Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miejski w Jędrzejowie

Ikona statystyk

DOCHODY BUDŻETU NA 2005 ROK według klasyfikacji budżetowej

Ikona statystyk
                                  Załącznik Nr 1 do uchwały
                                 Nr XXX/270/05 Rady Miejskiej w
                                 Jędrzejowie z dnia 24 .02.2005
DOCHODY BUDŻETU  NA 2005 ROK
  według klasyfikacji budżetowej  
Dział Rozdział §              NAZWA Plan
1 2 3 4 5
I. DOCHODY WŁASNE     18.986.620
010     ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 12.000
  01095   Pozostała działalność 12.000
    0970 Wpływy z róznych dochodów 12.000
020     LEŚNICTWO 5.000
  02095   Pozostała działalność 5.000
    0970 Wpływy z róznych dochodów 5.000
700     GOSPODARKA MIESZKANIOWA 1.984.433
   70005   Gospodarka gruntami   
      i nieruchomościami 1.984.433
    0470 Wpływy z opłat za zarząd , użytkowanie  
      i użytkowanie wieczyste nieruchomości 112.000
    0750 Dochody z najmu i dzierżawy   
      składników majątkowych Skarbu  
      Państwa ,jednostek samorządu  
      terytorialnego lub innych jednostek   
      zaliczanych do sektora finansów  
      publicznych oraz innych umów  
      o podobnym charakterze 322.433
    0770  Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia   
      prawa własności nieruchomości 550.000
    0970 Wpływy z róznych dochodów 1.000.000
750     ADMINISTRACJA PUBLICZNA 46.975
  75011   Urzędu wojewódzkie 6.975
    0970 Wpływy z różnych dochodów  6.975
  75023   Urzędy gmin /miast na prawach powiatu 40.000
    0450 Wpływy z opłaty administracyjnej  
      za czynności urzędowe 40.000
      BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE  
754     I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 19.000
  75416   Straż Miejska 19.000
     0570  Grzywny ,mandaty i inne kary   
       pieniężne od ludności 19.000
      DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,  
      OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH  
      JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH  
756     OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ  
      WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 15.535.589
  75601   Wpływy z podatku dochodowego  
      od osób fizycznych 160.000
    0350 Podatek od działalności gospodarczej  
      osób fizycznych  opłacany w formie  
      karty podatkowej 160.000
  75615   Wpływy z podatku rolnego ,podatku  
      leśnego ,podatku od czynności  
      cywilnoprawnych,  podatków iopłat  
      lokalnych od osób prawnych i innych  
      jednostek organizacyjnych 4.384.000
    0310 Podatek od nieruchomości 3.990.000
    0320 Podatek rolny 30.000
    0330 Podatek leśny 59.000
    0340 Podatek od środków transportowych 300.000
    0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 5.000
  75616   Wpływy z podatku rolnego ,podatku  
      leśnego, podatku od spadków i darowizn  
      ,podatku od czynności cywilnoprawnych  
      oraz podatków i opłat loklanych od osób  
      fizycznych 3.775.000
    0310 Podatek od nieruchomości 1.500.000
    0320 Podatek rolny 840.000
  0330 Podatek leśny 10.000
  0340 Podatek od środków transportowych 650.000
    0360 Podatek od spadków i darowizn 40.000
    0370 Podatek od posiadania psów 5.000
    0430 Wpływy z opłaty targowej 430.000
    0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 300.000
  75618   Wpływy z innych opłat stanowiących  
      dochody jednostek samorządu  
      terytorialnego na podstawie ustaw 970.000
    0410 Wpływy z opłaty skarbowej 600.000
    0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na   
      sprzedaż alkoholu 370.000
  75621   Udziały gmin w podatkach stanowiących  
      dochód budżetu państwa 6.246.589
    0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 5.846.589
    0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 400.000
801     OŚWIATA i WYCHOWANIE 424.359
  80101   Szkoły podstawowe 65.620
    0830 Wpływy z usług 65.620
  80104   Przedszkola 338.239
    0830 Wpływy z usług 338.239
  80110   Gimnazja 20.500
    0830 Wpływy z usług 20.500
852     POMOC SPOŁECZNA 92.800
  85203   Ośrodki wsparcia 50.600
    0830 Wpływy z usług 50.600
  85228   Usługi opiekuńcze i specjalistyczne  
      usługi opiekuńcze 42.200
    0830 Wpływy z usług 42.000
    0970 Wpływy z różnych dochodów  200
854     EDUKACJYJNA OPIEKA   
      WYCHOWAWCZA 324.910
  85401   Świetlice szkolne 324.910
    0830 Wpływy z usług 324.910
900     GOSPODARKA KOMUNALNA  
      I OCHRONA ŚRODOWISKA 274.674
  90002   Gospodarka  odpadami 200.000
    0970 Wpływy z różnych dochodów  200.000
  90095   Pozostała działalność 74.674
    0970 Wpływy z różnych dochodów 74.674
926     KULTURA FIZYCZNA I SPORT 266.880
  92601    Obiekty sportowe 266.880
    0750 Dochody z najmu i dzierżawy   
      składników majątkowych Skarbu  
      Państwa, jednostek samorządu  
      terytorialnego lub innych jednostek  
      zaliczanych do sektora finansów    
      publicznych oraz innych umów  
      o podobnym charakterze 16.880
    0830 Wpływy z usług 250.000
II Subwencja ogólna     15.256.822
758     RÓŻNE ROZLICZENIA 15.256.822
  75801   Część oświatowa subwencji ogólnej 10.417.375
      dla jednostek samorządu terytorialnego  
    2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 10.417.375
  75807   Część wyrównawcza subwencji ogólnej  
      dla gmin 3.517.534
    2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 3.517.534
  75831 Część równoważąca subwencji oogólnej  
      dla gmin 1.321.913
    2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 1.321.913
III.Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone 5.081.715
750     ADMINISTRACJA PUBLICZNA 150.080
  75011   Urzędy Wojewódzkie 150.080
    2010  Dotacje celowe otrzymane z budżetu  
      państwa na realizację zadań bieżących   
      z zakresu administracji rządowej oraz   
      innych zadań zleconych gminie   
      ( związkom gmin) ustawami 150.080
751     URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW  
      WŁADZY PAŃSTWOWEJ,  KONTROLI  
      I OCHRONY  PRAWA ORAZ   
      SĄDOWNICTWA 4.845
  75101   Urzędy naczelnych organów władzy  
      państwowej kontroli i ochrony prawa 4.845
    2010  Dotacje celowe otrzymane z budżetu  
      państwa na realizację zadań bieżących   
      z zakresu administracji rządowej oraz   
      innych zadań zleconych gminie   
      ( związkom gmin) ustawami 4.845
852     POMOC SPOŁECZNA 4.926.790
  85203   Ośrodki wsparcia 180.000
    2010  Dotacje celowe otrzymane z budżetu  
      państwa na realizację zadań bieżących   
      z zakresu administracji rządowej oraz   
    innych zadań zleconych gminie   
      ( związkom gmin) ustawami 180.000
  85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na  
    ubezpieczenia emerytalne i rentowe  
      z ubezpieczenia społecznego 3.874.390
    2010  Dotacje celowe otrzymane z budżetu  
      państwa na realizację zadań bieżących   
    z zakresu administracji rządowej oraz   
    innych zadań zleconych gminie   
      ( związkom gmin) ustawami 3.874.390
  85213   Składki na ubezpieczenia zdrowotne  
      płacone za osoby pobierające niektóre  
      świadczenia z pomocy spolecznej 46.000
    2010  Dotacje celowe otrzymane z budżetu  
      państwa na realizację zadań bieżących   
      z zakresu administracji rządowej oraz   
      innych zadań zleconych gminie   
      ( związkom gmin) ustawami 46.000
  85214   Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki  
      na ubzepieczenia społeczne  740.000
    2010  Dotacje celowe otrzymane z budżetu  
      państwa na realizację zadań bieżących   
      z zakresu administracji rządowej oraz   
      innych zadań zleconych gminie   
      ( związkom gmin) ustawami 740.000
  85228   Usługi opiekuńcze i specjalistyczne   
      usługi opiekuńcze 86.400
    2010  Dotacje celowe otrzymane z budżetu  
      państwa na realizację zadań bieżących   
      z zakresu administracji rządowej oraz   
      innych zadań zleconych gminie   
      ( związkom gmin) ustawami 86.400
IV.Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne       481.500
852     POMOC SPOŁECZNA 481.500
  85214   Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki  
      na ubzepieczenia społeczne  26.400
    2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu   
      państwa na realizację zadań bieżących   
      gmin( związków gmin) 26.400
  85219   Ośrodki pomocy społecznej      455.100
    2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu   
      państwa na realizację zadań bieżących   
      gmin( związków gmin) 455.100
IV.Dotacje celowe otrzymnae z budżetu państwa na zadania realizowane na 
podstawie porozumień z organami administracji rządowej 4.000
710     DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 4.000
  71035   Cmentarze 4.000
    2020  Dotacje celowe otrzymane z budżetu  
      państwa na realizację zadań bieżących   
      realizowane przez gminę na podstawie  
      porozumień z organami administracji  
      rządowej 4.000
  OGÓŁEM DOCHODY BUDŻETU 39.810.657
Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
Adam Fatyga
Informację wprowadził:
Adam Fatyga
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2005-03-16
Data ostatniej zmiany:
2005-03-16

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-06-12 19:23:42, zmian dokonał(a): Beata Pisarek

WCAG 2.0 (Level AA)