Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miejski w Jędrzejowie

Ikona statystyk

2007-12-11
Ikona statystyk

REJESTRY PUBLICZNE PROWADZONE W WYDZIALE ORGANIZACYJNYM I SPRAW OBYWATELSKICH

REJESTRY PUBLICZNE PROWADZONE W WYDZIALE ORGANIZACYJNYM

I SPRAW OBYWATELSKICH

 

 

L.p.

Nazwa rejestru/ewidencji

Podstawa prawna i cel utworzenia rejestru publicznego

Cel

Dane teleadresowe osoby odpowiedzialnej za prowadzenie rejestru

Zakres informacji zgromadzonych
 w rejestrze

Dane, które podlegają ochronie
z uwagi na ustawę
o ochronie informacji niejawnej lub innych ustaw

1.

EWIDENCJA WYDANYCH
I UTRACONYCH DOWODÓW OSOBISTYCH

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 roku o ewidencji ludności
 dowodach osobistych ( Dz. U z 2006 roku Nr 139 poz. 993
z późniejszymi zmianami)

Zapewnienie realizacji prawa
i obowiązku posiadania dowodu osobistego przez osobę będącą obywatelem polskim, zamieszkałym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Halina Wójcik

Inspektor Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich

Pokój Nr 4

Tel
 (041)38 622-34

e-mail:

ewidencja@umjedrzejow.pl

Zakres danych określa art. 44e ust. 3 ustawy
o ewidencji ludności i dowodach osobistych

Ochronie podlega cały zakres danych zgromadzonych w zbiorze na podstawie art. 44h ustawy
o ewidencji ludności
i dowodach osobistych

2.

ZBIÓR MELDUNKOWY JAKO:

A. ZBIÓR DANYCH STAŁYCH MIESZKAŃCÓW

B. ZBIÓR DANYCH BYŁYCH MIESZKAŃCÓW

C.ZBIÓR DANYCH OBYWATELI POLSKICH I CUDZOZIEMCÓW ZAMELDOWANYCH NA POBYT CZASOWY TRWAJĄCY PONAD
3 MIESIĄCE

D.ZBIÓR DANYCH OBYWATELI POLSKICH I CUDZOZIEMCÓW ZAMELDOWANYCH NA POBYT CZASOWY TRWAJĄCY DO 3 MIESIĘCY

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 roku o ewidencji ludności
i dowodach osobistych ( Dz. U. z 2006 roku Nr 139 poz. 993
z późniejszymi zmianami)

Rejestracja danych
o miejscu pobytu osób,
o urodzeniach, dotyczących obowiązku wojskowego, zmianach stanu cywilnego, obywatelstwa, imion i nazwisk oraz o zgonach.

Alfreda Pisarek

Beata Kaczmarczyk

Inspektorzy

Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich

Pokój Nr 4

Tel
 (041)38 622-34

e-mail:

ewidencja@umjedrzejow.pl

Zakres danych określa art. 44a ust. 2,3,4,5,6 ustawy
o ewidencji ludności
i dowodach osobistych

Ochronie podlega cały zakres danych zgromadzonych w zbiorze na podstawie art. 44h ustawy
o ewidencji ludności
i dowodach osobistych

3.

REJESTR WYBORCÓW

1.Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 kwietnia 2001 roku (Dz. U
z 2001 roku Nr 46 poz. 499
z późniejszymi zmianami)

2.Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 marca 2004 roku
w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazywania przez Rzeczpospolitą Polską innym państwom członkowskim Unii Europejskiej danych zawartych w tym rejestrze (Dz. U.
z 2004 roku Nr 42 poz. 388)

Realizacja czynnego prawa wyborczego

Alfreda Pisarek

Beata Kaczmarczyk

Halina Wójcik

Inspektorzy

Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich

Pokój Nr 4

Tel
 (041)38 622-34

e-mail:

ewidencja@umjedrzejow.pl

Zakres danych określa § 2 ust.
2 i 3 -
Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 marca 2004 roku
w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazywania przez Rzeczpospolitą Polską innym państwom członkowskim Unii Europejskiej danych zawartych w tym rejestrze (Dz. U.
z 2004 roku Nr 42 poz. 388)

Ochronie podlega cały zakres zgromadzonych danych na podstawie §9 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych
 i Administracji z dnia
11 marca 2004 w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazywania przez Rzeczpospolitą Polską innym państwom członkowskim Unii Europejskiej danych zawartych
w tym rejestrze (Dz. U. z 2004 roku Nr 42 poz. 388)

4.

REJESTR OŚWIADCZEŃ MAJĄTKOWYCH

Ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591
z późniejszymi zmianami)

Ujawnienie stanu majątkowego osób publicznych
oraz osób wydających decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza Miasta

Alina Łabęcka 

Inspektor

Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich

Pokój Nr 18

Tel
 (041)38 610-10 wew. 18

Oświadczenia majątkowe dotyczące majątku odrębnego oraz majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową osób publicznych oraz osób wydających decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza Miasta 

Dane opublikowane w BIP-ie są jawne.

Tajne są informacje dotyczące miejsca zamieszkania osób składających oświadczenie, adresów położenia nieruchomości  oraz adresów osób składających  informacje i oświadczenia z art. 24j oraz osób, których te informacje dotyczą (art. 24i, art.24j ust. 6 ustawy  z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku
Nr 142 poz. 1591
z późniejszymi zmianami.

Powyższe informacje nie ujawniane w BIP-ie są przechowywane w „kadrach” w formie dokumentów papierowych.

5.

REJESTR SKARG
I WNIOSKÓW

1.Ustawa- Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U z 2000 roku Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami.

2.Rozporządzenie Rady Ministrów
z dnia 8 stycznia 2002 roku
w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U z 2002 roku Nr 5 poz. 46)

Ułatwienie kontroli przebiegu oraz terminowości załatwienia skarg
i wniosków

Barbara Zatorska

Inspektor

Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich

Pokój Nr 17

Tel
 (041)38 610-10 wew. 17

Przedmiot skargi, charakter skargi, wydział/jednostka, której skarga dotyczy, data wpływu skargi, imię, nazwisko (nazwę) i adres zgłaszającego, informacja o tym , kto rozpatruje skargę, data rozpatrzenia skargi.

Ochronie podlegają dane osobowe zgodnie
z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku
o ochronie danych osobowych (Dz. U
z 1997 roku, Nr 133 poz. 883 z późniejszymi zmianami

 

Sposób, zakres i tryb udostępniania danych zgromadzonych w rejestrze publicznym reguluje Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 września 2005 roku w sprawie sposobu, zakresu i trybu udostępniania danych zgromadzonych w rejestrze publicznym  (Dz. U. z 19.10.2005 roku Nr 205 poz. 1692)

Załącznik do pobrania

Rozporządzenie

W załączeniu jest także wzór wniosku o udostępnienie danych zawartych w rejestrze.

Załącznik do pobrania

Wniosek

 
 


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-02-26 12:18:16, zmian dokonał(a): Robert Ziębiński

WCAG 2.0 (Level AA)