Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miejski w Jędrzejowie

Ikona statystyk

Wykonanie budżetu za 2004 rok

Ikona statystyk

Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Jędrzejów na 2004 rok

Ikona statystyk

UCHWAŁA Nr XVIII/184/04

RADY MIEJSKIEJ W JĘDRZEJOWIE

z dnia 26 lutego 2004r.

w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy na 2004 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 pkt. 9 lit. d, pkt. 10, art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001r) w związku z art. 124 ustawy o finansach publicznych z dnia 26 listopada 1998 roku (tekst jednolity Dz. U. Nr 15 poz. 148 z 2003 roku) Rada Miejska uchwala:

§ 1.

Ustala się dochody budżetu miasta i gminy w wysokości 35.875.252 wg źródeł i działów klasyfikacji budżetowej /załącznik Nr 1/

§ 2.

Ustala się wydatki budżetu miasta i gminy w wysokości 36.555.106

a) wydatki bieżące 32.061.118

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 19.607.635 - dotacje 1.368.500 - wydatki na obsługę długu jednostki 980.000 - pozostałe wydatki 10.104.983 b) wydatki majątkowe 4.493.988 zgodnie z załącznikiem Nr 2 wydatki w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej/

§ 3.

Różnica między planowanymi dochodami i wydatkami o których mowa § 1 i § 2 Sta-nowi deficyt budżetu w kwocie 679.854 Źródłem pokrycia deficytu budżetu w kwocie 679.854 zł są przychody pochodzące - kredytów i pożyczek w kwocie 4.994.050 zł Łączne przychody budżetu w kwocie 4.994.050 oraz rozchody budżetu W kwocie 4.314.196 sklasyfikowane według paragrafów zestawione są w załączniku Nr 3

§ 4.

Ustala się plan przychodów zakładów budżetowych w łącznej w kwocie 3.360.200 zł w tym dotacje z budżetu 100.000 zł, oraz wydatków zakładów budżetowych w kwocie 3.348.200 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5. Ustala się plan przychodów gospodarstw pomocniczych w łącznej kwocie 7.228.700 zł w tym dotacje z budżetu w kwocie 550.000 zł oraz wydatków gospodarstw pomocniczych w kwocie 7.004.766 zł /zgodnie z załącznikiem Nr 6 Ustala się plan przychodów środków specjalnych łącznej kwocie 10.000 zł oraz wydatków w kwocie 10.200 zł /zgodnie z załącznikiem Nr 7/.

§ 5.

Ustala się plan przychodów GFOŚ i GW w kwocie 97.000 zł i wydatków w kwocie 119.632 zł /zgodnie z załącznikiem Nr 8/

§ 6.

Upoważnia się Burmistrz do zaciągania kredytów i pożyczek w kwocie 4.994.050 zł i spłat kredytów i pożyczek w kwocie 4.314.196 zł w celu realizacji planowanych kwot przychodów i rozchodów budżetu, o którym mowa w § 3.

§ 7.

Ustala się zakres i kwoty dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych /zgodnie z załącznikiem Nr 5, 9/

§ 8.

Ustala się zakres i kwoty dotacji przedmiotowej dla gospodarstw pomocniczych /zgodnie z załącznikiem Nr 6, 9/

§ 9.

Ustala się wysokość dotacji dla innych podmiotów zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 10.

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami dochody w kwocie 2.092.130 zł wydatki w kwocie 2.092.130 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1, 2

§ 11.

1.

Ustala się zakresy i kwoty inwestycji przewidzianych do realizacji w 2004r /zgodnie z załącznikiem Nr 4/

2.

Ustala się zakresy i kwoty na wieloletnie programy inwestycyjne /zgodnie z załącznikiem Nr 4a/.

§ 12.

Ustala się rezerwę ogólna w kwocie 200.000 zł.

§ 13.

Upoważnia się Burmistrza do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej z wyłączeniem zwiększenia

§ 14.

Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na kwotę 315.000 zł i wydatki na realizacje zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 315.000 zł.

§ 15.

Wykonywanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jędrzejowa.

§ 16.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

§ 17.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2004

 

 

 

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
Adam Fatyga
Informację wprowadził:
Adam Fatyga
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2004-11-23
Data ostatniej zmiany:
2004-11-23

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-06-12 19:23:42, zmian dokonał(a): Beata Pisarek

WCAG 2.0 (Level AA)