IUIT.7221.4.2020.KS
z dnia 28.01.2020 roku

do Delegatury Południowej Głównego Inspektoratu Drogowego w Krakowie w sprawie udzielania pisemnej informacji w przedmiotowej sprawie.

Główny Inspektorat Transportu Drogowego pismem o sygn.. CAN.WIU.730.285.2019.1682 z dnia 13 lutego 2020 roku poinformował, iż na obecnym etapie realizacji projektu „Zwiększenie skuteczności i efektywności Systemu Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym”  Główny Inspektorat Transportu Drogowego  uzyskał od Instytutu Transportu Samochodowego analizę bezpieczeństwa w ruchu drogowym, zawierającą ranking 290 lokalizacji na terenie całego kraju, które będą brane pod uwagę przy wyznaczaniu  miejsc instalacji urządzeń rejestrujących w ramach realizowanego projektu. Zgłoszona przez Pana lokalizacja w ciągu drogi krajowej nr 78 w miejscowości Jasionna nie została uwzględniona w opracowanym rankingu jako miejsce, w którym należy zainstalować stacjonarne urządzenie rejestrujące. Mając na uwadze powyższe uprzejmie informuję, że Główny Inspektorat Transportu Drogowego nie przewiduje aktualnie instalacji urządzenia do odcinkowego pomiaru prędkości na terenie miejscowości Jasionna. 

13.

26.08.202 –interpelacja

Radny Paweł Błaszkiewicz

W wyniku ulewnych opadów atmosferycznych dochodzi do licznych podtopień i dewastacji istniejącej infrastruktury mieszkaniowej, drogowej, kanalizacyjnej itp. Dlatego też mieszkańcy ulicy Dygasińskiego w Jędrzejowie za moim pośrednictwem proszą o skuteczną pomoc w zakresie odtworzenia i udrożnienia rowów przydrożnych tej ulicy zwłaszcza przy posesji nr 75 i okolicznych gdzie wskutek naturalnego spadku terenu dochodzi do kumulacji wód opadowych z terenu garaży, ulic oraz dróg wewnętrznych Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyszłość’ w Jędrzejowie.                                       W wyniku dokonanych oględzin uważam,
że należy wykonać pogłębienie i umocnienie ażurami skarpy na długości ok. 50 m
(strona południowa ) oraz wykonanie rowu odwadniającego po przeciwnej stronie na długości ok. 150 m. 

 

Znaki:OrSO.0003. 1.10.2020
z dnia 28.08.2020r.

Odpowiadając na interpelację, dot. licznych podtopień posesji, w wyniku ulewnych opadów atmosferycznych, w ciągu ulicy Dygasińskiego w Jędrzejowie, informuję, że po przeprowadzonej wizji, faktycznie ustalono:

 - konieczność odmulenia rowu na odcinku 50 metrów
(z odwozem urobku) oraz umocnienia skarpy rowu płytami prefabrykowanymi (ażury),

 - konieczność wykonania rowu na odcinku o długości 150 metrów (z odwozem urobku).

Szacunkowy koszt prac to około 17 tys. zł. Jednocześnie informuję, że w tegorocznym budżecie brak środków na ten cel. Wnioskowane roboty będą mogły być zrealizowane w przyszłym roku, po zabezpieczeniu przez Radę Miejską w Jędrzejowie środków finansowych.     

 

14.

14.10.2020

Radny Paweł Błaszkiewicz

W skutek interwencji mieszkańców i pacjentów gabinetu rehabilitacyjnego proszę o podjęcie działań dotyczących naprawy i przestawienia uszkodzonej latarni, przestawienia znaku drogowego oraz uzupełnienia ubytku nawierzchni asfaltowej ulicy 11 Listopada przy posesji Nr 64. Istniejąca uszkodzona latarnia oraz jej usytuowanie i usytuowanie znaku drogowego uniemożliwiają bezkolizyjne korzystanie z parkingu dla pacjentów powodując uszkodzenie ich pojazdów. Obniżenie asfaltu powoduje powstanie dużej kałuży, która najechana przez pojazdy samochodowe tworzy ogromne strugi wody przekraczające szerokość chodnika i powodujące ochlapanie przechodniów.

Znak:OrSO.0003.1.11.2020
z dnia 09.11.2020 r.

      Odpowiadając na interpelację dotyczącą naprawy
i przestawienia uszkodzonej latarni, przestawienia znaku drogowego oraz uzupełnienia ubytku nawierzchni asfaltowej ulicy 11 Listopada w Jędrzejowie przy posesji Nr 64, informuję, że:

 • naprawa uszkodzonej latarni została zlecona Zakładowi Usług Elektroenergetycznych ELGÓR z terminem wykonania do 10 listopada 2020 roku. Kwestia zmiany lokalizacji przedmiotowej lampy wymaga wykonania dokumentacji technicznej i uzgodnienia z gestorem sieci tj. PGE Dystrybucja S.A.,
 • zmiana lokalizacji istniejącego znaku pionowego D – 1, związana jest z wprowadzeniem zmiany do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu ulicy 11 Listopada.
  W tegorocznym budżecie gminy nie są zabezpieczone środki finansowe na ten cel.

Ponadto informuję, że zgodnie
z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu dla ulicy
11 Listopada od skrzyżowania
z ulicą Krótką do skrzyżowania
 z Aleją Piłsudskiego, obowiązuje zakaz zatrzymania się (znak B – 36), a przy posesji Nr 64 nie są wydzielone miejsca postojowe dla samochodów osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r.,poz.1065),

 • w dniu 23 października bieżącego roku w trakcie wizji lokalnej w terenie nie stwierdzono ubytków w jezdni przy posesji Nr 64. Stwierdzono powierzchowne uszkodzenia nawierzchni asfaltowej, które nie wpływają w znacznym stopniu na zagrożenia
  w bezpieczeństwie ruchu drogowego, ale mogą wpływać destrukcyjnie na użytkowników ruchu drogowego. Nadmienić należy, że osoby kierujące pojazdami samochodowymi łamią przepisy ruchu drogowego, wykorzystując istniejący wjazd na posesję jako miejsce do parkowania. 

 

 

15.

30.08.2021

Radny Paweł Błaszkiewicz

W związku z planowanym ogłoszeniem przez Wojewodę Świętokrzyskiego zadań mających na celu wyłącznie poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg proszę o zgłoszenie w tym programie oświetlenia wraz z innymi elementami bezpieczeństwa ruchu przejścia dla pieszych na ul. Kieleckiej w Jędrzejowie
w okolicy ul. Ogrodowej w kierunku cmentarza parafialnego Św. Trójcy.

Znaki:OrSO.0003. 1.13.2021
z dnia 13.09.2021r.

Odpowiadając na interpelację, dot. zgłoszenia do programu Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, oświetlenia wraz z innymi elementami bezpieczeństwa ruchu przejścia dla pieszych na ulicy Kieleckiej w Jędrzejowie (w okolicy ulicy Ogrodowej, w kierunku cmentarza parafialnego Św. Trójcy) informuję, że do dnia dzisiejszego nie ogłoszono naboru uzupełniającego do przedmiotowego programu. Jeśli Wojewoda Świętokrzyski nabór ogłosi wówczas zostaną przeanalizowane jego kryteria i po spełnieniu wymagań konkursowych  zadanie będzie mogło być zgłoszone.   

16.

26.08.2021

Radny Marek Skrzypiec

Proszę o informację czy możliwe jest nadanie aktualnie budowanemu rondu u zbiegu ulic
11 – go Listopada, Dmowskiego i Parkowa nazwy (imienia) Błogosławionego Wincentego Kadłubka. Jeżeli brak jest przeciwskazań
w powyższym zakresie proszę o rozważenie takiej możliwości i przygotowania projektu stosownej uchwały na jedną z najbliższych sesji Rady Miejskiej. Podkreślam, że rondo nie ma jeszcze nazwy zaś osoba błogosławionego Wincentego Kadłubka jest powszechnie znana
i mocno związana z historią naszego miasta.   

Znak:OrSO.0003. 1.12.2021
z dnia 08.09.2021r.

Odpowiadając na interpelację, dotyczącą nadania aktualnie budowanemu rondu u zbiegu ulic 11 – go Listopada, Dmowskiego i Parkowa, imienia Błogosławionego Wincentego Kadłubka, informuję, że sprawa będzie przedmiotem obrad Rady Miejskiej w Jędrzejowie, po zakończeniu budowy ronda.

Rada Miejska w Jędrzejowie na sesji w dniu 23 czerwca 2022 roku podjęła Uchwałę Nr LV/449/2022 w sprawie nadania nazwy rondu zlokalizowanemu w obrębie 04 Miasta Jędrzejowa.

Rondo otrzymało nazwę Wincentego Kadłubka.

 

17.

12.01.2022

Radny Paweł Błaszkiewicz

W związku z planowanym otwarciem ronda na skrzyżowaniu ulic: 11 Listopada, R. Dmowskiego, Parkowa w Jędrzejowie proponuję nadać mu nazwę „ Ppłk. Kazimierza Zenktelera”. Historia jego życia, walki o niepodległość, niedostatku i skromności stawia go w rzędzie bohaterów nie tylko naszej ziemi jędrzejowskiej. Nadając nazwę temu skrzyżowaniu oddamy hołd przez lata zapomnianemu bohaterowi. Dodać należy, iż pobliska lokalizacja pomnika tego bohatera tym bardziej przemawia za takim rozwiązaniem.

Znak:OrSO.0003. 1.14.2022
z dnia 20.01.2022r.

Odpowiadając, na interpretację dotyczącą nadania rondu
u zbiegu ulic 11 – go Listopada, Dmowskiego i Parkowa, imienia Ppłk. Kazimierza Zenktelera, informuję, że sprawa nadania nazwy nowemu rondu będzie przedmiotem obrad jednej z najbliższych sesji Rady Miejskiej w Jędrzejowie.

Rada Miejska w Jędrzejowie
na sesji w dniu 23 czerwca 2022 roku podjęła Uchwałę
Nr LV/449/2022 w sprawie nadania nazwy rondu zlokalizowanemu w obrębie 04 Miasta Jędrzejowa.

Rondo otrzymało nazwę Wincentego Kadłubka.

 

18.

15.09.2022

Radny Andrzej Jakubanis

W związku z sugestiami mieszkańców Jędrzejowa proszę o rozważenie możliwości wprowadzenia dodatkowego przejścia dla pieszych na ulicy Reymonta w obrębie Państwowej Straży Pożarnej a budynkiem
w którym mieści się Urząd Stanu Cywilnego. Ludzie nagminnie przechodzą z jednego chodnika na drugi na tzw. szagę, co stwarza niebezpieczeństwo w ruchu drogowym.

Znak:OrSO.0003. 1.15.2022
z dnia 23.09.2022 r.

Informuję, że wykonanie przejścia dla pieszych związane jest ze zleceniem opracowania audytu bezpieczeństwa drogowego, określającego możliwość
i zasadność umiejscowienia przejścia we wskazanym obrębie. Ponadto nadmienić należy, że ewentualny pozytywny audyt jest ściśle związany ze zmianą projektów organizacji ruchu ulic Reymonta i Dmowskiego, jak również z kosztami wykonania takiego przejścia i wprowadzenia zmian w organizacji ruchu. Zlecenie audytu, projektów stałej organizacji ruchu i ich realizację, wymaga wyodrębnienia środków finansowych w budżecie miasta i gminy Jędrzejów. Przyznane w tegorocznym budżecie środki nie pozwalają na realizację wyżej wymienionych prac. W związku z tym, proponuję, aby powyższą interpelację radny zgłosił do propozycji budżetowych na 2023 rok.

 

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Justyna Piskorczyk (justyna)
Data wytworzenia:
2018-12-20
Data publikacji:
2018-12-20
Data ostatniej zmiany:
2022-10-03

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-02-28 11:17:2, zmian dokonał(a): Jacek Mróz

WCAG 2.0 (Level AA)