Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miejski w Jędrzejowie

Ikona statystyk

Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Jędrzejów na 2003 rok

Ikona statystyk

Uchwała Nr. V/ 47/03

Rady Miejskiej w Jędrzejowie

z dnia 20 marca 2003 roku

w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy na 2003 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4, pkt. 9 lit,d,pkt.10 ,art.61

ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym/ tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz.1591 z 2001 r/ art.49,52,109.111,116,124,126,128 ustawy o finansach publicznych z dnia 26 listopada 1998 roku/ tekst jednolity Dz. U. Nr 15 poz. 148 z 2003 roku/ Rada Miejska uchwala:

 

 

§1.

Ustala się dochody budżetu miasta i gminy w wysokości................. 36.652.138

wg źródeł i działów klasyfikacji budżetowej / załącznik Nr l, 2/

§2.
Ustala się wydatki budżetu miasta i gminy w wysokości................... 38.152.138


a/
wydatki bieżące....................................33.521.138

w tym:

   - wynagrodzenia i pochodne .................... 19.182.131

   - dotacje ...................................................    762.500

   - wydatki na obsługę długu jednostki...... ......1.100.000

   -  pozostałe wydatki...................................12.476.507

b/ wydatki majątkowe................................ 4.631.000

zgodnie z załącznikiem Nr 3 wydatki w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej/

 

§3.

Dochody budżetu w kwocie 3.981.581 przeznacza się na:

 - spłatę otrzymanych pożyczek i kredytów.

Źródłem pokrycia deficytu budżetu w kwocie 1.500.000 zł są przychody

pochodzące z:

 - kredytów i pożyczek zaciągniętych w kwocie 5.481.581

Przychody i rozchody budżetu, sklasyfikowane według paragrafów określających

ich rodzaj , zestawione są w załączniku Nr 4

 

 

§4

Ustala się plan przychodów zakładów budżetowych w łącznej kwocie 2.989.600 zł w tym dotacje z budżetu 100.000 zł, oraz wydatków zakładów budżetowych w kwocie 2.991.600zł zgodnie z załącznikiem Nr 5

Ustala się plan przychodów gospodarstw pomocniczych w łącznej kwocie 7.704.341 zł w tym dotacje z budżetu w kwocie 500.000 zł oraz wydatków gospodarstw pomocniczych w kwocie 7.704.341 zł / zgodnie z załącznikiem Nr 6/
Ustala się plan przychodów środków specjalnych w łącznej kwocie 11.000 zł oraz wydatków w kwocie 22.900 zł / zgodnie z załącznikiem 7/

§5
Ustala się plan przychodów GFOŚ i GW w kwocie 90.000 zł i wydatków

w kwocie 110.656 zł/ zgodnie z załącznikiem Nr 8/

§6

1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek w kwocie 5.481.581 i spłat zobowiązań  w kwocie 3.981.581 zł w celu realizacji planowanych kwot przychodów i rozchodów budżetu , o których mowa w § 3.

§7
Ustala się zakres dotacji przedmiotowych / zgodnie z załącznikiem Nr 5,6/

§8

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji  rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami

dochody w kwocie 4.032.014 zł

wydatki w kwocie 4.032.014 zł

zgodnie załącznikiem Nr 1,3

      §9

Ustala się dochody w kwocie 5.000 zł i wydatki w kwocie 5.000 zł na zadania realizowane na podstawie porozumień miedzy jednostkami samorządu terytorialnego./ zgodnie załącznikiem Nr 1,3 /

§10
Ustala się wysokości dotacji dla innych podmiotów /zgodnie z załącznikiem Nr9/

 

 

§11

Ustala się zakresy i kwoty inwestycji przewidzianych do realizacji w 2003 r /zgodnie z załącznikiem Nr 10/

 

 

§12
Ustala się rezerwę ogólną w kwocie 200.000 zł§13
Upoważnia się Burmistrza do zaciągnięcia pożyczek , kredytów do kwoty 5.481.581 na pokrycie
występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu w tym: 400.000 zł z WFOŚ i GW na budowę kanalizacji sanitarnej w Piaskach.

 


§14
Upoważnia się Burmistrza do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej.

§15

Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na kwotę 300.000 zł i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 300.000 zł.

 

 

§16

Wykonywanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jędrzejowa.

 

 

§17
Uchwala podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.


§18
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
Michał Ptasznik
Informację wprowadził:
Michał Ptasznik
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2003-07-22
Data ostatniej zmiany:
2003-07-22

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2022-05-16 09:26:2, zmian dokonał(a): Jacek Mróz

WCAG 2.0 (Level AA)