Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miejski w Jędrzejowie

Ikona statystyk

Uchwały podjęte w 2014 roku

Ikona statystyk

XLVIII/425/14

08.01.2014

Uchwała w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości.

XLVIII/426/14

08.01.2014

Uchwała w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.

XLVIII/427/14

08.01.2014

Uchwała w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia pomocy społecznej w zakresie zadań własnych gminy.

XLVIII/428/14

08.01.2014

Uchwała w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.

XLIX/429/14

31.01.2014

Uchwała w sprawie: określenia kwoty, będącej podstawą ustalenia wysokości dotacji na działalność Centrum Integracji Społecznej w Jędrzejowie w roku 2014.

XLIX/430/14

31.01.2014

Uchwała w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014.

XLIX/431/14

31.01.2014

Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jędrzejów na lata 2014-2028.

XLIX/432/14

31.01.2014

Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy na 2014 rok.

XLIX/433/14

31.01.2014

Uchwała w sprawie zatwierdzenia zarządzenia porządkowego nr 7/14 Burmistrza Miasta.

XLIX/434/14

31.01.2014

Uchwała w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso.

XLIX/435/14

31.01.2014

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Jędrzejów środków stanowiących fundusz sołecki.

XLIX/436/14

31.01.2014

Uchwała w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustanowienia honorowej odznaki „Za Zasługi dla Jędrzejowa”.

XLIX/437/14

31.01.2014

Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale dotyczącej zasad zbywania lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Jędrzejów.

XLIX/438/14

31.01.2014

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu i dzierżawy.

XLIX/439/14

31.01.2014

Uchwała w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Jędrzejowie na 2014 rok.

L/440/14

28.03.2014

Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Miasta i Gminy Jędrzejów.

L/441/14

28.03.2014

Uchwała w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w mieście i gminie Jędrzejów.

L/442/14

28.03.2014

Uchwała w sprawie : zwolnienia Zakładu Usług Komunalnych w Jędrzejowie z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu Gminy Jędrzejów.

L/443/14

28.03.2014

Uchwała w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2014 rok.

L/444/14

28.03.2014

Uchwała w sprawie: określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Jędrzejów w 2014 roku.

L/445/14

28.03.2014

Uchwała w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.

L/446/14

28.03.2014

Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale dotyczącej wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.

L/447/14

28.03.2014

Uchwała w sprawie zmiany uchwały dotyczącej poboru w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

L/448/14

28.03.2014

Uchwała w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości komunalnej.

L/449/14

28.03.2014

Uchwała w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości komunalnej.

L/450/14

28.03.2014

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu.

L/451/14

28.03.2014

Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Jędrzejów, obszaru w rejonie ul. Feliksa Przypkowskiego.

L/452/14

28.03.2014

Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jędrzejowa.

L/453/14

28.03.2014

Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 2 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta „Jędrzejów- Południe”.

LI/454/14

8.04.2014

Uchwała w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Jędrzejów na 2014 rok.

LII/455/14

16.05.2014

Uchwała w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

LII/456/14

16.05.2014

Uchwała w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2014 rok.

LIII/457/14

13.06.2014

Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu miasta i gminy Jędrzejowa za 2013 rok.

LIII/458/14

13.06.2014

Uchwała w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Jędrzejowa absolutorium za 2013 rok.

LIII/459/14

13.06.2014

Uchwała w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2014 rok.

LIII/460/14

13.06.2014

Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jędrzejów na lata 2014-2028.

LIII/461/14

13.06.2014

Uchwała w sprawie nadania Stadionowi Miejskiemu w Jędrzejowie imienia Pawła Świerkowskiego.

LIII/462/14

13.06.2014

Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian do „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Jędrzejów na lata 2012-2016”.

LIII/463/14

13.06.2014

Uchwała w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

LIII/464/14

13.06.2014

Uchwała w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości komunalnej.

LIII/465/14

13.06.2014

Uchwała w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości komunalnej.

LIII/466/14

13.06.2014

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu i dzierżawy.

LIV/467/14

16.07.2014

Uchwała w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2014 rok.

LIV/468/14

16.07.2014

Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jędrzejów na lata 2014-2028.

LIV/469/14

16.07.2014

Uchwała w sprawie: zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Jędrzejów, informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w tym o przebiegu realizacji przyjętych przedsięwzięć za I półrocze roku budżetowego.

LIV/470/14

16.07.2014

Uchwała w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej dokonania oceny złożonej skargi.

LIV/471/14

16.07.2014

Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Jędrzejowskiego.

LIV/472/14

16.07.2014

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu i dzierżawy.

LIV/473/14

16.07.2014

Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Jędrzejowskiemu na organizację XII Dożynek Powiatowych- Motkowice 2014

LV/474/14

12.09.2014

Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Jędrzejowa.

LV/475/14

12.09.2014

Uchwała w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w mieście i gminie Jędrzejów.

LV/476/14

12.09.2014

Uchwała w sprawie zmiany uchwały dotyczącej pomocy dla rodzin wielodzietnych w ramach Programu „Jędrzejów PRO”.

LV/477/14

12.09.2014

Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014.

LV/478/14

12.09.2014

Uchwała w sprawie opłat za świadczenia i czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Jędrzejów.

LV/479/14

12.09.2014

Uchwała w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

LV/480/14

12.09.2014

Uchwała w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2014 rok.

LV/481/14

12.09.2014

Uchwała w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Jędrzejów, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

LV/482/14

12.09.2014

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości.

LV/483/14

12.09.2014

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości komunalnej służebnością przesyłu.

LV/484/14

12.09.2014

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu części gruntu komunalnego na okres dziewięciu lat.

LV/485/14

12.09.2014

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy.

LVI/486/14

12.09.2014

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości na rzecz Gminy Jędrzejów.

LVI/487/14

12.09.2014

Uchwała w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy Jędrzejów na 2015 rok.

LVII/488/14

7.10.2014

Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jędrzejów na lata 2014-2028.

LVIII/489/14

15.10.2014

Uchwała w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2014 rok.

LIX/490/14

30.10.2014

Uchwała w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Jędrzejów.

LIX/491/14

30.10.2014

Uchwała w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej dokonania oceny złożonej skargi.

LIX/492/14

30.10.2014

Uchwała w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2014 rok.  

LIX/493/14

30.10.2014

Uchwała w sprawie wniesienia środków finansowych do Spółki „Wodociągi Jędrzejowskie” Sp. z o.o. z siedzibą w Jędrzejowie.

LIX/494/14

30.10.2014

Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek opłat za składowanie odpadów na „Składowisku Odpadów Komunalnych w Potoku Małym.”

LIX/495/14

30.10.2014

Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014.

LIX/496/14

30.10.2014

Uchwała w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na obszarze miasta i gminy Jędrzejów.

Załącznik do uchwały.

LIX/497/14

30.10.2014

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Jędrzejów.

LIX/498/14

30.10.2014

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości komunalnej służebnością gruntową.

LIX/499/14

30.10.2014

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości komunalnej służebnością przesyłu.

LIX/500/14

30.10.2014

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy.

LIX/501/14

30.10.2014

Uchwała w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z drzewa uznanego za pomnik przyrody.

LIX/502/14

30.10.2014

Uchwała w sprawie ustanowienia pomnika przyrody.

LIX/503/14

30.10.2014

Uchwała w sprawie powierzenia zarządzania składowiskiem odpadów komunalnych położonym w Potoku Małym.

LX/504/14

30.10.2014

Uchwała w sprawie zasad udzielania „Stypendium Burmistrza Miasta Jędrzejowa”.

LXI/505/14

14.11.2014

Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

LXI/506/14

14.11.2014

Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok.

LXI/507/14

14.11.2014

Uchwała w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego w roku 2015.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Iwańska (brm)
Data wytworzenia:
2014-01-10
Data publikacji:
2014-01-10
Data ostatniej zmiany:
2014-11-18

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-05-21 13:38:30, zmian dokonał(a): Barbara Gola

WCAG 2.0 (Level AA)