Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miejski w Jędrzejowie

Ikona statystyk

Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy na 2005 rok

Ikona statystyk

                               Uchwała Nr XXX/270/05

                                 Rady Miejskiej w Jędrzejowie

                                   z dnia 24 lutego 2005 roku

 

 

 

w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy na 2005 rok.

 

 

 

            Na  podstawie art.18 ust.2 pkt.4 pkt.9 lit.d pkt.10 , art.61 ustawy z 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz.U. Nr 142poz.1591z 2001 / w związku z art.124 ust.1 ,pkt.1,2,3,5,6,7,8,9,10 ust.2 okt.1,2 ust.3 art.128 ust.2 pkt.1 ,art.134 ust.3 ustawy o finansach publicznych z dnia 26 listopada 1998 roku / tekst jednolity Dz.U. Nr 15 poz.148 z 2003  roku/ Rada Miejska uchwala:

 

 

                                                    § 1

Ustala się dochody budżetu miasta i gminy w wysokości 39.810.657

wg źródeł i działów klasyfikacji budżetowej / załącznik Nr 1/

 

 

                                                    § 2

Ustala się wydatki budżetu miasta i gminy w wysokości 40.681.744

a/ wydatki bieżące 35.852.584

    w tym:

    - wynagrodzenia i pochodne          20.138.715

    - dotacje                                            1.559.523

-         wydatki na obsługę długu jednostki  980.000

b/ wydatki majątkowe                           4.829.160

 / zgodnie z załącznikiem Nr 2 wydatki w podziale na działy i rozdziały

   klasyfikacji budżetowej/

 

 

                                                   § 3

1.     Deficyt budżetu  w wysokości 871.087 zł zostanie pokryty przychodami

 pochodzącymi z:

      a) kredytów 871.087

2.     Relacja deficytu planowanego na rok budżetowy 2005 w stosunku do   

    planowanych dochodów budżetu kształtuje się na poziomie 2,19%

 

 

 

                                              § 4

1.     Ustala się przychody budżetu w wysokości 5.232.673 zł

2.     Ustala się  rozchody budżetu w wysokości 4.361.586 zł

/ zgodnie z załącznikiem Nr 3/

 

    

                                        § 5

Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek w kwocie

5.232.673 zł i spłat kredytów i pożyczek w kwocie 4.361.586 zł w celu

realizacji planowanych kwot przychodów i rozchodów budżetu , o którym

mowa w § 4

 

                                 

                                               §  6

1.Ustala się plan przychodów zakładów budżetowych w łącznej w kwocie 4.248.610 zł w tym dotacje z budżetu 70.000 zl, wydatków zakładów budżetowych w kwocie 4.238.610 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.

2. Ustala się plan przychodów gospodarstw pomocniczych w łącznej kwocie

 7.649.336 w tym dotacje z budżetu w kwocie 600.000 zł wydatków

gospodarstw pomocniczych w kwocie 7.649.336 zgodnie z załącznikiem Nr 5

 

 

                                               §  7

Ustala się plan przychodów GWOŚ iGW  w kwocie 100.000 zł oraz wydatków

W kwocie 148.630 zł / zgodnie z załącznikiem  Nr 6?

 

 

                                            

                                               §  8

Ustala się zakres i kwoty dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych

/ zgodnie z załącznikiem Nr 4,7/

 

 

                                               §  9

Ustala się zakres i kwoty dotacji przedmiotowej dla gospodarstw  pomocniczych

/ zgodnie z załącznikiem Nr 5,7/

 

 

 

 

 

 

 

                                                § 10

Ustala się wysokość dotacji dla innych podmiotów zgodnie z załącznikiem Nr 7

 

 

                                                § 11

Ustala się limity wydatków inwestycyjnych na okres roku budżetowego zgodnie

z załącznikiem Nr 8

 

 

                                               § 12

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami:

dochody w kwocie 5.081.715 zł

 wydatki w kwocie 5.081.715 zł

 zgodnie z załącznikiem nr 1,2

 

 

                                             § 13

Ustala się wydatki w kwocie 640.000 zł na zadania realizowane na podstawie porozumień miedzy jednostkami samorządu terytorialnego. ( załącznik Nr 2)

 

 

 

                                             § 14

Ustala się:

Rezerwę ogólna w kwocie 200.000zł

 

 

                                             § 15

Ustal się dochody w kwocie 4.000 zł i wydatki w kwocie 4.000 na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej  /załącznik Nr 1,2/

 

 

                                            § 16

Upoważnia się Burmistrza do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej z wyłączeniem zwiększenia wynagrodzeń.

 

 

 

                                         § 17

Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów

Alkoholowych na kwotę 370.000 zł i wydatki na realizacje zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

  w kwocie 370.000 zł. 

 

 

                                             § 18

Upoważnia się Burmistrza do lokowania wolnych środków budżetowych

na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

 

 

                                              § 19

Wykonywanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jędrzejowa.

 

 

                                              § 20

Uchwał podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa

Świętokrzyskiego.

 

 

                                               § 21

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia

2005 roku.

 

 

                                                                              Przewodniczący

                                                              Rady Miejskiej w Jędrzejowie

                                                                            Elżbieta Wiśniewska

                              

 

 

 

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
Adam Fatyga
Informację wprowadził:
Adam Fatyga
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2005-03-16
Data ostatniej zmiany:
2005-03-16

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-06-12 19:23:42, zmian dokonał(a): Beata Pisarek

WCAG 2.0 (Level AA)