Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miejski w Jędrzejowie

Ikona statystyk

2022-03-02
Ikona statystyk

Rejestr zarządzęń wydanych w 2022 roku

REJESTR ZARZĄDZEŃ WYDANYCH W 2022 ROKU

NUMER

ZARZĄDZENIA

W SPRAWIE

Z DNIA

1/2022

w sprawie przyznania godzin przeznaczonych na realizację nauczania indywidualnego dla uczennicy Szkoły Podstawowej nr 2 im. Komisji Edukacji Narodowej w Jędrzejowie na rok szkolny 2021/2022

03.01.2022

2/2022

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu dotyczącego zbycia w drodze darowizny prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

03.01.2022

3/2022

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym

03.01.2022

4/2022

w sprawie wyrażenia zgody na udostępnienie nieruchomości

03.01.2022

5/2022

w sprawie wyrażenia zgody na udostępnienie nieruchomości komunalnej

03.01.2022

6/2022

w sprawie zawarcia umowy udostępnienia nieruchomości

 

03.01.2022

7/2022

w sprawie zawarcia umowy udostępnienia nieruchomości

 

03.01.2022

8/2022

w sprawie zawarcia umowy udostępnienia nieruchomości

 

03.01.2022

9/2022

w sprawie wyrażenia zgody na udostępnienie nieruchomości

03.01.2022

10/2022

w sprawie zawarcia umowy udostępnienia nieruchomości

 

03.01.2022

11/2022

w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego  i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2022/2023 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych, a także do klasy I publicznej szkoły podstawowej, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem danej szkoły publicznej

05.01.2022

12/2022

w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 9 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej nr 2 im. Komisji Edukacji Narodowej w Jędrzejowie na rok szkolny 2021/2022

10.01.2022

13/2022

w sprawie upoważnienia do realizacji zadań w zakresie dodatku osłonowego

10.01.2022

14/2022

w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej Miasta i Gminy w Jędrzejowie do prowadzenia postępowań w sprawach dodatku osłonowego

10.01.2022

15/2022

w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej Miasta i Gminy w Jędrzejowie do prowadzenia postępowań w sprawach dodatku osłonowego

10.01.2022

16/2022

w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej Miasta i Gminy w Jędrzejowie do prowadzenia postępowań w sprawach dodatku osłonowego

10.01.2022

17/2022

w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej Miasta i Gminy w Jędrzejowie do prowadzenia postępowań w sprawach dodatku osłonowego

10.01.2022

18/2022

w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej Miasta i Gminy w Jędrzejowie do prowadzenia postępowań w sprawach dodatku osłonowego

10.01.2022

19/2022

w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej Miasta i Gminy w Jędrzejowie do prowadzenia postępowań w sprawach dodatku osłonowego

10.01.2022

20/2022

 

w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 8 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej nr 3 im. Władysława Broniewskiego                    w Jędrzejowie na rok szkolny 2021/2022

12.01.2022

21/2022

 

w sprawie wyrażenia zgody na przydzielenie 2 godzin zajęć rewalidacyjnych dla ucznia Szkoły Podstawowej nr 2                        im. Komisji Edukacji Narodowej w Jędrzejowie w roku szkolnym 2021/2022

18.01.2022

22/2022

 

w sprawie wyrażenia zgody na przydzielenie 2 godzin zajęć rewalidacyjnych dla ucznia Szkoły Podstawowej im. Franciszka Nawrota w Łysakowie w roku szkolnym 2021/2022

24.01.2022

23/2022

 

w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie                    z szaletu publicznego przy ul. Partyzantów w Jędrzejowie

24.01.2022

24/2022

 

w sprawie przyjęcia planu wykorzystania zasobu komunalnego Gminy Jędrzejów

24.01.2022

25/2022

 

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie

24.01.2022

26/2022

 

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

24.01.2022

27/2022

 

w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości komunalnej

24.01.2022

28/2022

 

w sprawie zawarcia umowy udostępnienia nieruchomości

24.01.2022

29/2022

 

w sprawie ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia dla kierowników i zastępców kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Jędrzejów

26.01.2022

30/2022

 

w sprawie organizacji kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Jędrzejowa

27.01.2022

31/2022

w sprawie umorzenia należności pieniężnych przez Zakład Usług Komunalnych w Jędrzejowie dotyczących zaległości czynszowych, które uległy przedawnieniu

27.01.2022

32/2022

 

w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy najmu części gruntu komunalnego

31.01.2022

33/2022

w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Wynagradzania Pracowników w Urzędzie Miejskim w Jędrzejowie

31.01.2022

34/2022

w sprawie anulowania wypowiedzenia umowy najmu części gruntu komunalnego

31.01.2022

35/2022

 

w sprawie wyrażenia zgody na zatrudnienie nauczyciela współorganizującego proces kształcenia dla ucznia Szkoły Podstawowej nr 4 w Jędrzejowie posiadającego orzeczenie
o potrzebie kształcenia specjalnego oraz przydzielenie 2 godzin przeznaczonych na organizowanie zajęć rewalidacyjnych dla w/w ucznia

31.01.2022

36/2022

w sprawie wyrażenia zgody na wykonanie prac remontowych w lokalu użytkowym stanowiącym własność Gminy Jędrzejów

01.02.2022

 

 

37/2022

 

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

01.02.2022

38/2022

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

01.02.2022

39/2022

 

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

01.02.2022

40/2022

w sprawie zawarcia umowy udostępnienia nieruchomości

02.02.2022

41/2022

w sprawie udzielenia prawa do dysponowania gruntem

 

02.02.2022

42/2022

w sprawie zawarcia umowy udostępnienia nieruchomości

02.02.2022

43/2022

 

w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości komunalnej

02.02.2022

44/2022

 

w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 5 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej nr 4 w Jędrzejowie na rok szkolny 2021/2022

02.02.2022

45/2022

 

w sprawie wyrażenia zgody na udostępnienie nieruchomości

03.02.2022

46/2022

w sprawie upoważnienia Naczelnika Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego
w Jędrzejowie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej

03.02.2022

47/2022

 

w sprawie upoważnienia Naczelnika Wydziału organizacyjnego i Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Jędrzejowie do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń

03.02.2022

48/2022

 

w sprawie udzielenia upoważnienia Naczelnikowi Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Jędrzejowie do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych gminy

03.02.2022

49/2022

 

w sprawie upoważnienia Naczelnika Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego
w Jędrzejowie do załatwiania niektórych spraw w imieniu Burmistrza

03.02.2022

50/2022

 

w sprawie udzielenia prawa do dysponowania gruntem

07.02.2022

51/2022

w sprawie zawarcia umowy dzierżawy części gruntu komunalnego

07.02.2022

52/2022

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

07.02.2022

53/2022

 

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

07.02.2022

54/2022

 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji w roku 2022 zadań publicznych gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu, zleconych przez Gminę Jędrzejów  organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego

08.02.2022

55/2022

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji w roku 2022 zadań publicznych gminy w zakresie kultury, zleconych przez Gminę Jędrzejów  organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego

08.02.2022

 

 

56/2022

 

w sprawie wyrażenia zgody na przydzielenie 20 godzin tygodniowo przeznaczonych na zorganizowanie wsparcia nauczyciela współorganizującego proces kształcenia dla ucznia Szkoły Podstawowej nr 2 im. Komisji Edukacji Narodowej w Jędrzejowie posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

08.02.2022

57/2022

w sprawie wyrażenia zgody na przydzielenie 2 godzin z przeznaczeniem na dodatkowe zajęcia z języka polskiego dla ucznia powracającego z zagranicy w szkole Podstawowej nr 3 im. Władysława Broniewskiego w Jędrzejowie na rok szkolny 2021/2022

08.02.2022

58/2022

 

w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 5 do arkusza organizacji Zespołu Placówek Oświatowych w Prząsławiu na rok szkolny 2021/2022

08.02.2022

59/2022

 

w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 3 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej w Jasionnie na rok szkolny 2021/2022

08.02.2022

60/2022

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

08.02.2022

61/2022

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

08.02.2022

62/2022

 

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

08.02.2022

63/2022

 

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

08.02.2022

64/2022

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

08.02.2022

65/2022

 

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

08.02.2022

66/2022

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

08.02.2022

67/2022

 

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

08.02.2022

68/2022

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

08.02.2022

69/2022

w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego dyrektorom placówek oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Jędrzejów

09.02.2022

70/2022

w sprawie uchylenia pełnomocnictwa Nr 9/2010 Burmistrza miasta Jędrzejowa z dnia 20 grudnia 2010 roku

11.02.2022

71/2022

w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2022 rok

14.02.2022

72/2022

 

w sprawie zmiany Zarządzenia nr 29/2022 Burmistrza Miasta Jędrzejowa z dnia 26 stycznia 2022 roku

14.02.2022

73/2022

 

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości komunalnych położonych w Gminie Jędrzejów

15.02.2022

74/2022

 

w sprawie wyrażenia zgody na udostępnienie nieruchomości komunalnej

15.02.2022

75/2022

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem na okres trzech lat w trybie bezprzetargowym

16.02.2022

76/2022

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

16.02.2022

 

77/2022

 

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na wydzierżawienie na okres trzydziestu lat części nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, będącej w użytkowaniu wieczystym Gminy Jędrzejów

16.02.2022

78/2022

 

w sprawie przydzielenia godzin z przeznaczeniem na zorganizowanie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Zespole Placówek Oświatowych w Skroniowie na rok szkolny 2021/2022

21.02.2022

79/2022

 

w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 9 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej nr 3 im. Władysława Broniewskiego                      w Jędrzejowie na rok szkolny 2021/2022

21.02.2022

80/2022

 

w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 3 do arkusza organizacji Zespołu Placówek Oświatowych w Skroniowie na rok szkolny 2021/2022

23.02.2022

81/2022

 

w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 10 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej nr 3 im Władysława Broniewskiego w Jędrzejowie na rok szkolny 2021/2022

23.02.2022

82/2022

 

w sprawie przedłużenia terminu obowiązywania aneksu nr 9 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej nr 2 im. Komisji Edukacji Narodowej w Jędrzejowie na rok szkolny 2021/2022

23.02.2022

83/2022

 

w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert                   i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym zgodnie z art.275 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych na wykonanie zadania pn: „Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich na liniach komunikacyjnych 1,3 i C w granicach miasta Jędrzejowa”

24.02.2022

84/2022

 

w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2022 rok

 

28.02.2022

85/2022

 

w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w mieście i gminie Jędrzejów w 2022r.

28.02.2022

86/2022

 

w sprawie udzielenia prawa do dysponowania gruntem na cele budowlane

28.02.2022

87/2022

 

w sprawie zawarcia umowy udostępnienia nieruchomości

28.02.2022

88/2022

 

ogłoszenie otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów  prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych Gminy Jędrzejów w roku 2022 w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

01.03.2022

89/2022

 

w sprawie zmiany zarządzenia dotyczącego powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w Jędrzejowie

01.03.2022

90/2022

 

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego z działalności Centrum Kultury w Jędrzejowie za 2021 rok

03.03.2022

91/2022

 

w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2022 rok

 

09.03.2022

92/2022

 

w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na wsparcie w roku 2022 zadań publicznych Gminy Jędrzejów w zakresie kultury fizycznej i sportu oraz w zakresie kultury, zleconych organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego

09.03.2022

93/2022

 

w sprawie udzielenia prawa do dysponowania gruntem na cele budowlane

09.03.2022

94/2022

 

w sprawie wypowiedzenia umowy najmu części gruntu komunalnego

10.03.2022

95/2022

 

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko inspektora Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Jędrzejowie

14.03.2022

96/2022

 

w sprawie wyrażenia zgody na przesunięcie terminu płatności opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości komunalnej

14.03.2022

97/2022

 

w sprawie wyrażenia zgody na przesunięcie terminu płatności opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości komunalnej

14.03.2022

98/2022

 

w sprawie wyrażenia zgody na przesunięcie terminu płatności opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości komunalnej

14.03.2022

99/2022

 

w sprawie upoważnienia inspektora w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych

15.03.2022

100/2022

 

w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Ośrodka Pomocy Społecznej Miasta i Gminy w Jędrzejowie do prowadzenia postępowania w sprawach przyznawania jednorazowych świadczeń obywatelom Ukrainy

15.03.2022

101/2022

 

w sprawie udzielenia prawa do dysponowania gruntem na cele budowlane

17.03.2022

102/2022

 

w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację w roku 2022 zadań publicznych gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu zleconych przez gminę Jędrzejów organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego

17.03.2022

103/2022

 

w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację w roku 2022 zadań publicznych gminy w zakresie kultury zleconych przez gminę Jędrzejów organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego

17.03.2022

104/2022

 

w sprawie umorzenia należności pieniężnych naliczonych przez Zakład Usług Komunalnych za nie zasiedlony lokal mieszkalny

22.03.2022

105/2022

 

w sprawie zawarcia umowy udostępnienia nieruchomości

22.03.2022

106/2022

 

w sprawie zawarcia umowy udostępnienia nieruchomości

22.03.2022

107/2022

 

w sprawie wyrażenia zgody na przydzielenie godzin z przeznaczeniem na zorganizowanie zajęć w formie zindywidualizowanej ścieżki kształcenia w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Szkole Podstawowej nr 5                    w Jędrzejowie

22.03.2022

 

108/2022

 

w sprawie wyrażenia zgody na udostępnienie nieruchomości

22.03.2022

109/2022

 

w sprawie wyrażenia zgody na udostępnienie nieruchomości

22.03.2022

110/2022

 

w sprawie wyrażenia zgody na udostępnienie nieruchomości

22.03.2022

111/2022

 

w sprawie wyrażenia zgody na podnajem części gruntu komunalnego

23.03.2022

112/2022

 

w sprawie anulowania wypowiedzenia umowy najmu części gruntu komunalnego

23.03.2022

113/2022

 

w sprawie powołania komisji do zniszczenia nieważnych kart „JĘDRZEJÓW PRO”

23.03.2022

114/2022

 

w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości komunalnych

23.03.2022

115/2022

 

w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych Gminy Jędrzejów w roku 2022 w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom                              i patologiom społecznym oraz określenia regulaminu pracy komisji konkursowej

24.03.2022

116/2022

 

w sprawie ustalenia zmian w cenniku na oferowane przez Pływalnię Miejską usługi

28.03.2022

117/2022

 

w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2022 rok

 

28.03.2022

118/2022

 

w sprawie utworzenia w roku szkolnym 2022/2023 drugiego oddziału przedszkolnego w Zespole Placówek Oświatowych w Prząsławiu

28.03.2022

119/2022

 

w sprawie zawarcia umowy udostępnienia nieruchomości

29.03.2022

120/2022

 

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości komunalnej położonej w Gminie Jędrzejów

30.03.2022

121/2022

 

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego

30.03.2022

122/2022

 

w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej Miasta i Gminy w Jędrzejowie do prowadzenia postępowań w sprawach przyznania jednorazowego świadczenia pieniężnego obywatelom Ukrainy

30.03.2022

123/2022

 

w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej Miasta i Gminy w Jędrzejowie do prowadzenia postępowań w sprawach przyznania jednorazowego świadczenia pieniężnego obywatelom Ukrainy

30.03.2022

124/2022

 

w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej Miasta i Gminy w Jędrzejowie do prowadzenia postępowań w sprawach przyznania jednorazowego świadczenia pieniężnego obywatelom Ukrainy

30.03.2022

125/2022

 

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych gminy Jędrzejów w roku 2022 z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

31.03.2022

126/2022

 

pod tym numerem zarządzenie nie figuruje

31.03.2022

127/2022

 

w sprawie udzielenia prawa do dysponowania gruntem na cele budowlane

31.03.2022

128/2022

 

w sprawie wyrażenia zgody na przydzielenie 2 godzin                 z przeznaczeniem na dodatkowe zajęcia języka polskiego dla uczniów z zagranicy w Szkole Podstawowej nr 2 im. Komisji Edukacji Narodowej w Jędrzejowie na rok szkolny 2021/2022

04.04.2022

129/2022

 

w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 5 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej nr 5 w Jędrzejowie na rok szkolny 2021/2022

04.04.2022

130/2022

 

w sprawie wyrażenia zgody na przydzielenie 7 godzin                           z przeznaczeniem na dodatkowe zajęcia języka polskiego dla uczniów z zagranicy w Szkole Podstawowej nr 5 w Jędrzejowie na rok szkolny 2021/2022

04.04.2022

131/2022

 

w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 6 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej nr 5 w Jędrzejowie na rok szkolny 2021/2022

04.04.2022

132/2022

 

w sprawie zawarcia umowy dzierżawy części gruntu komunalnego

05.04.2022

133/2022

 

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

05.04.2022

134/2022

 

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

05.04.2022

135/2022

 

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

05.04.2022

136/2022

 

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

05.04.2022

137/2022

 

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

05.04.2022

138/2022

 

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

05.04.2022

139/2022

 

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

05.04.2022

140/2022

 

w sprawie zawarcia umowy dzierżawy gruntu komunalnego

05.04.2022

141/2022

 

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

05.04.2022

142/2022

 

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

05.04.2022

143/2022

 

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

05.04.2022

144/2022

 

w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy najmu części gruntu komunalnego

05.04.2022

145/2022

w sprawie niewyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego

05.04.2022

 

146/2022

 

w sprawie wyrażenia zgody na udostępnienie nieruchomości

05.04.2022

147/2022

 

w sprawie zawarcia umowy udostępnienia nieruchomości

05.04.2022

148/2022

 

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

05.04.2022

149/2022

 

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

05.04.2022

150/2022

 

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

05.04.2022

151/2022

 

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

05.04.2022

152/2022

 

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

05.04.2022

153/2022

 

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

06.04.2022

154/2022

 

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

06.04.2022

155/2022

 

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

06.04.2022

156/2022

 

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

06.04.2022

157/2022

 

w sprawie zawarcia umowy dzierżawy gruntu komunalnego

06.04.2022

158/2022

 

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

06.04.2022

159/2022

 

 

w sprawie zaopiniowania Regulaminu Organizacyjnego Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Jędrzejowie

11.04.2022

160/2022

 

w sprawie wyrażenia zgody na przydzielenie 7 godzin z przeznaczeniem na dodatkowe zajęcia dla uczniów z zagranicy w szkole Podstawowej nr 3 im. Władysława Broniewskiego w Jędrzejowie na rok szkolny 2021/2022

11.04.2022

161/2022

 

w sprawie wyrażenia zgody na przydzielenie 7 godzin

z przeznaczeniem na dodatkowe zajęcia języka polskiego dla uczniów z zagranicy w Szkole Podstawowej w Potoku Wielkim na rok szkolny 2021/2022

11.04.2022

162/2022

 

w sprawie wyrażenia zgody na przydzielenie 18 godzin z przeznaczeniem na dodatkowe zajęcia języka polskiego dla uczniów z zagranicy w Szkole Podstawowej nr 4 w Jędrzejowie na rok szkolny 2021/2022

11.04.2022

163/2022

 

w sprawie przyznania dodatkowych godzin przeznaczonych na nauczanie indywidualne dla ucznia Szkoły Podstawowej nr 3 im. Władysława Broniewskiego w Jędrzejowie na rok szkolny 2021/2022

11.04.2022

164/2022

 

w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2022 rok

 

13.04.2022

165/2022

 

w sprawie wyrażenia zgody na udostępnienie nieruchomości

19.04.2022

166/2022

 

w sprawie wypowiedzenia umowy najmu części gruntu komunalnego

19.04.2022

167/2022

 

w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie dzienników lekcyjnych w postaci elektronicznej w Zespole Placówek Oświatowych w Prząsławiu w roku szkolnym 2022/2023

19.04.2022

168/2022

 

w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 7 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej w Potoku Wielkim na rok szkolny 2021/2022

19.04.2022

169/2022

 

 

w sprawie zawarcia umowy udostępnienia nieruchomości

20.04.2022

170/2022

 

w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2022 rok

 

22.04.2022

171/2022

 

w sprawie przyjęcia planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów, na którym gromadzone są środki z Funduszu Pomocy i wydatków nimi finansowanych związanych z realizacją zadań na rzecz pomocy Ukrainie

26.04.2022

172/2022

 

w sprawie wyrażenia zgody na użyczenia nieruchomości oraz ruchomości

26.04.2022

173/2022

 

w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Żłobka w Piaskach

26.04.2022

174/2022

 

w sprawie wyrażenia zgody na użyczenia nieruchomości komunalnej

27.04.2022

175/2022

 

w sprawie zawarcia umowy udostępnienia nieruchomości

27.04.2022

176/2022

 

w sprawie zawarcia umowy udostępnienia nieruchomości

27.04.2022

177/2022

 

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

27.04.2022

178/2022

 

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

27.04.2022

179/2022

 

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na wydzierżawienie na okres trzydziestu lat części nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, będącej w użytkowaniu wieczystym Gminy Jędrzejów

27.04.2022

180/2022

 

w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2022 rok

 

29.04.2022

181/2022

 

w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 8 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej w Potoku Wielkim na rok szkolny 2021/2022

29.04.2022

182/2022

 

w sprawie wyrażenia zgody na przydzielenie 2 godzin zajęć rewalidacyjnych dla ucznia Szkoły Podstawowej nr 5

w Jędrzejowie w roku szkolnym 2021/2022

29.04.2022

183/2022

 

w sprawie wyrażenia zgody na przydzielenie godzin z przeznaczeniem na zorganizowanie zajęć w formie zindywidualizowanej ścieżki kształcenia w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Szkole Podstawowej nr 5 w Jędrzejowie na rok szkolny 2021/2022

29.04.2022

184/2022

 

w sprawie wyrażenia zgody na przydzielenie 2 godzin z przeznaczeniem na dodatkowe zajęcia języka polskiego dla uczniów z zagranicy w Szkole Podstawowej nr 3 im. Władysława Broniewskiego w Jędrzejowie na rok szkolny 2021/2022

29.04.2022

185/2022

 

w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 6 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej nr 4 w Jędrzejowie na rok szkolny 2021/2022

29.04.2022

186/2022

 

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

04.05.2022

187/2022

 

w sprawie wyrażenia zgody na podnajem lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Jędrzejów

04.05.2022

188/2022

 

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko inspektora Wydziału Finansowego Urzędu Miejskiego

w  Jędrzejowie

04.05.2022

189/2022

 

w sprawie wyrażenia zgody na udostępnienie nieruchomości komunalnej

09.05.2022

190/2022

 

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem na okres trzech lat w trybie bezprzetargowym

09.05.2022

191/2022

 

w sprawie wyrażenia zgody na udostępnienie nieruchomości komunalnej

11.05.2022

192/2022

 

w sprawie wyrażenia zgody na udostępnienie nieruchomości

12.05.2022

193/2022

 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Jędrzejowie za rok 2021

13.05.2022

194/2022

 

w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2022 rok

17.05.2022

195/2022

 

pod tym numerem zarządzenie nie figuruje

17.05.2022

196/2022

 

w sprawie wyrażenia zgody na udostępnienie części nieruchomości komunalnej

18.05.2022

197/2022

 

w sprawie wyrażenia zgody na użyczenia nieruchomości komunalnej

18.05.2022

198/2022

 

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym

18.05.2022

199/2022

 

w sprawie zawarcia umowy udostepnienia nieruchomości

18.05.2022

200/2022

 

w sprawie zawarcia umowy udostepnienia nieruchomości

18.05.2022

201/2022

 

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości komunalnych położonych w Gminie Jędrzejów

18.05.2022

202/2022

 

w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 7 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej nr 4 w Jędrzejowie na rok szkolny 2021/2022

18.05.2022

203/2022

 

w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 6 do arkusza organizacji Zespołu Placówek Oświatowych w Prząsławiu na rok szkolny 2021/2022

18.05.2022

204/2022

 

w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 5 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej w Rakowie na rok szkolny 2021/2022

18.05.2022

205/2022

 

w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 4 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej w Jasionnie na rok szkolny 2021/2022

18.05.2022

206/2022

 

w sprawie zgody na zatrudnienie pomocy nauczyciela dla ucznia klasy pierwszej w szkole Podstawowej nr 2 im. Komisji Edukacji Narodowej w Jędrzejowie

18.05.2022

207/2022

 

w sprawie wprowadzenia procedur związanych z ochroną danych osobowych przetwarzanych w Gminie Jędrzejów

20.05.2022

208/2022

 

w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy najmu części gruntu komunalnego

23.05.2022

209/2022

 

w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji, o których mowa w art. 37 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych

24.05.2022

210/2022

 

w sprawie wyrażenia zgody na użyczenia nieruchomości komunalnej

26.05.2022

211/2022

 

w sprawie zatwierdzenia arkuszy organizacji szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Jędrzejów na rok szkolny 2022/2023

26.05.2022

212/2022

 

w sprawie wyrażenia zgody na usytuowanie znaków geodezyjnych na obiektach należących do Gminy Jędrzejów

26.05.2022

213/2022

 

w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2022 rok

30.05.2022

213a/2022

 

w sprawie przymusowego doprowadzenia przez Policję do kwalifikacji wojskowej osób z rocznika 2003 zamieszkałych na teranie miasta i gminy Jędrzejów

03.06.2022

214/2022

 

w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2022 rok

06.06.2022

215/2022

 

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

06.06.2022

216/2022

 

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego

06.06.2022

217/2022

 

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

06.06.2022

218/2022

 

w sprawie zawarcia umowy darowizny

06.06.2022

219/2022

 

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym

06.06.2022

220/2022

 

w sprawie wyrażenia zgody na wykreślenie hipoteki

06.06.2022

221/2022

 

w sprawie wyrażenia zgody na udostępnienie nieruchomości komunalnej

06.06.2022

222/2022

 

w sprawie zawarcia umowy udostępnienia nieruchomości

06.06.2022

223/2022

 

w sprawie wyrażenia zgody na udostępnienie nieruchomości

06.06.2022

224/2022

 

w sprawie wyrażenia zgody na udostępnienie nieruchomości

06.06.2022

225/2022

 

w sprawie wyrażenia zgody na udostępnienie nieruchomości komunalnych

06.06.2022

226/2022

 

w sprawie zawarcia umowy udostępnienia nieruchomości

06.06.2022

227/2022

 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu

06.06.2022

228/2022

 

w sprawie ogłoszenia konkursów na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 w Jędrzejowie, Szkoły Podstawowej nr 5 w Jędrzejowie, Szkoły Podstawowej w Potoku Wielkim, Przedszkola nr 1 w Jędrzejowie oraz Szkoły Podstawowej w Mnichowie

08.06.2022

229/2022

 

w sprawie wprowadzenia procedury monitorowania utrzymania efektów projektu realizowanego przez Gminę Jędrzejów w ramach Programu wsparcia dzieci-wnuków i prawnuków- byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym

08.06.2022

230/2022

 

w sprawie wyznaczenia osoby zastępującej dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Prząsławiu w czasie jego nieobecności

08.06.2022

231/2022

 

w sprawie zasad (polityki) rachunkowości dotyczących zadań realizowanych w ramach środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy

14.06.2022

232/2022

 

w sprawie wyrażenia zgody na wykreślenie hipoteki

15.06.2022

233/2022

 

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

20.06.2022

234/2022

 

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

20.06.2022

235/2022

 

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem na okres trzech lat w trybie bezprzetargowym

20.06.2022

236/2022

 

w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy najmu części gruntu komunalnego

20.06.2022

237/2022

 

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

20.06.2022

238/2022

 

w sprawie wyrażenia zgody na udostępnienie nieruchomości

20.06.2022

239/2022

 

w sprawie zawarcia umowy udostępnienia nieruchomości

20.06.2022

240/2022

 

w sprawie wyrażenia zgody na udostępnienie nieruchomości

20.06.2022

241/2022

 

w sprawie ustalenia terminów przerw w pracy przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych                           prowadzonych przez Gminę Jędrzejów w okresie przerwy                  wakacyjnej w roku szkolnym 2021/2022

20.06.2022

242/2022

 

w sprawie powołania komisji odbiorowej robót

21.06.2022

243/2022

 

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego z działalności Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Jędrzejowie za rok 2021

21.06.2022

244/2022

 

w sprawie zawarcia umowy darowizny

22.06.2022

245/2022

 

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego

22.06.2022

246/2022

 

w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 w Jędrzejowie

27.06.2022

247/2022

 

w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5 w Jędrzejowie

27.06.2022

248/2022

 

w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Potoku Wielkim

27.06.2022

249/2022

 

w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 1 w Jędrzejowie

27.06.2022

250/2022

 

w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Mnichowie

27.06.2022

251/2022

 

w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2022 rok

27.06.2022

252/2022

 

w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2022 rok

30.06.2022

253/2022

 

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do zamiany

04.07.2022

254/2022

 

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

05.07.2022

255/2022

 

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

05.07.2022

256/2022

 

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

05.07.2022

257/2022

 

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

05.07.2022

258/2022

 

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

05.07.2022

259/2022

 

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

05.07.2022

260/2022

 

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

05.07.2022

261/2022

 

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

05.07.2022

262/2022

 

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

05.07.2022

263/2022

 

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

05.07.2022

264/2022

 

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

05.07.2022

265/2022

 

w sprawie powołania członka Zespołu Operacyjnego oraz Koordynatora Gminnego dla opracowania i wdrażania „Strategii Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Jędrzejowa dla Gmin: Jędrzejów, Małogoszcz, Sobków do roku 2030”

05.07.2022

266/2022

 

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko inspektora ds. Zarządzania Kryzysowego, Spraw Obronnych i Obrony Cywilnej Urzędu Miejskiego w Jędrzejowie

07.07.2022

267/2022

 

w sprawie udzielenia prawa do dysponowania gruntem na cele budowlane

07.07.2022

268/2022

 

w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2022 rok

11.07.2022

269/2022

 

 

w sprawie ustalenia ceny wywoławczej czynszu za wynajem stanowisk handlowych przy cmentarzach komunalnych

11.07.2022

270/2022

 

w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy najmu części gruntu komunalnego

11.07.2022

271/2022

 

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

15.07.2022

272/2022

 

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

15.07.2022

273/2022

 

w sprawie wyrażenia zgody na udostępnienie nieruchomości komunalnej

15.07.2022

274/2022

 

w sprawie niewyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego

15.07.2022

275/2022

 

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego

15.07.2022

276/2022

 

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

15.07.2022

277/2022

 

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

15.07.2022

278/2022

 

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

15.07.2022

279/2022

 

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

15.07.2022

280/2022

 

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego

15.07.2022

281/2022

 

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

15.07.2022

282/2022

 

w sprawie wyrażenia zgody na udostępnienie części nieruchomości komunalnej

15.07.2022

283/2022

 

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

15.07.2022

284/2022

 

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

15.07.2022

285/2022

 

w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie czynności geodezyjnych związanych z wznowieniem punktów granicznych na działce nr 198 zlokalizowanej w obrębie Podchojny

15.07.2022

 
 
 


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-02-21 08:30:45, zmian dokonał(a): Wojciech Abramowicz

WCAG 2.0 (Level AA)