Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miejski w Jędrzejowie

Ikona statystyk

Zakup tłucznia i wynajem sprzętu do remontu dróg gminnych.

Ikona statystyk

Zakup tłucznia i wynajem sprzętu do remontu dróg gminnych
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Jędrzejów, ul. 11 Listopada 33, 28-300 Jędrzejów, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3861010, faks 041 3861267.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.jedrzejow.home.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup tłucznia i wynajem sprzętu do remontu dróg gminnych.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest: Zakup tłucznia do remontu dróg gminnych o uziarnieniu : - 0 - 20 mm w ilości ok.600t -0 - 31 mm w ilości ok. 400t -30 - 60 mm w ilości ok. 400t -nadającego się do wbudowania przy remontach dróg w roku 2009 na terenie miasta i gminy Jędrzejów. -Określenie ceny jednej tony z transportem poszczególnej granulacji tłucznia wraz z podatkiem VAT -Atesty potwierdzające, że materiał kamienny spełnia warunki normy PN-B-11112/96 -Ilość zapotrzebowanego materiału kamiennego ok.1400ton. -Zakupy będą dokonywane sukcesywnie w okresie marzec - grudzień 2009r Wynajem sprzętu do remontu dróg gminnych: -Równiarki praca w ilości ok.100godz. -Walca praca w ilości ok. 100godz. -Koparko - ładowarki w ilości ok. 50godz..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.20-7.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2009.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

  • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wadium.

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

  • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1.W niniejszym postępowaniu mogą uczestniczyć Wykonawcy, którzy: 1.1 zgodnie z wymogiem art. 22 ust. 1 ustawy: a- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności objętej przedmiotem zamówienia, b- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia c- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, d- nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia z tytułu przesłanek wymienionych w art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy, 1.2. udzielą 30 dniowego terminu płatności faktury za wykonanie roboty. 1.3. posiadają odpowiedni sprzęt do wykonania zadania tj. samochody samowyładowcze, walce, równiarki i koparko - ładowarkę.
  • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.Oferta winna być sporządzona w formie pisemnej według formularza oferty ( pod rygorem odrzucenia oferty), stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ pod rygorem odrzucenia oferty. 2.W przypadku gdy wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia (zwane dalej wspólnym zamówieniem), ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zwarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Do tych wykonawców zastosowanie mają postanowienia niniejszej SIWZ tak jak dla wykonawcy czyli wszystkie wymagania i dokumenty określone SIWZ obowiązują każdego wykonawcę wspólnie ubiegającego się z innymi wykonawcami o zamówienie, o ile nie zostanie to uregulowane odrębnie. 3.Do oferty powinny być załączone następujące oświadczenia i dokumenty: 3.1. potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu : a) oświadczenie z mocy art. 44 ustawy o zamówieniach publicznych według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ pod rygorem odrzucenia oferty b)aktualny odpis z właściwego rejestru. Dokument ten ma stwierdzać stan prawny Wykonawcy, zakres jego działalności stwierdzający, że Wykonawca prowadzi działalność gospodarczą o profilu odpowiadającym zamówieniu, osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 4.Dokument wymieniony w powyższym ppkt. 3.1.b winien być załączony do oferty w formie kopii poświadczonej przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem na warunkach określonych w poniższym ppkt. 7 zaś pozostałe dokumenty wymienione w ppkt. 3.1. winny być sporządzone przez samego Wykonawcę i załączone do oferty jako oryginały. 5.Oferta jak oraz wszelkie oświadczenia i wykazy - sporządzone jako oryginały przez Wykonawcę - załączane do oferty, winny być podpisane przy imiennych pieczątkach osób upoważnionych do reprezentowania ujawnionych rejestrze lub upełnomocnionego przedstawiciela na podstawie pełnomocnictwa szczegółowego dla tego postępowania  ( Zamawiający pod rygorem odrzucenia oferty nie dopuszcza pełnomocnictwa ogólnego). Pełnomocnictwo musi być załączone do oferty jako oryginał i spełniać wymagania wynikające z postanowień ustawy o opłacie skarbowej . Naniesione poprawki, korekty błędów lub skreślenia muszą być parafowane przez przedstawiciela Wykonawcy podpisującego ofertę a w przypadku wspólnej oferty przez pełnomocnika.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1)  Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.jedrzejow.home.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Jędrzejowie ul. 11-go Listopada 33 , 28-300 Jędrzejów pok.22.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 25.02.2009 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miejski w Jędrzejowie ul. 11-go Listopada 33 , 28-300 Jędrzejów pok.12.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Jacek Mróz (admin)
Data wytworzenia:
2009-02-12
Data publikacji:
2009-02-12
Data ostatniej zmiany:
2009-02-12

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-07-12 15:26:50, zmian dokonał(a): Wojciech Abramowicz

WCAG 2.0 (Level AA)