Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miejski w Jędrzejowie

Ikona statystyk

2021-04-07
Ikona statystyk

REJESTR ZARZĄDZEŃ WYDANYCH W 2021 ROKU

NUMER

ZARZĄDZENIA

                                  W SPRAWIE

Z DNIA

1/2021

w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego  i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2021/2022, do publicznych przedszkoli
i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, a także do klasy I publicznej szkoły podstawowej dla których organem prowadzącym jest Gmina Jędrzejów oraz podania do publicznej wiadomości kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

11.01.2021

2/2021

w sprawie rozwiązania Gminnego Biura Spisowego
w Jędrzejowie

11.01.2021

3/2021

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

11.01.2021

4/20201

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

11.01.2021

5/2021

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

11.01.2021

6/2021

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

11.01.2021

7/2021

w sprawie powołania komisji do zniszczenia nieważnych kart „JĘDRZEJÓW PRO”

11.01.2021

8/2021

w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy najmu części gruntu komunalnego

12.01.2021

9/2021

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia w dniu 14.01.2021r. postępowania
o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. „ Przebudowa budynku dawnej świetlicy na mieszkania chronione, usytuowanego w Jędrzejowie przy ul. Dojazd”

14.01.2021

10/2021

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia w dniu 14.01.2021r. postępowania
o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. „ Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Jędrzejów wraz z prowadzeniem działań adopcyjnych”

14.01.2021

11/2021

w sprawie wyrażenia zgody na obniżenie czynszu
z tytułu najmu lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Jędrzejów

22.01.2021

12/2021

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

22.01.2021

13/2021

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

22.01.2021

14/2021

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

22.01.2021

15/2021

w sprawie zawarcia umowy udostępnienia nieruchomości

22.01.2021

16/2021

w sprawie zawarcia umowy udostępnienia nieruchomości

22.01.2021

17/2021

w sprawie zawarcia umowy udostępnienia nieruchomości

22.01.2021

18/2021

w sprawie wyrażenia zgody na zmianę treści decyzji

22.01.2021

19/2021

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym

22.01.2021

20/2021

w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego
w Jędrzejowie

25.01.2021

21/2021

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji w roku 2021 zadań publicznych gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu, zleconych przez Gminę Jędrzejów  organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego

28.01.2021

22/2021

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji w roku 2021 zadań publicznych gminy w zakresie kultury, zleconych przez Gminę Jędrzejów  organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego

28.01.2021

23/2021

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Żłobka w Piaskach

28.01.2021

24/2021

w sprawie zmian  w budżecie miasta i gminy na  2021 rok

29.01.2021

25/2021

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

01.02.2021

26/2021

w sprawie wyrażenia zgody na obniżenie czynszu z tytułu dzierżawy zabudowanej nieruchomości komunalnej

01.02.2021

27/2021

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

01.02.2021

28/2021

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

01.02.2021

29/2021

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

01.02.2021

30/2021

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

01.02.2021

31/2021

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

01.02.2021

32/2021

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

01.02.2021

33/2021

w sprawie upoważnienia do przyjmowania i potwierdzania przyjęcia faktur VAT stanowiących dowód zakupu oleju napędowego

01.02.2021

34/2021

w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 4 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej nr 4 w Jędrzejowie na rok szkolny 2020/2021

02.02.2021

35/2021

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

03.02.2021

36/2021

w sprawie umorzenia części należności pieniężnych z tytułu najmu lokalu mieszkalnego

03.02.2021

37/2021

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

03.02.2021

38/2021

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

03.02.2021

39/2021

w sprawie zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego stanowiącego własność gminy Jędrzejów

03.02.2021

40/2021

w sprawie zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego stanowiącego własność gminy Jędrzejów

03.02.2021

41/2021

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

03.02.2021

42/2021

w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości komunalnej

03.02.2021

43/2021

w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 2 do arkusza organizacji Przedszkola nr 2 „Bajkowa Ciuchcia” w Jędrzejowie na rok szkolny 2020/2021

03.02.2021

44/2021

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

03.02.2021

45/2021

 w sprawie zawarcia umowy udostępnienia nieruchomości

03.02.2021

46/2021

w sprawie wyrażenia zgody na udostępnienie nieruchomości

03.02.2021

47/2021

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

03.02.2021

48/2021

w sprawie wyrażenia zgody na udostępnienie nieruchomości komunalnej

03.02.2021

49/2021

w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w Urzędzie Miejskim w Jędrzejowie

08.02.2021

50/2021

w sprawie przyznania  dodatku motywacyjnego dyrektorom placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jędrzejów

08.02.2021

51/2021

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

08.02.2021

52/2021

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

08.02.2021

53/2021

w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości

11.02.2021

54/2021

w sprawie wyrażenia zgody na udostępnienie nieruchomości

11.02.2021

55/2021

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym

16.02.2021

56/2021

w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w mieście i gminie Jędrzejów w 2021 roku

17.02.2021

57/2021

w sprawie wyznaczenia koordynatora ds. szczepień przeciwko wirusowi  SARS-CoV-2 oraz utworzenia infolinii

17.02.2021

58/2021

w sprawie powołania komisji do dokonania odbioru prac remontowych w lokalu użytkowym

18.02.2021

59/2021

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Jędrzejów

18.02.2021

60/2021

w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego pani Anecie Antas – Majcher pełniącej obowiązki dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Prząsławiu

18.02.2021

61/2021

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym

22.02.2021

62/2021

w sprawie zmian  w budżecie miasta i gminy na  2021 rok

22.02.2021

63/2021

w sprawie wyrażenia zgody na wykonanie przyłącza gazu ziemnego do lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Jędrzejów

22.02.2021

64/2021

w sprawie przydzielenia godzin z przeznaczeniem na zorganizowanie zajęć korekcyjno- kompensacyjnych w ramach pomocy psychologiczno- pedagogicznej w Przedszkolu nr 1 w Jędrzejowie na rok szkolny 2020/2021

22.02.2021

65/2021

w sprawie regulaminu udzielania przez Gminę Jędrzejów zamówień publicznych, których wartość nie przekracza kwoty 130 000 złotych

22.02.2021

66/2021

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych Gminy Jędrzejów w roku 2021 w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom  społecznym

23.02.2021

67/2021

w sprawie wyrażenia zgody na obniżenie czynszu z tytułu najmu lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Jędrzejów

23.02.2021

68/2021

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

23.02.2021

69/2021

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

23.02.2021

70/2021

w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy najmu części gruntu komunalnego

23.02.2021

71/2021

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego

23.02.2021

72/2021

w sprawie udzielenia prawa do dysponowania gruntem

24.02.2021

73/2021

w sprawie zawarcia umowy udostępnienia nieruchomości

24.02.2021

74/2021

w sprawie zawarcia umowy udostępnienia nieruchomości

24.02.2021

75/2021

w sprawie wyrażenia zgody na udostępnienie nieruchomości komunalnej

24.02.2021

76/2021

w sprawie zawarcia umowy udostępnienia nieruchomości

24.02.2021

77/2021

w sprawie przydzielenia godzin z przeznaczeniem na zorganizowanie zajęć dydaktyczno- wyrównawczych
w ramach pomocy psychologiczno- pedagogicznej w Szkole Podstawowej nr 2 im. Komisji Edukacji Narodowej
w Jędrzejowie na rok szkolny 2020/2021

24.02.2021

78/2021

w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na wsparcie w roku 2021 zadań publicznych Gminy Jędrzejów w zakresie kultury fizycznej i sportu oraz w  zakresie kultury, zleconych organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego

24.02.2021

79/2021

w sprawie wyrażenia zgody na przydzielenie godzin
z przeznaczeniem na zorganizowanie zajęć w formie zindywidualizowanej ścieżki kształcenia w ramach pomocy psychologiczno- pedagogicznej w Szkole Podstawowej nr 5
w Jędrzejowie na rok szkolny 2020/2021

01.03.2021

80/2021

w sprawie wyrażenia zgody na przydzielenie 2 godzin zajęć rewalidacyjnych dla dziecka z oddziału przedszkolnego
w Szkole Podstawowej nr 3 im. Władysława Broniewskiego

 w Jędrzejowie

01.03.2021

81/2021

w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 2 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej nr 2 im. Komisji Edukacji Narodowej
w Jędrzejowie na rok szkolny 2020/2021

01.03.2021

82/2021

w sprawie wyrażenia zgody na obniżenie czynszu z tytułu dzierżawy zabudowanej nieruchomości komunalnej

01.03.2021

83/2021

w sprawie wprowadzenia Planu Ochrony Informacji Niejawnych w Urzędzie Miejskim w Jędrzejowie

03.03.2021

84/2021

w sprawie zatwierdzenia aneksu marcowego do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej w Jasionnie  na rok szkolny 2020/2021

04.03.2021

85/2021

w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 4 do arkusza organizacji Zespołu Placówek Oświatowych w Prząsławiu na rok szkolny 2020/2021

04.03.2021

86/2021

w sprawie niewyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego

09.03.2021

87/2021

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

09.03.2021

88/2021

w sprawie wyrażenia zgody na przesunięcie terminu płatności opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości komunalnej

09.03.2021

89/2021

w sprawie wyrażenia zgody na przesunięcie terminu płatności opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości komunalnej

09.03.2021

90/2021

w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację w roku 2021 zadań publicznych gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu zleconych przez gminę Jędrzejów organizacjom pozarządowym i innym podmiotom  prowadzącym działalność pożytku publicznego

09.03.2021

91/2021

w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację w roku 2021 zadań publicznych gminy w zakresie kultury zleconych przez gminę Jędrzejów organizacjom pozarządowym i innym podmiotom  prowadzącym działalność pożytku publicznego

09.03.2021

92/2021

w sprawie  zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

12.03.2021

93/2021

w sprawie powołania komisji do dokonania oceny stanu technicznego lokalu użytkowego

12.03.2021

94/2021

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Jędrzejów

12.03.2021

95/2021

w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzenie do cennika nowej usługi

15.03.2021

96/2021

w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 6 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej nr 3 im. Władysława Broniewskiego
w Jędrzejowie na rok szkolny 2020/2021

15.03.2021

97/2021

w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 4 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej w Łysakowie na rok szkolny 2020/2021

15.03.2021

98/2021

w sprawie niewyrażenia zgody na wykorzystanie herbu Gminy  Jędrzejów

17.03.2021

99/2021

w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19

22.03.2021

100/2021

w sprawie przedłożenia informacji o wykonaniu planu finansowego wydzielonego rachunku, na którym gromadzone są środki z Funduszu Przeciwdziałania
COVID - 19

22.03.2021

101/2021

w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2021 rok

22.03.2021

102/2021

w sprawie zawarcia umowy udostępnienia nieruchomości

22.03.2021

103/2021

w sprawie zawarcia umowy udostępnienia nieruchomości

22.03.2021

104/2021

w sprawie zawarcia umowy udostępnienia nieruchomości

22.03.2021

105/2021

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

22.03.2021

106/2021

w sprawie udzielenia prawa do dysponowania gruntem

22.03.2021

107/2021

w sprawie wyrażenia zgody na udostępnienie nieruchomości komunalnej

22.03.2021

108/2021

w sprawie wyrażenia zgody na udostępnienie nieruchomości komunalnej

22.03.2021

109/2021

w sprawie wyrażenia zgody na udostępnienie nieruchomości komunalnej

22.03.2021

110/2021

w sprawie wyrażenia zgody na udostępnienie nieruchomości komunalnej

22.03.2021

111/2021

w sprawie wyrażenia zgody na udostępnienie nieruchomości komunalnej

22.03.2021

112/2021

w sprawie wyrażenia zgody na podnajem części gruntu komunalnego

22.03.2021

113/2021

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

22.03.2021

114/2021

w sprawie wyrażenia zgody na obniżenie czynszu z tytułu najmu lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Jędrzejów

22.03.2021

115/2021

w sprawie wyrażenia zgody na obniżenie czynszu z tytułu dzierżawy zabudowanej nieruchomości komunalnej

22.03.2021

116/2021

w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości

22.03.2021

117/2021

w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych  w ramach otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych Gminy Jędrzejów w roku 20201
w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz określenia regulaminu pracy komisji konkursowej

23.03.2021

118/2021

w sprawie ogłoszenia drugiego otwartego konkursu ofert
na wsparcie realizacji w roku 2021 zadań publicznych gminy w zakresie kultury, zleconych przez Gminę Jędrzejów  organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego

23.03.2021

119/2021

 w sprawie wyrażenia zgody na wymianę szyb w lokalu użytkowym stanowiącym własność Gminy Jędrzejów

24.03.2021

120/2021

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego

24.03.2021

121/2021

w sprawie zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Jędrzejów

24.03.2021

122/2021

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

24.03.2021

123/2021

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

24.03.2021

124/2021

w sprawie zawarcia umowy dzierżawy gruntu komunalnego

24.03.2021

125/2021

w sprawie zawarcia umowy dzierżawy części gruntu komunalnego

24.03.2021

126/2021

w sprawie zawarcia umowy dzierżawy części gruntu komunalnego

24.03.2021

127/2021

w sprawie zawarcia umowy dzierżawy części gruntu komunalnego

24.03.2021

128/2021

w sprawie wyrażenia zgody na  wydzierżawienie części gruntu komunalnego

24.03.2021

129/2021

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

24.03.2021

130/2021

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

24.03.2021

131/2021

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

24.03.2021

132/2021

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

24.03.2021

133/2021

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

24.03.2021

134/2021

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

24.03.2021

135/2021

w sprawie okresowego powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora szkoły

24.03.2021

136/2021

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych gminy Jędrzejów w roku 2021 z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

 

26.03.2021

137/2021

w sprawie wyrażenia zgody na udostępnienie nieruchomości komunalnej

29.03.2021

138/2021

w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy najmu części gruntu komunalnego

29.03.2021

139/2021

w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2021 rok

31.03.2021

140/2021

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

02.04.2021

141/2021

w sprawie wyrażenia zgody na udostępnienie nieruchomości komunalnej

02.04.2021

 
 
 


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-02-21 08:30:45, zmian dokonał(a): Wojciech Abramowicz

WCAG 2.0 (Level AA)