Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miejski w Jędrzejowie

Ikona statystyk

2013-11-25

2010-2014

Numer uchwały

Data podjęcia

Tytuł uchwały

publikacja

Status Zmiany/uchylenia /inne informacje/

I/1/10

1 XII. 2010

W sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Jędrzejowie.

II/2/10

13 XII. 2010

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Jędrzejowa.

II/3/10

13 XII. 2010

w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Jędrzejowie

II/4/10

13 XII. 2010

w sprawie ustalenia maksymalnej liczby radnych wchodzących w skład komisji Rady Miejskiej w Jędrzejowie

II/5/10

13 XII. 2010

w sprawie ustalenia przedmiotu działania oraz składu osobowego Komisji Budżetu i Mienia Komunalnego Rady Miejskiej w Jędrzejowie

Zm: V/38/11

II/6/10

13 XII. 2010

w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Budżetu i Mienia Komunalnego Rady Miejskiej w Jędrzejowie

II/7/10

13 XII. 2010

w sprawie ustalenia przedmiotu działania oraz składu osobowego Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Miejskiej w Jędrzejowie

Zm: III/16/10

II/8/10

13 XII. 2010

w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Miejskiej w Jędrzejowie

II/9/10

13 XII. 2010

w sprawie ustalenia przedmiotu działania oraz składu osobowego Komisji Rolnictwa i Integracji z Unią Europejską Rady Miejskiej w Jędrzejowie

Zm. VII/62/11

II/10/10

13 XII. 2010

w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Integracji z Unią Europejską Rady Miejskiej w Jędrzejowie

II/11/10

13 XII. 2010

w sprawie ustalenia przedmiotu działania oraz składu osobowego Komisji Gospodarki Komunalnej i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Jędrzejowie

II/12/10

13 XII. 2010

w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Jędrzejowie

III/13/10

23 XII. 2010

w sprawie zmiany uchwały z dnia 28 października 2010 roku sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok

Dz. Urz. nr 365 poz. 3942

III/14/10

23 XII. 2010

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale dotyczącej wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

Dz. Urz. nr 365 poz. 3943

III/15/10

23 XII. 2010

w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2010 rok

III/16/10

23 XII. 2010

w sprawie wyboru członka Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Miejskiej w Jędrzejowie

IV/17/10

30 XII. 2010

w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2010 r. oraz określenia ostatecznego terminu dokonania tych wydatków

zm: V/19/11

IV/18/10

30 XII. 2010

w sprawie: nałożenia na Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Jędrzejowie obowiązku wykonania dodatkowego zadania

V/19/11

17 II. 2011

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale dotyczącej ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2010 r. oraz określenia ostatecznego terminu dokonania tych wydatków

V/20/11

17 II. 2011

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale dotyczącej zasad zbywania lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Jędrzejów

Dz. Urz. nr  77 poz. 837

V/21/11

17 II. 2011

w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości

V/22/11

17 II. 2011

w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości

V/23/11

17 II. 2011

w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości

Zm. VII/55/11

V/24/11

17 II. 2011

w sprawie zbycia nieruchomości komunalnych na rzecz użytkownika wieczystego

V/25/11

17 II. 2011

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości komunalnej

V/26/11

17 II. 2011

w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Jędrzejowie

V/27/11

17 II. 2011

w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Zakładu Usług Komunalnych w Jędrzejowie

V/28/11

17 II. 2011

w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2011

V/29/11

17 II. 2011

w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Jędrzejów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011

V/30/11

17 II. 2011

zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia zakładu budżetowego pod nazwą Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Jędrzejowie

Dz. Urz. nr  77 poz. 838

V/31/11

17 II. 2011

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale dotyczącej likwidacji Zarządu Budynków Mieszkalnych w Jędrzejowie i utworzenia Zakładu Usług Komunalnych w Jędrzejowie

Dz. Urz. nr  77 poz. 839

V/32/11

17 II. 2011

w sprawie określenia wysokości stawek opłat za składowanie odpadów na „Składowisku Odpadów Komunalnych w Potoku Małym”

Dz. Urz. nr  77 poz. 840

V/33/11

17 II. 2011

w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy na 2011 rok

Dz. Urz. nr  77 poz. 841

Zm: VI/45/11 VII/61/11   VII/70/11 X/78/11

V/34/11

17 II. 2011

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jędrzejów na lata 2011 – 2017

V/35/11

17 II. 2011

w sprawie wprowadzenia zmian w statucie Gminy Jędrzejów

Dz. Urz. nr  77 poz. 842

V/36/11

17 II. 2011

w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Jędrzejowie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

Dz. Urz. nr  77 poz. 843

V/37/11

17 II. 2011

w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Jędrzejowie na 2011 rok

V/38/11

17 II. 2011

w sprawie wyboru członka Komisji Budżetu i Mienia Komunalnego Rady Miejskiej w Jędrzejowie

V/39/11

17 II. 2011

w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Jędrzejowie

V/40/11

17 II. 2011

w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Jędrzejowie

VI/41/11

31 III. 2011

w sprawie likwidacji samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Jędrzejowie w celu zawiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

VI/42/11

31 III. 2011

w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków w gminie Jędrzejów

VI/43/11

31 III. 2011

w sprawie przyznania dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

VI/44/11

31 III. 2011

w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso

Dz. Urz. nr 120 poz. 1296

Zmiany:

-uchwała
Nr XXIII/300/13 z dnia 28 marca 2013 roku

- uchwała XLI/379/13 z dnia 3 października 2013 roku

VI/45/11

31 III. 2011

w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2011 rok

VI/46/11

31 III. 2011

w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Jędrzejów środków stanowiących fundusz sołecki

VI/47/11

31 III. 2011

w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w obrębie 10 miasta Jędrzejowa

Dz. Urz. nr 120 poz. 1297

VI/48/11

31 III. 2011

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty

VI/49/11

31 III. 2011

w sprawie zbycia nieruchomości komunalnej na rzecz jej użytkownika wieczystego

VI/50/11

31 III. 2011

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego stanowiącego własność komunalną

VI/51/11

31 III. 2011

w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Jędrzejowie na 2011 rok

VI/52/11

31 III. 2011

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale dotyczącej zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt

Dz. Urz. nr 120 poz. 1298

Traci moc Uchwałą XVII/169 /12 z dnia 30. 03. 2012.

VII/53/11

26 V. 2011

w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości

VII/54/11

26 V. 2011

w sprawie uśrednienia terminów wieczystego użytkowania nieruchomości komunalnych, oddanych Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyszłość” w Jędrzejowie

VII/55/11

26 V. 2011

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Rady Miejskiej w Jędrzejowie dotyczącej wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości

VII/56/11

26 V. 2011

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości komunalnej

VII/57/11

26 V. 2011

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości komunalnej

VII/58/11

26 V. 2011

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości komunalnej

VII/59/11

26 V. 2011

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Jędrzejów

VII/60/11

26 V. 2011

w sprawie wyrażenia opinii o projekcie Uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie przekształcenia Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy poprzez likwidację Oddziału Neurologii, Poradni Neurologicznej oraz Działu Fizjoterapii

VII/61/11

26 V. 2011

w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2011 rok

VII/62/11

26 V. 2011

w sprawie przyjęcia rezygnacji z członkostwa w Komisji Rolnictwa i Integracji z Unią Europejską Rady Miejskiej w Jędrzejowie

VIII/63/11

30 VI. 2011

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości komunalnej

VIII/64/11

30 VI. 2011

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości komunalnej

VIII/65/11

30 VI. 2011

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu miasta i gminy Jędrzejów za 2010 rok

VIII/66/11

30 VI. 2011

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Jędrzejowa absolutorium za 2010 rok

VIII/67/11

30 VI. 2011

w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Jędrzejów

VIII/68/11

30 VI. 2011

w sprawie przystąpienia Miasta i Gminy Jędrzejów do Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego

VIII/69/11

30 VI. 2011

w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów, wicedyrektorów oraz nauczycieli pełniących obowiązki w ich zastępstwie, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Jędrzejów

Dz. Urz. nr

VIII/70/11

30 VI. 2011

w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2011 rok

IX/71/11

30 VI. 2011

w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy Jędrzejów na 2012 rok

X/72/11

25 VIII. 2011

w sprawie powołania zespołu dla wyrażenia opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników do Sądu Okręgowego w Kielcach i Sądu Rejonowego w Jędrzejowie

X/73/11

25 VIII. 2011

w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach informacji o kandydatach na ławników

X/74/11

25 VIII. 2011

w sprawie zmiany opisu granic stałych obwodów głosowania w mieście i gminie Jędrzejów

Dz. Urz. nr

X/75/11

25 VIII. 2011

w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w mieście i gminie Jędrzejów

Dz. Urz. nr

X/76/11

25 VIII. 2011

w sprawie wniesienia środków finansowych do Spółki „Wodociągi Jędrzejowskie” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

X/77/11

25 VIII. 2011

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Jędrzejowskiemu na organizację Dożynek Powiatowych Oksa 2011

X/78/11

25 VIII. 2011

w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2011 rok

X/79/11

25 VIII. 2011

w sprawie emisji obligacji komunalnych

X/80/11

25 VIII. 2011

w sprawie zbycia nieruchomości komunalnej na rzecz jej użytkowników wieczystych

X/81/11

25 VIII. 2011

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości komunalnej w drodze przetargu publicznego

X/82/11

25 VIII. 2011

w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Jędrzejowie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom

Dz. Urz. nr

X/83/11

25 VIII. 2011

w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Jędrzejów

Dz. Urz. nr

X/84/11

25 VIII. 2011

w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie przekształcenia Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach poprzez likwidację Poradni Schorzeń Metabolicznych w Wojewódzkiej Przychodni Przyszpitalnej Kielcach

X/85/11

25 VIII. 2011

w sprawie zmian granic aglomeracji Jędrzejów

X/86/11

25 VIII. 2011

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Jędrzejowa

XI/87/11

29 IX. 2011

w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości.

XI/88/11

29 IX. 2011

w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości komunalnej.

XI/89/11

29 IX. 2011

w sprawie zasad usytuowania na terenie miasta i gminy Jędrzejów miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

XI/90/11

29 IX. 2011

w sprawie ustalenia dni i godzin otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych dla ludności na terenie miasta i gminy Jędrzejów.

XI/91/11

29 IX. 2011

w sprawie wprowadzenia zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2011.

XI/92/11

29 IX. 2011

w sprawie dokonania zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Jędrzejów na lata 2011 – 2017

XI/93/11

29 IX. 2011

w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2011 rok.

XI/94/11

29 IX. 2011

w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy Jędrzejów na 2012 rok.

XI/95/11

29 IX. 2011

w sprawie opłat za świadczenia przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Jędrzejów.

XII/96/11

27. X. 2011

w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego
w Jędrzejowie.

XII/97/11

27. X. 2011

w sprawie wyboru ławników do orzekania z zakresu prawa pracy w Sądzie Rejonowym w Jędrzejowie.

XII/98/11

27. X. 2011

w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego
w Kielcach

XII/99/11

27. X. 2011

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego lokalu mieszkalnego stanowiącego własność komunalną.

Uchylona uchwałą
Nr XLIV/395/13 z dnia 7 listopada 2013r.

XII/100/11

27. X. 2011

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości komunalnej w drodze bezprzetargowej.

XII/101/11

27. X. 2011

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego na czas nieokreślony.

XII/102/11

27. X. 2011

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego na czas nieokreślony.

XII/103/11

27. X. 2011

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego na czas nieokreślony.

XII/104/11

27. X. 2011

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego na czas nieokreślony.

XII/105/11

27. X. 2011

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego na czas nieokreślony.

XII/106/11

27. X. 2011

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego na czas nieokreślony.

XII/107/11

27. X. 2011

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego na czas nieokreślony.

XII/108/11

27. X. 2011

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego na czas nieokreślony.

XII/109/11

27. X. 2011

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego na czas nieokreślony.

XII/110/11

27. X. 2011

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego na czas nieokreślony.

XII/111/11

27. X. 2011

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego na czas nieokreślony.

XII/112/11

27. X. 2011

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawianie gruntu komunalnego na czas nieokreślony.

XII/113/11

27. X. 2011

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu komunalnego na czas nieokreślony.

XII/114/11

27. X. 2011

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu komunalnego na okres trzech lat.

XII/115/11

27. X. 2011

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Jędrzejów
na okres trzech lat

XII/116/11

27. X. 2011

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Jędrzejów
 na okres trzech lat.

XII/117/11

27. X. 2011

w sprawie ujednolicenia terminów wieczystego użytkowania nieruchomości komunalnych, oddanych Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyszłość” w Jędrzejowie.

XII/118/11

27. X. 2011

w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Jędrzejów dla Archiopactwa Cystersów ul. Klasztorna 20
w Jędrzejowie z przeznaczeniem na prace konserwatorskie, restauratorskie przewidziane do realizacji w  roku 2011.

XII/119/11

27. X. 2011

w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Jędrzejów dla Parafii pod wezwaniem Św. Szczepana w Mnichowie
z przeznaczeniem na prace konserwatorskie, restauratorskie przewidziane do realizacji w  roku 2011.

XII/120/11

27. X. 2011

w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2011 rok.

XII/121/11

27. X. 2011

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Jędrzejów - Południe” dla terenu położonego w Jędrzejowie w obszarze ograniczonym ul. Przemysłową, ul. Przypkowskiego,
ul. Partyzantów i południową granicą administracyjną miasta Jędrzejowa.

Dz.U.

Rocznik 2012

Poz. 34

Zm. uchwała XV/142/11

XII/122/11

27. X. 2011

w sprawie: podjęcia apelu dotyczącego zamiaru likwidacji Rejonowego Zakładu Energetycznego w Jędrzejowie.

XIII/123/11

01. XII. 2011

w sprawie określenia wysokości stawek podatku
od nieruchomości na 2012 rok.

Dz.U.
Nr. 304 poz. 3626

XIII/124/11

01. XII. 2011

w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.

Dz.U.
Nr. 304 poz. 3627

Uchwała straciła moc
(
Patrz uchwała XXVI/254/12

z dnia 29.11.2012 r.)

XIII/125/11

01. XII. 2011

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Dz.U.
Nr. 304 poz. 3628

XIII/126/11

01. XII. 2011

w sprawie określenia wzorów formularzy informacji
i deklaracji podatkowych.

Dz.U.
Nr. 304 poz. 3629

Uchwała straciła moc
(
Patrz uchwała XXVI/256/12

z dnia 29.11.2012 r.)

XIII/127/11

01. XII. 2011

w sprawie zmiany uchwały dotyczącej opłat za usługi przewozowe w komunikacji miejskiej na terenie miasta Jędrzejowa.

Dz.U

Rocznik 2012

Pozycja 230

Data ogł.

19.01.2012

Zm. XLIV/391/13 z dnia 7 listopada 2013r.

XIII/128/11

01. XII. 2011

w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2011 rok.

XIII/129/11

01. XII. 2011

w sprawie określenia wysokości stawek opłat
za składowanie odpadów na „Składowisku Odpadów Komunalnych w Potoku Małym”.

Dz.U.

Rocznik 2012

Pozycja 231

Data ogłoszenia

19.01.2012

Uchwała straciła moc

(Patrz uchwała XXVI/251/12

z dnia 29.11.2012 r.)

XIII/130/11

01. XII. 2011

w sprawie przyjęcia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Jędrzejów na lata 2012 – 2016”.

Dz. U.

Rocznik 2012

Pozycja 232

Data ogłoszenia
19. 01. 2012r.

Zm. XLIV/396/13 z dnia 7 listopada 2013r.

XIII/131/11

01. XII. 2011

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części gruntu komunalnego na czas nieokreślony.

XIII/132/11

01. XII. 2011

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części gruntu komunalnego na czas nieokreślony.

XIII/133/11

01. XII. 2011

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego na czas nieokreślony.

XIII/134/11

01. XII. 2011

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego na czas nieokreślony.

XIII/135/11

01. XII. 2011

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem gruntu komunalnego na czas nieokreślony.

XIII/136/11

01. XII. 2011

w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości.

XIV/137/11

 19.XII.2011

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości
na rzecz Gminy Jędrzejów

XIV/138/11

 19.XII.2011

w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2011 rok.

XV/139/11

30. XII. 2011

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Jędrzejów na lata 2011 – 2017.

XV/140/11

30. XII. 2011

w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2011 rok.

XV/141/11

30. XII. 2011

w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających
z upływem roku budżetowego 2011 oraz określenie ostatecznego dokonania tych wydatków.

XV/142/11

30. XII. 2011

w sprawie zmiany uchwały Nr XII/121/11 Rady Miejskiej
w Jędrzejowie z dnia 27 października 2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Jędrzejów – Południe” dla terenu położonego w Jędrzejowie w obszarze ograniczonym
ul. Przemysłową, ul. Przypkowskiego, ul. Partyzantów
i południową granicą administracyjną miasta Jędrzejowa.

Dz. U.

Rocznik 2012

Pozycja 560

Data ogł. 16.02.2012

XV/143/11

30. XII. 2011

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego na czas nieokreślony.

XV/144/11

30. XII. 2011

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Jędrzejów
na okres trzech lat

XV/145/11

30. XII. 2011

w sprawie udzielenia bonifikaty od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

XV/146/11

30. XII. 2011

w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Jędrzejów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012.

XV/147/11

30. XII. 2011

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2012

XV/148/11

30. XII. 2011

w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie
dla Miasta i Gminy Jędrzejów na 2012 rok

XV/149/11

30. XII. 2011

w sprawie przyznania dopłat w spółkach prawa handlowego do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

XV/150/11

30. XII. 2011

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta
i Gminy Jędrzejów na lata 2012 – 2018.

 Uchwała straciła moc

(patrz uchwała XXX/280/13)

XV/151/11

30. XII. 2011

w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy na 2012 rok.

Dz. U.

Rocznik 2012

Pozycja 669

Data ogł. 29.02.2012

XVI/152/12

01.III.2012

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Jędrzejów porozumienia z Województwem Świętokrzyskim oraz jednostkami lokalnego samorządu terytorialnego dotyczącego realizacji zadań publicznych

XVI/153/12

01.III.2012

Uchwała w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania
z miejsca rekreacyjnego „zalew” oraz wydania przepisów porządkowych.

Dz. U.

Rocznik 2012

Pozycja 1334

Data ogł.

09.05.2012

XVI/154/12

01.III.2012

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego na czas nieokreślony.

XVI/155/12

01.III.2012

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części gruntu komunalnego na okres trzech lat

XVI/156/12

01.III.2012

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości komunalnej służebnością gruntową.

XVI/157/12

01.III.2012

Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale dotyczącej zasad zbywania lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Jędrzejów.

Dz.U.

Rocznik 2012

Pozycja 1145

Data ogł. 16.04.2012

XVI/158/12

01.III.2012

Uchwała w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy
 na 2012 rok.

XVI/159/12

01.III.2012

Uchwała w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Jędrzejowie na 2012 rok.

XVII/160/12

29.III.2012

w sprawie zaopiniowanie wniosku Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu o pozbawienia ochronności lasów położonych na terenie Gminy Jędrzejów.

XVII/161/12

29.III.2012

w sprawie zaopiniowania wniosku Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu o uznanie lasów
za ochronne położonych na terenie Gminy Jędrzejów
.

XVII/162/12

29.III.2012

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego na czas nieokreślony.

XVII/163/12

29.III.2012

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego na czas nieokreślony.

XVII/164/12

29.III.2012

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego na czas nieokreślony.

XVII/165/12

29.III.2012

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu komunalnego na czas nieokreślony.

XVII/166/12

29.III.2012

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem gruntu komunalnego na czas nieokreślony.

XVII/167/12

29.III.2012

w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości.

Uchwała straciła moc

(patrz
uchwała Nr XXII/218/12)

XVII/168/12

29.III.2012

w sprawie zwolnienia Zakładu Usług Komunalnych
w Jędrzejowie z obowiązku wpłat nadwyżki środków obrotowych do budżetu Gminy Jędrzejów

XVII/169/12

29.III.2012

w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie miasta i gminy Jędrzejów.

Dz.U.

Rocznik 2012

Pozycja 1387

Data ogł.

14 maja 2012

Uchwała straciła moc

(patrz uchwała

XXXIII/308/13
 z dnia 28.03.2013)

XVII/170/12

29.III.2012

w sprawie przyjęcia stanowiska o niedoszacowaniu subwencji oświatowej dla Jednostek Samorządu Terytorialnego.

XVIII/171/12

29.III.2012

w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2012 rok.

XVIII/172/12

29.III.2012

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Jędrzejów na lata 2012 – 2018.

XVIII/173/12

29.III.2012

w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Jędrzejów środków stanowiących fundusz sołecki.

XVIIIA/174/12

10.V.2012

 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Jędrzejów.

XVIIIA/175/12

10.V.2012

w sprawie wyrażenia zgody na włączenie nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości.

XVIIIA/176/12

10.V.2012

w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie aportu
do Wodociągów Jędrzejowskich sp. z o. o. w Jędrzejowie

XIX/177/12

17.V.2012

w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Jędrzejowie

XX/178/12

17.V.2012

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu lokalizacji instalacji do produkcji energii wykorzystującej siłę wiatru na terenie części sołectw Potok Wielki i Skroniów

XX/179/12

17.V.2012

w sprawie wprowadzenia zmian w statucie Ośrodka Pomocy Społecznej Miasta i Gminy w Jędrzejowie

Dz. U
Rocznik 2012

Pozycja 1954

Data ogł.

03 lipca 2012r.

XX/180/12

17.V.2012

w sprawie wprowadzenia zmian w statucie Pływalni Miejskiej w Jędrzejowie

Dz. U.

Rocznik 2012

Pozycja 1955

Data ogł.

03 lipca 2012

XX/181/12

17.V.2012

w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta Jędrzejowa
do ustalenia odpłatności za korzystanie z miejsca rekreacyjnego „zalew”.

XX/182/12

17.V.2012

w sprawie wystąpienia Gminy Jędrzejów ze Związku Międzygminnego Gazownictwa „Nida” z siedzibą
w Jędrzejowie.

XX/183/12

17.V.2012

w sprawie powołania Rady Społecznej Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Jędrzejowie.

XX/184/12

17.V.2012

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale dotyczącej likwidacji Zarządu Budynków Mieszkalnych
w Jędrzejowie i utworzenia Zakładu Usług Komunalnych w Jędrzejowie

Dz. U
Rocznik 2012

Pozycja 1956

Data ogł.

03 lipca 2012r.

XX/185/12

17.V.2012

w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2012 rok

XX/186/12

17.V.2012

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części gruntu komunalnego na czas określony.

XX/187/12

17.V.2012

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części gruntu komunalnego na czas określony.

XX/188/12

17.V.2012

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego na czas określony.

XX/189/12

17.V.2012

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości komunalnej.

Uchwała XX/189/12
 traci moc

( patrz uchwala XXIV/241/12
z dnia 25.X.2012
)

XX/190/12

17.V.2012

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości komunalnej.

XX/191/12

17.V.2012

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości komunalnej na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

XX/192/12

17.V.2012

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości komunalnej na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

XX/193/12

17.V.2012

w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości.

XX/194/12

17.V.2012

w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości.

XXI/195/12

28.VI.2012

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu miasta i gminy Jędrzejowa za 2011 rok.

XXI/196/12

28.VI.2012

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Jędrzejowa absolutorium za 2011 rok.

XXI/197/12

28.VI.2012

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu komunalnego na czas określony.

XXI/198/12

28.VI.2012

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu komunalnego na czas określony.

XXI/199/12

28.VI.2012

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu komunalnego na czas określony.

XXI/200/12

28.VI.2012

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego na okres trzech lat.

XXI/201/12

28.VI.2012

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego na czas określony.

XXI/202/12

28.VI.2012

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego na czas określony.

XXI/203/12

28.VI.2012

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego na czas określony.

XXI/204/12

28.VI.2012

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego na czas określony.

XXI/205/12

28.VI.2012

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu komunalnego na czas określony.

XXI/206/12

28.VI.2012

w sprawie wyrażenia zgody sprzedaż nieruchomości komunalnej na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

XXI/207/12

28.VI.2012

w sprawie wyrażenia zgody sprzedaż nieruchomości komunalnej na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

XXI/208/12

28.VI.2012

w sprawie wyrażenia zgody sprzedaż nieruchomości komunalnej na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

XXI/209/12

28.VI.2012

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części gruntu komunalnego na czas określony.

XXI/210/12

28.VI.2012

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części gruntu komunalnego na czas określony.

XXI/211/12

28.VI.2012

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części nieruchomości komunalnej na czas określony.

XXI/212/12

28.VI.2012

w sprawie nadania statutu dla Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Jędrzejowie.

Dz.U.

Rocznik 2012

Pozycja 2259

Data ogł.

08 sierpnia 2012 roku

Traci moc Uchwała
Nr II/10/98
z dnia
12 listopada 1998 roku.

XXI/213/12

28.VI.2012

w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Jędrzejowie.

Traci moc Uchwała
Nr X/89/99
z dnia
29 czerwca 1999 roku.

XXI/214/12

28.VI.2012

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Jędrzejowa.

Traci moc Uchwała
Nr II/2/10

z dnia
13 grudnia 2010 roku

XXII/215/12

10.VIII.2012

w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z drzewa uznanego za pomnik przyrody.

Dz.U. 2012

Pozycja 2480

Data ogł.

12 września

2012 roku.

XXII/216/12

10.VIII.2012

w sprawie ustanowienia pomnika przyrody.

Dz.U. 2012

Pozycja 2481

Data ogł.
12 września 2012 roku

XXII/217/12

10.VIII.2012

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części gruntu komunalnego na czas określony.

XXII/218/12

10.VIII.2012

w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości.

Traci moc uchwała
Nr XVII/167/12 z dnia 29 marca 2012 roku.

XXII/219/12

10.VIII.2012

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości komunalnej na okres dłuższy niż trzy lata.

XXII/220/12

10.VIII.2012

w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2012 rok.

XXII/221/12

10.VIII.2012

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Jędrzejów na lata 2012 – 2018.

XXII/222/12

10.VIII.2012

w sprawie uchwalenia „Wieloletniego Planu Rozwoju
i Modernizacji urządzeń wodociągowych
i kanalizacyjnych na lata 2012 – 2015 będących
w posiadaniu „Wodociągów Jędrzejowskich” sp. z o. o.
z siedzibą w Jędrzejowie.
 

Zm. XLIV/399/13 z dnia 7 listopada 2013r.

XXIII/223/12

27. IX.2012

w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2012 rok.

XXIII/224/12

27. IX.2012

w sprawie dokonania zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Jędrzejów na lata
2012 – 2018.

XXIII/225/12

27. IX.2012

w sprawie zabezpieczenia środków finansowych
w budżecie Gminy Jędrzejów na 2013 rok.

XXIII/226/12

27. IX.2012

w sprawie emisji obligacji komunalnych.

XXIII/227/12

27. IX.2012

w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Jędrzejów.

Dz.U 2012

Pozycja: 3422

Data ogł.

04 grudnia 2012 r.

Zmiana
w załączniku
do
Zarządzenia Burmistrza
Nr 225/09
z dnia
28 sierpnia 2009 roku.

XXIII/228/12

27. IX.2012

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu komunalnego na okres trzech lat.

XXIII/229/12

27. IX.2012

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu komunalnego na czas określony.

XXIII/230/12

27. IX.2012

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części gruntu komunalnego na okres trzech lat.

XXIII/231/12

27. IX.2012

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości na rzecz Gminy Jędrzejów.

Zmiana do uchwały

( patrz XXXIII/313/13)

XXIII/232/12

27. IX.2012

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości na rzecz Gminy Jędrzejów.

Zmiana do uchwały

( patrz XXXIII/314/13)

XXIII/233/12

27. IX.2012

w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

XXIV/234/12

25. X.2012

w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2012 rok.

XXIV/235/12

25. X.2012

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Jędrzejów na lata 2012 – 2018.

XXIV/236/12

25. X.2012

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego na okres trzech lat.

XXIV/237/12

25. X.2012

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego na okres trzech lat.

XXIV/238/12

25. X.2012

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego na okres trzech lat.

XXIV/239/12

25. X.2012

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego na okres trzech lat.

XXIV/240/12

25. X.2012

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego na okres trzech lat.

XXIV/241/12

25. X.2012

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu publicznego nieruchomości komunalnej
i obciążenia służebnością drogową.

Traci moc uchwała

XX/189/12
z dnia 17.V.2012 roku

XXIV/242/12

25. X.2012

w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody drzewa uznanego za pomnik przyrody.

Dz. U. 2012

Pozycja: 3367

Data ogł.

03 grudnia 2012 roku

XXIV/243/12

25. X.2012

w sprawie podziału gminy Jędrzejów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.

Dz. U. 2012

Pozycja: 3368

Data ogł.

03 grudnia 2012

XXV/244/12

25. X.2012

w sprawie przystąpienia Gminy Jędrzejów
do porozumienia dotyczącego budowy w roku 2013
na terenie miasta Jędrzejów miasteczka ruchu drogowego
.

XXVI/245/12

29.XI.2012

w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Dz. U. 2012

Pozycja 3775

Data ogł.
14 grudnia 2012 roku

XXVI/246/12

29.XI.2012

w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

Dz.U.2013

Pozycja 305

Data ogł.

16 stycznia 2013 roku.

XXVI/247/12

29.XI.2012

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości komunalnej.

XXVI/248/12

29.XI.2012

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale dotyczącej nadania statutu jednostce organizacyjnej Gminy Jędrzejów pod nazwą „Składowisko Odpadów Komunalnych w Potoku Małym”.

Dz.U. 2013

Pozycja 213

Data ogł.

14 stycznia 2013 roku.

Zmiana do Uchwały Nr XLIII/369/05 z  29.12. 05 r.

XXVI/249/12

29.XI.2012

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale dotyczącej ustalenia regulaminu porządkowego Wysypiska Śmieci
w Potoku Małym

Dz.U. 2013

Pozycja 214

Data ogł.

14 stycznia 2013 roku

Zmiana do Uchwały Nr XXXIX/359/01 z dnia 23.11.2001 r.

XXVI/250/12

29.XI.2012

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale dotyczącej utworzenia jednostki organizacyjnej Gminy Jędrzejów
o nazwie „Wysypisko Śmieci”.

Dz.U. 2013

Pozycja 215

Data ogł.

14 stycznia 2013 roku

Zm. do Uchwały Nr IX/78/99 z dnia 25.05.1999 r.

XXVI/251/12

29.XI.2012

w sprawie określenia wysokości stawek opłat
za składowanie odpadów na „Składowisku Odpadów Komunalnych w Potoku Małym”.

Dz.U. 2013

Pozycja 306

Data ogł.

16 stycznia 2013 roku

Traci moc Uchwała Nr XIII/129/11

z dnia 01. 12. 2011 roku.

Uchwała straciła moc patrz uchwała XLV/408/13 z dnia 22 listopada 2013r.

XXVI/252/12

29.XI.2012

w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2012 rok.

XXVI/253/12

29.XI.2012

w sprawie określenia wysokości stawek podatku
od środków transportowych.

Dz.U.2012

Pozycja:3504

Data ogł.

07 grudnia 2012

Uchwała straciła moc patrz uchwała XLIV/401/13 z dnia 7 listopada 2013r.

XXVI/254/12

29.XI.2012

w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.

Dz.U. 2012

Pozycja: 3505

Data ogł.

07 grudnia 2012 r.

Traci moc Uchwała

Nr XIII/124/11

 z dnia 01. 12. 2011 r.

Uchwała straciła moc patrz uchwała XLIV/402/13 z dnia 7 listopada 2013r.

XXVI/255/12

29.XI.2012

w sprawie określenia wysokości stawek podatku
od nieruchomości na 2013 rok.

Dz. U. 2012

Pozycja: 3506

Data ogł.

07 grudnia 2012

XXVI/256/12

29.XI.2012

w sprawie określenia wzorów formularzy informacji
i deklaracji podatkowych
.

Dz. U. 2012

Pozycja:3698

Data ogł.

13 grudnia 2012

Traci moc Uchwała

Nr XIII/126/11

 z dnia 01. 12. 2011 r.

Uchwała straciła moc patrz uchwała XLIV/404/13 z dnia 7 listopada 2013r.

XXVI/257/12

29.XI.2012

w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2012 – 2015. Gmina Jędrzejów.

XXVI/258/12

29.XI.2012

w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Jędrzejów

Dz. U. 2013

Pozycja 216

Data ogł.

14 stycznia 2013 roku

Zm. do Zarządzenia Nr 225/09 z dnia 28.08.2009r. 

XXVI/259/12

29.XI.2012

w sprawie wniesienia środków finansowych do Spółki „Wodociągi Jędrzejowskie” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

XXVII/260/12

20.XII.2012

w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości
i porządku na terenie Gminy Jędrzejów.

Dz. U. 2013

Pozycja 538

Data ogł.
31 stycznia 2013 roku

Traci moc uchwała
Nr XLVI/394/06
z dnia 30.03.2006 roku.

XXVII/261/12

20.XII.2012

w sprawie wyboru metody ustalania opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.

Dz. U. 2013

Pozycja 539

Data ogł.
31 stycznia 2013 roku

XXVII/262/12

20.XII.2012

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.

Dz.U.2013

Pozycja: 540

Data ogł.

31stycznia 2013 roku

XXVII/263/12

20.XII.2012

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu komunalnego na okres trzech lat.

Uchwała straciła moc

(patrz uchwała Nr XXX/283/13

XXVII/264/12

20.XII.2012

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego na okres trzech lat.

XXVII/265/12

20.XII.2012

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego na okres trzech lat.

XXVII/266/12

20.XII.2012

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości komunalnej.

XXVII/267/12

20.XII.2012

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu publicznego nieograniczonego lokalu mieszkalnego stanowiącego własność komunalną.

XXVII/268/12

20.XII.2012

w sprawie przyznania dopłat w spółkach prawa handlowego do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia
w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

XXVII/269/12

20.XII.2012

w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2012 rok.

XXVII/270/12

20.XII.2012

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego statutu Ośrodka Pomocy Społecznej Miasta i Gminy w Jędrzejowie.

Dz.U.2013

Pozycja:541

Data ogł.
31 stycznia 2013 roku.

XXVII/271/12

20.XII.2012

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu statutu Zakładu Usług Komunalnych w Jędrzejowie.

Dz.U. 2013

Pozycja: 542

Data ogł.

31 stycznia 2013 roku

XXVII/272/12

20.XII.2012

w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Jędrzejów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013.

XXVII/273/12

20.XII.2012

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych
i dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Jędrzejów, udostępnianych dla operatorów
i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania
z tych obiektów

Dz.U.2013

Pozycja: 543

Data ogł.

31 stycznia 2013 roku

Zm. XLI/384/13 z dnia 3 października 2013 roku

XXVIII/274/12

28.XII.2012

w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy
na 2012 rok.

XXVIII/275/12

28.XII.2012

w sprawie dokonania zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Jędrzejów na lata 2012 – 2018.

XXVIII/276/12

28.XII.2012

w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających
z upływem roku budżetowego 2012 oraz określenia ostatecznego terminu dokonania tych wydatków.

XXVIII/277/12

28.XII.2012

w sprawie przystąpienia Gminy Jędrzejów do spółki
z ograniczoną odpowiedzialności.
 

XXIX/278/13

16.I.2013

 w sprawie podziału gminy Jędrzejów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Dz.U. 2013

Pozycja: 1021

Data ogł.
21 lutego 2013 roku

XXX/279/13

31.I.2013

 w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy na 2013 rok.

Dz.U.2013

Pozycja: 1127

Data ogł.
28 lutego 2013 rok

XXX/280/13

31.I.2013

 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta
i Gminy Jędrzejów na lata 2013 – 2023.

Traci moc uchwała

Nr XV/150/11

z dnia 30.12.2011r.

Zm. uchwały uchwałą z dnia 28.03.2013 roku XXXIII/299/13

Zm. XLV/407/13 z dnia 22 listopada 2013r.

XXX/281/13

31.I.2013

 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2013
.

Zm. XLIV/392/13 z dnia 7 listopada 2013r.

XXX/282/13

31.I.2013

 w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego na okres trzech lat.

XXX/283/13

31.I.2013

 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu komunalnego na okres trzech lat.

Traci moc uchwała Nr XXVII/263/12

XXX/284/13

31.I.2013

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale dotyczącej zasad zbywania lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Jędrzejów.

Dz.U. 2013

Pozycja: 1128

Data ogł.

28 lutego 2013 roku.

XXX/285/13

31.I.2013

 w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Jędrzejowie na 2013 rok.

XXX/286/13

31.I.2013

w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej dokonania oceny złożonej skargi.

XXX/287/13

31.I.2013

 w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej dokonania oceny złożonej skargi.

XXXI/288/13

31.I.2013

w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości komunalnej służebnością gruntową

Uchwała straciła moc

(patrz uchwała XXXII/293/13)

XXXI/289/13

31.I.2013

w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości komunalnej służebnością gruntową.

XXXII/290/13

25 .II.2013

w sprawie zwolnienia Zakładu Usług Komunalnych
w Jędrzejowie z obowiązku wpłat nadwyżki środków obrotowych do budżetu Gminy Jędrzejów.

XXXII/291/13

25 .II.2013

w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie
w budżecie Gminy Jędrzejów środków stanowiących fundusz sołecki.

XXXII/292/13

25 .II.2013

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Pływalni Miejskiej w Jędrzejowie.

Dz.U.2013

Pozycja: 1294

Data ogł.

13 marca 2013r

XXXII/293/13

25 .II.2013

w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości komunalnej służebnością gruntową.

Traci moc uchwała

Nr XXXI/288/13

XXXII/294/13

25 .II.2013

w sprawie podjęcia inicjatywy przyjęcia Patrona Miasta Jędrzejowa.

XXXII/295/13

25 .II.2013

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości na rzecz Gminy Jędrzejów.

XXXII/296/13

25 .II.2013

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości na rzecz Gminy Jędrzejów.

XXXII/297/13

25 .II.2013

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości na rzecz Gminy Jędrzejów.

XXXIII/298/13

28.III.2013

w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy
na 2013 rok.

XXXIII/299/13

28.III.2013

w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jędrzejów na
lata 2013 – 2023.

Zm. do uchwały XXX/280/13
z dnia 31.01.2013r

Zm. XLV/407/13 z dnia 22 listopada 2013r.

XXXIII/300/13

28.III.2013

w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Dz.U. 2013

Pozycja:1820

Data ogł.

16 kwietnia 2013 roku

Zmiana do uchwały
Nr VI/44/11
z dnia
31 marca 2011 roku

XXXIII/301/13

28.III.2013

w sprawie zatwierdzenia zarządzenia porządkowego
Nr 38/2013 Burmistrza Miasta Jędrzejowa z dnia 6 marca 2013 roku w sprawie określania inkasenta podatku, rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w sołectwie Książe Skroniów.

Dz.U. 2013

Pozycja: 1821

Data ogł.

16 kwietnia 2013 roku

XXXIII/302/13

28.III.2013

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości na rzecz Gminy Jędrzejów.

XXXIII/303/13

28.III.2013

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części gruntu komunalnego na okres trzech lat.

XXXIII/304/13

28.III.2013

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego na okres trzech lat.

XXXIII/305/13

28.III.2013

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego na okres trzech lat.

XXXIII/306/13

28.III.2013

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego na okres trzech lat.

XXXIII/307/13

28.III.2013

w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości komunalnej.

XXXIII/308/13

28.III.2013

w sprawie określania programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie miasta i gminy Jędrzejów.

Dz.U.2013

Pozycja:1822

Data ogł.

16 kwietnia 2013 roku

XXXIII/309/13

28.III.2013

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale dotyczącej przyznania dopłat w spółkach prawa handlowego do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

XXXIII/310/13

28.III.2013

w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta i gminy Jędrzejów.

Dz.U.2013

Pozycja:1823

Data ogł.

16 kwietnia 2013 roku

XXXIII/311/13

28.III.2013

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Jędrzejowa

XXXIII/312/13

28.III.2013

w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Miasta i Gminy Jędrzejów na lata
2013 – 2014.

XXXIV/313/13

28.III.2013

w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej
w Jędrzejowie nr XXIII/231/12 z dnia 27 września
2012 roku.

Zm. uchwały XXIII/231/12

Z dnia 27.09.2012

XXXIV/314/13

28.III.2013

w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej
w Jędrzejowie nr XXIII/232/12 z dnia 27 września
2012 roku.

Zm. uchwały XXIII/232/12

Z dnia 27.09.2012

XXXV/315/13

30.IV.2013

w sprawie zmian w sprawie zmian w budżecie miasta
i gminy na 2013 rok.

XXXV/316/13

30.IV.2013

w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jędrzejów na lata 2013 – 2023.

Zm. XLV/407/13 z dnia 22 listopada 2013r.

XXXVI/317/13

16.V.2013

w sprawie przepisów porządkowych dotyczących przewozu osób i bagażu taksówkami osobowymi oraz wprowadzenia dodatkowego oznaczenia taksówek na terenie miasta i gminy Jędrzejów.

Dz.U. 2013

Pozycja 2257

Data ogł.

23 maja 2013

XXXVI/318/13

16.V.2013

w sprawie zmiany uchwały dotyczącej opłat za usługi przewozowe w komunikacji miejskiej na terenie miasta Jędrzejów.

Dz.U.2013

Pozycja 2258

Data ogł.

23 maja 2013

Zm. do uchwały:

 XXIV/175/08
z dnia 24.04.2008 roku

Zm. XLIV/391/13 z dnia 7 listopada 2013r.

XXXVI/319/13

16.V.2013

w sprawie ustalenia zasad korzystania, odpłatności za pobyt oraz usługi świadczone przez Dzienny Dom Pomocy Społecznej w Jędrzejowie.

DZ. U. 2013

Pozycja 2259

Data ogł.

23 maja 2013

Tracą moc uchwały:

XLVII/400/06
z dnia 27.04.2006.

Nr XX/136/07

z  dnia 29 XI 2007 roku

XXXVI/320/13

16.V.2013

w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny w Gminie Jędrzejów w latach 2013-2015.

XXXVI/321/13

16.V.2013

w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

Dz.U. 2013

Pozycja 2260

Data ogł.

23 maja 2013

XXXVI/322/13

16.V.2013

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Jędrzejów.

XXXVI/323/13

16.V.2013

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części gruntu komunalnego na okres trzech lat.

XXXVI/324/13

16.V.2013

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części gruntu komunalnego na okres trzech lat.

XXXVI/325/13

16.V.2013

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części gruntu komunalnego na okres trzech lat.

XXXVI/326/13

16.V.2013

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części gruntu komunalnego na okres trzech lat.

XXXVI/327/13

16.V.2013

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego na okres trzech lat.

XXXVI/328/13

16.V.2013

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego na okres trzech lat.

XXXVI/329/13

16.V.2013

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego na okres trzech lat.

XXXVI/330/13

16.V.2013

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego na okres trzech lat.

XXXVI/331/13

16.V.2013

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego na okres trzech lat.

XXXVI/332/13

16.V.2013

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego na okres trzech lat.

XXXVI/333/13

16.V.2013

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego na okres trzech lat.

XXXVI/334/13

16.V.2013

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego na okres trzech lat.

XXXVI/335/13

16.V.2013

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego na okres trzech lat.

XXXVI/336/13

16.V.2013

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego na okres trzech lat.

XXXVI/337/13

16.V.2013

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego na okres trzech lat.

XXXVI/338/13

16.V.2013

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego na okres trzech lat.

XXXVI/339/13

16.V.2013

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego na okres trzech lat.

XXXVI/340/13

16.V.2013

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego na okres trzech lat.

XXXVI/341/13

16.V.2013

w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2013 rok.

XXXVII/342/13

04. 06. 2013

w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2013 rok

XXXVIII/343/13

28.06.2013

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale dotyczącej ustalenia regulaminu porządkowego Wysypiska Śmieci
w Potoku Małym

Dz.U.2013

Poz. 2776

Data ogł.
11 lipiec 2013

Zm. do uchwały XXXIX/359/01

XXXVIII/344/13

28.06.2013

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale dotyczącej utworzenia jednostki organizacyjnej Gminy Jędrzejów
 o nazwie „ Składowisko Odpadów Komunalnych”

Dz.U.2013

Poz. 2777

Data ogł.

11 lipiec 2013

Zm. do uchwały IX/78/99

XXXVIII/345/13

28.06.2013

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale dotyczącej nadania statutu jednostce organizacyjnej Gminy Jędrzejów pod nazwą „ Składowisko Odpadów Komunalnych w Potoku Małym”

Dz.U.2013

Poz. 2778

Data ogł.

11 lipiec 2013

Zm. do uchwały XLIII/369/05

XXXVIII/346/13

28.06.2013

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale dotyczącej zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Jędrzejów

Dz.U. 2013

Poz. 2779

Data ogł.

11 lipiec 2013

Zm. do uchwały VI/58/03

XXXVIII/347/13

28.06.2013

w sprawie pomocy dla rodzin wielodzietnych w ramach Programu „Jędrzejów Pro”

XXXVIII/348/13

28.06.2013

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu miasta i gminy Jędrzejów za 2012 rok.

Dz.U.2013

Poz.4036

Data ogł.

6 grudnia 2013

XXXVIII/349/13

28.06.2013

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Jędrzejowa absolutorium za 2012 rok.

Dz.U.2013

Poz. 4037

Data ogł.

6 grudnia 2013

XXXVIII/350/13

28.06.2013

w sprawie zmiany uchwały dotyczącej przyjęcia regulaminu korzystania z miejsca rekreacyjnego „zalew” oraz wydania przepisów porządkowych

Dz.U.2013

Poz. 2780

Data ogł.

11 lipiec 2013

Zm. do uchwały XVI/153/12

XXXVIII/351/13

28.06.2013

w sprawie poborów drodze inkasa, określania inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dz.U.2013

Poz. 2781

Data ogł.

11 lipiec 2013

Zm. XLIV/389/13 z dnia 7 listopada 2013r.

XXXVIII/352/13

28.06.2013

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem gruntu komunalnego na okres trzech lat

XXXVIII/353/13

28.06.2013

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości komunalnej

XXXVIII/354/13

28.06.2013

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości komunalnej

XXXVIII/355/13

28.06.2013

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości komunalnej

XXXVIII/356/13

28.06.2013

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości komunalnej

XXXVIII/357/13

28.06.2013

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu publicznego lokalu mieszkalnego stanowiącego własność komunalną

XXXVIII/358/13

28.06.2013

w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zmiany nieruchomości

XXXIII/359/13

28.06.2013

w sprawie uchwalenia „Programu ochrony środowiska dla Miasta i Gminy Jędrzejów na lata 2013-2016 z perspektywą na lata 2017-2020”

Załącznik do uchwały XXXVIII/359/14

XXXVIII/360/13

28.06.2013

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Jędrzejów, obszaru w rejonie ul. Feliksa Przypkowskiego.

XXXVIII/361/13

28.06.2013

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Jędrzejów – Południe

XXXIX/362/13

29.08.2013

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Jędrzejowskiemu na organizację Dożynek Powiatowych Wodzisław 2013

XXXIX/363/13

29.08.2013

w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2013 rok

XXXIX/364/13

29.08.2013

w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jędrzejów na lata 2013 – 2014

Zm. XLI/381/13 z dnia 3 października 2013 roku

Zm. XLV/407/13 z dnia 22 listopada 2013r.

XXXIX/365/13

29.08.2013

w sprawie zaciągnięcia kredytu konsolidacyjnego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i wykup wyemitowanych obligacji

Dz.U. 2013

Poz. 3127

Data ogł.

04 wrzesień 2013 rok

Uchwała straciła moc patrz uchwała XLV/406/13 z dnia 22 listopada 2013r.

XXXIX/366/13

29.08.2013

w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Jędrzejów

Dz.U.2013

Poz. 3128

Data ogł.

04 wrzesień 2013

Zm. do uchwały Nr XLIX/368/09 z dnia 29.X.2009 r.

XXXIX/367/13

29.08.2013

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Statutu Składowiska Odpadów Komunalnych w Potoku Małym

Dz.U.2013

Poz. 3129.

Data ogł. 04 września 2013

XXXIX/368/13

29.08.2013

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie ustalenia regulaminu porządkowego Składowiska Odpadów Komunalnych w Potoku Małym

Dz.U.

Poz. 3130

Data ogł.

04 września

2013 rok

XXXIX/369/13

29.08.2013

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej gminy Jędrzejów o nazwie „Składowisko Odpadów Komunalnych”

Dz.U. 2013

Poz. 3131

Data ogł.

04 września

2013 rok

XXXIX/370/13

29.08.2013

w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego dotyczącej wyznaczenia granicy Włoszczowsko – Jędrzejowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu

XXXIX/371/13

29.08.2013

w sprawie wprowadzenia zmian do „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Jędrzejów na lata 2012 – 2016”

Dz.U. 2013

Poz. 3132

Data ogł.

04 września 2013

Zm. do uchwały Nr XIII/130/11

 z dnia 01.XII.2011roku

Zm. XLIV/396/13 z dnia 7 listopada 2013r.

XXXIX/372/13

29.08.2013

W sprawie wniesienia środków finansowych do Spółki „Wodociągi Jędrzejowskie” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

XXXIX/373/13

29.08.2013

w sprawie niewyrażenia zgody na podział sołectwa Książe – Skroniów na dwa odrębne sołectwa

XXXIX/374/13

29.08.2013

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu

XL/375/13

26.09.2013

W sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy Jędrzejów na 2014 rok

XLI/376/13

3.10.2013

w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały dotyczącej utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą „Administracja i Obsługa” i nadania statutu jednostce

Dz.U.2013 Poz.3495
Data ogł.
14 października 2013

.

XLI/377/13

3.10.2013

w sprawie uchwalenia Regulaminu Porządkowego Targowicy Miejskiej w Jędrzejowie przy ul. Bartosza Głowackiego

Dz.U.2013 Poz.3496
Data ogł.
14 października 2013

Tracą moc uchwały:
Nr XVIII/187/04
z dnia 26 lutego 2004r.

Nr XXIX/219/08
z dnia 11 września 2008r.

XLI/378/13

3.10.2013

w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej, sposobu jej poboru, określenia inkasentów i wynagrodzenia za pobór tej opłaty

Dz.U.2013 Poz.3497
Data ogł.
14 października 2013

Tracą moc uchwały:
Nr XLV/414/02
z dnia 25 kwietnia 2002r.

Nr XXXII/289/05 z dnia 23 marca 2005r.

Nr XXIX/220/08
z dnia
11 września 2008r.

Zm. XLIV/388/13 z dnia 7 listopada 2013r.

XLI/379/13

3.10.2013

w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, określania inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso

Dz.U.2013 Poz.3498
Data ogł.
14 października 2013

Zm. do uchwały
Nr VI/44/11 z dnia 31 marca 2011r.

Tracą moc uchwały:
-XLV/414/02 z 25 kwietnia 2002r.
-XXXII/289/05 z 23 marca 2005r.
- XLV/414/02 z 25 kwietnia 2002r.
- XXIX/220/08 z 11 września 2008r.

XLI/380/13

3.10.2013

w sprawie zatwierdzenia zarządzenia porządkowego                nr 238/13 Burmistrza Miasta

Dz.U.2013 Poz.3499
Data ogł.
14 października 2013

XLI/381/13

3.10.2013

w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jędrzejów na lata 2013-2023

Zm. do uchwały
Nr XXXIX/364/13
z dnia 29 sierpnia 2013r.

XLI/382/13

3.10.2013

w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie            w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla „Wodociągi Jędrzejowskie” sp. z o.o. z siedzibą w Jędrzejowie na terenie Miasta i Gminy Jędrzejów.

XLI/383/13

3.10.2013

w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie aportu do spółki „Wodociągi Jędrzejowskie” sp. z o.o. z siedzibą w Jędrzejowie

XLI/384/13

3.10.2013

w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Jędrzejów, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów

Dz.U.2013 Poz.3500
Data ogł.
14 października 2013

Zm. do uchwały
Nr XXVII/273/12
z dnia 20 grudnia 2012r.

XLI/385/13

3.10.2013

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu i dzierżawy

XLII/386/13

3.10.2013

W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości komunalnej na okres dłuższy niż trzy lata

XLIII/387/13

22.10.2013

W sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy jednostkami samorządowymi Powiatu Jędrzejowskiego w sprawie wspólnego przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych za zakup                          i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej                w ramach Powiatowej Grupy Zakupowej Energii Elektrycznej

XLIV/388/13

7.11.2013

Uchwała w sprawie : wprowadzenia zmian w uchwale dotyczącej ustalenia wysokości stawek opłaty targowej, sposobu jej poboru, określenia inkasentów i wynagrodzenia za pobór tej opłaty.

Dz.U.2013

Poz.3770

Data ogł.

15 listopada 2013

XLIV/389/13

7.11.2013

Uchwała w sprawie zmiany uchwały dotyczącej poboru  w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Dz.U.2013

Poz.3771

Data ogł.          15 listopada 2013

XLIV/390/13

7.11.2013

Uchwała w sprawie przyjęcia „Regulaminu przewozu osób i bagażu środkami publicznego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Jędrzejów”.

Dz.U.2013

Poz.3772

Data ogł.

15 listopada 2013

XLIV/391/13

7.11.2013

Uchwała Nr XLIV/391/13 w sprawie zmiany uchwały dotyczącej opłat za usługi przewozowe w komunikacji miejskiej na terenie miasta Jędrzejowa.

Dz.U.2013

Poz.3773

Data ogł.

15 listopada 2013

XLIV/392/13

7.11.2013

Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2013.

XLIV/393/13

7.11.2013

Uchwała w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Gminy Jędrzejów.

Dz.U.2013

Poz.3855

Data ogł. 25 listopada 2013

XLIV/394/13

7.11.2013

Uchwała w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Uchwały           w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Jędrzejów.

Dz.U.2013

Poz.3774

Data ogł.

15 listopada 2013

XLIV/395/13

7.11.2013

Uchwała w sprawie uchylenia uchwały Nr XII/99/11 z dnia 27 października 2011 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu publicznego lokalu mieszkalnego stanowiącego własność komunalną.

Uchyla uchwałę XII/99/11 z dnia 27 października 2011r.

XLIV/39613

7.11.2013

Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian do „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Jędrzejów na lata 2012-2016”.

Dz.U.2013

Poz.3775

Data ogł.

15 listopada 2013

XLIV/397/13

7.11.2013

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu i dzierżawy.

XLIV/398/13

7.11.2013

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości komunalnej służebnością gruntową.

XLIV/399/13

7.11.2013

Uchwała w sprawie zmiany „Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2012-2015 będących w posiadaniu „Wodociągów Jędrzejowskich” Sp. z o.o. z siedzibą           w Jędrzejowie.

XLIV/400/13

7.11.2013

Uchwała w sprawie uchylenia uchwały Nr III/21/06 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 12 grudnia 2006 w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.

Dz.U.2013

Poz.3776

Data ogł.

15 listopada 2013

Uchyla uchwałę Nr III/21/06 z dnia 12 grudnia 2006r.

XLIV/401/13

7.11.2013

Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Dz.U.2013

Poz.3777

Data ogł.

15 listopada 2013

Traci moc uchwała XXVI/253/12 z dnia 29 listopada 2012r.

XLIV/402/13

7.11.2013

Uchwała w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.

Dz.U.2013

Poz.3778

Data ogł.

15 listopada 2013

Traci moc uchwała XXVI/254/12 z dnia 29 listopada 2012r.

XLIV/403/13

7.11.2013

Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok.

Dz.U.2013

Poz.3779

Data ogł.

15 listopada 2013

XLIV/404/13

7.11.2013

Uchwała w sprawie zmiany uchwały z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.

Dz.U.2013

Poz.3780

Data ogł.

15 listopada 2013

XLIV/405/13

7.11.2013

Uchwała w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2013 rok.

XLV/406/13

22.11.2013

Uchwała w sprawie : emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

Traci moc uchwała XXXIX/365/163 z dnia 29 sierpnia 2013r.

XLV/407/13

22.11.2013

Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jędrzejów na lata 2013-2023.

XLV/408/13

22.11.2013

Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek opłat za składowanie odpadów na „Składowisku Odpadów Komunalnych w Potoku Małym.

Dz.U.2013

Poz.3862

Data ogł. 26 listopada 2013

Traci moc uchwała XXVI/251/12 z dnia 29 listopada 2012r.

2014-01-10

2010-2014

2014-02-06

2010-2014

2014-02-14

2010-2014

2014-05-20

2010-2014

2014-06-23

2010-2014

2014-06-25

2010-2014

2014-07-22

2010-2014

2014-09-18

2010-2014

2014-10-13

2010-2014

2014-10-17

2010-2014

2014-10-20

2010-2014

2014-11-05

2010-2014

2014-11-07

2010-2014

2014-11-18

2010-2014Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-07-12 15:26:50, zmian dokonał(a): Wojciech Abramowicz

WCAG 2.0 (Level AA)