Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miejski w Jędrzejowie

Ikona statystyk

Kontrol w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami, jak również sposobu odprowadzania dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją tych zadań w 2013 roku.

Zbieranie statystyk

Kontrola - organizacja przyjmowania oraz sposobu załatwiania skarg i wniosków, stosowanie ustawowej procedury przy wydawaniu zezwolei na sprzedaż napojów alkoholowych, przeprowadzenie przez Radę Miejską ustawowej procedury dotyczqcej przyjmowania zgloszeń kandydatów na ławników sądów powszechnych oraz wyboru ławników

Zbieranie statystyk

Dot. licencji, zezwoleń oraz zaświadczeń na przewozy na potrzeby własne w zakresie krajowego przewozu drogowego

Zbieranie statystyk

Kontrola USC oraz ewidencji ludności

Zbieranie statystyk

Kontrola Archiwum Zakładowego

Zbieranie statystyk

Kontrola przeprowadzona na Składowisku Odpadów Komunalnych w Potoku Małym

Zbieranie statystyk

Kontrola Zewnętrzna przeprowadzona w Wydziale Rolnictwa i Gospodarki Gruntami w latach 2003 -2006

Zbieranie statystyk

Kontrola zewnętrzna przeprowadzona w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego

Zbieranie statystyk

Kontrola Zewnętrzna przeprowadzona w Wydziale Finansowym w latach 2003-2006

Zbieranie statystyk

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2020-07-03 15:16:07, zmian dokonał(a): Dariusz Treliński

WCAG 2.0 (Level AA)