Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miejski w Jędrzejowie

Ikona statystyk

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Ikona statystyk

OGŁOSZENIE

Kierownik Pływalni Miejskiej w Jędrzejowie ogłasza przetarg ustny ograniczony do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, na wynajem na okres trzech lat lokalu użytkowego        o powierzchni użytkowej 238,86 m2 położonego w Jędrzejowie przy ul. Przypkowskiego 43.

Cenę wywoławczą czynszu ustala się na 2 000, - zł netto w stosunku miesięcznym.

Minimalne postąpienie 50, - zł netto.

I. Charakterystyka lokalu.

Lokal o powierzchni użytkowej 238,86 m2 znajduje się w kondygnacji podziemnej budynku Pływalni. Wejście poprzez klatkę schodową bezpośrednio z zewnątrz budynku.

Lokal składa się z następujących pomieszczeń:

1. Dużego pomieszczenia o powierzchni -  219,63 m2

2. Małego pomieszczenia o powierzchni  -   13,50 m2

3. WC z prysznicem o powierzchni           -    5,73 m2

Stan pomieszczeń: duże pomieszczenie - posadzka z płytek + pcv, małe pomieszczenie -  posadzka z płytek ,wc - posadzka i ściany z płytek. Oświetlenie,  instalacja elektryczna,            wod-kan.

II. Przeznaczenie lokalu.

Prowadzenie klubu fitness , siłowni , odnowy biologicznej, masażu, solarium .

Najemca wyłoniony w przetargu zobowiązuje się do prowadzenia działalności wyszczególnionej powyżej.

III. Warunki najmu.

1. Najemca wyłoniony w przetargu wyposaży lokal we własnym zakresie w sprzęt niezbędny           do prowadzenia działalności, po uzyskaniu zgody wynajmującego na proponowany sposób         wystroju i wyposażenia lokalu.                                                                                                    2. Do wylicytowanej kwoty czynszu dolicza się podatek VAT w wysokości 23 %.

3. Niezależnie od czynszu najemca zobowiązany będzie uiszczać następujące należności:             - opłatę za dostawę energii elektrycznej .

4. Ustalony czynsz najmu będzie waloryzowany nie częściej niż raz w roku o roczny stopień            inflacji wg wskaźnika GUS.

IV. Pozostałe warunki.

 Przetarg odbędzie się dnia 1 października 2020 roku o godz. 9ºº w siedzibie                      Pływalni Miejskiej w Jędrzejowie  ul. Przypkowskiego 43

W przetargu może brać udział każdy podmiot prowadzący działalność gospodarczą z wyjątkiem podmiotów, które w poprzednich przetargach wylicytowały lokale i uchyliły się od podpisania umowy najmu. W przetargu nie mogą brać również udziału osoby posiadające zaległości          w opłatach czynszu z tytułu najmu lub dzierżawy wobec Gminy Jędrzejów oraz zalegające          z zapłatą podatków na rzecz Urzędu Skarbowego i składek na ubezpieczenia społeczne            i zdrowotne wobec ZUS.

Warunkiem udziału w przetargu jest :

1.  Wpłacenie wadium w wysokości 20 % ceny wywoławczej brutto, tj. w kwocie 492,- zł,                 najpóźniej na 3 dni przed terminem przetargu na konto

     Pływalni  Miejskiej w Bank Spółdzielczy w Kielcach O/Jędrzejów                                                  65 8493 0004 0210 0072 0777 0002

2. Okazanie na przetargu:

  - aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub       inny podmiot gospodarczy podlegający rejestracji w KRS;                                                           -  aktualnego wypisu z ewidencji działalności gospodarczej dla każdego ze wspólników                  spółki cywilnej, a także kopię umowy spółki cywilnej;                                                                 -  aktualnego wypisu z ewidencji działalności gospodarczej w przypadku osoby fizycznej jako         podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą;

Odpis lub wypis winien być wystawiony lub zaktualizowany nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem rozstrzygnięcia przetargu.

3. Złożenie w formie pisemnej oświadczenia o niezaleganiu  w opłatach czynszu z tytułu najmu      lub dzierżawy wobec Gminy Jędrzejów.

4. Złożenie w formie pisemnej oświadczenia o niezaleganiu z zapłatą podatków na rzecz                Urzędu Skarbowego i składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne wobec ZUS.

Wadium zalicza się na poczet czynszu uczestnikowi, który przetarg wygrał oraz zwraca się pozostałym uczestnikom przetargu, najpóźniej w ciągu trzech dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu. Wadium ulega przepadkowi na rzecz Pływalni Miejskiej w Jędrzejowie      w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy najmu.

UWAGA ! Osoba , która wygrała przetarg będzie zobowiązana przed dniem zawarcia umowy najmu dostarczyć :

1. Zaświadczenie z Urzędu Miejskiego w Jędrzejowie o niezaleganiu  w opłatach czynszu z            tytułu najmu lub dzierżawy wobec Gminy Jędrzejów.

2. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z zapłatą podatków

3. Zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu z zapłatą składek na           ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

Zaświadczenia te nie mogą być wydane wcześniej niż na 30 dni przed zawarciem umowy najmu.

Dodatkowe  informacje można uzyskać pod numerem telefonu                                                (41) 386-52-09 w godzinach od 7.30 do 15.30.

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Michał Bąkiewicz (michalb)
Data wytworzenia:
2020-08-20
Data publikacji:
2020-08-20
Data ostatniej zmiany:
2020-08-20

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-04-22 08:28:12, zmian dokonał(a): Wojciech Abramowicz

WCAG 2.0 (Level AA)