Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miejski w Jędrzejowie

Ikona statystyk

Zbieranie statystyk

<>

<>

Lp.NrW sprawieZ dnia

1

1/

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy gruntu, stanowiącego własność Gminy Jędrzejów .

05.01.2006

2

2/

w sprawie udzielania zaliczek pracownikom Urzędu Miejskiego w Jędrzejowie .

11.01.2006

3

3/

w sprawie nie wyrażenia zgody na wydzierżawienie  gruntu stanowiącego własność Gminy Jędrzejów .

11.01.2006

4

4/

w sprawie wyrażenia zgody   na przedłużenie umowy dzierżawy gruntu, stanowiącego własność Gminy Jędrzejów .

11.01.2006

5

5/

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia w dniu 16 stycznia 2006 roku przetargu na wydzierżawienie lokalu użytkowego, mieszczącego się w budynku  położonym przy Placu T. Kościuszki 9 .

11.01.2006

6

6/

w sprawie zmiany  Regulaminu Pracy w Urzędzie Miejskim w  Jędrzejowie .

11.01.2006

7

7/

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia wizji lokalnych w mieszkaniach wnioskodawców  ubiegających się o przydział lokali socjalnych .

12.01.2006

8

8/

w sprawie powołania komisji do wyboru najkorzystniejszej oferty w trybie przetargu nieograniczonego  na opracowywanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji  inwestycji celu publicznego  zgodnie z wymogami przepisów ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U.Nr 80 poz.717 z późn. zm.) wydanych przez Burmistrza Miasta Jędrzejowa .

12.01.2006

9

9/

w sprawie wyrażenia zgody na udostępnienie gruntu komunalnego .

12.01.2006

10

10/

w sprawie powołania  komisji d/s gospodarowania środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych .

16.01.2006

11

11/

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy gruntu, stanowiącego własność Gminy Jędrzejów .

19.01.2006

12

12/

w sprawie wyrażenia zgody na udostępnienie gruntu komunalnego .

19.01.2006

13

13/

w sprawie wyrażenia zgody na udostępnienie gruntu komunalnego .

20.01.2006

14

14/

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu naboru kandydata na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze w Zakładzie Usług Komunalnych w Jędrzejowie .

20.01.2006

15

15/

w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania „Odbiór surowców wtórnych”

24.01.2006

16

16/

w sprawie wyrażenia zgody na zaliczenie kosztów remontu lokalu użytkowego, na poczet czynszu za najem lokalu .

24.01.2006

17

16a/2006

w sprawie  umorzenia zaległości czynszowej najemcy lokalu  socjalnego .

26.01.2006

18

17/

w sprawie zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacyjnego Gimnazjum Nr 1 w Jędrzejowie na rok szkolny 2005/2006

 

19

18/

w sprawie wyrażenia zgody na obniżenie cen biletów wstępu  na Pływalnię w okresie ferii zimowych w okresie od 11 lutego do 26 lutego 2006 r.

27.01.2006

20

19/

w sprawie rozwiązania umowy dzierżawy gruntu, stanowiącego własność Gminy Jędrzejów .

27.01.2006

21

20/

w sprawie powołania Komisji do zniszczenia zużytych , uszkodzonych i nieaktualnych pieczęci .

01.02.2006

22

21/

w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie odsetek należnych z tytułu zaległego czynszu dzierżawnego .

02.02.2006

23

22/

w sprawie rozwiązania z Panią Marzeną Łodczyk i zawarcia z Panią Bożeną Putowską umowy dzierżawy gruntu, stanowiącego własność Gminy Jędrzejów .

02.02.2006

24

23/

w sprawie wyrażenia zgody na obniżenie  zaległego czynszu za najem lokalu stanowiącego własność Gminy Jędrzejów

08.02.2006

25

24/

w sprawie ustalenia ceny wywoławczej czynszu za najem lokalu użytkowego, stanowiącego własność Gminy Jędrzejów

08.02.2006

26

25/

w sprawie wyrażenia zgody na udostępnienie gruntu komunalnego .

09.02.2006

27

26/

w sprawie powołania komisji do zarchiwizowania dokumentów  z wyborów Prezydenta  Rzeczypospolitej Polskiej  oraz wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

10..02.2006

28

27/

w sprawie wyrażenia zgody na udostępnienie gruntu komunalnego .

14.02.2006

29

28/

w sprawie wyrażenia zgody na ułożenie kabla energetycznego na nieruchomości komunalnej .

15.02.2006

30

29/

w sprawie określenia regulaminu przyznawania dofinansowania  do opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli dla studiujących  nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Jędrzejów  oraz innych form doskonalenia nauczycieli  oraz powołania komisji do spraw rozpatrywania wniosków o przyznanie dopłat do czesnego .

20.02.2006

31

30/

w sprawie określenia regulaminu  przyznawania dodatku  motywacyjnego dyrektorom  placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Jędrzejów .

20.02.2006

32

31/

w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy gruntu stanowiącego  własność Gminy Jędrzejów .

20.02.2006

33

32/

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego w dniu  24 lutego 2006 r. na” Wykonanie robót budowlanych  i projektowych  związanych z adaptacją budynku służby zdrowia  na cele mieszkalne i wykonanie kotłowni miarowej w pomieszczeniach  piwnic  dla potrzeb  adaptowanego budynku w Jędrzejowie przy ul.  Mieszka I .

23.02.2006

34

33/

w sprawie zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacyjnego  Szkoły Podstawowej Nr 3 w Jędrzejowie  na rok szkolny 2005/2006.

23.02.2006

35

34/

w sprawie określenia  regulaminu postępowania  komisji konkursowej  powołanej do rozstrzygnięcia  otwartego konkursu ofert na realizację zadań  w zakresie  upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2006 na terenie miasta i gminy Jędrzejów .

23.02.2006

36

35/

w sprawie  powołania komisji konkursowej dla rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań w zakresie  upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2006 na terenie miasta i gminy Jędrzejów .

23.02.2006

37

36/

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych  zleconym przez gminę organizacjom pozarządowym  i innym podmiotom w zakresie profilaktyki i przeciwdziałania  patologiom społecznym 

02.03.2006

38

37/

w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy gruntu stanowiącego własność gminy Jędrzejów.

03.03.2006

39

38/

w sprawie wyrażenia zgody na obniżenie ceny za gimnastykę korekcyjno-kompensacyjną.

06.03.2006

40

39/

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu stanowiącego własność gminy Jędrzejów.

06.03.2006

41

40/

w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy gruntu stanowiącego własność gminy Jędrzejów.

06.03.2006

42

41/

w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie odsetek należnych z tytułu nieterminowo dokonanej opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste  gruntu stanowiącego własność gminy Jędrzejów.

07.03.2006

43

42/

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia w dniu 15 marca 2006 roku przetargu na wynajęcie lokalu użytkowego , mieszczącego się w budynku położonym przy Placu T. Kościuszki 11.

07.03.2006

44

43/

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu w dniu 8 marca 2006 roku na sprzedaż zabudowanych nieruchomości komunalnych , położonych w obr. 05 miasta Jędrzejowa.

07.03.2006

45

44/

w sprawie zatwierdzenia układu wykonawczego budżetu miasta i gminy na 2006 rok.

08.03.2006

46

45/

w sprawie zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej Nr 2 w Jędrzejowie na rok szkolny 2005/2006.

08.03.2006

47

46/

w sprawie powołania Gminnego Zespołu Reagowania oraz wprowadzenia Regulaminu Gminnego Zespołu Reagowania.

08.03.2006

48

47/

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu naboru kandydata na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Stanu Cywilnego w Jędrzejowie

13.03.2006

49

48/

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu naboru kandydata na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego w Urzędzie Miejskim w Jędrzejowie.

13.03.2006

50

49/

w sprawie zatwierdzenia aneksu Nr 3 do arkusza organizacyjnego Zespołu Szkół-Szkoły Podstawowej Nr 4 w Jędrzejowie na rok szkolny 2005/2006.

13.03.2006

51

50/

w sprawie zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacyjnego Zespołu Szkół w Jędrzejowie na rok szkolny 2005/2006.

13.03.2006

52

51/

w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na inwestycję pn „ Oświetlenie ulicy  Partyzantów od ul. Przypkowskiego do ulicy Jasionka  w Jędrzejowie „

14.03.2006

53

52/

w sprawie nieodpłatnego przekazania środków  trwałych będących w ewidencji inwentarzowej Urzędu Miejskiego w Jędrzejowie .

15.03.2006

54

53/

w sprawie nieodpłatnego przekazania środków  trwałych na rzecz Ośrodka Pomocy Społecznej w Jędrzejowie

15.03.2006

55

54/

w sprawie nie skorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości .

16.03.2006

56

55/

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie  nieruchomości  zabudowanej pawilonem handlowym , stanowiącej własność Gminy  Jędrzejów .

16.03.2006

57

56/

w sprawie powołania Komisji do wyboru najkorzystniejszej  oferty w trybie  przetargu nieograniczonego na wykonanie  analizy aktualności  studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego  miasta i gminy Jędrzejów oraz planów  miejscowych na terenie miasta i gminy Jędrzejów , zgodnie  z wymogami  przepisów  ustawy z dnia  27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U.Nr 80, poz. 717 z późn. zm.)

17.03.2006

58

57/

w sprawie wyrażenia zgody na udostępnienie gruntu komunalnego .

20.03.2006

59

58/

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu naboru kandydata  na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Finansowym .

20.03.2006

60

59/

w sprawie zwrotu kosztów poniesionych na zakup okularów korygujących wzrok przeznaczonych do pracy przy monitorze ekranowym .

20.03.2006

61

60/

w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia  w dniu 21 marca 2006 roku brakowania akt w archiwum zakładowym .

20.03.2006

62

61/

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie  umowy dzierżawy gruntu, stanowiącego własność Gminy Jędrzejów

20.03.2006

63

62/

w sprawie przyznania  dofinansowania opłat za kształcenie pobieranego przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli  dla studiujących  nauczycieli szkół i placówek oświatowych  prowadzonych przez Gminę Jędrzejów oraz innych form doskonalenia  nauczycieli .

20.03.2006

64

63/

w sprawie przyznania i określenia wysokości dodatku  motywacyjnego dla dyrektorów gimnazjów , szkół podstawowych i przedszkoli .

20.03.2006

65

64/

w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 91/02 z dnia 09 grudnia  2002 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do działania Kierownikowi Gospodarstwa Pomocniczego – Administracja Budynków przy Urzędzie Miejskim w Jędrzejowie .

20.03.2006

66

65/

w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 90/02 z dnia 09 grudnia  2002 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do działania Dyrektorowi Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Jędrzejowie .

20.03.2006

67

66/

w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 89/02 z dnia 09 grudnia  2002 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do działania Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Jędrzejowie .

20.03.2006

68

67/

w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 87/02 z dnia 09 grudnia  2002 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do działania Kierownikowi Gminnego Zespołu Obsługi  Szkół i Przedszkoli .

20.03.2006

69

68/

w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 322/04 z dnia 03 grudnia 2004 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do działania Kierownikowi Składowiska Odpadów Komunalnych w Potoku Małym

20.03.2006

70

69/

w sprawie powołania  komisji konkursowej do rozpatrzenia ofert złożonych na realizację zadań publicznych  zleconych przez Gminę organizacjom  pozarządowym i innym podmiotom w zakresie  profilaktyki i przeciwdziałania patologiom społecznym oraz określenia  regulaminu pracy komisji konkursowej .

21.03.2006

71

70/

w sprawie ustalenia ceny nieruchomości komunalnej .

21.03.2006

72

71/

w sprawie udzielenia  bonifikaty przy opłacie z tytułu użytkowania wieczystego .

21.03.2006

73

72/

w sprawie udzielenia  bonifikaty przy opłacie z tytułu użytkowania wieczystego .

21.03.2006

74

73/

w sprawie udzielenia bonifikaty przy opłacie z tytułu użytkowania wieczystego .

21.03.2006

75

74/

w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie odsetek należnych z tytułu nieterminowo dokonanej opłaty rocznej   za użytkowanie wieczyste gruntu  stanowiącego własność Gminy Jędrzejów .

21.03.2006

76

75/

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu stanowiącego własność Gminy Jędrzejów .

21.03.2006

77

76/

w sprawie ustalenia ceny nieruchomości komunalnej  .

21.03.2006

78

77/

w sprawie powołania Rady Sportu .

27.03.2006

79

78/

w sprawie zmian w budżecie  miasta i gminy na 2006 rok ..

28.03.2006

80

79/

w sprawie

 

81

80/

w sprawie  wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu stanowiącego własność Gminy Jędrzejów .

28.03.2006

82

81/

w sprawie rozwiązania umowy dzierżawy gruntu, stanowiącego własność  Gminy Jędrzejów .

28.03.2006

83

82/

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu stanowiącego własność Gminy Jędrzejów .

28.03.2006

84

83/

w sprawie wyrażenia zgody na odroczenie  terminu płatności opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntu stanowiącego  własność Gminy Jędrzejów .

28.03.2006

85

84/

w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy  gruntu stanowiącego własność Gminy Jędrzejów .

28.03.2006

86

85/

w sprawie przyznania dotacji dla Klubu Sportowego „Naprzód”- Jędrzejów na realizację zadania  publicznego  pod nazwą ”Popularyzacja piłki nożnej w mieście Jędrzejów” w roku 2006 .

29.03.2006

87

86/

w sprawie powołania Komisji do sprawdzenia wniosku Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Jędrzejowie o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków  na terenie Gminy Jędrzejów .

29.03.2006

88

87/

w sprawie użyczenia nieruchomości komunalnej .

31.03.2006

89

88/

w sprawie wprowadzenia zmian w zarządzaniu w sprawie polityki bezpieczeństwa w UM w Jędrzejowie

 

90

89/

w sprawie przyznania dotacji na realizację zadań  w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2006 na terenie miasta i gminy Jędrzejów .

03.04..2006

91

90/

w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego  wymiaru godzin zajęć dydaktycznych dyrektorów gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Jędrzejów

04.04..2006

92

91/

w sprawie wyrażenia zgody na zaliczenie kosztów remontu lokalu użytkowego, na poczet czynszu  za najem lokalu .

06.04..2006

93

92/

w sprawie wyrażenia zgody na odroczenie terminu  płatności  z tytułu użytkowania wieczystego  nieruchomości .

06.04 2006

94

93/

w sprawie wyrażenia zgody na odroczenie terminu  płatności  z tytułu trwałego zarządu .

07.04.2006

95

94/

w sprawie wyrazenia zgody na udostepnienie gruntu komunalnego

11.04.2006

96

95/

w sprawie wyrazenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy gruntu,stanowiacego własność Gminy Jędrzejów   

11.04.2006

97

96/

w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego w dniu 12.04.2006r.

11.04.2006

98

97/

w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego w dniu 12 kwietnia 2006r. na wykonanie rwmontow cząstkowych nawierzchni drog gminnych na terenie miasta Jędrzejów.   

11.04.2006

99

98/

w sprawie wyrazenia zgody na udostepnienie gruntu komunalnego.

11.04.2006

100

99/

w sprawie nie wyrazenia zgody na odroczenie terminu płatności opłaty  rocznej  z tytułu użytkowania  wieczystego gruntu, stanowiącego własność Gminy  Jędrzejów, za 2006 rok.

13.04.2006

101

100/06

w sprawie nie wyrazenia zgody na odroczenie terminu płatności opłaty rocznej  z tytułu użytkowania wieczystego gruntu,stanowiacego  własność Gminy Jędrzejów, za  2006 rok. 

13.04.2006

102

101/06

w sprawie powołania Komisji Gminnej do spraw szacowania skutków klęsk żywiołowych w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej na terenie gminy Jędrzejów .

20.04/2006

103

102/06

w sprawie ustalenia ceny wywoławczej czynszu dzierżawnego .

21.04.2006

104

103/06

w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na  2006 rok.

26.05.2006

105

104/06

w sprawie regulaminu kontroli wewnętrznej .

26.04.2006

106

105/06

w sprawie powołania Gminnej Komisji Socjalnej do rozpatrywania wniosków o pomoc materialną  o charakterze socjalnym dla uczniów szkół i słuchaczy kolegiów.

26.04.2006

107

106/06

w sprawie wyznaczenia administratorów aplikacji

 

108

107/06

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu stanowiącego własność Gminy Jędrzejów .

28.04.2006

109

108/06

w sprawie udzielenia bonifikaty przy opłacie  z tytułu  użytkowania wieczystego .

28.04.2006

110

109/06

w sprawie udzielenia bonifikaty przy opłacie z tytułu użytkowania wieczystego .

28.04.2006

111

110/06

w sprawie udzielenia bonifikaty przy opłacie z tytułu użytkowania  wieczystego.

28.04.2006

112

111/06

w sprawie ustalenia ceny nieruchomości komunalnej .

28.04.2006

113

112/06

w sprawie powołania Komisji  do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego w dniu 5 maja 2006 roku na zakup tłucznia  i wynajem sprzętu do remontu dróg gminnych .

28.04..2006

114

113/06

w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy  na 2006 rok.

04.05.2006

115

114/06

w sprawie wyrażenia zgody na umieszczenie skrzynki prasowej .

05.05.2006

116

115/06

w sprawie zatwierdzenia aneksu Nr 1 do  arkusza organizacyjnego Zespołu Placówek Oświatowych – Szkoły Podstawowej w Potoku Wielkim na rok szkolny 2005/2006

08.05.2006

117

116/06

w sprawie zatwierdzenia aneksu Nr 2 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Rakowie na rok szkolny 2005/2006.

08.05.2006

118

117/06

w sprawie zatwierdzenia aneksu  Nr 1 do arkusza organizacyjnego Zespołu Placówek Oświatowych – Szkoły Podstawowej w Skroniowie na rok szkolny 2005/2006.

08.05.2006

119

118/06

w sprawie zatwierdzenia aneksu Nr 3 do arkusza organizacyjnego  Szkoły Podstawowej w Podchojnach na rok szkolny 2005/2006.

08.05.2006

120

119/06

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu stanowiącego własność Gminy Jędrzejów .

08.05.2006

121

120/06

w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2006 rok.

09.05.2006

122

121/06

w sprawie zatwierdzenia aneksu  Nr 3/2005/2006 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej Nr 3 w Jędrzejowie 

15.05.2006

123

122/06

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu, stanowiącego własność Gminy Jędrzejów .

17.05.2006

124

123/06

w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy gruntu stanowiącego własność gminy Jędrzejów .

17.05.2006

125

124/06

w sprawie ustalenia ceny nieruchomości komunalnej.

17.05.2006

126

125/06

w sprawie wyrażenia zgody na remont budynku komunalnego

18.06.2006

127

126/06

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego, stanowiącego własność gminy Jędrzejów.

18.05.2006

128

127/06

w sprawie nie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu, stanowiącego własność gminy Jędrzejów .

18.05.2006

129

128/06

w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy najmu lokalu użytkowego, stanowiącego własność gminy Jędrzejów.

18.05.2006

130

129/06

w sprawie :podziału środków finansowych zabezpieczonych w „gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomani na rok 2006”na realizację zadania  nr 3 pkt 4.

22.05.2006

131

130/06

w sprawie zatwierdzenia arkuszy organizacyjnych placówek oświatowych prowadzonych przez gminę Jędrzejów  na rok szkolny 2006/2007

26.05.2006

132

131/06

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu stanowiącego własność gminy Jędrzejów .

26.05.2006

133

132/06

w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej do wydawania decyzji administracyjnych w sprawach dodatków mieszkaniowych .  

26.05.2006

134

133/06

w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2006 rok .

29.05.2006

135

134/06

w sprawie przeprowadzeniu sprawdzianu wiedzy zawodowej i sprawności fizycznej funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Jędrzejowie w ramach I etapu Świętokrzyskich Zawodów „ Patrol Roku Straży Miejskiej 2006”.

31.05.2006

136

135/06

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu stanowiącego własność Gminy Jędrzejów .  

01.06.2006

137

136/06

w sprawie ustalenia ceny nieruchomości komunalnej

02.06.2006

138

137/06

w sprawie wypowiedzenia umowy dzierżawy gruntu komunalnego .

05.06.2006

139

138/06

w sprawie wyrażenia zgody na udostępnienie gruntu komunalnego.

05.06.2006

140

139/06

w sprawie rozwiązania umowy użyczenia nieruchomości komunalnej

05.05.2006

141

140/06

w sprawie wyrażenia zgody na udostępnienie gruntu komunalnego

06.06.2006

142

141/06

w sprawie użyczenia nieruchomości komunalnej.

07.06.2006

143

142/06

w sprawienie nie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu, stanowiącego własność Gminy Jędrzejów.

08.06.2006

144

143/06

w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie odsetek należnych z tytułu zaległego czynszu za dzierżawę gruntu, stanowiącego własność Gminy Jędrzejów.

08.06.2006

145

144/06

w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie odsetek należnych z tytułu zaległego czynszu za dzierżawę nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Jędrzejów.

08.06.2006

146

145/06

w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy gruntu stanowiącego własność Gminy Jędrzejów.

08.06.2006

147

146/06

w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenia umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Jędrzejów.

08.06.2006

148

147/06

w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego w dniu 14.06.2006 r. na zakup z dostawa ciągnika wraz z osprzętem.

08.06.2006

149

148/06

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Jędrzejowie za rok 2005.

09.06.2006

150

149/06

w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie terminu zakończenia prac budowlanych.

13.06.2006

151

150/06

w sprawie wyrażania zgody na przedłużenie umowy dzierżawy gruntu stanowiącego własność Gminy Jędrzejów.

13.06.2006

152

151/06

w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy gruntu, stanowiącego własność Gminy Jędrzejów.

13.06.2006

153

152/06

w sprawie wyrażenia zgody na udostępnienie gruntu komunalnego.

13.06.2006

154

153/06

w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na inwestycję pn. „Iluminacja Kościoła Św. Trójcyw Jędrzejowie’.

13.06.2006

155

154/06

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu stanowiącego własność Gminy Jędrzejów.

16.06.2006

156

155/06

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy gruntu, stanowiącego własność Gminy Jędrzejów.

16.06.2006

157

156/06

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy gruntu,stanowiącego własność Gminy Jędrzejów.

16.06.2006

158

157/06

w sprawie wyrażenia zgody na udostępnienie gruntu komunalnego.

16.06.2006

159

158/06

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu stanowiącego własność Gminy Jędrzejów.

20.06.2006

160

159/06

w sprawie  

 

161

160/06

w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego w dniu 21 czerwca 2006r. na wykonanie remontów ulic miejskich i parkingu.

21.06.2006

162

161/06

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu stanowiącego własność Gminy Jędrzejów.

21.06.2006

163

162/06

w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2006 rok.

22.06.2006

164

163/06

w sprawie przystąpienia i przeprowadzenia na terenie gminy Jędrzejów konkursu p.n. ‘PIĘKNA I BEZPIECZNA ZAGRODA – PRZYJAZNA ŚRODOWISKU” organizowanego przez Świętokrzyską Izbę Rolniczą w Kielcach, Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach i Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie.

22.06.2006

165

164/06

w sprawie nie wyrażenia zgody na odroczenie terminu płatności z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości.

22.06.2006

166

165/06

w sprawie wyrażenia zgody na obniżenie cen biletów ulgowych na Pływalnię Miejską Jędrzejowie w okresie od 26.06.2006r.do 31.08.2006r.

23.06.2006

167

166/06

w sprawie ustalenia ceny nieruchomości komunalnej.

26.06.2006

168

167/06

w sprawie nie skorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do nieruchomości położonej na terenie miasta Jędrzejowa.

26.06.2006

169

168/06

w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy gruntu, stanowiącego własność Gminy Jędrzejów.

26.06.2006

170

169/06

w sprawie ustalenia ceny nieruchomości komunalnej.

27.06.2006

171

170/06

w sprawie ustalenia ceny nieruchomości komunalnej.

27.06.2006

172

171/06

w sprawie ustalenia ceny nieruchomości komunalnej.

27.06.2006

173

172/06

w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na inwestycję pn. Oświetlenie ulicy Głowackiego”.

28.06.2006

174

173/06

w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2006 rok.

30.06.2006

175

174/06

w sprawie wyrażenia na umożliwienie dzieciom, uczestniczącym w półkoloniach organizowanych w Ognisku Wychowawczym CARITAS, korzystania z bezpłatnych  zajęć na Pływalni w okresie od 29 czerwca 2006r. do 26 lipca 2006r.

30.06.2006

176

175/06

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu komunalnego.

05.07.2006

177

176/06

w sprawie ustalenia ceny nieruchomości komunalnej.

05.07.2006

178

177/06

w sprawie ustalenia ceny służebności gruntowej na nieruchomości komunalnej.

05.07.2006

179

178/06

w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę gruntu komunalnego.

07.07.2006

180

179/06

w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2006 rok.

10.07.2006

181

180/06

w sprawie  ustalenia Zarządzenia Nr. 213/05 z dnia 16 sierpnia 2005 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do działania Panu inż. Zbigniewowi Lato Kierownikowi Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Jędrzejowie.

10.07.2006

182

181/06

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy gruntu stanowiącego własność gminy Jędrzejów.

10.07.2006

183

182/06

w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na inwestycję pn. „ Oświetlenie ulic : B. Chrobrego, ul. Dojazd, oświetlenie odcinka od ul. B. Chrobrego do ul. Mieszka I

10.07.2006

184

183/06

w sprawie: podziału środków finansowych zabezpieczonych „w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów  alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2006” na zadanie nr 3 pkt 5.

10. 07. 2006

185

184/06

w sprawie ustalenia ceny nieruchomości komunalnej.

11.07.2006

186

185/06

w sprawie ustalenia ceny nieruchomości komunalnych.

11.07.2006

187

186/06

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego w dniu 12.07.2006r. na wykonanie remontu wjazdu i parkingu, oraz remontów dróg gminnych.

12.07.2006

188

187/06

w sprawie wyrażenia zgody na odroczenie terminu płatności opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Jędrzejów.

12.07.2006

189

188/06

w sprawie wypowiedzenia umowy najmu lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Jędrzejów.

12.07.2006

190

189/06

w sprawie dodania w administrację nieruchomości komunalnej.

14.07.2006

191

190/2006

w sprawie ustalenia ceny nieruchomości komunalnej.

17.07.2006

192

191/2006

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu w dniu 19 lipca 2006 roku na sprzedaż nieruchomości komunalnych.

18.07.2006

193

191a/2006

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy gruntu stanowiącego własność Gminy Jędrzejów.

19.07.2006

194

191b/2006

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu, stanowiącego własność Gminy Jędrzejów.

19.07.2006

195

192/2006

w sprawie ustalenia ceny nieruchomości komunalnych.

21.07.2006

196

193/2006

w sprawie ustalenia zasad i stawek odpłatności za prace ekspertów Ministerstwa Edukacji Narodowej w komisjach egzaminacyjnych powołanych do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego nauczycieli kontraktowych na stopień nauczycieli mianowanych.

24.07.2006

197

194/2006

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

24.07.2006

198

195/2006

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

24.07.2006

199

196/2006

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

24.07.2006

200

197/2006

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

24.07.2006

201

198/2006

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

24.07.2006

202

199/2006

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

24.07.2006

203

200/2006

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

24.07.2006

204

202/2006

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia w dniu 1 sierpnia 2006r. przetargu wydzierżawienia nieruchomości zabudowanej pawilonem handlowym oznaczonej w rejestrach ewidencji gruntów obrębu 05 miasta Jędrzejowa jako działka Nr. 259/32

31.07.2006

205

203/2006

w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy gruntu stanowiącego własność Gminy Jędrzejów.

31.07.2006

206

204/2006

w sprawie dodania w administrację nieruchomości komunalnej

31.07.2006

207

205/2006

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu stanowiącego własność Gminy Jędrzejów

31.07.2006

208

206/2006

w sprawie wyrażenia zgody na udostępnienie gruntu komunalnego.

31.07.2006

209

207/2006

w sprawie wyrażenia zgody na udostępnienie gruntu komunalnego.

31.07.2006

210

208/2006

w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy gruntu, stanowiącego własność Gminy Jędrzejów.

02.08.2006

211

209/2006

w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na wykonanie oświetlenia ulicznego ul. Szansa i Słonecznej.

02.08.2006

212

210/2006

w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na „Konserwacje oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Jędrzejów”

02.08.2006

213

211/2006

w sprawie wypowiedzenia umowy dzierżawy gruntu komunalnego.

03.08.2006

214

212/2006

w sprawie wyrażenia zgody na udostępnienie gruntu komunalnego

04.08.2006

215

213/2006

w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego w dniu 08.08.2006r. na wykonanie remontu ul. Dr. Kwarty, łącznika pomiędzy ulicami Kopernika i Żeromskiego, ul. Gądzio Kosa.

07.08.2006

216

214/2006

w sprawie wyrażenia zgody na bezpłatne korzystanie z obiektu od 8 sierpnia 2006r. do 31 sierpnia 2006r. dla dzieci z Domu Dziecka w Nagłowicach.

07.08.2006

217

215/2006

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu, stanowiącego własność Gminy Jędrzejów.

08.08.2006

218

216/2006

w sprawie

09.08.2006

219

217/2006

w sprawie w sprawie upoważnienia Kierownika Sekcji Świadczeń Rodzinnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Jędrzejowie do prowadzenia postępowania w sprawach z zakresu świadczeń rodzinnych, a także do wydawania decyzji administracyjnych w tych sprawach.

10.08.2006

220

218/2006

w sprawie upoważnienia Kierownika Sekcji Świadczeń rodzinnych w Ośrodku Pomocy  Społecznej w Jędrzejowie do prowadzenia postępowania wobec dłużników alimentacyjnych , postępowania w sprawach zaliczek oraz do wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych. 

10.08.2006

221

219/2006

w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy gruntu, stanowiącego własność Gminy Jędrzejów.

16.08.2006

222

220/2006

w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy gruntu, stanowiącego własność Gminy Jędrzejów.

16.08.2006

223

221/2006

w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy gruntu, stanowiącego własność Gminy Jędrzejów.

17.08.2006

224

222/2006

w sprawie w sprawie obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości komunalnej.

17.08.2006

225

223/2006

w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2006 r.

21.08.2006 

226

224/2006

w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na inwestycję pn. „Remont ulicy Kacpra Niemirskiego”

22.08.2006

227

225/2006

w sprawie nie wyrażenia zgody na dokonanie zmian w umowie dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Jędrzejów .

22.08.2006

228

226/2006

w sprawie nie wyrażenia zgody na umorzenie czynszu za dzierżawę gruntu komunalnego .

23.08.2006

229

227/2006

w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy gruntu, stanowiącego własność Gminy Jędrzejów .

23.08.2006

230

228/2006

w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy gruntu, stanowiącego własność Gminy Jędrzejów .

23.08.2006

231

229/2006

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego , ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego .

24.08.2006

232

230/2006

w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Gimnazjum Nr 1 w Jędrzejowie.

24.08.2006

233

231/2006

w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora  Szkoły Podstawowej w Węglińcu .

24.08.2006

234

232/2006

w sprawie rozłożenia na raty ceny nabycia nieruchomości komunalnej położonej w obrębie 06 miasta Jędrzejowa przy ul. Partyzantów, przez jej użytkowników wieczystych  .

28.08.2006

235

233/2006

w sprawie wyrażania zgody na wydzierżawienie gruntu, stanowiącego własność Gminy Jędrzejów

28.08.2006

236

234/2006

w sprawie zmian odpłatności za naukę pływania w grupie zorganizowanej .

30.08.2006

237

235/2006

w sprawie nie wyrażenia zgody na umorzenie czynszu za dzierżawę gruntu komunalnego.

01.09.2006

238

236/2006

w sprawie nie korzystania z prawa pierwokupu w stosunku do nieruchomości położonej na terenie Gminy Jędrzejów.

01.09.2006

239

237/2006

w sprawie powołania do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na inwestycje pn. „ Wykonanie trybun na terenie boisk przy Szkole Podstawowej nr. 4 w Jędrzejowie.

05.09.2006

240

238/2006

w sprawie ustalenia ceny nieruchomości komunalnej.

08.09.2006

241

239/2006

w sprawie nie skorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do nieruchomości położonej na terenie gminy Jędrzejów.

08.09.2006

242

240/2006

w sprawie wprowadzenia języka angielskiego w klasach pierwszych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Jędrzejów w roku szkolnym 2006/2007

12.09.2006

243

241/2006

w sprawie przydzielenia godzin z przeznaczeniem na opiekę nad uczniami dowożonymi w Szkole Podstawowej w Rakowie.

12.09.2006

244

242/2006

w sprawie przydzielenia godzin nauczania indywidualnego w zespole Placówek Oświatowych w Łysakowie.

13.09.2006

245

243/2006

w sprawie przydzielenia godzin nauczania indywidualnego w Zespole Placówek Oświatowych w Łysakowie.

13.09.2006

246

244/2006

w sprawie wyrażenia zgody na odroczenie terminu płatności opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu.

13.09.2006

247

245/2006

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na inwestycję pn. „Remont chodnika przy ul. 11 Listopada w Jędrzejowie”.

18.09.2006

248

246/2006

w sprawie przyznania i określenia wysokości dodatku motywacyjnego dla dyrektorów gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli.

18.09.2006

249

247/2006

w sprawie przyznania i określenia wysokości dodatku funkcyjnego dla dyrektorów gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli.

18.09.2006

250

248/2006

w sprawie przydzielenia godzin nauczania indywidualnego w Zespole Szkół w Jędrzejowie.

18.09.2006

251

249/2006

w sprawie przydzielenia godzin nauczania indywidualnego w Gimnazjum nr. 1 w Jędrzejowie.

18.09.2006

252

250/2006

w sprawie przydzielenia godzin nauczania indywidualnego w Gimnazjum nr 1 w Jędrzejowie.

18.09.2006

253

251/2006

w sprawie przydzielenia godzin nauczania indywidualnego w zespole Placówek Oświatowych w Piaskach.

18.09.2006

254

252/2006

w sprawie przydzielenia godzin w celu realizacji indywidualnych zajęć rewalidacyjnych w Szkole Podstawowej nr. 2 w Jędrzejowie.

18.09.2006

255

253/2006

w sprawie zatwierdzenia aneksów do arkuszy organizacyjnych placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Jędrzejów na rok szkolny 2006/2007.

18.09.2006

256

254/2006

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu stanowiącego własność Gminy Jędrzejów.

18.09.2006

257

255/2006

w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego w dniu 20 września 2006r. na powołanie Akcji zimowej na drogach gminnych na terenie miasta i gminy Jędrzejów w sezonie 2006-2007r.

19.09.2006

258

256/2006

w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy gruntu, stanowiącego własność Gminy Jędrzejów.

20.09.2006

259

257/2006

w sprawie wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych ich części.

20.09.2006

260

258/2006

w sprawie; określenia wymagań, jakie powinni spełnić, przedsiębiorcy ubiegający o uzyskanie zezwoleń na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

20.09.2006

261

259/06

w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2006 rok.

21.09.2006 r.

262

260/06

w sprawie  wyrażenia zgody na skompensowanie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w pierwszej racie należności  z tytułu nabycia przedmiotowej nieruchomości .

21.09.2006 r.

263

261/06

w sprawie zatwierdzenia aneksu  Nr 1/06 do arkusza organizacyjnego  Zespołu Placówek Oświatowych w Łysakowie  na rok szkolny 2006/2007 .

21.09.2006 r.

264

262/06

w sprawie zatwierdzenia aneksu Nr 1 do arkusza organizacyjnego Przedszkola w Skroniowie na rok szkolny 2006/2007 .

21.09.2006 r.

265

263/06

w sprawie przydzielenia godzin z przeznaczeniem na opiekę nad uczniami dowożonymi w Szkole Podstawowej w Jasionnie .

21.09.2006 r.

266

264/06

w sprawie zatwierdzenia aneksu Nr 1/2006/2007 do arkusza organizacyjnego  Szkoły Podstawowej w Mnichowie  na rok

21.09.2006 r.

267

265/06

w sprawie zatwierdzenia aneksu Nr 1/2006/2007 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Piaskach na rok szkolny 2006/2007.

21.09.2006 r.

268

266/06

w sprawie zatwierdzenia aneksu Nr 1 do arkusza organizacyjnego  Przedszkola Nr 1 w Jędrzejowie  na rok szkolny 2006/2007.

21.09.2006 r.

269

267/06

w sprawie w sprawie zatwierdzenia aneksu Nr 1 /2006 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej  w Podchojnach na rok szkolny 2006/2007

21.09.2006 r.

270

268/06

w sprawie przydzielenia godzin nauczania indywidualnego w Zespole Szkół w Jędrzejowie

21.09.2006 r.

271

269/06

w sprawie zatwierdzenia  aneksu Nr 1/2006/2007 do arkusza organizacyjnego  Zespołu Szkół- Gimnazjum Nr 2 w Jędrzejowie na rok szkolny 2006/2007

21.09.2006 r.

272

270/06

w sprawie zatwierdzenia aneksu Nr 2  do arkusza organizacyjnego Zespołu Szkół  - Szkoła Podstawowa nr 4 w Jędrzejowie  na rok szkolny 2006/2007

21.09.2006 r.

273

271/06

w sprawie określenia  regulaminu przyznawania Nagród Burmistrza Miasta Jędrzejowa ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach  oświatowych prowadzonych przez Gminę Jędrzejów .

21.09.2006 r.

274

272/06

w sprawie powołania Komisji w celu wybrania najkorzystniejszej oferty na zakup sprzętu komputerowego dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Jędrzejowie .

22.09.2006

275

273/06

w sprawie : przekazania w administrację Zarządowi Usług Komunalnych w Jędrzejowie  budynku mieszkalnego położonego przy ul. Przypkowskiego Nr 68, stanowiącego własność komunalną .

22.09.2006

276

274/06

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie  gruntu stanowiącego  własność Gminy Jędrzejów .

26.09.2006

277

275/06

w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy gruntu, stanowiącego własność Gminy Jędrzejów .

26.09.2006

278

276/06

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia  przetargu w dniu 28 września 2006 roku na sprzedaż nieruchomości komunalnych , położonych w obr. 04,06,02 m. Jędrzejowa, wsiach : Potok Mały , Łysaków Drugi, Przysów, Sudół , Podlaszcze .

27.09.2006

279

277/06

w sprawie zatwierdzenia aneksu Nr 3 do arkusza organizacyjnego Gimnazjum Nr 1 w Jędrzejowie  na rok szkolny 2006/2007

27.09.2006

280

278/06

w sprawie zatwierdzenia  aneksu Nr 4 do arkusza organizacyjnego  Gimnazjum Nr 1 w Jędrzejowie  na rok szkolny 2006/2007 .

27.09.2006

281

279/06

w sprawie przekazania w administrację Zarządowi Usług Komunalnych w Jędrzejowie budynku mieszkalnego położonego przy ul. Mieszka I  nr 14, stanowiącego własność komunalną .

29.09.2006

282

280/06

w sprawie wyrażenia zgody na udostępnienie gruntu komunalnego .

29.09.2006

283

281/06

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej  w celu naboru kandydata  na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Inwestycji i Utrzymania Infrastruktury  Technicznej w Urzędzie Miejskim w Jędrzejowie .

02.10.2006

284

282/06

w sprawie przydzielenia godzin nauczania indywidualnego w Szkole Podstawowej w Podchojnach .

02.10.2006

285

283/06

w sprawie określenia regulaminu przyznawania dofinansowania do opłat za kształcenie  pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia  nauczycieli dla studiujących nauczycieli szkół  i placówek oświatowych  prowadzonych przez Gminę Jędrzejów  oraz innych form doskonalenia nauczycieli  oraz powołania komisji d/s  rozpatrywania wniosków  o przyznanie dopłat do czesnego .

02.10.2006

286

284/06

w sprawie rozwiązania umowy dzierżawy gruntu stanowiącego własność Gminy Jędrzejów .

04.10.2006

287

285/06

w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2006 rok.

05.10.2006

288

286/06

w sprawie ustalenia ceny na wynajęcie instruktora  nauki pływania przez grupę zorganizowaną .

06.10.2006

289

287/2006

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu komunalnego.

06.10.2006

290

288/2006

w sprawie wyrażenia zgody na przesunięcie terminu płatności czynszu dzierżawnego za 2006 r.

06.10.2006

291

289/2006

w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2006r.

11.10.2006

292

290/2006

w sprawie powołania komisji przetargowej na wymiane słupów oświetlenia ulicznego na latarnie w Jedrzejowie ul. Mieszka I

11.10.2006

293

291/2006

w sprawie 

11.10.2006

294

292/2006

w sprawie wyrażenia zgody na usytuowanie budynku przy granicy działki komunalnej.

12.10.2006

295

293/2006

w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie odsetek naliczonych na skutek nieterminowej wpłaty opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu nieruchomości komunalnych za 2005rok.

12.10.2006

296

294/2006

w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości komunalnej za 2005 rok.

12.10.2006

297

295/2006

w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy gruntu, stanowiącego własność Gminy Jędrzejów.

13.10.2006

298

296/2006

w sprawie zatwierdzenia aneksu Nr. 3 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Skroniowie na rok szkolny 2006/2007

13.10.2006

299

297/2006

w sprawie przydzielenia dodatkowych godzin w związku z opieką nad uczniami w okresie zajęć na pływalni dla Szkoły Podstawowej Nr. 3 w Jędrzejowie.

13.10.2006

300

298/2006

w sprawie przydzielenia godzin nauczania indywidualnego i zatwierdzenia aneksu nr. 2 /2006/2007 Szkoły Podstawowej Nr. 2 w Jędrzejowie.

13.10.2006

301

299/2006

w sprawie rozwiązania z Panem marcinem Poświat i zawarcia z Panią Justyną Poświat umowy dzierżawy,  gruntu stanowiacego własnośc Gminy Jędrzejów.

17.10.2006

302

300/2006

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego w dniu 18.10.2006r. na wykonanie remontu ul. Dr. Kwarty, łącznika pomiędzy ulicami Kopernika i Żeromskiego, remontu ul. Kacpra Niemirskiego, remontu drogi Skroniów- Łączyn Mały.

18.10.2006

303

301/2006

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia w dniu 23 pazdziernika 2006 roku przetargu na sprzedaż tłuczniowej firmy WAFUM.

20.10.2006

304

302/2006

w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2006 rok.

22.10.2006

305

303/2006

w sprawie powołania komisji do przyjęcia lokali do Powiatu Jędrzejowskiego.

22.10.2006

306

304/2006

w sprawie wyrażenia zgody na przesunięcie terminu płatności opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości za lata 2004-2006.

26.10.2006

307

305/2006

w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy gruntu, stanowiącego własność Gminy Jędrzejów.

26.10.2006

308

306/2006

w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie odsetek naliczonych z tytułu nieterminowej wpłaty opłaty rocznej za wieczyste użytkowanie nieruchomości komunalnej za 2006r.

26.10.2006

309

307/2006

w sprawie rozwiązani8a z panem krzysztofem Gizą i zawarcia z panią Bogusławą Materą umowy dzierżawy gruntu, stanowiacego własnosc Gminy Jędrzejów.

30.10.2006

310

308/06

         pod tym numerem nie będzie zarządzenia

21.09.2006 r.

311

309/06

w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2006 rok.

 

312

310/06

w sprawie powołania  Komisji do  przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na inwestycję pod nazwą „Remont i rozbudowa Domu Kultury w Jędrzejowie

06.11.2006 r.

313

311/06

w sprawie zasad ustalenia  rozkładu i wymiaru czasu pracy pracowników samorządowych oraz w sprawie terminów ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy w 2006 r. w Urzędzie Miejskim w Jędrzejowie .

07.11.2006

314

312/06

w sprawie wyrażenia zgody na podnajem części lokalu użytkowego, stanowiącego własność Gminy Jędrzejów .

07.11.2006

315

313/06

w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy gruntu stanowiącego własność Gminy Jędrzejów .

14.11.2006

316

314/06

w sprawie przyjęcia projektu budżetu miasta i gminy na 2007 rok .

15.11.2006

317

315/06

w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu  nieograniczonego  w dniu 16.11.2006 roku . w na wykonanie remontu II etapu chodnika przy drodze krajowej nr 78 – ul. 11 Listopada w Jędrzejowie .

16.11.2006

318

316/06

w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia w dniu 22 listopada  2006 roku przetargu ustnego  nieograniczonego  na wynajem  na okres  3- ech lat lokali użytkowych  stanowiących własność Gminy Jędrzejów , mieszczących się w budynkach  komunalnych położonych przy ul. 11 Listopada  13 oraz przy Pl. T. Kościuszki 13 w Jędrzejowie .

17.11.2006

319

317/06

w sprawie odmowy wyrażenia zgody na ustanowienie przejazdu przez grunt komunalny .

17.11.2006

320

318/06

w sprawie zmiany umowy najmu lokalu użytkowego  stanowiącego własność Gminy Jędrzejów.

21.11.2006

321

319/06

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu  stanowiącego własność Gminy Jędrzejów

21.11.2006

322

320/06

w sprawie przydzielenia godzin nauczania  indywidualnego  i zatwierdzenia aneksu nr 2/2006/2007 Zespołu Szkół – Gimnazjum Nr 2 w Jędrzejowie .

22.11.2006

323

321/06

w sprawie przyznania dofinansowania opłat za kształcenie  pobieranego przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia  nauczycieli dla studiujących nauczycieli  szkół i placówek oświatowych  prowadzonych przez Gminę Jędrzejów oraz innych form doskonalenia nauczycieli .

24.11.2006

324

322/06

w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy  na 2006 rok .

28.11.2006

325

322a

w sprawie przystąpienia do aktualizacji opłat z tytułu wieczystego użytkowania  nieruchomości komunalnych .

28.11.2006

326

323/06

w sprawie przystąpienia  do aktualizacji opłat z tytułu wieczystego  użytkowania nieruchomości  komunalnych .

28.11.2006

327

324/06

w sprawie nie skorzystania z prawa  pierwokupu w stosunku do nieruchomości  położonej na terenie miasta Jędrzejowa .

28.11.2006

328

325/06

w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie odsetek  naliczonych z tytułu nieterminowej  wpłaty opłat rocznych  za lata 2004 – 2005 z tytułu  użytkowania wieczystego  nieruchomości komunalnej .

28.11.2006

329

326/06

w sprawie ustalenia ceny nieruchomości komunalnej .

28.11.2006

330

327/06

w sprawie przydzielenia godzin nauczania  indywidualnego  i zatwierdzenia aneksu  nr 2/ 2006/2007 Zespołu Szkół – Gimnazjum Nr 2 w Jędrzejowie .

28.11.2006

331

328/06

w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy gruntu komunalnego .

04.12.2006

332

329/06

w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji w imieniu Burmistrza .

04.12.2006

333

330/06

w sprawie wyznaczenia Panu Marcinowi Piszczkowi – Zastępcy Burmistrza zakresu spraw , w których będzie działał z upoważnienia Burmistrza .

04.12.2006

334

331/06

w sprawie wyznaczenia Pani Renacie Kawiorskiej  - Sekretarzowi Gminy  zakresu spraw , w których będzie działała z upoważnienia Burmistrza .

04.12.2006

335

332/06

w sprawie ustalenia ceny  zabudowanej nieruchomości komunalnej .

07.12.2006

336

333/06

w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2006 rok .

11.12.2006

337

334/06

w sprawie wyrażenia zgody  na umorzenie odsetek naliczonych z tytułu  nieterminowej wpłaty opłaty rocznej za 2005 r. z tytułu użytkowania wieczystego  nieruchomości komunalnej .

11.12.2006

338

335/06

w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty  zaległych opłat rocznych  z tytułu użytkowania wieczystego  nieruchomości za lata  2004 – 2006 .

11.12.2006

339

336/06

w sprawie przystąpienia do aktualizacji opłat z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości komunalnych .

12.12.2006

340

337/06

w sprawie przydzielenia godzin nauczania indywidualnego  Gimnazjum Nr 1 w Jędrzejowie .

12.12.2006

341

338/06

w sprawie podziału środków finansowych określonych w uchwale  Nr III/25/06 Rady Miejskiej w Jędrzejowie  z dnia 12 grudnia  2006 roku dotyczącej wprowadzenia zmian w uchwale  Nr XLV/377/06 z dnia 16 lutego  2006 roku w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  oraz Przeciwdziałania Narkomani  na rok 2006 .

12.12.2006

342

339/06

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu , stanowiącego własność Gminy Jędrzejów .

18.12.2006

343

340/06

w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy gruntu stanowiącego  własność Gminy Jędrzejów .

18.12.2006

344

341/06

w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Jędrzejów.

19.12.2006

345

342/06

w sprawie wyrażenia zgody na przesunięcie terminu opuszczenia dzierżawionego gruntu komunalnego .

20.12.2006

346

343/06

w sprawie wprowadzenia zmian  do Zarządzenia Nr 176/04 Burmistrza Miasta Jędrzejowa z dnia 16 sierpnia 2004 roku w sprawie podwyższenia miesięcznej stawki bazowej  czynszu regulowanego .

20.12.2006

347

344/06

w sprawie powołania komisji do wyboru najkorzystniejszej  oferty w trybie przetargu nieograniczonego  na wykonanie analizy aktualności studium  uwarunkowań i kierunków  zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy  Jędrzejów oraz planów miejscowych  na terenie miasta i gminy Jędrzejów , zgodnie z wymogami  przepisów ustawy z dnia  27 marca  2003 roku  o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U. Nr 80,poz. 717 z późn. zm.)

22.12.2006

348

345/06

w sprawie powołania  komisji do wyboru najkorzystniejszej oferty w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie czynności związanych  z przygotowaniem projektów decyzji  o lokalizacji inwestycji celu publicznego  wydawanych przez Burmistrza  Miasta Jędrzejowa , zgodnie z wymogami przepisów  ustawy z dnia  27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.)

28.12.2006

349

346/06

w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2006 rok .

29.12.2006

350

347/06

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu stanowiącego własność Gminy Jędrzejów .

29.12.2006

351

348/06

w sprawie nie wyrażenia zgody na umorzenie odsetek  naliczonych z tytułu nieterminowych  wpłat opłat rocznych za wieczyste użytkowanie nieruchomości .

29.12.2006

352

349/06

w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej  do przeprowadzenia inwentaryzacji  w kasie Urzędu Miejskiego .

29.12.2006

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
Jacek Mróz
Informację wprowadził:
Jacek Mróz
Data wytworzenia:
2006-09-07
Data publikacji:
2006-09-07
Data ostatniej zmiany:
2008-09-02

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2020-07-01 12:53:5, zmian dokonał(a): Jacek Mróz

WCAG 2.0 (Level AA)