Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miejski w Jędrzejowie

Ikona statystyk

STATUT JĘDRZEJOWSKIEGO SAMORZĄDOWEGO DOMU KULTURY W JĘDRZEJOWIE

Ikona statystyk

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .II/21/02

Rady Miejskiej w Jędrzejowie

z dnia . .12 grudnia 2002 r

 

STATUT JĘDRZEJOWSKIEGO SAMORZĄDOWEGO DOMU KULTURY W JĘDRZEJOWIE

 

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§1.

 

Jędrzejowski Samorządowy Dom Kultury zwany w dalszej treści statutu DOMEM KULTURY działa na podstawie przepisów prawa regulujących działanie instytucji kultury,

 

w szczególności zaś:

 

 1. Ustawy z dnia 25 października 1991 roku, o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej /tekst jednolity D. U. 2001r. Nr 13 poz. 123/
 2. Ustawy z dnia 29 września 1994 roku, o rachunkowości / Dz. U. Nr 121 poz.591 z póź. zm./

 

§2.

 

Siedzibą DOMU KULTURY jest miasto Jędrzejów, zasięgiem działania obejmuje miasto i gminę Jędrzejów.

 

§3.

 

 1. DOM KULTURY posiada osobowość prawną i samodzielnie prowadzi gospodarkę finansową.
 2. DOM KULTURY uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisu do rejestru prowadzonego w Urzędzie Miejskim w Jędrzejowie
 3. Nadzór nad działalnością DOMU KULTURY sprawuje Burmistrz Jędrzejowa.

 

§4.

 

 1. DOM KULTURY jest komunalną instytucją kultury.
 2. DOM KULTURY ma prawo używać pieczęci podłużnej o treści :

JĘDRZEJOWSKI SAMORZĄDOWY DOM KULTURY w JĘDRZEJOWIE, lub DOM KULTURY w JĘDRZEJOWIE.

 

 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ II

CEL I PRZEDMIOT DZIAŁANIA

 

§5.

 

Podstawowym celem DOMU KULTURY jest przygotowanie społeczeństwa do aktywnego uczestnictwa w kulturze, zapewnienie rozwoju oraz kształtowanie potrzeb        i aspiracji kulturalnych. 

§6.

 

1. DOM KULTURY realizuje zadania w dziedzinie wychowania, edukacji kulturalnej i upowszechniania kultury poprzez programowanie, metodykę i organizację działalności społeczno – kulturalnej. 

2. DOM KULTURY prowadzi wielokierunkową działalność kulturalną i kulturalno - oświatową zgodna z założeniami polityki kulturalnej Państwa.

3. DOM KULTURY działalność prowadzi na podstawie własnego, społecznie akceptowanego programu rocznego, który dyrektor przedstawia Burmistrzowi Miasta Jędrzejowa. Sporządzenie programu działania następuje po uchwaleniu budżetu Gminy i określeniu dotacji dla Jędrzejowskiego Samorządowego Domu Kultury.

               

§7.

 

Do podstawowych zadań DOMU KULTURY należy:

      

1. Przygotowanie społeczeństwa do odbioru i tworzenia wartości kulturowych.

2. Inspirowanie głównych kierunków działania i koordynacja społecznych inicjatyw w dziedzinie kultury.

3. Organizowanie i rozwijanie różnego rodzaju form działalności kulturalnej.

4. Stworzenie warunków dla rozbudzania i rozwijania zainteresowań oraz potrzeb, kulturalnych społeczeństwa

5. Udzielanie pomocy merytorycznej i organizacyjnej towarzystwom kulturalnym oraz amatorskiemu ruchowi artystycznemu.

6. Sprawowanie opieki nad regionalną twórczością ludową.

7. Doskonalenie zawodowe pracowników instytucji i placówek kulturalno-wychowawczych.

§8.

Do wykonania zadań określonych w §7 DOM KULTURY w szczególności:

1.       Prowadzi impresariat artystyczny.

2.       Świadczy odpłatnie usługi poligraficzne, fotograficzne, filmowe, fonograficzne, plastyczne, informatyczne i inne.

3.       Organizuje imprezy zlecone np. okolicznościowe, obrzędowe.

4.       Organizuje i prowadzi kluby, świetlice, koła zainteresowań, zespoły muzyczne, taneczne, śpiewacze.

5.       Organizuje koncerty, spektakle, festyny, akademie okolicznościowe, wystawy         i różnego rodzaju spotkania zgodnie z rocznym programem działalności.

6.       Prowadzi Kino oraz wynajmuje pomieszczenia.

7.       Prowadzi działalność promującą DOM KULTURY oraz Miasto i Gminę Jędrzejów.

8.       Prowadzi upowszechnianie dorobku kulturalnego regionu.

 

 

ROZDZIAŁ III

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE

 

§9.

 

1.       DOM KULTURY jest jednostką organizacyjną podległą Radzie Miejskiej           w Jędrzejowie.

2.       DOM KULTURY jest jednostką samodzielnie gospodarującą oddanym mu          w zarząd mieniem gminy.

 

§10.

 

1.       Organami DOMU KULTURY są:

-          Dyrektor jako organ zarządzający

-          Instruktorzy działów artystycznych

-          Społeczna Rada Kultury jako organ doradczy

 

§11.

 

1.       Działalnością DOMU KULTURY kieruje dyrektor który, reprezentuje DOM KULTURY na zewnątrz.

2.       Dyrektora DOMU KULTURY powołuje, zaszeregowuje, awansuje i odwołuje Burmistrz Miasta Jędrzejowa.

3.       Powołanie dyrektora może nastąpić w drodze konkursu.

4.       Do zadań dyrektora należy w szczególności:

 

a)      zarządzanie majątkiem DOMU KULTURY,

b)      wydawanie zarządzeń, instrukcji oraz poleceń służbowych,

c)      ustalanie rocznego planu działalności i przedkładanie go Burmistrzowi Miasta do zatwierdzenia

d)      sporządzanie rocznego sprawozdania z działalności

e)      występowanie, w zależności od potrzeb, z wnioskami o udzielenie dotacji na realizacje zadań objętych mecenatem państwa i na dofinansowanie bieżących zadań własnych.

5.       Dyrektor DOMU KULTURY działa zgodnie z przepisami prawa i interesem społecznym, podejmuje decyzje samodzielnie i ponosi za nie odpowiedzialność.

6.       Powołanie, zaszeregowanie, awansowanie i odwoływanie instruktorów działów artystycznych dokonuje dyrektor w uzgodnieniu z Burmistrzem Miasta.

 

 

 

§12

 

1.       Dyrektor DOMU KULTURY  jest osobą uprawniona do czynności w sprawach z zakresu prawa pracy dotyczących pracowników.

2.       Pracownicy DOMU KULTURY  są pracownikami instytucji kultury,

3.       Pracownicy DOMU KULTURY  są zaszeregowani i wynagradzani stosownie do obowiązujących przepisów w zakresie wynagrodzeń pracowników instytucji kultury.

 

§13

 

 1. W DOMU KULTURY  działają następujące Komórki organizacyjne:

- DZIAŁ ADMINISTRACYJNO - FINANSOWY
- DZIAŁ ARTYSTYCZNO - KULTURALNY

 1. Organizację wewnętrzną instytucji kultury określa REGULAMIN ORGANIZACYJNY nadany przez dyrektora DOMU KULTURY  

       w uzgodnieniu z Burmistrzem Miasta Jędrzejowa.

 

ROZDZIAŁ  IV

SPOŁECZNA RADA KULTURY

 

§14

 

 1. Społeczna Rada Kultury zwana dalej Radą jest organem opiniodawczo-doradczym dyrektora DOMU KULTURY.
 2. W skład Rady wchodzą :

1) przedstawiciel Burmistrza Miasta Jędrzejowa,

2) przedstawiciele stowarzyszeń społeczno - kulturalnych,

3) przedstawiciele środowisk twórczych,

4) przedstawiciele placówek oświatowych,

5)przedstawiciel Rady Miejskiej.

 1. Rada liczy od 5 do 7 członków.
 2. Członków Rady powołuje i odwołuje Rada Miejska.
 3. Rada ze swego grona wybiera przewodniczącego i zastępcę.

 

§15.

 

 1. Do zadań Rady należy doradztwo w sprawach:

      a) działalności programowej DOMU KULTURY, 

b) kierunku rozwoju DOMU KULTURY.

c) organizacyjnych o podstawowym znaczeniu dla DOMU KULTURY, oraz opiniowanie:

- projektu rocznego programu działalności wraz z planem finansowym

- rocznych sprawozdań z działalności DOMU KULTURY.       

- propozycji zmian Statutu.

 

 

 

 

 

 

§16.

 

 1. Rada odbywa posiedzenia co najmniej dwa razy w roku.
 2. Posiedzenia Rady zwołuje przewodniczący z własnej inicjatywy, a także na wniosek większości członków Rady lub dyrektora DOMU KULTURY.
 3. Dyrektor DOMU KULTURY bierze udział w posiedzeniach Rady.
 4. W posiedzeniach Rady mogą uczestniczyć rzeczoznawcy i specjaliści zaproszeni przez przewodniczącego Rady, a także dyrektora DOMU KULTURY w celu opracowania lub zreferowania zagadnień z dziedziny kultury, sportu lub turystyki.
 5. Szczegółowy tryb pracy Rady określa uchwalony przez nią Regulamin.
 6. Działalność Rady jest społeczna.

 

ROZDZIAŁ V

FINANSE i MAJĄTEK

 

§ 17.

 

 1. DOM KULTURY jako komunalna instytucja kultury, prowadzi gospodarkę na zasadach określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz ustawie o rachunkowości.
 2. Podstawą gospodarki finansowej Domu Kultury jest plan działalności instytucji zatwierdzony przez dyrektora z zachowaniem wysokości dotacji ustalonej przez Radę Miejską.
 3. Rada Miejska ustala roczną dotację na działalność DOMU KULTURY.
 4. Kontrolę prawidłowości rozliczeń DOMU KULTURY z budżetem Gminy przeprowadza Burmistrz Miasta i obejmuje ona prawidłowość dysponowania przyznanymi środkami budżetowymi oraz gospodarowania mieniem.
 5. DOM KULTURY pokrywa koszty bieżącej działalności i zobowiązania z uzyskiwanych przychodów, w tym z dotacji budżetu Gminy.

 

§18.

 

 1. Do zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu DOMU KULTURY upoważniony jest  Dyrektor DOMU KULTURY do wysokości kwot określonych w planie działalności instytucji kultury.
 2. Plan działalności instytucji sporządza dyrektor DOMU KULTURY.

 

 

§19.

 

 1. DOM KULTURY lokuje środki finansowe na własnym  rachunku bankowym.
 2. Z rachunku można dokonać wypłat do wysokości środków zgromadzonych na rachunku.

 

 

 

 

§20.

 

Przychodami DOMU KULTURY  są:

 1. Dotacje z budżetu Gminy.
 2. Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych oraz z innych źródeł.
 3. Wpływy z prowadzonej działalności gospodarczej i artystycznej.

 

§21.

 

Ze środków finansowych i majątkowych DOMU KULTURY  można korzystać tylko w celu wykonywania zadań statutowych.

 

ROZDZIAŁ VI POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§23.

 

 1. Propozycje zmian niniejszego STATUTU dyrektor DOMU KULTURY  przedstawia Burmistrzowi Miasta w Jędrzejowie po zaopiniowaniu ich przez   Społeczną Rade Kultury.
 2. Zmiana STATUTU następuje w trybie przyjętym dla jego uchwalenia,
 3. Z propozycją zmiany mogą występować do Rady Miejskiej podmioty uprawnione do inicjatywy uchwałodawczej zgodnie ze Statutem Gminy.

 

 

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
Michał Ptasznik
Informację wprowadził:
Michał Ptasznik
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2003-07-24
Data ostatniej zmiany:
2003-07-24

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-02-28 11:17:2, zmian dokonał(a): Jacek Mróz

WCAG 2.0 (Level AA)