Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miejski w Jędrzejowie

Ikona statystyk

Rejestr uchwał Rady Miejskiej w Jędrzejowie kadencji 1990 - 1994.

Ikona statystyk

 

Numer uchwały

Data podjęcia

W sprawie

Opublikowano

Status

I/1/90

06.06.1990

Powołania przedsiębiorstwa pod nazwą Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Jędrzejowie.

 

 

II/2/90

16.06.1990

Ustalenia liczby Wiceprzewodniczących Rady Gminy i Miasta w Jędrzejowie.

 

 

II/3/90

16.06.1990

Wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miasta i Gminy w Jędrzejowie.

 

 

II/4/90

16.06.1990

Wyboru Burmistrza.

 

 

II/5/90

16.06.1990

Wyboru członków Zarządu.

 

 

II/6/90

16.06.1990

Ustalenia liczby i rodzajów stałych Komisji Rady Gminy i Miasta w Jędrzejowie.

 

 

II/7/90

16.06.1990

Wyboru Przewodniczących stałych Komisji Rady Gminy i Miasta w Jędrzejowie.

 

 

II/8/90

16.06.1990

Powołania Komisji Inwentaryzacyjnej.

 

 

II/9/90

16.06.1990

Powołania kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Jędrzejowie i jego zastępcy.

 

 

III/10/90

16.07.1990

Wyrażenia gotowości zawarcia porozumienia z organami administracji rządowej w celu wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej.

 

 

III/11/90

16.07.1990

Ustalenia wysokości stawek opłaty targowej, sposobu jej poboru, określenia inkasentów oraz wynagrodzenia za pobór tej opłaty.

 

 

III/12/90

16.07.1990

Ustalenia minimum stawek miesięcznych czynszu najmu lokali użytkowych stanowiących mienie komunalne.

 

 

III/13/90

16.07.1990

Przyznania dodatkowych kredytów budżetowych w ponadplanowych dochodach na 1990 rok.

 

 

III/14/90

16.07.1990

Powołania Przewodniczącego Komisji Inwentaryzacji.

 

 

III/15/90

16.07.1990

Zasad otrzymywania i wysokości diet przysługujących radnym za udział w posiedzeniach rady i jej organów.

 

 

IV/16/90

24.08.1990

Wyrażenia opinii o podziale lub utrzymaniu wspólnych organów samorządu dla Miasta i Gminy Jędrzejów.

 

 

IV/17/90

24.08.1990

Zniesienia działalności samorządu mieszkańców miasta Jędrzejowa.

 

 

IV/19/90

24.08.1990

Zmiany uchwały nr III/11/90 z dnia 16 lipca 1990 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej, sposobu jej poboru, określenia inkasentów oraz wynagrodzenia za pobór tej opłaty.

 

 

IV/20/90

24.08.1990

Zmiany uchwały w sprawie wyrażenia gotowości zawarcia porozumienia z organami administracji rządowej w celu wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej.

 

 

IV/21/90

24.08.1990

Dokonania zmian w planie funduszu miejsko – gminnego na 1990 rok.

 

 

IV/22/90

24.08.1990

Zmian w składzie Zarządu Miejskiego.

 

 

IV/23/90

24.08.1990

Ustalenia składu liczbowego stałych Komisji Rady Miejskiej oraz wyboru członków tych komisji spoza składu Rady.

 

 

IV/24/90

24.08.1990

Odwołania i powołania kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Jędrzejowie.

 

 

V/25/90

26.10.1990

Ustalenia opłaty za przejazdy środkami komunikacji miejskiej.

 

 

V/26/90

26.10.1990

Wyboru ławników do Sądu Wojewódzkiego w Kielcach oraz Sądu Rejonowego w Jędrzejowie.

 

 

V/27/90

26.10.1990

Wyboru członków Kolegium do Spraw Wykroczeń przy Sądzie Rejonowym w Jędrzejowie.

 

 

V/28/90

26.10.1990

Podziału nadwyżki budżetowej budżetu miasta i gminy za 1989 rok.

 

 

V/29/90

26.10.1990

Ustalenia ryczałtu dla Przewodniczącego Rady Miejskiej w Jędrzejowie.

 

 

V/30/90

26.10.1990

Ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza.

 

 

V/31/90

26.10.1990

Zmian w składzie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Jędrzejowie.

 

 

V/32/90

26.10.1990

Wniosku o powołanie Składu Obwodowych Komisji Wyborczych dla Wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

 

 

V/33/90

26.10.1990

Zmiany nazw ulic na terenie miasta Jędrzejowa.

 

 

V/34/90

06.11.1990

Działki na Murawcu – protest.

 

 

V/35/90

06.11.1990

Ustalenia minimalnych stawek za dzierżawę gruntów mienia komunalnego oraz wyrażenia zgody na wydzierżawienie tych gruntów za okres przekraczający 3 lata.

 

 

V/36/90

06.11.1990

Wyrażenia gotowości zawarcia porozumienia z organami administracji rządowej w celu wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej.

 

 

V/37/90

06.11.1990

Uchwalenia Statutu Gminy Jędrzejów.

 

 

VI/38/90

28.11.1990

Powołania Sekretarza Miasta w Jędrzejowie.

 

 

VI/39/90

28.11.1990

Powołania Skarbnika Miasta w Jędrzejowie.

 

 

VI/40/90

28.11.1990

Przystąpienia Gminy Jędrzejów do Staropolskiego Banku Komunalnego w Kielcach o charakterze założyciela.

 

 

VI/41/90

28.11.1990

Zrzeczenia się części dotacji na koszty działalności Sejmiku Samorządowego Województwa Kieleckiego w 1990 roku.

 

 

VI/42/90

28.11.1990

Podziału nadwyżki budżetowej budżetu miasta i gminy za 1989 rok.

 

 

VI/43/90

28.11.1990

Upoważnienia Zarządu Miejskiego w Jędrzejowie do dokonania przeniesień kredytów budżetowych między paragrafami w danym rozdziale oraz dysponowania rezerwą budżetową.

 

 

VI/44/90

28.11.1990

Zmiany w składzie Komisji Rewizyjnej.

 

 

VI/45/90

28.11.1990

Powołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

 

 

VII/46/90

28.12.1990

Przeniesienia środków wydatków budżetowych budżetu miasta i gminy między działami i rozdziałami na 1990 rok.

 

 

VII/47/90

28.12.1990

Dokonania zmian w planie przychodów i rozchodów funduszu miejsko – gminnego na 1990 rok. 

 

 

VII/48/90

28.12.1990

Przyznania dodatkowych środków budżetowych z ponadplanowych dochodów na 1990 rok.

 

 

VII/49/90

28.12.1990

Przyjęcia projektu budżetu na 1991 rok.

 

 

VII/50/90

28.12.1990

Zarządzenia wyborów do organów samorządu mieszkańców na terenie Miasta i Gminy.

 

 

VII/51/90

28.12.1990

Ustalenia wysokości aktów prawa miejscowego obowiązującego na terenie Miasta i Gminy Jędrzejów.

 

 

VII/52/90

28.12.1990

Uchylenia uchwały nr VI/39/90 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 28 listopada 1990 roku w sprawie powołania Skarbnika Miasta w Jędrzejowie.

 

 

VII/53/90

28.12.1990

Wyrażenia opinii o zwrocie budynku będącego we władaniu Przedsiębiorstwa Usług Socjalnych Budownictwa w Kielcach dla Jędrzejowskiego Przedsiębiorstwa Budowlanego w Jędrzejowie.

 

 

VIII/54/91

15.02.1991

Zmiany uchwały nr V/25/90 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 26 października 1990 roku w sprawie ustalenia opłaty za przejazdy środkami komunikacji miejskiej.

 

 

VIII/55/91

15.02.1991

Wyrażenia gotowości przyjęcia wodociągów miejskich i wiejskich na terenie gminy Jędrzejów.

 

 

VIII/56/91

15.02.1991

Określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 1991 rok.

 

 

VIII/57/91

15.02.1991

Ustalenia wysokości stawek podatku od posiadania psów, terminów płatności oraz sposobu jej poboru.

 

 

VIII/58/91

15.02.1991

Ustalenia wysokości stawek opłaty targowej, sposobu jej poboru, określenia inkasentów i wynagrodzenia za pobór tej opłaty.

 

 

VIII/59/91

15.02.1991

Podziału nadwyżki budżetowej budżetu miasta i gminy za 1990 rok.

 

 

VIII/60/91

15.02.1991

Nabycia nieruchomości na własność mienia komunalnego.

 

 

VIII/61/91

15.02.1991

Zbycia lokali mieszkalnych stanowiących własność mienia komunalnego.

 

 

VIII/62/91

15.02.1991

Powołania Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Jędrzejowie.

 

 

VIII/63/91

20.02.1991

Odwołania i wyboru uzupełniającego członków Kolegium do Spraw Wykroczeń przy Sądzie Rejonowym w Jędrzejowie.

 

 

VIII/64/91

20.02.1991

Zwiększenia wysokości ryczałtu dla Przewodniczącego Rady Miejskiej w Jędrzejowie.

 

 

VIII/65/91

20.02.1991

Uchwalenia Statutu Sołectwa.

 

 

IX/66/91

26.03.1991

Powołania Skarbnika Miasta w Jędrzejowie.

 

 

IX/67/91

26.03.1991

Podwyższenia kapitału Banku Świętokrzyskiego.

 

 

XI/68/91

26.03.1991

Opinii dotyczącej regionalizacji kraju.

 

 

IX/69/91

26.03.1991

Nabycia nieruchomości na własność mienia komunalnego.

 

 

IX/70/91

26.03.1991

Nabycia nieruchomości na własność mienia komunalnego.

 

 

X/71/91

25.04.1991

Budżetu miasta i gminy na 1991 rok.

 

 

X/72/91

25.04.1991

Stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego.

 

 

X/73/91

25.04.1991

Zmian organizacyjnych i likwidacji niektórych przedszkoli.

 

 

X/74/91

25.04.1991

Ustalenia poboru w drodze inkasa należności pieniężnych pobieranych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego, określenia inkasentów, wysokości wynagrodzenia za inkaso na terenie miasta i gminy Jędrzejów w 1991 roku oraz ustalenia wynagrodzenia sołtysom za wydawanie świadectw miejsca pochodzenia zwierząt.

 

 

XI/75/91

30.04.1991

Przyjęcia sprawozdania z działalności finansowo – gospodarczej miasta i gminy za 1990 rok oraz udzielenia absolutorium Zarządowi Miejskiemu w Jędrzejowie.

 

 

XII/76/91

16.05.1991

Przyjęcia sprawozdania Komisji Budżetu, Gospodarki i Mienia o jej działalności od początku kadencji.

 

 

XII/77/91

16.05.1991

Oceny aktualności planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Jędrzejów oraz opracowania propozycji zmian w tym planie, planów szczegółowych osiedli i wprowadzenie w nich zmian.

 

 

XII/78/91

16.05.1991

Przystąpienia Miasta i Gminy Jędrzejów do porozumienia komunalnego.

 

 

XII/79/91

16.05.1991

Ustalenia ceny sprzedaży 1 m2powierzchni użytkowej lokali komunalnych mieszkaniowych stanowiących własność mienia komunalnego a zbywanych na rzecz dotychczasowych najemców.

 

 

XIII/80/91

27.05.1991

Wyrażenia opinii o podziale lub utrzymaniu wspólnych organów samorządowych dla Miasta i Gminy Jędrzejów.

 

 

XIII/81/91

27.05.1991

Wyboru Zastępcy Burmistrza w Jędrzejowie.

 

 

XIV/82/91

28.06.1991

Likwidacji Przedszkola w Rakowie.

 

 

XIV/83/91

28.06.1991

Zmian w budżecie miasta i gminy na 1991 rok.

 

 

XIV/84/91

28.06.1991

Uchwalenia planu finansowo – rzeczowego Miejsko – Gminnego Funduszu Socjalnego Wsi na 1991 rok.

 

 

XIV/85/91

28.06.1991

Ustalenia form zwrotu kosztów przejazdów sołtysom wykonującym czynności z zakresu administracji samorządowej.

Uchwała straciła moc (patrz podjęta Uchwała Nr XXIII/186/16 z dnia 30.06.2016r

 

XIV/86/91

28.06.1991

Wniosku do Ministra – Szefa Urzędu Rady Ministrów o ustalenie brzmienia i pisowni miejscowości Wilianów w Gminie Jędrzejów.

 

 

XIV/87/91

28.06.1991

Oddania w użytkowanie wieczyste Kolejowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Wschód” w Lublinie terenu stanowiącego własność mienia komunalnego bez przetargu.

 

 

XIV/88/91

02.07.1991

Zaprzestania finansowego uzbrojenia i urządzenia ternu oraz inwestycji energetycznych na Osiedlu Przypkowskiego 3 zadanie II.

 

 

XV/89/91

03.09.1991

Zmian w budżecie miasta i gminy na 1991 rok.

 

 

XV/90/91

03.09.1991

Gotowości przejęcia mienia Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Kielcach – Rejon Eksploatacji Cieplnej w Jędrzejowie.

 

 

XV/91/91

03.09.1991

Ustalenia granic i numerów obwodów głosowania oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

 

 

XV/92/91

03.09.1991

Ustalenia minimalnych stawek za dzierżawę gruntów mienia komunalnego oraz wyrażenia zgody na wydzierżawienia tych gruntów na okres przekraczający 3 lata.

 

 

XV/93/91

03.09.1991

Podziału miasta Jędrzejów na strefy.

 

 

XV/94/91

03.09.1991

Likwidacji Przedszkola Nr 8 mieszczącego się w budynku Domu Kultury Zakładów Przemysłu Dziewiarskiego „Rekord” w Jędrzejowie.

 

 

XV/95/91

03.09.1991

Wyrażenia opinii dotyczącej zajść w Jędrzejowie w dniu 9 sierpnia 1991 roku.

 

 

XVI/96/91

30.09.1991

Uchwalenia regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Jędrzejowie.

 

 

XVI/97/91

30.09.1991

Powołania Obwodowych Komisji Wyborczych dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

 

 

XVI/98/91

30.09.1991

Zmian w budżecie miasta i gminy na 1991 rok.

 

 

XVI/99/91

30.09.1991

Stwierdzenia wygaśnięcia mandatu członka Kolegium do Spraw Wykroczeń przy Sądzie Rejonowym w Jędrzejowie.

 

 

XVI/100/91

30.09.1991

Nadania nazwy ulicy.

 

 

XVI/101/91

04.10.1991

Zmian w składach Obwodowych Komisji Wyborczych.

 

 

XVI/102/91

04.10.1991

Protestu Przewodniczącego Rejonowego Sztabu Wyborczego Sojusz Lewicy Demokratycznej w Jędrzejowie.

 

 

XVI/103/91

04.10.1991

Podwyższenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Jędrzejowa.

 

 

XVI/104/91

04.10.1991

Zwiększenia wysokości ryczałtu dla Przewodniczącego Rady Miejskiej w Jędrzejowie.

 

 

XVI/105/91

04.10.1991

Uchylenia uchwały nr XV/95/91 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 03.09.1991 roku.

 

 

XVIII/106/91

11.10.1991

Zasad otrzymywania i wysokości diet przysługującym radnym za udział w posiedzeniach rady i jej organów.

 

 

XVIII/107/91

23.10.1991

Zmian w składach Obwodowych Komisji Wyborczych.

 

 

XX/108/91

26.11.1991

Uzupełnienia składu Zarządu Miejskiego.

 

 

XX/109/91

26.11.1991

Wyboru uzupełniającego członków Kolegium do Spraw Wykroczeń przy Sądzie Rejonowym w Jędrzejowie.

 

 

XX/110/91

26.11.1991

Powołania jednostki organizacyjnej Gminy Jędrzejów.

 

 

XX/111/91

26.11.1991

Przekazania gminie Jędrzejów na własność zabudowanej nieruchomości Hotel „Zacisze” położonej w Jędrzejowie przy Al. J. Piłsudzkiego.

 

 

XX/112/91

26.11.1991

Nabycia na własność mienia komunalnego nieruchomości niezabudowanych.

 

 

XX/113/91

26.11.1991

Wniosku o przekazanie na własność gminy mienia niewykorzystanego przez przedsiębiorstwa państwowe.

 

 

XX/114/91

26.11.1991

Przekazania na własność gminy Jędrzejów zabudowanej nieruchomości położonej w Jędrzejowie przy ul. Przemysłowej.

 

 

XX/115/91

26.11.1991

Przystąpienia gminy Jędrzejów do związku międzygminnego pod nazwą Turystyczny Związek Gmin Świętokrzyskich.

 

 

XX/116/91

29.11.1991

Zmiany uchwały nr VIII/54/91 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 15 lutego 1991 roku w sprawie ustalenia opłaty za przejazdy środkami komunikacji miejskiej.

 

 

XX/117/91

29.11.1991

Zmiany uchwały nr VIII/56/91 Rady Miejskiej z dnia 15 lutego 1991 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 1991 rok.

 

 

XX/118/91

29.11.1991

Określenia wysokości sumy, do której Zarząd Miejski może samodzielnie zaciągnąć zobowiązania.

 

 

XX/119/91

29.11.1991

Zmian w budżecie miasta i gminy na 1991 rok.

 

 

XX/120/91

29.11.1991

Utworzenia związku międzygminnego w zakresie gazyfikacji.

 

 

XX/121/91

29.11.1991

Upoważnienia kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej Miasta i Gminy w Jędrzejowie do wydawania decyzji administracyjnych w sprawach należących do zakresu działania tego ośrodka.

 

 

XXI/122/91

20.12.1991

Wyboru organizacyjno- prawnej formy prowadzenia działalności gospodarczej wykonywanej dotychczas przez przedsiębiorstwa komunalne działające na terenie gminy Jędrzejów.

 

 

XXI/123/91

20.12.1991

Zatwierdzenia planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego centrum miasta Jędrzejowa.

 

 

XXI/124/91

20.12.1991

Wniosku o przekazanie na własność gminy mienia niewykorzystanego przez przedsiębiorstwa państwowe.

 

 

XXII/125/91

30.12.1991

Zmian w budżecie miasta i gminy na 1991 rok.

 

 

XXII/126/91

30.12.1991

Przyjęcia projektu budżetu na 1992 rok.

 

 

XXII/127/91

30.12.1991

Przekształcenia Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Jędrzejowie w zakład budżetowy.

 

 

XXIII/128/92

31.01.1992

Zmiany uchwały nr XXII/126/91 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 30 grudnia 1991 roku w sprawie przyjęcia projektu budżetu na 1992 rok.

 

 

XXIII/129/92

31.01.1992

Wniosku do Wojewody Kieleckiego o udzielenie dotacji celowej.

 

 

XXIII/130/92

31.01.1992

Przeznaczenia do sprzedaży gruntów budowlanych położonych na terenie miasta Jędrzejowa stanowiących własność Gminy Jędrzejów.

 

 

XXIII/131/92

31.01.1992

Przeznaczenia do sprzedaży gruntów niezabudowanych położonych na terenie miasta Jędrzejowa stanowiących własność Gminy Jędrzejów.

 

 

XXIII/132/92

31.01.1992

Nabycia na własność Gminy Jędrzejów nieruchomości, położonej w Potoku Wielkim, na której znajduje się hydrofornia.

 

 

XXIII/133/92

31.01.1992

Wyrażenia zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na cele jednorodzinnego budownictwa mieszkaniowego.

 

 

XXIV/134/92

30.03.1992

Budżetu miasta i gminy na 1992 rok.

 

 

XXIV/135/92

30.03.1992

Sprzedaży nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste.

 

 

XXIV/136/92

30.03.1992

Wyrażenia zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na cele jednorodzinnego budownictwa mieszkaniowego.

 

 

XXIV/137/92

30.03.1992

Nabycia działek położonych na terenie wsi Brus na własność gminy Jędrzejów.

 

 

XXIV/138/92

30.03.1992

Podziału Sołectwa Potok Mały i utworzenia Sołectwa Diament.

 

 

XXIV/139/92

30.03.1992

Wniosku do Ministra – Szefa Urzędu Rady Ministrów o ustalenie brzmienia i pisowni miejscowości Wilianów w Gminie Jędrzejów.

 

 

XXV/140/92

22.04.1992

Zatwierdzenia: „Zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Jędrzejów” oraz „Zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Jędrzejów”.

 

 

XXVI/141/92

29.04.1992

Opłaty za przejazdy środkami komunikacji miejskiej.

 

 

XXVI/142/92

29.04.1992

Przyjęcia sprawozdania z działalności finansowo – gospodarczej miasta i gminy za 1991 rok oraz udzielenia absolutorium Zarządowi Miejskiemu w Jędrzejowie.

 

 

XXVI/143/92

29.04.1992

Wniosku o odwołanie członków Zarządu Miejskiego w Jędrzejowie.

 

 

XXVI/144/92

29.04.1992

Ustalenia poboru w drodze inkasa należności pieniężnych z tytułu łącznego zobowiązania pieniężnego oraz wysokości prowizji za inkaso.

 

 

XXVI/145/92

29.04.1992

Zarządzenia wyborów do organu samorządu mieszkańców sołectwa Diament.

 

 

XXVI/146/92

29.04.1992

Zasad otrzymywania i wysokości diet przysługujących radnym za udział w posiedzeniach Rady i jej organów.

 

 

XXVI/147/92

29.04.1992

Zwiększenia wysokości ryczałtu dla Przewodniczącego Rady Miejskiej w Jędrzejowie.

 

 

XXVII/148/92

22.05.1992

Podwyższenia wynagrodzenia Burmistrzowi Miasta Jędrzejowa.

 

 

XXVII/149/92

22.05.1992

Zmian w budżecie miasta i gminy na 1992 rok.

 

 

XXVII/150/92

22.05.1992

Ustalenia opłat za dostarczenia wody i odprowadzenia ścieków.

 

 

XXVII/151/92

22.05.1992

Likwidacji Przedszkola nr 1 mieszczącego się w budynku Parafii Świętej Trójcy w Jędrzejowie.

 

 

XXVII/152/92

22.05.1992

Połączenia Przedszkola nr 2 oraz Przedszkola nr 5 i utworzenie jednego Przedszkola nr 2.

 

 

XXVII/153/92

22.05.1992

Przekazania Rejonowemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jędrzejowie Zakładu Energetyki Cieplnej Jędrzejowie.

 

 

XXVII/154/92

22.05.1992

Uchwalenia planu finansowo – rzeczowego Miejsko – Gminnego Funduszu Socjalnego wsi na 1992 roku.

 

 

XXVIII/155/92

30.06.1992

Nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej Miasta i Gminy w Jędrzejowie.

 

 

XXVIII/156/92

30.06.1992

Uchwalenia Statutu Sołectwa Diament.

 

 

XXVIII/157/92

30.06.1992

Zmian w budżecie miasta i gminy na 1992 rok.

 

 

XXVIII/158/92

07.07.1992

Gotowości przejęcia przez gminę Jędrzejów mienia Zespołu Opieki Zdrowotnej w Jędrzejowie.

 

 

XXVIII/159/92

07.07.1992

Zmiany uchwały nr XXVIII/130/92 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 3 stycznia 1992 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działek budowlanych położonych na terenie miasta Jędrzejowa stanowiących własność Gminy Jędrzejów.

 

 

XXVIII/160/92

07.07.1992

Wyrażenia zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na cele jednorodzinnego budownictwa mieszkaniowego.

 

 

XXIX/161/92

25.09.1992

Zmian w budżecie miasta i gminy na 1992 rok.

 

 

XXIX/162/92

25.09.1992

Wystąpienia gminy Jędrzejów z Międzykomunalnej Spółki Akcyjnej MUNICIPIUM.

 

 

XXIX/163/92

25.09.1992

Ustalenia wysokości stawek opłaty targowej, sposobu jej poboru, określenia inkasentów i wynagrodzenia za pobór tej opłaty.

 

 

XXIX/164/92

30.09.1992

Uchwalenia zamian do Statutu Gminy Jędrzejów.

 

 

XXIX/165/92

30.09.1992

Uchwalenia zamian w regulaminie organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Jędrzejowie.

 

 

XXIX/166/92

30.09.1992

Zatwierdzenia Zarządzenia Porządkowego nr 1/92 Zarządu Miejskiego w Jędrzejowie z dnia 12 sierpnia 1992 roku w sprawie ograniczeń w korzystaniu z poboru wody z komunalnych urządzeń zaopatrzenia w wodę na okres suszy.

 

 

XXIX/167/92

30.09.1992

Reorganizacji Przedszkola Nr 6 w Jędrzejowie.

 

 

XXIX/168/92

30.09.1992

Powołania komisji dyscyplinarnej I instancji oraz komisji dyscyplinarnej II instancji.

 

 

XXIX/169/92

30.09.1992

Sprzedaży niektórych nieruchomości na terenie miasta Jędrzejowa.

 

 

XXIX/170/92

30.09.1992

Zmiany uchwały nr XII/79/91 z dnia 16 maja 1991 roku w sprawie ustalenia ceny sprzedaży 1 m2powierzchni użytkowej lokali komunalnych mieszkaniowych stanowiących własność mienia komunalnego a zbywanych na rzecz dotychczasowych najemców.

 

 

XXIX/171/92

30.09.1992

Nie wyrażenia zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na cele jednorodzinnego budownictwa mieszkaniowego.

 

 

XXIX/172/92

30.09.1992

Wyrażenia opinii o zamierzonej  reformie Państwa mającego na celu utworzenie powiatów samorządowych.

 

 

XXX/173/92

16.11.1992

Przyjęcia rezygnacji radnego A. Hatnego z członka Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Ochrony Środowiska.

 

 

XXX/174/92

16.11.1992

Zmian w budżecie miasta i gminy na 1992 rok.

 

 

XXX/175/92

23.11.1992

Przeznaczenia do sprzedaży gruntów nie zabudowanych, położonych w Jędrzejowie, przy ul. Rakowskiej, stanowiących własność Gminy Jędrzejów.

 

 

XXX/176/92

23.11.1992

Wyrażenia zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na cele jednorodzinnego budownictwa mieszkaniowego.

 

 

XXX/177/92

23.11.1992

Wystąpienia z wnioskiem do Wojewody Kieleckiego o przekazanie na własność Gminy Jędrzejów, nieruchomości położonej w Jędrzejowie przy ul. Rakowskiej, będącej w użytkowaniu Przedsiębiorstwa Skupu Surowców Wtórnych w Kielcach Zakład Usługowy w Jędrzejowie.

 

 

XXX/178/92

23.11.1992

Określenia wysokości sumy, do której Zarząd Miejski może samodzielnie zaciągnąć zobowiązania.

 

 

XXX/179/92

23.11.1992

Nadania Statutu Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji w Jędrzejowie.

 

 

XXX/180/92

23.11.1992

Ustalenia wysokości stawek opłaty targowej, sposobu jej poboru, określenia inkasentów i wynagrodzenia za pobór tej opłaty.

 

 

XXX/181/92

23.11.1992

Przystąpienia gminy Jędrzejów do Związku Gmin Rolniczych i Ekologicznych z siedzibą w Kielcach.

 

 

XXX/182/92

23.11.1992

Wyrażenia zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na cele jednorodzinnego budownictwa mieszkaniowego.

 

 

XXX/183/92

23.11.1992

Odwołania członka Kolegium do Spraw Wykroczeń przy Sądzie Rejonowym w Jędrzejowie. 

 

 

XXX/184/92

23.11.1992

Wyboru uzupełniającego członków  Kolegium do Spraw Wykroczeń przy Sądzie Rejonowym w Jędrzejowie. 

 

 

XXX/185/92

23.11.1992

Zmian w budżecie miasta i gminy na 1992 rok.

 

 

XXXI/186/92

18.12.1992

Zasad ustalania opłat za świadczenia opiekuńcze realizowane ze środków na pomoc społeczną.

 

 

XXXI/187/92

18.12.1992

Ustalenia Statutu Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Jędrzejowie.

 

 

XXXI/188/92

18.12.1992

Zatwierdzenia zarządzenia Porządkowego nr 2/92 Zarządu Miejskiego w Jędrzejowie z dnia 27 listopada 1992 roku w sprawie wprowadzenia częściowego zakazu handlu na targowisku przy ul. Kościelnej.

 

 

XXXI/189/92

18.12.1992

Określenia wyposażenia nieruchomości osób fizycznych i podmiotów gospodarczych w urządzenia służące do gromadzenia odpadów oraz utrzymywania ich w odpowiednim stanie sanitarno – porządkowym.

 

 

XXXI/190/92

18.12.1992

Wyłonienia członków Rady Nadzorczej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Jędrzejowie.

 

 

XXXI/191/92

18.12.1992

Zmian w składzie osobowym Komisji Rewizyjnej.

 

 

XXXII/192/92

30.12.1992

Określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 1993 rok.

 

 

XXXII/193/92

30.12.1992

Zmian w budżecie miasta i gminy na 1992 rok.

 

 

XXXII/194/92

30.12.1992

Budżetu miasta i gminy na 1993 rok.

 

 

XXXII/195/92

30.12.1992

Przekazania w użytkowanie wieczyste gruntów.

 

 

XXXIII/196/93

02.03.1993

Zmian w budżecie miasta i gminy na 1992 rok.

 

 

XXXIII/197/93

02.03.1993

Ustalenia opłat za ścieki komunalne przyjęte na Punkt Zlewczy Nieczystości Płynnych w Skroniowie oraz usług wykonywanych przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Jędrzejowie.

 

 

XXXIII/198/93

02.03.1993

Obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanego jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze miasta i gminy Jędrzejów.

 

 

XXXIII/199/93

02.03.1993

Obniżenia stawek podatku od środków transportowych dla właścicieli pojazdów z zainstalowanym katalizatorem. 

 

 

XXXIII/200/93

05.03.1993

Opłaty za przejazdy środkami komunikacji miejskiej.

 

 

XXXIII/201/93

05.03.1993

 Wniosku o przekazanie na mienie komunalne dla Gminy Jędrzejów części nieruchomości będącej w zarządzie Wojewódzkiego Zakładu Weterynarii w Kielcach.

 

 

XXXIII/202/93

05.03.1993

Przekazania na własność Gminy Jędrzejów stawów położonych we wsi Chorzewa stanowiących własność Skarbu Państwa, będących w dyspozycji Państwowego Funduszu Ziemi.

 

 

XXXIII/203/93

05.03.1993

Przekazania na własność Gminy Jędrzejów nieruchomości w części zabudowanej, położonej w Zagaju, stanowiącej własność Skarbu Państwa, będącej w dyspozycji Państwowego Gospodarstwa Rolnego w Przyłęczku.

 

 

XXXIII/204/93

05.03.1993

Przeznaczenia do sprzedaży gruntów niezabudowanych i zabudowanych, położonych na terenie miasta Jędrzejów, stanowiących własność gminy Jędrzejów.

 

 

XXXIII/205/93

05.03.1993

Wyrażenia zgody na ustanowienie wieczystego użytkowania gruntów na rzecz jednostek spółdzielczych – dotychczasowych użytkowników tych gruntów.

 

 

XXXIII/206/93

05.03.1993

Wyrażenia zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na cele jednorodzinnego budownictwa mieszkaniowego.

 

 

XXXIV/207/93

30.03.1993

Opinii dotyczącej I, III i IV wersji przebiegu obwodowej Jędrzejowa kierunek Warszawa – Kraków.

 

 

XXXIV/208/93

30.03.1993

Zmian w budżecie miasta i gminy na 1993 rok.

 

 

XXXIV/209/93

30.03.1993

Sprzedaży mienia komunalnego.

 

 

XXXIV/210/93

30.03.1993

Wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Jędrzejów.

 

 

XXXIV/211/93

30.03.1993

Ustalenia regulaminu porządkowego Targowicy Miejskiej w Jędrzejowie przy ul. Głowackiego.

 

 

XXXIV/212/93

30.03.1993

Zmiany uchwały nr XXX/180/92 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 23 listopada 1992 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej, sposobu jej poboru, określenia inkasentów i wynagrodzenia za pobór tej opłaty.

 

 

XXXV/213/93

28.04.1993

Przyjęcia sprawozdania z działalności finansowo – gospodarczej za 1992 rok oraz udzielenia absolutorium Zarządowi Miejskiemu w Jędrzejowie.

 

 

XXXV/214/93

28.04.1993

Wyboru Przewodniczącego Komisji Porządku Publicznego i zmian w składzie osobowym tej komisji.

 

 

XXXV/215/93

28.04.1993

Zmiany uchwały nr IV/17/90 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 24 sierpnia 1990 roku w sprawie zniesienia działalności samorządu mieszkańców miasta Jędrzejowa.

 

 

XXXV/216/93

28.04.1993

Zmiany przeznaczenia gruntów rolnych na cele budowlane.

 

 

XXXV/217/93

28.04.1993

Wyrażenia zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na cele jednorodzinnego budownictwa mieszkaniowego.

 

 

XXXV/218/93

28.04.1993

Nabycia na własność mienia komunalnego nieruchomości niezabudowanych położonych w Jędrzejowie.

 

 

XXXV/219/93

28.04.1993

Upoważnienia Zarządu Miejskiego do podpisania z Wojewodą Kieleckim umowy dotyczącej przejęcia podstawowej opieki zdrowotnej w Gminie Jędrzejów.

 

 

XXXVI/220/93

31.05.1993

Uzupełnienia składu osobowego Komisji Oświaty, Kultury i Sportu.

 

 

XXXVI/221/93

02.06.1993

Wyboru uzupełniającego członków Kolegium do spraw Wykroczeń przy Sądzie Rejonowym w Jędrzejowie.

 

 

XXXVI/222/93

02.06.1993

Zmian w budżecie miasta i gminy na 1993 rok.

 

 

XXXVI/223/93

02.06.1993

Procedury uchwalenia budżetu oraz rodzaju materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi uchwały budżetowej.

 

 

XXXVI/225/93

02.06.1993

Ustalenia dni i godzin otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych dla ludzi.

 

 

XXXVI/226/93

02.06.1993

Gotowości przystąpienia Gminy Jędrzejów do Związku Międzygminnego Gazownictwa „Nida”.

 

 

XXXVI/227/93

02.06.1993

Ustalenia opłat za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków przez Zakład wodociągów i Kanalizacji w Jędrzejowie.

 

 

XXXVI/228/93

02.06.1993

Wyrażenia zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na cele jednorodzinnego budownictwa mieszkaniowego.

 

 

XXXVI/229/93

02.06.1993

Odmowy zmiany uchwały Rady Miejskiej nr XXV/140/92 z dnia 22 kwietnia 1992 roku w odniesieniu do przebiegu obwodnicy miejskiej.

 

 

XXXVII/230/93

09.07.1993

Przeniesienia filii Przedszkola nr 6 w Jędrzejowie.

 

 

XXXVII/231/93

09.07.1993

Przejęci z dniem 1 stycznia 1994 roku prowadzenia szkół podstawowych przez gminę.

 

 

XXXVII/232/93

09.07.1993

Zmian w budżecie miasta i gminy na 1993 rok.

 

 

XXXVII/233/93

09.07.1993

Ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży dla Miasta i Gminy Jędrzejów.

 

 

XXXVII/234/93

09.07.1993

Zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych dla Miasta i Gminy Jędrzejów.

 

 

XXXVII/235/93

09.07.1993

Zwiększenia wysokości ryczałtu dla Przewodniczącego Rady Miejskiej w Jędrzejowie.

 

 

XXXVII/236/93

09.07.1993

Podwyższenia wynagrodzenia Burmistrzowi Miasta Jędrzejowa.

 

 

XXXVII/237/93

09.07.1993

Ustalenia granic i numerów obwodów głosowania oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

 

 

XXXVII/238/93

09.07.1993

Rozpoczęcia w roku bieżącym i kontynuowania w roku następnym przebudowy ul. Przemysłowej.

 

 

XXXVIII/239/93

10.09.1993

Zmian w budżecie miasta i gminy na 1993 rok.

 

 

XXXVIII/240/93

10.09.1993

Ustalenia ceny skupu żyta przyjmowanego jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze miasta i gminy Jędrzejów.

 

 

XXXVIII/241/93

10.09.1993

Wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie w trybie bezprzetargowym, nieruchomości zamiennej, stanowiącej własność Gminy.

 

 

XXXVIII/242/93

10.09.1993

Ustanowienia prawa użytkowania wieczystego lub sprzedaży na rzecz osób fizycznych, gruntów stanowiących własność Gminy w trybie bezprzetargowym.

 

 

XXXVIII/243/93

10.09.1993

Nabycia na własność mienia komunalnego działki niezabudowanej, położonej w Jędrzejowie.

 

 

XXXVIII/244/93

10.09.1993

Wyrażenia zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na cele jednorodzinnego budownictwa mieszkaniowego.

 

 

XXXVIII/245/93

10.09.1993

Wyrażenia zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na cele jednorodzinnego budownictwa mieszkaniowego oraz w sprawie zatwierdzenia „zmian w Miejscowym Planie Ogólnym Zagospodarowania Przestrzennego miasta Jędrzejów” i „Zmian w Miejscowym Planie Ogólnym Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Jędrzejów”.

 

 

XXXIX/246/93

03.11.1993

Zmian w budżecie miasta i gminy na 1993 rok.

 

 

XXXIX/247/93

03.11.1993

Opłat za przejazdy środkami komunikacji miejskiej.

 

 

XXXIX/248/93

03.11.1993

Nabycia nieruchomości na własność mienia komunalnego.

 

 

XXXIX/249/93

08.11.1993

Wyrażenia zgody na sprzedaż działek budowlanych stanowiących własność Gminy Jędrzejów, położonych we wsi Potok Mały.

 

 

XXXIX/250/93

08.11.1993

Zmiany uchwały nr XXX/180/92 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 23 listopada 1992 roku zmieniającej uchwałą nr XXXIV/212/93 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 30 marca 1993 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej, sposobu jej poboru, określenia inkasentów i wynagrodzenia za pobór tej opłaty.

 

 

XXXIX/251/93

08.11.1993

Ustalenia regulaminu porządkowego dotyczącego sprzedaży mięsa z uboju gospodarczego na targowicy miejskiej przy ul. Głowackiego.

 

 

XXXIX/252/93

08.11.1993

Zmian w Statucie Związku Międzygminnego Gazownictwa „Nida”.

 

 

XXXIX/253/93

08.11.1993

Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla Miasta i Gminy Jędrzejów.

 

 

XL/254/93

14.12.1993

Zmian w budżecie miasta i gminy na 1993 rok.

 

 

XL/255/93

14.12.1993

Zmian w Statucie Turystycznego Związku Gmin Świętokrzyskich.

 

 

XL/256/93

14.12.1993

Zmiany uchwały nr XXXVII/234/93 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 9 lipca 1993 roku w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych dla Miasta i Gminy Jędrzejów.

 

 

XL/257/93

14.12.1993

Zmiany uchwały nr XXXVI/225/93 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 2 czerwca 1993 roku w sprawie ustalenia dni i godzin otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych dla ludzi.

 

 

XL/258/93

14.12.1993

Zmiany uchwały nr XXXIX/253/93 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 8 listopada 1993 roku w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla Miasta i Gminy Jędrzejów.

 

 

XL/259/93

17.12.1993

Obciążenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy, służebnością przejazdu i przechodu.

 

 

XL/260/93

17.12.1993

Wyrażenia zgody na nabycie na własność komunalną, działki niezabudowanej, położonej w Jędrzejowie.

 

 

XL/261/93

17.12.1993

Naliczania opłat adiacenckich właścicielom i wieczystym użytkownikom gruntów w Jędrzejowie na osiedlu Murawiec II.

 

 

XL/262/93

17.12.1993

Wyrażenia zgody na sprzedaż działki budowlanej stanowiącej własność Gminy Jędrzejów położonej we wsi Potok Wielki.

 

 

XL/263/93

17.12.1993

Określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 1994 rok.

 

 

XLI/264/93

30.12.1993

Nie przejmowania prowadzenia szkół podstawowych przez gminę Jędrzejów z dniem 1 stycznia 1994 roku.

 

 

XLI/265/93

30.12.1993

Uchwalenia budżetu miasta i gminy na 1994 rok.

 

 

XLI/266/93

30.12.1993

Utworzenia Samorządowego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Jędrzejowie.

 

 

XLI/267/93

30.12.1993

Zmian w budżecie miasta i gminy na 1993 rok.

 

 

XLII/268/94

11.02.1994

Ustalenia opłat za dostarczenia wody i odprowadzenia ścieków przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Jędrzejowie.

 

 

XLII/269/94

11.02.1994

Ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jędrzejowie.

 

 

XLII/270/94

11.02.1994

Powołania Rady Nadzorczej Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jędrzejowie.

 

 

XLII/271/94

11.02.1994

Zmian w Statucie Związku Gminy Rolniczych i Ekologicznych.

 

 

ZLII/272/94

11.02.1994

Ochrony środowiska przed odpadami komunalnymi i nieczystościami płynnymi.

 

 

XLII/273/94

11.02.1994

Zmiany uchwały nr XXX/189/92 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 18 grudnia 1992 roku w sprawie określenia wyposażenia nieruchomości osób fizycznych i podmiotów gospodarczych w urządzenia służące do gromadzenia odpadów oraz utrzymywania ich w odpowiednim stanie sanitarno – porządkowym.

 

 

XLII/274/94

11.02.1994

Obniżenia stawek podatku od środków transportowych.

 

 

XLII/275/94

16.02.1994

Wyrażenia zgody na sprzedaż działki budowlanej stanowiącej własność Gminy Jędrzejów położonej we wsi Lasków.

 

 

XLII/276/94

16.02.1994

Zmiany uchwały nr XXX/180/92 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 23 listopada 1992 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej, sposobu jej poboru, określenia inkasentów i wynagrodzenia za pobór tej opłaty zmienianej  uchwałą nr XXXIV/212/93 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 30 marca 1993 roku. 

 

 

XLII/277/94

16.02.1994

Zmian w budżecie miasta i gminy na 1994 rok.

 

 

XLIII/278/94

28.02.1994

Ustalenia wysokości stawek podatku od posiadania psów, terminów płatności oraz sposobu jej poboru.

 

 

XLIII/279/94

28.02.1994

Ustalenia poboru w drodze inkasa należności pieniężnych pobieranych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego, określenia inkasentów, wysokości wynagrodzenia za inkaso na terenie miasta i gminy Jędrzejów w 1991 roku oraz ustalenia wynagrodzenia sołtysom za wydawanie świadectw miejsca pochodzenia zwierząt.

 

 

XLIII/280/94

28.02.1994

Obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanego jako podstawa obniżenia podatku rolnego na obszarze miasta i gminy Jędrzejów.

 

 

XLIII/281/94

28.02.1994

Statutu Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

 

XLIII/282/94

28.02.1994

Zmiany uchwały nr XLI/265/93 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 30 grudnia 1993 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy na 1994 rok.

 

 

XLIV/283/94

12.04.1994

Zatwierdzenia Statutu  Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jędrzejowie.

 

 

XLIV/284/94

12.04.1994

Zarządzenia postępowania konkursowego na stanowisko Kierownika  Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jędrzejowie oraz powołania Komisji Konkursowej dla przeprowadzenia postępowania konkursowego.

 

 

XLIV/285/94

12.04.1994

Zmiany uchwały nr XXXVI/225/93 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 2 czerwca 1993 roku w sprawie ustalenia dni i godzin otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych dla ludzi.

 

 

 

XLIV/286/94

12.04.1994

Zmian w Statucie Turystycznego Związku Gmin Świętokrzyskich.

 

 

XLV/287/94

26.04.1994

Zmiany nazwy ulicy na terenie miasta Jędrzejowa.

 

 

XLV/288/94

26.04.1994

Przyjęcia sprawozdania z działalności finansowo – gospodarczej za 1993 rok oraz udzielenia absolutorium Zarządowi Miejskiemu w Jędrzejowie.

 

 

XLV/289/94

26.04.1994

Zmian w budżecie miasta i gminy na 1994 rok.

 

 

XLV/290/94

26.04.1994

Zatwierdzenia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

 

XLV/291/94

26.04.1994

Dokonania zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Jędrzejów.

 

 

XLV/292/94

26.04.1994

Zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej Miasta i Gminy w Jędrzejowie i ustalenia jednolitego tekstu statutu.

 

 

XLVI/293/94

25.05.1994

Zmiany uchwały nr XXXVII/233/93 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 9 sierpnia 1993 roku w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży dla Miasta i Gminy Jędrzejów.

 

 

XLVI/294/94

25.05.1994

Upoważnienia zarządu do zawarcia umowy z Przedsiębiorstwem Specjalistycznym „Montorem” sp. z o. o. RHB – 16 w Kielcach na opracowanie dokumentacji projektowej, kompletację i dostawę maszyn i urządzeń, realizację wraz z montażem i rozruchem zadania inwestycyjnego pod nazwą „Instalacja odsiarczania spalin Kotłowni Rejonowej w Jędrzejowie.

 

 

XLVI/295/94

25.05.1994

Zmian w budżecie miasta i gminy na 1994 rok.

 

 

XLVI/296/94

25.05.1994

Zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Jędrzejowie.

 

 

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
Teresa Borowska
Informację wprowadził:
Justyna Piskorczyk
Data wytworzenia:
2006-03-06
Data publikacji:
2006-03-06
Data ostatniej zmiany:
2016-07-11

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-05-21 13:38:30, zmian dokonał(a): Barbara Gola

WCAG 2.0 (Level AA)