Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miejski w Jędrzejowie

Ikona statystyk

XL sesja Rady Miejskiej w Jędrzejowie- 24 listopada 2017r.

Zbieranie statystyk

XXXIX sesja Rady Miejskiej w Jędrzejowie- 20 października 2017r.

Zbieranie statystyk

XXXVIII nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Jędrzejowie-15 września 2017r.

Zbieranie statystyk

XXXVII nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Jędrzejowie

Zbieranie statystyk

XXXVI sesja Rady Miejskiej w Jędrzejowie

Zbieranie statystyk

XXXV sesja Rady Miejskiej w Jędrzejowie

Zbieranie statystyk

XXXIV nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Jędrzejowie.

Zbieranie statystyk

XXXIII nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Jędrzejowie

Zbieranie statystyk

XXXII sesja Rady Miejskiej w Jędrzejowie

Zbieranie statystyk

XXXI sesja Rady Miejskiej w Jędrzejowie

Zbieranie statystyk

XXIX sesja Rady Miejskiej w Jędrzejowie

Zbieranie statystyk

XXVII sesja Rady Miejskiej w Jędrzejowie

Zbieranie statystyk

XXIII sesja Rady Miejskiej w Jędrzejowie

Zbieranie statystyk

XXI sesja Rady Miejskiej w Jędrzejowie

Zbieranie statystyk

BRM. 0002.21.2016                                                                Jędrzejów, 29 lutego 2016 r.

 

     

            Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 17 marca 2016 roku (czwartek), o godz. 1000 w sali wielofunkcyjnej Centrum Kultury w Jędrzejowie, Al. J. Piłsudskiego 3, odbędzie się XXI sesja Rady Miejskiej w Jędrzejowie.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum, powołanie sekretarza obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Wręczenie odznaczeń państwowych.
 4. Przyjęcie protokołu z XIX sesji Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 28 stycznia 2016 roku oraz XX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 17 lutego 2016 roku.
 5. Zapytania i interpelacje radnych.
 6. Sprawozdanie z działalności Burmistrza między sesjami.
 7. Informacja o realizacji uchwał podjętych na sesjach Rady Miejskiej w Jędrzejowie: zwyczajnej w dniu 28 stycznia 2016 roku i nadzwyczajnej w dniu 17 lutego 2016 roku.
 8. Uchwała w sprawie: opłaty prolongacyjnej.
 9. Uchwala w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości w ramach pomocy
  de minimis dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje na terenie miasta
  i gminy Jędrzejów.
 10. Uchwała w sprawie wprowadzenia zmiany w uchwale dotyczącej powołania Rady Społecznej Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Jędrzejowie.
 11. Uchwała w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny w Gminie Jędrzejów
  na lata 2016 – 2018.
 12. Uchwała w sprawie: określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Jędrzejów w 2016 roku.
 13. Uchwała w sprawie podjęcia apelu dotyczącego przywrócenia Biura Obsługi Klienta w Jędrzejowie działającego w strukturze Polskiej Grupy Energetycznej Obrót S.A.
 14. Uchwała w sprawie powołania Rady Seniorów Gminy Jędrzejów oraz nadania jej Statutu.
 15. Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale dotyczącej trybu udzielania
  i rozliczania dotacji na prowadzenie publicznych i niepublicznych: szkół, przedszkoli
  i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby prawne
  lub osoby fizyczne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
 16. Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi.
 17. Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi.
 18. Uchwała w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu publicznego lokalu użytkowego stanowiącego własność komunalną.
 19. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu i dzierżawy.
 20. Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale dotyczącej zasad zbywania lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Jędrzejów.
 21. Protokół Nr 1/2015 z kontroli Pływalni Miejskiej w Jędrzejowie.
 22. Protokół Nr 2/2015 z kontroli Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Jędrzejowie.
 23. Sprawozdanie z wykonania „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015”.
 24. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego za 2015 rok.
 25. Sprawozdanie z pracy Komisji Budżetu i Mienia Komunalnego Rady Miejskiej
  w Jędrzejowie za rok 2015.
 26. Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Jędrzejowie za rok 2015.
 27. Sprawozdanie z pracy Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Miejskiej w Jędrzejowie za rok 2015.
 28. Sprawozdanie z pracy Komisji Rolnictwa i Integracji z Unią Europejską Rady Miejskiej w Jędrzejowie za rok 2015.
 29. Sprawozdanie z pracy Komisji Gospodarki Komunalnej i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Jędrzejowie za rok 2015.
 30. Odpowiedzi na interpelacje.
 31.  Sprawy różne.
 32. Zamknięcie obrad.

 

Zawiadomienie niniejsze jest jednocześnie wystąpieniem do kierownictwa zakładu pracy o udzielenie zwolnienia do pracy w Radzie. Podstawa prawna: art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz.U.2013.594 z późn. zm./.                                                                       

                                                                        Przewodnicząca Rady Miejskiej

                                                                                 w Jędrzejowie

                                                                                 mgr Maria Barańska

 

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Justyna Piskorczyk (brm)
Data wytworzenia:
2016-03-02
Data publikacji:
2016-03-02
Data ostatniej zmiany:
2016-03-02

XIX sesja Rady Miejskiej w Jędrzejowie

Zbieranie statystyk

 

BRM. 0002.19.2016                                                                Jędrzejów, 18 stycznia 2016 r.

 

 

       

            Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 28 stycznia 2016 roku (czwartek), o godz. 10.00 w sali wielofunkcyjnej Centrum Kultury w Jędrzejowie, Al. J. Piłsudskiego 3, odbędzie się XIX sesja Rady Miejskiej w Jędrzejowie.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum, powołanie sekretarza obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XVIII sesji Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 30 grudnia 2015 roku.
 4. Zapytania i interpelacje radnych.
 5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza między sesjami.
 6. Informacja o realizacji uchwał podjętych na sesji Rady Miejskiej w Jędrzejowie
  w dniu 30 grudnia 2015 roku.
 7. Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jędrzejów
  na lata 2016 – 2028.
 8. Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy na 2016 rok.
 9. Uchwała w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016.
 10. Uchwała w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla „Wodociągi Jędrzejowskie” sp. z o. o. z siedzibą w Jędrzejowie na terenie Miasta i Gminy Jędrzejów.
 11. Uchwała w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Książe Skroniów na lata 2016 – 2020.
 12. Uchwała w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Miejskiej
  w Jędrzejowie na 2016 rok.
 13. Uchwała w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej dokonania oceny złożonej skargi.
 14. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu i dzierżawy.
 15. Informacja z realizacji I etapu „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Jędrzejów na lata 2014 – 2032” za 2015 rok.
 16. Informacja o podjętej decyzji w trybie szczególnym.
 17. Odpowiedzi na interpelacje.
 18.  Sprawy różne.
 19. Zamknięcie obrad.

 

Zawiadomienie niniejsze jest jednocześnie wystąpieniem do kierownictwa zakładu pracy o udzielenie zwolnienia do pracy w Radzie. Podstawa prawna: art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz.U.2013.594 z późn. zm./.                                                                       

    

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

              w Jędrzejowie

         

         mgr Maria Barańska

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Justyna Piskorczyk
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2016-01-18
Data ostatniej zmiany:
2016-01-18

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-12-08 14:50:54, zmian dokonał(a): Dariusz Treliński

WCAG 2.0 (Level AA)