Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miejski w Jędrzejowie

Ikona statystyk

Ikona statystyk

 

Numer uchwały

 

Data podjęcia

 

W sprawie

 

Opublikowano

 

Status

 

I/1/02

27.11.2002

Uchwalenia regulaminu wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Jędrzejowie.

 

 

 

 

 

 

I/2/02

27.11.2002

Wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Jędrzejowie.

 

 

 

 

 

 

I/3/02

27.11.2002

Wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Jędrzejowie.

 

 

 

 

 

 

I/4/02

27.11.2002

Ustalenia składu liczbowego komisji Budżetu, Gospodarki i Mienia.

 

 

 

 

 

 

I/5/02

27.11.2002

Wyboru Przewodniczącego Komisji Budżetu, Gospodarki i Mienia.

 

 

 

 

 

 

I/6/02

27.11.2002

Wyboru członków Komisji Budżetu, Gospodarki i Mienia.

 

 

 

 

 

 

I/7/02

27.11.2002

Ustalenia warunków pracy i płacy Burmistrza Miasta Jędrzejowa.

 

 

 

Zm. XIV/155/03

Zm. XXVI/239/04

II/8/02

12.12.2002

Udzielenia bonifikaty od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

 

 

 

 

 

 

II/9/02

12.12.2002

Uchwalenia Statutu Gminy.

Dz. Urz. Nr 29

z dn. 04.03.2003

Zm. XVIII/185/04

II/10/02

12.12.2002

Wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Jędrzejowie.

 

 

 

 

 

 

II/11/02

12.12.2002

Wyboru członków Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Jędrzejowie.

 

 

 

 

 

 

II/12/02

12.12.2002

Przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu publicznego nieruchomości komunalnej położonej we wsi Łysaków Drugi.

 

 

 

 

 

 

II/13/02

12.12.2002

Określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości.

Dz. Urz. Nr 192

z dn. 16.12.2002

 

 

 

II/14/02

12.12.2002

Określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek rolny.

Dz. Urz. Nr 192

z dn. 16.12.2002

 

 

 

II/15/02

12.12.2002

Określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek leśny.

Dz. Urz. Nr 192

z dn. 16.12.2002

 

 

 

II/16/02

12.12.2002

Ustalenia wysokości stawek podatków od nieruchomości na 2003 rok.

Dz. Urz. Nr 192

z dn. 16.12.2002

 

 

 

II/17/02

12.12.2002

Obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2003 rok, na obszarze miasta i gminy Jędrzejów.

Dz. Urz. Nr 192

z dn. 16.12.2002

Uchylona XV/168/03

II/18/02

12.12.2002

Ustalenia wysokości podatku od posiadania psów, określenia terminu płatności oraz jego poboru w 2003 roku.

Dz. Urz. Nr 192

z dn. 16.12.2002

 

 

 

II/19/02

12.12.2002

Ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2003 rok.

Dz. Urz. Nr 192

z dn. 16.12.2002

Zm. IV/40/03

Uchylona: V/46/03

II/20/02

12.12.2002

Utworzenia Jędrzejowskiego Samorządowego Domu Kultury.

Dz. Urz. Nr 142

z dn. 11.06.2003

 

 

 

II/21/02

12.12.2002

Nadania Statutu Jędrzejowskiemu Samorządowemu Domu Kultury.

Dz. Urz. Nr 142

z dn. 11.06.2003

 

 

 

II/22/02

12.12.2002

Określenia stawek opłat za składowanie odpadów komunalnych na Składowisku Odpadów Komunalnych  w Potoku Małym oraz utraty mocy obowiązującej niektórych uchwał.

Dz. Urz. Nr 25

z dn. 24.02.2003

Uchylona: XIX/193/04

II/23/02

12.12.2002

Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jędrzejów.

Uchwała uchylona (patrz podjęta Uchwała Nr XXIII/192/16 z dnia 30.06.2016 r)

 

 

 

 

 

II/24/02

12.12.2002

Przystąpienia do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jędrzejów.  

Uchwała uchylona (patrz podjęta Uchwała Nr XXIII/192/16 z dnia 30.06.2016 r)

 

 

Zmieniona uchwałą Nr XLVI/438/18 z dnia 22.06.2018r. 

 

 

II/25/02

12.12.2002

Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w miejscowości Lasków na obszarze gminy Jędrzejów.

Dz. Urz. Nr 14

z dn. 03.02.2003

 

 

 

II/26/02

12.12.2002

Zmian w budżecie miasta i gminy na rok 2002.

 

 

 

 

 

 

II/27/02

12.12.2002

Stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego.

Dz. Urz. Nr 12 z dn. 27.01.2003

 

 

 

III/28/03

09.01.2003

Uzupełnienia składu Rady Miejskiej w Jędrzejowie

Dz. Uch. Nr 12 z dn. 27.01.2003

 

 

 

III/29/03

09.01.2003

Ustalenia maksymalnej liczby radnych wchodzących w skład komisji Rady Miejskiej w Jędrzejowie.

 

 

 

 

 

 

III/30/03

09.01.2003

Ustalenia przedmiotu działania oraz składu osobowego Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Miejskiej w Jędrzejowie.

 

 

 

 

 

 

III/31/03

09.01.2003

Wyboru Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Miejskiej w Jędrzejowie.

 

 

 

 

 

 

III/32/03

09.01.2003

Ustalenia przedmiotu działania oraz składu osobowego Komisji Rolnictwa i Integracji z Unią Europejską Rady Miejskiej  Jędrzejowie.

 

 

 

 

 

 

III/33/03

09.01.2003

Wyboru Przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Integracji z Unią Europejską Rady Miejskiej w Jędrzejowie.

 

 

 

 

 

 

III/34/03

09.01.2003

Ustalenia przedmiotu działania oraz składu osobowego Komisji Gospodarki Komunalnej i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Jędrzejowie.

 

 

 

Zm. X/86/03

III/35/03

09.01.2003

Wyboru Przewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Jędrzejowie.

 

 

 

 

 

 

III/36/03

09.01.2003

Ustalenia nazwy oraz przedmiotu działania Komisji Budżetu i Mienia Komunalnego Rady Miejskiej w Jędrzejowie.

 

 

 

 

 

 

III/37/03

09.01.2003

Upoważnienia Burmistrza Miasta Jędrzejewa do ustalenia odpłatności za korzystanie z obiektu Pływalni Miejskiej w Jędrzejowie.

 

 

 

 

 

 

III/38/03

09.01.2003

Powołania Rady Społecznej Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Jędrzejowie.

 

 

 

Zm. XXXVI/330/05

III/39/03

09.01.2003

Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2003 rok.

Dz. Urz. Nr 29 z dn. 04.03.2003

Zm. VIII/75/03

Zm. XIV/161/03

IV/40/03

13.02.2003

Zmiany uchwały Rady Miejskiej w Jędrzejowie Nr II/19/02 z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportu na rok 2003

Dz. Urz. Nr 41 z dn. 25.03.2003

Uchylona: V/46/03

IV/41/03

13.02.2003

Wprowadzenia zmian do programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy w latach 2002-2006.

Dz. Urz. Nr 145 z dn. 12.06.2003

 

 

 

IV/42/03

13.02.2003

Przyjęcia planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Jędrzejowie.

 

 

 

 

 

 

IV/43/03

13.02.2003

Ustalenia diet dla radnych z tytułu wykonywania mandatu.

 

 

 

 

 

 

IV/44/03

13.02.2003

Ustalenia stawek procentowych opłat adiacenckich.

 

 

 

 

 

 

IV/45/03

13.02.2003

Wyrażania opinii dotyczącej wnioskowanego drzewostanu lasów za ochronne.

 

 

 

 

 

 

V/46/03

20.03.2003

Ustalania wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2003r.

Dz. Urz. Nr 92 z dn. 05.05.2003

Zm. VII/74/03

V/47/03

20.03.2003

Uchwalenia budżetu miasta i gminy Jędrzejów.

Dz. Urz. Nr 92 z dn. 05.05.2003

Zm. IX/81/03

V/48/03

20.03.2003

Oddania w użyczenie dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zagaju nieruchomości komunalnej.

 

 

 

 

 

 

V/49/03

20.03.2003

Przekazania w  użytkowanie dla Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Jędrzejowie nieruchomości komunalnej.

 

 

 

 

 

 

V/50/03

20.0.2003

Nieodpłatnego przejęcia do zasobów mienia komunalnego nieruchomości położonej w Sudole, stanowiącej własność Skarbu Państwa.

 

 

 

 

 

 

V/51/03

20.03.2003

Wybrania delegata Miasta Jędrzejowa do Zgromadzenia Związku Gmin Rolniczych i Ekologicznych w Kielcach.

 

 

 

 

 

 

V/52/03

20.03.2003

Utworzenia Zespołu Szkół w Jędrzejowie.

 

 

 

 

 

 

V/53/03

20.03.2003

Uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Jędrzejowie na lata 2003-2007.

Dz. Urz. Nr 145 z dn. 12.06.03

Uchylona: XIII/99/03

VI/54/03

28.04.2003

Przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Jędrzejów za rok 2002 oraz udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Jędrzejów.

Dz. Urz. Nr 154 z dn. 25.06.03

 

 

 

VI/55/03

28.04.2003

Utworzenia obwodów głosowania w Szpitalu w Jędrzejowie i Domu Pomocy Społecznej w Mnichowie dla przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego.

Dz. Urz. Nr 126 z dn. 29.05.03

 

 

 

VI/56/03

28.04.2003

Ustalenia stawki najniższego wynagrodzenia zasadniczego i wartości jednego punktu dla potrzeb wynagrodzenia pracowników nie będących nauczycielami, zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Jędrzejów.

 

 

 

 

 

 

VI/57/03

28.04.2003

Opłat za świadczenia przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Jędrzejów.

 

 

 

 

 

 

VI/58/03

28.04.2003

Zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Jędrzejów.

Dz. Urz. Nr 154 z dn. 25.06.03

Zmiany: XXXIX/351/05 z dnia 29 IX 2005 r.

 

Uchwała straciła moc patrz uchwała LIX/490/14 z dnia 30.10.2014r.

VI/59/03

28.04.2003

Przystąpienia do sporządzenia zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pomiędzy Al. J. Piłsudzkiego, ul. Przypkowskiego i Szkołą Podstawową Nr 2 na obszarze miasta Jędrzejów.

 

 

 

Uchylona: XXI/212/04

VI/60/03

28.04.2003

Przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości komunalnej oznaczonej w rejestrach ewidencji gruntów wsi Piaski jako działka nr 543/4.

 

 

 

 

 

 

VI/61/03

28.04.2003

Wyrażania zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości komunalnej położonej w Jędrzejowie przy ul. Dr. Stanisława Sędka.

 

 

 

 

 

 

VI/62/03

28.04.2003

Wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości, na których urządzana jest ul. Dr. Kwarty.

 

 

 

Uchylona: XIII/144/03

VI/63/03

28.04.2003

Przystąpienia do scalenia i podziału nieruchomości w obrębie ulic: Przypkowskiego i Al. J. Piłsudzkiego.

 

 

 

Zm. XIV/159/03

VI/64/03

28.04.2003

Uśrednienia terminów wieczystego użytkowania nieruchomości komunalnych oddanych Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyszłość” w Jędrzejowie.

 

 

 

 

 

 

VI/65/03

28.04.2003

Ustalenia poboru należności pieniężnych pobieranych w formie łącznych zobowiązań pieniężnych, podatku od nieruchomości, podatku leśnego oraz od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów, wysokości wynagrodzenia za inkaso na terenie Miasta i Gminy Jędrzejów 2003 rok oraz ustalenia wynagrodzenia sołtysów z wydawanie świadectw miejsca pochodzenia zwierząt.

Dz. Urz. Nr 154 z dn. 25.06.03

Uchylona: XV/168/03

VII/66/03

29.05.2003

Nadania Statutu Zespołowi Szkół w Jędrzejowie.

 

 

 

 

 

 

VII/67/03

29.05.2003

Określenia obwodów szkolnych Zespołu Szkół w Jędrzejowie; ul. Feliksa Przypkowskiego 43.

Dz. Urz. Nr 177 z dn. 15.07. 03

 

 

 

VII/68/03

29.05.2003

Zmian w budżecie miasta i gminy Jędrzejów na rok 2003.

 

 

 

 

 

 

VII/69/03

29.05.2003

Zaciągania kredytu na finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach gminy.

 

 

 

Zm. X/91/03

VII/70/03

29.05.2003

Upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych z zakresu pomocy społecznej.

 

 

 

 

 

 

VII/71/03

29.05.2003

Zmian w Statucie Związku Międzygminnego „Ekologia” z siedzibą w Jędrzejowie.

 

 

 

 

 

 

VII/72/03

29.05.2003

Przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości komunalnej oznaczonej w rejestrach ewidencji gruntów Obr. 09 m. Jędrzejowa jako działka nr 54

 

 

 

 

 

 

VII/73/03

29.05.2003

Wyrażenia opinii dotyczącej zgody na budowę w 2004 roku i latach następnych inwestycji pod nazwą: budowa drogi dojazdowej do Euroubojni oraz przebudowa ul. Przemysłowej.

 

 

 

 

 

 

VII/74/03

29.05.2003

Uszczegółowienia stawek podatku od środków transportowych na 2003 rok.

Dz. Urz. Nr 177 z dn. 15.07.03

 

 

 

VIII/75/03

26.06.2003

Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2003.

Dz. Urz. Nr 192 z dn. 04.08.03

Zm. XIV/161/03

VIII/76/03

26.06.2003

Zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na doinwestowanie inwestycji pod nazwą „Budowa kanalizacji ul. Głowackiego etap II”.

 

 

 

 

 

 

VIII/77/03

26.0.2003

Zmian a Statucie Związku Międzygminnego „Ekologia” z siedzibą w Jędrzejowie.

 

 

 

 

 

 

VIII/78/03

26.06.2003

Ustalenia najniższego punktu wynagrodzenia zasadniczego wartości jednego punktu dla potrzeb wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych gminy Jędrzejów – Składowisko Odpadów Komunalnych w Potoku Małym.

 

 

 

 

 

 

VIII/79/03

26.06.2003

Przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości komunalnej oznaczonej w rejestrach ewidencji gruntów wsi Chorzewa jako działka 18/4.

 

 

 

 

 

 

VIII/80/03

26.06.2003

Wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej we wsi Piaski.

 

 

 

 

 

 

IX/81/03

17.07.2003

Zmiany uchwały Nr V/47/03 z dnia  20 marca 2003 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Jędrzejów na 2003 rok.

Dz. Urz. Nr 212 z dn. 09.09.03

 

 

 

IX/82/03

17.07.2003

Zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach gminy.

 

 

 

Zm. XII/98/03

IX/83/03

17.07.2003

Przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta Jędrzejów i wsi Książe Skroniów.

 

 

 

 

 

 

IX/84/03

17.07.2003

Powołania komisji dyscyplinarnych I i II instancji.

 

 

 

 

 

 

IX/85/03

17.07.2003

Zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Jędrzejowie przeprowadzenia kontroli.

 

 

 

 

 

 

X/86/03

28.08.2003

Przyjęcia rezygnacji z członkowstwa w Komisji Gospodarki Komunalnej i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Jędrzejowie.

 

 

 

 

 

 

X/87/03

28.08.2003

Powołania komisji do oceny kwalifikacyjnej pracowników mianowanych.

 

 

 

 

 

 

X/88/03

28.08.2003

Powołania zespołu do wyrażenia opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników do Sądu Okręgowego w Kielcach i Sądu Rejonowego w Jędrzejowie.

 

 

 

 

 

 

X/89/03

28.08.2003

Powołania Społecznej Rady Kultury przy Jędrzejowskim Samorządowym Domu Kultury.

 

 

 

 

 

 

X/90/03

28.08.2003

Powołania doraźnej komisji do oceny prawidłowości realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą „Modernizacja oczyszczalni ścieków położonej w miejscowości Piaski wraz z rozruchem poszczególnych etapów zadania jak i całości”.

 

 

 

 

 

 

X/91/03

28.08.2003

Zmiany uchwały nr VII/69/03 Rady Miejskiej w Jędrzejowie w sprawie zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach gminy.

 

 

 

 

 

 

XI/92/03

11.09.2003

Wyrażenia zgody na dopłaty zwrotne do kapitału Sp. z o.o. PPHU EUROUBOJNIA w Jędrzejowie.

 

 

 

 

 

 

XII/93/03

25.09.2003

Ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu dla potrzeb wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych gminy Jędrzejów – Zarząd Budynków Mieszkaniowych.

 

 

 

 

 

 

XII/94/03

25.09.2003

Przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu publicznego nieruchomości komunalnej oznaczonej w rejestrach ewidencji gruntów wsi Łysaków Drugi jako działka nr 69/7.

 

 

 

 

 

 

XII/95/03

25.09.2003

Przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości komunalnej oznaczonej w rejestrach ewidencji gruntów wsi Przysłów jako działki nr 51/5 i nr 51/6.

 

 

 

 

 

 

XII/96/03

25.09.2003

Przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu publicznego nieruchomości komunalnej oznaczonej w rejestrach ewidencji gruntów wsi Mnichów jako działki nr 369/2, 369/3, 369/4, 369/5.

 

 

 

 

 

 

XII/97/03

25.09.2003

Zmian w budżecie miasta i gminy Jędrzejów n 2003 rok.

 

 

 

 

 

 

XII/98/03

25.09.2003

Zmiany uchwały nr IX/82/03 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 17 lipca 2003 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach gminy.

 

 

 

 

 

 

XIII/99/03

30.10.2003

Uchylenia uchwały nr V/53/03 w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Jędrzejowie na lata 2003-2007.  

Dz. Urz. Nr 276 z dn. 17.12.03

 

 

 

XIII/100/03

30.10.2003

Ustalenia zasad wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Kielcach i Sądu Rejonowego w Jędrzejowie.

 

 

 

 

 

 

XIII/101/03

30.10.2003

Wyboru ławników do  orzekania z zakresu Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Sądzie Okręgowym w Kielcach.

 

 

 

 

 

 

XIII/102/03

30.10.2003

Wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Kielcach.

 

 

 

 

 

 

XIII/103/03

30.10.2003

Wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Jędrzejowie.

 

 

 

 

 

 

XIII/104/03

30.10.2003

Wyboru ławników do orzekania z zakresu Prawa Pracy w Sądzie Rejonowym w Jędrzejowie.

 

 

 

 

 

 

XIII/105/03

30.10.2003

Wprowadzenia zmian w Statucie Sołectwa Borki.

Dz. Urz. Nr 276 z dn. 17.12.2003

 

 

 

XIII/106/03

30.10.2003

Wprowadzenia zmian w Statucie Sołectwa Brus.

Dz. Urz. Nr 276 z dn. 17.12.2003

 

 

 

XII/107/03

30.10.2003

Wprowadzenia zmian w Statucie Sołectwa Brynica Sucha.

Dz. Urz. Nr 276 z dn. 17.12.2003

 

 

 

XIII/108/03

30.10.2003

Wprowadzenia zmian w Statucie Sołectwa Cierno – Zaszosie.

Dz. Urz. Nr 276 z dn. 17.12.2003

 

 

 

XIII/109/03

30.10.2003

Wprowadzenia zmian w Statucie Sołectwa Chorzewa.

Dz. Urz. Nr 276 z dn. 17.12.2003

 

 

 

XIII/110/03

30.10.2003

Wprowadzenia zmian w Statucie Sołectwa Chwaście.

Dz. Urz. Nr 276 z dn. 17.12.2003

 

 

 

XIII/111/03

30.10.2003

Wprowadzenia zmian w Statucie Sołectwa Diament.

Dz. Urz. Nr 276 z dn. 17.12.2003

 

 

 

XII/112/03

30.10.2003

Wprowadzenia zmian w Statucie Sołectwa Gozna.

Dz. Urz. Nr 276 z dn. 17.12.2003

 

 

 

XII/113/03

30.10.2003

Wprowadzenia zmian w Statucie Sołectwa Ignacówka.

Dz. Urz. Nr 276 z dn. 17.12.2003

 

 

 

XII/114/03

30.10.2003

Wprowadzenia zmian w Statucie Sołectwa Jasionna.

Dz. Urz. Nr 276 z dn. 17.12.2003

 

 

 

XII/115/03

30.10.2003

Wprowadzenia zmian w Statucie Sołectwa Książe Skroniów.

Dz. Urz. Nr 276 z dn. 17.12.2003

 

 

 

XII/116/03

30.10.2003

Wprowadzenia zmian w Statucie Sołectwa Kulczyzna.

Dz. Urz. Nr 276 z dn. 17.12.2003

 

 

 

XII/117/03

30.10.2003

Wprowadzenia zmian w Statucie Sołectwa Lasków.

Dz. Urz. Nr 276 z dn. 17.12.2003

 

 

 

XII/118/03

30.10.2003

Wprowadzenia zmian w Statucie Sołectwa Lścin.

Dz. Urz. Nr 276 z dn. 17.12.2003

 

 

 

XIII/119/03

30.10.2003

Wprowadzenia zmian w Statucie Sołectwa Ludwinów.

Dz. Urz. Nr 276 z dn. 17.12.2003

 

 

 

XIII/120/03

30.10.2003

Wprowadzenia zmian w Statucie Sołectwa Łączyn.

Dz. Urz. Nr 276 z dn. 17.12.2003

 

 

 

XIII/121/03

30.10.2003

Wprowadzenia zmian w Statucie Sołectwa Łysaków Kawęczyński.

Dz. Urz. Nr 276 z dn. 17.12.2003

 

 

 

XIII/122/03

30.10.2003

Wprowadzenia zmian w Statucie Sołectwa Łysaków Drugi.

Dz. Urz. Nr 276 z dn. 17.12.2003

 

 

 

XIII/123/03

30.10.2003

Wprowadzenia zmian w Statucie Sołectwa Łysaków pod Lasem.

Dz. Urz. Nr 276 z dn. 17.12.2003

 

 

 

XIII/124/03

30.10.2003

Wprowadzenia zmian w Statucie Sołectwa Mnichów.

Dz. Urz. Nr 276 z dn. 17.12.2003

 

 

 

XIII/125/03

30.10.2003

Wprowadzenia zmian w Statucie Sołectwa Piaski.

Dz. Urz. Nr 276 z dn. 17.12.2003

 

 

 

XIII/126/03

30.10.2003

Wprowadzenia zmian w Statucie Sołectwa Podchojny.

Dz. Urz. Nr 276 z dn. 17.12.2003

 

 

 

XIII/127/03

30.10.2003

Wprowadzenia zmian w Statucie Sołectwa Podlaszcze.

Dz. Urz. Nr 276 z dn. 17.12.2003

 

 

 

XIII/128/03

30.10.2003

Wprowadzenia zmian w Statucie Sołectwa Borów.

Dz. Urz. Nr 276 z dn. 17.12.2003

 

 

 

XIII/129/03

30.10.2003

Wprowadzenia zmian w Statucie Sołectwa Potok Mały.

Dz. Urz. Nr 276 z dn. 17.12.2003

 

 

 

XIII/130/03

30.10.2003

Wprowadzenia zmian w Statucie Sołectwa Potok Wielki.

Dz. Urz. Nr 276 z dn. 17.12.2003

 

 

 

XIII/131/03

30.10.2003

Wprowadzenia zmian w Statucie Sołectwa Prząsław.

Dz. Urz. Nr 276 z dn. 17.12.2003

 

 

 

XIII/132/03

30.10.2003

Wprowadzenia zmian w Statucie Sołectwa Prząsław Mały.

Dz. Urz. Nr 276 z dn. 17.12.2003

 

 

 

XIII/133/03

30.10.2003

Wprowadzenia zmian w Statucie Sołectwa Przysów.

Dz. Urz. Nr 276 z dn. 17.12.2003

 

 

 

XIII/134/03

30.10.2003

Wprowadzenia zmian w Statucie Sołectwa Raków.

Dz. Urz. Nr 276 z dn. 17.12.2003

 

 

 

XIII/135/03

30.10.2003

Wprowadzenia zmian w Statucie Sołectwa Skroniów.

Dz. Urz. Nr 276 z dn. 17.12.2003

 

 

 

XIII/136/03

30.10.2003

Wprowadzenia zmian w Statucie Sołectwa Sudoł.

Dz. Urz. Nr 276 z dn. 17.12.2003

 

 

 

XIII/137/03

30.10.2003

Wprowadzenia zmian w Statucie Sołectwa Węgleniec.

Dz. Urz. Nr 276 z dn. 17.12.2003

 

 

 

XIII/138/03

30.10.2003

Wprowadzenia zmian w Statucie Sołectwa Wilanów.

Dz. Urz. Nr 276 z dn. 17.12.2003

 

 

 

XIII/139/03

30.10.2003

Wprowadzenia zmian w Statucie Sołectwa Wolica.

Dz. Urz. Nr 276 z dn. 17.12.2003

 

 

 

XIII/140/03

30.10.2003

Wprowadzenia zmian w Statucie Sołectwa Wólka.

Dz. Urz. Nr 276 z dn. 17.12.2003

 

 

 

XIII/141/03

30.10.2003

Wprowadzenia zmian w Statucie Sołectwa Zagaje.

Dz. Urz. Nr 276 z dn. 17.12.2003

 

 

 

XIII/142/03

30.10.2003

Udziału Gminy Jędrzejów w tworzeniu Regionalnego Biura Województwa Świętokrzyskiego w Brukseli.

 

 

 

 

 

 

XIII/143/03

30.10.2003

Zmiany uchwały nr IV/43/03 w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych z tytułu wykonywania mandatu.

 

 

 

 

 

 

XIII/144/03

30.10.2003

Wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na których urządzana jest ul. Dr. Kwarty.

 

 

 

 

 

 

XIII/145/03

30.10.2003

Wyrażenia zgody na nieodpłatne przyjęcie przez Gminę Jędrzejów mienia wchodzącego w skład Kolei Dojazdowej.

 

 

 

 

 

 

XIII/146/03

30.10.2003

Przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości komunalnej oznaczonej w rejestrach ewidencji gruntów wsi Podchojny jako działka nr 662.

 

 

 

 

 

 

XIII/147/03

30.10.2003

Przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu publicznego nieruchomości komunalnej oznaczonej w rejestrach ewidencji gruntów wsi Mnichów jako działka nr 796.

 

 

 

 

 

 

XIII/148/03

30.10.2003

Przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości komunalnej oznaczonej w rejestrach ewidencji gruntów wsi Przysów jako działki nr 88/7, nr 86/8.

 

 

 

 

 

 

XIII/149/03

30.10.2003

Przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości komunalnej.

 

 

 

 

 

 

XIII/150/03

30.10.2003

Zmian w budżecie miasta i gminy Jędrzejów na 2003 rok.

 

 

 

 

 

 

XIII/151/03

30.10.2003

Zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach gminy.

 

 

 

 

 

 

XIV/152/03

27.11.2003

Zmian w budżecie miasta i gminy Jędrzejów na 2003 rok.

 

 

 

 

 

 

XIV/153/03

27.11.2003

Zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach gminy.

 

 

 

 

 

 

XIV/154/03

27.11.2003

Rozwiązania porozumienia dotyczącego wykonywania przez gminę Jędrzejów zadań stanowiących Kompetencję Starosty Jędrzejowskiego.

 

 

 

 

 

 

XIV/155/03

27.11.2003

Zmiany uchwały nr I/7/02 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 27.11.2002 w sprawie ustalenia warunków pracy i płacy Burmistrza Miasta Jędrzejowa oraz upoważnienia Przewodniczącego Rady Miejskiej w Jędrzejowie do dokonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza.

 

 

 

 

 

 

XIV/156/03

27.11.2003

Przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości komunalnej oznaczonej w rejestrach ewidencji gruntów wsi Prząsław jako działka nr 168/6.

 

 

 

 

 

 

XIV/157/03

27.11.2003

Zbycia nieruchomości komunalnej na rzecz jej użytkownika wieczystego.

 

 

 

 

 

 

XIV/158/03

27.11.2003

Wyrażenia zgody na oddanie w nieodpłatne użyczenie nieruchomości komunalnej.

 

 

 

 

 

 

XIV/159/03

27.11.2003

Scalenia i podziału nieruchomości położonych w Obr. 04 m. Jędrzejowa u zbiegu ulic Przypkowskiego i Al. J. Piłsudzkiego.

 

 

 

 

 

 

XIV/160/03

27.11.2003

Wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego (apteka) położonego w Jędrzejowie przy ul. 11 – go Listopada 81, na czas nieokreślony.

 

 

 

 

 

 

XIV/161/03

27.11.2003

Wprowadzenia zmian do gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2003.

 

 

 

 

 

 

XV/162/03

10.12.2003

Wprowadzenia opłaty administracyjnej za czynności urzędowe.

Dz. Urz. Nr 268 z dn. 15.12.2003

Zm. XVI/175/03

XV/163/03

10.12.2003

Wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie przez gminę Jędrzejów nieruchomości komunalnej.

 

 

 

 

 

 

XV/164/03

10.12.2003

Zbycia nieruchomości komunalnej na rzecz jej użytkowników wieczystych.

 

 

 

 

 

 

XV/165/03

10.12.2003

Oddania nieruchomości komunalnej w użytkowanie wieczyste i sprzedaży budynków usytuowanych na tej nieruchomości w drodze przetargu. 

 

 

 

 

 

 

XV/166/03

10.12.2003

Ustalenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2004 oraz poboru tego podatku w drodze inkasa.

Dz. Urz. Nr 268 z dn. 15.12.2003

Uchylona : XXVIII/260/04

XV/167/03

10.12.2003

Zwolnień od podatku od nieruchomości .

Dz. Urz. Nr 268 z dn. 15.12.2003

 

 

 

XV/168/03

10.12.2003

Podatku rolnego na 2004 rok oraz poboru tego podatku w drodze inkasa.

Dz. Urz. Nr 268 z dn. 15.12.2003

 

 

 

XV/169/03

10.12.2003

Określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek rolny, podatek leśny oraz podatek od nieruchomości.

Dz. Urz. Nr 268 z dn. 15.12.2003

 

 

 

XV/170/03

10.12.2003

Ustalenia wysokości stawek podatku od posiadania psów, określenia terminów jego płatności oraz poboru w roku 2004.

Dz. Urz. Nr 268 z dn. 15.12.2003

 

 

 

XV/171/03

10.12.2003

Ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2004.

Dz. Urz. Nr 268 z dn. 15.12.2003

Uchylona: XXVIII/263/04

XV/172/03

10.12.2003

Zmiany uchwały nr XIV/153/03 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 27 listopada 2003 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach gminy.

 

 

 

 

 

 

XVI/173/03

29.12.2003

Zmian w budżecie miasta i gminy na 2003 rok.

 

 

 

 

 

 

XVI/174/03

29.12.2003

Zmiany Statutu Związku Międzygminnego „Ekologia” z siedzibą w Jędrzejowie.

 

 

 

Zm. XXVIII/253/04

XVI/175/03

29.12.2003

Zmiany uchwały nr XV/162/03 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 10 grudnia 2003 roku w sprawie wprowadzenia opłaty administracyjnej za czynności urzędowe.

Dz. Urz. Nr 285 z dn. 31.12.2003

 

 

 

XVII/176/04

29.01.2004

Przyjęcia rezygnacji radnej Janiny Szerniawa z funkcji Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Zdrowotnej RM w Jędrzejowie.

 

 

 

 

 

 

XVII/177/04

29.01.2004

Wyboru Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Zdrowotnej RM w Jędrzejowie.

 

 

 

 

 

 

 XVII/178/04

29.01.2004

Przyjęcia planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Jędrzejowie na rok 2004.

 

 

 

 

 

 

  XVII/179/04

29.01.2004

Obniżenia wysokości składników procentowych stanowiących o wysokości dodatku mieszkaniowego.

Dz.Urz. Nr 34 z dn.9.03.2004

 

 

 

XVII/180/04

29.01.2004

Przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu publicznego nieruchomości komunalnej zabudowanej, oznaczonej w rejestrach ewidencji gruntów Obr. 04 miasta Jędrzejowa jako działka nr 458.

 

 

 

 

 

 

XVII/181/04

29.01.2004

Przeznaczenia do zbycia w drodze przetargu publicznego zabudowanej nieruchomości komunalnej położonej przy ulicy Głowackiego.

 

 

 

 

 

 

XVII/182/04

29.01.2004

Wystąpienia z wnioskiem o dokonanie zmiany granic administracyjnych miasta Jędrzejowa i wsi Książe-Skroniów.

 

 

 

 

 

 

XVII/183/04

29.01.2004

Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2004.

Dz.Urz.Nr 34 z dn.09.03.04

Zm:XX/201/04

Zm:XXVIII/252/04

XVIII/184/04

26.02.2004

Uchwalenia budżetu miasta i gminy na rok 2004.

Dz.Urz.Nr 60 z dn. 28.04.04

 

 

 

XVIII/185/04

26.02.2004

Zmiany uchwały Nr II/9/02 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Jędrzejów.

Dz.Urz.Nr 60 z dn. 28.04.04

 

 

 

XVIII/186/04

26.02.2004

Wystąpienia Gminy Jędrzejów ze Związku Gmin Rolniczych i Ekologicznych „EKOROL” z siedzibą w Kielcach.

 

 

 

 

 

 

XVIII/187/04

26.02.2004

Uchwalenia Regulaminu Porządkowego Targowicy Miejskiej w Jędrzejowie przy ulicy Głowackiego

Dz.Urz.nr 77 z dn. 20.05.04

 

 Uchwała straciła moc patrz uchwała XLI/377/13 z dnia 3 października 2013r.

 

XIX/188/04

25.03.2004

Przyjęcia strategii w zakresie bezpieczeństwa  dla Miasta i Gminy Jędrzejówka rok 2004.

 

 

 

 

 

 

XIX/189/04

25.03.04

Zmiany Uchwały Nr L/450/02 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 9 października 2002 r. w sprawie wynajmu pomieszczeń na gabinety stomatologiczne dla lekarzy stomatologów oraz sprzętu stomatologicznego.

 

 

 

 

 

 

XIX/190/04

25.03.2004

Przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości komunalnej.

 

 

 

 

 

 

XIX/191/04

25.03.2004

Przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości położonej u zbiegu ulic Przypkowskiego i Al. Piłsudzkiego

 

 

 

 

 

 

XIX/192/04

25.03.2004

Wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości położonej w obr. 05 m. Jędrzejowa oznaczonej, jako działki Nr Nr 322, 339, stanowiącej własność Gminy Jędrzejów służebnością gruntową.

 

 

 

 

 

 

XIX/193/04

25.03.2004

Określenia stawek opłat za składowanie odpadów na Składowisku Odpadów Komunalnych w Potoku Małym.

Dz.Urz.Nr71 z dn. 13.05.2004

Uchwalona XXVI/243/04

XIX/194/04

25.03.2004

Uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Jędrzejowie na lata 2004-2006

Dz.Urz.Nr 71 z dn. 13.05.04

Zm: XXXI/287/05

XIX/195/04

25.03.2004

Zaciągania kredytu na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowych dochodach gminy.

 

 

 

 

 

 

XX/196/04

28.04.2004

Przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta i gminy Jędrzejów za rok 2003 oraz udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Jędrzejowa.

Dz.Urz.Nr 110 z dn. 8.07.04

 

 

 

XX/197/04

28.04.2004

Przyjęcia koncepcji modernizacji oczyszczalni ścieków w Piaskach.

 

 

 

 

 

 

XX/198/04

28.04.2004

Utworzenia obwodów głosowania w Szpitalu w Jędrzejowie i Domu Pomocy Społecznej w Mnichowie dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Dz.Urz.Nr 77 z dn. 20.05.04

 

 

 

XX/199/04

28.4.2004

Uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej Miasta i Gminy w Jędrzejowie.

Dz.Urz.Nr 122 z dn.20.07.04

Zmiany: XXXIX/347/05 z dnia 29 IX 2005 r.

XX/200/04

28.04.2004

Zmiany uchwały Nr XVI/117/95 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dn.28 grudnia 1995 roku w sprawie utworzenia Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Jędrzejowie.

Dz.Urz.Nr 122 z dn.20.07.04

Uchylona: XLIII/367/05 z dnia 29 grudnia 2005 r.

XX/201/04

28.04.2004

Przeprowadzenia zmiany w uchwale Nr XVII/183/04 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dn. 29 stycznia 2004 roku w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2004.

Dz.Urz.Nr 110 z dn.8.07.04

 

 

 

XX/202/04

28.04.2004

Utworzenia środków specjalnych przy Gminnym Zespole Obsługi Szkół i Przedszkoli w Jędrzejowie i Ośrodku Pomocy Społecznej w Jędrzejowie.

 

 

 

 

 

 

XX/203/04

28.04.2004

Przystąpienia gminy Jędrzejów do porozumienia o współpracy w zakresie przygotowania dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku aplikacyjnego projektu pod nazwą „e-świętokrzyskie” tworzonego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na lata 2004-2006.

 

 

 

 

 

 

XX/204/04

28.04.2004

Wysokości stawek opłat za zajęcia pasa drogowego.

Dz.Urz.Nr 110 z dn.8.07.04

 

Uchwała została zmieniona przez uchwałę nr. XIX/158/19 z dnia 30.12.2019r.

 

XX/205/04

28.04.2004

Przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu publicznego nieruchomości komunalnej oznaczonej w rejestrach ewidencji gruntów obr.03.m. Jędrzejowa jako działka nr 210, położona przy ul.Klasztornej.

 

 

 

 

 

 

XX/206/04

28.04.2004

Wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości do zasobu komunalnego.

 

 

 

 

 

 

XX/207/04

28.04.2004

Ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu dla potrzeb wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych gminy Jędrzejów – Zakład Remontowo Budowlany przy Urzędzie Miejskim w Jędrzejowie.

 

 

 

 

 

 

XX/208/04

28.04.2004

Zatwierdzenia taryfy Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Jędrzejowie za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

 

 

 

 

 

 

XXI/209/04

24.06.2004

Nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Jędrzejowie.

Dz.Urz.Nr 143 z dn. 17.08.04

 

 

 

XXI/210/04

24.06.2004

Zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na dofinansowanie inwestycji pn. „Budowa wagi samochodowej” dla składowiska Odpadów Komunalnych w Potoku Małym.

 

 

 

 

 

 

XXI/211/04

24.06.2004

Określenia stawek opłat za składowanie odpadów na Składowisku Odpadów Komunalnych w Potoku Małym.

Dz.Urz.Nr 143 z dn. 17.08.04

 

 

 

XXI/212/04

24.06.2004

Przystąpienia do sporządzenia zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pomiędzy Al. J.Piłsudzkiego, ul. Przypkowskiego i Szkołą Podstawową Nr 2 na obszarze miasta Jędrzejów.

 

 

 

 

 

 

XXI/213/04

24.06.2004

Zbycia nieruchomości komunalnej na rzecz jej użytkowników wieczystych.

 

 

 

 

 

 

XXI/214/04

24.06.2004

Zbycia nieruchomości komunalnej na rzecz jej użytkowników wieczystych.

 

 

 

 

 

 

XXI/215/04

14.06.2004

Przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości komunalnej.

 

 

 

 

 

 

XXI/216/04

24.06.2004

Wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości komunalnej na okres dłuższy niż trzy lata.

 

 

 

 

 

 

XXI/217/04

24.06.2004

Wyrażenia opinii dotyczącej zgody na kontynuację w 2005 roku inwestycji pn. „Budowa boisk przy zespole Szkół w Jędrzejowie”.

 

 

 

 

 

 

XXII/218/04

02.07.2004

Wyrażenia zgody na zawarcie umowy na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Budowa boisk przy Zespole Szkół w Jędrzejowie”.

 

 

 

 

 

 

XXIII/219/04

26.08.2004

Nadania nazwy „Kacpra Niemirskiego” ulicy położonej w obrębie 05 miasta Jędrzejowa, oznaczonej w rejestrze ewidencji gruntów jako działka nr 588.

 

 

 

 

 

 

XXIII/220/04

26.08.2004

Stanowiska dotyczącego przeniesienia siedziby Regionalnej Dyrekcji Lasów państwowych z radomia do Kielc.

 

 

 

 

 

 

XXIII/221/04

26.08.2004

Zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycie w planowanych dochodach gminy.

 

 

 

 

 

 

XXIII/222/04

26.08.2004

Wyrażenia zgody na kontynuację w 2005 roku inwestycji pn. „Budowa II etapu chodnika” w ciągu drogi krajowej nr 78 na odcinku w km 199+232 do km 199+695,05 strona lewa w miejscowości Piaski.

 

 

 

 

 

 

XXIII/223/04

26.08.2004

Określenia zasad i trybu udzielania pomocy w dożywianiu uczniów szkół podstawowych i gimnazjów.

Dz.Urz.Nr 176 z dn. 12.10.04

 

 

 

XXIII/224/04

26.08.2004

Pozbawienia drogi gminnej kategorii drogi publicznej.

 

 

 

 

 

 

XXIII/225/04

26.08.2004

Nabycia nieruchomości na własność Gminy Jędrzejów.

 

 

 

 

 

 

XXIII/226/04

26.08.2004

Nabycia nieruchomości na własność Gminy Jędrzejów.

 

 

 

 

 

 

XXIII/227/04

26.08.2004

Przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu publicznego nieruchomości komunalnej, zabudowanej,  oznaczonej w rejestrach ewidencji gruntów obr. 04 miasta Jędrzejowa jako działka nr 257/1.

 

 

 

 

 

 

XXIII/228/04

26.08.2004

Wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości komunalnej na okres dłuższy niż trzy lata.

 

 

 

 

 

 

XXIII/229/04

26.08.204

Ustalenia szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Jędrzejów.

Dz.Urz.Nr 176 z dn. 12.10.04

 

 

 

XXIII/230/04

26.08.2004

Uchwalenia „Planu gospodarki odpadami dla Gminy Jędrzejów”.

 

 

 

 

 

 

XXIII/231/04

26.08.2004

Zmian w budżecie Miasta i Gminy Jędrzejów na 2004 rok.

 

 

 

Uchylona: XXIII/231/04 z dn. 2 września 2004 r.

XXIII/232/04

26.08.2004

Wyrażenia zgody na realizację projektu „E-Świętokrzyskie” w ramach Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego na lata 2004-2006.

 

 

 

 

 

 

XXIII/233/04

26.08.2004

Zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu Jędrzejowskiego w sprawie ograniczenia działalności ZOZ w Jędrzejowie poprzez likwidację Oddziału Ginekologiczno – Położniczego i Oddziału Noworodkowego oraz Bloku Operacyjnego Nr 2.

 

 

 

 

 

 

XXIII/234/04

26.08.2004

Współdziałaniu z Gminami Sędziszów, Wodzisław i Słupia Jędrzejowska w sprawie realizacji wspólnych inwestycji komunalnych współfinansowanych z Funduszu Spójności.

 

 

 

Zm: XXVII/246/04

XXIV/235/04

02.09.2004

Zmian w budżecie Miasta i Gminy Jędrzejów na 2004 rok.

 

 

 

 

 

 

XXV/236/04

29.09.2004

Ograniczenia działalności Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Jędrzejowie poprzez likwidację Poradni Medycyny Pracy i Poradni Leczenia Uzależnień.

Dz.Urz.Nr 213 poz. 2796 z dn. 6.12.2004

 

 

 

XXVI/237/04

28.10.204

Zmiany w budżecie Miasta i Gminy Jędrzejów na 2004 rok.

 

 

 

 

 

 

XXVI/238/04

28.10.2004

Zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach gminy.

 

 

 

 

 

 

XXVI/239/04

28.10.2004

Zmiany uchwały Nr I/7/02 zmienionej uchwałą Nr XIV/155/03 Rady Miejskiej w Jędrzejowie w sprawie ustalenia warunków pracy i płacy Burmistrza Miasta Jędrzejowa oraz upoważnienia Przewodniczącego Rady Miejskiej w Jędrzejowie do dokonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec burmistrza.

 

 

 

 

 

 

XXVI/240/04

28.10.2004

Wyrażenia zgody na zmianę nieruchomości komunalnej na nieruchomość stanowiącą  własność osoby fizycznej.

 

 

 

 

 

 

XXVI/241/04

28.10.2004

Nabycia nieruchomości na własność Gminy Jędrzejów

 

 

 

 

 

 

XXVI/242/04

28.10.2004

Nieodpłatnego nabycia na własność Gminy Jędrzejów nieruchomości stanowiących własność osób fizycznych, położonych we wsi Lasków.

 

 

 

 

 

 

XXVI/243/04

28.10.2004

Uchylenia uchwały Nr XIX/193/04 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 25 marca 2004 roku w sprawie określenia stawek opłat za składowanie odpadów na Składowisku Odpadów Komunalnych w Potoku Małym.

Dz.Urz.Nr 214 poz. 2820 z dn. 7.12.2004

 

 

 

XXVII/244/04

15.11.2004

Zmiany w budżecie Miasta i Gminy Jędrzejowa na 2004 rok.

 

 

 

 

 

 

XXVII/245/04

15.11.204

Zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na dofinansowanie inwestycji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Mieszka I i Dojazd w Jędrzejowie”.

 

 

 

 

 

 

XXVII/246/04

15.11.2004

Zmiany uchwały Nr XXIII/234/04 z dnia 26 sierpnia 2004 r. o współdziałaniu z Gminami Sędziszów, Wodzisław i Słupia Jędrzejowska w sprawie realizacji wspólnych inwestycji współfinansowanych z Funduszu „Spójności”.

 

 

 

 

 

 

XXVII/247/04

15.11.2004

Wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Jędrzejów.

 

 

 

 

 

 

XXVII/248/04

15.11.2004

Przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Jędrzejów.

 

 

 

 

 

 

XXVIII/249/04

09.12.2004

Uchwalenia programu współpracy Gminy Jędrzejów na rok 2005 z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

Dz.Urz.Nr 37 poz 499 z dn. 21.02.2005

 

 

 

XXVIII/250/04

09.12.2004

Trybu postępowania o udzielenie z budżetu gminy dotacji podmiotom, nie zaliczonym do sektora finansów publicznych, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zaleconego zadania.

Dz.Urz.Nr 37 poz 500 z dn. 21.02.2005

 

 

 

XXVIII/251/04

09.12.2004

Zmian w budżecie Miasta i Gminy Jędrzejów na 2004 rok.

 

 

 

 

 

 

XXVIII/252/04

09.12.2004

Wprowadzenia zmian w : Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2004.

Dz.Urz.Nr 37 poz 501 z dn. 21.02.2005

 

 

 

XXVIII/253/04

09.12.2004

Zmiany uchwały Nr XVI/174/03 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 29 grudnia 2003 roku w sprawie zmiany Statutu Związku Międzygminnego „Ekologia” z siedzibą w Jędrzejowie.

 

 

 

 

 

 

XXVIII/254/04

09.12.2004

Wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Jędrzejów.

 

 

 

 

 

 

XXVIII/255/04

09.12.2004

Wyrażenia zgody na zmianę nieruchomości komunalnej na nieruchomość stanowiącą własność osoby fizycznej.

 

 

 

 

 

 

XXVIII/256/04

09.12.2004

Wyrażenia zgody na zmianę nieruchomości komunalnej na nieruchomość stanowiącą własność osoby fizycznej.

 

 

 

 

 

 

XXVIII/257/04

09.12.2004

Wyrażenia zgody na zmianę nieruchomości komunalnej na nieruchomość stanowiącą współwłasność osób fizycznych.

 

 

 

 

 

 

XXVIII/258/04

09.12.2004

Określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek rolny, podatek leśny oraz podatek od nieruchomości.

Dz.Uch.Nr 236 poz 3307 z dn. 17.12.2004

Uchylona: XLII/357/05 z dnia 29 listopada 2005 r.

XXVIII/259/04

09.12.2004

Obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2005 rok.

Dz.Uch.Nr 236 poz 3308 z dn. 17.12.2004

 

 

 

XXVIII/260/04

09.12.2004

Ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2005 rok.

Dz.Uch.Nr 236 poz 3309 z dn. 17.12.2004

Uchylona: XLII/359/05 z dnia 29 listopada 2005 r.

XXVIII/261/04

09.12.2004

Ustalenia wysokości podatku od posiadania psów, określenia terminów płatności oraz jego poboru w 2005 roku.

Dz.Uch.Nr 236 poz 3310 z dn.17.12.2004

Uchylona: XLII/360/05 z dnia 29 listopada 2005 r.

XXVIII/262/04

09.12.2004

Zarządzenia poboru podatków i opłat w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkasa,.

Dz.Uch.Nr 236 poz 3311 z dn. 17.12.2004

 

 

 

XXVIII/263/04

09.12.2004

Ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2005.

Dz.Uch.Nr 236 poz 3312 z dn. 17.12.2004

Zm: XXIX/265/04

Uchylona: XLII/361/05 z dnia 29 listopada 2005 r.

XXVIII/264/04

09.12.2004

Wyrażenia zgody na rozpoczęcie prac związanych z realizacją inwestycji pn. „Budowa budynku handlowo-usługowo-mieszkalnego” wraz z przyłączami infrastruktury technicznej przy ul. Kościelnej w Jędrzejowie.

 

 

 

 

 

 

XXIX/265/04

30.12.2004

Zmiany uchwały Nr XXVIII/263/04 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 9 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2005.

 

 

 

Uchylona: XLII/361/05 z dnia 29 listopada 2005 r.

XXIX/266/04

30.12.2004

Wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości komunalnej na nieruchomość stanowiącą współwłasność osób fizycznych.

 

 

 

 

 

 

XXIX/267/04

30.12.204

Zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Brusie i utworzenia w Brusie filii Szkoły Podstawowej w Rakowie.

 

 

 

 

 

 

XXIX/268/04

30.12.2004

Zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Zagaju i utworzenia w Zagaju filii Szkoły Podstawowej Nr 2 w Jędrzejowie.

 

 

 

 

 

 

XXIX/269/04

30.12.2004

Zmian w budżecie Miasta i Gminy Jędrzejowa na 2004 rok.

 

 

 

 

 

 

XXX/270/05

24.02.2005

Uchwalenia budżetu miasta i gminy na 2005 rok

 Dz. Urz. Nr 95 poz.1230   z dn. 09.05.2005 

 

 

 

XXX/271/05

24.02.2005

Przyjęcia planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Jędrzejowie na 2005 rok

 

 

 

 

 

 

XXX/272/05

24.02.2005

Wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości komunalnej na nieruchomość stanowiącą współwłasność osób fizycznych

 

 

 

 

 

 

XXX/273/05

24.02.2005

Desygnowania przedstawicieli organu prowadzącego do komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły podstawowej w Rakowie

 

 

 

 

 

 

XXX/274/05

24.02.2005

Likwidacji Szkoły Podstawowej w Brusie na rzecz przekształcenia tejże szkoły w Filię Szkoły Podstawowej w Rakowie

Dz. Urz. Nr 95 poz. 1231 z dn. 09.05.2005

 

 

 

XXX/275/05

24.02.2005

Likwidacji Szkoły Podstawowej w Zagaju na rzecz przekształcenia tejże szkoły w Filię Szkoły Podstawowej nr 2 w Jędrzejowie

Dz. Urz. Nr 95 poz. 1232 z dn. 09.05.2005

 

 

 

XXX/276/05

24.02.2005

Zapewnienia warunków do osiedlenia się w Polsce rodziny repatriantów z Kazachstanu

 

 

 

 

 

 

XXX/277/05

24.02.2005

Współpracy Gminy Jędrzejów ze społecznością lokalna miasta Richenbach im Votlland (Republika Federalnych Niemiec)

 

 

 

 

 

 

XXX/278/05

24.02.2005

Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2005 rok

Dz. Urz. Nr 95 poz. 1233 z dn. 09.05.2005

Zm: XLI/364/05 z dnia 29 listopada 2005 r.

XXXI/279/05

23.03.2005

W sprawie zmiany obwodu szkolnego dla dzieci z klas IV- VI z miejscowości : Brus ,Gozna , Wygoda

Dz. Urz. Nr 139 poz. 1745 z dn. 29.06.2005

 

 

 

XXXI/280/05

23.03.2005

Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym

Dz. Urz. Nr 119 poz. 1488 06.06.2005

Zm:XXXIV/322/05

XXXI/281/05

23.03.2005

Przyjęcia regulaminu wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gmine Jędrzejów oraz regulaminu zasad przyznawania wypłacania i wysokości nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego i dodatku wiejskiego oraz zasad przyznawania pozostałych świadczeń związanych ze stosunkiem pracy nauczyciela w roku 2005

Dz. Urz. Nr 139 poz. 1746 z dn. 29.06.2005

Uchylona: XLIII/368/05 z dnia 29 grudnia 2005 r.

XXXI/282/05

23.03.2005

Wyrażenia zgody na zastosowanie bonifikaty od pierwszej opłaty rocznej przy oddaniu w wieczyste użytkowanie nieruchomości komunalnej

 

 

 

 

 

 

XXXI/283/05

23.03.2005

Uchwalenia opinii o projekcie aglomeracji powyżej 2000 RLM Gminy Jędrzejów

 

 

 

 

 

 

XXXI/284/05

23.03.2005

Uchwalenia „Programu ochrony środowiska dla Gminy Jędrzejów”

 

 

 

 

 

 

XXXI/285/05

23.03.2005

Uchwalenia wieloletniego programu inwestycyjnego na lata 2005-2008

 

 

 

Uchylona : XXXIII/303/05 26.04.2005

XXXI/286/05

23.03.2005

Zmiany statutu Zarządu Budynków Mieszkalnych w Jędrzejowie

Dz. Urz. Nr 139 poz. 1747 z dn. 29.06.2005

 

 

 

XXXI/287/05

23.03.2005

Zmieniająca uchwałę nr XIX/194/04 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 25 marca2004roku w sprawie uchwalenia wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Jędrzejowie na lata 2004-2006

Dz. Urz. Nr 139 poz. 1748 z dn. 29.06.2005

 

 

 

XXXI/288/05

23.03.2005

Zamiaru utworzenia Zakładu Budżetowego pod nazwa „Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Jędrzejowie”

 

 

 

 

 

 

XXXII/289/05

23.03.2005

Zmieniająca uchwałe Nr XLV/414/02 z dnia 25 kwietnia 2002 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej i sposobu jej poboru, określenie inkasentów i wynagrodzenia za pobór tej opłaty

Dz. Urz. Nr 19 poz. 1749 z dn. 29.06.2005

 

 Uchwała straciła moc patrz uchwała XLI/378/13 z dnia 3 października 2013r.

 

XXXIII/290/05

26.04.2005

Przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta i Gminy Jędrzejów za 2004 rok oraz udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Jędrzejowa

Dz. Urz. Nr 198 poz. 2348 z dn. 19.08.2005

 

 

 

XXXIII/291/05

26.04.205

Odwołania Przewodniczącego Rady Miejskiej w Jędrzejowie

 

 

 

 

 

 

XXXIII/292/05

26.04.2005

Wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Jędrzejowie

 

 

 

 

 

 

XXXIII/293/05

26.04.2005

Odwołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Jędrzejowie

 

 

 

 

 

 

XXXIII/294/05

26.04.2005

W sprawie odwołania wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Jędrzejowie

 

 

 

 

 

 

XXXIII/295/05

26.04.2005

W sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Jędrzejowie

 

 

 

 

 

 

XXXIII/296/05

26.04.2005

Odwołania Przewodniczącego Komisji Budżetu i Mienia Komunalnego Rady miejskiej w Jędrzejowie

 

 

 

 

 

 

XXXIII/297/05

26.04.2005

W sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Jędrzejowie

 

 

 

 

 

 

XXXIII/298/05

26.04.2005

Odwołania Przewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Jędrzejowie

 

 

 

 

 

 

XXXIII/299/05

26.04.2005

Uchylenia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych

 

 

 

 

 

 

XXXIII

26.04.2005

Zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

Dz. Urz. Nr 198 poz. 2349 z dn. 19.07.2005

 

 

 

XXXIII/301/05

26.04.2005

Wyrażenia opinii dotyczącej likwidacji  Szpitala im. Jędrzeja Śniadeckiego  w Katowicach działającego jako samodzielny publiczny Z.O.Z.

 

 

 

 

 

 

XXXIII/302/05

26.04.2005

Wyrażenia opinii dotyczącej likwidacji szpitala im. Jędrzeja Śniadeckiego w Katowicach działającego jako samodzielny publiczny Z.O.Z.

 

 

 

 

 

 

XXXIII/303/05

26.04.2005

Uchylenia wieloletniego programu inwestycyjnego na lata 2005-2008

 

 

 

 

 

 

XXXIV/304/05

24.05.2005

Odwołania wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Jędrzejowie

 

 

 

 

 

 

XXXIV/305/05

24.05.2005

Wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Jędrzejowie

 

 

 

 

 

 

XXXIV/306/05

24.05.2005

Przyjęcia rezygnacji z członkostwa w Komisji Budżetu Imienia Komunalnego Rady Miejskiej w Jędrzejowie

 

 

 

 

 

 

XXXIV/307/05

24.05.2005

Wyboru członków Komisji Budżetu i Mienia Komunalnego Rady Miejskiej w Jędrzejowie

 

 

 

 

 

 

XXXIV/308/05

24.05.2005

Wyboru Przewodniczącego Komisji Budżetu i Mienia Komunalnego Rady Miejskiej w Jędrzejowie

 

 

 

 

 

 

XXXIV/309/05

24.05.2005

Przyjęcia rezygnacji z członkostwa w Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Jędrzejowie

 

 

 

 

 

 

XXXIV/310/05

24.05.2005

Wyboru członka Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Jędrzejowie

 

 

 

 

 

 

XXXIV/311/05

24.05.2005

Przyjęcia rezygnacji z członkostwa w Komisji Oświaty , Kultury Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Miejskiej w Jędrzejowie

 

 

 

 

 

 

XXXIV/312/05

24.05.2005

Przyjęcia rezygnacji z członkostwa w Komisji Oświaty , Kultury Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Miejskiej w Jędrzejowie

 

 

 

 

 

 

XXXIV/313/05

24.05.2005

Przyjęcia rezygnacji z członkostwa w Komisji Oświaty , Kultury Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Miejskiej w Jędrzejowie

 

 

 

 

 

 

XXXIV/314/05

24.05.2005

W sprawie wyboru członków Komisji Oświaty, Kultury Zdrowia i Opieki Społecznej Rady miejskiej w Jędrzejowie

 

 

 

 

 

 

XXXIV/315/05

24.05.2005

Przyjęcia rezygnacji z członkostwa w Komisji Rolnictwa i Integracji z Unia Europejską Rady miejskiej w Jędrzejowie

 

 

 

 

 

 

XXXIV/316/05

24.05.2005

Wyboru członka Komisji Rolnictwa i Integracji z Unia Europejską Rady Miejskiej w Jędrzejowie

 

 

 

 

 

 

XXXIV/317/05

24.05.2005

Przyjęcia rezygnacji z członkostwa w Komisji Gospodarki komunalnej i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Jędrzejowie

 

 

 

 

 

 

XXXIV/318/05

24.05.2005

Wyborów członków Komisji Gospodarki Komunalnej i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Jędrzejowie

 

 

 

 

 

 

XXXIV/319/05

24.05.2005

Wyboru Przewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Jędrzejowie

 

 

 

 

 

 

XXXIV/320/05

24.05.2005

Zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia  w planowanych dochodach gminy

 

 

 

 

 

 

XXXIV/321/05

24.05.2005

Bankowej obsługi budżetu Gminy Jędrzejów i jednostek organizacyjnych

 

 

 

 

 

 

XXXIV/322/05

24.05.2005

Zmieniająca uchwałę Nr XXXI/280/05 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 23 marca 2005 w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym

Dz. Urz. Nr 119 poz. 1489 z dn. 06.06.2005

 

 

 

XXXIV/323/05

24.05.2005

Zwolnienia osób bezrobotnych opłaty za wpis do ewidencji działalności gospodarczej

Dz. Urz. Nr 210 poz. 2488 z dn. 31.08.2005

 

 

 

XXXIV/324/05

24.05.2005

Utworzenia Zakładu Budżetowego pod nazwą „Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Jędrzejowie

Dz. Urz. Nr 210 poz. 2489 z dn. 31.08.2005

 

 

 

XXXIV/325/05

24.05.2005

Ustalenia najniższego wynagrodzenia w I-szej kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu w złotych do sporządzenia tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników zatrudnionych w zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w Jędrzejowie

 

 

 

 

 

 

XXXV/326/05

10.06.2005

Stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Burmistrza Miasta Jędrzejowa

 

 

 

 

 

 

XXXVI/327/05

27.06.2005

Zmiany w podziale miasta i gminy Jędrzejów na obwody głosowania

Dz. Urz. Nr 209 poz. 2454 z dn. 30.08.2005

 

 

 

XXVI/328/05

27.06.2005

Utworzenia odrębnych obwodów głosowania w przedterminowych wyborach burmistrza Miasta Jędrzejowa

Dz. Urz. Nr 209 poz. 2455 z dn. 30.08.2005

 

 

 

XXXVI/329/05

27.06.2005

Zmian w budżecie miasta i gminy na 2005 rok

 

 

 

 

 

 

XXXVI/330/05

27.06.2005

Zmiany uchwały Nr III/38/03 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dniz 9 stycznia 2003 roku w sprawie powołania Rady Społecznej  Z POZ w Jędrzejowie

 

 

 

 

 

 

XXXVII/331/05

28.06.2005

Utworzenia obwodu glosowania  w Z.O.Z. – Szpital w Jędrzejowie i DPS w Mnichowie w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP oraz w wyborach na Prezydenta RP

Dz. Urz. Nr 209 poz. 2456 z dn. 30.08.2005

 

 

 

XXXVIII/332/05

11.08.2005

Wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Jędrzejów

 

 

 

 

 

 

XXXVIII/333/05

11.08.2005

Wrażenia zgody na  nieodpłatnie  nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Jędrzejów

 

 

 

 

 

 

XXXVIII/334/05

11.08.2005

Wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Jędrzejów

 

 

 

 

 

 

XXXVIII/335/05

11.08.2005

Przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości komunalnej

 

 

 

 

 

 

XXXVIII/336/05

11.08.2005

Nałożenia na ZPOZ w Jędrzejowie obowiązku wykonania dodatkowego zadania

 

 

 

 

 

 

XXXVIII/337/05

11.08.2005

Zatwierdzenia zmian w statusie ZPOZ w Jędrzejowie

 

 

 

 

 

 

XXXVIII/338/05

11.08.2005

Opinii do projektu programu restauracyjnego ZPOZ w Jędrzejowie

 

 

 

 

 

 

XXXVIII/339/05

11.08.2005

Prognozy taryf za dostarczanie wody odprowadzanie ścieków z urządzeń sieci komunalnej w gminie Jędrzejów na lata 2005-2030

 

 

 

 

 

 

XXXVIII/340/05

11.08.2005

Przystąpienia Gminy Jędrzejów do stowarzyszenia pod nazwa:      Stowarzyszenie „Szlak Staropolski”

 

 

 

 

 

 

XXXVIII/341/05

11.08.2005

Ustalenia warunków pracy i płacy Burmistrza Miasta Jędrzejowa oraz upoważnienia Przewodniczącego Rady Miejskiej w Jędrzejowie do dokonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza

 

 

 

 

 

 

XXXIX/342/05

29.09.2005

Zmian w budżecie miasta i gminy na 2005 rok

 

 

 

 

 

 

XXXIX/343/05

29.09.2005

Zaciągnięcia kredytu na sfinalizowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach gminy

 

 

 

 

 

 

XXXIX/344/05

29.09.2005

Przyjęcia rezygnacji z członkostwa w Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Jędrzejowie

 

 

 

 

 

 

XXXIX/345/05

29.09.2005

Wyboru członku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Jędrzejowie

 

 

 

 

 

 

XXXIX/346/05

29.09.2005

Zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Jędrzejowie  przeprowadzenia kontroli

 

 

 

 

 

 

XXXIX/347/05

29.09.2005

Wprowadzenia zmian w statucie Ośrodka Pomocy społecznej Miasta i Gminy w Jędrzejowie

Dz. Urz. Nr 273 poz. 3382

Z dn. 2 XII. 2005

Zmiany: XL/354/05

XXXIX/348/05

29.09.2005

Wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Jędrzejów

 

 

 

 

 

 

XXIX/349/05

29.09.2005

Wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie udziału we własności nieruchomości na rzecz Gminy Jędrzejów

 

 

 

 

 

 

XXXIX/350/05

29.09.2005

Wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie prawa wieczystego użytkowania nieruchomości na rzecz Gminy Jędrzejów

 

 

 

 

 

 

XXXIX/351/05

29.09.2005

Wprowadzenia Zmian do uchwały Nr VI/58/03 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 28 kwietnia 2003 w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Jędrzejów

Dz. Urz. Nr 269 poz. 3327

Z dn. 29 XI. 2005

 

 Uchwała straciła moc patrz uchwała LIX/490/14 z dnia 30.10.2014r.

XL/352/05

26.10.2005

Zmieniająca Uchwałę Nr XLVI/426/02 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 23 maja 2002 roku w sprawie zasad zbywania lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Jędrzejów

Dz. Urz. Nr 269 poz. 3328

Z dn. 29 XI. 2005

 

 

 

XL/353/05

26.10.2005

Udzielenia bonifikaty od opłat za przekształcenie prawa wieczystego w prawo własności

 

 

 

 

 

 

XL/354/05

26.10.2005

 Zmiany Uchwały Nr XXXIX/347/05 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 29 września 2005 roku w sprawie wprowadzenia  zmian  w statucie Ośrodka Pomocy Społecznej Miasta i Gminy w  Jędrzejowie

Dz. Urz. Nr 273 poz. 3383

Z dn. 2 XII. 2005

 

 

 

XLI/355/05

08.11.2005

Pomocy Publicznej i restrukturyzacji finansowej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Jędrzejowie

Dz. Urz. Nr 1 poz. 3 z dn. 3 I. 2006 r.

 

 

 

XLII/356/05

29 XI. 2005.

Zmian w budżecie miasta i gminy na 2005 rok.

 

 

 

 

 

 

XLII/357/05

29 XI. 2005.

Określenia wzorów formularzy i deklaracji na podatek rolny, podatek leśny oraz podatek od nieruchomości.

Dz. Urz. Nr 278 poz. 3457

Z dn. 5 XII. 2005

 

 

 

XLII/358/05

29 XI. 2005.

Obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2006 rok.

 

 

 

Dz. Urz. Nr 278 poz. 3458

Z dn. 5 XII. 2005

 

 

 

XLII/359/05

29 XI. 2005.

Ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2006 rok.

 

 

 

Dz. Urz. Nr 278 poz. 3459

Z dn. 5 XII. 2005

 

 

 

XLII/360/05

29 XI. 2005.

Ustalenia wysokości stawek podatku od posiadania psów, określenia terminu płatności oraz jego poboru w 2006 roku.

 

 

 

Dz. Urz. Nr 278 poz. 3460

Z dn. 5 XII. 2005

 

 

 

XLII/361/05

29 XI. 2005.

Ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2006.

 

 

 

Dz. Urz. Nr 278 poz. 3461

Z dn. 5 XII. 2005

 

 

 

XLII/362/05

29 XI. 2005.

Wyrażenia zgody na wmurowanie tablicy pamiątkowej w Szkole Podstawowej w Potoku Wielkim.

 

 

 

Dz. Urz. Nr 13 poz. 218 z dn. 13 I. 2006 r.

 

 

 

XLII/363/05

29 XI. 2005.

Uchwalenia Programu współpracy Gminy Jędrzejów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2006.

 

 

 

Dz. Urz. Nr 13 poz. 219 z dn. 13 I. 2006 r.

 

 

 

XLII/364/05

29 XI. 2005.

Wprowadzenia zmian w uchwale nr XXX/278/05  z dnia 24 lutego 2005 r. stanowiącej gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

 

 

 

Dz. Urz. Nr 13 poz. 220 z dn. 13 I. 2006 r.

 

 

 

XLII/365/05

29 XI. 2005.

Przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości komunalnej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XLII/366/05

29 XI. 2005.

Likwidacji Zarządu Budynków Mieszkalnych w Jędrzejowie i utworzenia Zakładu Usług Komunalnych w Jędrzejowie.

 

 

 

Dz. Urz. Nr 13 poz. 221 z dn. 13 I. 2006 r.

 

 

 

Nr XLIII 367 05

29 XII. 2005

Nadania nowego Statutu Gminnemu Zespołowi Obsługi Szkół i Przedszkoli w Jędrzejowie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr XLIII 368 05

29 XII. 2005

Przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Jędrzejów oraz regulaminu zasad przyznawania, wypłacania i wysokości nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego i dodatku wiejskiego oraz zasad przyznawania pozostałych świadczeń związanych ze stosunkiem pracy nauczyciela w roku 2006.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr XLIII 369 05

29 XII. 2005

Nadania statutu jednostce organizacyjnej Gminy Jędrzejów pod nazwą Składowisko Odpadów Komunalnych w Potoku Małym.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr XLIII 370 05

29 XII. 2005

Ustalenia najniższego wynagrodzenia w I szej kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktów złotych do sporządzenia tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w Ośrodku Pomocy Społecznej Miasta i Gminy w Jędrzejowie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr XLIII 371 05

29 XII. 2005

Przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości komunalnej

 

 

 

 

 

 

Nr XLIII 372 05

29 XII. 2005

Przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości komunalnej

 

 

 

 

 

 

Nr XLIII 373 05

29 XII. 2005

Zmian w budżecie miasta i gminy na 2005 rok

 

 

 

 

 

 

Nr XLIV 374 05

30 XII. 2005

Zmian w budżecie miasta i gminy na 2005 rok.

 

 

 

 

 

 

Nr XLV 375 06

16. II. 2006

Udzielania i rozliczania dotacji przedmiotowej dla Zakładu Usług Komunalnych w Jędrzejowie.

 

 

 

 

 

 

XLV/376/06

16. II. 2006

Ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Zakładu Usług Komunalnych w Jędrzejowie.

 

 

 

 

 

 

XLV/377/06

16. II. 2006

Uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2006.

 

 

 

 

 

 

XLV/378/06

16. II. 2006

Zarządzenia poboru podatków i opłat w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

 

 

 

 

 

 

XLV/379/06

16. II. 2006

Przyjęcia planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Jędrzejowie na 2006 rok.

 

 

 

 

 

 

XLV/380/06

16. II. 2006

Powołania Rady Społecznej Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Jędrzejowie.

 

 

 

 

 

 

XLV/381/06

16. II. 2006

Zamiaru likwidacji Filii Szkoły Podstawowej w Rakowie z siedzibą w Brusie.

 

 

 

 

 

 

XLV/382/06

16. II. 2006

Zamiaru likwidacji Gimnazjum dla Pracujących w Jędrzejowie.

 

 

 

 

 

 

XLV/383/06

16. II. 2006

Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Jędrzejów.

 

 

 

 

 

 

XLV/384/06

16. II. 2006

Uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Jędrzejów na 2006 rok.

 

 

 

 

 

 

XLVI/385/06

30. III. 2006

Zmian w budżecie miasta i gminy na 2006 rok.

 

 

 

 

 

 

XLVI/386/06

30. III. 2006

Ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I- szej kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu w złotych niezbędnych do sporządzenia tabeli miesięcznych kwot wynagrodzenia zasadniczego pracowników niebędących nauczycielami, zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Jędrzejów.

 

 

 

 

 

 

XLVI/387/06

30. III. 2006

Nadania nazwy ulicy położonej w obrębie 06 miasta Jędrzejowa.

 

 

 

 

 

 

XLVI/388/06

30. III. 2006

Wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z wnioskiem o dokonanie zmiany granicy administracyjnej Miasta Jędrzejowa i wsi Książe Skroniów, polegającej na odłączeniu części obszaru wsi Książe Skroniów i włączeniu go do miasta Jędrzejowa.

 

 

 

 

 

 

XLVI/389/06

30. III.  2006

Wyrażenia zgody na obciążenia nieruchomości komunalnej służebnością gruntową.

 

 

 

 

 

 

XLVI/390/06

30. III. 2006

Zamiany nieruchomości komunalnej.

 

 

 

 

 

 

XLVI/391/06

30. III. 2006

Zamiany nieruchomości komunalnej.

 

 

 

 

 

 

XLVI/392/06

30. III. 2006

Zbycia nieruchomości komunalnej na rzecz jej użytkowników wieczystych.

 

 

 

 

 

 

XLVI/393/06

30. III. 2006

Przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości komunalnej.

 

 

 

 

 

 

XLVI/394/06

30. III. 2006

Uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Jędrzejów.

 

 

 

 

 

 

XLVI/395/06

30. III. 2006

Zasad zbywania lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Jędrzejów.

 

 

 

 

 Zm. XLIX/437/14 z dnia 31.01.2014

Zm. XXI/176/16 z dnia 17.03.2016.

Zm. XXXV/290/17 z dnia 27.01.2017r.

XLVI/396/06

30. III. 2006

Zmiany uchwały nr XIX/194/04 z dn. 25.03.204 w sprawie uchwalenie Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Jędrzejowie na lata 2004-2006.

 

 

 

 

 

 

XLVI/397/06

30. III. 2006

Zmiany uchwały Nr XXXIV/324/05 z dn. 24.V.2004 w sprawie utworzenia zakładu budżetowego pod nazwą Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Jędrzejowie.

 

 

 

 

 

 

XLVI/398/06

30. III. 2006

Ustalenia zasad zbywania, wydzierżawienia lub wynajęcia majątku trwałego Zakładu Podstawowej Opieki  Zdrowotnej w Jędrzejowie

 

 

 

 

 

 

XLVII/399/06

27. IV. 2006

Przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta i gminy Jędrzejów za 2005 rok oraz udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Jędrzejowa.

 

 

 

 

 

 

XLVII/400/06

27. IV. 2006

Ustalenia zasad korzystania i odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Pomocy Społecznej w Jędrzejowie.

 

 

 

 

 

 

XLVII/401/06

27. IV. 2006

Szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od tych opłat, jak również tryb ich pobierania przez Ośrodek Pomocy Społecznej Miasta i Gminy w Jędrzejowie.

 

 

 

 

 

 

XLVII/402/06

27. IV. 2006

Ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu dla potrzeb wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych gminy Jędrzejów – Zakład Usług Komunalnych w Jędrzejowie.

 

 

 

 

 

 

XLVII/403/06

27. IV. 2006

Przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu publicznego nieruchomości komunalnej.

 

 

 

 

 

 

XLVII/404/06

27. IV. 2006

Przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu publicznego nieruchomości komunalnej.

 

 

 

 

 

 

XLVII/405/06

27. IV. 2006

Wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Jędrzejów.

 

 

 

 

 

 

XLVIII/406/06

27. IV. 2006

 

 Przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf ZW i K w Jędrzejowie za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
Teresa Borowska
Informację wprowadził:
Emil Schab
Data wytworzenia:
2006-01-20
Data publikacji:
2006-01-20
Data ostatniej zmiany:
2020-09-15

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-05-21 13:38:30, zmian dokonał(a): Barbara Gola

WCAG 2.0 (Level AA)