Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miejski w Jędrzejowie

Ikona statystyk

Informacja kwartalna o udzielonych umorzeniach nieopodatkowanych należności budżetowych w IV kwartale 2022 r.

Ikona statystyk

Wysokość stawek podatku od środków transportowych na 2023 r.

Ikona statystyk

Zarządzenie Nr 209/2021 Burmistrza Miasta Jędrzejowa z dnia 24.05.2022 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji, o których mowa w art. 37 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Ikona statystyk

Wysokość stawek podatku od środków transportowych na 2022 r.

Ikona statystyk
Ikona statystyk

Szanowni Państwo!

20 lutego 2021 roku weszła w życie kolejna nowelizacja Ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji dalej „u.p.e.a.”. Ustawa nakłada na Organ Podatkowy, którym w naszym przypadku jest Burmistrz Miasta, nowe obowiązki.

Nie chcemy w tym miejscu skupiać się na tych obowiązkach, ale pragniemy przekazać Państwu kilka bardzo ważnych informacji które mogą mieć istotne znaczenie dla Mieszkańców - podatników podatków lokalnych (od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych).

Obowiązkiem gminy jest prowadzenie działań windykacyjnych. Pierwszym elementem jest wysłanie upomnienia. W przypadku nieuregulowania należności w terminie 7 dni,  gmina ma obowiązek przekazania dalszej egzekucji do właściwego urzędu skarbowego.

 Szanowni Państwo, w świetle aktualnie obowiązujących przepisów ma to szczególne znaczenie, bowiem przekazanie od 20 lutego 2021 roku egzekucji do urzędu skarbowego, będzie wiązało się z poniesieniem przez Zobowiązanego – czyli osobę która nie zapłaciła podatku – dodatkowych kosztów.

·Wszczęcie postępowania egzekucyjnego czyli przesłanie tytułu wykonawczego do egzekucji to koszt 40,00 zł

 ·Jeżeli nastąpi wszczęcie egzekucji administracyjnej opłata ta zostanie podwyższona do 100,00 zł

Są to opłaty za jeden tytuł wykonawczy, każdy następny tytuł wykonawczy to kolejne 100 zł. Możliwe jest łączenie zaległości ale tylko za dany rok podatkowy.

To jednak nie koniec kosztów. Osoba która nie zapłaci podatku bezpośrednio do gminy zostanie obciążona także opłatą egzekucyjną – może być to 10% lub 5% w zależności od tego czy zapłata zostanie wyegzekwowana czy też nastąpi zapłata bezpośrednio do urzędu skarbowego lub wierzyciela. Ponadto Dłużnik będzie zobowiązany do zwrotu wydatków jakie urząd skarbowy poniesie w związku z prowadzoną egzekucją administracyjną.

Chcemy podkreślić, że opłaty pobierane przez urząd skarbowy nie są przekazywane do Urzędu Miejskiego. Stanowią one przychód budżetu państwa. Ministerstwo Finansów wprowadzając opłatę manipulacyjną uzasadniło to w następujący sposób: „opłata manipulacyjna oprócz refinansowania wydatków poniesionych przez organ egzekucyjny pełni funkcję prewencyjną i wychowawczą. Promując zachowania społecznie pożądane, wpływa na wzrost świadomości obywateli w zakresie terminowego wykonywania obowiązków”.

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Mariusz Ksel (mariusz)
Data wytworzenia:
2021-06-01
Data publikacji:
2021-06-01
Data ostatniej zmiany:
2021-06-01

Zarządzenie Nr 207/2021 Burmistrza Miasta Jędrzejowa z dnia 27.05.2021 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji, o których mowa w art. 37 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Ikona statystyk

Informacja dla podatników podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego o sposobie doręczania decyzji wymiarowych na 2021 rok

Ikona statystyk

Informacja dla podatników

podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego

o sposobie doręczania decyzji wymiarowych na 2021 rok

 

Od dnia 15 lutego do 28  lutego br. pracownicy Urzędu Miejskiego w Jędrzejowie  będą dostarczać decyzje podatkowe na 2021 rok na terenie miasta Jędrzejów . Ze względu na bezpieczeństwo adresatów jak i swoje , doręczyciele będą wyposażeni w środki ochrony osobistej takie jak przyłbice, maseczki, środki do dezynfekcji rąk oraz rękawiczki .

Decyzje dostarczane będą :

- od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00  do 19.00

- w soboty od 9.00  do 18.00

Odbiór decyzji należy potwierdzić  datą  oraz  podpisem.

Ze względu na pandemię  koronawirusa  prosimy o przygotowanie własnego długopisu.

Doręczyciele  nie mogą pobierać  jakichkolwiek kwot pieniężnych.

Wpłat należy dokonywać na indywidualny nr konta wskazany w decyzji.

W sytuacji, gdy doręczyciel  nie zastanie nikogo w domu, podejmie kolejne próby doręczenia decyzji. W tym roku z uwagi na sytuację,  za zgodą  adresata  istnieje możliwość  pozostawienia decyzji podatkowych w  indywidualnych  skrzynkach  pocztowych.

Decyzje, które nie zostaną doręczone adresatom, zostaną przesłane za pośrednictwem operatora pocztowego.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Mariusz Ksel (mariusz)
Data wytworzenia:
2021-02-12
Data publikacji:
2021-02-12
Data ostatniej zmiany:
2021-02-12

Informacja dot. udzielenia pomocy publicznej.

Ikona statystyk

W związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19, przedsiębiorcy ubiegający się o udzielenie pomocy publicznej do wniosku obowiązani są dołączyć oświadczenie, którego treść umieszczona jest na stronie internetowej tut. urzędu w zakładce załatw sprawę w urzędzie pod hasłem karta usług interesantów wydziału finansowego.

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Mariusz Ksel (mariusz)
Data wytworzenia:
2021-01-15
Data publikacji:
2021-01-15
Data ostatniej zmiany:
2021-01-15

Wysokość stawek podatku od środków transportowych na 2021 r.

Ikona statystyk

OPŁATA TARGOWA

Ikona statystyk

W związku z ustawą z dnia 9 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, Urząd Miejski w Jędrzejowie informuje, iż w okresie od stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. nie będzie pobierana opłata targowa.

Zwolnione z ww. opłaty są osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, dokonujące sprzedaży na targowiskach.

Jednocześnie informujemy, że wprowadzone zmiany nie dotyczą opłat za rezerwację stanowisk na potrzeby handlu na targowiskach na terenie Gminy Jędrzejów.

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Mariusz Ksel (mariusz)
Data wytworzenia:
2020-12-30
Data publikacji:
2020-12-30
Data ostatniej zmiany:
2021-01-15

Wysokość stawek podatku od środków transportowych na 2020 r.

Ikona statystyk

INFORMACJA DOTYCZĄCA UJEDNOLICENIA WZORÓW FORMULARZY PODATKOWYCH

Ikona statystyk

Pomoc de minimis w rolnictwie

Ikona statystyk

Uwaga. Od 1 lipca 2019 r. obowiązują jednolite wzory deklaracji i informacji na podatki lokalne: podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny.

Ikona statystyk
Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Mariusz Ksel (mariusz)
Data wytworzenia:
2019-07-08
Data publikacji:
2019-07-08
Data ostatniej zmiany:
2019-07-08

Zwrot podatku akcyzowego w 2019 r.

Ikona statystyk

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2023-05-26 08:44:40, zmian dokonał(a): Renata Kawiorska

WCAG 2.0 (Level AA)