Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miejski w Jędrzejowie

Ikona statystyk

2018-2023

Ikona statystyk

 

Numer uchwały Data podjęcia Tytuł uchwały Publikacja Zmiany/Uchylenia
I/1/18 22.11.2018r. Uchwała Nr I/1/18 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej  w Jędrzejowie.    
I/2/18 22.11.2018r. Uchwała Nr I/2/18 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Jędrzejowie.    
II/3/18 06.12.2018 Uchwała w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Jędrzejowa.    Zmieniona uchwałą Nr XLVI/374/21 z dnia 26.11.2021r.
II/4/18 06.12.2018 Uchwała w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2018 rok.   Zm. do uchwały Nr XLII/398/18 z dnia 26.01.2018r.
II/5/18 06.12.2018 Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. Dz.U.2018 Poz.4289 Data ogł. 10 grudnia 2018r. Traci moc uchwała Nr XL/352/17 z dnia 24.11.2017r.
II/6/18 06.12.2018 Uchwała  w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego w roku 2019. Dz.U.2018 Poz. 4290 Data ogł. 10 grudnia 2018r.  
II/7/18 06.12.2018 Uchwała w sprawie przyznania dopłat w spółkach prawa handlowego do taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków.     
II/8/18 06.12.2018 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek opłat za składowanie odpadów na „Składowisku Odpadów Komunalnych w Potoku Małym”.  Dz.U.2018 Poz. 4291 Data ogł. 10 grudnia 2018r. Zm. do uchwały Nr LIX/494/14 z dnia 30.10.2014r. zmienionej uchwałą Nr XL/356/17 z dnia 24.11.2017r.
II/9/18 06.12.2018 Uchwała w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości komunalnych.    
II/10/18 06.12.2018 Uchwała w sprawie ustalenia przedmiotu działania oraz składu osobowego Komisji Budżetu i Mienia Komunalnego Rady Miejskiej w Jędrzejowie.    
II/11/18 06.12.2018 Uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Budżetu i Mienia Komunalnego Rady Miejskiej w Jędrzejowie.     
II/12/18 06.12.2018 Uchwała w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Jędrzejowie.    
II/13/18 06.12.2018 Uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Jędrzejowie.     
II/14/18 06.12.2018  Uchwała w sprawie ustalenia przedmiotu działania oraz składu osobowego Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej  Rady Miejskiej w Jędrzejowie.    
II/15/18 06.12.2018 Uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Miejskiej w Jędrzejowie.    
II/16/18 06.12.2018 Uchwała w sprawie ustalenia przedmiotu działania oraz składu osobowego Komisji Rolnictwa i Integracji z Unią Europejską Rady Miejskiej w Jędrzejowie.    
II/17/18 06.12.2018 Uchwała w sprawie wybory Przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Integracji z Unią Europejską Rady Miejskiej w Jędrzejowie.     
II/18/18 06.12.2018 Uchwała w sprawie ustalenia przedmiotu działania oraz składu osobowego Komisji Gospodarki Komunalnej i Porządku Publicznego Rady Miejskiej  w Jędrzejowie.   Zmieniona uchwałą nr V/39/19 z dnia 29 stycznia 2019r.
II/19/18 06.12.2018 Uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Jędrzejowie.     
II/20/18 06.12.2018 Uchwała w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Jędrzejowie.    
II/21/18 06.12.2018 Uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Jędrzejowie.     
III/22/18 20.12.2018  Uchwała w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2018 rok.    Zmiana do uchwały Nr XLII/398/18 z dnia 26.01.2018r.
III/23/18 20.12.2018 Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jędrzejów na lata 2018-2028.   Zmiana do uchwały Nr XLII/397/18 z dnia 26.01.2018r.
III/24/18 20.12.2018 Uchwała w sprawie: ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2018, oraz określenia ostatecznego terminu dokonania tych wydatków.    
III/25/18 20.12.2018 Uchwała w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty. Dz.U.2018 Poz. 4714 Data ogł. 31 grudnia 2018r. Traci moc uchwała Nr XVI/134/15 z dnia 27.11.2015, Zmieniona uchwałą Nr XXX/266/20
III/26/18 20.12.2018 Uchwała w sprawie uchwalenia statutów dla sołectw położonych na terenie gminy Jędrzejów. Dz.U.2018 Poz. 4715 Data ogł. 31 grudnia 2018r. Tracą moc uchwały Nr: XI/91/99, XI/114/99, XI/92/99, XI/93/99, XI/94/99, XI/95/99, XI/96/99, XI/97/99, XI/98/99, XI/99/99, XI/100/99, XI/101/99, XI/102/99, XI/103/99, XI/104/99, XI/105/99, XI/106/99, XI/107/99, XI/108/99, XI/109/99, XI/110/99, XI/111/99, XI/112/99, XI/113/99, XI/115/99, XI/116/99, XI/117/99, XI/118/99, XI/119/99, XI/120/99, XI/121/99, XI/122/99, XI/123/99, XI/124/99, XI/125/99, XI/126/99, XI/127/99 
III/27/18 20.12.2018 Uchwała w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny w Gminie Jędrzejów na lata 2019-2021 rok.    
III/28/18 20.12.2018 Uchwała w sprawie zatwierdzenia planów Komisji Rady Miejskiej w Jędrzejowie.    
III/29/18 20.12.2018 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości do zasobu komunalnego.    
III/30/18 20.12.2018 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu i dzierżawy.    
IV/31/18 28.12.2018 Uchwała w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania w Gminie Jędrzejów „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023. Dz.U.2019 Poz.162 .Data ogł.4 stycznia 2019r. Traci moc uchwała Nr XLVIII/428/14 z dnia 8.01.2014r. Zmieniona uchwałą Nr LXIV/516/23 z dnia 27.01.2023r. Utraciła moc na podstawie uchwały Nr LXXIV/606/23 z dnia 30 listopada 2023r.
IV/32/18 28.12.2018 Uchwała w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego – zasiłku celowego z pomocy społecznej przeznaczonego na zakup posiłku lub żywności  dla osób objętych wieloletnim rządowym programem wspierania finansowego gmin „Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023”. Dz.U. 2019 Poz. 163 Data ogł. 4 stycznia 2019r. Traci moc uchwała Nr XLVIII/426/14 z dnia 8.01.2014r.       Utraciła moc na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Jędrzejowie nr LXIV/518/23 z dnia 27.01.2023r. 
V/33/19 29.01.2019 Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jędrzejów na lata 2019 – 2029.   Traci moc uchwała Nr XLII/397/18 z dnia 26.01.2018r. z późn. zm.                    Zmieniona uchwałą nr VIII/71/19 z dnia 29.03.2019r.
V/34/19 29.01.2019 Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy na 2019 rok. Dz.U.2019 Poz.770 Data ogł.7 lutego 2019r. Zmieniona uchwałą Nr VI/45/19 z dnia 22.02.2019r.
V/35/19 29.01.2019 Uchwała w sprawie przyjęcia apelu skierowanego do Zarządu Województwa Świętokrzyskiego.     
V/36/19 29.01.2019 Uchwała  w sprawie: wprowadzenia zmian w statucie Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Jędrzejowie. Dz.U.2019 Poz.685 Data ogł. 6 lutego 2019r. Zmiana do uchwały Nr XLI/389.17 z dnia 21.12.2017r.
V/37/19 29.01.2019 Uchwała w sprawie: wprowadzenia zmian w uchwale dotyczącej zasad usytuowania na terenie gminy Jędrzejów miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. Dz.U.2019 Poz.686 Data ogł. 6 lutego 2019r. Zmiana do uchwały Nr XLVI/437/18 z dnia 22.06.2018r.
V/38/19 29.01.2019 Uchwała w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019.    
V/39/19 29.01.2019 Uchwała w sprawie: zmiany uchwały  dotyczącej  ustalenia przedmiotu działania oraz składu osobowego Komisji Gospodarki Komunalnej i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Jędrzejowie.   Zmiana do uchwały Nr II/18/18 z dnia 6.12.2018r.
V/40/19 29.01.2019 Uchwała w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu publicznego lokalu mieszkalnego stanowiącego własność komunalną.    
V/41/19 29.01.2019 Uchwała  w sprawie wyrażenia zgody na wynajem nieruchomości zabudowanej na okres dłuższy niż trzy lata.    
V/42/19 29.01.2019 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości.     
V/43/19 29.01.2019 Uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Jędrzejowie.                       
VI/44/19 22.02.2019 Uchwała w sprawie zamiaru obniżenia stopnia organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Piaskach do szkoły z klasami I-III i oddziałem przedszkolnym.    
VI/45/19 22.02.2019 Uchwała w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2019 rok. Dz.U.2019 Poz.1081 Data ogł. 1 marca 2019r.
 
Zmiana do uchwały Nr V/34/19 z dnia 22.02.2019r.
VII/46/19 29.03.2019 Uchwała w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2019 rok. Dz.U.2019 Poz.1743 Data ogł. 8 kwietnia 2019r.  
VII/47/19 29.03.2019 Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Jędrzejowskiego.    
VII/48/19 29.03.2019 Uchwała w sprawie zatwierdzenia zarządzenia porządkowego nr 84/2019 Burmistrza Miasta Jędrzejowa. Dz.U.2019  Poz.1744 Data ogł. 8 kwietnia 2019r.  
VII/49/19 29.03.2019 Uchwała w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso. Dz.U.2019           Poz.1745 Data ogł. 8 kwietnia 2019r. Zmiana do uchwały nr VI/44/11 z dnia 31.03.2011r.
VII/50/19 29.03.2019 Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 4 w Jędrzejowie.    
VII/51/19 29.03.2019 Uchwała w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Jędrzejów w 2019 roku. Dz.U.2019 Poz.1746 Data ogł. 8 kwietnia 2019r.  
VII/52/19 29.03.2019 Uchwała w sprawie: wprowadzenia zmian w uchwale dotyczącej określenia przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Jędrzejów, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków. Dz.U.2019 Poz.1801 Data ogł. 9 kwietnia 2019r. Zmiana do uchwały nr L/465/18 z dnia 28.09.2018r.
VII/53/19 29.03.2019 Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu terenu miasta i gminy Jędrzejów w rejonie ul. Jasionka oraz obwodnicy wschodniej miasta Jędrzejowa w ciągu drogi ekspresowej S-7. Dz.U.2019 Poz.2192 Data ogł. 15 maja 2019r. Zmiana do uchwały nr VIII/67/11 z dnia 30.06.2011r.
VII/54/19 29.03.2019 Uchwała w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Jędrzejów oraz ustalenia trybu przeprowadzenia kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania Dz.U.2019 Poz.1747 Data ogł. 8 kwietnia 2019r. Zmiana do uchwały nr XLII/401/18 z dnia 26.01.2018r.
VII/55/19 29.03.2019 Uchwała w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2019 roku za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jędrzejów.   Traci moc uchwała nr XLIII/417/18 z dnia 28.03.2018r.
VII/56/19 29.03.2019 Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale dotyczącej przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Jędrzejów na lata 2016 – 2026. Dz.U.2019 Poz.1748 Data ogł. 8 kwietnia 2019r. Zmiana do uchwały nr XXIII/185/16 z dnia 30.06.2016r.
VII/57/19 29.03.2019 Uchwała w sprawie: wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli. Dz.U.2019 Poz.1749 Data ogł. 8 kwietnia 2019r.  
VII/58/19 29.03.2019 Uchwała w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości. Dz.U.2019 Poz.1861 Data ogł.  16 kwietnia 2019r. Zmiana do uchwały nr XVI/138/15 z dnia 27.11.2015r.
VII/59/19 29.03.2019 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu.    
VII/60/19 29.03.2019 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości do zasobu komunalnego.    
VII/61/19 29.03.2019 Uchwała w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu publicznego lokalu mieszkalnego stanowiącego własność komunalną.    
VII/62/19 29.03.2019 Uchwała w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu publicznego nieruchomości komunalnej.    
VII/63/19 29.03.2019 Uchwała w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu publicznego nieruchomości komunalnej.    
VII/64/19 29.03.2019 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości komunalnych służebnością przesyłu.    
VII/65/19 29.03.2019 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości służebnością przesyłu.    
VII/66/19 29.03.2019 Uchwała w sprawie zmiany uchwały dotyczącej powołania Rady Seniorów Gminy Jędrzejów oraz nadanie jej Statutu.   Zmiana do uchwały nr XXI/170/16 z dnia 17.03.2016r.
VII/67/19 29.03.2019 Uchwała w sprawie zgłoszenia kandydata na członka do Rady Seniorów Gminy Jędrzejów.    
VII/68/19 29.03.2019 Uchwała w sprawie zgłoszenia kandydata na członka do Rady Seniorów Gminy Jędrzejów.    
VII/69/19 29.03.2019 Uchwała w sprawie: zmiany uchwały ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w tej strefie, sposobu ich pobierania oraz zasad i trybu korzystania z miejsc postojowych. Dz.U.2019 Poz.1750 Data ogł. 8 kwietnia 2019r. Zmiana do uchwały nr XL/380/17 z dnia 24.11.2017r.
VII/70/19 29.03.2019 Uchwała w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Jędrzejowie.    
VIII/71/19 29.03.2019 Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jędrzejów na lata 2019-2029.   Zmiana do uchwały nr V/33/19 z dnia 29.01.2019r.
VIII/72/19 29.03.2019 Uchwała w sprawie podjęcia apelu dotyczącego zaprzestania działań dążących do przekierowania ruchu samochodów ciężarowych powyżej 10 ton z drogi wojewódzkiej nr 763 (Morawica – Chęciny drogą krajową S-7, m. Jędrzejów i dalej drogą krajową nr 78 w kierunku m. Kije i Chmielnik przez miejscowości położone na terenie Gminy Jędrzejów (Piaski, Borki, Wolica, Jasionna).    
IX/73/19 25.04.2019 Uchwała w sprawie: ogłoszenia jedolitego tekstu statutu Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Jędrzejowie. Dz.U.2019 Poz.2054 Data ogł. 7. maja 2019r.  
X/74/19 31.05.2019 Uchwała w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2019 rok. Dz.U.2019 Poz.2510 Data ogł. 10 czerwca 2019r.  
X/75/19 31.05.2019 Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działaność Ośrodka Pomocy Społecznej w Jędrzejów.    
X/76/19 31.05.2019 Uchwała w sprawie obniżenia stopnia organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Piaskach do szkoły z klasami I-III i oddziałem przedszkolnym.   Zmieniona uchwałą nr XIV/124/19 z dnia 9 września 2019r.
X/77/19 31.05.2019 Uchwała w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy jednostkami samorządowymi w sprawie wspólnego przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówień publicznych na zakup i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej  w ramach Grupy Zakupowej Energii Elektrycznej.    
X/78/19 31.05.2019 Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w obrębie 10 i obrębie 11 miasta Jędrzejowa. Dz.U.2019 Poz. 2511 Data ogł. 10 czerwca 2019r.  
X/79/19 31.05.2019 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu i dzierżawy.    
X/80/19 31.05.2019 Uchwała w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu publicznego lokalu mieszkalnego stanowiącego własność komunalną.    
X/81/19 31.05.2019 Uchwała w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu publicznego nieruchomości komunalnej.    
X/82/19 31.05.2019 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na okres dłuższy niż trzy lata.    
X/83/19 31.05.2019 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości komunalnej służebnością gruntową.    
X/84/19 31.05.2019 Uchwała w sprawie zbycia nieruchomości komunalnej oraz wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości komunalnej służebnością gruntową.    
X/85/19 31.05.2019 Uchwała w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu publicznego nieruchomości komunalnych.    
X/86/19 31.05.2019 Uchwała w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu publicznego nieruchomości komunalnej.    
X/87/19 31.05.2019 Uchwała w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu publicznego nieruchomości komunalnej.    
X/88/19 31.05.2019 Uchwała w sprawie: wprowadzenia zmian w uchwale dotyczącej ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania w Gminie Jędrzejów ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.   Zmiana do uchwały Nr IV/31/18 z dnia 28.12.2018r.
XI/89/19 31.05.2019 Uchwała w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.    
XII/90/19 25.06.2019 Uchwała w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Jędrzejowa wotum zaufania.    
XII/91/19 25.06.2019 Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Jędrzejów za 2018 rok.     
XII/92/19 25.06.2019 Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Jędrzejowa za 2018 rok.    
XII/93/19 25.06.2019 Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jędrzejów na lata 2019-2029.    
XII/94/19 25.06.2019 Uchwała w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych z tytułu wykonywania mandatu.   Traci moc uchwała nr XXII/156/08 z dnia 31 stycznia 2008 r. zmieniono uchwałami nr XXXVI/301/2017 z dnia 29 czerwca 2017 r. i nr XL/381/17 z dnia 24 listopada 2017 r. Zmieniona uchwałą Nr XLVI/375/21 z dnia 26.11.2021r., Nr LXXI/569/23 z dnia 8 września 2023r.
XII/95/19 25.06.2019 Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale dotyczącej ustanowienia zasad przyznawania sołtysom diet i zwrotu kosztów podróży służbowej.   Zmiana do uchwały nr XXIII/186/16 z dnia 30 czerwca 2016r.  Zmieniona uchwałą Nr XLVI/376/21 z dnia 26.11.2021r., Nr LXXI/572/23 z dnia 8 września 2023r.
XII/96/19 25.06.2019 Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Jędrzejowskiemu na organizację XVII Dożynek Powiatowych – Małogoszcz 2019.    
XII/97/19 25.06.2019 Uchwała w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2019 rok. Dz.U.2019, poz. 2721. Data ogł. 02.07.2019 r.   
XII/98/19 25.06.2019 Uchwała w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.  Dz.U.2019, poz. 2722. Data ogł. 02.07.2019  
XII/99/19 25.06.2019 Uchwała w sprawie wprowadzenia zmiany w uchwale dotyczącej przyjęcia i realizacji programu „Jędrzejowska Karta Seniora”.   Zmiana do uchwały nr XLIII/412/18 z dnia 28 marca 2018r.
XII/100/19 25.06.2019 Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu terenu miasta Jędrzejów w rejonie ul. 11-go Listopada, Al. Piłsudskiego, ul. Feliksa Przypkowskiego.   zmieniona uchwałą Nr XXXIV/298/21 z dnia 18.03.2021r.
XII/101/19 25.06.2019 Uchwała w sprawie powołania Zespołu dla wyrażenia opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników do Sądu Okręgowego w Kielcach i Sądu Rejonowego w Jędrzejowie.    
XII/102/19 25.06.2019 Uchwała w sprawie powołania Rady Społecznej Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Jędrzejowie.   Utraciła moc na podstawie Uchwały Nr LXVIII/551/2023 z dnia 22 czerwca 2023r.
XII/103/19 25.06.2019 Uchwała w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Jędrzejów. Dz.U.2019, poz. 2722. Data ogł. 02.07.2019 Traci moc uchwała nr XXIII/183/16 z dnia 30 czerwca 2016 r. zmieniona uchwałą nr XXXVI/305/17 z dnia 29 czerwca 2017r. Uchylona uchwałą Rady Miejskiej w Jędrzejowie nr XXIII/208/20 z dnia 26 czerwca 2020 r.
XII/104/19 25.06.2019 Uchwała w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Jędrzejów oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku.   Dz.U.2019, poz. 2724. Data ogł. 02.07.2019 r.  Utraciła moc na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Jędrzejowie nr XXIII/210/20 z dnia 26 czerwca 2020 r. 
XII/105/19 25.06.2019 Uchwała w sprawie uchwalenia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Jędrzejów na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024”.    
XII/106/19 25.06.2019 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu i dzierżawy.    
XII/107/19 25.06.2019 Uchwała w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu publicznego lokalu mieszkalnego stanowiącego własność komunalną.     
XII/108/19 25.06.2019 Uchwała w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu publicznego nieruchomości komunalnej.    
XII/109/19 25.06.2019 Uchwała w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu publicznego nieruchomości komunalnej.    
XII/110/19 25.06.2019 Uchwała w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu publicznego nieruchomości komunalnej.    
XII/111/19 25.06.2019 Uchwała w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu publicznego nieruchomości komunalnej.    
XII/112/19 25.06.2019 Uchwała w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu publicznego nieruchomości komunalnej.    
XII/113/19 25.06.2019 Uchwała w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu publicznego nieruchomości komunalnej.    
XIII/114/19 18.07.2019 Uchwała w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Dz.U.2019, poz. 3010. data ogł. 24.07.2019 r.  
XIV/115/19 09.09.2019 Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany nr 2 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Jędrzejów.    
XIV/116/19 09.09.2019 Uchwała w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu.     
XIV/117/19 09.09.2019 Uchwała w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu.    
XIV/118/19 09.09.2019 Uchwała w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach informacji o kandydatach na ławników.    
XIV/119/19 09.09.2019 Uchwała w sprawie zmiany uchwały dotyczącej pomocy dla rodzin wielodzietnych w ramach Programu „JĘDRZEJÓW PRO”.   Zmiana do uchwały XXXVIII/347/13 z dnia 28 czerwca 2013r. Zmieniona uchwałami nr LV/476/14 z dnia 12 września 2014r., nr XV/112/15 z dnia 23 października 2015r., nr XVI/133/15 z dnia 27 listopada 2015r., nr XXXII/262/17 z dnia 27 stycznia 2017r., nr XLII/340/21 z dnia 9.09.2021r.
XIV/120/19 09.09.2019 Uchwała w sprawie ustalenia zasad odpłatnego przejmowania przez Gminę Jędrzejów urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych od osób fizycznych i prawnych, które te urządzenia wybudowały z własnych środków.     
XIV/121/19 09.09.2019 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu) na podwyższenie kapitału zakładowego spółki Wodociągi Jędrzejowskie Sp. z o. o. w Jędrzejowie.    
XIV/122/19 09.09.2019 Uchwała w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Jędrzejów, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków. Dz.U.2019 Poz.3590 Data ogł. 18 września 2019r. Traci moc uchwała nr L/465/18 z dnia 28 września 2018r. Zmieniona uchwałami Nr XX/174/20 z dnia 30.01.2020r. Nr XXI/186/20 z dnia 16.03.2020r. Nr XXVII/237/20 z dnia 11.09.2020r.  Nr XXIX/253/20 z dnia 19.11.2020r. Nr XL/328/21 29.06.2021r. Nr LIV/432/22 z dnia 26.05.2022r.
XIV/123/19 09.09.2019 Uchwała w sprawie przyjęcia przez Gminę Jędrzejów Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2019r. Dz.U.2019 Poz.3591  Data ogł. 18 września 2019r.  
XIV/124/19 09.09.2019 Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale dotyczącej obniżenia stopnia organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Piaskach do szkoły z klasami I-III i oddziałem przedszkolnym.   Zmiana do uchwały nr X/76/19 z dnia 31 maja 2019r.
XIV/125/19 09.09.2019 Uchwała w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu publicznego lokalu mieszkalnego stanowiącego własność komunalną.    
XIV/126/19 09.09.2019 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu i dzierżawy.    
XIV/127/19 09.09.2019 Uchwała w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu publicznego nieruchomości komunalnych.    
XIV/128/19 09.09.2019 Uchwała w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu publicznego nieruchomości komunalnej.    
XIV/129/19 09.09.2019 Uchwała w sprawie podjęcia apelu dotyczącego podniesienia standardu drogi krajowej nr 78 do standardu drogi ekspresowej.    
XV/130/19 08.10.2019 Uchwała w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2019 rok. Dz.U.2019 Poz.3996 Data ogł. 17 października 2019r.  
XV/131/19 08.10.2019 Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jędrzejów na lata 2019-2029.   Zmiana do uchwały nr V/33/19 z dnia 29.01.2019r.
XVI/132/19 29.10.2019 Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. Dz.U.2019 Poz.4184 Data ogł. 6 listopada 2019r. Traci moc uchwała Nr II/5/18 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 6 grudnia 2018 r. Uchylona uchwałą Nr XXIX/240/20 z dnia 19 listopada 2020 r.
XVI/133/19 29.10.2019 Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2020 rok. Dz.U.2019 Poz. 4185 Data ogł.6 listopada 2019r. Uchylona uchwałą Nr XXIX/241/20 z dnia 19.11.2020r.
XVI/134/19 29.10.2019 Uchwała w sprawie wprowadzenia zmiany w uchwale dotyczącej regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jędrzejów. Dz.U.2019 Poz.4186 Data ogł. 6 listopada 2019r.  Zmiana do uchwały Nr XLIII/416/18 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 28 marca 2018 r. 
XVI/135/19 29.10.2019 Uchwała w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Gimnazjum nr 1 w Jędrzejowie i Gimnazjum nr 2 w Jędrzejowie.    
XVI/136/19 29.10.2019 Uchwała w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schroniskach dla osób bezdomnych lub schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi. Dz.U.2019 Poz.4187 Data ogł. 6 listopada 2019r. Traci moc uchwała Nr XXXIX/331/17 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 20 października 2017 r. Zmieniona uchwałą Nr XLVI/373/21 z dnia 26.11.2021r.
XVI/137/19 29.10.2019 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu) na podwyższenie kapitału zakładowego spółki Wodociągi Jędrzejowskie Sp. z o.o. w Jędrzejowie.    
XVI/138/19 29.10.2019 Uchwała w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości komunalnych.    
XVI/139/19 29.10.2019 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu i dzierżawy.    
XVI/140/19 29.10.2019 Uchwała w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych.    
XVI/141/19 29.10.2019 Uchwała w sprawie wyboru ławników.    
XVII/142/19 21.11.2019 Uchwała w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2019 r. Dz.U.2019 poz. 4691 data ogłoszenia 3 grudnia 2019r.  
XVII/143/19 21.11.2019 Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jędrzejów na lata 2019-2029.    
XVII/144/19 21.11.2019 Uchwała w sprawie: wyznaczenia linii komunikacyjnych na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej na obszarze Gminy Jędrzejów.    
XVIII/145/19 05.12.2019 Uchwała w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego w roku 2020.  Dz.U.2019 poz. 5159 data ogłoszenia 12 grudnia 2019r. Uchylona uchwałą Nr XXIX/242/20 z dnia 19.11.2020r.
XVIII/146/19 05.12.2019 Uchwała w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Piaskach    
XVIII/147/19 05.12.2019 Uchwała w sprawie wyodrębnienia Środowiskowego Domu Samopomocy w Jędrzejowie ze struktur Ośrodka Pomocy Społecznej Miasta i Gminy w Jędrzejowie i utworzenia odrębnej jednostki organizacyjnej pod nazwą Środowiskowy Dom Samopomocy w Jędrzejowie. Dz.U.2019 poz. 5160 data ogłoszenia 12 grudnia 2019r.  
XVIII/148/19 05.12.2019 Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w statucie Ośrodka Pomocy Społecznej Miasta i Gminy w Jędrzejowie. Dz.U.2019 poz. 5161 data ogłoszenia 12 grudnia 2019r.  
XVIII/149/19 05.12.2019 Uchwała w sprawie przyznania dopłaty do taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków.   Uchylona uchwałą Nr XXIX/250/20 z dnia 19.11.2020r.
XVIII/150/19 05.12.2019 Uchwała  w sprawie ustalenia cen za składowanie odpadów na
„ Składowisku Odpadów Komunalnych w Potoku Małym”
  Traci moc uchwała Nr LIX/494/14 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 30 października 2014 r.     Uchwała utraciła moc na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Jędrzejowie nr LV/447/22 z dnia 23.06.2022 r. 
XVIII/151/19 05.12.2019 Uchwała w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji Rady Miejskiej w Jędrzejowie na 2020 rok.    
XVIII/152/19 05.12.2019 Uchwała w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu publicznego nieruchomości komunalnych.    
XVIII/153/19 05.12.2019 Uchwała w sprawie ustalenia zasad nieodpłatnego przejmowania na własność Gminy Jędrzejów nieruchomości stanowiących drogi wewnętrzne.  Dz.U.2019 poz. 5248 data ogłoszenia 17 grudnia 2019r.  
XVIII/154/19 05.12.2019 Uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców ulic: Adama Mickiewicza, Juliusza Słowackiego, Zygmunta Krasińskiego i Henryka Sienkiewicza (tj. os. Murawiec II) w Jędrzejowie zawierającej prośbę o utworzenie miejsca do rekreacji.    
XVIII/155/19 05.12.2019 Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019.    
XVIII/156/19 05.12.2019 Uchwała w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2019 rok. Dz.U.2019 poz. 5162 data ogłoszenia 12 grudnia 2019r.  
XIX/157/19 30.12.2019 uchwała w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy za 2019 rok. Dz.U.2020 poz. 124 data ogłoszenia 7 stycznia 2020r.  
XIX/158/19 30.12.2019 uchwała w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wysokości stawek za opłat za zajęcie pasa drogowego Dz.U.2020 poz. 125 data ogłoszenia 7 stycznia 2020r. Zmiana do uchwały nr XX/204/04 z dnia 29 kwietnia 2004r.
XIX/159/19 30.12.2019 uchwała w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Zakładu Usług Komunalnych w Jędrzejowie   Traci moc uchwała Nr II/18/14 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 30 grudnia 2014 r. Uchwała została uchylona na mocy uchwały Nr XLIX/388/21 z dnia 30.12.2021r.
XIX/160/19 30.12.2019 uchwała w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia Dzienny Dom „Senior +” w Jędrzejowie i włączenia go do Ośrodka Pomocy Społecznej Miasta i Gminy
w Jędrzejowie.
Dz.U.2020 poz. 126 data ogłoszenia 7 stycznia 2020r.  
XIX/161/19 30.12.2019 uchwała w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu „Senior+” w Jędrzejowie oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania Dz.U.2020 poz. 127 data ogłoszenia 7 stycznia 2020r. Traci moc uchwała Nr XXXVI/319/13 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 16 maja 2013 r.
XIX/162/19 30.12.2019 uchwała w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej Miasta i Gminy w Jędrzejowie Dz.U.2020 poz. 128 data ogłoszenia 7 stycznia 2020r. Zmiana do uchwały nr XXVII/270/12 z dnia 20 grudnia 2012r.                          Straciła moc na podstawie Uchwały Nr LXXVI/625/24 z dnia 26.01.2024r.
XIX/163/19 30.12.2019 uchwała nr XIX/163/19 w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających
z upływem roku budżetowego 2019 oraz określenia ostatecznego terminu dokonania tych wydatków.
   
XX/164/20 30.01.2020 uchwała w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020.   Zmieniona uchwałą Rady Miejskiej w Jędrzejowie nr XXII/212/20 z dnia 26 czerwca 2020 r. i uchwałą Nr XXIX/252/20 z dnia 19.11.2020r.
XX/165/20 30.01.2020 uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jędrzejów na lata 2020-2029   Traci moc uchwała Nr V/33/19 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 29 stycznia 2019 r. Zmieniona uchwałami nr XXIII/205/20 z dnia 26.06.2020r. i nr XXVIII/239/20 z dnia 5.10.2020r.
XX/166/20 30.01.2020 uchwała w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Jędrzejów na 2020 rok Dz.U.2020 poz. 731 data ogłoszenia 11 lutego 2020 r. Zmieniona uchwałami Nr XXIX/242/20 z dnia 19.11.2020r.
XX/167/20 30.01.2020 uchwała w w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu) na podwyższenie kapitału zakładowego spółki Wodociągi Jędrzejowskie Sp. z o. o. w Jędrzejowie    
XX/168/20 30.01.2020 uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w obrębie 11 miasta Jędrzejowa Dz.U.2020 poz. 732 data ogłoszenia 11 lutego 2020 r.  
XX/169/20 30.01.2020 uchwała w sprawie przystąpienia Gminy Jędrzejów do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020 Dz.U.2020 poz. 733 data ogłoszenia 11 lutego 2020 r.  
XX/170/20 30.01.2020 uchwała w sprawie zamiaru obniżenia stopnia organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Mnichowie do szkoły z klasami I-III i oddziałem przedszkolnym.     
XX/171/20 30.01.2020 uchwała w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliw w Gminie Jędrzejów w roku szkolnym 2019/2020 Dz.U.2020 poz. 734 data ogłoszenia 11 lutego 2020 r.  
XX/172/20 30.01.2020 uchwała w sprawie: planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli w 2020r   Traci moc uchwała Nr VII/55/19 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 29 marca 2019 r. Uchylona uchwałą Nr XXXII/271 z dnia 28 stycznia 2021r.
XX/173/20 30.01.2020 uchwała w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe Dz.U.2020 poz. 735 data ogłoszenia 11 lutego 2020 r. Traci moc uchwała Nr XVI/135/19 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 27 listopada 2015 r.
XX/174/20 30.01.2020 uchwała w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Jędrzejów, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków Dz.U.2020 poz. 736 data ogłoszenia 11 lutego 2020 r. Zmienia uchwałę Nr XIV/122/19 z dnia 9 września 2019r. natomiast ona sama zmieniona uchwałami Nr XXI/186/20 z dnia 16.03.2020r. Nr XXIII/208/20 z dnia 26.06.2020r. Nr XXVII/237/20 z dnia 11.09.2020r.
XX/175/20 30.01.2020 uchwała w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej polegającej na zmianie sposobu użytkowania dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych na dwa budynki mieszkalne wielorodzinne z garażami podziemnymi Dz.U.2020 poz. 859 data ogłoszenia 17 lutego 2020 r.   
XX/176/20 30.01.2020 uchwała w sprawie rozpatrzenia dwóch petycji Pani Sutor    
XX/177/20 30.01.2020 uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Jędrzejowie    
XX/178/20 30.01.2020 uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu i dzierżawy    
XX/179/20 30.01.2020 uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości do zasobu komunalnego    
XXI/180/20 16.03.2020 uchwała w sprawie uchwalenia zmiany nr 2 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Jędrzejów.     
XXI/181/20 16.03.2020 uchwała w sprawie przyjęcia „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną  i paliwa gazowe dla Miasta i Gminy Jędrzejów na lata 2020-2035”.     
XXI/182/20 16.03.2020 uchwała w sprawie przyjęcia Projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Jędrzejów w celu przekazania go do zaopiniowania organowi Regulacyjnemu   Traci moc uchwała Nr XLVI/442/18 rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 22 czerwca 2018 r.
XXI/183/20 16.03.2020 uchwała w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego o nazwie Dolina Jedlnicy Dz.U.2020 poz. 1457 data ogłoszenia 1 kwietnia 2020r.   
XXI/184/20 16.03.2020 uchwała w sprawie udzielenia dotacji dla Archiopactwa Cystersów w Jędrzejowie z przeznaczeniem na realizację w roku 2020 prac konserwatorskich i restauratorskich    
XXI/185/20 16.03.2020 uchwała w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Jędrzejów w 2020 roku Dz.U.2020 poz. 1359 data ogłoszenia 26 marca 2020 r. Zmieniona uchwałą Nr XXIX/251/20 z dnia 19.11.2020r.
XXI/186/20 16.03.2020 uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Jędrzejów, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków Dz.U.2020 poz. 1360 data ogłoszenia 26 marca 2020 r.  Zmienia uchwały nr XIV/122/19 z dnia 9 września 2019r. i Nr XX/174/2020 z dnia 30.01.2020r.  natomiast ona sama zmieniona uchwałami Nr XXIII/208/20 z dnia 26.06.2020r. Nr XXVII/237/20 z dnia 11.09.2020r.
XXI/187/20 16.03.2020 uchwała w sprawie zgody na zawarcie kolejnych umów najmu    
XXI/188/20 16.03.2020 uchwała w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu publicznego nieruchomości komunalnej    
XXI/189/20 16.03.2020 uchwała w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu publicznego nieruchomości komunalnej    
XXI/190/20 16.03.2020 uchwała w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu publicznego nieruchomości komunalnej    
XXI/191/20 16.03.2020 uchwała w sprawie wyrażenia zgody na określenie sezonu kąpielowego dla miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli, położonego w Jędrzejowie przy ul. Świętej Barbary na terenie miejsca rekreacyjnego „Zalew”. Dz.U.2020 poz. 1361 data ogłoszenia 26 marca 2020 r.  
XXI/192/20 16.03.2020 uchwała w sprawie rozpatrzenia wniosku mieszkańca wsi Łączyn    
XXII/193/2020 08.05.2020 uchwała w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2020 rok Dz.U.2020 poz. 1883 z dnia 14 maja 2020 r. Zmienia uchwałę Rady Miejskiej w Jędrzejowie nr XX/166/20 z dnia 30 stycznia 2020 r. natomiast ona sama zmieniona uchwałami Nr XXIII/204/2020 z dnia 26.06.2020 r. Nr XXIV/ 224/2020 z dnia 7.07.2020 r. Nr XXV/227/2020 z dnia 13.08.2020 r. Nr XXVII/235/20 z dnia 11.09.2020 r. Nr XXVIII/238/20 z dnia 5.10.2020 r. 
XXII/194/2020 08.05.2020 uchwała w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Piaskach    
XXII/195/2020 08.05.2020 uchwała w sprawie obniżenia stopnia organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Mnichowie do szkoły z klasami I-III i oddziałem przedszkolnym     
XXII/196/2020 08.05.2020 uchwała w sprawie upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej Miasta i Gminy w Jędrzejowie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej Dz.U.2020 poz. 1884 z dnia 14 maja 2020 r.  
XXII/197/2020 08.05.2020 uchwała w sprawie zmiany w uchwale dotyczącej wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomści Dz.U.2020 poz. 1885 z dnia 14 maja 2020 r.  
XXIII/198/2020 26.06.2020 uchwała w sprawie uchwalenia zmiany nr 1 planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Jędrzejowa, terenu w rejonie ul. Adolfa Dygasińskiego. Dz.U.2020 poz. 2567 z dnia 8 lipca 2020 r.  
XXIII/199/2020 26.06.2020 uchwała w sprawie uchwalenia zmiany nr 3 planu zagospodarowania przestrzennego „Jędrzejów-Południe”. Dz.U.2020 poz. 2568 z dnia 8 lipca 2020 r.  
XXIII/200/2020 26.06.2020 uchwała w sprawie uchwalenia planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu terenu miasta Jędrzejowa w rejonie ul. Armii Krajowej i ul. Władysława Stanisława Reymonta. Dz.U.2020 poz. 2569 z dnia 8 lipca 2020 r.  
XXIII/201/2020 26.06.2020 uchwała w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Jędrzejowa wotum zaufania    
XXIII/202/2020 26.06.2020 uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu za 2019 r.    
XXIII/203/2020 26.06.2020 uchwała w sprawie udzielania Burmistrzowi Miasta Jędrzejowa absolutorium za 2019 r.    
XXIII/204/2020 26.06.2020 uchwała w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta i gminy Dz.U.2020 poz. 2587 z dnia 8 lipca 2020 r. Zmienia uchwałę Rady Miejskiej w Jędrzejowie nr XX/166/20 z dnia 30 stycznia 2020 r.oraz zmieniającą ją uchwałę Nr XXII/193/2020 z dnia 8.05.2020 r., natomiast ona sama zmieniona uchwałami Nr XXIV/ 224/2020 z dnia 7.07.2020 r. Nr XXV/227/2020 z dnia 13.08.2020 r. Nr XXVII/235/20 z dnia 11.09.2020 r. Nr XXVIII/238/20 z dnia 5.10.2020 r. 
XXIII/205/2020 26.06.2020 uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2030   Zmienia uchwałę nr XX/165/20 z dnia 31.01.2020r. a sama jest zmieniona uchwałą nr XXVIII/239/20 z dnia 10.05.2020r.
XXIII/206/2020 26.06.2020 uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Jędrzejowskiego    
XXIII/207/2020 26.06.2020 uchwała w sprawie zawarcia porozumienia o wspólnym przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych oraz udzielenia pełnomocnictwa w ramach Grupy Zakupowej Energii Elektrycznej    
XXIII/208/2020 26.06.2020 uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Jędrzejów, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków Dz.U.2020 poz. 2570 z dnia 8 lipca 2020 r. Zmienia uchwały Rady Miejskiej w Jędrzejowie Nr XIV/122/19 z dnia 26 czerwca 2020 r. Nr XX/174/20 z dnia 30.01.2020 r., Nr XXI/186/20 z dnia 16.03.2020 r. natomiast ona sama zmieniona uchwałą XXVII/237/20 z dnia 11.09.2020r.
XXIII/209/2020 26.06.2020 uchwała w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Jędrzejów Dz.U.2020 poz. 2571 z dnia 8 lipca  2020 r. Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Jędrzejowie nr XII/103/19 z dnia 25 czerwca 2019 r.
XXIII/210/2020 26.06.2020 uchwała w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Jędrzejów oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2020 roku Dz.U.2020 poz. 2572 z dnia 8 lipca 2020 r. Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Jędrzejowie nr XII/104/19 z dnia 25 czerwca 2019 r. 
XXIII/211/2020 26.06.2020 uchwała w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Jędrzejów Dz.U.2020 poz. 2573 z dnia 8 lipca 2020 r. Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Jędrzejowie nr L/460/218 z dnia 28 września 2018 r. 
XXIII/212/2020 26.06.2020 uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020   Zmiana do uchwały Rady Miejskiej w Jędrzejowie nr XX/164/20 z dnia 30 stycznia 2020 r. Zmieniona uchwałą Nr XXIX/252/20 z dnia 19.11.2020r.
XXIII/213/2020 26.06.2020 uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej na obszarze Gminy Jędrzejów    
XXIII/214/2020 26.06.2020 uchwała w sprawie dokonania oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Zakładu podstawowej Opieki Zdrowotnej w Jędrzejowie    
XXIII/215/2020 26.06.2020 uchwała w sprawie zgody na zawarcie kolejnych umów najmu i dzierżawy    
XXIII/216/2020 26.06.2020 uchwała w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu publicznego lokalu mieszkalnego przy ul. Armii Krajowej stanowiącego własność komunalną     
XXIII/217/2020 26.06.2020 uchwała w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu publicznego lokalu mieszkalnego przy ul. 11-go Listopada, stanowiącego własność komunalną     
XXIII/218/2020 26.06.2020 uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości do zasobu komunalnego    
XXIII/219/2020 26.06.2020 uchwała w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości.     
XXIII/220/2020 26.06.2020 uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji w interesie publicznym w zakresie wprowadzenia zmiany przepisów prawa miejscowego czyli wprowadzenia lokalnej tarczy antykryzysowej    
XXIII/221/2020 26.06.2020 uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta Jędrzejowa    
XXIII/222/2020 26.06.2020 uchwała w sprawie w rozpatrzenia petycji w sprawie ochrony zdrowia mieszkańców przed tzw. elektroskażeniem    
XXIII/223/2020 26.06.2020 uchwała w sprawie podjęcia apelu dotyczącego poprawy rozmieszczenia ekranów akustycznych i innych elementów infrastruktury na odcinku drogi ekspresowej S-7 oraz drogi krajowej nr 78 przebiegających przez teren Gminy Jędrzejów    
XXIV/224/2020 07.07.2020 uchwaław sprawie dokonania zmian w budżecie miasta i gminy Dz.U.2020 poz. 2639 z dnia 13 lipca 2020 r. Zmienia uchwałę Rady Miejskiej w Jędrzejowie nr XX/166/20 z dnia 30 stycznia 2020 r.oraz zmieniające ją uchwały Nr XXII/193/2020 z dnia 8.05.2020 r., Nr XXIII/204/2020 z dnia 26.06.2020 r.  natomiast ona sama zmieniona uchwałami Nr XXV/227/2020 z dnia 13.08.2020 r. Nr XXVII/235/20 z dnia 11.09.2020 r. Nr XXVIII/238/20 z dnia 5.10.2020 r. 
XXIV/225/2020 07.07.2020 uchwała w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie współpracy Gminy Jędrzejów z Województwem Świętokrzyskim dotyczącej realizacji zadania własnego Województwa Świętokrzyskiego pn. "Rewitalizacja oraz funkcjonowanie kolejki wąskotorowej Ponidzie"    
XXIV/226/2020 07.07.2020 uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości do zasobu komunalnego    
XXV/227/2020 13.08.2020 uchwała w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2020 rok Dz.U.2020 poz. 3062 z dnia 19 sierpnia 2020r. Zmienia uchwałę Rady Miejskiej w Jędrzejowie nr XX/166/20 z dnia 30 stycznia 2020 r.oraz zmieniające ją uchwały Nr XXII/193/2020 z dnia 8.05.2020 r., Nr XXIII/204/2020 z dnia 26.06.2020 r. i Nr XXIV/224/2020 z dnia 07.07.2020 r. natomiast ona sama zmieniona uchwałami nr XXVII/235/20 z dnia 11.09.2020 r. Nr XXVIII/238/20 z dnia 5.10.2020 r. 
XXV/228/2020 13.08.2020 uchwała w sprawie emisji obligacji    
XXVI/229/2020 04.09.2020 uchwała w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Dz.U.2020 poz. 3257 z dnia 11.09.2020 r. Tracą moc uchwały Nr XVIII/150/15 z dnia 30.12.2015 r. i Nr XXVII/224/16 z dnia 30.09.2020 r  
XXVI/230/2020 04.09.2020 uchwała w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jędrzejów.  Dz.U.2020 poz. 258 z dnia 11.09.2020 r. Tracą moc uchwały Nr XXVII/260/12 z dnia 20.12.2012 r. i Nr XVIII/151/15 z dnia 30.12.2015 r. oraz Nr XXVIII/225/16 z dnia 30.09.2016 r.
XXVI/231/2020 04.09.2020 uchwała w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Jędrzejów na rok szkolny 2020/2021.  Dz.U.2020 poz. 3259 z dnia 11.09.2020 r.  
XXVI/232/2020 04.09.2020 uchwała w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej gminy o nazwie Żłobek w Piaskach. Dz.U.2020 poz. 3260 z dnia 11.09.2020 r.  
XXVI/233/2020 04.09.2020 uchwała w sprawie ustalenia statutu dla gminnej jednostki organizacyjnej Żłobek w Piaskach.  Dz.U.2020 poz. 3261 z dnia 11.09.2020 r. Zmieniona Uchwałą Nr LXXI/575/23 z dnia 8 września 2023r.
XXVI/234/2020 04.09.2020 uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości do zasobu komunalnego w drodze darowizny wraz z obciążeniem nieruchomości służebnością gruntową.     
XXVII/235/2020 11.09.2020 uchwała w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta i gminy za 2020 r. Dz.U.2020 poz. 3290 z dnia 15.09.2020r. Zmienia uchwałę nr XX/166/20 z dnia 30.01.2020r. oraz zmieniające ją uchwały Nr XXII/193/2020 z dnia 8.05.2020 r., Nr XXIII/204/2020 z dnia 26.06.2020 r. i Nr XXIV/224/2020 z dnia 07.07.2020 r. Nr XXV/227/20 z dnia 13.08.2020r. natomiast ona sama zmieniona uchwałą nr XXVIII/238/20 z dnia 5.10.2020 r.
XXVII/236/2020 11.09.2020 uchwała w sprawie pomocy finansowej dla Województwa Świętokrzyskiego.     
XXVII/237/2020 11.09.2020 uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Jędrzejów, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków Dz.U.2020 poz.3291 z dnia 15.09.2020r.  Zmienia uchwałę Nr XIV/122/19 z dnia 9.09.2019 r. oraz zmieniąjące tę uchwałę uchwały: Nr XX/174/20 z dnia 30.01.2020 r., Nr XXI/186/20 z dnia 16.03.2020 r. i Nr XXIII/208/20 z dnia 26.06.2020r    
XXVIII/238/2020 05.10.2020 uchwała w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta i gminy za 2020 r. Dz.U.2000 poz. 3593 z dnia 8.10.2020r. Zmienia uchwałę nr XX/166/20 z dnia 30.01.2020r. oraz zmieniające ją uchwały Nr XXII/193/2020 z dnia 8.05.2020 r., Nr XXIII/204/2020 z dnia 26.06.2020 r. i Nr XXIV/224/2020 z dnia 07.07.2020 r. Nr XXV/227/20 z dnia 13.08.2020r. Nr XXVII/236/2020 z dnia11.09.2020r.
XXVIII/239/2020 05.10.2020 uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej   Zmienia uchwałę nr XX/165/20 z dnia 31.01.2020r. i nr XXIII/205/20 z dnia 26.06.2020r. 
XXIX/240/2020 19.11.2020 uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Dz.U.2020 poz. 4125 z dnia 27.11.2020r. Uchyla uchwałę Nr XVI/132/19 z dnia 29.10.2019r.
XXIX/241/2020 19.11.2020 uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2021 rok Dz.U.2020 poz. 4126 z dnia 27.11.2020r. Uchyla uchwałę Nr XVI/133/19 z dnia 29.10.2019r. Uchylona uchwałą Nr XLIV/352/21 z dnia 26.10.2021r.
XXIX/242/2020 19.11.2020 uchwała w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego w roku 2021 Dz.U.2020 poz. 4127 z dnia 27.11.2020r. Uchyla uchwałę Nr XVIII/145/19 z dnia 5.12.2019r.
XXIX/243/2020 19.11.2020 uchwała w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy w 2020 r.  Dz.U.2020 poz. 4128 z dnia 27.11.2020r. Zmienia uchwałę Nr XX/166/20 z dnia 30.01.2020r.
XXIX/244/2020 19.11.2020 uchwaław sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości komunalnej służebnością przesyłu    
XXIX/245/2020 19.11.2020 uchwała w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości komunalnych służebnością przesyłu    
XXIX/246/2020 19.11.2020 uchwała w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości komunalnych służebnością przesyłu    
XXIX/247/2020 19.11.2020 uchwała w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu publicznego lokalu mieszkalnego stanowiącego własność komunalną    
XXIX/248/2020 19.11.2020 uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości do zasobu komunalnego    
XXIX/249/2020 19.11.2020 uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu i dzierżawy    
XXIX/250/2020 19.11.2020 uchwała w sprawie przyznania dopłaty do taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków   Uchyla uchwałę Nr XVIII/149/19 z dnia 5.12.2019r.
XXIX/251/2020 19.11.2020 uchwała w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Jędrzejów w 2020 roku Dz.U.2020 poz. 4129 z dnia 27.11.2020r.  Zmienia uchwałę Nr XXI/185/20 z dnia 16.03.2020r.
XXIX/252/2020 19.11.2020 uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020   Zmienia uchwały Nr XX/164/20 z dnia 30.01.2020r. i Nr XXIII/212/20 z dnia 26.06.2020r.
XXIX/253/2020 19.11.2020 uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Jędrzejów, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków Dz.U.2020 poz. 4130 z dnia 27.11.2020 r. Zmienia uchwałę Nr XIV/122/19 z dnia 9.09.2019r.
XXIX/254/2020 19.11.2020 uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia zasad przyznawania sołtysom diet i zwrotu kosztów podróży służbowej   Zmienia uchwałę Nr XXIII/186/16 z dnia 30.06.2016r., Nr LXXI/573/23  z dnia 8 września 2023r. 
XXX/255/20 29.12.2020 uchwała w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu Dz.U. 2021 poz. 86 z dnia 4.01.2021 r.  Uchylona rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Świetokrzyskiego z dnia 3.02.2021r.
XXX/256/20 29.12.2020 uchwała w sprawie ustalenia wieloletniego planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych    
XXX/257/20 29.12.2020 uchwała w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji na 2021 rok.    
XXX/258/20 29.12.2020 uchwała w sprawie zmiany uchwały dotyczącej planu gospodarki niskoemisyjnej   Zmienia uchwałę Nr XXXI/254/16 z dnia 22.12.2016r.
XXX/259/20 29.12.2020 uchwała w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Jędrzejów na zadania służące tworzeniu warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych   Zmieniona uchwałą Nr XLIX/392/21 z dnia 30.12.2021r.
XXX/260/20 29.12.2020 uchwała w sprawie pomocy finansowej dla Województwa Świętokrzyskiego    
XXX/261/20 29.12.2020 uchwała w sprawie zbycia nieruchomości komunalnych na rzecz dzierżawcy    
XXX/262/20 29.12.2020 uchwała w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu publicznego nieruchomości komunalnych    
XXX/263/20 29.12.2020 uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w trybie bezprzetargowym    
XXX/264/20 29.12.2020 uchwała w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych Dz.U.2021 poz. 87 z dnia 4.01.2021 r.  Uchyla uchwałę Nr XVI/136/15 z dnia 27.11.2015r.
XXX/265/20 29.12.2020 uchwała w sprawie uchwalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Dz.U.2021 poz. 293 z dnia 13.01.2021 r.  Uchyla uchwałę Nr XVI/138/15 z dnia 27.11.2015r. Zmieniona uchwałą Nr XXXII/283/21 z dnia 28 stycznia 2021r.
XXX/266/20 29.12.2020 uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty za pojemnik lub worek o określonej pojemności oraz zwolnień z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Dz.U.2021 poz. 88 z dnia 4.01.2021 r. Utraciła moc na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Jędrzejowie Nr LII/421/22 z dnia 24.03.2022r. 
XXX/267/20 29.12.2020 uchwała w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na rok 2020 Dz.U.2021 poz. 89 z dnia 4.01.2021 r.  
XXX/268/20 29.12.2020 uchwała w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2020 oraz określenia ostatecznego terminu dokonania tych wydatków    
XXX/269/20 29.12.2020 uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale dotyczącej powołania Rady Seniorów Gminy Jędrzejów oraz nadania jej statutu   Zmienia uchwałę nr XXI/170/16 z dnia 17.03.2016r.
XXXI/270/21 21.01.2021 uchwała w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Jedrzejów Dz.U.2021 poz. 717 z dnia 11.02.2021r.  
XXXII/271/21 28.01.2021 uchwała w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty opłat za kształcenie nauczycieli w 2021r.    Uchyla uchwałę Nr XX/172/20 z dnia 30 stycznia 2020r.
XXXII/272/21 28.01.2021 uchwała w sprawie wysokości opłaty za pobyt oraz maksymalnej opłaty za wyżywienie z Żłobku w Piaskach prowadzonym przez Gminę Jędrzejów.  Dz.U.2021 poz. 686 z dnia 9.02.2021r.  
XXXII/273/21 28.01.2021 uchwała w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Miasta i Gminy Jędrzejów na lata 2021-2026.     
XXXII/274/21 28.01.2021 uchwała w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021     Zmieniona uchwałą Nr XLIV/367/21 z dnia 26.10.2021r.
XXXII/275/21 28.01.2021 uchwała w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy na 2021 rok. Dz.U.2021 poz. 687 z dnia 9.02.2021r. zmieniona uchwałą Nr XXXIV/295/21 z dnia 18.03.2021r., uchwałą Nr XXXVI/310/21 z dnia 16.04.2021r., uchwałą Nr XXXVIII/313/21 z dnia 28.05.2021r., uchwałą Nr XL/326/21 z dnia 29.06.2021r., uchwałą Nr XLI/333/21 z dnia 7.07.2021r., uchwałą Nr XLII/337/21 z dnia 9.09.2021r., uchwałą Nr XLIII/349/21 z dnia 23.09.2021r., uchwałą Nr XLIV/350/21 z dnia 26.10.2021r., uchwałą Nr XLVI/369/21 z dnia 26.11.2021r., uchwałą Nr XLVIII/381/21 z dnia 9.12.2021r., uchwałą Nr XLIX/383/21 z dnia 30.12.2021r.
XXXII/276/21 28.01.2021 uchwała w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej „SIM SMS” Sp. z o. o.     
XXXII/277/21 28.01.2021 uchwała w sprawie wyrażenia zgody ma złożenie wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w nowotworzonej Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej „SIM SMS” Sp. z o. o.    
XXXII/278/21 28.01.2021 uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez Gminę Jędrzejów wkładu niepieniężnego do Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej „SIM SMS” Sp. z o. o.    
XXXII/279/21 28.01.2021 uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości do zasobu komunalnego.     
XXXII/280/21 28.01.2021 uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu i dzierżawy.     
XXXII/281/21 28.01.2021 uchwała w sprawie rozpatrzenia wniosku dotyczącego zmiany planu zagospodarowania przestrzennego.     
XXXII/282/21 28.01.2021 uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta Jędrzejowa.     
XXXII/283/21 28.01.2021 uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Dz.U.2021 poz. 688 z dnia 9.02.2021r.  Zmienia uchwałę Nr XXX/265/20 z dnia 29 grudnia 2020r.
XXXII/284/21 28.01.2021 uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jędrzejów na lata 2021-2030   Uchylona uchwałą Nr XXXIII/286/21 z dnia 17 lutego 2021r.
XXXII/285/21 28.01.2021 uchwała w sprawie wprowadzenia zmian do WIELOLETNIEGO PROGRAMU GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY NA LATA 2017-2021.  Dz.U.2021 poz. 689 z dnia 9.02.2021r. Zmienia uchwałę Nr XXIX/240/16 z dnia 18 listopada 2016r. 
XXXIII/286/21 17.02.2021 Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej.   Uchyla uchwałę Nr XXXII/284/21 z dnia 28 stycznia 2021r. Zmieniona uchwałą Nr XLI/334/21 z dnia 7 lipca 2021r., Nr XLII/338/21 z dnia 9 września 2021r., Nr XLVI/370/21 z dnia 26.11.2021r., Uchylona uchwałą Nr L/394/22 z dnia           27 stycznia 2022 r.
XXXIII/287/21 17.02.2021 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do tworzonej spółki SIM SMS spółka z o. o.    
XXXIII/288/21 17.02.2021 Uchwała w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu publicznego nieruchomości komunalnych.    
XXXIII/289/21 17.02.2021 Uchwała w sprawie zwolnienia i zwrotu części opłaty pobranej od przedsiębiorców za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na terenie miasta i gminy Jędrzejów w roku 2021. Dz.U.2021 poz. 795 z dnia 19.02.2021r.  
XXXIV/290/21 18.03.2021 Uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad zabytkami Gminy Jędrzejów na lata 2021-2024 Dz.U.2021 poz. 1111 z 25.03.2021r.  
XXXIV/291/21 18.03.2021 Uchwała w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu publicznego lokalu mieszkalnego stanowiącego własność komunalną    
XXXIV/292/21 18.03.2021 Uchwała w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu publicznego lokalu mieszkalnego stanowiącego własność komunalną    
XXXIV/293/21 18.03.2021 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu i dzierżawy    
XXXIV/294/21 18.03.2021 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli położonego w Jędrzejowie przy ul. Św. Barbary na terenie miejsca rekreacyjnego „Zalew” Dz.U.2021 poz. 1112 z dnia 25.03.2021r.  
XXXIV/295/21 18.03.2021 Uchwała w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2021 rok Dz.U.2021 poz. 1113 z dnia 25.03.2021r. zmienia uchwałę Nr XXXII/275/21 z dnia 28.01.2021r.
XXXIV/296/21 18.03.2021 Uchwała w sprawie pomników przyrody znajdujących się na terenie Gminy Jędrzejów Dz.U.2021 poz. 1114 z dnia 25.03.2021r.  
XXXIV/297/21 18.03.2021 Uchwała w sprawie użytków ekologicznych znajdujących się na terenie Gminy Jędrzejów Dz.U.2021 poz. 1115 z 25.03.2021r.  
XXXIV/298/21 18.03.2021 Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/100/19 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu terenu miasta Jędrzejów w rejonie ul. 11 Listopada, Al. J. Piłsudskiego, ul. Feliksa Przypkowskiego   zmienia uchwałę Nr XII/100/19 z dnia 25 czerwca 2019r.
XXXIV/299/21 18.03.2021 Uchwała w sprawie „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Jędrzejów na lata 2021-2026.” Dz.U.2021 poz. 1116 z dnia 25.03.2021r. uchyla uchwałę Nr XXIX/240/16 z dnia 18.11.2016r. Zmieniona uchwałą Nr XLII/339/21 z dnia 9 września 2021r., Uchwałą Nr XLIV/353/21 z dnia 26.10.2021r., Uchwałą Nr L/400/22 z dnia 27.01.2022r., Uchwałą Nr LX/482/22 z dnia 28.10.2022r.
XXXIV/300/21 18.03.2021 Uchwała w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Jędrzejów Dz.U.2021 poz. 1117 z dnia 25.03.2021r. uchyla uchwałę Nr LIX/490/14 z dnia 30.10.2014r.
XXXIV/301/21 18.03.2021 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości do zasobu komunalnego   Zmieniona uchwałą Nr LV/452/22 z dnia 23.06.2022r., Nr LX/489/22 z dnia 28.10.2022r.
XXXIV/302/21 18.03.2021 Uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji Pana Arkadiusza Rakoczego złożonej w interesie publicznym w sprawie przyjęcia uchwały dotyczącej szczepionek na wirusa SARS-CoV-2    
XXXIV/303/21 18.03.2021 Uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji Pana Piotra Sterkowskiego złożonej w interesie publicznym w sprawie przyjęcia uchwały dotyczącej szczepionek na wirusa SARS-CoV-2    
XXXIV/304/21 18.03.2021 Uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji Międzynarodowej Koalicji dla Ochrony Polskiej Wsi w sprawie dotyczącej roślin transgenicznych oraz szczepionek na wirusa SARS-CoV-2    
XXXIV/305/21 18.03.2021 Uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji osoby fizycznej złożonej w interesie publicznym w sprawie podjęcia leczenia COVID-19 w Polsce przez polskie władze    
XXXIV/306/21 18.03.2021 Uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji Zaprzysiężonych Członków Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego w sprawie poparcia Rządu Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego    
XXXIV/307/21 18.03.2021 Uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji Pani Teresy Garland sprawie opinii dotyczącej przeprowadzenia Referendum Ludowego    
XXXIV/308/21 18.03.2021 Uchwała w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Jędrzejów w 2021 roku Dz.U.2021 poz. 1118 z dnia 25.03.2021r.  
XXXV/309/21 18.03.2021 Uchwała w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Jędrzejowie Nr XLVI/395/06 z dnia 30 marca 2006 r. w sprawie zasad zbywania lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Jędrzejów     
XXXVI/310/21 16.04.2021 Uchwała w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2021 rok  Dz.U.2021 poz. 1534 z dnia 20.04.2021r. zmienia uchwałę Nr XXXII/275/21 z dnia 28.01.2021r.
XXXVII/311/21 28.04.2021 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością   Zmienia uchwałę Nr XXXII/276/21 z dnia 28.01.2021r.
XXXVIII/312/21 28.05.2021 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w celu opracowania i realizacji „Strategii Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Jędrzejowa dla Gmin: Jędrzejów, Małogoszcz, Sobków do roku 2030”    
XXXVIII/313/21 28.05.2021 Uchwała w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2021 rok Dz.U.2021 poz. 1916 z dnia 01.06.2021r. zmienia uchwałę Nr XXXII/275/21 z dnia 28.01.2021r.
XXXVIII/314/21 28.05.2021 Uchwała w sprawie wzoru deklaracji o dochodach i wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego. Dz.U.2021 poz. 1917 z dnia 01.06.2021r.  
XXXVIII/315/21 28.05.2021 Uchwała w sprawie zawarcia porozumienia o wspólnym przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych oraz udzielenia pełnomocnictwa w ramach Grupy Zakupowej Energii Elektrycznej.    
XXXVIII/316/21 28.05.2021 Uchwała w sprawie zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu.    
XXXVIII/317/21 28.05.2021 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości do zasobu komunalnego.    
XXXVIII/318/21 28.05.2021 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu i dzierżawy.    
XXXVIII/319/21 28.05.2021 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości.    
XXXVIII/320/21 28.05.2021 Uchwała w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Podchojnach.    
XXXVIII/321/21 28.05.2021 Uchwała w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Łysakowie.    
XXXIX/322/21 28.05.2021 Uchwała w sprawie zgłoszenia kandydata na stanowisko pozaetatowego członka Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach.    
XL/323/21 29.06.2021 Uchwała w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Jędrzejowa wotum zaufania.    
XL/324/21 29.06.2021 Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz  sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Jędrzejów za 2020 rok.    
XL/325/21 29.06.2021 Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Jędrzejowa za 2020 rok.    
XL/326/21 29.06.2021 Uchwała w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy za 2021 rok. Dz.U.2021 poz. 2465 z dnia   06.07.2021r. zmienia uchwałę Nr XXXII/275/21 z dnia 28.01.2021r.
XL/327/21 29.06.2021 Uchwała w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu „Strategii Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Jędrzejowa dla Gmin: Jędrzejów, Małogoszcz, Sobków do roku 2030”, w tym trybu konsultacji, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.    
XL/328/21 29.06.2021 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Jędrzejów, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków. Dz.U.2021 poz. 2466 z dnia   06.07.2021r. Zmienia uchwałę Nr XIV/122/19 z dnia 9 września 2019r. natomiast ona sama zmieniona uchwałami Nr XXI/186/20 z dnia 16.03.2020r. Nr XXIII/208/20 z dnia 26.06.2020r. Nr XXVII/237/20 z dnia 11.09.2020r. Nr XIX/253/20 z dnia 19.11.2020r.
XL/329/21 29.06.2021 Uchwała w sprawie dokonania oceny sytuacji ekonomiczno – finansowej Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Jędrzejowie.     
XL/330/21 29.06.2021 Uchwała w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu publicznego nieruchomości komunalnej.    
XL/331/21 29.06.2021 Uchwała w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu publicznego lokalu mieszkalnego stanowiącego własność komunalną.    
XL/332/21 29.06.2021 Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Jędrzejowskiego.    
XLI/333/21 07.07.2021 Uchwała w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Jędrzejów na 2021 rok. Dz.U.2021 poz. 2536 z dnia 9.07.2021r. zmienia uchwałę Nr XXXII/275/21 z dnia 28.01.2021r.
XLI/334/21 07.07.2021 Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jędrzejów na lata 2021-2031.   zmienia uchwałę Nr XXXIII/286/21 z dnia 17.02.2021r.
XLI/335/21 07.07.2021 Uchwała w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Jędrzejów na rok szkolny 2021/2022. Dz.U.2021 poz. 2537 z dnia 9.07.2021r.  
XLII/336/21 09.09.2021 Uchwała w sprawie emisji obligacji oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.      
XLII/337/21 09.09.2021 Uchwała w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2021 rok. Dz.U.2021 poz. 3020 z dnia 15.09.2021r.  zmienia uchwałę Nr XXXII/275/21 z dnia 28.01.2021r.
XLII/338/21 09.09.2021 Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jędrzejów na lata 2021-2031.   zmienia uchwałę Nr XXXIII/286/21 z dnia 17.02.2021r.
XLII/339/21 09.09.2021 Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian do „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Jędrzejów na lata 2021-2026”.  Dz.U.2021 poz. 3021 z dnia 15.09.2021r. Zmienia uchwałę Nr XXXIV/299/21 z dnia 18.03.2021r.
XLII/340/21 09.09.2021 Uchwała w sprawie zmiany uchwały dotyczącej pomocy dla rodzin wielodzietnych w ramach Programu „JĘDRZEJÓW PRO”.   Zmienia uchwałę Nr XXXIV/299/21 z dnia 18.03.2021r.
XLII/341/21 09.09.2021 Uchwała w sprawie sprzedaży nieruchomości w trybie bezprzetargowym.   Zmienia uchwały Nr XXXVIII/347/13 z dnia 28.06.2013r., Nr LV/476/14 z dnia 12.09.2014r., Nr XV/112/15 z dnia 23.10.2015r., Nr XVI/133/15 z dnia 27.11.2015r., Nr XXXII/262/17 z dnia 27.01.2017r., Nr XIV/119/19 z dnia 09.09.2019r. 
XLII/342/21 09.09.2021 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu i dzierżawy.     
XLII/343/21 09.09.2021 Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/427/14 Rady Miejskiej                                   w Jędrzejowie z dnia 8 stycznia 2014r. w sprawie zasad zwrotu wydatków                          za świadczenia pomocy społecznej w zakresie zadań własnych gminy. Dz.U.2021 poz.3022 z dnia 15.09.2021r. Zmienia uchwałę Nr XLVIII/427/14 z dnia 8 stycznia 2014r.
XLII/344/21 09.09.2021 Uchwała w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu publicznego nieruchomości komunalnej.    
XLII/345/21 09.09.2021 Uchwała w sprawie przyjęcia rezygnacji członka Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.    
XLII/346/21 09.09.2021 Uchwała w sprawie uzupełnienia składu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.    
XLII/347/21 09.09.2021 Uchwała w sprawie odwołania radnego z funkcji Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Jędrzejowie.    
XLII/348/21 09.09.2021 Uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Jędrzejowie.    
XLIII/349/21 23.09.2021 Uchwała w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2021 rok. Dz.U.2021 poz.3115 z dnia 29.09.2021r. Zmienia uchwałę Nr XXXII/275/21 z dnia 28.01.2021r.
XLIV/350/21 26.10.2021 Uchwała w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2021 rok. Dz.U.2021 poz. 3495 z dnia 4.11.2021r. Zmienia uchwałę Nr XXXII/275/21 z dnia 28.01.2021r.
XLIV/351/21 26.10.2021 Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od   nieruchomości na 2022 rok.   Dz.U.2021 poz. 3496 z dnia    4. 11.2021r.  
XLIV/352/21 26.10.2021 Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. Dz.U.2021 poz. 3497. z dnia 4.11.2021r. Traci moc uchwała Nr XXIX/240/20 z dnia 19.11.2020r.       Utraciła moc na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Jędrzejowie Nr LX/475/22 z dnia 28 październik 2022 r.               
XLIV/353/21 26.10.2021 Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian do „Wieloletniego programu
 gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Jędrzejów na lata 2021 – 2026”.
Dz.U.2021 poz. 3498 z dnia 4.11.2021r. Zmienia uchwałę Nr XXXIV/299/21 z dnia 18.03.2021 
XLIV/354/21 26.10.2021 Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta Jędrzejowa.    
XLIV/355/21 26.10.2021 Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta Jędrzejowa.    
XLIV/356/21 26.10.2021 Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Jędrzejowie.    
XLIV/357/21 26.10.2021 Uchwała w sprawie odwołania radnego ze składu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Jędrzejowie.    
XLIV/358/21 26.10.2021 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu komunalnego prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.    
XLIV/359/21 26.10.2021 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości do zasobu komunalnego.    
XLIV/360/21 26.10.2021 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy  nieruchomości komunalnej na okres dłuższy niż trzy lata.    
XLIV/361/21 26.10.2021 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na okres dłuższy niż trzy lata.    
XLIV/362/21 26.10.2021 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu i dzierżawy.    
XLIV/363/21 26.10.2021 Uchwała w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu publicznego nieruchomości komunalnych.                                                     
XLIV/364/21 26.10.2021 Uchwała w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu publicznego lokalu mieszkalnego stanowiącego własność komunalną.    
XLIV/365/21 26.10.2021 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.    
XLIV/366/21 26.10.2021 Uchwała w sprawie sprzedaży udziału w nieruchomości w trybie bezprzetargowym.     
XLIV/367/21 26.10.2021 Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021.    Zmienia uchwałę Nr XXXII/274/21 z dnia 28.01.2021r.
XLV/368/21 10.11.2021 Uchwała w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Dz.U.2021 poz.3705 z dnia 22.11.2021r.  
XLVI/369/21 26.11.2021 Uchwała w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2021 rok. Dz.U.2021 poz. 4050 z dnia        6. 12.2021r. Zmienia uchwałę Nr XXXII/275/21 z dnia 28.01.2021r.
XLVI/370/21 26.11.2021 Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy   Jędrzejów na lata 2021 – 2031.   Zmienia uchwałę Nr XXXIII/286/21 z dnia 17.02.2021r.
XLVI/371/21 26.11.2021 Uchwała w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego w roku 2022. Dz.U.2021 poz. 4051 z dnia 6.12.2021r.  
XLVI/372/21 26.11.2021 Uchwała w sprawie przyznania dopłaty do taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków.    
XLVI/373/21 26.11.2021 Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/136/19 Rady Miejskiej w  Jędrzejowie z dnia 19 października 2019 roku w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schroniskach dla osób bezdomnych lub w   schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.     Dz.U.2021 poz. 4087 z dnia 7.12.2021r. Zmienia uchwałę Nr XVI/136/19 z dnia 19.10.2019r.
XLVI/374/21 26.11.2021 Uchwała w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Jędrzejowa.   Traci moc uchwała Nr II/3/18 z dnia 6 grudnia 2018r.
XLVI/375/21 26.11.2021 Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych z tytułu wykonywania mandatu.   Zmienia uchwałę Nr XII/94/19 z dnia 25 czerwca 2019r., Nr LXXI/570/23 z dnia 8 września 2023r.
XLVI/376/21 26.11.2021 Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale dotyczącej    ustanowienia zasad przyznawania sołtysom diet i zwrotu kosztów podróży służbowej.      Zmienia uchwałę Nr XII/95/19 z dnia 25.06.2019r., Nr LXXI/574/21 z dnia 8 września 2023r.
XLVI/377/21 26.11.2021 Uchwała w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu publicznego lokalu mieszkalnego stanowiącego własność komunalną.      
XLVI/378/21 26.11.2021 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu                                                i dzierżawy.    
XLVI/379/21 26.11.2021 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości do zasobu komunalnego.     
XLVII/380/21 26.11.2021 Uchwała w sprawie podjęcia apelu dotyczącego budowy sieci telefonii 
komórkowej w Jędrzejowie.
   
XLVIII/381/21 09.12.2021 Uchwała w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2021r. Dz.U.2021 poz. 4513 z dnia 16.12.2021r. Zmienia uchwałę Nr XXXII/275/21 z dnia 28.01.2021r.
XLVIII/382/21 09.12.2021 Uchwała w sprawie udzielenia dotacji dla Archiopactwa Cystersów w Jędrzejowie z przeznaczeniem na realizację w roku 2021 prac konserwatorskich i restauratorskich    
XLIX/383/21 30.12.2021 Uchwała w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2021 rok. Dz.U.2022 poz. 269 z dnia 13.01.2022r. Zmienia uchwałę Nr XXXII/275/21 z dnia 28.01.2021r.
XLIX/384/21 30.12.2021 Uchwała w sprawie: ustalenia wykazu wydatków niewygasających zupływem roku budżetowego 2021 oraz określenia ostatecznego terminu dokonania tych wydatków.     
XLIX/385/21 30.12.2021 Uchwała w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Jędrzejowie na 2022 rok.    
XLIX/386/21 30.12.2021 Uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Jędrzejów na lata 2022-2024.    
XLIX/387/21 30.12.2021 Uchwała w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu. Dz.U.2022 poz. 270 z dnia 13.01.2022r.  
XLIX/388/21 30.12.2021 Uchwała w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Zakładu Usług Komunalnych w Jędrzejowie.   Traci moc uchwała Nr XIX/159/19 z dnia 30.12.2019r.
XLIX/389/21 30.12.2021 Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Świętokrzyskiego.    
XLIX/390/21 30.12.2021 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu.    
XLIX/391/21 30.12.2021 Uchwała w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego. Dz.U.2022 poz.311 z dnia 17.01.2022r.  
XLIX/392/21 30.12.2021 Uchwała w sprawie zmiany regulaminu udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Jędrzejów dla stowarzyszeń ogrodowych prowadzących rodzinne ogrody działkowe. Dz.U.2022 poz. 302 z dnia 14.01.2022r. Zmienia uchwałę Nr XXX/259/20 z dnia 29.12.2020r.
L/393/22 27.01.2022 Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy na 2022 rok. Dz.U.2022 poz. 601 z dnia 9.02.2022r. Zmieniona uchwałą Nr LI/407/22 z dnia 18.02.2022r., Nr LII/408/22 z dnia 24.03.2022r., Nr LV/440/22 z dnia 23.06.2022r., Nr LVI/453/22 z dnia 11.08.2022r., Nr LVII/456/22 z dnia 22.09.2022r., Nr LVII/471/22 z dnia 28.09.2022r., Nr LX/473/22 z dnia 28.10.2022r., Nr LXII/493/22 z dnia 9.12.2022r., Nr LXIII/504/22 z dnia 29.12.2022r.,
L/394/22 27.01.2022 Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy w Jędrzejów na lata 2022-2032.    Traci moc Uchwała Nr XXXIII/286/21 z dnia 17.02.2021r., Zmieniona uchwałą Nr LII/409/22 z dnia 24.03.2022r., Nr LV/441/22 z dnia 23.06.2022r., Nr LVI/454/22 z dnia 11.08.2022r., Nr LX/474/22 z dnia 28.10.2022r., Nr LXII/494/22 z dnia 9.12.2022r.
L/395/22 27.01.2022 Uchwała w sprawie: planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli w 2022 r.    
L/396/22 27.01.2022 Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale dotyczącej likwidacji Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Jędrzejowie i utworzenia Samorządowego Centrum Usług Wspólnych w Jędrzejowie.   Zmienia uchwałę Nr XXIII/184/16 z dnia 30.06.2016r.
L/397/22 27.01.2022 Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Centrum Kultury.    
L/398/22 27.01.2022 Uchwała w sprawie przystąpienia Gminy Jędrzejów do realizacji Programu 
„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022.
Dz.U.2022 poz. 602 z dnia 9.02.2022r.  
L/399/22 27.01.2022 Uchwała w sprawie przystąpienia Gminy Jędrzejów do realizacji Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022.  Dz.U.2022 poz. 603 z dnia 9.02.2022r.  
L/400/22 27.01.2022 Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian do „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Jędrzejów na lata 2021-2026”. Dz.U.2022 poz. 604 z dnia 9.02.2022r. Zmienia uchwałę Nr XXXIV/299/21 z dnia 18.03.2021r.
L/401/22 27.01.2022 Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Jędrzejowskiego.    
L/402/22 27.01.2022 Uchwała w sprawie zmiany przebiegu drogi gminnej nr 328047T (ul. Jasionka).  Dz.U.2022 poz. 605 z dnia 9.02.2022r.  
L/403/22 27.01.2022 Uchwała w sprawie: zaliczenie drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu. Dz.U.2022 poz. 606 z dnia 9.02.2022r.  
L/404/22 27.01.2022 Uchwała w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i  rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2022.      Zmieniona Uchwałą Nr LX/483/22 z dnia 28.10.2022r.
L/405/22 27.01.2022 Uchwała w sprawie w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników. Dz.U.2022 poz. 607 z dnia 9.02.2022r.  
L/406/22 27.01.2022 Uchwała wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu.    
LI/407/22 18.02.2022 Uchwała w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2022 rok. Dz.U.2022 poz. 818 z dnia 25.02.2022r. Zmienia uchwałę Nr L/393/22 z dnia 27.01.2022 r. 
LII/408/22 24.03.2022 Uchwała w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2022 rok. Dz.U.2022 poz. 1317 z dnia 1.04.2022r. Zmienia uchwałę Nr L/393/22 z dnia 27.01.2022 r. 
LII/409/22 24.03.2022 Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy     Jędrzejów na lata 2022-2032.      Zmienia uchwałę Nr L/394/22 z dnia 27.01.2022r.
LII/410/22 24.03.2022 Uchwała w sprawie rozpatrzenia złożonej przez osoby fizyczne petycji w sprawie przyjęcia uchwały dotyczącej kwestii związanych ze szczepieniami      przeciw wirusowi SARS-CoV-2.     
LII/411/22 24.03.2022 Uchwała w sprawie rozpatrzenia złożonej przez Fundację im. Nicoli Tesli petycji w sprawie przyjęcia uchwały dotyczącej form przeciwdziałania pandemii wywołanej
przez wirusa SARS-CoV-2.
   
LII/412/22 24.03.2022 Uchwała w sprawie zmian w uchwale dotyczącej określenia zasad udzielania dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków, płożonych na terenie Gminy Jędrzejów.       Dz.U.2022 poz. 1318 z dnia 1.04.2022r. Zmienia uchwałę Nr IX/46/07 z dnia 26.04.2007r.
LII/413/22 24.03.2022 Uchwała w sprawie uchwalenia zmian w Statucie Gminy Jędrzejów. Dz.U.2022 poz. 1319 z dnia 1.04.2022r. Zmienia uchwałę Nr L/453/18 z dnia 28.09.2018r.
LII/414/22 24.03.2022 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli.     Dz.U.2022 poz. 1435 z dnia 6.04.2022r. Zmieniona uchwałą Nr LV/446/22 z dnia 23.06.2022r.
LII/415/22 24.03.2022 Uchwała w sprawie przyjęcia do realizacji przez Gminę Jędrzejów Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022.    
LII/416/22 24.03.2022 Uchwała w sprawie: określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Jędrzejów 
w 2022 roku.
Dz.U.2022 poz. 1320 z dnia 1.04.2022r. Zmieniona uchwałą Nr LXIV/512/23 z dnia 27.01.2023r.
LII/417/22 24.03.2022 Uchwała w sprawie zawarcia porozumienia o wspólnym przygotowaniu
i przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz udzielenia pełnomocnictwa w ramach Grupy Zakupowej Energii Elektrycznej.
   
LII/418/22 24.03.2022 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu i dzierżawy.    
LII/419/22 24.03.2022 Uchwała w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu  
publicznego nieruchomości komunalnej.
   
LII/420/22 24.03.2022 Uchwała w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu publicznego lokalu mieszkalnego stanowiącego własność komunalną.    
LII/421/22 24.03.2022 Uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie   odpadami komunalnymi, ustalenia stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości stawki opłaty za pojemnik lub worek o określonej 
pojemności oraz zwolnień z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Dz.U.2022 poz. 1321 z dnia 1.04.2022r. Traci moc uchwała Nr XXX/266/20 z dnia 29.12.2020r.
LIII/422/22 08.04.2022 Uchwała w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2022 rok. Dz.U.2022 poz. 1568 z dnia 13.04.2022r. Zmienia uchwałę Nr L/393/22 z dnia 27.01.2022 r. 
LIII/423/22 08.04.2022 Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy     Jędrzejów na lata 2022-2032.    Zmienia uchwałę Nr L/394/22 z dnia 27.01.2022r.
LIII/424/22 08.04.2022 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości do zasobu komunalnego.      
LIII/425/22 08.04.2022 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Jędrzejów na 2022 rok. Dz.U.2022 poz. 1569 z dnia 13.04.2022r. Zmienia uchwałę Nr L/393/22 z dnia 27.01.2022 r. 
LIII/426/22 08.04.2022 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe osób, uprawnień do przejazdów bezpłatnych i ulgowych w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej organizowanym przez Gminę Jędrzejów.  Dz.U.2022 poz. 1570 z dnia 13.04.2022r. Zmienia uchwałę Nr XXVII/219/16 z dnia 30.09.2018 r.
LIII/427/22 08.04.2022 Uchwała w sprawie zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.    
LIV/428/22 26.05.2022 Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta Jędrzejowa.    
LIV/429/22 26.05.2022 Uchwała w sprawie rozpatrzenia złożonej przez Cech Zdunów Polskich petycji w sprawie podjęcia przez Radę Miejską w Jędrzejowie w ramach dostępnych środków prawnych i kompetencji czynności zmierzających do „naprawy” uchwał Sejmiku  Województwa Świętokrzyskiego.    
LIV/430/22 26.05.2022 Uchwała w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej polegającej na przebudowie, rozbudowie, nadbudowie budynku przemysłowego na budynek mieszkalny wielorodzinny z usługami w parterze i garażami podziemnymi i budowie budynku usługowo-handlowego wraz z budową miejsc postojowych w ramach parkingów naziemnych, murów oporowych, drogi pożarowej oraz niezbędną infrastrukturą. Dz.U.2022 poz. 2059 z dnia 1.06.2022r.  
LIV/431/22 26.05.2022 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu) na podwyższenie kapitału zakładowego spółki Wodociągi Jędrzejowskie Sp. z o.o.  w Jędrzejowie.      
LIV/432/22 26.05.2022 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków  komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Jędrzejów, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków. Dz.U.2022 poz. 2060 z dnia 1.06.2022r. Zmienia uchwałę Nr XIV/122/19 z dnia 9.09.2019 r.
LIV/433/22 26.05.2022 Uchwała w sprawie opłaty targowej. Dz.U.2022 poz. 2061 z dnia 1.06.2022r. Traci moc uchwała Nr XVII/144/15 z dnia 14.12.2015 r.
LIV/434/22 26.05.2022 Uchwała w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Miasta i Gminy Jędrzejów uczestniczących w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach i ćwiczeniach. Dz.U.2022 poz. 2062 z dnia 1.06.2022r. Traci moc uchwała Nr XXXVIII/290/09 z dnia 26.02.2009 r.
LIV/435/22 26.05.2022 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu i dzierżawy.    
LIV/436/22 26.05.2022 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości.    
LV/437/22 23.06.2022 Uchwała w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Jędrzejowa wotum zaufania.    
LV/438/22 23.06.2022 Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu miasta i gminy Jędrzejowa za 2021 rok.      
LV/439/22 23.06.2022 Uchwała w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Jędrzejowa absolutorium za 2021 rok.    
LV/440/22 23.06.2022 Uchwała w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2022 rok. Dz.U.2022 poz.2426 z dnia 1.07.2022r. Zmienia uchwałę Nr L/393/22 z dnia 27.01.2022 r. 
LV/441/22 23.06.2022 Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jędrzejów na lata 2022 - 2032.   Zmienia uchwałę Nr L/394/22 z dnia 27.01.2022r.
LV/442/22 23.06.2022 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XLV/406/2013 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 22 listopada 2013 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.   Zmienia uchwałę Nr XLV/406/2013 z dnia 22.11.2013r.
LV/443/22 23.06.2022 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XLVII/447/18 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych Gminy Jędrzejów oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.   Zmienia uchwałę Nr XLVII/447/18 z dnia 29.06.2018r.
LV/444/22 23.06.2022 Uchwała w sprawie emisji obligacji oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.   Zmieniona uchwałą Nr LVII/458/22 z dnia 22.09.2022r., Nr LX/488/22 z dnia 28.10.2022r.
LV/445/22 23.06.2022 Uchwała w sprawie udzielenia dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. M. B. Nieustającej Pomocy w Łysakowie Drugim na przeprowadzenie prac restauratorskich.    
LV/446/22 23.06.2022 Uchwała w sprawie: zmiany Uchwały Nr LII/415/22 Rady Miejskiej w Jędrzejowie w sprawie przyjęcia do realizacji przez Gminę Jędrzejów Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022.   Zmienia uchwałę Nr LII/415/22 z dnia 24.03.2022r.
LV/447/22 23.06.2022 Uchwała w sprawie ustalenia cen za przyjęcie odpadów do składowania na ,,Składowisku Odpadów Komunalnych w Potoku Małym”. Dz.U.2022 poz. 2427 z dnia 1.07.2022r. Traci moc uchwała nr XVIII/150/19 z dnia 5.12.2019r.
LV/448/22 23.06.2022 Uchwała w sprawie dokonania oceny sytuacji ekonomiczno – finansowej  Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Jędrzejowie.     
LV/449/22 23.06.2022 Uchwała w sprawie nadania nazwy rondu zlokalizowanemu w obrębie 04 miasta Jędrzejowa. Dz.U.2022 poz. 2428 z dnia 1.07.2022r.  
LV/450/22 23.06.2022 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu.    
LV/451/22 23.06.2022 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości do zasobu komunalnego.   Zmienia uchwałę Nr XXXIV/301/21 z dnia 18.03.2021r.
LV/452/22 23.06.2022 Uchwała w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości do zasobu komunalnego.    
LVI/453/22 11.08.2022 Uchwała w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2022 rok. Dz.U.2022 poz. 2833 z dnia 22 sierpnia 2022r. Zmienia uchwałę Nr L/393/22 z dnia 27.01.2022 r. 
LVI/454/22 11.08.2022 Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jędrzejów na lata 2022-2032.   Zmienia uchwałę Nr L/394/22 z dnia 27.01.2022r.
LVI/455/22 11.08.2022 Uchwała w sprawie zmian w uchwale dotyczącej określenia zasad udzielania dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie Gminy Jędrzejów. Dz.U.2022 poz. 2834 z dnia 22 sierpnia 2022r. Zmienia uchwałę Nr IX/46/07 z dnia 26.04.2007r.
LVII/456/22 22.09.2022 Uchwała w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2022 rok. Dz.U.2022 poz. 3239 z dnia 28 września 2022r. Zmienia uchwałę Nr L/393/22 z dnia 27.01.2022 r. 
LVII/457/22 22.09.2022 Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jędrzejów  na lata 2022 - 2032.    Zmienia uchwałę Nr L/394/22 z dnia 27.01.2022r.
LVII/458/22 22.09.2022 Uchwała zmieniająca uchwałę nr LV/444/22 z dnia 23 czerwca 2022r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.   Zmienia uchwałę Nr LV/444/22 z dnia 22.09.2022r.
LVII/459/22 22.09.2022 Uchwała zmieniająca Uchwałę Nr XXVII/219/16 Rady Miejskiej w 
Jędrzejowie z dnia 30 września 2016r. w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe osób, uprawnień do przejazdów bezpłatnych i ulgowych w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej organizowanym przez Gminę Jędrzejów.
Dz.U.2022 poz. 3240 z dnia 28 września 2022r. Zmienia uchwałę Nr XXVII/219/16 z dnia 30.09.2018 r.
LVII/460/22 22.09.2022 Uchwała w sprawie zmiany uchwały dotyczącej pomocy dla rodzin wielodzietnych w ramach Programu „JĘDRZEJÓW PRO”.   Zmienia uchwałę Nr XXXVIII/347/13 z dnia 28.06.2013r.
LVII/461/22 22.09.2022 Uchwała w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie  
Jędrzejów na rok szkolny 2022/2023.
Dz.U.2022 poz. 3241 z dnia 28 września 2022r. Traci moc uchwała Nr XLI/335/21 z dnia 22.09.2022r.     Utraciła moc na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Jędrzejowie Nr LXII/497/22 z dnia 9.12.2022 r.                          
LVII/462/22 22.09.2022 Uchwała w sprawie wprowadzenia zmiany w uchwale dotyczącej zasad udzielania  i rozmiaru zniżek oraz zwolnienia z tygodniowego obowiązkowego wymiaru  
godzin zajęć dla dyrektorów, wicedyrektorów oraz nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla niektórych nauczycieli, a także zasad łączenia różnych wymiarów pensum w ramach jednego etatu.
Dz.U.2022 poz. 3242 z dnia 28 września 2022r. Zmienia uchwałę Nr XLIII/415/18  z dnia 28.03.2018r.
LVII/463/22 22.09.2022 Uchwała w sprawie zmiany oraz ustalenia przebiegu dróg gminnych na  terenie Miasta i Gminy Jędrzejów.   Dz.U.2022 poz. 3243 z dnia 28 września 2022r.  
LVII/464/22 22.09.2022 Uchwała w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu publicznego lokalu mieszkalnego stanowiącego własność komunalną.    
LVII/465/22 22.09.2022 Uchwała w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu publicznego lokalu mieszkalnego stanowiącego własność komunalną.    
LVII/466/22 22.09.2022 Uchwała w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu publicznego nieruchomości komunalnej.    
LVII/467/22 22.09.2022 Uchwała w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu publicznego nieruchomości komunalnych.   Traci moc uchwała XLII/344/21 z dnia 9.09.2021r.
LVII/468/22 22.09.2022 Uchwała w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu publicznego nieruchomości komunalnej.    
LVII/469/22 22.09.2022 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości do zasobu komunalnego.    
LVII/470/22 22.09.2022 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu.    
LVIII/471/22 28.09.2022 Uchwała w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2022 rok. Dz.U.2022 poz. 3334 z dnia 4 października 2022r. Zmienia uchwałę Nr L/393/22 z dnia 27.01.2022 r. 
LIX/472/22 28.09.2022 Uchwała w sprawie udzielenia Województwu Świętokrzyskiemu pomocy finansowej na modernizację dróg wojewódzkich.    
LX/473/22 28.10.2022 Uchwała w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2022 rok. Dz.U.2022 poz. 3829 z dnia   8.11.2022r. Zmienia uchwałę Nr L/393/22 z dnia 27.01.2022 r. 
LX/474/22 28.10.2022 Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy   Jędrzejów na lata 2022 – 2032.   Zmienia uchwałę Nr L/394/22 z dnia 27.01.2022r.
LX/475/22 28.10.2022 Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. Dz.U.2022 poz. 3830 z dnia 8.11.2022r. Traci moc uchwała Nr XLIV/352/21 z dnia 26.10.2021r.            Utraciła moc na podstawie Uchwały Nr LXXIII/582/23 z dnia 30 października 2023 r. 
LX/476/22 28.10.2022 Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2023 rok. Dz.U.2022 poz. 3831 z dnia 8.11.2022r.  
LX/477/22 28.10.2022 Uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy.    
LX/478/22 28.10.2022 Uchwała w sprawie udzielenia dotacji dla Archiopactwa Cystersów
w Jędrzejowie na przeprowadzenie prac restauratorskich.
   
LX/479/22 28.10.2022 Uchwała w sprawie wprowadzenia zmiany w Uchwale Nr XLIII/416/18 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 18 marca 2018 r. dotyczącej regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jędrzejów. Dz.U.2022 poz. 3832 z dnia 8.11.2022r. Zmiana do Uchwały Nr XLIII/416/18 z dnia 18.03.2018r.
LX/480/22 28.10.2022 Uchwała w sprawie przyjęcia Strategii Terytorialnej Partnerstwa Ponidzie.    
LX/481/22 28.10.2022 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Jędrzejów Porozumienia dla utworzenia Partnerstwa Ponidzie na Obszarze Strategicznej Interwencji PONIDZIE w celu realizacji Strategii Terytorialnej Partnerstwa Ponidzie i innych wspólnych przedsięwzięć.    
LX/482/22 28.10.2022 Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian do „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Jędrzejów na lata 2021 – 2026”. Dz.U.2022 poz. 3833 z dnia 8.11.2022r. Zmienia Uchwałę Nr XXXIV/299/21 z dnia 18.03.2021r.
LX/483/22 28.10.2022 Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022.   Zmienia Uchwałę Nr L/404/22 z dnia 27.01.2022r.
LX/484/22 28.10.2022 Uchwała w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu publicznego nieruchomości komunalnych.    
LX/485/22 28.10.2022 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości do zasobu komunalnego.    
LX/486/22 28.10.2022 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości do zasobu komunalnego.    
LX/487/22 28.10.2022 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu.    
LX/488/22 28.10.2022 Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale dotyczącej emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.   Zmienia Uchwałę Nr LV/444/22 z dnia 23.06.2022t.
LX/489/22 28.10.2022 Uchwała w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wyrażenia zgody
na nabycie nieruchomości do zasobu komunalnego.
  Zmienia Uchwałę Nr XXXIV/301/21 z dnia 18.03.2021t.
LXI/490/22 23.11.2022 Uchwała w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2022 rok. Dz.U.2022 poz. 4080 z dnia 28.11.2022r. Zmienia uchwałę Nr L/393/22 z dnia 27.01.2022 r. 
LXI/491/22 23.11.2022 Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy   Jędrzejów na lata 2022 – 2032.   Zmienia uchwałę Nr L/394/22 z dnia 27.01.2022r.
LXI/492/22 23.11.2022 Uchwała w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Jędrzejów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2023-2027”. Dz.U.2022 poz. 4081 z dnia 28.11.2022r.  
LXII/493/22 09.12.2022 Uchwała w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2022 rok. Dz.U.2022 poz.4811 z dnia 15.12.2022r. Zmienia uchwałę Nr L/393/22 z dnia 27.01.2022 r. 
LXII/494/22 09.12.2022 Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy   Jędrzejów na lata 2022 – 2032.   Zmienia uchwałę Nr L/394/22 z dnia 27.01.2022r.
LXII/495/22 09.12.2022 Uchwała w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego w roku 2023. Dz.U.2022 poz. 4797 z dnia 14.12.2022r.  
LXII/496/22 09.12.2022 Uchwała w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Jędrzejowie na 2023 rok.    
LXII/497/22 09.12.2022 Uchwała w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu w Gminie Jędrzejów do obliczenia zwrotu kosztów jednorazowego przewozu dzieci/ młodzieży/ uczniów na rok szkolny 2022/2023.  Dz.U.2022 poz.4812 z dnia 15.12.2022r. Traci moc uchwała Nr LVII/461/22 z dnia 22.09.2022r.          Utraciła moc na podstawie uchwały Nr LXIII/552/23 z dnia 22.06.2023 r.             
LXII/498/22 09.12.2022 Uchwała w sprawie przyznania dopłaty do taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków. Dz.U.2023 poz.202 z dnia 10.01.2023r.  
LXII/499/22 09.12.2022 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości do zasobu komunalnego.    
LXII/500/22 09.12.2022 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości do zasobu komunalnego.    
LXII/501/22 09.12.2022 Uchwała w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu publicznego lokalu mieszkalnego stanowiącego własność komunalną.    
LXII/502/22 09.12.2022 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu i dzierżawy.    
LXII/503/22 09.12.2022 Uchwała w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.    
LXIII/504/22 29.12.2022 Uchwała w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2022 rok. Dz.U.2023 poz.217 z dnia 10.01.2023r. Zmienia uchwałę Nr L/393/22 z dnia 27.01.2022 r. 
LXIII/505/22 29.12.2022 Uchwała w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2020 oraz określenia ostatecznego terminu dokonania tych wydatków.    
LXIII/506/22 29.12.2022 Uchwała w sprawie powierzenia spółce SIM SMS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jędrzejowie obowiązkowych zadań własnych Gminy w realizacji świadczenia usługi w ogólnym interesie gospodarczym, celem budowy mieszkań w ramach sektora budownictwa społecznego i ich późniejszego wynajmu.    
LXIII/507/22 29.12.2022 Uchwała w sprawie zatwierdzenia wniosku i wyrażenia zgody
na złożenie wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej SIM SMS sp. z o.o. z siedzibą w Jędrzejowie.
   
LXIII/508/22 29.12.2022 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu) na podwyższenie kapitału zakładowego spółki Wodociągi Jędrzejowskie Sp. z o.o. w Jędrzejowie.    
LXIV/509/23 27.01.2023 Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy na 2023 rok. Dz.U.2023 poz.780 z dnia 3.02.2023r. Zmieniona Uchwałą Nr LXV/522/23 z dnia 27 marca 2023r., Nr LXVI/531/23 z dnia 9 maja 2023r., Nr LXVIII/545/23 z dnia 22 czerwca 2023r., Nr LXX/562/23 z dnia 13 lipca 2023r., Nr LXXI/565/23 z dnia 8 września 2023r., Nr LXXIV/592/23 z dnia 30 listopada 2023r., Nr LXXV/615/23 z dnia 28 grudnia 2023r.
LXIV/510/23 27.01.2023 Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jędrzejów na lata 2023 – 2033.   Zmieniona Uchwałą Nr LXV/523/23 z dnia 27 marca 2023r., Nr LXXI/566/23 z dnia 8 września 2023r., Nr LXXIV/593/23 z dnia 30 listopada 2023r., Nr LXXV/616/23 z dnia 28 grudnia 2023r.
LXIV/511/23 27.01.2023 Uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji THINK TANK – GENESIS POLONIAE z Poznania o uroczyste uczczenie 100 rocznicy uchwalenia Konstytucji Marcowej z 1921/22 roku oraz inauguracji prezydentury drugiego prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – prof. Stanisława Wojciechowskiego.    
LXIV/512/23 27.01.2023 Uchwała w sprawie: zmiany uchwały dotyczącej określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Jędrzejów w 2022 roku. Dz.U.2023 poz.781 z dnia 3.02.2023r. Zmienia uchwałę Nr LII/416/22 z dnia 24.03.2022r.
LXIV/513/23 27.01.2023 Uchwała w sprawie przystąpienia Gminy Jędrzejów do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023.    
LXIV/514/23 27.01.2023 Uchwała w sprawie przyjęcia do realizacji przez Gminę Jędrzejów Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023.    
LXIV/515/23 27.01.2023 Uchwała w sprawie przystąpienia Gminy Jędrzejów do realizacji Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023.    
LXIV/516/23 27.01.2023 Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr IV/31/18
z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania w Gminie Jędrzejów „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
  Zmienia uchwałę Nr IV/31/18  z dnia 28.12.2018r.
LXIV/517/23 27.01.2023 Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XLVIII/427/14 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 8 stycznia 2014r. w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia pomocy społecznej w zakresie zadań własnych gminy. Dz.U.2023 poz. 782 z dnia 3.02.2023r. Zmienia uchwałę Nr XLVIII/427/14 z dnia 8 stycznia 2014r.
LXIV/518/23 27.01.2023 Uchwała w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego – zasiłku celowego z pomocy społecznej przeznaczonego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem wspierania finansowego gmin „Posiłek w szkole i w domu na lata 2019 – 2023”. Dz.U.2023 poz. 783 z dnia 3.02.2023r. Uchwała straciła moc na podstawie uchwały Nr LXXIV/609/23 z dnia 30 listopada 2023r.
LXIV/519/23 27.01.2023 Uchwała w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2023.
  Zmieniona Uchwałą Nr LXVIII/550/23 z dnia 22 czerwca 2023r., Nr LXXIV/601/23 z dnia 30 listopada 2023r.
LXIV/520/23 27.01.2023 Uchwała w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu publicznego nieruchomości komunalnej.    
LXIV/521/23 27.01.2023 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu.    
LXV/522/23 27.03.2023 Uchwała w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2023 rok. Dz.U.2023 poz. 1545 z dnia 3 kwietnia 2023r.  Zmiana do Uchwały Nr LXIV/509/23 z dnia 27 stycznia 2023r. 
LXV/523/23 27.03.2023 Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jędrzejów na lata 2023 – 2033.   Zmiana do Uchwały Nr LXIV/510/23 z dnia 27 stycznia 2023r.
LXV/524/23 27.03.2023 Uchwała w sprawie: określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Jędrzejów w 2023 roku.  Dz.U.2023 poz. 1546 z dnia 3 kwietnia 2023r.  
LXV/525/23 27.03.2023 Uchwała w sprawie zawarcia porozumienia o wspólnym przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz udzielenia pełnomocnictwa w ramach Grupy Zakupowej Energii Elektrycznej.    
LXV/526/23 27.03.2023 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu) na podwyższenie kapitału zakładowego spółki Wodociągi Jędrzejowskie Sp. z o.o. w Jędrzejowie.    
LXV/527/23 27.03.2023 Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Świętokrzyskiego.    
LXV/528/23 27.03.2023 Uchwała w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu publicznego lokalu mieszkalnego stanowiącego własność komunalną.    
LXV/529/23 27.03.2023 Uchwała w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu publicznego nieruchomości komunalnej.    
LXV/530/23 27.03.2023 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu i dzierżawy.    
LXVI/531/23 09.05.2023 Uchwała w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2023 rok. Dz.U.2023 poz.2196 z dnia 17.05.2023r. Zmiana do Uchwały Nr LXIV/509/23 z dnia 27 stycznia 2023r. 
LXVI/532/23 09.05.2023 Uchwała w sprawie udzielenia dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. M.B. Nieustającej Pomocy w Łysakowie Drugim na przeprowadzenie prac restauratorskich.    
LXVI/533/23 09.05.2023 Uchwała w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej polegającej na: budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym, z infrastrukturą techniczną i drogową, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntu 496/10, 497/1, obr. 04 Jędrzejów, zlokalizowanych przy ul. Szansa. Dz.U.2023 poz.2197 z dnia 17.05.2023r.  
LXVI/534/23 09.05.2023 Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu terenu miasta Jędrzejów w rejonie ul. 11 Listopada, Al. J. Piłsudskiego, ul. Feliksa Przypkowskiego. Dz.U.2023 poz.2553 z dnia 14.06.2023r.  
LXVI/535/23 09.05.2023  Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Jędrzejowskiego.    
LXVI/536/23 09.05.2023 Uchwała w sprawie zmiany nazwy oraz przebiegu dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Jędrzejów. Dz.U.2023 poz.2198 z dnia 17.05.2023r.  
LXVI/537/23 09.05.2023 Uchwała w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu publicznego nieruchomości komunalnej.    
LXVI/538/23 09.05.2023 Uchwała w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu publicznego nieruchomości komunalnych.    
LXVI/539/23 09.05.2023 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości do zasobu komunalnego.    
LXVI/540/23 09.05.2023 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu i dzierżawy.    
LXVII/541/23 09.05.2023 Uchwała w sprawie poparcia postulatów zawartych w piśmie z dnia 08.05.2023 r. Wiceprzewodniczącego NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność” Województwa Świętokrzyskiego.    
LXVIII/542/23 22.06.2023 Uchwała w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Jędrzejowa wotum zaufania.    
LXVIII/543/23 22.06.2023 Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu miasta i gminy Jędrzejowa za 2022 rok.    
LXVIII/544/23 22.06.2023 Uchwała w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Jędrzejowa absolutorium za 2022 rok.    
LXVIII/545/23 22.06.2023 Uchwała w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2023 rok. Dz.U.2023 poz. 2720 z dnia 29.06.2023r. Zmiana do Uchwały Nr LXIV/509/23 z dnia 27 stycznia 2023r. 
LXVIII/546/23 22.06.2023 Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jędrzejów  na lata 2023 - 2033.    
LXVIII/547/23 22.06.2023 Uchwała w sprawie emisji obligacji.    
LXVIII/548/23 22.06.2023 Uchwała w sprawie powołania Zespołu dla wyrażenia opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników do Sądu Okręgowego w Kielcach i Sądu Rejonowego w Jędrzejowie.    
LXVIII/549/23 22.06.2023 Uchwała w sprawie udzielenia dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Trójcy Świętej w Jędrzejowie na przeprowadzenie prac restauratorskich.    
LXVIII/550/23 22.06.2023 Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2023.   Zmiana do Uchwały Nr LXIV/519/23 z dnia 27 stycznia 2023r.
LXVIII/551/23 22.06.2023 Uchwała w sprawie powołania Rady Społecznej Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Jędrzejowie.   Traci moc uchwała Nr XII/102/19 z dnia 25.06.2019r.
LXVIII/552/23 22.06.2023 Uchwała w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu w Gminie Jędrzejów do obliczenia zwrotu kosztów jednorazowego przewozu dzieci/młodzieży/uczniów niepełnosprawnych przez rodziców lub opiekunów prawnych. Dz.U.2023 poz. 2721 z dnia 29.06.2023r. Traci moc uchwała Nr LXII/497/22 z dnia 9 grudnia 2022r.
LXVIII/553/23 22.06.2023 Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Jędrzejowskiemu na organizację XIX Dożynek Powiatowych.    
LXVIII/554/23 22.06.2023 Uchwała w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu publicznego nieruchomości komunalnej.    
LXVIII/555/23 22.06.2023 Uchwała w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu publicznego nieruchomości komunalnych.    
LXVIII/556/23 22.06.2023 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu.    
LXVIII/557/23 22.06.2023 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości komunalnych ograniczonym prawem rzeczowym.    
LXIX/558/23 28.06.2023 Uchwała w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Jędrzejów dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, na zadania inne niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, sposobu rozliczania dotacji oraz sposobu kontroli wykonywania zadania. Dz.U.2023 poz. 2812 z dnia 3.07.2023r.  
LXIX/559/23 28.06.2023 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu) na podwyższenie kapitału zakładowego spółki Wodociągi Jędrzejowskie Sp. z o.o. w Jędrzejowie.    
LXIX/560/23 28.06.2023 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu) na podwyższenie kapitału zakładowego spółki Wodociągi Jędrzejowskie Sp. z o.o. w Jędrzejowie.    
LXIX/561/23 28.06.2023 Uchwała w sprawie dokonania oceny sytuacji ekonomiczno –finansowej Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Jędrzejowie.    
LXX/562/23 13.07.2023 Uchwała w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2023 rok. Dz.U.2023 poz. 3073 z dnia 19.07.2023r. Zmiana do Uchwały Nr LXIV/509/23 z dnia 27 stycznia 2023r. 
LXX/563/23 13.07.2023  Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do SIM SMS spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Jędrzejowie.     
LXX/564/23 13.07.2023 Uchwała w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej. Dz.U.2023 poz. 3074 z dnia 19.07.2023r. Traci moc uchwała Nr V/36/11 z dnia 17 lutego 2011r.
LXXI/565/23 08.09.2023 Uchwała w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2023 rok. Dz.U.2023 poz.3718 z dnia 19.09.2023r. Zmiana do Uchwały Nr LXIV/509/23 z dnia 27 stycznia 2023r. 
LXXI/566/23 08.09.2023 Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jędrzejów na lata 2023 - 2033.   Zmiana do Uchwały Nr LXIV/510/23 z dnia 27 stycznia 2023r.
LXXI/567/23 08.09.2023 Uchwała w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu.    
LXXI/568/23 08.09.2023 Uchwała w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach informacji o kandydatach na ławników.    
LXXI/569/23 08.09.2023 Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale dotyczącej ustalenia wysokości diet dla radnych z tytułu wykonywania mandatu. Dz.U.2023 poz.3715 z dnia 19.09.2023r. Zmiana do Uchwały Nr XII/94/19 z dnia 25 czerwca 2019r.
LXXI/570/23 08.09.2023 Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale dotyczącej zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych z tytułu wykonywania mandatu. Dz.U.2023 poz. 3716 z dnia 19.09.2023r. Zmiana do Uchwały Nr XLVI/375/21 z dnia 26 listopada 2021r.
LXXI/571/23 08.09.2023 Uchwała w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustanowienia zasad przyznawania sołtysom diet i zwrotu kosztów podróży służbowej. Dz.U.2023 poz.3711 z dnia 19.09.2023r. Zmiana do Uchwały Nr XXIII/186/16 z dnia 30 czerwca 2016r.
LXXI/572/23 08.09.2023 Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale dotyczącej zmiany uchwały w sprawie ustanowienia zasad przyznawania sołtysom diet i zwrotu kosztów podróży służbowej. Dz.U.2023 poz.3712 z dnia 19.09.2023r. Zmiana do Uchwały Nr XII/95/19 z dnia 25 czerwca 2019r.
LXXI/573/23 08.09.2023 Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale dotyczącej zmiany ustanowienia zasad przyznawania sołtysom diet i zwrotu kosztów podróży służbowej. Dz.U.2023 poz.3713 z dnia 19.09.2023r. Zmiana do Uchwały Nr XXIX/254/20 z dnia 19 listopada 2020r.
LXXI/574/23 08.09.2023 Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale dotyczącej zmiany ustanowienia zasad przyznawania sołtysom diet i zwrotu kosztów podróży służbowej. Dz.U.2023 poz.3714 z dnia 19.09.2023r. Zmiana do Uchwały Nr XLVI/376/21  zdnia 26 listopada 2021r.
LXXI/575/23 08.09.2023 Uchwała w sprawie wprowadzenia zmiany w uchwale dotyczącej ustalenia statutu dla gminnej jednostki organizacyjnej Żłobek w Piaskach. Dz.U.2023 poz.3717 z dnia 19.09.2023r. Zmiana do Uchwały XXVI/233/2020 z dnia 4 września 2020r.
LXXI/576/23 08.09.2023 Uchwała w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Zakładu Usług Komunalnych w Jędrzejowie    
LXXI/577/23 08.09.2023 Uchwała w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu publicznego nieruchomości komunalnych.    
LXXII/578/23 17.10.2023 Uchwała w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2023 rok. Dz.U.2023 poz.4071 z dnia 23.10.2023r. Zmiana do Uchwały Nr LXIV/509/23 z dnia 27 stycznia 2023r. 
LXXII/579/23 17.10.2023 Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jędrzejów na lata 2023 - 2033.   Zmiana do Uchwały Nr LXIV/510/23 z dnia 27 stycznia 2023r.
LXXIII/580/23 30.10.2023 Uchwała w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2023 rok. Dz.U.2023 poz. 4285 z dnia 8.11.2023r. Zmiana do Uchwały Nr LXIV/509/23 z dnia 27 stycznia 2023r. 
LXXIII/581/23 30.10.2023 Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2024 rok. Dz.U.2023 poz. 4286 z dnia 8.11.2023r.  Zmieniona uchwałą Nr LXXIV/595/23 z dnia 30 listopada 2023r.
LXXIII/582/23 30.10.2023 Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. Dz.U.2023 poz. 4287 z dnia 8.11.2023r. Traci moc Uchwała Nr LX/475/22 z dnia 28 października 2022r. Zmieniona uchwałą Nr LXXIII/596/23 z dnia 30 listopada 2023r.
LXXIII/583/23 30.10.2023 Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta Jędrzejowa.    
LXXIII/584/23 30.10.2023 Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta Jędrzejowa.    
LXXIII/585/23 30.10.2023 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości.    
LXXIII/586/23 30.10.2023 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości do zasobu komunalnego.    
LXXIII/587/23 30.10.2023 Uchwała w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu publicznego nieruchomości komunalnej.    
LXXIII/588/23 30.10.2023 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości komunalnej.   Straciła moc na podstawie uchwały Nr LXXIV/612/23 z dnia 30 listopada 2023r.
LXXIII/589/23 30.10.2023 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości na rzecz Gminy Jędrzejów.    
LXXIII/590/23 30.10.2023 Uchwała w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych.    
LXXIII/591/23 30.10.2023 Uchwała w sprawie wyboru ławników na kadencję w latach 2024-2027.    
LXXIV/592/23 30.11.2023 Uchwała w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2023 rok. Dz.U.2023 poz. 5003 z dnia 8.12.2023r. Zmiana do Uchwały Nr LXIV/509/23 z dnia 27 stycznia 2023r. 
LXXIV/593/23 30.11.2023 Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jędrzejów na lata 2023-2033.   Zmiana do Uchwały Nr LXIV/509/23 z dnia 27 stycznia 2023r. 
LXXIV/594/23 30.11.2023 Uchwała w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego w roku 2024. Dz.U.2023 poz. 5004 z dnia 8.12.2023r.  
LXXIV/595/23 30.11.2023 Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2024 rok. Dz.U.2023 poz. 5005 z dnia 8.12.2023r. Zmiana do uchwały Nr LXXIII/581/23 z dnia 30 października 2023r.
LXXIV/596/23 30.11.2023 Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. Dz.U.2023 poz. 596 z dnia 8.12.2023r. Zmiana do uchwały Nr LXXIII/582/23 z dnia 30 października 2023r.
LXXIV/597/23 30.11.2023 Uchwała w sprawie zasad przeprowadzenia naboru wniosków o zawarcie umowy najmu lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach zlokalizowanych w Jędrzejowie wybudowanych w ramach inwestycji realizowanej przez SIM SMS Sp z o.o. z siedzibą w Jędrzejowie, na zasadach określonych w ustawie z dnia 26 października 1995r. o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa. Dz.U.2023 poz. 5007 z dnia 8.12.2023r.  
LXXIV/598/23 30.11.2023 Uchwała w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Jędrzejowie na 2024 rok.    
LXXIV/599/23 30.11.2023 Uchwała w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie miasta i gminy Jędrzejów.    
LXXIV/600/23 30.11.2023 Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego miasta i gminy Jędrzejów.    
LXXIV/601/23 30.11.2023 Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2023.   Zmiana do Uchwały Nr LXIV/519/23 z dnia 27 stycznia 2023r.
LXXIV/602/23 30.11.2023 Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale dotyczącej zasad udzielania „Stypendium Burmistrza Miasta Jędrzejowa”. Dz.U.2023 poz. 5008 z dnia 8.12.2023r. Zmiana do Uchwały Nr L/458/18 z dnia 28 września 2018r.
LXXIV/603/23 30.11.2023 Uchwała w sprawie przyznania dopłaty do taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków. Dz.U.2023 poz. 5009 z dnia 8.12.2023r.  
LXXIV/604/23 30.11.2023 Uchwała w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na wyłonienie zastępcy kierownika do spraw medycznych w Zakładzie Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Jędrzejowie.    
LXXIV/605/23 30.11.2023 Uchwała w sprawie zatwierdzenia programu naprawczego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Jędrzejowie.    
LXXIV/606/23 30.11.2023 Uchwała w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania w Gminie Jędrzejów „Posiłek w szkole i w domu na lata 2024 – 2028”.   Traci moc uchwała Nr IV/31/2018 z dnia 28.12.2018r.
LXXIV/607/23 30.11.2023 Uchwała w sprawie ustalenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej w zakresie zadań własnych gminy. Dz.U.2023 poz. 5010 z dnia 8.12.2023r. Traci moc uchwała Nr XLVIII/427/14 z dnia 8 stycznia 2014r.
LXXIV/608/23 30.11.2023 Uchwała w sprawie ustalenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 – 2028. Dz.U.2023 poz. 5011 z dnia 8.12.2023r.  
LXXIV/609/23 30.11.2023 Uchwała w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego – zasiłku celowego z pomocy społecznej przeznaczonego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 – 2028. Dz.U.2023 poz. 5012 z dnia 8.12.2023r. Traci moc uchwała Nr LXIV/518/23 z dnia 2 stycznia 2023r.
LXXIV/610/23 30.11.2023 Uchwała w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.    
LXXIV/611/23 30.11.2023 Uchwała w sprawie zasad przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste oraz szczegółowych wytycznych sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych. Dz.U.2023 poz. 5013 z dnia 8.12.2023r.  
LXXIV/612/23 30.11.2023 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości komunalnej.   Traci moc uchwała Nr LXXIII/588/23 z dnia 30 października 2023r.
LXXIV/613/23 30.11.2023 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości do zasobu komunalnego.    
LXXIV/614/23 30.11.2023 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością drogi koniecznej nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Jędrzejów.    
LXXV/615/23 28.12.2023 Uchwała w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2023 rok. Dz.U.2024 poz. 17 z dnia 3.01.2024r. Zmiana do Uchwały Nr LXIV/509/23 z dnia 27 stycznia 2023r. 
LXXV/616/23 28.12.2023 Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jędrzejów na lata 2023-2033.   Zmiana do Uchwały Nr LXIV/510/23 z dnia 27 stycznia 2023r.
LXXV/617/23 28.12.2023 Uchwała w sprawie Uchwała w sprawie przyjęcia „Strategii Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Jędrzejowa dla Gmin: Jędrzejów, Małogoszcz, Sobków do roku  
2030”.
   
LXXVI/618/24 26.01.2024 Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy na 2024 rok. Dz.U.2024 poz. 562 z dnia 1.02.2024r.  
LXXVI/619/24 26.01.2024 Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jędrzejów na lata 2024-2035.    
LXXVI/620/24 26.01.2024 Uchwała w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso. Dz.U.2024 poz. 563 z dnia 1.02.2024r. Zmiana do uchwały nr VI/44/11 z dnia 31.03.2011r.
LXXVI/621/24 26.01.2024 Uchwała w sprawie zmiany uchwały dotyczącej poboru w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Dz.U.2024 poz.564 z dnia 1.02.2024r.  Zmiana do Uchwały Nr XXXVIII/351/13 z dnia 28.06.2013r.
LXXVI/622/24 26.01.2024 Uchwała w sprawie w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2024.    
LXXVI/623/24 26.01.2024 Uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej podjęcia uchwały krajobrazowej.    
LXXVI/624/24 26.01.2024 Uchwała w sprawie: określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Jędrzejów w 2024 roku. Dz.U.2024 poz. 565 z dnia 1.02.2024r.  
LXXVI/625/24 26.01.2024 Uchwała w sprawie uchwalenia  Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej Miasta i Gminy w Jędrzejowie. Dz.U.2024 poz. 566 z dnia 1.02.2024r. Traci moc Uchwała Nr XIX/162/19 z dnia 30.12.2019r.
LXXVI/626/24 26.01.2024 Uchwała w sprawie przystąpienia Gminy Jędrzejów do realizacji Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024.    
LXXVI/627/24 26.01.2024 Uchwała w sprawie przystąpienia Gminy Jędrzejów do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024.    
LXXVI/628/24 26.01.2024 Uchwała w sprawie przyjęcia „Programu działań na rzecz seniorów w gminie Jędrzejów na lata 2024 - 2027”.    
LXXVI/629/24 26.01.2024 Uchwała w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia 
odpłatności za pobyt w mieszkaniach treningowych lub wspomaganych.
Dz.U.2024 poz.567 z dnia 1.02.2024r.  
LXXVI/630/24 26.01.2024 Uchwała w sprawie zmiany uchwały dotyczącej powierzenia spółce SIM SMS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jędrzejowie obowiązkowych zadań własnych Gminy w realizacji świadczenia usługi w ogólnym interesie gospodarczym, celem budowy mieszkań w ramach sektora budownictwa społecznego i ich późniejszego wynajmu.    
LXXVI/631/24 26.01.2024 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu.    
LXXVI/632/24 26.01.2024 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości komunalnej ograniczonym prawem rzeczowym.    
LXXVI/633/24 26.01.2024 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości komunalnej.    
LXXVI/634/24 26.01.2024 Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Świętokrzyskiego.    
LXXVI/635/24 26.01.2024 Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Jędrzejowskiego.    
Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Barbara Gola (brm)
Data wytworzenia:
2018-11-28
Data publikacji:
2018-11-28
Data ostatniej zmiany:
2024-02-07

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-02-21 08:30:45, zmian dokonał(a): Wojciech Abramowicz

WCAG 2.0 (Level AA)