Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miejski w Jędrzejowie

Ikona statystyk

2005-11-28
Ikona statystyk

Rok 2005

 

 

 

Numer uchwały

 

Data podjęcia

 

W sprawie

            Opublikowano

 

Status

XXX/270/05

24.02.2005

Uchwalenia budżetu miasta i gminy na 2005 rok

 Dz. Urz. Nr 95 poz.1230   z dn. 09.05.2005  

 

XXX/271/05

24.02.2005

Przyjęcia planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Jędrzejowie na 2005 rok

 

 

XXX/272/05

24.02.2005

Wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości komunalnej na nieruchomość stanowiącą współwłasność osób fizycznych

 

 

XXX/273/05

24.02.2005

Desygnowania przedstawicieli organu prowadzącego do komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły podstawowej w Rakowie

 

 

XXX/274/05

24.02.2005

Likwidacji Szkoły Podstawowej w Brusie na rzecz przekształcenia tejże szkoły w Filię Szkoły Podstawowej w Rakowie

Dz. Urz. Nr 95 poz. 1231 z dn. 09.05.2005

 

XXX/275/05

24.02.2005

Likwidacji Szkoły Podstawowej w Zagaju na rzecz przekształcenia tejże szkoły w Filię Szkoły Podstawowej nr 2 w Jędrzejowie

Dz. Urz. Nr 95 poz. 1232 z dn. 09.05.2005

 

XXX/276/05

24.02.2005

Zapewnienia warunków do osiedlenia się w Polsce rodziny repatriantów z Kazachstanu

 

 

XXX/277/05

24.02.2005

Współpracy Gminy Jędrzejów ze społecznością lokalna miasta Richenbach im Votlland (Republika Federalnych Niemiec)

 

 

XXX/278/05

24.02.2005

Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2005 rok

Dz. Urz. Nr 95 poz. 1233 z dn. 09.05.2005

 

XXXI/279/05

23.03.2005

W sprawie zmiany obwodu szkolnego dla dzieci z klas IV- VI z miejscowości : Brus ,Gozna , Wygoda

Dz. Urz. Nr 139 poz. 1745 z dn. 29.06.2005

 

XXXI/280/05

23.03.2005

Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym

Dz. Urz. Nr 119 poz. 1488 06.06.2005

Zm:XXXIV/322/05

XXXI/281/05

23.03.2005

Przyjęcia regulaminu wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gmine Jędrzejów oraz regulaminu zasad przyznawania wypłacania i wysokości nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego i dodatku wiejskiego oraz zasad przyznawania pozostałych świadczeń związanych ze stosunkiem pracy nauczyciela w roku 2005

Dz. Urz. Nr 139 poz. 1746 z dn. 29.06.2005

 

XXXI/282/05

23.03.2005

Wyrażenia zgody na zastosowanie bonifikaty od pierwszej opłaty rocznej przy oddaniu w wieczyste użytkowanie nieruchomości komunalnej

 

 

XXXI/283/05

23.03.2005

Uchwalenia opinii o projekcie aglomeracji powyżej 2000 RLM Gminy Jędrzejów

 

 

XXXI/284/05

23.03.2005

Uchwalenia „Programu ochrony środowiska dla Gminy Jędrzejów”

 

 

XXXI/285/05

23.03.2005

Uchwalenia wieloletniego programu inwestycyjnego na lata 2005-2008

 

Uchylona : XXXIII/303/05 26.04.2005

XXXI/286/05

23.03.2005

Zmiany statutu Zarządu Budynków Mieszkalnych w Jędrzejowie

Dz. Urz. Nr 139 poz. 1747 z dn. 29.06.2005

 

XXXI/287/05

23.03.2005

Zmieniająca uchwałę nr XIX/194/04 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 25 marca2004roku w sprawie uchwalenia wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Jędrzejowie na lata 2004-2006

Dz. Urz. Nr 139 poz. 1748 z dn. 29.06.2005

 

XXXI/288/05

23.03.2005

Zamiaru utworzenia Zakładu Budżetowego pod nazwa „Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Jędrzejowie”

 

 

XXXII/289/05

23.03.2005

Zmieniająca uchwałe Nr XLV/414/02 z dnia 25 kwietnia 2002 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej i sposobu jej poboru, określenie inkasentów i wynagrodzenia za pobór tej opłaty

Dz. Urz. Nr 19 poz. 1749 z dn. 29.06.2005

 

XXXIII/290/05

26.04.2005

Przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta i Gminy Jędrzejów za 2004 rok oraz udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Jędrzejowa

Dz. Urz. Nr 198 poz. 2348 z dn. 19.08.2005

 

XXXIII/291/05

26.04.205

Odwołania Przewodniczącego Rady Miejskiej w Jędrzejowie

 

 

XXXIII/292/05

26.04.2005

Wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Jędrzejowie

 

 

XXXIII/293/05

26.04.2005

Odwołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Jędrzejowie

 

 

XXXIII/294/05

26.04.2005

W sprawie odwołania wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Jędrzejowie

 

 

XXXIII/295/05

26.04.2005

W sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Jędrzejowie

 

 

XXXIII/296/05

26.04.2005

Odwołania Przewodniczącego Komisji Budżetu i Mienia Komunalnego Rady miejskiej w Jędrzejowie

 

 

XXXIII/297/05

26.04.2005

W sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Jędrzejowie

 

 

XXXIII/298/05

26.04.2005

Odwołania Przewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Jędrzejowie

 

 

XXXIII/299/05

26.04.2005

Uchylenia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych

 

 

XXXIII

26.04.2005

Zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

Dz. Urz. Nr 198 poz. 2349 z dn. 19.07.2005

 

XXXIII/301/05

26.04.2005

Wyrażenia opinii dotyczącej likwidacji  Szpitala im. Jędrzeja Śniadeckiego  w Katowicach działającego jako samodzielny publiczny Z.O.Z.

 

 

XXXIII/302/05

26.04.2005

Wyrażenia opinii dotyczącej likwidacji szpitala im. Jędrzeja Śniadeckiego w Katowicach działającego jako samodzielny publiczny Z.O.Z.

 

 

XXXIII/303/05

26.04.2005

Uchylenia wieloletniego programu inwestycyjnego na lata 2005-2008

 

 

XXXIV/304/05

24.05.2005

Odwołania wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Jędrzejowie

 

 

XXXIV/305/05

24.05.2005

Wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Jędrzejowie

 

 

XXXIV/306/05

24.05.2005

Przyjęcia rezygnacji z członkostwa w Komisji Budżetu Imienia Komunalnego Rady Miejskiej w Jędrzejowie

 

 

XXXIV/307/05

24.05.2005

Wyboru członków Komisji Budżetu i Mienia Komunalnego Rady Miejskiej w Jędrzejowie

 

 

XXXIV/308/05

24.05.2005

Wyboru Przewodniczącego Komisji Budżetu i Mienia Komunalnego Rady Miejskiej w Jędrzejowie

 

 

XXXIV/309/05

24.05.2005

Przyjęcia rezygnacji z członkostwa w Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Jędrzejowie

 

 

XXXIV/310/05

24.05.2005

Wyboru członka Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Jędrzejowie

 

 

XXXIV/311/05

24.05.2005

Przyjęcia rezygnacji z członkostwa w Komisji Oświaty , Kultury Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Miejskiej w Jędrzejowie

 

 

XXXIV/312/05

24.05.2005

Przyjęcia rezygnacji z członkostwa w Komisji Oświaty , Kultury Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Miejskiej w Jędrzejowie

 

 

XXXIV/313/05

24.05.2005

Przyjęcia rezygnacji z członkostwa w Komisji Oświaty , Kultury Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Miejskiej w Jędrzejowie

 

 

XXXIV/314/05

24.05.2005

W sprawie wyboru członków Komisji Oświaty, Kultury Zdrowia i Opieki Społecznej Rady miejskiej w Jędrzejowie

 

 

XXXIV/315/05

24.05.2005

Przyjęcia rezygnacji z członkostwa w Komisji Rolnictwa i Integracji z Unia Europejską Rady miejskiej w Jędrzejowie

 

 

XXXIV/316/05

24.05.2005

Wyboru członka Komisji Rolnictwa i Integracji z Unia Europejską Rady Miejskiej w Jędrzejowie 

 

 

XXXIV/317/05

24.05.2005

Przyjęcia rezygnacji z członkostwa w Komisji Gospodarki komunalnej i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Jędrzejowie 

 

 

XXXIV/318/05

24.05.2005

Wyborów członków Komisji Gospodarki Komunalnej i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Jędrzejowie 

 

 

XXXIV/319/05

24.05.2005

Wyboru Przewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Jędrzejowie

 

 

XXXIV/320/05

24.05.2005

Zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia  w planowanych dochodach gminy

 

 

XXXIV/321/05

24.05.2005

Bankowej obsługi budżetu Gminy Jędrzejów i jednostek organizacyjnych

 

 

XXXIV/322/05

24.05.2005

Zmieniająca uchwałę Nr XXXI/280/05 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 23 marca 2005 w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym

Dz. Urz. Nr 119 poz. 1489 z dn. 06.06.2005

 

XXXIV/323/05

24.05.2005

Zwolnienia osób bezrobotnych opłaty za wpis do ewidencji działalności gospodarczej

Dz. Urz. Nr 210 poz. 2488 z dn. 31.08.2005

 

XXXIV/324/05

24.05.2005

Utworzenia Zakładu Budżetowego pod nazwą „Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Jędrzejowie

Dz. Urz. Nr 210 poz. 2489 z dn. 31.08.2005

 

XXXIV/325/05

24.05.2005

Ustalenia najniższego wynagrodzenia w I-szej kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu w złotych do sporządzenia tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników zatrudnionych w zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w Jędrzejowie

 

 

XXXV/326/05

10.06.2005

Stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Burmistrza Miasta Jędrzejowa

 

 

XXXVI/327/05

27.06.2005

Zmiany w podziale miasta i gminy Jędrzejów na obwody głosowania

Dz. Urz. Nr 209 poz. 2454 z dn. 30.08.2005

 

XXVI/328/05

27.06.2005

Utworzenia odrębnych obwodów głosowania w przedterminowych wyborach burmistrza Miasta Jędrzejowa

Dz. Urz. Nr 209 poz. 2455 z dn. 30.08.2005

 

XXXVI/329/05

27.06.2005

Zmian w budżecie miasta i gminy na 2005 rok

 

 

XXXVI/330/05

27.06.2005

Zmiany uchwały Nr III/38/03 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dniz 9 stycznia 2003 roku w sprawie powołania Rady Społecznej  Z POZ w Jędrzejowie

 

 

XXXVII/331/05

28.06.2005

Utworzenia obwodu glosowania  w Z.O.Z. – Szpital w Jędrzejowie i DPS w Mnichowie w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP oraz w wyborach na Prezydenta RP

Dz. Urz. Nr 209 poz. 2456 z dn. 30.08.2005

 

XXXVIII/332/05

11.08.2005

Wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Jędrzejów

 

 

XXXVIII/333/05

11.08.2005

Wrażenia zgody na  nieodpłatnie  nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Jędrzejów

 

 

XXXVIII/334/05

11.08.2005

Wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Jędrzejów

 

 

XXXVIII/335/05

11.08.2005

Przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości komunalnej

 

 

XXXVIII/336/05

11.08.2005

Nałożenia na ZPOZ w Jędrzejowie obowiązku wykonania dodatkowego zadania

 

 

XXXVIII/337/05

11.08.2005

Zatwierdzenia zmian w statusie ZPOZ w Jędrzejowie

 

 

XXXVIII/338/05

11.08.2005

Opinii do projektu programu restauracyjnego ZPOZ w Jędrzejowie

 

 

XXXVIII/339/05

11.08.2005

Prognozy taryf za dostarczanie wody odprowadzanie ścieków z urządzeń sieci komunalnej w gminie Jędrzejów na lata 2005-2030

 

 

XXXVIII/340/05

11.08.2005

Przystąpienia Gminy Jędrzejów do stowarzyszenia pod nazwa:      Stowarzyszenie „Szlak Staropolski”

 

 

XXXVIII/341/05

11.08.2005

Ustalenia warunków pracy i płacy Burmistrza Miasta Jędrzejowa oraz upoważnienia Przewodniczącego Rady Miejskiej w Jędrzejowie do dokonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza

 

 

XXXIX/342/05

29.09.2005

Zmian w budżecie miasta i gminy na 2005 rok

 

 

XXXIX/343/05

29.09.2005

Zaciągnięcia kredytu na sfinalizowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach gminy

 

 

XXXIX/344/05

29.09.2005

Przyjęcia rezygnacji z członkostwa w Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Jędrzejowie

 

 

XXXIX/345/05

29.09.2005

Wyboru członku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Jędrzejowie

 

 

XXXIX/346/05

29.09.2005

Zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Jędrzejowie  przeprowadzenia kontroli

 

 

XXXIX/347/05

29.09.2005

Wprowadzenia zmian w statucie Ośrodka Pomocy społecznej Miasta i Gminy w Jędrzejowie

Dz. Urz. Nr 273 poz. 3382

Z dn. 2 XII. 2005

Zmiany: XL/354/05

XXXIX/348/05

29.09.2005

Wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Jędrzejów

 

 

XXIX/349/05

29.09.2005

Wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie udziału we własności nieruchomości na rzecz Gminy Jędrzejów

 

 

XXXIX/350/05

29.09.2005

Wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie prawa wieczystego użytkowania nieruchomości na rzecz Gminy Jędrzejów

 

 

XXXIX/351/05

29.09.2005

Wprowadzenia Zmian do uchwały Nr VI/58/03 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 28 kwietnia 2003 w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Jędrzejów

Dz. Urz. Nr 269 poz. 3327

Z dn. 29 XI. 2005

 

XL/352/05

26.10.2005

Zmieniająca Uchwałę Nr XLVI/426/02 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 23 maja 2002 roku w sprawie zasad zbywania lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Jędrzejów

Dz. Urz. Nr 269 poz. 3328

Z dn. 29 XI. 2005

 

XL/353/05

26.10.2005

Udzielenia bonifikaty od opłat za przekształcenie prawa wieczystego w prawo własności

 

 

XL/354/05

26.10.2005

 Zmiany Uchwały Nr XXXIX/347/05 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 29 września 2005 roku w sprawie wprowadzenia  zmian  w statucie Ośrodka Pomocy Społecznej Miasta i Gminy w  Jędrzejowie 

Dz. Urz. Nr 273 poz. 3383

Z dn. 2 XII. 2005

 

XLI/355/05

08.11.2005

Pomocy Publicznej i restrukturyzacji finansowej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Jędrzejowie 

 

 

XLII/356/05

29 XI. 2005.

zmian w budżecie miasta i gminy na 2005 rok.

 

 

XLII/357/05

29 XI. 2005.

określenia wzorów formularzy i deklaracji na podatek rolny, podatek leśny oraz podatek od nieruchomości.

Dz. Urz. Nr 278 poz. 3457

Z dn. 5 XII. 2005

 

XLII/358/05

29 XI. 2005.

obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2006 rok.

 

Dz. Urz. Nr 278 poz. 3458

Z dn. 5 XII. 2005

 

XLII/359/05

29 XI. 2005.

ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2006 rok.

 

Dz. Urz. Nr 278 poz. 3459

Z dn. 5 XII. 2005

 

XLII/360/05

29 XI. 2005.

ustalenia wysokości stawek podatku od posiadania psów, określenia terminu płatności oraz jego poboru w 2006 roku.

 

Dz. Urz. Nr 278 poz. 3460

Z dn. 5 XII. 2005

 

XLII/361/05

29 XI. 2005.

ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2006.

 

Dz. Urz. Nr 278 poz. 3461

Z dn. 5 XII. 2005

 

XLII/362/05

29 XI. 2005.

wyrażenia zgody na wmurowanie tablicy pamiątkowej w Szkole Podstawowej w Potoku Wielkim.

 

 

 

XLII/363/05

29 XI. 2005.

uchwalenia Programu współpracy Gminy Jędrzejów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2006.

 

 

 

XLII/364/05

29 XI. 2005.

wprowadzenia zmian w uchwale nr XXX/278/05  z dnia 24 lutego 2005 r. stanowiącej gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

 

 

 

XLII/365/05

29 XI. 2005.

przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości komunalnej.

 

 

 

XLII/366/05

29 XI. 2005.

likwidacji Zarządu Budynków Mieszkalnych w Jędrzejowie i utworzenia Zakładu Usług Komunalnych w Jędrzejowie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
Jacek Mróz
Informację wprowadził:
Jacek Mróz
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2005-11-28
Data ostatniej zmiany:
2005-12-12
 
 


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2020-07-03 15:16:07, zmian dokonał(a): Dariusz Treliński

WCAG 2.0 (Level AA)