Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miejski w Jędrzejowie

Ikona statystyk

Rejestr interpelacji, wniosków zgłoszonych przez radnych Rady Miejskiej w Jędrzejowie Kadencja 2018 - 2023

Zbieranie statystyk

Lp.

Data zgłoszenia

Interpelacji, wniosków

Imię i Nazwisko zgłaszającego

interpelację

Treść interpelacji

Sposób realizacji

 

1.

 

12.12.2018 interpelacja

 

Radny

Ł. Stanek

W pasie drogi T 0149 biegnącej przez miejscowość Podchojny naprzeciw działki 726 oraz 742 rosną drzewa, które zagrażają bezpieczeństwu budynków mieszkalnych, jak i uczestników ruchu. Ze względu na swój wiek oraz rozpiętość drzewostanu istnieje zagrożenie przewrócenia się drzewa podczas silniejszych porywów wiatru, przez co może dojść do uszkodzenia budynków lub innych zdarzeń, które mogą mieć wpływ na zdrowie lub życie osób przebywających w pobliżu. Proszę
o ustalenie organu odpowiadającego za bezpieczeństwo w pasie drogowym wymienionej drogi i wezwanie do usunięcia zagrożenia poprzez wycięcie drzew.

               

Znak:OrSO.0003. 1. 2018
 z dnia 18.12. 2018 roku.

Odpowiadając na interpelację (data wpływu do Urzędu Miejskiego w Jędrzejowie 12 grudnia 2018 roku), dotyczącą wycięcia drzew rosnących w pasie drogowym Nr T0149  w miejscowości Podchojny, informuję, że wystosowano pismo do Zarządu Dróg Powiatowych w Jędrzejowie jako zarządcy drogi (znak pisma IUIT.7070.31.2018
 z dnia 17.12.2018 rok).

Zarząd Dróg Powiatowych
w Jędrzejowie pismem UD.424.3.2019 z dnia 04.01.2019 r. poinformował, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne celem przygotowania dokumentacji niezbędnej do uzyskania decyzji zezwalającej na usunięcie powyższych drzew.

Do końca roku 2019 roku jest zgoda na wycięcie tylko jednego drzewa – poinformował pracownik Zarządu Dróg Powiatowych w Jędrzejowie Pan P. Błaszkiewicz w dniu 14.06.2019 roku. 

2.

20.12.2018 - interpelacja

Radny

G. Kuśmierz

Celem dbania o środowisko naturalne jest upowszechnienie korzystania przez mieszkańców z komunikacji zbiorowej. Dlatego na prośbę mieszkańców Skroniowa proszę Pana Burmistrza o wystąpienie do Starostwa Powiatowego w Jędrzejowie z prośbą o wyznaczenie nowego przystanku komunikacyjnego przy drodze powiatowej w sołectwie Skroniów przed posesją 156A.

Znak:OrSO.0003. 1. 2. 2018
 z dnia 03.01. 2019 roku.

Odpowiadając na interpelację (data wpływu do Urzędu Miejskiego w Jędrzejowie 20 grudnia 2018 roku), dotyczącą wyznaczenia przystanku komunikacyjnego przy drodze powiatowej w sołectwie Skroniów przed posesją 156 A, informuję, że 30 października 2018 roku została przeprowadzona wizja w terenie z udziałem przedstawiciela zarządcy drogi tj. Zarządu Dróg Powiatowych w Jędrzejowie, który nie wyraził zgody na lokalizację przystanku komunikacyjnego we wskazanym miejscu tj. przed posesją 156A w miejscowości Skroniów.

3.

06.02.2019 - interpelacja

Radny Grzegorz Kuśmierz

Czy są tereny w naszej gminie przewidywane/ możliwe pod budowę  zakładu kremacji zwłok?

Czy są jakieś przesłanki/założenia mówiące
o możliwości budowy krematorium na terenie naszej gminy?

Czy jest inwestor, który wyraził swoje zainteresowanie budową na terenie naszej gminy zakładu kremacji zwłok?

Znak:OrSO.0003. 1.4.2019 z dnia 13.02.2019 r.

Odpowiadając na interpelację (data wpływu do Urzędu Miejskiego w Jędrzejowie

6 lutego 2019 roku)
w sprawie budowy zakładu kremacji zwłok, wyjaśniam co następuje: z posiadanych przez urząd informacji wynika, że Starosta Jędrzejowski
w ubiegłym roku udzielił pozwolenia na budowę zakładu pogrzebowego wraz
z infrastrukturą techniczną

na terenie gminy Jędrzejów.
Z treści tego pozwolenia wynika, iż w ramach przedmiotowego obiektu realizowana będzie instalacja do spopielania zwłok.

W kwestii podania informacji, czy na terenie gminy Jędrzejów są tereny przewidziane pod lokalizację tego typu zakładów, to wydanie pozwolenia na budowę przez Starostę Jędrzejowskiego, świadczy
o takiej okoliczności faktycznej.

Dodatkowo wyjaśniam, że tego typu obiekty kwalifikowane jako obiekty usługowe, nie należą do kategorii przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, tj. o których mowa w art. 59 ust.1  ustawy
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska

oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2017 r. poz. 1405) , wymienionych

w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2016r., poz. 71), co skutkuje, brakiem konieczności m.in. uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Reasumując, w obecnym stanie prawnym budowę krematorium normują regulacje ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2018 r., poz. 1202 ze zm.) wraz przepisami szczególnymi a decyzje pozwolenia na budowę uzyskuje się tak samo jak w przypadku każdego innego obiektu usługowego.

 Podając powyższe informację, wyrażam nadzieję, iż przedstawione wyjaśnienia

w podniesionej przez Pana kwestii są wystarczające.

4.

07.02.2019 - interpelacja

Radny Andrzej Jakubanis

Na jakim etapie jest wykonanie oświetlenia przy
ul. Reja od Nr 28. Strona tzw. „WAGI, IX TORU” do drogi na Książe Skroniów i budowa chodnika.

Znak:OrSO.0003. 1. 3.2019 z dnia 15.02.2019 r.

Informuję, że w celu realizacji przedsięwzięcia polegającego
na budowie oświetlenia ulicznego oraz chodnika wzdłuż przebudowanego w roku 2016 odcinka ulicy Mikołaja Reja,  zachodzi konieczność wykupienia działki o numerze ewidencyjnym 212/24 obręb 0003 Jędrzejów, będącej aktualnie w użytkowaniu wieczystym przez spółkę Polskie Koleje Państwowe  S.A. 
W ramach inwestycji prowadzonej w roku 2016, wykonano nową nawierzchnię bitumiczną wraz  z okrawężnikowaniem w obrębie pasa drogowego ul. Mikołaja Reja będącego własnością Gminy Jędrzejów. W związku  z brakiem możliwości pozyskania a nawet wykupu gruntu od PKP S.A. nie ma możliwości rozpoczęcia procesu inwestycyjnego związanego
z budową chodnika i oświetlenia ulicznego.  

5.

07.02.2019 - interpelacja

Radny Andrzej Jakubanis

Na jakim etapie zaawansowania prac jest budowa podziemnego przejścia przy dworcu kolejowym – od ul. Reja do dworca i przystanku komunikacji miejskiej.

Znak:OrSO.0003. 1. 3.2019 z dnia 15.02.2019 r.

Informuję, że wystosowano pismo do PKP Polskie Linie Kolejowe S. A. w Krakowie
z prośbą o informację na jakim etapie zaawansowania jest projekt pn. „Prace na linii kolejowej nr 8 na odcinku Skarżysko – Kamienna – Kielce – Kozłów” w zakresie przebudowy istniejącej stacji
i przejścia dla pieszych
w miejscowości Jędrzejów, przebudowy istniejącego przystanku  i przejścia
dla pieszych w miejscowości Potok oraz budowy nowego przystanku w miejscowości Skroniów (znak pisma IUIT.7223.PKP.5.1.2018.KS z dnia 11 lutego 2019 roku).

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w Krakowie pismem IRRK3/6/2 – 0815 – PoliŚ 5.1 – 30 – 2.18/19 z dnia 20.02.2019 roku,  poinformowało, iż trwają prace projektowe w zakresie przebudowy istniejącej stacji
i przejścia dla pieszych
w miejscowości Jędrzejów,  przebudowy istniejącego przystanku osobowego
i przejścia dla pieszych
w miejscowości Potok oraz budowy nowego przystanku osobowego w miejscowości Skroniów, a ich zakończenie planowane jest na III kwartał 2020 roku. Natomiast roboty budowlane planowane do realizacji w nowej perspektywie finansowej przypadającej na lata 2021 – 2027.

 

6.

06.03.2019 - interpelacja

Radny Paweł

Błaszkiewicz

Dokonałem oględzin chodnika (obustronnie) przy ulicy Okrzei i stwierdziłem, że niektóre jego odcinki wyglądają skandalicznie. Wynika to z dokonywanych robót budowalnych na przyległych działkach, remontów infrastruktury, czy samowoli w zakresie wykonywanych zjazdów. Doskonałym przykładem jest zjazd po przejściu dla  pieszych w okolicy skrzyżowania ulicy Okrzei z ulicą A. Krajowej. Kolejny przykład to zjazd poprzez kratkę ściekową przy posesji nr 39 na ul. Okrzei, przy tej samej ulicy stan chodnika naprzeciw posesji 33, czy  przy bloku mieszkalnym  nr 75. Proszę o powołanie komisji celem sprawdzenia stanu technicznego wskazanych obiektów i przywrócenia ich do stanu bezpiecznego użytkowania.

Znak:OrSO.0003. 1. 5 .2019
 z dnia 14.03.2019 r.

Informuję, że do 15 kwietnia bieżącego roku, zostanie powołana komisja, która dokona oceny przedstawionych przez Pana problemów.

W nawiązaniu do interpelacji dot. stanu technicznego chodnika przy ulicy Okrzei, informuję, że komisja składająca się z przedstawicieli Wydziału Inwestycji i Utrzymania Infrastruktury Technicznej Urzędu Miejskiego
w Jędrzejowie jak również Straży Miejskiej, dokonała w maju przeglądu stanu technicznego drogi ul. Okrzei w Jędrzejowie. Wykonano dokumentację fotograficzną ciągów pieszych, jak również stanu technicznego jezdni. Komisja stwierdziła, że istniejące ciągi piesze, wymagają odcinkowych remontów jak również ułożenia nowej nawierzchni chodnikowej na odcinku ok. 50 m. Nawierzchnia bitumiczna wymaga naprawy
od skrzyżowania z ul. Armii Krajowej w kierunku Al. J. Piłsudskiego. Istniejące przejście dla pieszych przy skrzyżowaniu ul. Armii Krajowej i ul. Okrzei umożliwia jego wykorzystanie przez osoby niepełnosprawne
i może  sugerować, że jest to wykonany zjazd. Nadmienić należy, że osoby kierujące pojazdami samochodowymi łamiąc przepisy ruchu drogowego, wykorzystują istniejące przejście dla pieszych jako wjazd umożliwiający parkowanie na działce nr 351 (studio Solar). Zgodnie z projektem organizacji ruchu ul. Okrzei, miejsce to nie jest oznaczone jako ogólnodostępne miejsce parkingowe. Stwierdzone odcinkowe naprawy ciągów pieszych jak również jezdni nie wpływają w znacznym stopniu na zagrożenia w bezpieczeństwie ruchu drogowego, ale mogą wpływać destrukcyjnie na użytkowników ruchu drogowego.

7.

03.04.2019 - interpelacja

Radna Karolina Jarosz

Rozpatrzenie możliwości zwolnienia
z opłat komunikacji miejskiej osób powyżej 70 roku życia.

Znak:OrSO.0003. 1. 6.2019
 z dnia 16.04.2019 r.

Informuję, że obowiązująca umowa o świadczenie usług przewozowych w komunikacji miejskiej na liniach komunikacyjnych Nr 1, Nr 3
i C ważna jest do 31 grudnia 2019 r. Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia  postępowania przetargowego na kolejne trzy lata zostało opublikowane
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego
w Jędrzejowie oraz Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
i będzie rozstrzygnięte pod koniec bieżącego roku.
Z wybranym w drodze przetargu operatorem publicznego transportu zbiorowego, zostanie zawarta umowa, a tym samym  ustalona zostanie rekompensata
z tytułu utraconych przychodów w związku ze stosowaniem uprawnień do bezpłatnych i ulgowych  przejazdów w „komunikacji miejskiej”.
W drugim półroczu 2019 roku zostanie przygotowana pod obrady rady, zmiana załącznika Nr 1 do Uchwały
Nr XXVII/219/16 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 30 września 2016 roku w sprawie uprawnienia do korzystania z bezpłatnych przejazdów i sposób dokumentowania tych uprawnień /także dla osób powyżej 70 roku życia/ w publicznym transporcie zbiorowym organizowanym przez Gminę Jędrzejów.

 

8.

03.04.2019 - interpelacja

Radna Karolina Jarosz

Obniżenie wieku uprawniającego do korzystania z Jędrzejowskiej Karty Seniora – w chwili obecnej obowiązuje wiek 70+. Karta ogólnopolska obowiązuje już od 60 roku życia.

Znak:OrSO.0003. 1. 6.2019
 z dnia 16.04.2019 r.

Informuję, że projekt uchwały zostanie przedstawiony na najbliższej sesji rady miejskiej.

Uchwała Nr XII/99/2019 z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmiany
w uchwale dotyczącej przyjęcia i realizacji programu „Jędrzejowska Karta Seniora”

Zrealizowany

9.

03.04.2019 - interpelacja

Radna Karolina Jarosz

Poprawę stanu mostka i barierek  -
ul. Kościelna i innych,  gdzie biegnie rzeka Brzeźnica.

Znak:OrSO.0003. 1. 6.2019
 z dnia 16.04.2019 r.

Informuję, że wystosowano pismo do Wód Polskich Zarządu Zlewni w Kielcach z zapytaniem o planowane działania remontowe mostów znajdujących się na terenie gminy Jędrzejów (znak pisma: IUIT.7240.26.2019.JM  z 09.04.2019 r).

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie  pismem z dnia 18 kwietnia 2019 roku (znak sprawy KR.ZPU.1.502.124.2019.RS) poinformował, że mosty i inne budowle komunikacyjne nie zostały przejęte we władanie przez Państwowe Gospodarstwo Wodne „Wody Polskie” Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie, gdyż nie służą do kształtowania zasobów wodnych lub korzystania z tych zasobów. Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach, będący w likwidacji na obecną chwilę, nie przekazał budowli komunikacyjnych, we władanie żadnej instytucji. 

10.

12.08.2019 - interpelacja

Radna Karolina Jarosz

Mieszkańcy ul. Krzywej zwracali się niejednokrotnie (bezskutecznie) o uregulowanie (udrożnienie) rzeki Brzeźnicy, która notorycznie zalewa posesje położone przy tej ulicy. Interwencje w różnych instytucjach nie przyniosły dotąd żadnego efektu. Dodatkowo brzeg rzeki nie jest systematycznie koszony,
co powoduje, iż rozprzestrzenia się tam roślina barszcz Sosnowskiego (problem ten dotyczy całej długości rzeczki). W związku
z powyższym w imieniu mieszkańców ul. Krzywej proszę o podjęcie pilnej interwencji
w powyższych sprawach.

Mieszkańcy ul. Krzywej od dłuższego czasu zabiegają także o gazyfikację – proszę o informację kiedy będzie możliwe przyłączenie mieszkańców do sieci gazowej (miesiąc/rok)?

Znak: IUIT. 7240.53.2019.JM z dnia 22.08.2019 roku.

Informuję, że 22 sierpnia 2019 roku zostało wysłane pismo
do Wód Polskich Zarząd Zlewni w Kielcach  z zapytaniem o planowane roboty konserwacyjne rzeki Brzeźnicy. Ponadto, Wydział Inwestycji i Utrzymania Infrastruktury Technicznej Urzędu Miejskiego w Jędrzejowie, informuje, że zadania polegające na konserwacji, regulowaniu stanu wód i przepływów oraz utrzymania w należytym stanie technicznym koryt cieków naturalnych, nie należą w kompetencji gminy, stanowią natomiast obowiązek właściciela  śródlądowych wód powierzchniowych. W zakresie gazyfikacji, Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach, pismem z dnia 13.05.2019 rok znak: PSGKI.RODZ.420.028.19, poinformowała Urząd Miejski
w Jędrzejowie, że zakres przyłączeń do sieci gazowej mieszkańców z ul. Krzywej, Rakowskiej, Kilińskiego oraz Os. Górek Grabowskich, będzie realizowany po wcześniejszym złożeniu wniosków o określenie warunków technicznych i podpisaniu umów z mieszkańcami. Powyższa informacja została przekazana
w dniu 21 maja 2019 roku przedstawicielowi zainteresowanych mieszkańców. W załączeniu kserokopia pisma skierowanego do Wód Polskich oraz pismo Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o. o Oddział Gazowniczy w Kielcach.

 

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Justyna Piskorczyk (justyna)
Data wytworzenia:
2018-12-20
Data publikacji:
2018-12-20
Data ostatniej zmiany:
2019-08-27

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2019-10-22 13:16:43, zmian dokonał(a): Jacek Mróz

WCAG 2.0 (Level AA)