Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miejski w Jędrzejowie

Ikona statystyk

Rejestr uchwał Rady Miejskiej w Jędrzejowie kadencji 1994 - 1998

Ikona statystyk

 

Numer uchwały

Data podjęcia

W sprawie

Opublikowano

Status

I/1/94

04.07.1994

Wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej

W Jędrzejowie.

 

 

I/2/94

04.07.1994

Wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Jędrzejowie.

 

 

I/3/94

04.07.1994

Wyboru delegata do Sejmiku Samorządowego Województwa Kieleckiego.

 

 

I/4/94

06.07.1994

Wyboru Burmistrza.

 

 

I/5/94

06.07.1994

Wyboru Członków Zarządu Miejskiego.

 

 

I/6/94

06.07.1994

Wyboru Przewodniczących stałych Komisji Rady Miejskiej w Jędrzejowie.

 

 

II/7/94

17.08.1994

Wyboru Zastępcy Burmistrza.

 

 

II/8/94

17.08.1994

Ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Jędrzejowa.

 

 

II/9/94

17.08.1994

Ustalenia wysokości diety dla Przewodniczącego Rady Miejskiej w Jędrzejowie.

 

 

II/10/94

17.08.1994

Zmian w Statucie Gminy Jędrzejów.

 

 

II/11/94

17.08.1994

Wyboru członków stałych Komisji Rady Miejskiej w Jędrzejowie.

 

 

II/12/94

17.08.1994

Zmiany uchwały Nr VIII/61/91 z dnia 15 lutego 1991 roku w sprawie zbycia lokali mieszkalnych stanowiących własność mienia komunalnego oraz utraty mocy obowiązującej innych uchwał.

 

 

II/13/94

17.08.1994

Zmian w budżecie miasta i gminy na 1994 rok.

 

 

II/14/94

23.08.1994

Obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanego jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze miasta i gminy Jędrzejów.

 

 

II/15/94

23.08.1994

Wyrażenia zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na cele jednorodzinnego budownictwa mieszkalnego.

 

 

II/16/94

23.08.1994

Przekazania na własność gminy Jędrzejów nieruchomości położonej we wsi Lścin stanowiącej własność Skarbu Państwa.

 

 

II/17/94

23.08.1994

Przeznaczenia do sprzedaży działki budowlanej położonej na terenie miasta, stanowiącej własność gminy Jędrzejów.

 

 

II/18/94

23.08.1994

Zmiany uchwały nr XLIV/284/94 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 12 kwietnia 1994 roku w sprawie zarządzenia postępowania konkursowego na stanowisko Kierownika Samorządowego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Jędrzejowie oraz powołania Komisji Konkursowej dla przeprowadzenia postępowania konkursowego.

 

 

II/19/94

23.08.1994

Wyboru spoza Rady członków stałych Komisji Rady Miejskiej w Jędrzejowie.

 

 

III/20/94

30.09.1994

Wyboru spoza Rady członków Komisji Rolnictwa i Leśnictwa Rady Miejskiej w Jędrzejowie.

 

 

III/21/94

30.09.1994

Przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej na 1994 rok.

 

 

III/22/94

30.09.1994

Zmian w budżecie miasta i gminy na 1994 rok.

 

 

III/23/94

30.09.1994

Powołania zespołu dla wyrażenia opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników do Sądu Wojewódzkiego w Kielcach i Sądu Rejonowego w Jędrzejowie.

 

 

III/24/94

30.09.1994

Zmian w Regulaminie Organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Jędrzejowie.

 

 

III/25/94

30.09.1994

Wyrażenia zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na cele jednorodzinnego budownictwa mieszkalnego.

 

 

III/26/94

30.09.1994

Wyboru Przewodniczącego Komisji Inwentaryzacji.

 

 

IV/27/94

28.10.1994

Wyboru ławników do Sądu Wojewódzkiego w Kielcach i Sądu Rejonowego w Jędrzejowie.

 

 

IV/28/94

28.10.1994

Wyboru członków Kolegium do Spraw Wykroczeń przy Sądzie Rejonowym w Jędrzejowie.

 

 

IV/29/94

03.11.1994

Powołania Kierownika Samorządowego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Jędrzejowie.

 

 

IV/30/94

03.11.1994

Zmiany uchwały nr XLII/270/94 z dnia 11 lutego 1994 roku w sprawie powołania Rady Nadzorczej Samorządowego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Jędrzejowie.

 

 

IV/31/94

03.11.1994

Powołania komisji dyscyplinarnej I instancji oraz komisji dyscyplinarnej II instancji.

 

 

IV/32/94

03.11.1994

Wystąpienia z wnioskiem do Wojewody Kieleckiego o przekazanie na własność Gminy Jędrzejów gruntów zabudowanych, będących w użytkowaniu Zakładów Mechanicznych w Jędrzejowie położonych przy ul. 11 – go Listopada 101 i Armii Krajowej 6.

 

 

IV/33/94

03.11.1994

Wyboru przedstawiciela Gminy Jędrzejów w Zgromadzeniu Związku Międzygminnego Gazownictwa „Nida”.

 

 

IV/34/94

03.11.1994

Zmian w budżecie miasta i gminy na 1994 rok.

 

 

V/35/94

07.12.1994

Wyrażenia zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na cele budownictwa mieszkalnego we wsiach Pomlaszcze i Sudoł w gminie Jędrzejów.

 

 

V/36/94

07.12.1994

Uchwalenia zmian w miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego gminy Jędrzejów.

 

 

V/37/94

07.12.1994

Uchwalenia zmian w miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta Jędrzejów.

 

 

V/38/94

08.12.1994

Wyrażenia zgody na oddanie w zarząd gruntu położonego na terenie wsi Prząsław, stanowiącego własność gminy Jędrzejów pod budowę  Szkoły Podstawowej.

 

 

V/39/94

08.12.1994

Zarządzenia wyborów do organów samorządu mieszkańców wsi.

 

 

V/40/94

08.12.1994

Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

 

 

V/41/94

08.12.1994

Zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych.

 

 

V/42/94

08.12.1994

Ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu  przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży.

 

 

V/43/94

08.12.1994

Wprowadzenia zmian do statusu Gminy Jędrzejów.

 

 

V/44/94

08.12.1994

Zmian Statutu Gospodarstwa Pomocniczego „Administracja budynków” przy Urzędzie Miejskim w Jędrzejowie i ustalenia jednolitego tekstu statutu.

 

 

V/45/94

08.12.1994

Ustalenia ceny sprzedaży powierzchni użytkowych lokali komunalnych mieszkaniowych, stanowiących własność minia komunalnego a zbywanych na rzecz dotychczasowych najemców oraz uchylenia poprzednich uchwał w tej sprawie.

 

 

V/46/94

08.12.1994

Zmian w budżecie miasta i gminy na 1994 rok.

 

 

V/47/94

08.12.1994

Wystąpienia do Trybunału Konstytucyjnego.

 

 

V/48/94

08.12.1994

Protestu odnośnie okoliczności i sposobu wprowadzenia dodatków mieszkalnych.

 

 

VI/49/94

29.12.1994

Zmian w budżecie miasta i gminy na 1994 rok.

 

 

VI/50/94

29.12.1994

Ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 1995 rok.

 

 

VI/51/94

29.12.1994

Ustalenia stawek podatku od środków transportowych.

 

 

VI/52/94

29.12.1994

Ustalenia wysokości stawek opłaty targowej, sposobu jej poboru, określenia inkasentów i wynagrodzenia za pobór tej opłaty.

 

 

VI/53/94

29.12.1994

Zmiany uchwały nr XXXIV/211/93 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 30 marca 1993 roku w sprawie ustalenia regulaminu porządkowego Targowicy Miejskiej w Jędrzejowie przy ul. Głowackiego.

 

 

VI/54/94

29.12.1994

Uchwalenia  budżetu miasta i gminy na 1995 rok.

 

 

VI/55/94

29.12.1994

Wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości o powierzchni 12 ha 79 arów w miejscowości Chorzewa.

 

 

VI/56/94

29.12.1994

Wyrażenia gotowości zawarcia porozumienia z organami administracji rządowej w celu wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej określonych ustawą z dnia 7 lipca 1994 oku „Prawo budowlane”.

 

 

VI/57/94

29.12.1994

Wypowiedzenia członkowstwa Gminy Jędrzejów w Turystycznym Związku Gmin Świętokrzyskich.

 

 

VII/58/95

10.02.1995

Opłat za przejazdy środkami komunikacji miejskiej.

 

 

VII/59/95

10.02.1995

Zasad i trybu zaspakajania potrzeb mieszkaniowych członków wspólnoty samorządowej gminy Jędrzejów.

 

 

VII/60/95

10.02.1995

Określenia stawek czynszu regulowanego za lokale mieszkalne oraz czynszu za lokale socjalne.

 

 

VII/61/95

10.02.1995

Obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanego jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze miasta i gminy Jędrzejów.

 

 

VII/62/95

10.02.1995

Likwidacji miejscowego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Jędrzejowie.

 

 

VII/63/95

10.02.1995

Wystąpienia z wnioskiem do Wojewody Kieleckiego o przekazanie na własność Gminy Jędrzejów nieruchomości zabudowanej, położonej w Jędrzejowie przy ul. 11 – go Listopada 19.

 

 

VII/64/95

10.02.1995

Wyrażenia zgody na sprzedaż działki budowlanej stanowiącej własność gminy Jędrzejów, położonej we wsi Mnichów.

 

 

VII/65/95

10.02.1995

Powołania doraźnej komisji d/s. łagodzenia skutków bezrobocia.

 

 

VII/66/95

10.02.1995

Ustalenia opłat za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Jędrzejowie.

 

 

VII/67/95

10.02.1995

Przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej na 1994 rok.

 

 

VIII/68/95

29.03.1995

Zmiany uchwały nr VII/60/95 z dnia 10 lutego 1995 roku w sprawie określenia stawek czynszu regulowanego za lokale mieszkalne oraz czynszu za lokale socjalne.

 

 

VIII/69/95

30.03.1995

Wprowadzenia zmian do statusu Gminy Jędrzejów.

 

 

VIII/70/95

30.03.1995

Zmian do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Jędrzejowie.

 

 

VIII/71/95

30.03.1995

Zmian w budżecie miasta i gminy na 1995 rok.

 

 

IX/72/95

30.03.1995

Zmian uchwały VI/52/94 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 29 grudnia 1994 w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej, sposobu jej poboru, określenia inkasentów i wynagrodzenia za pobór tej opłaty.

 

 

IX/73/95

30.03.1995

Włączenia Świetlicy Gminnej w Łysakowie do działalności Domu Kultury w Jędrzejowie.

 

 

IX/74/95

30.03.1995

Ustalenia Statutu Domu Kultury w Jędrzejowie.

 

 

X/75/95

27.04.1995

Przyjęcia sprawozdania z działalności finansowo – gospodarczej za rok 1994 Zarządowi Miejskiemu w Jędrzejowie.

 

 

X/76/95

27.04.1995

Udzielenia absolutorium Zarządowi Miejskiemu w Jędrzejowie.

 

 

X/77/95

27.04.1995

Wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Jędrzejów nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, a będącej w wieczystym użytkowaniu Przedsiębiorstwa Skupu Surowców Wtórnych w Kielcach.

 

 

X/78/95

27.04.1995

Wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Jędrzejów.

 

 

X/79/95

27.04.1995

Zmian w Regulaminie Organizacyjnym  Urzędu Miejskiego w Jędrzejowie.

 

 

X/80/95

27.04.1995

Zmiany Przewodniczącego Komisji Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Jędrzejowie.

 

 

XI/81/95

30.05.1995

Przyjęcia z dniem 1 stycznia 1996 roku prowadzenia szkół podstawowych przez gminę.

 

 

XI/82/95

31.05.1995

Ustalenia regulaminu porządkowego targowiska miejskiego przy ulicy Kościelnej w Jędrzejowie.

 

 

XI/83/95

31.05.1995

Wyrażenia zgody na oddanie w wieczyste użytkowanie działek stanowiących własność Gminy Jędrzejów, położnych wzdłuż ulicy B. Chrobrego.

 

 

XI/84/95

31.05.1995

Wyrażenia zgody na przekazanie w wieczyste użytkowanie nieruchomości zabudowanej, położonej w Jędrzejowie przy ul. Partyzantów – Powszechnej Spółdzielni Spożywców „Społem” w Jędrzejowie.

 

 

XI/85/95

31.05.1995

Zmian w budżecie miasta i gminy na 1995 rok.

 

 

XI/86/95

31.05.1995

Wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie nieruchomości o powierzchni 12 ha 79 arów położonej we wsi Chorzewa.

 

 

XI/87/95

31.05.1995

Zmiany Statutu Sołectwa Wólka.

 

 

XII/ 88/95

29.06.1995

Likwidacji Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Jędrzejowie.

 

 

XII/89/95

30.06.1995

Wprowadzenia zakazu spożywania napojów alkoholowych na terenie miasta i gminy.

 

 

XII/90/95

30.06.1995

Zmian w budżecie miasta i gminy na 1995 rok.

 

 

XII/91/95

30.06.1995

Zatwierdzenia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

 

XII/92/95

30.06.1995

Ustalenia regulaminu porządkowego wysypiska śmieci w Potoku Małym.

 

 

XII/93/95

30.06.1995

Zmiany uchwały nr XXXI/189/92 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 18 grudnia 1992 roku w sprawie określenia wyposażenia nieruchomości osób fizycznych i podmiotów gospodarczych w urządzenia służące do gromadzenia odpadów oraz utrzymania ich w odpowiednim stanie sanitarno – porządkowym, zmienioną uchwałą nr XLII/273/94 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 11 lutego 1994 roku.

 

 

XII/94/95

30.06.1995

Wyrażenia zgody na przekazanie w wieczyste użytkowanie nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych położonych na terenie Gminy Jędrzejów jednostkom spółdzielczym.

 

 

XII/95/95

30.06.1995

Upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej Miasta i Gminy w Jędrzejowie do wydawania decyzji administracyjnych w sprawach związanych z przyznawaniem i odmową przyznania zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych.

 

 

XII/96/95

30.06.1995

Wyboru Przewodniczącego Komisji Porządku Publicznego.

 

 

XIII/97/95

15.09.1995

Określenia wysokości sumy, do której Zarząd Miejski może samodzielnie zaciągać zobowiązania na regulację inwestycji pod nazwą : Modernizacja kotłowni w Przychodni nr 1 w Jędrzejowie.

 

 

XIII/98/95

15.09.1995

Ustalenia czasu zajęć wychowawczo – dydaktycznych przeznaczonych na realizację minimum programowego oraz odpłatności za wychowanie, nauczanie i opiekę w zakresie przekraczającym minimum programowe w przedszkolach samorządowych w gminie Jędrzejów.

 

 

XIII/99/95

15.09.1995

Zmian w budżecie miasta i gminy na 1995 rok.

 

 

XIII/100/95

15.09.1995

Obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanego jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze miasta i gminy Jędrzejów.

 

 

XIII/101/95

15.09.1995

Ustalenia opłat za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Jędrzejowie.

 

 

XIII/102/95

15.09.1995

Uznania Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Jędrzejowie w likwidacji za zlikwidowane.

 

 

XIII/103/95

15.09.1995

Ewidencjonowania dostawców złomu metali nieżelaznych.

 

 

XIII/104/95

15.09.1995

Zmian w składzie osobowym doraźnej Komisji ds. łagodzenia skutków bezrobocia.

 

 

XIV/105/95

02.09.1995

Propozycji składu obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów Prezydenta RP w dniu 5 listopada 1995 roku.

 

 

XIV/106/95

02.10.1995

Zmian w budżecie miasta i gminy na 1995 rok.

 

 

XV/107/95

23.11.1995

Zmian w budżecie miasta i gminy na 1995 rok.

 

 

XV/108/95

23.11.1995

Wniosku do Wojewody Kieleckiego o przekazanie na własność Gminy Jędrzejów nieruchomości położonej w Potoku Małym.

 

 

XV/109/95

23.11.1995

Sprzedaży mienia komunalnego (Ignacówka).

 

 

XV/110/95

23.11.1995

Sprzedaży mienia komunalnego (Prząsław).

 

 

XV/111/95

23.11.1995

Zmiany uchwały nr XXIV/135/92 rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 30 marca 1992 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste.

 

 

XV/112/95

23.11.1995

Przeznaczenia do sprzedaży działek budowlanych, położonych na terenie miasta, stanowiących własność Gminy.

 

 

XV/113/95

23.11.1995

Wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości zabudowanej, położonej we wsi Lścin, stanowiącej własność Gminy Jędrzejów.

 

 

XV/114/95

24.11.1995

Powołania komisji doraźnej dla wprowadzenia zmian do statutu gminy Jędrzejów oraz opracowania jednolitego tekstu Statutu Gminy Jędrzejów.

 

 

XV/115/95

24.11.1995

Podwyższenia wysokości diety dla Przewodniczącego Rady Miejskiej w Jędrzejowie.

 

 

XV/116/95

24.11.1995

Odwołania członka Kolegium do Spraw Wykroczeń przy Sądzie Rejonowym w Jędrzejowie.

 

 

XVI/117/95

28.12.1995

Utworzenia Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Jędrzejowie.

 

Zm. XX/200/04

Uchwała traci moc

(patrz Uchwała
Nr XXIII/184/16 z dnia 30.06.2016r.)

XVI/118/95

28.12.1995

Określenia stawek podatku od środków transportowych na 1996 rok.

 

 

XVI/119/95

28.12.1995

Określenia stawek podatku od nieruchomości na 1996 rok.

 

 

XVI/120/95

28.12.1995

Ustalenia wysokości stawek podatku od posiadania psów, określenia terminów płatności oraz sposobu jej poboru.

 

 

XVI/121/95

28.12.1995

Ustalenia granic i numerów obwodów głosowania oraz siedzib obwodowych komisji do przeprowadzenia referendum o powszechnym uwłaszczeniu obywateli.

 

 

XVI/122/95

28.12.1995

Zmian w budżecie miasta i gminy na 1995 rok.

 

 

XVI/123/95

28.12.1995

Zmian w budżecie miasta i gminy na 1995 rok.

 

 

XVI/124/95

28.12.1995

Wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu, położonego w Jędrzejowie, przy ul. Reymonta.

 

 

XVII/125/96

30.01.1996

Uchwalenia budżetu miasta i gminy na rok 1996.

 

 

XVII/126/96

30.01.1996

Przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej na 1996 rok.

 

 

XVII/127/96

30.01.1996

Zmiany uchwały nr XXVI/146/92 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 29 kwietnia 1992 roku w sprawie zasad otrzymywania i wysokości diet przysługujących radnym za udział w posiedzeniach rady i jej organów.

 

 

XVII/128/96

30.01.1996

Ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Jędrzejowa i zmiany uchwały nr II/8/94 Rady Miejskiej z dnia 17 sierpnia 1994 roku.

 

 

XVII/129/96

30.01.1996

Ustalenia wynagrodzenia Zastępcy Burmistrza Miasta Jędrzejowa i zmiany uchwały nr II/7/94 Rady Miejskiej z dnia 17 sierpnia 1994 roku.

 

 

XVII/130/96

30.01.1996

Sprzedaży mienia komunalnego.

 

 

XVII/131/96

30.01.1996

Wyboru członka Kolegium do spraw Wykroczeń przy Sądzie Rejonowym w Jędrzejowie.

 

 

XVIII/132/96

16.02.1996

Uchwalenia Statutu Gminy Jędrzejów.

 

 

XVIII/133/96

16.02.1996

Ustalenia wysokości stawek opłaty targowej, sposobu jej poboru, określenia inkasentów i  wynagrodzenia za pobór tej opłaty.

 

 

XVIII/134/96

16.02.1996

Uchwalenia Regulaminu Porządkowego Targowicy Miejskiej w Jędrzejowie przy ul. Głowackiego.

 

 

XVIII/135/96

16.02.1996

Zmiany uchwały nr XLIII/279/94 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 28 lutego 1994 roku w sprawie ustalenia poboru w drodze inkasa należności pieniężnych pobranych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego, określenia inkasentów, wysokości wynagrodzenia za inkaso na terenie miasta i gminy Jędrzejów w 1994 roku oraz ustalenia wynagrodzenia sołtysów za wydawanie świadectw miejsca pochodzenia zwierząt.

 

 

XVIII/136/96

16.2.1996

Obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanego jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze miasta i gminy Jędrzejów.

 

 

XVIII/137/96

16.02.1996

Zmiany uchwały nr XVI/117/95 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 28 grudnia 1995 roku w sprawie utworzenia Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Jędrzejowie.

 

 

XVIII/138/96

16.02.1996

Utworzenia środków specjalnych Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Jędrzejowie.

 

 

XVIII/139/96

16.02.1996

Utworzenia środków specjalnych Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Jędrzejowie.

 

 

XIX/140/96

03.04.1996

Wyłonienia członków Rady Nadzorczej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Jędrzejowie.

 

 

XIX/141/96

03.04.1996

Zmian w budżecie miasta i gminy na 1996 rok.

 

 

XIX/142/96

03.04.1996

Zatwierdzenia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

 

XIX/143/96

03.04.1996

Sprzedaży mienia komunalnego.

 

 

XX/144/96

29.04.1996

Udzielenia absolutorium Zarządowi Miejskiemu w Jędrzejowie.

 

 

XX/145/96

29.04.1996

Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze miasta Jędrzejów.

 

 

XX/146/96

29.04.1996

Przystąpienia do sporządzenia zmian części miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego  miasta Jędrzejów.

 

 

XX/147/96

29.04.1996

Przystąpienia do sporządzenia zmian części miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego  miasta Jędrzejów.

 

 

XX/148/96

29.04.1996

Przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargu działki zabudowanej, położonej w Jędrzejowie przy ul. 3 – go Maja.

 

 

XX/149/96

29.04.1996

Wprowadzenia opłaty administracyjnej za czynności urzędowe.

 

 

XX/150/96

29.04.1996

Przystąpienia Gminy Jędrzejówko Kieleckiej Giełdy Rolnej S.A. z siedzibą w Kielcach.

 

 

XXI/151/96

30.05.1996

Określenia regulaminu komisji konkursowej powołanej w celu przeprowadzenia konkursu na dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 w Jędrzejowie.

 

Uchwała uchylona w części - Rostrzygnięcie Wojewody Kieleckiego z dn.28.06.1996 

XXI/152/96

30.05.1996

Zmian w budżecie miasta i gminy na 1996 rok.

 

 

XXI/153/96

30.05.1996

Zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Jędrzejowie.

 

 

XXI/154/96

30.05.1996

Likwidacji Przedsiębiorstwa Handlowo – Usługowego w Jędrzejowie.

 

 

XXI/155/96

30.05.1996

Przystąpienia do sporządzenia zmian części miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Jędrzejów.

 

 

XXIII/156/96

28.06.1996

Zaciągnięcia pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na sfinansowania inwestycji pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Piaskach”.

 

 

XXIII/157/96

28.06.1996

Przystąpienia do sporządzenia zmian części miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego  miasta Jędrzejów.

 

 

XXIII/158/96

28.06.1996

Zmian w budżecie miasta i gminy na 1996 rok.

 

 

XXIII/159/96

28.06.1996

Udzielenia ze środków budżetu miasta i gminy pożyczki dla Rejonowego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jędrzejowie.

 

 

XXIV/160/96

23.07.1996

Zaciągnięcia pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowania inwestycji pn. budowa kanału sanitarnego w Sudole, części Wilanowa i miasta Jędrzejowa.

 

 

XXIV/161/96

23.07.1996

Ustalenia opłaty za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Jędrzejowie.

 

 

XXV/162/96

12.09.1996

Poręczenia kredytu dla miasta i gminy Sędziszów.

 

 

XXV/163/96

12.09.1996

Obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanego jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze miasta i gminy Jędrzejów.

 

 

XXV/164/96

12.09.1996

Zmian w budżecie miasta i gminy na 1996 rok.

 

 

XXV/165/96

12.09.1996

Przyjęcia Statutu Związku Międzygminnego Gazownictwa „Nida”.

 

 

XXV/166/96

12.09.1996

Zmiany uchwały nr  XXI/154/96 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 30 maja 1996 roku w sprawie likwidacji Przedsiębiorstwa handlowo – Usługowego w Jędrzejowie.

 

 

XXV/167/96

12.09.1996

Zmiany uchwały nr VIII/68/95 Rady Miejskiej w Jędrzejowie o zmianie uchwały nr VII/60/95 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 10 lutego 1995 roku w sprawie określenia czynszu regulowanego za lokale mieszkalne oraz czynszu za lokale socjalne.

 

 Uchwała uchylona: Rozstrzygnięcie Nadzorcze z 15.10.1996 Wojewody Kieleckiego.

XXV/168/96

12.09.1996

Zmiany Statutu Domu Kultury w Jędrzejowie.

 

 

XXV/169/96

13.09.1996

Określenia regulaminu komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursów na dyrektorów Szkół Podstawowych na terenie miasta i gminy Jędrzejów.

 

 

XXV/170/96

13.09.1996

Rezygnacji z dniem 31 grudnia 1996 roku z wykonywania niektórych zadań z zakresu Administracji Rządowej określonych ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane.

 

 

XXV/171/96

13.09.1996

Wyrażenia zgody na sprzedaż mienia komunalnego.

 

 

XXV/172/96

13.09.1996

Wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonych we wsi Piaski pod realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Modernizacja Oczyszczalni Ścieków Piaski”.

 

 

XXV/173/96

13.09.1996

Przystąpienia do sporządzenia zmian części miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Jędrzejów.

 

 

XXV/174/96

13.09.1996

Zmiany uchwały nr V/59/95 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 10 luty 1995 roku z sprawie zasad i trybu zaspakajania potrzeb mieszkaniowych członków wspólnoty samorządowej Gminy Jędrzejów.

 

 

XXV/175/96

13.09.1996

Wystąpienia do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją RP art. 3 p.3 i art.3 p.14 ustawy z dnia 4 lipca 1996 roku o zmianie ustaw o podatku rolnym, lasach, o podatkach i opłatach lokalnych oraz o ochronie przyrody.

 

 

XXV/176/96

13.09.1996

Zaciągnięci kredytu na finansowanie wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem Szkół Podstawowych oraz Samorządowego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej.

 

 

XXVI/177/96

25.10.1996

Zaciągnięcia pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na finansowanie inwestycji pn. „Modernizacją i remont oczyszczalni ścieków w Jędrzejowie”.

 

 

XXVI/178/96

25.10.1996

Zaciągnięcia kredytu na finansowanie kredytów związanych z funkcjonowaniem Szkół Podstawowych oraz Samorządowego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej.

 

 

XXVI/179/96

25.10.1996

Zmian w budżecie miasta i gminy na 1996 rok.

 

 

XXVI/180/96

25.10.1996

Zmiany uchwały nr VIII/68/95 Rady Miejskiej w Jędrzejowie o zmianie uchwały nr VII/60/95 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 10 lutego 1995 roku w sprawie określenia czynszu regulowanego za lokale mieszkalne oraz czynszu za lokale socjalne.

 

 

XXVI/181/96

25.10.1996

Zmiany uchwały nr XVIII/134/96 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 16 lutego1996 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Porządkowego Targowicy Miejskiej w Jędrzejowie przy ul. Głowackiego.

 

 

XXVI/182/96

25.10.1996

Przekazania nieruchomości położonej w Jędrzejowie, stanowiącej własność Gminy Jędrzejów, na rzecz Skarbu Państwa.

 

 

XXVII/183/96

28.11.96

Nabycia na własność mienia komunalnego nieruchomości niezabudowanej położonej w Jędrzejowie.

 

 

XXVII/184/96

28.11.1996

Nabycia na własność mienia komunalnego nieruchomości niezabudowanej położonej we wsi Piaski.

 

 

XXVII/185/96

29.11.1996

Przystąpienia do sporządzenia zmian części miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Jędrzejów.

 

 

XXVII/186/96

29.11.1996

Likwidacji zakładu budżetowego o nazwie Dzienny Dom Pomocy Społecznej w Jędrzejowie.

 

 

XXVII/187/96

29.11.1996

Zmian w budżecie miasta i gminy na 1996 rok.

 

 

XXVII/188/96

29.11.1996

Wprowadzenia i pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na parkingu przy ul. Kościelnej w Jędrzejowie, należącym do gminy Jędrzejów.

 

 

XXVII/189/96

29.11.1996

Obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanego jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze miasta i gminy Jędrzejów.

 

 

XXVII/190/96

29.11.1996

Określenia stawek podatku od środków transportowych na 1997 rok.

 

 

XXVII/191/96

29.11.1996

Ustalenia wysokości stawek podatku od posiadania psów, określenia terminów płatności oraz sposobu jej poboru.

 

 

XXVII/192/96

29.11.1996

Podwyższenia wysokości diety dla Przewodniczącej Rady Miejskiej w Jędrzejowie.

 

 

XXVIII/193/96

20.12.1996

Zmian w budżecie miasta i gminy na 1996 rok.

 

 

XXVIII/194/96

20.12.1996

Określenia stawek podatku od nieruchomości na 1997 rok.

 

 

XXVIII/195/96

20.12.1996

Zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej Miasta i Gminy Jędrzejów i ustalenia jednolitego tekstu statutu.

 

 

XXVIII/196/96

20.12.1996

Zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat ja również trybu ich pobierania.

 

Zm. XLVI/424/02 z dn. 23 maja 2002

XXVIII/197/96

20.12.1996

Poręczenia kredytu dla Rejonowego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.

 

 

XXVIII/198/96

20.12.1996

Zmiany uchwały nr XXVI/177/96 z dnia 25 października 1996 roku w sprawie

zaciągnięcia pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na finansowanie inwestycji pn. „Modernizacją i remont oczyszczalni ścieków w Jędrzejowie”.

 

 

XXIX/199/97

29.01.1997

Przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej na 1997 rok.

 

 

XXIX/200/97

29.01.1997

Zmian w budżecie miasta i gminy na 1997 rok.

 

 

XXIX/201/97

31.01.1997

Opłat za przejazdy środkami komunikacji miejskiej.

 

 

XXIX/202/97

31.01.1997

Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w roku 1997.

 

 

XXIX/203/97

31.01.1997

Zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych i warunków sprzedaży tych napojów.

 

Uchylona: XXXIII/300/05

XXIX/204/97

31.01.1997

Wprowadzenia zakresu spożywania napojów alkoholowych  na terenie miasta i gminy.

 

 

XXIX/205/97

31.01.1997

Wyrażenia zgody na zniesienie współwłasności nieruchomości Skarbu Państwa i Gminy Jędrzejów, przez wyodrębnienie własności poszczególnych lokali.

 

 

XXI/206/97

31.01.1997

Zmiany uchwały nr  XXV/166/96 z dnia 12 września  1996 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXI/154/96 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 30 maja 1996 roku w sprawie

likwidacji Przedsiębiorstwa Handlowo – Usługowego w Jędrzejowie.

 

 

XXIX/207/97

31.01.1997

Wyrażenia zgody na

sprzedaż mienia komunalnego.

 

 

XXIX/208/97

31.01.1997

Wyrażenia zgody na zaniesienie współwłasności nieruchomości Gminy Jędrzejów i Pani Ireny Struzik.

 

 

XXIX/209/97

31.01.1997

Wyrażenia zgody na

sprzedaż mienia komunalnego.

 

 

XXX/210/97

28.02.1997

Powołania Gminnej Komisji rozwiązywania problemów alkoholowych.

 

 

XXX/211/97

28.02.1997

Powołania Rady Nadzorczej Samorządowego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Jędrzejowie.

 

 

XXX/212/97

28.02.1997

Przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Jędrzejów.

 

 

XXX/213/97

28.02.1997

Powołania Zespołu Placówek Oświatowych w Potoku Wielkim.

 

 

XXX/214/97

28.02.1997

Powołania Zespołu Placówek Oświatowych w Piaskach.

 

 

XXX/215/97

28.02.1997

Zaciągnięcia kredytu na finansowanie wydatków związanych z budową Szkoły Podstawowej w Prząsławiu.

 

 

XXX/216/97

28.02.1997

Wskazania banku prowadzącego obsługę bankową gminy.

 

 

XXXI/217/97

21.03.1997

Odwołania Burmistrza Mariana Gajewskiego.

 

 

XXXI/218/97

21.03.1997

Określenia regulaminu komisji konkursowych w celu przeprowadzenia konkursów na dyrektorów placówek oświatowych na terenie miasta i gminy Jędrzejów.

 

 

XXXII/219/97

10.04.1997

Powołania komisji konkursowych do wyłonienia kandydatów na dyrektorów szkół podstawowych i przedszkoli terenu miasta i gminy Jędrzejów.

 

 

XXXIII/220/97

18.04.1997

Wyboru Burmistrza.

 

 

XXXIII/221/97

18.04.1997

Wyboru Zastępcy Burmistrza.

 

 

XXXIII/222/97

18.04.1997

Wyboru członków Zarządu Miejskiego.

 

 

XXXIV/223/97

29.04.1997

Zmiany uchwały Nr XXXII/219/97 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 9 kwietnia 1997 roku w sprawie

powołania komisji konkursowych do wyłonienia kandydatów na dyrektorów szkół podstawowych i przedszkoli terenu miasta i gminy Jędrzejów.

 

 

XXXIV/224/97

29.04.1997

Przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za rok 1996 oraz udzielenia absolutorium Zarządowi Miejskiemu w Jędrzejowie.

 

 

XXXVI/225/97

27.06.1997

Poręczenia spłaty pożyczki zaciągniętej przez Gminę Sędziszów w Powszechnej Kasie Oszczędności Banku Państwowym Oddział w Jędrzejowie, przeznaczoną na finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach gminy.

 

 

XXXVI/226/97

27.06.1997

Przekształcenia Rejonowego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jędrzejowie.

 

 

XXXVI/227/97

27.06.1997

Ustalenia opłaty za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Jędrzejowie.

 

 

XXXVI/228/97

27.06.1997

Zmian w budżecie miasta i gminy na 1997 rok.

 

 

XXXVI/229/97

27.06.1997

Wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy ustanawiającej prawo wieczystego użytkowania gruntu dla Polskiego Towarzystwa Turystyczno- Krajoznawczego położonego w Jędrzejowie przy ul. 3-go Maja.

 

 

XXXVI/230/97

03.07.1997

Zatwierdzenia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnnej.

 

 

XXXVI/231/97

03.07.1997

Uchwalenia Statutu Straży Miejskiej w Jędrzejowie.

 

 

XXXVI/232/7

03.07.1997

Wyrażenia zgody na zmianę nieruchomości komunalnej na nieruchomość stanowiącą własność prywatną.

 

 

XXXVI/233/97

03.07.1997

Zmiany uchwały nr XXX/210/97 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 28 lutego 1997 roku w sprawie

powołania Gminnej Komisji rozwiązywania problemów alkoholowych.

 

 

XXXVI/234/97

03.07.1997

Zmiany uchwały nr XXX/211/97 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 28 lutego 1997 roku w sprawie

powołania  Rady Nadzorczej Samorządowego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Jędrzejowie.

 

 

XXXVI/235/97

03.07.1997

Zmiany uchwały Nr XXV/166/96 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 12 września 1996 roku w sprawie likwidacji Przedsiębiorstwa Handlowo – Usługowego

 

 

XXXVI/236/97

03.07.1997

Powołania  Zespołu Placówek Oświatowych w Prząsławiu.

 

Zmieniona uchwałą Nr XL/364/17 z dnia 24.11.2017r.

XXXVI/237/97

03.07.1997

Zmiany nazwy ulicy na terenie miasta Jędrzejowa.

 

 

XXXVII/238/97

01.08.1997

Utworzenia obwodów głosowania, określenia ich granic, numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

 

 

XXXVII/239/97

01.08.1997

Zmian w budżecie miasta i gminy na 1997 rok.

 

 

XXXVII/240/97

01.08.1997

Zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na dofinansowanie inwestycji pod nazwą „Budowa kanalizacji ściekowej we wsi Skroniów” etap II.

 

 

XXXVI/241/97

01.08.1997

Poręczenia spłaty kredytu, zaciągniętego przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o. o. w Banku Przemysłowo – Handlowym w Krakowie Oddział w Jędrzejowie, przeznaczonego na finansowanie bieżących wydatków.

 

 

XXXVII/242/97

01.08.1997

Przystąpienia do sporządzenia zmian części miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Jędrzejów.

 

 

XXXVII/243/97

01.08.1997

Wyrażenia zgody na sprzedaż mienia komunalnego.

 

 

XXXVIII/244/97

03.10.1997

Stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego.

 

 

XXXVIII/245/97

03.10.1997

Zmian w budżecie miasta i gminy na 1997 rok.

 

 

XXXVIII/246/97

03.10.1997

Wyboru członka Kolegium do Spraw Wykroczeń przy Sądzie Rejonowym w Jędrzejowie.

 

 

XXXIX/247/97

29.10.1997

Wyrażenia zgody na wydzierżawienie części gruntu położonego we wsi Lasków.

 

 

XXXIX/248/97

29.10.1997

Zmian w budżecie miasta i gminy na 1997 rok.

 

 

XXXIX/249/97

29.10.1997

Zaciągnięcia kredytu z Banku Przemysłowo-Handlowego w Krakowie S.A. oddział w Jędrzejowie na dofinansowanie inwestycji pn. „Budowa Szkoły Podstawowej w Prząsławiu”.

 

 

XXXIX/250/97

29.10.1997

Ustalenia czasu zajęć wychowawczo -dydaktycznych przeznaczonych na realizację minimum programowego oraz odpłatności za wychowanie, nauczanie i opiekę w zakresie przekraczającym minimum programowe w przedszkolach samorządowych w gminie Jędrzejów.

 

 

XXXIX/251/97

03.11.1997

Nieodpłatnego przejęcia na rzecz Gminy Jędrzejów gruntu, położonego we wsi Sudoł, stanowiącego własność Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa w Rzeszowie.

 

 

XXXIX/252/97

03.11.1997

Przystąpienia do sporządzenia zmian części miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Jędrzejów.

 

 

XXXIX/253/97

03.11.1997

Zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na dofinansowanie inwestycji pod nazwą modernizacja kotłowni KP -5, zmiana ogrzewania z paliwa stałego na olejowo – gazowe.

 

 

XXXIX/254/97

03.11.1997

Upoważnienia Zarządu Miejskiego podwyższenia umowy i zaciągnięcia zobowiązania wekslowego.

 

 

XL/255/97

03.12.1997

Stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego.

 

 

XL/256/97

03.12.1997

Stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego.

 

 

XL/257/97

03.12.1997

Nieodpłatnego nabycia na rzecz gminy Jędrzejów gruntu, o pow. 19 m2 położonego w Jędrzejowie przy ul. Pińczowskiej.

 

 

XL/258/97

03.12.1997

Zmian w budżecie miasta i gminy na 1997 rok.

 

 

XL/259/97

03.12.1997

Zmiany uchwały nr XXXIX/253/97 Rad Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 3 listopada 1997 roku w sprawie

zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na dofinansowanie inwestycji pod nazwą modernizacja kotłowni KP -5, zmiana ogrzewania z paliwa stałego na olejowo – gazowe.

 

 

XL/260/97

03.12.1997

Zmiany uchwały nr XXXIX/249/97 Rad Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 29 października 1997 roku w sprawie

zaciągnięcia kredytu z Banku Przemysłowo-Handlowego w Krakowie S.A. oddział w Jędrzejowie na dofinansowanie inwestycji pn. „Budowa Szkoły Podstawowej w Prząsławiu”.

 

 

XLI/261/97

17.12.1997

Obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanego jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze miasta i gminy Jędrzejów.

 

 

XLI/262/97

17.12.1997

Określenia stawek podatku od nieruchomości na 1998 rok.

 

 

XLI/263/97

17.12.1997

Określenia stawek podatku od środków transportowych na 1998 rok.

 

 

XLI/264/97

17.12.1997

Ustalenia wysokości stawek podatku od posiadania psów, określenia terminów płatności oraz sposobu jej poboru.

 

 

XLI/265/97

17.12.1997

Zaciągnięcia kredytu z Banku Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski oddział w Jędrzejowie na dofinansowanie wydatków bieżących szkół podstawowych.

 

 

XLI/266/97

18.12.1997

Uchwalenia budżetu miasta i gminy Jędrzejów na 1998 rok.

 

 

XLII/267/97

30.12.1997

Wyrażenia zgody na przekazanie w wieczyste użytkowanie nieruchomości zabudowanej, położonej w Jędrzejowie przy ul. Klasztornej dla Powszechnej Spółdzielni Spożywców „Społem” w Jędrzejowie.

 

 

XLII/268/97

30.12.1997

Zmian w budżecie miasta i gminy na 1997 rok.

 

 

XLIII/269/98

11.02.1998

Zamiaru likwidacji Szkolnego Punktu Filialnego w Chorzewie.

 

 

XLIII/270/98

11.02.1998

Zamiaru likwidacji Szkolnego Punktu Filialnego w Laskowie.

 

 

XLIII/271/98

11.02.1998

Powołania Zespołu Placówek Oświatowych w Skroniowie.

 

Rozstrzynięcie nadzorcze Wojewody Kieleckiego Znak: Or.I.0914/80/98 z dn. 25.03.1998 Uchwała uchylona w części dot.&8

 

Zm. uchwałą Nr XL/365/17 z dnia 24.11.2017r.

XLIII/272/98

11.02.1998

Powołania Zespołu Placówek Oświatowych w Łysakowie.

 

Rozstrzynięcie nadzorcze Wojewody Kieleckiego Znak: Or.I.0914/79/98 z dn. 25.03.1998 Uchwała uchylona w części dot.&8

XLIII/272a/98

11.02.1998

Przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej na koniec kadencji Rady 1994-1998.

 

 

XLIII/273/98

11.02.1998

Uchwalenia regulaminy Porządkowego Targowicy Miejskiej w Jędrzejowie przy ul. Głowackiego.

 

 

XLIII/274/98

11.02.1998

Ustalenia wysokości stawek opłaty targowej, sposobu jej poboru, określenia inkasentów i wynagrodzenia za pobór tej opłaty.

 

 

XLIII/275/98

11.02.1998

Ustalenia regulaminu porządkowego  sprzedaży mięsa ze zwierząt rzeźnych na targowicy miejskiej w Jędrzejowie przy ul. Głowackiego.

 

Uchylona: XLIX/440/02 z dn. 12.09.2002

XLIII/276/98

11.02.1998

Szczegółowych zasad utrzymywania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Jędrzejów.

 

Uchylona: XXIII/229/04 z dn.26.08.2004

XLIII/277/98

11.02.1998

Określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych świadczone przez jednostki organizacyjne oraz podmioty posiadające zezwolenie.

 

 Uchylona: XII/137/99 z dn.28.09.1999

XLIII/278/98

12.02.1998

Stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usuwanie i unieszkodliwianie odpadów komunalnych wykonywanych przez gminę.

 

 

XLIII/279/98

12.02.1998

Powołania Gminnej Komisji rozwiązywania problemów alkoholowych.

 

 

XLIII/280/98

12.02.1998

Zbywania lokali mieszkalnych, stanowiących własność mienia komunalnego, ustalenia pierwszeństwa w ich nabyciu dla najemców, z którymi najem rozwiązany został na podstawie umowy najmu lokali oraz ustalenia ceny sprzedaży 1 m2 powierzchni użytkowej tych lokali dla wszystkich najemców.

 

 

XLIII/281/98

12.02.1998

Zmiany uchwały nr XXXVI/235/97 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z 3 lipca 1997 roku w sprawie likwidacji Przedsiębiorstwa Handlowo – Usługowego w Jędrzejowie.

 

 

XLIII/282/98

12.02.1998

Wskazania banku prowadzącego obsługę bankową gminy.

 

 

XLIII/283/98

12.02.1998

Wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu stanowiącego własność gminy Jędrzejów.

 

 

XLIII/284/98

12.02.1998

Wyrażenia zgody na zmianę nieruchomości komunalnej na nieruchomość stanowiącą własność prywatną.

 

 

XLIII/285/98

12.02.1998

Wyrażenia zgody na zmianę nieruchomości komunalnej na nieruchomość stanowiącą własność prywatną.

 

 

XLIII/286/98

12.02.1998

Uchwalenia lokalnego programu pomocy społecznej.

 

 

XLIII/287/98

12.02.1998

Zmiany uchwały nr VII/60/95 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 10 lutego 1995 roku w sprawie określenia stawek czynszu regulowanego za lokale mieszkalne oraz czynszu za lokale socjalne zmieniającej uchwałę nr VIII/68/95 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 29.03.1995 r. i uchwałę nr XXVI/180/96 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 25 października 1996 roku.

 

 

XLIII/288/98

12.02.1998

Ustalenia opłaty za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Jędrzejowie.

 

 

XLIII/289/98

12.02.1998

Opłat za przejazdy środkami komunikacji miejskiej.

 

 

XLIII/290/98

12.02.1998

Przyjęcia rezygnacji radnego Waldemara Woźniaka z członka Komisji Rewizyjnej.

 

 

XLIII/291/98

12.02.1998

Zmiany uchwały nr I/6/94 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 6 lipca 1994 roku w sprawie wyboru Przewodniczących Stałych Komisji Rady Miejskiej w Jędrzejowie.

 

 

XLIII/292/98

12.02.1998

Uzupełnieni składu Komisji Rady Miejskiej.

 

 

XLIII/293/98

12.02.1998

Ustalenia wynagrodzenia Zastępcy Burmistrza.

 

 

XLIII/294/98

12.02.1998

Pozostawienia województwa kieleckiego w nowym podziale administracyjnym kraju.

 

 

XLIV/295/98

06.04.1998

Wyrażenia zgody na

sprzedaż mienia komunalnego w drodze przetargu.

 

 

XLIV/296/98

06.04.1998

Wyrażenia zgody na

sprzedaż mienia komunalnego w drodze przetargu.

 

 

XLIV/297/98

06.04.1998

Wyrażenia zgody na zniesienie współwłasności nieruchomości Skarbu Państwa i Gminy Jędrzejów, przez wyodrębnienie własności poszczególnych lokali.

 

 

XLIV/298/98

06.04.1998

Przystąpienia do sporządzenia zmian części miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Jędrzejów.

 

 

XLIV/299/98

06.04.1998

Wprowadzenia opłaty prolongacyjnej na terenie miasta i gminy Jędrzejów.

 

Uchwała traci moc

XLIV/300/98

06.04.1998

Zmiany uchwały XXXVI/234/97 z dnia 3 lipca 1997 roku Rady Miejskiej w Jędrzejowie w sprawie powołania  Rady Nadzorczej Samorządowego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Jędrzejowie.

 

 

XLIV/301/98

06.04.1998

Wprowadzenia zmian do Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej.

 

 

XLIV/302/98

06.04.1998

Zmian w Statucie Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Jędrzejowie.

 

 

XLIV/303/98

06.04.1998

Zawarcia porozumienia komunalnego z gminą Kielce o współdziałaniu w zakresie funkcjonowania Izby Wytrzeźwień w Kielcach.

 

 

XLV/304/98

29.04.1998

Przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za rok 1997oraz udzielenia absolutorium Zarządowi Miejskiemu w Jędrzejowie.

 

 

XLV/305/98

04.05.1998

Powołania komisji konkursowych do wyłonienia kandydatów na dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych  w Łysakowie.

 

 

XLV/306/98

04.05.1998

Powołania komisji konkursowych do wyłonienia kandydatów na dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych  w Skroniowie.

 

 

XLV/307/98

04.05.1998

Ustalenia czasu zajęć wychowawczo -dydaktycznych przeznaczonych na realizację minimum programowego oraz odpłatności za wychowanie, nauczanie i opiekę w zakresie przekraczającym minimum programowe w przedszkolach samorządowych w gminie Jędrzejów.

 

 

XLV/308/98

04.05.1998

Wyrażenia zgody na

sprzedaż mienia komunalnego we wsi Łysaków w drodze przetargu.

 

 

XLV/309/98

04.05.1998

Wyrażenia zgody na wykup budynków od Handlowo – Produkcyjnej Spółdzielni Pracy w Jędrzejowie w upadłości.

 

 

XLV/310/98

04.05.1998

Wyrażenia zgody na przekazanie w wieczyste użytkowanie nieruchomości zabudowanych położonych we wsi Łysaków Dziadówki.

 

 

XLV/311/98

04.05.1998

Przekazania na własność Gminy Jędrzejów nieruchomości położone w Jędrzejowie przy ul. 11-go Listopada i 3-go Maja stanowiące własność Skarbu Państwa.

 

 

XLV/312/98

04.05.1998

Nadania nazwy ulicom na Osiedlu Młodzieżowej Spółdzielni Domów Jednorodzinnych „Szansa”.

 

 

XLV/313/98

04.05.1998

Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w roku 1998.

 

 

XLV/314/98

04.05.1998

Powołania Gminnej Komisji rozwiązywania problemów alkoholowych.

 

 

XLV/315/98

04.05.1998

Przyjęcia rezygnacji z członkowstwa w Zarządzie Miejskim Pana Janusza Hatysa.

 

 

XLV/316/98

04.05.1998

Wyboru członka Zarządu Miejskiego w Jędrzejowie.

 

 

XLV/317/98

04.05.1998

Utworzenia Województwa Staropolskiego.

 

 

XLVI/318/98

03.06.1998

Zatwierdzenia Statutu Samorządowego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Jędrzejowie.

 

 

XLVI/319/98

03.06.1998

Wydania decyzji administracyjnej z zakresu pomocy społecznej.

 

 

XLVI/320/98

03.06.1998

Zatwierdzenia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony  Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

 

XLVI/321/98

03.06.1998

Wyrażenia zgody na sprzedaż mienia komunalnego.

 

 

XLVI/322/98

03.06.1998

Zmian w budżecie miasta i gminy na 1998 rok.

 

 

XLVI323/98

03.06.1998

Zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony  Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.

 

 

XLVI/324/98

03.06.1998

Ustalenia czasu zajęć wychowawczo -dydaktycznych przeznaczonych na realizację minimum programowego oraz odpłatności za wychowanie, nauczanie i opiekę w zakresie przekraczającym minimum programowe w przedszkolach samorządowych w gminie Jędrzejów.

 

 

XLVII/325/98

17.06.1998

Sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze przeznaczonym symbolem B.9 MW MN w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta Jędrzejów – dotyczącego terenu przy Al. J. Piłsudzkiego.

 

Uchwała nieważna Rozstrzynięcie nadzorcze Wojewody Kieleckiego Znak: Or.I.0914/181/98 z dn. 23.07.1998 

XLVII/326/98

17.06.1998

Sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze przeznaczonym symbolem B.10 MW MN w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta Jędrzejów – dotyczącego terenu przy ul. Słowiańskiej.

 

 

XLVII/327/98

17.06.1998

Sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze przeznaczonym symbolem B.11 MW  MN w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta Jędrzejów – dotyczącego terenu przy ul. Dygasińskiego.

 

 

XLVII/328/98

17.06.1998

Sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze przeznaczonym symbolem A.18 MN w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta Jędrzejów – dotyczącego terenu przy ul. Polnej.

 

 

XLVII/329/98

17.06.1998

Zmiany Nr 6 części miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Jędrzejów – dotyczącej terenu przy ul. Przypkowskiego – Strażackiej.

 

Uchwała nieważna Rozstrzynięcie nadzorcze Wojewody Kieleckiego Znak: Or.I.0914/182/98 z dn. 23.07.1998

XLVII/330/98

17.06.1998

Zmiany Nr 7 części miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Jędrzejów – dotyczącej terenu przy ul.Dygasińskiego.

 

Uchwała nieważna Rozstrzynięcie nadzorcze Wojewody Kieleckiego Znak: Or.I.0914/180/98 z dn.23.07.1998

XLVII/331/98

17.06.1998

Zmiany Nr 8 części miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Jędrzejów – dotyczącej terenu przy ul. Reymonta.

 

 

XLVII/332/98

17.06.1998

Zmiany Nr 9 części miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Jędrzejów – dotyczącej terenu przy ul. Głowackiego.

 

 

XLVII/333/98

17.06.1998

Zmiany Nr 10a części miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Jędrzejów – dotyczącej terenu przy ul. Jasionka.

 

Uchwała nieważna Rozstrzynięcie nadzorcze Wojewody Kieleckiego Znak: Or.I.0914/183/98 z dn.23.07.1998

XLVII/334/98

17.06.1998

Zmiany Nr 10b części miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Jędrzejów – dotyczącej terenu przy ul. Jasionka.

 

Uchwała nieważna Rozstrzynięcie nadzorcze Wojewody Kieleckiego Znak: Or.I.0914/184/98 z dn.23.07.1998

XLVII/335/98

17.06.1998

Zmiany Nr 11 części miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Jędrzejów – dotyczącej terenu przy ul. Wiejskiej.

 

 

XLVII/336/98

17.06.1998

Zmiany Nr 12 części miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Jędrzejów – dotyczącej terenu przy ul. Polnej.

 

Uchwała nieważna Rozstrzynięcie nadzorcze Wojewody Kieleckiego Znak: Or.I.0914/185/98 z dn.23.07.1998

XLVII/337/98

17.06.1998

Zmiany Nr 13 części miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Jędrzejów – dotyczącej terenu przy ul. Słowiańskiej.

 

 

XLVII/338/98

17.06.1998

Zmiany Nr 14 części miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Jędrzejów – dotyczącej terenu przy ul. Dojazd.

 

 

XLVII/339/98

17.06.1998

Zmiany Nr 15 części miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Jędrzejów – dotyczącej terenu przy ul. Przemysłowej.

 

 Uchwała nieważna Rozstrzynięcie nadzorcze Wojewody Kieleckiego Znak: Or.I.0914/186/98 z dn. 23.07.1998

XLVII/340/98

17.06.1998

Zmiany Nr 16a części miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Jędrzejów – dotyczącej terenu w miejscowości Lasków – Wilanów.

 

 Uchwała nieważna Rozstrzynięcie nadzorcze Wojewody Kieleckiego Znak: Or.I.0914/187/98 z dn. 23.07.1998

XLVII/341/98

17.06.1998

Zmiany Nr16b części miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Jędrzejów – dotyczącej terenu w miejscowości Lasków – Wilanów.

 

 

XLVII/342/98

17.06.1998

Zmiany Nr 17 części miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Jędrzejów – dotyczącej terenu w miejscowości Łączyn.

 

 

XLVII/343/98

17.06.1998

Zmiany Nr 18 części miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Jędrzejów – dotyczącej terenu w miejscowości Jasionna.

 

 Uchwała nieważna Rozstrzynięcie nadzorcze Wojewody Kieleckiego Znak: Or.I.0914/189/98 z dn. 23.07.1998

XLVII/344/98

17.06.1998

Zmiany Nr 19 części miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Jędrzejów – dotyczącej terenu w miejscowości Mnichów.

 

 Uchwała nieważna Rozstrzynięcie nadzorcze Wojewody Kieleckiego Znak: Or.I.0914/188/98 z dn. 23.07.1998

XLVII/345/98

17.06.1998

Wniosku zarzutu do projektu planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Jędrzejów we wsi Chorzewa – nr ewid. gruntu 1118/4.

 

 

XLVII/346/98

17.06.1998

Wniesionego zarzutu do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jędrzejowa przy ul. Polnej – nr ewid. gruntu 68/3, 68/4, 68/5, 69/6, 69/3, 69/4, 69/5 i 69/6.

 

 

XLVII/347/98

17.06.1998

Przystąpienia do sporządzenia  miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego na terenie miasta  Jędrzejów.

 

 

XLVII/348/98

18.06.1998

Ustanowienia prawa użytkowania wieczystego lub sprzedaży na rzecz osób fizycznych gruntów, stanowiących własność Gminy, w trybie bezprzetargowym.

 

 

XLVII/349/98

18.06.1998

Wyrażenia zgody na sprzedaż mienia komunalnego.

 

 

XLVII/350/98

18.06.1998

Zmiany uchwały Nr XXVI/146/92 z dnia 29 kwietnia 1992 w sprawie zasad otrzymywania i wysokości diet przysługujących radnym za udział w posiedzeniach rady i jej organów.

 

 

XLVII/351/98

18.06.1998

Upoważnienia Burmistrza Miasta Jędrzejowa do rozpoczęcia i zakończenia sezonu grzewczego na terenie miasta i gminy Jędrzejów.

 

 

XLVII/352/98

18.06.1998

Określenia zasad nabycia , zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz wydzierżawienia i najmu na okres dłuższy niż trzy lata.

 

 

XLVII/353/98

18.06.1998

Upoważnienia Zarządu Miejskiego w Jędrzejowie do zakończenia procesu likwidacji Przedsiębiorstwa Handlowo – Usługowego w Jędrzejowie.

 

 

XLVII/354/98

18.06.1998

Zmian Statutu Gospodarstwa Pomocniczego Administracja budynków przy Urzędzie Miejskim w Jędrzejowie.

 

 

XLVII/355/98

18.06.1998

Odwołania członka Rady Społecznej Samorządowego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Jędrzejowie.

 

 

XLVII/356/98

18.06.1998

Wyłonienia członka Rady Społecznej Samorządowego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Jędrzejowie.

 

 

XLVII/357/98

18.06.1998

Odwołania członka Rady Społecznej  Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Jędrzejowie.

 

 

XLVII/358/98

18.06.1998

Wyłonienia członka Rady Społecznej  Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Jędrzejowie.

 

 

XLVII/359/98

18.06.1998

Przyjęcia rezygnacji z członkowstwa w Zarządzie Miejskim Pana Edwarda Nawrota.

 

 

XLVII/360/98

18.06.1998

Wyboru członka Zarządu Miejskiego w Jędrzejowie.

 

 

           

 

 

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
Teresa Borowska
Informację wprowadził:
Karolina Iwańska
Data wytworzenia:
2006-01-20
Data publikacji:
2006-01-20
Data ostatniej zmiany:
2017-11-29

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-05-21 13:38:30, zmian dokonał(a): Barbara Gola

WCAG 2.0 (Level AA)