Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miejski w Jędrzejowie

Ikona statystyk

Rejestr uchwał Rady Miejskiej w Jędrzejowie kadencji 1998 - 2002

Ikona statystyk

 

Numer uchwały

 

Data podjęcia

 

W sprawie

 

Opublikowano

 

Status

 

I/1/98

03.11.1998

Wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej

W Jędrzejowie.

 

 

 

 

 

 

I/2/98

03.11.1998

Wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Jędrzejowie.

 

 

 

 

 

 

I/3/98

03.11.1998

Wyboru Burmistrza.

 

 

 

 

 

 

I/4/98

03.11.1998

Wyboru Zastępcy Burmistrza.

 

 

 

 

 

 

II/6/98

12.11.1998

Wyboru Członków Zarządu Miejskiego.

 

 

 

 

 

 

II/7/98

12.11.1998

Wyboru Przewodniczących stałych Komisji Rady Miejskiej w Jędrzejowie.

 

 

 

 

 

 

II/8/98

12.11.1998

Zmian w Statucie Gminy Jędrzejów.

 

 

 

 

 

 

II/9/98

12.11.1998

Przekształcenia Rady Nadzorczej Samorządowego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Radę Społeczną.

 

 

 

 

 

 

II/10/98

12.11.1998

Zatwierdzenia Statutu Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Jędrzejowie.

 

 

 

 

 

 

II/11/98

12.11.1998

Przekształcenia Samorządowego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Jędrzejowie w Samorządowy Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej.

 

 

 

 

 

 

II/12/98

12.11.1998

Ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Jędrzejowa.

 

 

 

 

 

 

II/13/98

12.11.1998

Ustalenia wynagrodzenia Zastępcy Burmistrza Miasta Jędrzejowa.

 

 

 

 

 

 

III/14/98

09.12.1998

Ustalenia składu ilościowego stałych Komisji Rady Miejskiej w Jędrzejowie.

 

 

 

 

 

 

III/15/98

09.12.1998

Wyboru członków stałych Komisji Rady Miejskiej w Jędrzejowie.

 

 

 

 

 

 

III/16/98

09.12.1998

Wyboru spoza Rady członków stałych Komisji Rady Miejskiej w Jędrzejowie.

 

 

 

 

 

 

III/17/98

09.12.1998

Zmian w budżecie miasta i gminy na 1998 rok.

 

 

 

 

 

 

III/18/98

09.12.1998

Zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie wypłat wynagrodzeń nauczycieli.

 

 

 

 

 

 

III/19/98

09.12.1998

Upoważnienia Zarządu Miejskiego do zaciągania zobowiązań.

 

 

 

 

 

 

III/20/98

09.12.1998

Powołania komisji dyscyplinarnej I instancji oraz komisji dyscyplinarnej II instancji do orzekania w sprawach dyscyplinarnych pracowników samorządowych mianowanych.

 

 

 

 

 

 

III/21/98

09.12.1998

Wyboru delegata miasta Jędrzejowa do Zgromadzenia Związku Gmin Ekologicznych EKOROL w Kielcach.

 

 

 

Uchylona: V/51/03

IV/22/98

29.12.1998

Obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanego jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze miasta i gminy Jędrzejów.

 

 

 

 

 

 

IV/23/98

29.12.1998

Ustalenia wyboru stawek podatku od nieruchomości na 1999 rok.

 

 

 

 

 

 

IV/24/98

29.12.1998

Ustalenia wysokości stawek podatku od posiadania psów, określenia terminów płatności oraz poboru w 1999 roku.

 

 

 

 

 

 

IV/25/98

29.12.1998

Ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 1999 rok.

 

 

 

 

 

 

IV/26/98

29.12.1998

Zmian w budżecie miasta i gminy na 1998 rok.

 

 

 

 

 

 

IV/27/98

29.12.1998

Ustalenia limitu wydawania zwolnień na wykonywanie krajowego zarobkowego przewozu osób taksówkami osobowymi na 1999 rok.

 

 

 

 

 

 

V/28//99

29.01.1999

Przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej na 1999 rok.

 

 

 

 

 

 

V/29/99

29.01.1999

Zamiaru likwidacji Szkolnego Punktu Filialnego w Lakowie.

 

 

 

 

 

 

V/30/99

29.01.1999

Zamiaru likwidacji Szkolnego Punku Filialnego w Chorzewie.

 

 

 

 

 

 

V/31/99

29.01.1999

Zamiaru likwidacji Szkolnego Punku Filialnego w Chwaścikach.

 

 

 

 

 

 

V/32/99

29.01.1999

Zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Węgleńcu.

 

 

 

 

 

 

V/33/99

29.01.1999

Zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Łysakowie.

 

 

 

 

 

 

V/34/99

29.01.1999

Zarządzenia wyboru do organu Samorządu mieszkańców wsi.

 

 

 

 

 

 

V/35/99

29.01.1999

Rezygnacji z dniem 30 kwietnia 1999 roku z wykonywania niektórych zadań z zakresu administracji rządowej określonych ustawą z dnia 20.06.1997 roku Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 98, poz. 602).

 

 

 

 

 

 

V/36/99

29.01.1999

Zmiany w składzie osobowym Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Ochrony Środowiska.

 

 

 

 

 

 

VI/37/99

16.02.1999

Zamiaru etapowej likwidacji Szkoły Podstawowej Nr 1 w Jędrzejowie.

 

 

 

 

 

 

VI/38/99

16.02.1999

Ustalenia opłat za dostarczanie wody i odprowadzenia ścieków przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Jędrzejowie.

 

 

 

 

 

 

VI/39/99

16.02.1999

Uzupełnienia składu osobowego Zarządu Miejskiego w Jędrzejowie.

 

 

 

 

 

 

VI/40/99

16.02.1999

Ustalenia składu ilościowego i osobowego Komisji Promocji i Rozwoju Gospodarczego Gminy.

 

 

 

 

 

 

VI/41/99

16.02.1999

Uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Jędrzejowie.

 

 

 

 

 

 

VI/42/99

16.02.1999

Zmian w Statucie Gminy Jędrzejów.

 

 

 

 

 

 

VI/43/99

16.02.1999

Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 1999 roku.

 

 

 

 

 

 

VI/44/99

16.02.1999

Powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

 

 

 

 

 

 

VI/45/99

16.02.1999

Ustalenia zasad wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

 

 

 

 

 

 

VI/46/99

16.02.1999

Wyrażenia zgody na przekazanie Skarbowi Państwa w formie darowizny nieruchomości komunalnej.

 

 

 

 

 

 

VII/47/99

09.03.1999

Likwidacji Szkolnego Punkt Filialnego w Chorzewie.

 

 

 

 

 

 

VII/48/99

09.03.1999

Likwidacji Szkolnego Punktu Filialnego w Chwaścikach.

 

 

 

 

 

 

VII/49/99

09.03.1999

Likwidacji Szkolnego Punktu Filialnego w Laskowie.

 

 

 

 

 

 

VII/50/99

09.03.1999

Likwidacji Szkoły Podstawowej w Węgleńcu.

 

 

 

 

 

 

VII/51/99

09.03.1999

Etapowej likwidacji Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Jędrzejowie.

 

 

 

 

 

 

VII/52/99

09.03.1999

Ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Jędrzejów.

 

 

 

 

 

 

VII/53/99

09.03.1999

Określenia obwodów szkół podstawowych na terenie Gminy Jędrzejów.

 

 

 

 

 

 

VII/54/99

09.03.1999

Ustalenia planu sieci publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Jędrzejów.

 

 

 

 

 

 

VII/55/99

09.03.1999

Określenia obwodu publicznego Gimnazjum Nr 1 w Jędrzejowie

 ul. Ogrodowa 10.

 

 

 

 

 

 

VII/56/99

09.03.1999

Określenia obwodu publicznego Gimnazjum Nr 2 w  Jędrzejowie, ul.  Feliksa Przypkowskiego 43.

 

 

 

 

 

 

VII/57/99

09.03.1999

Uchwalenia budżetu miasta i gminy na 1999 rok.

 

 

 

 

 

 

VII/58/99

09.03.1999

Uzupełnienia składu osobowego Komisji Budżetu, Gospodarki i Mienia.

 

 

 

 

 

 

VIII/59/99

27.04.1999

Przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Jędrzejów za 1998 rok oraz udzielenia absolutorium Zarządowi Miejskiemu w Jędrzejowie.

 

 

 

 

 

 

VIII/60/99

27.04.1999

Obniżenia stopnia organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Węgleńcu do szkoły z klasami I - III.

 

 

 

 

 

 

VIII/61/99

27.04.1999

Gotowości zawarcia porozumienia z Wojewodą Świętokrzyskim w sprawie przyjęcia zadań związanych z utrzymaniem cmentarzy, kwater i grobów wojennych, które znajdują się na terenie Miasta i Gminy Jędrzejów.

 

 

 

 

 

 

VIII/62/99

27.04.1999

Zatwierdzenia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

 

 

 

 

 

VIII/63/99

27.04.1999

Przekształcenia dotychczasowych szkół podstawowych w sześcioletnie publiczne szkoły podstawowe. 

 

 

 

 

 

 

VIII/64/99

27.04.1999

Zmian w budżecie miasta i gminy na 1999 rok.

 

 

 

 

 

 

IX/65/99

25.05.1999

Uchwalenia stadium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Jędrzejów.

 

 

 

 

 

 

IX/66/99

25.05.1999

Zmiany nr 15 części miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Jędrzejów – dotyczącej terenu przy ulicy Przemysłowej.

 

 

 

 

 

 

IX/67/99

25.05.1999

Sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze oznaczonym symbolem B9 MW MN w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta Jędrzejów – dotyczącego trenu przy

Al. J. Piłsudzkiego. 

 

 

 

 

 

 

IX/68/99

25.05.1999

Zmiany nr 10a części miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Jędrzejów – dotyczącej terenu przy ul. Jasionna.

 

 

 

 

 

 

IX/69/99

25.05.1999

Zmiany nr 10b części miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Jędrzejów – dotyczącej terenu przy ul. Jasionna.

 

 

 

 

 

 

XI/70/99

25.05.1999

Zmiany nr 7 części miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Jędrzejów – dotyczącej terenu przy ul. Dygasińskiego.

 

 

 

 

 

 

XI/71/99

25.05.1999

Zmiany nr 6 części miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Jędrzejów – dotyczącej terenu przy ul. Przypkowskiego – Strażackiej.

 

 

 

 

 

 

XI/72/99

25.05.1999

Zmiany nr 16a  części miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Jędrzejów – dotyczącej terenu miejscowości Lasków – Wilanów.

 

 

 

 

 

 

IX/73/99

25.05.1999

Określenia regulaminu Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursów na dyrektorów placówek oświatowych na terenie miasta i gminy Jędrzejów.

 

 

 

 

 

 

XI/74/99

25.05.1999

Powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Mnichowie.

 

 

 

 

 

 

IX/75/99

25.05.1999

Powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Nr 2 w Jędrzejowie.

 

 

 

 

 

 

IX/76/99

25.05.1999

Zatwierdzenia Ordynacji Wyborczej do Młodzieżowej Rady Miasta oraz tymczasowego Statutu Młodzieżowej Rady Miasta w Jędrzejowie.

 

 

 

Uchylona

IX/77/99

25.05.1999

Utworzenia zakładu budżetowego pod nazwą „Zarząd Budynków Mieszkalnych w Jędrzejowie”.

 

 

 

Zm: XXI/212/00

z dn. 29.06.00

 

 

 

XXXI/286/05 z dn. 23.03.05

IX/78/99

25.05.1999

Utworzenia jednostki organizacyjnej Gminy Jędrzejów o nazwie „Wysypisko śmieci”.

 

 

 

Zm: XLVII/435/02

z dn. 27.06.02

IX/79/99

25.05.1999

Odwołania Rady Społecznej Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Jędrzejowie.

 

 

 

 

 

 

IX/80/99

25.05.1999

Powołania Rady Społecznej Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Jędrzejowie.

 

 

 

Uchylona: III/38/03

Zm. XXXIX/358/01

XLIII/399/02

X/81/99

29.06.1999

Przyjęcia Programu Strategicznego rozwoju Miasta i Gminy Jędrzejów do roku 2008.

 

 

 

 

 

 

X/82/99

29.06.1999

Zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt.

 

 

 

 

 

 

X/83/99

29.06.1999

Przyznania pomocy dzieciom i młodzieży w okresie nauki, ustalenia zasad odpłatności za świadczenia z pomocy społecznej oraz ustalenia opłat za korzystanie z usług Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Jędrzejowie.

 

 

 

Zm: XVI/423/02 z dn. 23 .05.02

 

 

 

XXIII/223/04 z dn. 26.08.04

X/84/99

29.06.1999

Zaciągnięcia pożyczki z BIG Banku w Kielcach na budowę pn. „Budowa Krytej Pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Jędrzejowie”.

 

 

 

 

 

 

X/85/99

29.06.1999

Zmian w budżecie miasta i gminy na 1999 rok.

 

 

 

 

 

 

X/86/99

29.06.1999

Opłat za przejazdy środkami komunikacji miejskiej.

 

 

 

Zm: XXXII/308/01

X/87/99

29.06.1999

Zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Jędrzejowie Nr VII/52/99 z dnia 9 marca 1999 roku w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Jędrzejów.

 

 

 

 

 

 

X/88/99

29.06.1999

Zmieniającą uchwałę Rady Miejskiej w Jędrzejowie Nr VII/53/99 z dnia 9 marca 1999 roku w sprawie określenia obwodów szkół podstawowych na terenie Gminy Jędrzejów.

 

 

 

 

 

 

X/89/99

29.06.1999

Zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Jędrzejowie.

 

 

 

 

 

 

X/90/99

29.06.1999

Ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu pracowników zatrudnianych  w jednostkach organizacyjnych gminy Jędrzejów.

 

 

 

 

 

 

XI/91/99

23.07.1999

Uchwalenia Statutu Sołectwa  Borki.

 

 

 

Uchwała straciła moc patrz uchwała Nr III/26/18 z dnia 20.12.2018r.

 

 

XI/92/99

23.07.1999

Uchwalenia Statutu Sołectwa Brus.

 

 

 

 

Uchwała straciła moc patrz uchwała Nr III/26/18 z dnia 20.12.2018r.

 

XI/93/99

23.07.1999

Uchwalenia Statutu Sołectwa Brynica Sucha.

 

 

 

Uchwała straciła moc patrz uchwała Nr III/26/18 z dnia 20.12.2018r.

 

 

XI/94/99

23.07.1999

Uchwalenia Statutu Sołectwa Cierno Zaszosie.

 

 

 

Uchwała straciła moc patrz uchwała Nr III/26/18 z dnia 20.12.2018r.

 

 

XI/95/99

23.07.1999

Uchwalenia Statutu Sołectwa Chorzewa.

 

 

 

Uchwała straciła moc patrz uchwała Nr III/26/18 z dnia 20.12.2018r.

 

 

XI/96/99

23.07.1999

Uchwalenia Statutu Sołectwa Chwaścice.

 

 

 

Uchwała straciła moc patrz uchwała Nr III/26/18 z dnia 20.12.2018r.

 

 

XI/97/99

23.07.1999

Uchwalenia Statutu Sołectwa Diament.

 

 

 

Uchwała straciła moc patrz uchwała Nr III/26/18 z dnia 20.12.2018r.

 

 

XI/98/99

23.07.1999

Uchwalenia Statutu Sołectwa Gozna.

 

 

 

Uchwała straciła moc patrz uchwała Nr III/26/18 z dnia 20.12.2018r.

 

 

XI/99/99

23.07.1999

Uchwalenia Statutu Sołectwa Ignacówka.

 

 

 

Uchwała straciła moc patrz uchwała Nr III/26/18 z dnia 20.12.2018r.

 

 

XI/100/99

23.07.1999

Uchwalenia Statutu Sołectwa Jasionna.

 

 

 

Uchwała straciła moc patrz uchwała Nr III/26/18 z dnia 20.12.2018r.

 

 

XI/101/99

23.07.1999

Uchwalenia Statutu Sołectwa Skroniów.

 

 

 

Uchwała straciła moc patrz uchwała Nr III/26/18 z dnia 20.12.2018r.

 

 

XI/102/99

23.07.1999

Uchwalenia Statutu Sołectwa Kulczyzna.

 

 

 

Uchwała straciła moc patrz uchwała Nr III/26/18 z dnia 20.12.2018r.

 

 

XI/103/99

23.07.1999

Uchwalenia Statutu Sołectwa Lasków.

 

 

 

Uchwała straciła moc patrz uchwała Nr III/26/18 z dnia 20.12.2018r.

 

 

XI/104/99

23.07.1999

Uchwalenia Statutu Sołectwa Lścin.

 

 

 

Uchwała straciła moc patrz uchwała Nr III/26/18 z dnia 20.12.2018r.

 

 

XI/105/99

23.07.1999

Uchwalenia Statutu Sołectwa Ludwinów.

 

 

 

Uchwała straciła moc patrz uchwała Nr III/26/18 z dnia 20.12.2018r.

 

 

XI/106/99

23.07.1999

Uchwalenia Statutu Sołectwa Łączyn.

 

 

 

 

Uchwała straciła moc patrz uchwała Nr III/26/18 z dnia 20.12.2018r.

 

XI/107/99

23.07.1999

Uchwalenia Statutu Sołectwa Łysaków Kawęczyński.

 

 

 

Uchwała straciła moc patrz uchwała Nr III/26/18 z dnia 20.12.2018r.

 

 

XI/108/99

23.07.1999

Uchwalenia Statutu Sołectwa Łysków Dziadówki.

 

 

 

Uchwała straciła moc patrz uchwała Nr III/26/18 z dnia 20.12.2018r.

 

 

XI/109/99

23.07.1999

Uchwalenia Statutu Sołectwa Łysaków pod Lasem.

 

 

 

 

Uchwała straciła moc patrz uchwała Nr III/26/18 z dnia 20.12.2018r.

 

XI/110/99

23.07.1999

Uchwalenia Statutu Sołectwa Mnichów.

 

 

 

 

Uchwała straciła moc patrz uchwała Nr III/26/18 z dnia 20.12.2018r.

 

XI/111/99

23.07.1999

Uchwalenia Statutu Sołectwa Piaski.

 

 

 

 

Uchwała straciła moc patrz uchwała Nr III/26/18 z dnia 20.12.2018r.

 

XI/112/99

23.07.1999

Uchwalenia Statutu Sołectwa Podchojny.

 

 

 

 

Uchwała straciła moc patrz uchwała Nr III/26/18 z dnia 20.12.2018r.

 

XI/113/99

23.07.1999

Uchwalenia Statutu Sołectwa Podlaszcze.

 

 

 

 

Uchwała straciła moc patrz uchwała Nr III/26/18 z dnia 20.12.2018r.

 

XI/114/99

23.07.1999

Uchwalenia Statutu Sołectwa Borów.

 

 

 

 

Uchwała straciła moc patrz uchwała Nr III/26/18 z dnia 20.12.2018r.

 

XI/115/99

23.07.1999

Uchwalenia Statutu Sołectwa Potok Mały.

 

 

 

Uchwała straciła moc patrz uchwała Nr III/26/18 z dnia 20.12.2018r.

 

 

XI/116/99

23.07.1999

Uchwalenia Statutu Sołectwa Potok Wielki.

 

 

 

Uchwała straciła moc patrz uchwała Nr III/26/18 z dnia 20.12.2018r.

 

 

XI/117/99

23.07.1999

Uchwalenia Statutu Sołectwa Prząsław.

 

 

 

 

Uchwała straciła moc patrz uchwała Nr III/26/18 z dnia 20.12.2018r.

 

XI/118/99

23.07.1999

Uchwalenia Statutu Sołectwa Prząsław Mały.

 

 

 

Uchwała straciła moc patrz uchwała Nr III/26/18 z dnia 20.12.2018r.

 

 

XI/119/99

23.07.1999

Uchwalenia Statutu Sołectwa Przysów.

 

 

 

Uchwała straciła moc patrz uchwała Nr III/26/18 z dnia 20.12.2018r.

 

 

XI/120/99

23.07.1999

Uchwalenia Statutu Sołectwa Raków.

 

 

 

Uchwała straciła moc patrz uchwała Nr III/26/18 z dnia 20.12.2018r.

 

 

XI/121/99

23.07.1999

Uchwalenia Statutu Sołectwa Skroniów.

 

 

 

Uchwała straciła moc patrz uchwała Nr III/26/18 z dnia 20.12.2018r.

 

 

XI/122/99

23.07.1999

Uchwalenia Statutu Sołectwa Sudoł.

 

 

 

Uchwała straciła moc patrz uchwała Nr III/26/18 z dnia 20.12.2018r.

 

 

XI/123/99

23.07.1999

Uchwalenia Statutu Sołectwa Węgleniec.

 

 

 

Uchwała straciła moc patrz uchwała Nr III/26/18 z dnia 20.12.2018r.

 

 

XI/124/99

23.07.1999

Uchwalenia Statutu Sołectwa Wilanów.

 

 

 

Uchwała straciła moc patrz uchwała Nr III/26/18 z dnia 20.12.2018r.

 

 

XI/125/99

23.07.1999

Uchwalenia Statutu Sołectwa Wolica.

 

 

 

 

Uchwała straciła moc patrz uchwała Nr III/26/18 z dnia 20.12.2018r.

 

XI/126/99

23.07.1999

Uchwalenia Statutu Sołectwa Wólka.

 

 

 

 

Uchwała straciła moc patrz uchwała Nr III/26/18 z dnia 20.12.2018r.

 

XI/127/99

23.07.1999

Uchwalenia Statutu Sołectwa Zagaje.

 

 

 

Uchwała straciła moc patrz uchwała Nr III/26/18 z dnia 20.12.2018r.

 

 

XI/128/99

23.07.1999

Zmian przystąpienia Gminy Jędrzejów do Związku Międzygminnego w zakresie składowania odpadów komunalnych.

 

 

 

 

 

 

XI/129/99

23.07.1999

Zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na dofinansowanie inwestycji pn. „modernizacja oczyszczalni ścieków w Piaskach”.

 

 

 

 

 

 

XI/130/99

23.07.1999

Zmieniająca uchwałę Nr VII/60/95 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 10 lutego 1995 r. w sprawie określenia stawek czynszu regulowanego za lokale mieszkalne oraz czynszu za lokale socjalne zmienionej uchwałą Nr VIII/68/95 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 29.03.1995 r. uchwałą Nr XXVI/180/96 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 25.10.1996r. i uchwałą Nr XLIII/287/98 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 12.02.1998.

 

 

 

 

 

 

XI/131/99

23.07.1999

Ustalenia opłat za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Jędrzejowie.

 

 

 

 

 

 

XII/132/99

28.09.1999

Powołania zespołu dla wyrażania opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników do Sądu Wojewódzkiego w Kielcach i Sądu Rejonowego w Jędrzejowie.

 

 

 

 

 

 

XII/133/99

28.09.1999

Ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży.

 

 

 

 

 

 

XII/134/99

28.09.1999

Nadania Statutu Gimnazjum Nr 1 w Jędrzejowie.

 

 

 

 

 

 

XII/135/99

28.09.1999

Nadania Statutu Gimnazjum Nr 2 w Jędrzejowie.

 

 

 

 

 

 

XII/136/99

28.09.1999

Zmian w budżecie miasta i gminy na 1999 rok.

 

 

 

 

 

 

XII/137/99

28.09.1999

Określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, świadczone przez jednostki organizacyjne oraz podmioty posiadające zezwolenie.

 

 

 

 

 

 

XII/138/99

28.09.1999

Zmiany Nr 18 części miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Jędrzejów – dotyczącej terenu w miejscowości Jasionna.

 

 

 

 

 

 

XII/139/99

28.09.1999

Zmiany Nr 12 części miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Jędrzejów – dotyczącej terenu  przy  ul. Polnej.

 

 

 

 

 

 

XII/140/99

28.09.1999

Zmiany ustaleń generalnych w miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego gminy Jędrzejów – dotyczącej szerokości pasów drogowych na terenie miasta i gminy.

 

 

 

 

 

 

XII/141/99

28.09.1999

Zmiany Nr 24 części miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Jędrzejów – dotyczącej terenu położonego w Jędrzejowie na osiedlu „Murawiec” między ul. Sienkiewicza i Słowackiego.

 

 

 

 

 

 

XII/142/99

28.09.1999

Zmiany Nr 22 części miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Jędrzejów – dotyczącej terenu przy ul. Przypkowskiego.

 

 

 

 

 

 

XII/143/99

28.09.1999

Sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze oznaczonym symbolem A 7 MN w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta Jędrzejów – dotyczącego terenu przy ul. Polnej.

 

 

 

 

 

 

XII/144/99

28.09.1999

Zmiany Nr 23 części miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Jędrzejów – dotyczącej terenu położonego w Jędrzejowie przy ul. Dygasińskiego (działka Nr ewid. gruntu 118).

 

 

 

 

 

 

XII/145/99

28.09.1999

Zmiany Nr 21 części miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Jędrzejów – dotyczącej terenu w miejscowości Piaski.

 

 

 

Uchylona

XII/146/99

28.09.1999

Protestu wniesionego do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze zaznaczonym symbolem B9 MW MN w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta Jędrzejów – dotyczącego terenu przy ul. Okrzei i  Al. J. Piłsudzkiego.

 

 

 

 

 

 

XII/147/99

28.09.1999

Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze oznaczonym symbolem B9 MW MN w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta Jędrzejów - dotyczącego terenu przy ul. Okrzei i  Al. J. Piłsudzkiego. 

 

 

 

 

 

 

XIII/148/99

28.10.1999

Przyjęcia rezygnacji z członka Komisji Rewizyjnej.

 

 

 

 

 

 

XIII/149/99

28.10.1999

Wyboru członków Kolegium d/s Wykroczeń przy Sądzie Rejonowym w Jędrzejowie.

 

 

 

 

 

 

XIII/150/99

28.10.1999

Wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Kielcach oraz Sądu Rejonowego w Jędrzejowie.

 

 

 

 

 

 

XIII/151/99

28.10.1999

Zasad i trybu umarzania oraz udzielania ulg w sprawie wierzytelności gminnych jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych, co do których nie stosuje się ordynacji podatkowej.

 

 

 

 

 

 

XIII/152/99

28.10.1999

Utworzenia przez gminę Jędrzejów wspólnie z innymi gminami Związku Międzygminnego w zakresie składowania odpadów komunalnych o nazwie „Ekologia”.

 

 

 

Zm: XLVI/425/02 z dn. 23.05.02

XIII/153/99

28.10.1999

Przyjęcia statutu nowo tworzonego związku międzygminnego w zakresie składowania odpadów komunalnych „Ekologia”.

 

 

 

Zm: XXXIX/366/01

XLII/386/02 VII/71/02

XVI/174/03

VIII/77/03

XIII/154/99

28.10.1999

Likwidacji zakładów budżetowych.

 

 

 

 

 

 

XIII/155/99

28.10.1999

Powołania jednostek budżetowych.

 

 

 

 

 

 

XIII/156/99

28.10.1999

Zasad otrzymywania i wysokości diet przysługujących radnym za udział w podsieniach rady i jej organów.

 

 

 

 

 

 

XIII/157/99

28.10.1999

Ustalenia wynagrodzenia Burmistrzowi Miasta Jędrzejowa.

 

 

 

 

 

 

XIII/158/99

28.10.1999

Ustalenia wynagrodzenia Zastępcy Burmistrza Miasta Jędrzejowa.

 

 

 

 

 

 

XIV/159/99

30.11.1999

Zmieniająca uchwałę Nr XLIII/274/98 z dnia 11 lutego 1998 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej, sposobu jej poboru, określenia inkasentów i wynagrodzenia za pobór tej opłaty.

 

 

 

 

 

 

XIV/160/99

30.11.1999

Zmiany Regulaminu Porządkowego Targowicy Miejskiej w Jędrzejowie przy ul. Głowackiego.

 

 

 

 

 

 

XIV/161/99

30.11.1999

Obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze miasta i gminy Jędrzejów.

 

 

 

 

 

 

XIV/162/99

30.11.1999

Zmian w budżecie miasta i gminy na 1999 rok.

 

 

 

 

 

 

XIV/163/99

30.11.1999

Zmian w składzie osobowym Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Ochrony Środowiska.

 

 

 

 

 

 

XIV/164/99

30.11.1999

Uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej.

 

 

 

 

 

 

XIV/165/99

30.11.1999

Zasad otrzymywania i wysokości diet przysługującym radnym za udział w posiedzeniach rady i jej organów.

 

 

 

Uchylona: IV/43/03

XIV/166/99

30.11.1999

Ustalenia zryczałtowanych diet dla Przewodniczącego Rady Miejskiej w Jędrzejowie i Zastępców Przewodniczącego Rady Miejskiej w Jędrzejowie.

 

 

 

Uchylona: IV/43/03

XIV/167/99

30.11.1999

Ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2000 rok.

 

 

 

 

 

 

XV/168/99

21.12.1999

Ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2000.

 

 

 

 

 

 

XV/169/99

21.12.1999

Ustalenia wysokości stawek podatku od posiadania psów, określenia terminów płatności oraz jego poboru w 2000 roku.

 

 

 

 

 

 

XV/170/99

21.12.1999

Zmian w budżecie miasta i gminy na 1999 rok.

 

 

 

 

 

 

XV/171/99

21.12.1999

Zaciągnięcia kredytu na finansowanie wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem szkół podstawowych.

 

 

 

 

 

 

XV/172/99

21.12.1999

Wyboru reprezentanta Miasta Jędrzejowa do Zgromadzenia Związku Międzygminnego Gazownictwa „Nida” z siedzibą w Jędrzejowie.

 

 

 

 

 

 

XVI/173/00

25.01.2000

Przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej na 2000 rok.

 

 

 

 

 

 

XVI/174/00

25.01.2000

Określenia stawek opłat za składowanie odpadów komunalnych na wysypisku śmieci w Potoku Małym oraz utraty mocy obowiązującej niektórych uchwał.

 

 

 

 

 

 

XVI/175/00

25.01.2000

Uchwalenia budżetu miasta i gminy na 2000 rok.

 

 

 

 

 

 

XVI/176/00

25.01.2000

Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w roku 2000.

 

 

 

 

 

 

XVI/177/00

25.01.2000

Powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

 

 

 

 

 

 

XVI/178/00

25.01.2000

Ustalenia zasad wynagrodzenia członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

 

 

 

Uchylona: XLI/375/01

XVI/179/00

25.01.2000

Wyrażenia zgody na utworzenie wraz z EXBUD S.A. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

 

 

 

 

 

 

XVI/180/00

25.01.2000

Wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie magazynu przy Domu Handlowym „PIAST” dla potrzeb Archiwum Państwowego.

 

 

 

 

 

 

XVI/181/00

25.01.2000

Obciążenia podatkiem od towarów i usług (VAT) opłat za wodę i odprowadzenie ścieków.

 

 

 

 

 

 

XVII/182/00

22.02.2000

Obniżenia stopnia organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Brusie do Szkoły z klasami I-III.

 

 

 

 

 

 

XVII/183/00

22.02.2000

Obniżenia stopnia organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Zagaju do Szkoły z klasami I-III.

 

 

 

 

 

 

XVII/184/00

22.02.2000

Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze miasta Jędrzejów – trenu przylegającego do Al. J. Piłsudzkiego od strony zachodniej. 

 

 

 

 

 

 

XVII/185/00

22.02.2000

Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze miasta Jędrzejów – trenu zlokalizowanego pomiędzy ul. Przemysłową, ul. Słowiańską, ul. Dygasińskiego.

 

 

 

 

 

 

XVII/186/00

22.02.2000

Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze miasta Jędrzejów – trenu zlokalizowanego pomiędzy Al. J. Piłsudzkiego, ul. Przypkowskiego, Szkołą Podstawową Nr 2.

 

 

 

 

 

 

XVII/187/00

22.02.2000

Przystąpienia do sporządzenia zmiany części  miejscowego planu ogólnego  zagospodarowania przestrzennego na obszarze miasta Jędrzejów – trenu przy ul. Małogoskiej.

 

 

 

Zm: L/453/02 z dn. 09.10.02

XVII/188/00

22.02.2000

Przystąpienia do sporządzenia zmiany części miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego na obszarze miasta Jędrzejów – trenu przy ul. Klasztornej.

 

 

 

 

 

 

XVIII/189/00

27.03.2000

Zmiany Nr 21 części miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Jędrzejów – dotyczącej terenu w miejscowości Piaski.

 

 

 

 

 

 

XVIII/190/00

27.03.2000

Wniosku do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o zmianę urzędową nazwy miejscowości Borów w gminie Jędrzejów.

 

 

 

 

 

 

XVIII/191/00

27.03.2000

Zmian w budżecie miasta i gminy na rok 2000.

 

 

 

 

 

 

XVIII/19/00

27.03.2000

Ustalenia poboru należności pieniężnych w formie łącznych zobowiązań pieniężnych od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów, wysokości wynagrodzenia za inkaso na terenie miasta i gminy Jędrzejów w 2000 roku oraz ustalenia wynagrodzenia sołtysów za wydawanie świadectw miejsca pochodzenia zwierząt.

 

 

 

Uchylona: VI/65/03

XVIII/193/00

27.03.2000

Zmiany uchwały Nr X/86/99 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 29 czerwca 1999 roku  w sprawie opłat za przejazdy środkami komunikacji miejskiej.

 

 

 

 

 

 

XVIII/194/00

27.03.2000

Ustalenia wysokości stawek opłaty targowej, sposobu jej poboru, określenia inkasentów i wynagrodzenia za pobór tej opłaty.

 

 

 

 

 

 

XVIII/195/00

27.03.2000

Rezygnacji z dniem 30 czerwca 2000 roku z wykonywania niektórych zadań z zakresu administracji rządowej.

 

 

 

 

 

 

XIX/196/00

28.04.2000

Przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Jędrzejów za 1999 rok oraz udzielenia absolutorium Zarządowi Miejskiemu w Jędrzejowie.

 

 

 

 

 

 

XIX/197/00

28.04.2000

Uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Jędrzejowie Nr XVIII/189/00 z dnia 27 marca 2000 roku w sprawie zmiany Nr 21 części miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Jędrzejów – dotyczącej terenu w miejscowości Piaski.

 

 

 

 

 

 

XIX/198/00

28.04.2000

Zmiany Nr 21 części miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Jędrzejów – dotyczącej terenu w miejscowości Piaski.

 

 

 

 

 

 

XIX/199/00

28.04.2000

Zmiany składu osobowego Komisji Rewizyjnej.

 

 

 

 

 

 

XIX/200/00

28.04.2000

Zmiany w budżecie miasta i gminy na 2000 rok.

 

 

 

 

 

 

XIX/201/00

28.04.2000

Przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność komunalną, ich najemcą i udzielenia bonifikaty przy sprzedaży tych lokali.

 

 

 

Uchylona: XXXI/288/01

XX/202/00

30.05.2000

Powołania Komisji Konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Nr 3 w Jędrzejowie.

 

 

 

 

 

 

XX/203/00

30.05.2000

Powołania Komisji Konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Jasionnej. 

 

 

 

 

 

 

XX/204/00

30.05.2000

Utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej pod nazwą „Pływalnia Miejska” w Jędrzejowie.

 

 

 

 

 

 

XX/205/00

30.05.2000

Przeprowadzenia konsultacji, celem utworzenia jednostek pomocniczych gminy pod nazwą „Osiedla”.

 

 

 

 

 

 

XX/206/00

30.05.2000

Zatwierdzenia zmian w Statucie Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Jędrzejowie.

 

 

 

 

 

 

XX/207/00

30.05.2000

Zmian w budżecie miasta i gminy na 2000 rok.

 

 

 

 

 

 

XX/208/00

30.05.2000

Określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji z budżetu gminy Jędrzejów.

 

 

 

 

 

 

XXI/209/00

29.06.2000

Uchwalenia planu inwestycji na lata 1999-2002.

 

 

 

 

 

 

XXI/210/00

29.06.2000

Ustalenia hipoteki umownej na nieruchomościach gminy  zabezpieczającej wierzytelność Banku Przemysłowo – Handlowego S. A. w Krakowie Oddział w Jędrzejowie w kwocie 1 000 000 zł.

 

 

 

 

 

 

XXI/211/00

29.06.2000

Zmian w budżecie miasta i gminy na 2000 rok.

 

 

 

 

 

 

XXI/212/00

29.06.2000

Zmiany Statutu Zarządu Budynków Mieszkalnych w Jędrzejowie.

 

 

 

 

 

 

XXI/213/00

29.06.2000

Przyjęcia Statutu Związku Gmin Rolniczych i Ekologicznych „EKOROL” w Kielcach.

 

 

 

 

 

 

XXI/214/00

29.06.2000

Powołania komisji doraźnej do opracowania Kodeksu Etyki Radnego.

 

 

 

 

 

 

XXII/215/00

24.08.2000

Utworzenia obwodów głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz. Urz. Nr 55 z dn. 06.X.2000

 

 

 

XXII/216/00

24.08.2000

Zmiany uchwały Nr XVI/178/00 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 25 stycznia 2000 roku w sprawie ustalenia zasad wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

 

 

 

 

 

 

XXII/217/00

24.08.2000

Zmian w budżecie miasta i gminy na 2000 rok.

 

 

 

 

 

 

XXII/218/00

24.08.2000

Wysokości opłat za korzystanie z Pływalni Miejskiej w Jędrzejowie.

 

 

 

Zm: XXV/244/00

Uchylona: XXVII/254/00

XXII/219/00

24.08.2000

Przystąpienia do tworzonej Spółki z o.o. pod nazwą „Euroubojnia” z siedzibą w Jędrzejowie.

 

 

 

 

 

 

XXII/220/00

24.08.2000

Ustanowienia honorowej odznaki „Za zasługi dla Jędrzejowa”. 

 

 

 

 

 

 

XXIII/221/00

28.09.2000

Zmian w budżecie miasta i gminy na 2000 rok.

 

 

 

 

 

 

XXIII/222/00

28.09.2000

Wystąpienia gminy Jędrzejów z Lukas Banku Świętokrzyskiego S.A. w Kielcach.

 

 

 

 

 

 

XXIII/223/00

28.09.2000

Nadania imienia Szkole Podstawowej Zespołu Placówek Oświatowych w Prząsławiu.

 

 

 

 

 

 

XXIII/224/00

28.09.2000

Nadania z mocy prawa stopnia nauczyciela mianowanego nauczycielom zatrudnionym w szkołach podstawowych, gimnazjach i przedszkolach, prowadzonych przez Gminę Jędrzejów.

 

 

 

 

 

 

XXIII/225/00

28.09.2000

Określenia rozmiaru obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze w szkole lub w placówce oświatowo – wychowawczej.

 

 

 

 

 

 

XXIII/226/00

28.09.2000

Zasad wynagrodzenia nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokości, szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego. 

 

 

 

Uchylona: XX/281/05 z dn. 23.03.2005

XXIII/227/00

28.09.2000

Przystąpienia Gminy Jędrzejów do Stowarzyszenia „Związku Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego”.

 

 

 

 

 

 

XXIII/228/00

28.09.2000

Tablicy pamiątkowej w Kościele pod wezwaniem Bł. Wincentego Kadłubka w Jędrzejowie.

 

 

 

 

 

 

XXIII/229/00­­­­­­

28.09.2000

Ustalenia wynagrodzenia Burmistrzowi Miasta Jędrzejowa.

 

 

 

 

 

 

XXIII/230/00

28.09.2000

Ustalenia wynagrodzenia Zastępcy Burmistrza Miasta Jędrzejowa.

 

 

 

 

 

 

XXIII/231/00

28.09.2000

Przyjęcia rezygnacji z członkowstwa w Komisji Rewizyjnej Pani Anny Szlęk.

 

 

 

 

 

 

XXIII/232/00

28.09.2000

Uzupełnienia składu osobowego Komisji Rewizyjnej.

 

 

 

 

 

 

XXIII/233/00

28.09.2000

Wyboru członka Komisji Budżetu, Gospodarki i Mienia.

 

 

 

 

 

 

XXIV/234/00

26.10.2000

Zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na dofinansowanie inwestycji pn. „Kanalizacja wsi Piaski – Borki Kopaniny”.

 

 

 

 

 

 

XXIV/235/00

26.10.2000

Kontroli okresowej Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Jędrzejowie.

 

 

 

 

 

 

XXIV/236/00

26.10.2000

Uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Jędrzejowie Nr XLVII/352/98 z dnia 18 czerwca 1998 roku w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz wydzierżawienia i najmu na okres dłuższy niż trzy lata.

 

 

 

 

 

 

XXIV/237/00

26.10.2000

Zmian w Statucie Domu Kultury.

 

 

 

 

 

 

XXIV/238/00

26.10.2000

Przyjęcia rezygnacji z członkowstwa w Komisji Budżetu, Gospodarki i Mienia Pana Kazimierza Równickiego.

 

 

 

 

 

 

XXIV/239/00

26.10.2000

Przyjęcia rezygnacji z członkowstwa w Komisji Budżetu, Gospodarki i Mienia Pana Lucjana Woźniaka.

 

 

 

 

 

 

XXIV/240/00

26.10.2000

Przyjęcia rezygnacji członkowstwa w doraźnej Komisji dla opracowania Kodeksu Etyki Radnego.

 

 

 

 

 

 

XXIV/241/00

26.10.2000

Uzupełnienia składu osobowego w doraźnej komisji dla opracowania Kodeksu Etyki Radnego.

 

 

 

 

 

 

XXV/242/00

30.11.2000

Wystąpienia z wnioskiem do Wojewody Świętokrzyskiego o przekazanie na własność Gminy Jędrzejów nieruchomości  o pow. 3.2747 ha, położonej w obr. 08 miasta Jędrzejowa.

 

 

 

 

 

 

XXV/243/00

30.11.2000

Nadania nazwy ulicy na terenie miasta Jędrzejowa.

Dz. Urz. Nr 6 z dn. 16.02.2001

 

 

 

XXV/244/00

30.11.2000

Zmiany uchwały Nr XXII/218/00 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 24 sierpnia 2000 roku w sprawie opłaty za korzystanie z Pływalni Miejskiej w Jędrzejowie. 

 

 

 

Uchylona: XXVII/254/00

XXV/245/00

30.11.2000

Wyboru członka Zarządu Miejskiego w Jędrzejowie.

 

 

 

 

 

 

XXV/246/00

30.11.2000

Zmian w budżecie miasta i gminy Jędrzejów.

 

 

 

 

 

 

XXVII/247/00

27.12.2000

Przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Jędrzejowie na rok 2001.

 

 

 

 

 

 

XXVII/248/00

27.12.2000

Wniesienia przez gminę Jędrzejów 1210 udziałów do Przedsiębiorstwa Produkcyjno – Handlowo – Usługowego Euroubojnia w Jędrzejowie spółka z o. o. i pokrycia ich wkładem niepieniężnym w postaci prawa własności nieruchomości oznaczonej w rejestrach ewidencji gruntów obr 09 miasta Jędrzejowa jako działki Nr Nr 88 i 91. 

 

 

 

Uchylona: XXXI/294/01

XXVII/249/00

27.12.2000

Zbycia 300 udziałów Gminy Jędrzejów w PPHU Euroubojnia w Jędrzejowie Spółce z o. o. stanowiących własność gminy Jędrzejów. 

 

 

 

 

 

 

XXVII/250/00

27.12.2000

Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze miasta Jędrzejów  - terenu zlokalizowanego przy ul. Przemysłowej (części obszaru dawnej bazy LHS).

 

 

 

 

 

 

XXVII/251/00

27.12.2000

Przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości komunalnej o pow. 0,2224 ha położonej w Jędrzejowie przy ul. Reymonta.

 

 

 

 

 

 

XXVII/252/00

27.12.2000

Przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości komunalnej o pow. 0,1169 ha położonej w Jędrzejowie przy ul. Słowiańskiej.

 

 

 

 

 

 

XXVII/253/00

27.12.2000

Wyrażenia zgody na dokonanie notarialnej zmiany działek położonych we wsi Lasków.

 

 

 

 

 

 

XVII/254/00

27.12.2000

Wysokości opłat za korzystanie z Pływalni Miejskiej w Jędrzejowie.

 

 

 

Uchylona: III/37/03 z dn. 09.02.03

Zm. XXXIV/325/01

XXXVIII/346/01

XXVII/256/00

27.12.2000

Zmian w budżecie miasta i gminy na 2000 rok.

 

 

 

 

 

 

XXVII/257/00

27.12.2000

Ustanowienia hipoteki umownej na nieruchomościach gminy zabezpieczającej wierzytelność Banku Przemysłowo – Handlowego w Krakowie, oddział w Jędrzejowie w kwocie 500 000 zł.

 

 

 

 

 

 

XXVII/258/00

27.12.2000

Ustalenia wysokości podatku od nieruchomości na rok 2001.

 

 

 

 

 

 

XXVII/259/00

27.12.2000

Obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze miasta i gminy na 2001 rok.

 

 

 

 

 

 

XXVII/260/00

27.12.2000

Ustalenia wysokości stawek podatku od posiadania psów, określenia terminów płatności oraz poboru w 2001 roku.

 

 

 

 

 

 

XXVII/261/00

27.12.2000

Ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2001 rok.

 

 

 

 

 

 

XXVII/262/00

27.12.2000

Zmiany uchwały Nr XX/149/96 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 29 kwietnia 1996 roku w sprawie wprowadzenia opłaty administracyjnej za czynności urzędowe.

 

 

 

Zm. XXIX/263/01

XXIX/263/01

30.01.2001

Zmiany uchwały Nr XXVII/262/00 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 27 grudnia 2000 roku w sprawie wprowadzenia opłaty administracyjnej za czynności urzędowe.

 

 

 

 

 

 

XXIX/264/01

30.01.2001

Przyjęcia programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2001 rok.

 

 

 

 

 

 

XXIX/265/01

30.01.2001

Zamiaru obniżenia stopnia organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Zespole Placówek Oświatowych w Łysakowie do szkoły z klasami I – III.

 

 

 

 

 

 

XXIX/266/01

30.01.2001

Zamiaru obniżenia stopnia organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Zespole Placówek Oświatowych w Piaskach do szkoły z klasami I – III.

 

 

 

 

 

 

XXIX/267/01

30.01.2001

Zamiaru obniżenia stopnia organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Zespole Placówek Oświatowych w Potoku Wielkim do szkoły z klasami I – III.

 

 

 

 

 

 

XXIX/268/01

30.01.2001

Przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości komunalnej o pow. 0,21 ha położonej we wsi Podchojny.

 

 

 

 

 

 

XXIX/269/01

30.01.2001

Wystąpienia do Wojewody Świętokrzyskiego z wnioskiem o przekazanie na własność Gminy Jędrzejów nieruchomości o powierzchni 5019 m2, położonej w obr 03 miasta Jędrzejów. 

 

 

 

 

 

 

XXIX/270/01

30.01.2001

Zniesienia współwłasności nieruchomości stanowiącej współwłasność Gminy Jędrzejów oraz spadkobierców Emilii i Józef Świerkowskich.

 

 

 

 

 

 

XXIX/271/01

30.01.2001

Przyjęcia rezygnacji z członkowstwa Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Ochrony Środowiska, Pana Mariana Góralskiego.

 

 

 

 

 

 

XXIX/272/01

30.01.2001

Odwołania z członka Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, Pana Mirosława Frąckiewicza.

 

 

 

 

 

 

XXIX/273/01

30.01.2001

Odwołania z członka Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Ochrony Środowiska, Pana Marka Bogusławskiego.

 

 

 

 

 

 

XXIX/274/01

30.01.2001

Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze miasta Jędrzejów – trenu zlokalizowanego w miejscowości Podchojny.

 

 

 

 

 

 

XXIX/275/01

30.01.2001

Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze miasta Jędrzejów – trenu zlokalizowanego w miejscowości Wolica.

 

 

 

Zm: XLV/407/02

XXIX/276/01

30.01.2001

Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze miasta Jędrzejów – trenu zlokalizowanego w miejscowości Potok Wielki i Potok Mały.

 

 

 

 

 

 

XXIX/277/01

30.01.2001

Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze miasta Jędrzejów – trenu zlokalizowanego w miejscowości Książe Skroniów.

 

 

 

 

 

 

XXIX/278/01

30.01.2001

Odstąpienia od sporządzenia zmiany części miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego na obszarze gminy Jędrzejów – trenu położonego w miejscowości Mnichów.

 

 

 

 

 

 

XXX/279/01

15.02.2001

Powołania na członka Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Ochrony Środowiska Pana Ryszarda Pacanowskiego.

 

 

 

 

 

 

XXX/280/01

15.02.2001

Uchwalenia budżetu miasta i gminy na 2001 rok.

Dz. Urz. Nr 24, poz. 286

 z dn. 12.04.2001

 

 

 

XXX/281/01

15.02.2001

Przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu publicznego nieruchomości komunalnej położonej we wsi Potok Mały.

 

 

 

 

 

 

XXX/282/01

15.02.2001

Przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości komunalnej o pow. 0,15 ha, położonej we wsi Przysów.

 

 

 

 

 

 

XXX/283/01

15.02.2001

Wyrażenia zgody na zawarcie umów najmu na czas nieokreślony lokali użytkowych.

 

 

 

 

 

 

XXXI/284/01

29.03.2001

Przyjęcia planów pracy Komisji Rady Miejskiej na 2001 rok.

 

 

 

 

 

 

XXXI/285/01

29.03.2001

Zmian w budżecie miasta i gminy na 2001 rok.

 

 

 

 

 

 

XXXI/286/01

29.03.2001

Uchwalenia Regulaminu Porządkowego Targowicy Miejskiej w Jędrzejowie przy ul. Gowackiego.

 

 

 

Uchylona:

XVIII/187/04

­­

XXXI/287/01

29.03.2001

Ustalenia wysokości stawek opłaty targowej, sposobu jej poboru, określenia inkasentów i wynagrodzenia za pobór tej opłaty.

 

 

 

Uchylona:

XLV/414/02

XXXI/288/01

29.03.2001

 

 

 

Przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność komunalną ich najemcom, i udzielenia bonifikat przy sprzedaży tych lokali.

 

 

 

Uchylona: XLVI/426/02

XXXI/289/01

29.03.2001

Ustanowienia na rzecz Polskiego Związku Działkowców użytkowania wieczystego nieruchomości, położonej w Jędrzejowie przy ul. Św. Barbary.

 

 

 

Zm. XXXIV/323/01

XXXI/290/01

29.03.2001

Przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu publicznego nieruchomości komunalnej o pow. 0,0308 ha, położonej w Jędrzejowie przy ul. Przemysłowej.

 

 

 

 

 

 

XXXI/291/01

29.03.2001

Nabycia na własność Gminy Jędrzejów nieruchomości, stanowiących własność osób fizycznych, położonych we wsi Lasków.

 

 

 

 

 

 

XXXI/292/01

29.03.2001

Przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu publicznego nieruchomości komunalnej, położonej we wsi Lasków.

 

 

 

 

 

 

XXXI/293/01

29.03.2001

Przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu publicznego nieruchomości komunalnej, położonej w Obr. 05 miasta Jędrzejowa.

 

 

 

 

 

 

XXXI/294/01

29.03.2001

Przeznaczenia do zbycia, w drodze przetargu publicznego nieruchomości oznaczonej w rejestrach ewidencji gruntów Obr. 09 miasta Jędrzejowa jako działki Nr 88 i Nr 91. 

 

 

 

 

 

 

XXXI/295/01

29.03.2001

Nabycia na własność Gminy Jędrzejów nieruchomości, stanowiących własność osób fizycznych, na poszerzenie ul. Słowiańskiej w Jędrzejowie.

 

 

 

 

 

 

XXXII/296/01

30.04.2001

Zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej, sposobu jej poboru, określenia inkasentów i wynagrodzenia za pobór tej opłaty.

 

 

 

 

 

 

XXXII/297/01

30.04.2001

Obniżenia stopnia organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Zespole Placówek Oświatowych w Łysakowie do szkoły z klasami

 I – III.

 

 

 

Uchylona: XXXVII/341/01

XXXII/298/01

30.04.2001

obniżenia stopnia organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Zespole Placówek Oświatowych w Piaskach do szkoły z klasami I-III.

 

 

 

Uchylona: XXXV/326/01

XXXII/299/01

30.04.2001

Przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta i gminy Jędrzejów za rok 2000 oraz udzielenia absolutorium Zarządowi Miejskiemu w Jędrzejowie.

 

 

 

 

 

 

XXXII/300/01

30.04.2001

Powołania komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Gimnazjum Nr 1 w Jędrzejowie.

 

 

 

 

 

 

XXXII/301/01

30.04.2001

Powołania komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Gimnazjum Nr 2 w Jędrzejowie.

 

 

 

 

 

 

XXXII/302/01

30.04.2001

Powołania komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Węgleńcu. 

 

 

 

 

 

 

XXXII/303/01

30.04.2001

Opłat za świadczenia przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Jędrzejów.

Dz. Urz. Nr 50 z dn. 31.05.2001

Uchylona: VI/57/03

XXXII/304/01

30.04.2001

Wydania opinii dotyczącej zmiany nazwy urzędowej wsi „Łysaków – Dziadówki” na „Łysaków II” w gminie Jędrzejów.

 

 

 

 

 

 

XXXII/305/01

30.04.2001

Przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu publicznego nieruchomości komunalnej, położonej w Obr 03 miasta Jędrzejowa.

 

 

 

 

 

 

XXXII/306/01

30.04.2001

Zbycia w drodze przetargu akcji gminy w Lukas Banku Świętokrzyskim

S. A. w Kielcach.

 

 

 

 

 

 

XXXII/307/01

30.04.2001

Ustalenia opłat za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji.

Dz. Urz. Nr 50 z dn. 31.05.01

Uchylona: XLVI/428/02 z dn. 23.05.2002

XXXII/308/01

30.04.2001

Zmiany uchwały Nr X/86/99 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 29 czerwca 1999 roku w sprawie opłat za przejazdy środkami komunikacji miejskiej.

Dz. Urz. Nr 50 z dn. 31.05.01

 

 

 

XXXIII/309/01

31.05.2001

Uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej Miasta i Gminy Jędrzejów.

Uchylona: XX/199/04

 

 

 

XXXIII/310/01

31.05.2001

Zmian w budżecie miasta i gminy na 2001 rok.

 

 

 

 

 

 

XXXIII/311/01

31.05.2001

Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze miasta Jędrzejów – terenu położonego przy ul. Głowackiego.

 

 

 

 

 

 

XXXIII/312/01

31.05.2001

Przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu publicznego, lokalu użytkowego w budynku wielorodzinnym przy ul. Chrobrego 1 oraz ustanowienia prawa wieczystego użytkownika ułamkowej części gruntu, związanego z własnością tego lokalu.

 

 

 

 

 

 

XXXIII/313/01

31.05.2001

Przeznaczenia do zbycia nieruchomości oznaczonej w rejestrach ewidencji gruntów Obr. 04 miasta Jędrzejowa jako działka Nr 160. 

 

 

 

 

 

 

XXXIII/314/01

31.05.2001

Przeznaczenia do zbycia nieruchomości oznaczonej w rejestrach ewidencji gruntów Obr. 04 miasta Jędrzejowa jako działka Nr 162. 

 

 

 

 

 

 

XXXIII/315/01

31.05.2001

Przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu publicznego nieruchomości komunalnej, położonej w Jędrzejowie przy ul. Konarskiego.

 

 

 

 

 

 

XXXIII/316/01

31.05.2001

Przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu publicznego nieruchomości komunalnej, położonej w Jędrzejowie przy ul. Jasionka.

 

 

 

 

 

 

XXXIII/317/01

31.05.2001

Przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu publicznego nieruchomości komunalnej, położonej we wsi Potok Mały.

 

 

 

 

 

 

XXXIII/318/01

31.05.2001

Zmiany uchwały Nr XXXI/288/01 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 29 marca 2001 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność komunalną, ich najemcą i udzielenia bonifikaty przy sprzedaży tych lokali.

 

 

 

 

 

 

XXXIV/319/01

29.06.2001

Zmian w budżecie miasta i gminy na rok 2001.

 

 

 

 

 

 

XXXIV/320/01

29.06.2001

Utworzenia obwodów głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz. Urz. Nr 87 z dn. 21.08.2001

 

 

 

XXXIV/321/01

29.06.2001

Przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu publicznego nieruchomości komunalnej, położonej w Łysakowie Dziadówkach.

 

 

 

 

 

 

XXXIV/322/01

29.06.2001

Przeznaczenia do zbycia nieruchomości oznaczonej w rejestrach ewidencji gruntów Obr. 04 miasta Jędrzejowa jako działka Nr 257/2.

 

 

 

 

 

 

XXXIV/323/01

29.06.2001

Zmiany uchwały Nr XXXI/289/01 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 29 marca 2001 roku w sprawie ustanowienia na rzecz Polskiego Związku Działkowców użytkowania wieczystego nieruchomości, położonej w Jędrzejowie przy ul. Św. Barbary.

 

 

 

 

 

 

XXXIV/324/01

29.06.2001

Upoważnienia Zarządu Miejskiego w Jędrzejowie do powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopnia nauczyciela mianowanego.

 

 

 

 

 

 

XXXIV/325/01

29.06.2001

Zmiany uchwały Nr XXVII/254/00 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 27 grudnia 2000 roku w sprawie wysokości  opłat za korzystanie z Pływalni Miejskiej w Jędrzejowie.

 

 

 

 

 

 

XXXV/326/01

07.08.2001

Uchylenia uchwały Nr XXXII/298/01 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 30 kwietnia 2001 roku o obniżeniu  stopnia organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Zespole Placówek Oświatowych w Piaskach do szkoły z klasami I-III.

 

 

 

 

 

 

XXXVI/327/01

06.09.2001

Zmian Statutu Gminy Jędrzejów.

 

 

 

Dz. Urz. Nr 114 z dn. 8.11.2001

XXXVI/328/01

06.09.2001

Uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Jędrzejowie.

 

 

 

Dz. Urz. Nr 114 z dn. 8.11.2001

XXXVI/329/01

06.09.2001

Stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnej Urszuli Piaseckiej.

 

 

 

 

 

 

XXXVI/330/01

06.09.2001

Przyznania dodatku specjalnego Burmistrzowi Miasta Jędrzejowa.

 

 

 

 

 

 

XXXVI/331/01

06.09.2001

Rozwiązania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

 

 

 

 

 

 

XXXVI/332/01

06.09.2001

Ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży na  terenie miasta i gminy Jędrzejów.

 

 

 

Uchwała straciła moc patrz uchwała Nr XLVI/436/18 z dnia 22.06.2018r. 

 

 

XXXVI/333/01

06.09.2001

Zmiany uchwały Nr XXXI/286/01 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 29 marca 2001 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Porządkowego Targowicy Miejskiej w Jędrzejowie przy ul. Gowackiego.

 

 

 

Uchylona XLV/413/02

XXXVI/334/01

06.09.2001

Wyrażania zgody na oddanie w wieczyste użytkowanie dla Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyszłość” w Jędrzejowie nieruchomości oznaczonych w rejestrach ewidencji gruntów Obr. 04 miasta Jędrzejowa jako działki Nr Nr 439/9, 247/2, 6/5, 5/4, 477/1, 478 i 26. 

 

 

 

 

 

 

XXXVI/335/01

06.09.2001

Wydzierżawienia na okres 12 lat nieruchomości komunalnej, położonej w Jędrzejowie.

 

 

 

 

 

 

XXXVI/336/01

06.09.2001

Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pomiędzy Al. J. Piłsudzkiego, ul. Przypkowskiego i Szkołą Podstawową Nr 2 na obszarze miasta Jędrzejowa.

Dz. Urz. Nr 114 z dn. 8.11.2001

 

 

 

XXXVI/337/01

06.09.2001

Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przylegającego do Al. J. Piłsudzkiego od strony zachodniej na obszarze miasta Jędrzejowa.

Dz. Urz. Nr 114 z dn. 8.11.2001

 

 

 

XXXVI/338/01

06.09.2001

Rozpatrzenia zrzutu wniesionego do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pomiędzy ul. Przemysłową, ul. Słowiańską i ul. Dygasińskiego na obszarze miasta Jędrzejów – dotyczący działki o Nr ewidencyjnym gruntu 9. 

 

 

 

 

 

 

XXXVI/339/01

06.09.2001

Rozpatrzenia zrzutu wniesionego do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pomiędzy ul. Przemysłową, ul. Słowiańską i ul. Dygasińskiego na obszarze miasta Jędrzejów – dotyczący działki o Nr ewidencyjnym gruntu 36.

 

 

 

 

 

 

XXXVI/340/01

06.09.2001

Nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta Jędrzejowa Panu Robertowi Grudniowi.

 

 

 

 

 

 

XXXVII/341/01

20.09.2001

Uchylenia uchwały Nr XXXII/297/01 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 30 kwietnia 2001 roku o obniżeniu stopnia organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Zespole Placówek Oświatowych w Łysakowie do szkoły z klasami

 I – III.

 

 

 

 

 

 

XXXVIII/342/01

25.10.2001

Uzupełnienia składu Rady Miejskiej w Jędrzejowie.

 

 

 

 

 

 

XXXVIII/343/01

25.10.2001

Wyboru członka Komisji Budżetu, Gospodarki i Mienia Rady Miejskiej w Jędrzejowie.

 

 

 

 

 

 

XXXVIII/344/01

25.10.2001

Wyboru Przewodniczącego Komisji Budżetu, Gospodarki i Mienia Rady Miejskiej w Jędrzejowie. 

 

 

 

 

 

 

XXXVIII/345/01

25.10.2001

Wyboru członka Komisji Rozwoju Wsi i Gospodarki Rolnej, Rady Miejskiej w Jędrzejowie.

 

 

 

 

 

 

XXXVIII/346/01

25.10.2001

Zmiany uchwały Nr XXVII/254/00 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 27 grudnia 2000 roku w sprawie wysokości opłat za korzystanie z Pływalni Miejskiej w Jędrzejowie.

 

 

 

Uchylona: III/37/03 z dn. 9.01.03

XXXVIII/347/01

25.10.2001

Określenia stawek opłat za składowanie odpadów komunalnych na Wysypisku Śmieci w Potoku Małym oraz utraty mocy obowiązującej niektórych uchwał.

Dz. Urz. Nr 137 z dn. 12.12.01

 

 

 

XXXVIII/348/01

25.10.2001

Opłat za przejazdy środkami komunikacji miejskiej.

Dz. Urz. Nr 137 z dn. 12.12.01

 

 

 

XXXVIII/349/01

25.10.2001

Uchwalenia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy w latach 2001 – 2005.

 

 

 

Zm. IV/41/03

XXXVIII/350/01

25.10.2001

Zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Jędrzejów.

Dz. Urz. Nr 137 z dn.12.12 01

Uchylona: VI/58/03

XXXVIII/351/01

25.10.2001

Zmian w budżecie miasta i gminy na  2001 rok.

 

 

 

 

 

 

XXXVIII/352/01

25.10.2001

Wniesienia do PPHU Euroubojnia Sp. z o. o. wkładu niepieniężnego.

 

 

 

 

 

 

XXXVIII/353/01

25.10.2001

Nieodpłatnego przeniesienia własności nieruchomości komunalnej, oznaczonej w rejestrach ewidencji gruntów wsi Łączyn jako działka Nr 23/1 na rzecz Generalnej Dyrekcji Dróg Publicznych.

 

 

 

 

 

 

XXXVIII/354/01

25.10.2001

Sprzedaży w drodze przetargu publicznego nieruchomości komunalnej o pow. 0,2136 ha, położonej w Obr. 06 miasta Jędrzejowa przy ul. Jasionka.

 

 

 

 

 

 

XXXVIII/355/01

25.10.2001

Przystąpienia Gminy Jędrzejów do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

 

 

 

 

 

 

XXXIX/356/01

23.11.2001

Przyjęcia rezygnacji z członkowstwa w Komisji Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Jędrzejowie Pana Tomasza Barańskiego.

 

 

 

 

 

 

XXXIX/357/01

23.11.2001

Wyboru członka Komisji Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Jędrzejowie

 

 

 

 

 

 

XXXIX/358/01

23.11.2001

Zmiany uchwały Nr IX/80/99 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 25 maja 1999 roku w sprawie powołania Rady Społecznej Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Jędrzejowie. 

 

 

 

Uchylona : III/38/03

z dn. 09.01.2003

XXXIX/359/01

23.11.2001

Ustalenia regulaminu porządkowego Wysypiska Śmieci w Potoku Małym.

Dz. Urz. Nr 148 z dn. 14.12.01

 

 

 

XXXIX/360/01

23.11.2001

Zaciągania kredytu na finansowania wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach gminy.

 

 

 

 

 

 

XXXIX/361/01

23.11.2001

Ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2001 rok.

Dz. Urz. Nr 148 z dn. 14.12.01

 

 

 

XXXIX/362/01

23.11.2001

Obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze miasta i gminy Jędrzejów.

Dz. Urz. Nr 148 z dn. 14.12.01

 

 

 

XXXIX/363/01

23.11.2001

Ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2002 rok.

Dz. Urz. Nr 148 z dn. 14.12.01

Uchylona: XL/368/01

XXXIX/364/01

23.11.2001

Wprowadzenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na terenie miasta Jędrzejów.

Dz. Urz. Nr 148 z dn. 14.12.01

Uchwała wygasła patrz uchwała Nr XXXII/266/17 z dnia 27.01.2017r.

 

 

XXXIX/365/01

23.11.2001

Ustalenia wysokości stawek podatku od posiadania psów, określenia terminów płatności oraz jego poboru.

Dz. Urz. Nr 148 z dn. 14.12.01

 

 

 

XXXIX/366/01

23.11.2001

Zmiany uchwały Nr XIII/152/99 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 28 października 1999 roku w sprawie utworzenia przez gminę Jędrzejów wspólnie z innymi gminami związku międzygminnego w zakresie składowania odpadów komunalnych o nazwie „Ekologia”.

 

 

 

 

 

 

XXXIX/367/01

23.11.2001

Przeznaczenia do zbycia w drodze bezprzetargowej nieruchomości oznaczonej w rejestrach ewidencji gruntów Obr. 04 miasta Jędrzejowa jako działka nr 271/3.

 

 

 

 

 

 

XL/368/01

14.12.2001

Ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2002 rok.

Dz. Urz. Nr 148 z dn. 14.12.01

Zm. XLVI/429/02

XL/369/01

14.12.2001

Zmian w Statucie Gminy Jędrzejów.

Dz. Urz. Nr 15 z dn. 11.02.02

 

 

 

XL/370/01

14.12.2001

Zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej, sposobu jej poboru, określenia inkasentów i wynagrodzenia za pobór tej opłaty.

Dz. Urz. Nr 148 z dn. 14.12.01

 

 

 

XL/371/01

14.12.2001

Wprowadzenia opłaty administracyjnej za czynności urzędowe.

Dz. Urz. Nr 148 z dn. 14.12.01

Uchylona: 4/2002

XL/372/01

14.12.2001

Zmian w budżecie miasta i gminy na 2001 rok.

 

 

 

 

 

 

XL/373/01

14.12.2001

Nieodpłatnego przejęcia na rzecz Gminy Jędrzejów gruntów, stanowiących własność Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa w Rzeszowie.

 

 

 

 

 

 

XLI/374/01

29.12.2001

Zmian w budżecie miasta i gminy na 2001 rok.

 

 

 

Uchylona: XXXVIII/374/03 z dn. 12.12.2003

XLI/375/01

29.12.2001

Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2002 rok.

Dz. Urz. Nr 29  z dn. 11.03.2002

Zm: XLVIII/433/02 z dn. 27.06.2002

XLI/376/01

29.12.2001

Zmiany części miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Jędrzejów terenu przy ul. Klasztornej na obszarze miasta Jędrzejów.

Dz. Urz. Nr 20 z dn. 19.02.02

 

 

 

XLI/377/01

29.12.2001

Miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ul. Przemysłowej (części dawnej bazy LHS) na obszarze miasta Jędrzejów.

Dz. Urz. Nr 20 z dn. 19.02.02

 

 

 

XLI/378/01

29.12.2001

Nieodpłatnego przejęcia na rzecz Gminy Jędrzejów nieruchomości zabudowanych, stanowiących własność Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa w Rzeszowie.

 

 

 

 

 

 

XLI/379/01

29.12.2001

Przyjęcia rezygnacji Burmistrza Miasta Jędrzejowa.

 

 

 

 

 

 

XLI/380/01

29.12.2001

Przyjęcia rezygnacji Zarządu Miejskiego Gminy Jędrzejów.

 

 

 

 

 

 

XLI/381/01

29.12.2001

Wyboru Burmistrza Miasta Jędrzejowa.

 

 

 

 

 

 

XLI/382/01

29.12.2001

Wyboru Zastępcy Burmistrza Miasta Jędrzejowa.

 

 

 

 

 

 

XLI/383/01

29.12.2001

Wyboru członków Zarządu Miejskiego w Jędrzejowie.

 

 

 

 

 

 

XLII/384/02

24.01.2002

Przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Jędrzejowie na rok 2002.

 

 

 

 

 

 

XLII/385/02

24.01.2002

Zatwierdzenia zmian w Statucie Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Jędrzejowie.

 

 

 

 

 

 

XLII/386/02

24.01.2002

Zmian w Statucie Związku Międzygminnego „Ekologia” z siedzibą w Jędrzejowie. 

 

 

 

 

 

 

XLII/387/02

24.01.2002

Stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego.

 

 

 

 

 

 

XLII/388/02

24.01.2002

Przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych, stanowiących własność komunalna ich najemcom, udzielenia bonifikat przy sprzedaży tych lokali.

 

 

 

 

 

 

XLII/389/02

24.01.2002

Wyrażenia zgody na oddanie w wieczyste użytkowanie dla Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyszłość” w Jędrzejowie nieruchomości komunalnych.

 

 

 

 

 

 

XLII/390/02

24.01.2002

Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze gminy Jędrzejów – terenu położonego w miejscowości Lasków.

 

 

 

 

 

 

XLII/391/02

24.01.2002

Zamiaru likwidacji Przedszkola w Sudole.

 

 

 

 

 

 

XLIII/392/02

14.02.2002

Uzupełnienia składu Rady Miejskiej w Jędrzejowie.

 

 

 

 

 

 

XLIII/393/02

14.02.2002

Wyboru członków Zarządu Miejskiego Gminy Jędrzejów.

 

 

 

 

 

 

XLIII/395/02

14.02.2002

Wyboru członka Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Jędrzejowie.

 

 

 

 

 

 

XLIII/396/02

14.02.2002

Wyboru członka Komisji Budżetu, Gospodarki i Mienia Rady Miejskiej w Jędrzejowie.

 

 

 

 

 

 

XLIII/397/02

14.02.2002

Wyboru członka Komisji Zdrowia, Opieki społecznej i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Jędrzejowie.

 

 

 

 

 

 

XLIII/398/02

14.02.2002

Przyjęcia planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Jędrzejowie na rok 2002.

 

 

 

 

 

 

XLIII/399/02

14.02.2002

Zmiany uchwały Nr IX/80/99 Rady Miejskiej z dnia 25 maja 1999 roku w sprawie powołania Rady Społecznej Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Jędrzejowie.

 

 

 

Uchylona: III/38/03 z dn. 09.01.2003

XLIII/400/02

14.02.2002

Wprowadzenia opłaty administracyjnej za czynności urzędowe.

Dz. Urz. Nr 50 z dn. 19.04.2002

Uchylona: XV/162/03

XLIII/401/02

14.02.2002

Uchwalenia budżetu miasta i gminy Jędrzejów na rok 2002.

Dz. Urz. Nr 50 z dn. 19.04.2002

 

 

 

XLIV/402/02

28.03.2002

Przyjęcia rezygnacji z członkowstwa w Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Jędrzejowie.

 

 

 

 

 

 

XLIV/403/02

28.03.2002

Zmiany Statutu Pływali Miejskiej w Jędrzejowie.

Dz. Urz. Nr 75 z dn. 07.06.2002

 

 

 

XLIV/404/02

28.03.2002

Wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie przez Gminę Jędrzejów mienia wchodzącego w skład Jędrzejowskiej Kolei dojazdowej.

 

 

 

 

 

 

XLIV/405/02

28.03.2002

Przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości komunalnej.

 

 

 

 

 

 

XLIV/406/02

28.03.2002

Przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości komunalnej, położonej we wsi Chorzewa.

 

 

 

 

 

 

XLIV/407/02

28.03.2002

Odstąpienia od sprzedaży miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na działce nr ewidencji gruntów 220 położonej w miejscowości Wolica.

 

 

 

 

 

 

XLIV/408/02

28.03.2002

Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pomiędzy ul. Przemysłową, ul. Słowiańską i ul. Dygasińskiego na obszarze miasta Jędrzejów.

 

 

 

Zm. Uchwałą Nr XLVI/440/18 z dnia 22.06.2018r. 

 

 

XLIV/409/02

28.03.2002

Stanowiska Rady Miejskiej w Jędrzejowie w sprawie budowy wschodniej obwodnicy miasta Jędrzejowa.

 

 

 

 

 

 

XLV/410/02

25.04.2002

Przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Jędrzejów za rok 2001 oraz udzielenie absolutorium Zarządowi Miejskiemu w Jędrzejowie.

Dz. Urz. 81 z dn. 14.06.2002

 

 

 

XLV/411/02

25.04.2002

Uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

Dz. Urz. Nr 75 z dn. 07.06.2002

 

 

 

XLV/412/02

25.04.2002

Likwidacji Przedszkola w Sudole.

 

 

 

 

 

 

XLV/413/02

25.04.2002

Uchylenia uchwały Nr XXXVI/333/01 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 06.09.2001 roku zmieniającej uchwałę Nr XXXI/286/01 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 29.03.2001 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Porządkowego Targowicy Miejskiej w Jędrzejowie przy ul. Głowackiego.

Dz. Urz. 81 z dn. 14.06.2002

 

 

 

XLV/414/02

25.04.2002

Ustalenia wysokości stawek opłaty targowej, sposobu jej poboru, określenia inkasentów i wynagrodzenia za pobór tej opłaty.

Dz. Urz. 81 z dn. 14.06.2002

 

Uchwała straciła moc patrz uchwałaXLI/378/13 z dnia 3 października  2013r.

 

XLV/415/02

25.04.2002

Uchwalenia miejscowego zagospodarowania przestrzennego terenu we wsiach Potok Wielki i Potok Mały na obszarze Gminy Jędrzejów.

Dz. Urz. Nr 84 z dn. 20.06.2002

 

 

 

XLV/416/02

25.04.2002

Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu we wsi Podchojny na obszarze Gminy Jędrzejów.

Dz. Urz. Nr 84 z dn. 20.06.2002

 

 

 

XLV/417/02

25.04.2002

Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu we wsi Książe - Skroniów na obszarze Gminy Jędrzejów.

Dz. Urz. Nr 84 z dn. 20.06.2002

 

 

 

XLV/418/02

25.04.2002

Przeniesienia własności nieruchomości komunalnej, położonej w Jędrzejowie u zbiegu ulic: Dygasińskiego i Strażackiej na rzecz Browarów Strzelec S. A. za wynagrodzeniem.

 

 

 

 

 

 

XLV/419/02

25.04.2002

Zmian w budżecie miasta i gminy na 2002 rok.

Dz. Urz. 81 z dn. 14.06.2002

 

 

 

XLV/420/02

25.04.2002

Wyrażenia opinii dotyczącej zgody na kontynuację w 2003 roku i w latach następnych inwestycji pn. „Kanalizacja wsi Piaski”.

 

 

 

 

 

 

XLV/421/02

25.04.2002

Przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu publicznego nieruchomości komunalnej, położonej w Jędrzejowie przy ul. Słowiańskiej.

 

 

 

 

 

 

XLV/422/02

25.04.2002

Nieodpłatnego nabycia na własność Gminy Jędrzejów nieruchomości, położonej w Obr. 06 miasta Jędrzejowa na osiedlu Murawiec II, będącą własnością osób fizycznych.

 

 

 

 

 

 

XLVI/423/02

23.05.2002

Wprowadzenia zmian do uchwały dotyczącej przyznawania pomocy dzieciom i młodzieży w okresie nauki, ustalenia zasad odpłatności za świadczenia z pomocy społecznej oraz ustalenia opłat za korzystanie z usług Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Jędrzejowie.

Dz. Urz. Nr 99 z dn. 10.07.2002

 

 

 

XLVI/424/02

23.05.2002

Wprowadzenia zmian w uchwale dotyczącej zasad przyznawania i odpłatności za usługi  opiekuńcze oraz zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat jak również trybu ich pobierania.

Dz. Urz. Nr 99 z dn. 10.07.2002

 

 

 

XLVI/425/02

23.05.2002

Zmiany w sprawie zasad i trybu umarzania oraz udzielania ulg w spłacie wierzytelności gminnych jednostek organizacyjnych, z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się ordynacji podatkowej.

Dz. Urz. Nr 99 z dn. 10.07.2002

 

 

 

XLVI/426/02

23.05.2002

Przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność komunalną ich najemcą i udzielenia bonifikat przy sprzedaży tych lokali.

 

 

 

 

 

 

XLVI/427/02

23.05.2002

Obciążenia nieruchomości położonej w obrębie 11 miasta Jędrzejowa, oznaczonej jako działka nr 150, stanowiącej własność gminy służebnością gruntową.

 

 

 

Zmiany: XL/352/05 z dnia 26 X 2005 r.

XLVI/428/02

23.05.2002

Zatwierdzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta i gminy Jędrzejów.

 

 

 

 

 

 

XLVI/429/02

23.05.2002

Uszczegółowienia podatku od środków transportowych na 2002 rok określonych w uchwale Rady Miejskiej Nr XL/368/01 z dnia 14.12.2001 roku.

Dz. Urz. Nr 99 z dn. 10.07.2002

 

 

 

XLVII/430/02

27.06.2002

Podziału gminy Jędrzejów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym w wyborach do Rady Miejskiej w Jędrzejowie.

Dz. Urz. Nr111 z dn.

25.07.2002

 

 

 

XLVII/431/02

27.06.2002

Zmiany w podziale miasta i gminy Jędrzejów na obwody głosowań.

Dz. Urz. Nr111 z dn.

25.07.2002

Zm. XXXVI/327/05

XLVII/432/02

27.06.2002

Utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do rad gminy, rad powiatów i sejmików województw.

Dz. Urz. Nr111 z dn.

25.07.2002

 

 

 

XLVII/433/02

27.06.2002

Zmian w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2002.

Dz. Urz. Nr122

z dn.

13.08.02

 

 

 

XLVII/434/02

27.06.2002

Zmian w budżecie miasta i gminy na rok 2002.

Dz. Urz. Nr122

z dn.

13.08.02

 

 

 

XLVII/435/02

27.06.2002

Zmiany uchwały Nr IX/78/99 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 25.05.1999 roku w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej Gminy Jędrzejów o nazwie „Wysypisko śmieci”. 

Dz. Urz. Nr122

z dn.

13.08.02

 

 

 

XLVII/436/02

27.06.2002

Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze gminy Jędrzejów – terenu położonego w Podchojnach.

 

 

 

 

 

 

XLVII/437/02

27.06.2002

Nie wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radną Panią Teresą Szwach.

 

 

 

 

 

 

XLVIII/438/02

14.08.2002

Wprowadzenia zmian z Statucie Ośrodka Pomocy społecznej Miasta i Gminy w Jędrzejowie.

Dz. Urz. Nr161

z dn.

13.11.2002

Uchylona: XX/199/04

XLVIII/439/02

14.08.2002

Przekształcenia Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Jędrzejowie.

 

 

 

 

 

 

XLIX/440/02

12.09.2002

Uchwalenia regulaminu sprzedaży mięsa ze zwierząt rzeźnych na targowicy miejskiej w Jędrzejowie.

Dz. Urz. Nr 52

z dn.

01.04.2003

 

 

 

XLIX/441/02

12.09.2002

Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze miasta Jędrzejów – terenu położonego przy ul. Św. Barbary.

 

 

 

 

 

 

XLIX/442/02

12.09.2002

Powierzenia Zarządowi Miejskiemu Gminy Jędrzejów uprawnień w zakresie ustalania cen i opłat za korzystanie z komunalnego szaletu przy ul. Partyzantów w Jędrzejowie.

 

 

 

 

 

 

XLIX/443/02

12.09.2002

Nabycia na własność gminy Jędrzejów nieruchomości o pow. 16 m2, oznaczonej jako działka nr 393/5

 

 

 

 

 

 

XLIX/444/02

12.09.2002

Przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu publicznego nieruchomości komunalnej oznaczonej w rejestrach ewidencji gruntów Obr. 05 miasta Jędrzejowa, jako działki nr 502 i 503.

 

 

 

 

 

 

XLIX/445/02

12.09.2002

Przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu publicznego nieruchomości komunalnej oznaczonej w rejestrach ewidencji gruntów Obr. 03 miasta Jędrzejowa przy ul. Reymonta.

 

 

 

 

 

 

XLIX/446/02

12.09.2002

Przyznania dodatku specjalnego Burmistrzowi Miasta Jędrzejowa.

 

 

 

 

 

 

XLIX/447/02

12.09.2002

Ustalenia liczby licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką.

Dz. Urz. Nr163 z dn. 21.11.2002

 

 

 

XLIX/448/02

12.09.2002

Zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na dofinansowanie inwestycji pn. „Kanalizacja sanitarna ul. Dygasińskiego”.

 

 

 

 

 

 

L/449/02

09.10.2002

Zatwierdzenia zmian w Statucie Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Jędrzejowie.

 

 

 

 

 

 

L/450/02

09.10.2002

Wynajmu pomieszczeń na gabinety stomatologiczne dla lekarzy stomatologów oraz sprzętu medycznego.

 

 

 

Zm. XIX/189/04

L/451/02

09.10.2002

Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze gminy Jędrzejów – terenu położonego przy ul. Przypkowskiego.

 

 

 

 

 

 

L/452/02

09.10.2002

Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze gminy Jędrzejów – terenu położonego w miejscowości Cierno – Zaszosie.

 

 

 

 

 

 

L/453/02

09.10.2002

Odstąpienia od sporządzenia zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze miasta Jędrzejów – terenu przy ul. Małogoskiej.

 

 

 

 

 

 

L/454/02

09.10.2002

Wyrażenia zgody na oddanie w wieczyste użytkowanie dla Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyszłość” w Jędrzejowie nieruchomości komunalnych.

 

 

 

 

 

 

L/455/02

09.10.2002

Obciążenia nieruchomości komunalnych położonych w Obr 04 miasta Jędrzejowa i wsi Potok Mały, służebnością gruntową.

 

 

 

 

 

 

L/456/02

09.10.2002

Udzielenia bonifikaty od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

 

 

 

Uchylona: II/8/02 z dn. 12.12.2003

L/457/02

09.10.2002

Restrukturyzacji niektórych należności przedsiębiorców z tytułu zobowiązań podatkowych stanowiących dochody budżetu gminy.

 

 

 

 

 

 

L/458/02

09.10.2002

Zmian w budżecie miasta i gminy na 2002 rok.

Dz. Urz. Nr176 z dn. 12.12.2002

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
Teresa Borowska
Informację wprowadził:
Karolina Iwańska
Data wytworzenia:
2006-01-20
Data publikacji:
2006-01-20
Data ostatniej zmiany:
2018-12-27

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-05-21 13:38:30, zmian dokonał(a): Barbara Gola

WCAG 2.0 (Level AA)