Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miejski w Jędrzejowie

Ikona statystyk

uchwały podjęte w roku 2012

Ikona statystyk

XVI/152/12

01.III.2012

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Jędrzejów porozumienia z Województwem Świętokrzyskim oraz jednostkami lokalnego samorządu terytorialnego dotyczącego realizacji zadań publicznych

XVI/153/12

01.III.2012

Uchwała w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania
z miejsca rekreacyjnego „zalew” oraz wydania przepisów porządkowych.

Dz. U.

Rocznik 2012

Pozycja 1334

Data ogł.

09.05.2012

XVI/154/12

01.III.2012

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego na czas nieokreślony.

XVI/155/12

01.III.2012

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części gruntu komunalnego na okres trzech lat

XVI/156/12

01.III.2012

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości komunalnej służebnością gruntową.

XVI/157/12

01.III.2012

Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale dotyczącej zasad zbywania lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Jędrzejów.

Dz.U.

Rocznik 2012

Pozycja 1145

Data ogł. 16.04.2012

XVI/158/12

01.III.2012

Uchwała w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy
 na 2012 rok.

XVI/159/12

01.III.2012

Uchwała w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Jędrzejowie na 2012 rok.

XVII/160/12

29.III.2012

w sprawie zaopiniowanie wniosku Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu o pozbawienia ochronności lasów położonych na terenie Gminy Jędrzejów.

XVII/161/12

29.III.2012

w sprawie zaopiniowania wniosku Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu o uznanie lasów
za ochronne położonych na terenie Gminy Jędrzejów
.

XVII/162/12

29.III.2012

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego na czas nieokreślony.

XVII/163/12

29.III.2012

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego na czas nieokreślony.

XVII/164/12

29.III.2012

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego na czas nieokreślony.

XVII/165/12

29.III.2012

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu komunalnego na czas nieokreślony.

XVII/166/12

29.III.2012

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem gruntu komunalnego na czas nieokreślony.

XVII/167/12

29.III.2012

w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości.

Uchwała straciła moc

(patrz
uchwała Nr XXII/218/12)

XVII/168/12

29.III.2012

w sprawie zwolnienia Zakładu Usług Komunalnych
w Jędrzejowie z obowiązku wpłat nadwyżki środków obrotowych do budżetu Gminy Jędrzejów

XVII/169/12

29.III.2012

w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie miasta i gminy Jędrzejów.

Dz.U.

Rocznik 2012

Pozycja 1387

Data ogł.

14 maja 2012

Traci moc Uchwała
Nr X/82/99
z dnia 29 czerwca 1999 roku, zmieniona Uchwałą
Nr VI/52/11
z dnia 31 marca 2011 roku.

XVII/170/12

29.III.2012

w sprawie przyjęcia stanowiska o niedoszacowaniu subwencji oświatowej dla Jednostek Samorządu Terytorialnego.

XVIII/171/12

29.III.2012

w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2012 rok.

XVIII/172/12

29.III.2012

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Jędrzejów na lata 2012 – 2018.

XVIII/173/12

29.III.2012

w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Jędrzejów środków stanowiących fundusz sołecki.

XVIIIA/174/12

10.V.2012

 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Jędrzejów.

XVIIIA/175/12

10.V.2012

w sprawie wyrażenia zgody na włączenie nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości.

XVIIIA/176/12

10.V.2012

w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie aportu
do Wodociągów Jędrzejowskich sp. z o. o. w Jędrzejowie

XIX/177/12

17.V.2012

w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Jędrzejowie

XX/178/12

17.V.2012

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu lokalizacji instalacji do produkcji energii wykorzystującej siłę wiatru na terenie części sołectw Potok Wielki i Skroniów

XX/179/12

17.V.2012

w sprawie wprowadzenia zmian w statucie Ośrodka Pomocy Społecznej Miasta i Gminy w Jędrzejowie

Dz. U
Rocznik 2012

Pozycja 1954

Data ogł.

03 lipca 2012r.

XX/180/12

17.V.2012

w sprawie wprowadzenia zmian w statucie Pływalni Miejskiej w Jędrzejowie

Dz. U.

Rocznik 2012

Pozycja 1955

Data ogł.

03 lipca 2012

XX/181/12

17.V.2012

w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta Jędrzejowa
do ustalenia odpłatności za korzystanie z miejsca rekreacyjnego „zalew”.

XX/182/12

17.V.2012

w sprawie wystąpienia Gminy Jędrzejów ze Związku Międzygminnego Gazownictwa „Nida” z siedzibą
w Jędrzejowie.

XX/183/12

17.V.2012

w sprawie powołania Rady Społecznej Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Jędrzejowie.

XX/184/12

17.V.2012

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale dotyczącej likwidacji Zarządu Budynków Mieszkalnych
w Jędrzejowie i utworzenia Zakładu Usług Komunalnych w Jędrzejowie

Dz. U
Rocznik 2012

Pozycja 1956

Data ogł.

03 lipca 2012r.

XX/185/12

17.V.2012

w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2012 rok

XX/186/12

17.V.2012

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części gruntu komunalnego na czas określony.

XX/187/12

17.V.2012

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części gruntu komunalnego na czas określony.

XX/188/12

17.V.2012

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego na czas określony.

XX/189/12

17.V.2012

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości komunalnej.

Uchwała XX/189/12
 traci  moc

( patrz uchwala XXIV/241/12
z dnia 25.X.2012
)

XX/190/12

17.V.2012

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości komunalnej.

XX/191/12

17.V.2012

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości komunalnej na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

XX/192/12

17.V.2012

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości komunalnej na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

XX/193/12

17.V.2012

w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości.

XX/194/12

17.V.2012

w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości.

XXI/195/12

28.VI.2012

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu miasta i gminy Jędrzejowa za 2011 rok.

XXI/196/12

28.VI.2012

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Jędrzejowa absolutorium za 2011 rok.

XXI/197/12

28.VI.2012

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu komunalnego na czas określony.

XXI/198/12

28.VI.2012

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu komunalnego na czas określony.

XXI/199/12

28.VI.2012

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu komunalnego na czas określony.

XXI/200/12

28.VI.2012

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego na okres trzech lat.

XXI/201/12

28.VI.2012

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego na czas określony.

XXI/202/12

28.VI.2012

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego na czas określony.

XXI/203/12

28.VI.2012

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego na czas określony.

XXI/204/12

28.VI.2012

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego na czas określony.

XXI/205/12

28.VI.2012

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu komunalnego na czas określony.

XXI/206/12

28.VI.2012

w sprawie wyrażenia zgody sprzedaż nieruchomości komunalnej na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

XXI/207/12

28.VI.2012

w sprawie wyrażenia zgody sprzedaż nieruchomości komunalnej na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

XXI/208/12

28.VI.2012

w sprawie wyrażenia zgody sprzedaż nieruchomości komunalnej na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

XXI/209/12

28.VI.2012

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części gruntu komunalnego na czas określony.

XXI/210/12

28.VI.2012

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części gruntu komunalnego na czas określony.

XXI/211/12

28.VI.2012

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części nieruchomości komunalnej na czas określony.

XXI/212/12

28.VI.2012

w sprawie nadania statutu dla Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Jędrzejowie.

Dz.U.

Rocznik 2012

Pozycja 2259

Data ogł.

08 sierpnia 2012 roku

Traci moc Uchwała
Nr II/10/98
z dnia
12 listopada 1998 roku.

XXI/213/12

28.VI.2012

w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Jędrzejowie.

Traci moc Uchwała
Nr X/89/99
z dnia
29 czerwca 1999 roku.

XXI/214/12

28.VI.2012

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Jędrzejowa.

Traci moc Uchwała
Nr II/2/10

z dnia
13 grudnia 2010 roku

XXII/215/12

10.VIII.2012

w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z drzewa uznanego za pomnik przyrody.

Dz.U. 2012

Pozycja 2480

Data ogł.

12 września

2012 roku.

XXII/216/12

10.VIII.2012

w sprawie ustanowienia pomnika przyrody.

Dz.U. 2012

Pozycja 2481

Data ogł.
12 września 2012 roku

XXII/217/12

10.VIII.2012

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części gruntu komunalnego na czas określony.

XXII/218/12

10.VIII.2012

w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości.

Traci moc uchwała
Nr XVII/167/12 z dnia 29 marca 2012 roku.

XXII/219/12

10.VIII.2012

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości komunalnej na okres dłuższy niż trzy lata.

XXII/220/12

10.VIII.2012

w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2012 rok.

XXII/221/12

10.VIII.2012

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Jędrzejów na lata 2012 – 2018.

XXII/222/12

10.VIII.2012

w sprawie uchwalenia „Wieloletniego Planu Rozwoju
i Modernizacji urządzeń wodociągowych
i kanalizacyjnych na lata 2012 – 2015 będących
w posiadaniu „Wodociągów Jędrzejowskich” sp. z o. o.
z siedzibą w Jędrzejowie.
 

XXIII/223/12

27. IX.2012

w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2012 rok.

XXIII/224/12

27. IX.2012

w sprawie dokonania zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Jędrzejów na lata
2012 – 2018.

XXIII/225/12

27. IX.2012

w sprawie zabezpieczenia środków finansowych
w budżecie Gminy Jędrzejów na 2013 rok.

XXIII/226/12

27. IX.2012

w sprawie emisji obligacji komunalnych.

XXIII/227/12

27. IX.2012

w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Jędrzejów.

Dz.U 2012

Pozycja: 3422

Data ogł.

04 grudnia 2012 r.

Zmiana
w załączniku
do
Zarządzenia Burmistrza
Nr 225/09
z dnia
28 sierpnia 2009 roku.

XXIII/228/12

27. IX.2012

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu komunalnego na okres trzech lat.

XXIII/229/12

27. IX.2012

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu komunalnego na czas określony.

XXIII/230/12

27. IX.2012

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części gruntu komunalnego na okres trzech lat.

XXIII/231/12

27. IX.2012

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości na rzecz Gminy Jędrzejów.

XXIII/232/12

27. IX.2012

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości na rzecz Gminy Jędrzejów.

XXIII/233/12

27. IX.2012

w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

XXIV/234/12

25. X.2012

w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2012 rok.

XXIV/235/12

25. X.2012

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Jędrzejów na lata 2012 – 2018.

XXIV/236/12

25. X.2012

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego na okres trzech lat.

XXIV/237/12

25. X.2012

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego na okres trzech lat.

XXIV/238/12

25. X.2012

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego na okres trzech lat.

XXIV/239/12

25. X.2012

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego na okres trzech lat.

XXIV/240/12

25. X.2012

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego na okres trzech lat.

XXIV/241/12

25. X.2012

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu publicznego nieruchomości komunalnej
i obciążenia służebnością drogową.

Traci moc uchwała

XX/189/12
z dnia 17.V.2012 roku

XXIV/242/12

25. X.2012

w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody drzewa uznanego za pomnik przyrody.

Dz. U. 2012

Pozycja: 3367

Data ogł.

03 grudnia 2012 roku

XXIV/243/12

25. X.2012

w sprawie podziału gminy Jędrzejów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.

Dz. U. 2012

Pozycja: 3368

Data ogł.

03 grudnia 2012

XXV/244/12

25. X.2012

w sprawie przystąpienia Gminy Jędrzejów
do porozumienia dotyczącego budowy w roku 2013
na terenie miasta Jędrzejów miasteczka ruchu drogowego
.

XXVI/245/12

29.XI.2012

w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Dz. U. 2012

Pozycja 3775

Data ogł.
14 grudnia 2012 roku

XXVI/246/12

29.XI.2012

w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

XXVI/247/12

29.XI.2012

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości komunalnej.

XXVI/248/12

29.XI.2012

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale dotyczącej nadania statutu jednostce organizacyjnej Gminy Jędrzejów pod nazwą „Składowisko Odpadów Komunalnych w Potoku Małym”.

Dz.U. 2013

Pozycja 213

Data ogł.

14 stycznia 2013 roku.

Zmiana do Uchwały Nr XLIII/369/05 z  29.12. 05 r.

XXVI/249/12

29.XI.2012

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale dotyczącej ustalenia regulaminu porządkowego Wysypiska Śmieci
w Potoku Małym

Dz.U. 2013

Pozycja 214

Data ogł.

14 stycznia 2013 roku

Zmiana do Uchwały Nr XXXIX/359/01 z dnia 23.11.2001 r.

XXVI/250/12

29.XI.2012

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale dotyczącej utworzenia jednostki organizacyjnej Gminy Jędrzejów
o nazwie „Wysypisko Śmieci”.

Dz.U. 2013

Pozycja 215

Data ogł.

14 stycznia 2013 roku

Zm. do Uchwały Nr IX/78/99 z dnia 25.05.1999 r.

XXVI/251/12

29.XI.2012

w sprawie określenia wysokości stawek opłat
za składowanie odpadów na „Składowisku Odpadów Komunalnych w Potoku Małym”.

Traci moc Uchwała Nr XIII/129/11

z dnia 01. 12. 2011 roku.

XXVI/252/12

29.XI.2012

w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2012 rok.

XXVI/253/12

29.XI.2012

w sprawie określenia wysokości stawek podatku
od środków transportowych.

Dz.U.2012

Pozycja:3504

Data ogł.

07 grudnia 2012

XXVI/254/12

29.XI.2012

w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.

Dz.U. 2012

Pozycja: 3505

Data ogł.

07 grudnia 2012 r.

Traci moc Uchwała

Nr XIII/124/11

 z dnia 01. 12. 2011 r.

XXVI/255/12

29.XI.2012

w sprawie określenia wysokości stawek podatku
od nieruchomości na 2013 rok.

Dz. U. 2012

Pozycja: 3506

Data ogł.

07 grudnia 2012

XXVI/256/12

29.XI.2012

w sprawie określenia wzorów formularzy informacji
i deklaracji podatkowych
.

Dz. U. 2012

Pozycja:3698

Data ogł.

13 grudnia 2012

Traci moc Uchwała

Nr XIII/126/11

 z dnia 01. 12. 2011 r.

XXVI/257/12

29.XI.2012

w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2012 – 2015. Gmina Jędrzejów.

XXVI/258/12

29.XI.2012

w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Jędrzejów

Dz. U. 2013

Pozycja 216

Data ogł.

14 stycznia 2013 roku

Zm. do Zarządzenia Nr 225/09 z dnia 28.08.2009r. 

XXVI/259/12

29.XI.2012

w sprawie wniesienia środków finansowych do Spółki „Wodociągi Jędrzejowskie” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

XXVII/260/12

20.XII.2012

w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości
i porządku na terenie Gminy Jędrzejów.

Traci moc uchwała
Nr XLVI/394/06
z dnia 30.03.2006 roku.

XXVII/261/12

20.XII.2012

w sprawie wyboru metody ustalania opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.

XXVII/262/12

20.XII.2012

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.

XXVII/263/12

20.XII.2012

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu komunalnego na okres trzech lat.

XXVII/264/12

20.XII.2012

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego na okres trzech lat.

XXVII/265/12

20.XII.2012

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego na okres trzech lat.

XXVII/266/12

20.XII.2012

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości komunalnej.

XXVII/267/12

20.XII.2012

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu publicznego nieograniczonego lokalu mieszkalnego stanowiącego własność komunalną.

XXVII/268/12

20.XII.2012

w sprawie przyznania dopłat w spółkach prawa handlowego do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia
w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

XXVII/269/12

20.XII.2012

w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2012 rok.

XXVII/270/12

20.XII.2012

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego statutu Ośrodka Pomocy Społecznej Miasta i Gminy w Jędrzejowie.

XXVII/271/12

20.XII.2012

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu statutu Zakładu Usług Komunalnych w Jędrzejowie.

XXVII/272/12

20.XII.2012

w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Jędrzejów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013.

XXVII/273/12

20.XII.2012

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych
i dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Jędrzejów, udostępnianych dla operatorów
i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania
z tych obiektów

XXVIII/274/12

28.XII.2012

w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy
na 2012 rok.

XXVIII/275/12

28.XII.2012

w sprawie dokonania zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Jędrzejów na lata 2012 – 2018.

XXVIII/276/12

28.XII.2012

w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających
z upływem roku budżetowego 2012 oraz określenia ostatecznego terminu dokonania tych wydatków.

XXVIII/277/12

28.XII.2012

w sprawie przystąpienia Gminy Jędrzejów do spółki
z ograniczoną odpowiedzialności
. 

XXIX/278/12

16.I.2013

 w sprawie podziału gminy Jędrzejów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Jacek Mróz (admin)
Data wytworzenia:
2012-02-01
Data publikacji:
2012-02-01
Data ostatniej zmiany:
2013-04-08

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-05-21 13:38:30, zmian dokonał(a): Barbara Gola

WCAG 2.0 (Level AA)