Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miejski w Jędrzejowie

Ikona statystyk

Uchwały podjęte w 2013 roku

Ikona statystyk

XXIX/278/13

16.I.2013

 w sprawie podziału gminy Jędrzejów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Dz.U. 2013

Pozycja: 1021

Data ogł.
21 lutego 2013 roku

XXX/279/13

31.I.2013

 w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy na 2013 rok.

Dz.U.2013

Pozycja: 1127

Data ogł.
28 lutego 2013 rok

XXX/280/13

31.I.2013

 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta
i Gminy Jędrzejów na lata 2013 – 2023.

Traci moc uchwała

Nr XV/150/11

z dnia 30.12.2011r.

Zm. uchwały uchwałą z dnia 28.03.2013 roku XXXIII/299/13

Zm. XLV/407/13 z dnia 22 listopada 2013r.

XXX/281/13

31.I.2013

 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2013
.

Zm. XLIV/392/13 z dnia 7 listopada 2013r.

XXX/282/13

31.I.2013

 w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego na okres trzech lat.

XXX/283/13

31.I.2013

 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu komunalnego na okres trzech lat.

Traci moc uchwała Nr XXVII/263/12

XXX/284/13

31.I.2013

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale dotyczącej zasad zbywania lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Jędrzejów.

Dz.U. 2013

Pozycja: 1128

Data ogł.

28 lutego 2013 roku.

XXX/285/13

31.I.2013

 w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Jędrzejowie na 2013 rok.

XXX/286/13

31.I.2013

w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej dokonania oceny złożonej skargi.

XXX/287/13

31.I.2013

 w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej dokonania oceny złożonej skargi.

XXXI/288/13

31.I.2013

w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości komunalnej służebnością gruntową

Uchwała straciła moc

(patrz uchwała XXXII/293/13)

XXXI/289/13

31.I.2013

w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości komunalnej służebnością gruntową.

XXXII/290/13

25 .II.2013

w sprawie zwolnienia Zakładu Usług Komunalnych
w Jędrzejowie z obowiązku wpłat nadwyżki środków obrotowych do budżetu Gminy Jędrzejów.

XXXII/291/13

25 .II.2013

w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie
w budżecie Gminy Jędrzejów środków stanowiących fundusz sołecki.

XXXII/292/13

25 .II.2013

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Pływalni Miejskiej w Jędrzejowie.

Dz.U.2013

Pozycja: 1294

Data ogł.

13 marca 2013r

XXXII/293/13

25 .II.2013

w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości komunalnej służebnością gruntową.

Traci moc uchwała

Nr XXXI/288/13

XXXII/294/13

25 .II.2013

w sprawie podjęcia inicjatywy przyjęcia Patrona Miasta Jędrzejowa.

XXXII/295/13

25 .II.2013

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości na rzecz Gminy Jędrzejów.

XXXII/296/13

25 .II.2013

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości na rzecz Gminy Jędrzejów.

XXXII/297/13

25 .II.2013

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości na rzecz Gminy Jędrzejów.

XXXIII/298/13

28.III.2013

w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy
na 2013 rok.

XXXIII/299/13

28.III.2013

w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jędrzejów na
lata 2013 – 2023.

Zm. do uchwały XXX/280/13
z dnia 31.01.2013r

Zm. XLV/407/13 z dnia 22 listopada 2013r.

XXXIII/300/13

28.III.2013

w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Dz.U. 2013

Pozycja:1820

Data ogł.

16 kwietnia 2013 roku

Zmiana do uchwały
Nr VI/44/11
z dnia
31 marca 2011 roku

XXXIII/301/13

28.III.2013

w sprawie zatwierdzenia zarządzenia porządkowego
Nr 38/2013 Burmistrza Miasta Jędrzejowa z dnia 6 marca 2013 roku w sprawie określania inkasenta podatku, rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w sołectwie Książe Skroniów.

Dz.U. 2013

Pozycja: 1821

Data ogł.

16 kwietnia 2013 roku

XXXIII/302/13

28.III.2013

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości na rzecz Gminy Jędrzejów.

XXXIII/303/13

28.III.2013

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części gruntu komunalnego na okres trzech lat.

XXXIII/304/13

28.III.2013

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego na okres trzech lat.

XXXIII/305/13

28.III.2013

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego na okres trzech lat.

XXXIII/306/13

28.III.2013

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego na okres trzech lat.

XXXIII/307/13

28.III.2013

w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości komunalnej.

XXXIII/308/13

28.III.2013

w sprawie określania programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie miasta i gminy Jędrzejów.

Dz.U.2013

Pozycja:1822

Data ogł.

16 kwietnia 2013 roku

XXXIII/309/13

28.III.2013

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale dotyczącej przyznania dopłat w spółkach prawa handlowego do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

XXXIII/310/13

28.III.2013

w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta i gminy Jędrzejów.

Dz.U.2013

Pozycja:1823

Data ogł.

16 kwietnia 2013 roku

XXXIII/311/13

28.III.2013

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Jędrzejowa

XXXIII/312/13

28.III.2013

w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Miasta i Gminy Jędrzejów na lata
2013 – 2014.

XXXIV/313/13

28.III.2013

w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej
w Jędrzejowie nr XXIII/231/12 z dnia 27 września
2012 roku.

Zm. uchwały XXIII/231/12

Z dnia 27.09.2012

XXXIV/314/13

28.III.2013

w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej
w Jędrzejowie nr XXIII/232/12 z dnia 27 września
2012 roku.

Zm. uchwały XXIII/232/12

Z dnia 27.09.2012

XXXV/315/13

30.IV.2013

w sprawie zmian w sprawie zmian w budżecie miasta
i gminy na 2013 rok.

XXXV/316/13

30.IV.2013

w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jędrzejów na lata 2013 – 2023.

Zm. XLV/407/13 z dnia 22 listopada 2013r.

XXXVI/317/13

16.V.2013

w sprawie przepisów porządkowych dotyczących przewozu osób i bagażu taksówkami osobowymi oraz wprowadzenia dodatkowego oznaczenia taksówek na terenie miasta i gminy Jędrzejów.

Dz.U. 2013

Pozycja 2257

Data ogł.

23 maja 2013

XXXVI/318/13

16.V.2013

w sprawie zmiany uchwały dotyczącej opłat za usługi przewozowe w komunikacji miejskiej na terenie miasta Jędrzejów.

Dz.U.2013

Pozycja 2258

Data ogł.

23 maja 2013

Zm. do uchwały:

 XXIV/175/08
z dnia 24.04.2008 roku

Zm. XLIV/391/13 z dnia 7 listopada 2013r.

XXXVI/319/13

16.V.2013

w sprawie ustalenia zasad korzystania, odpłatności za pobyt oraz usługi świadczone przez Dzienny Dom Pomocy Społecznej w Jędrzejowie.

DZ. U. 2013

Pozycja 2259

Data ogł.

23 maja 2013

Tracą moc uchwały:

XLVII/400/06
z dnia 27.04.2006.

Nr XX/136/07

z  dnia 29 XI 2007 roku

XXXVI/320/13

16.V.2013

w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny w Gminie Jędrzejów w latach 2013-2015.

XXXVI/321/13

16.V.2013

w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

Dz.U. 2013

Pozycja 2260

Data ogł.

23 maja 2013

XXXVI/322/13

16.V.2013

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Jędrzejów.

XXXVI/323/13

16.V.2013

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części gruntu komunalnego na okres trzech lat.

XXXVI/324/13

16.V.2013

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części gruntu komunalnego na okres trzech lat.

XXXVI/325/13

16.V.2013

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części gruntu komunalnego na okres trzech lat.

XXXVI/326/13

16.V.2013

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części gruntu komunalnego na okres trzech lat.

XXXVI/327/13

16.V.2013

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego na okres trzech lat.

XXXVI/328/13

16.V.2013

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego na okres trzech lat.

XXXVI/329/13

16.V.2013

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego na okres trzech lat.

XXXVI/330/13

16.V.2013

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego na okres trzech lat.

XXXVI/331/13

16.V.2013

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego na okres trzech lat.

XXXVI/332/13

16.V.2013

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego na okres trzech lat.

XXXVI/333/13

16.V.2013

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego na okres trzech lat.

XXXVI/334/13

16.V.2013

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego na okres trzech lat.

XXXVI/335/13

16.V.2013

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego na okres trzech lat.

XXXVI/336/13

16.V.2013

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego na okres trzech lat.

XXXVI/337/13

16.V.2013

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego na okres trzech lat.

XXXVI/338/13

16.V.2013

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego na okres trzech lat.

XXXVI/339/13

16.V.2013

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego na okres trzech lat.

XXXVI/340/13

16.V.2013

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego na okres trzech lat.

XXXVI/341/13

16.V.2013

w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2013 rok.

XXXVII/342/13

04. 06. 2013

w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2013 rok

XXXVIII/343/13

28.06.2013

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale dotyczącej ustalenia regulaminu porządkowego Wysypiska Śmieci
w Potoku Małym

Dz.U.2013

Poz. 2776

Data ogł.
11 lipiec 2013

Zm. do uchwały XXXIX/359/01

XXXVIII/344/13

28.06.2013

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale dotyczącej utworzenia jednostki organizacyjnej Gminy Jędrzejów
 o nazwie „ Składowisko Odpadów Komunalnych”

Dz.U.2013

Poz. 2777

Data ogł.

11 lipiec 2013

Zm. do uchwały IX/78/99

XXXVIII/345/13

28.06.2013

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale dotyczącej nadania statutu jednostce organizacyjnej Gminy Jędrzejów pod nazwą „ Składowisko Odpadów Komunalnych w Potoku Małym”

Dz.U.2013

Poz. 2778

Data ogł.

11 lipiec 2013

Zm. do uchwały XLIII/369/05

XXXVIII/346/13

28.06.2013

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale dotyczącej zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Jędrzejów

Dz.U. 2013

Poz. 2779

Data ogł.

11 lipiec 2013

Zm. do uchwały VI/58/03

XXXVIII/347/13

28.06.2013

w sprawie pomocy dla rodzin wielodzietnych w ramach Programu „Jędrzejów Pro”

XXXVIII/348/13

28.06.2013

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu miasta i gminy Jędrzejów za 2012 rok.

Dz.U. 2013

Poz.4036

Data ogł.

6 grudnia 2013

XXXVIII/349/13

28.06.2013

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Jędrzejowa absolutorium za 2012 rok.

Dz.U. 2013

Poz.4037

Data ogł.

6 grudnia 2013

XXXVIII/350/13

28.06.2013

w sprawie zmiany uchwały dotyczącej przyjęcia regulaminu korzystania z miejsca rekreacyjnego „zalew” oraz wydania przepisów porządkowych

Dz.U.2013

Poz. 2780

Data ogł.

11 lipiec 2013

Zm. do uchwały XVI/153/12

XXXVIII/351/13

28.06.2013

w sprawie poborów drodze inkasa, określania inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dz.U.2013

Poz. 2781

Data ogł.

11 lipiec 2013

Zm. XLIV/389/13 z dnia 7 listopada 2013r.

XXXVIII/352/13

28.06.2013

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem gruntu komunalnego na okres trzech lat

XXXVIII/353/13

28.06.2013

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości komunalnej

XXXVIII/354/13

28.06.2013

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości komunalnej

XXXVIII/355/13

28.06.2013

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości komunalnej

XXXVIII/356/13

28.06.2013

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości komunalnej

XXXVIII/357/13

28.06.2013

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu publicznego lokalu mieszkalnego stanowiącego własność komunalną

XXXVIII/358/13

28.06.2013

w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zmiany nieruchomości

XXXIII/359/13

28.06.2013

w sprawie uchwalenia „Programu ochrony środowiska dla Miasta i Gminy Jędrzejów na lata 2013-2016 z perspektywą na lata 2017-2020”

Załącznik do uchwały XXXVIII/359/14

XXXVIII/360/13

28.06.2013

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Jędrzejów, obszaru w rejonie ul. Feliksa Przypkowskiego.

XXXVIII/361/13

28.06.2013

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Jędrzejów – Południe

XXXIX/362/13

29.08.2013

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Jędrzejowskiemu na organizację Dożynek Powiatowych Wodzisław 2013

XXXIX/363/13

29.08.2013

w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2013 rok

XXXIX/364/13

29.08.2013

w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jędrzejów na lata 2013 – 2014

Zm. XLI/381/13 z dnia 3 października 2013 roku

Zm. XLV/407/13 z dnia 22 listopada 2013r.

XXXIX/365/13

29.08.2013

w sprawie zaciągnięcia kredytu konsolidacyjnego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i wykup wyemitowanych obligacji

Dz.U. 2013

Poz. 3127

Data ogł.

04 wrzesień 2013 rok

Uchwała straciła moc patrz uchwała XLV/406/13 z dnia 22 listopada 2013r.

XXXIX/366/13

29.08.2013

w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Jędrzejów

Dz.U.2013

Poz. 3128

Data ogł.

04 wrzesień 2013

Zm. do uchwały Nr XLIX/368/09 z dnia 29.X.2009 r.

XXXIX/367/13

29.08.2013

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Statutu Składowiska Odpadów Komunalnych w Potoku Małym

Dz.U.2013

Poz. 3129.

Data ogł. 04 września 2013

XXXIX/368/13

29.08.2013

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie ustalenia regulaminu porządkowego Składowiska Odpadów Komunalnych w Potoku Małym

Dz.U.

Poz. 3130

Data ogł.

04 września

2013 rok

XXXIX/369/13

29.08.2013

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej gminy Jędrzejów o nazwie „Składowisko Odpadów Komunalnych”

Dz.U. 2013

Poz. 3131

Data ogł.

04 września

2013 rok

XXXIX/370/13

29.08.2013

w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego dotyczącej wyznaczenia granicy Włoszczowsko – Jędrzejowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu

XXXIX/371/13

29.08.2013

w sprawie wprowadzenia zmian do „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Jędrzejów na lata 2012 – 2016”

Dz.U. 2013

Poz. 3132

Data ogł.

04 września 2013

Zm. do uchwały Nr XIII/130/11

 z dnia 01.XII.2011roku

Zm. XLIV/396/13 z dnia 7 listopada 2013r.

XXXIX/372/13

29.08.2013

W sprawie wniesienia środków finansowych do Spółki „Wodociągi Jędrzejowskie” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

XXXIX/373/13

29.08.2013

w sprawie niewyrażenia zgody na podział sołectwa Książe – Skroniów na dwa odrębne sołectwa

XXXIX/374/13

29.08.2013

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu

XL/375/13

26.09.2013

W sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy Jędrzejów na 2014 rok

XLI/376/13

3.10.2013

w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały dotyczącej utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą „Administracja i Obsługa” i nadania statutu jednostce

Dz.U.2013 Poz.3495
Data ogł.
14 października 2013

.

XLI/377/13

3.10.2013

w sprawie uchwalenia Regulaminu Porządkowego Targowicy Miejskiej w Jędrzejowie przy ul. Bartosza Głowackiego

Dz.U.2013 Poz.3496
Data ogł.
14 października 2013

Tracą moc uchwały:
Nr XVIII/187/04
z dnia 26 lutego 2004r.

Nr XXIX/219/08
z dnia 11 września 2008r.

XLI/378/13

3.10.2013

w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej, sposobu jej poboru, określenia inkasentów i wynagrodzenia za pobór tej opłaty

Dz.U.2013 Poz.3497
Data ogł.
14 października 2013

Tracą moc uchwały:
Nr XLV/414/02
z dnia 25 kwietnia 2002r.

Nr XXXII/289/05 z dnia 23 marca 2005r.

Nr XXIX/220/08
z dnia
11 września 2008r.

Zm. XLIV/388/13 z dnia 7 listopada 2013r.

XLI/379/13

3.10.2013

w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, określania inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso

Dz.U.2013 Poz.3498
Data ogł.
14 października 2013

Zm. do uchwały
Nr VI/44/11 z dnia 31 marca 2011r.

Tracą moc uchwały:
-XLV/414/02 z 25 kwietnia 2002r.
-XXXII/289/05 z 23 marca 2005r.
- XLV/414/02 z 25 kwietnia 2002r.
- XXIX/220/08 z 11 września 2008r.

XLI/380/13

3.10.2013

w sprawie zatwierdzenia zarządzenia porządkowego                nr 238/13 Burmistrza Miasta

Dz.U.2013 Poz.3499
Data ogł.
14 października 2013

XLI/381/13

3.10.2013

w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jędrzejów na lata 2013-2023

Zm. do uchwały
Nr XXXIX/364/13
z dnia 29 sierpnia 2013r.

XLI/382/13

3.10.2013

w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie            w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla „Wodociągi Jędrzejowskie” sp. z o.o. z siedzibą w Jędrzejowie na terenie Miasta i Gminy Jędrzejów.

XLI/383/13

3.10.2013

w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie aportu do spółki „Wodociągi Jędrzejowskie” sp. z o.o. z siedzibą w Jędrzejowie

XLI/384/13

3.10.2013

w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Jędrzejów, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów

Dz.U.2013 Poz.3500
Data ogł.
14 października 2013

Zm. do uchwały
Nr XXVII/273/12
z dnia 20 grudnia 2012r.

XLI/385/13

3.10.2013

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu i dzierżawy

XLII/386/13

3.10.2013

W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości komunalnej na okres dłuższy niż trzy lata

XLIII/387/13

22.10.2013

W sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy jednostkami samorządowymi Powiatu Jędrzejowskiego w sprawie wspólnego przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych za zakup                          i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej                w ramach Powiatowej Grupy Zakupowej Energii Elektrycznej

XLIV/388/13

7.11.2013

Uchwała w sprawie : wprowadzenia zmian w uchwale dotyczącej ustalenia wysokości stawek opłaty targowej, sposobu jej poboru, określenia inkasentów i wynagrodzenia za pobór tej opłaty.

Dz.U.2013

Poz.3770

Data ogł.

15 listopada 2013

XLIV/389/13

7.11.2013

Uchwała w sprawie zmiany uchwały dotyczącej poboru  w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Dz.U.2013

Poz.3771

Data ogł.          15 listopada 2013

XLIV/390/13

7.11.2013

Uchwała w sprawie przyjęcia „Regulaminu przewozu osób i bagażu środkami publicznego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Jędrzejów”.

Dz.U.2013

Poz.3772

Data ogł.

15 listopada 2013

XLIV/391/13

7.11.2013

Uchwała Nr XLIV/391/13 w sprawie zmiany uchwały dotyczącej opłat za usługi przewozowe w komunikacji miejskiej na terenie miasta Jędrzejowa.

Dz.U.2013

Poz.3773

Data ogł.

15 listopada 2013

XLIV/392/13

7.11.2013

Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2013.

XLIV/393/13

7.11.2013

Uchwała w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Gminy Jędrzejów.

Dz.U. 2013

Poz.3855

Data ogł.25 listopada 2013

XLIV/394/13

7.11.2013

Uchwała w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Uchwały           w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Jędrzejów.

Dz.U.2013

Poz.3774

Data ogł.

15 listopada 2013

XLIV/395/13

7.11.2013

Uchwała w sprawie uchylenia uchwały Nr XII/99/11 z dnia 27 października 2011 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu publicznego lokalu mieszkalnego stanowiącego własność komunalną.

Uchyla uchwałę XII/99/11 z dnia 27 października 2011r.

XLIV/39613

7.11.2013

Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian do „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Jędrzejów na lata 2012-2016”.

Dz.U.2013

Poz.3775

Data ogł.

15 listopada 2013

XLIV/397/13

7.11.2013

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu i dzierżawy.

XLIV/398/13

7.11.2013

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości komunalnej służebnością gruntową.

XLIV/399/13

7.11.2013

Uchwała w sprawie zmiany „Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2012-2015 będących w posiadaniu „Wodociągów Jędrzejowskich” Sp. z o.o. z siedzibą           w Jędrzejowie.

XLIV/400/13

7.11.2013

Uchwała w sprawie uchylenia uchwały Nr III/21/06 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 12 grudnia 2006 w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.

Dz.U.2013

Poz.3776

Data ogł.

15 listopada 2013

Uchyla uchwałę Nr III/21/06 z dnia 12 grudnia 2006r.

XLIV/401/13

7.11.2013

Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Dz.U.2013

Poz.3777

Data ogł.

15 listopada 2013

Traci moc uchwała XXVI/253/12 z dnia 29 listopada 2012r.

XLIV/402/13

7.11.2013

Uchwała w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.

Dz.U.2013

Poz.3778

Data ogł.

15 listopada 2013

Traci moc uchwała XXVI/254/12 z dnia 29 listopada 2012r.

XLIV/403/13

7.11.2013

Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok.

Dz.U.2013

Poz.3779

Data ogł.

15 listopada 2013

XLIV/404/13

7.11.2013

Uchwała w sprawie zmiany uchwały z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.

Dz.U.2013

Poz.3780

Data ogł.

15 listopada 2013

XLIV/405/13

7.11.2013

Uchwała w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2013 rok.

XLV/406/13

22.11.2013

Uchwała w sprawie : emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

Traci moc uchwała XXXIX/365/163 z dnia 29 sierpnia 2013r.

XLV/407/13

22.11.2013

Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jędrzejów na lata 2013-2023.

XLV/408/13

22.11.2013

Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek opłat za składowanie odpadów na „Składowisku Odpadów Komunalnych w Potoku Małym.

Dz.U. 2013

Poz. 3862

Data ogł. 26 listopada 2013

Traci moc uchwała XXVI/251/12 z dnia 29 listopada 2012r.

XLVI/409/13

13.12.2013

Uchwała w sprawie udzielenia dotacji dla Archiopactwa Cystersów w Jędrzejowie z przeznaczeniem na realizację w roku 2013 prac konserwatorskich i restauratorskich.

XLVI/410/13

13.12.2013

Uchwała w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2013 rok.

XLVI/411/13

13.12.2013

Uchwała w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Jędrzejów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2014-2017.”

XLVII/412/13

30.12.2013

Uchwała w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2013 rok.

XLVII/413/13

30.12.2013

Uchwała w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2013, oraz określenia ostatecznego terminu dokonania tych wydatków.

XLVII/414/13

30.12.2013

Uchwała w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Zakładu Usług Komunalnych w Jędrzejowie.

Traci moc uchwała V/27/11 z dnia 17 lutego 2011r.

XLVII/415/13

30.12.2013

Uchwała w sprawie upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej Miasta i Gminy w Jędrzejowie do prowadzenia postępowań w sprawach dodatków energetycznych.

XLVII/416/13

30.12.2013

Uchwała w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej dokonania oceny złożonej skargi.

XLVII/417/13

30.12.2013

Uchwała w sprawie przyznania dopłat w spółkach prawa handlowego do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

XLVII/418/13

30.12.2013

Uchwała w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu publicznego lokalu mieszkalnego stanowiącego własność komunalną.

XLVII/419/13

30.12.2013

Uchwała w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu publicznego lokalu mieszkalnego stanowiącego własność komunalną.

XLVII/420/13

30.12.2013

Uchwała w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości komunalnej.

XLVII/421/13

30.12.2013

Uchwała w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości komunalnej.

XLVII/422/13

30.12.2013

Uchwała w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości komunalnej.

XLVII/423/13

30.12.2013

Uchwała w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości komunalnej.

XLVII/424/13

30.12.2013

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy części gruntu komunalnego na okres siedmiu lat.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Kamień (brm)
Data wytworzenia:
2013-02-07
Data publikacji:
2013-02-07
Data ostatniej zmiany:
2014-01-10

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-05-21 13:38:30, zmian dokonał(a): Barbara Gola

WCAG 2.0 (Level AA)