Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miejski w Jędrzejowie

Ikona statystyk

UCHWAŁY PODJĘTE W ROKU 2011

Ikona statystyk

Numer uchwały

Data podjęcia

Tytuł uchwały

I/1/10

1 XII. 2010

W sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Jędrzejowie.

II/2/10

13 XII. 2010

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Jędrzejowa.

II/3/10

13 XII. 2010

w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Jędrzejowie

II/4/10

13 XII. 2010

w sprawie ustalenia maksymalnej liczby radnych wchodzących w skład komisji Rady Miejskiej w Jędrzejowie

II/5/10

13 XII. 2010

w sprawie ustalenia przedmiotu działania oraz składu osobowego Komisji Budżetu i Mienia Komunalnego Rady Miejskiej w Jędrzejowie

II/6/10

13 XII. 2010

w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Budżetu i Mienia Komunalnego Rady Miejskiej w Jędrzejowie

II/7/10

13 XII. 2010

w sprawie ustalenia przedmiotu działania oraz składu osobowego Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Miejskiej w Jędrzejowie

II/8/10

13 XII. 2010

w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Miejskiej w Jędrzejowie

II/9/10

13 XII. 2010

w sprawie ustalenia przedmiotu działania oraz składu osobowego Komisji Rolnictwa i Integracji z Unią Europejską Rady Miejskiej w Jędrzejowie

II/10/10

13 XII. 2010

w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Integracji z Unią Europejską Rady Miejskiej w Jędrzejowie

II/11/10

13 XII. 2010

w sprawie ustalenia przedmiotu działania oraz składu osobowego Komisji Gospodarki Komunalnej i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Jędrzejowie

II/12/10

13 XII. 2010

w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Jędrzejowie

III/13/10

23 XII. 2010

w sprawie zmiany uchwały z dnia 28 października 2010 roku sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok

III/14/10

23 XII. 2010

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale dotyczącej wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

III/15/10

23 XII. 2010

w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2010 rok

III/16/10

23 XII. 2010

w sprawie wyboru członka Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Miejskiej w Jędrzejowie

IV/17/10

30 XII. 2010

w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2010 r. oraz określenia ostatecznego terminu dokonania tych wydatków

IV/18/10

30 XII. 2010

w sprawie: nałożenia na Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Jędrzejowie obowiązku wykonania dodatkowego zadania

V/19/11

17 II. 2011

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale dotyczącej ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2010 r. oraz określenia ostatecznego terminu dokonania tych wydatków

V/20/11

17 II. 2011

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale dotyczącej zasad zbywania lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Jędrzejów

V/21/11

17 II. 2011

w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości

V/22/11

17 II. 2011

w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości

V/23/11

17 II. 2011

w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości

V/24/11

17 II. 2011

w sprawie zbycia nieruchomości komunalnych na rzecz użytkownika wieczystego

V/25/11

17 II. 2011

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości komunalnej

V/26/11

17 II. 2011

w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Jędrzejowie

V/27/11

17 II. 2011

w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Zakładu Usług Komunalnych w Jędrzejowie

V/28/11

17 II. 2011

w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2011

V/29/11

17 II. 2011

w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Jędrzejów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011

V/30/11

17 II. 2011

zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia zakładu budżetowego pod nazwą Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Jędrzejowie

V/31/11

17 II. 2011

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale dotyczącej likwidacji Zarządu Budynków Mieszkalnych w Jędrzejowie i utworzenia Zakładu Usług Komunalnych w Jędrzejowie

V/32/11

17 II. 2011

w sprawie określenia wysokości stawek opłat za składowanie odpadów na „Składowisku Odpadów Komunalnych w Potoku Małym”

V/33/11

17 II. 2011

w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy na 2011 rok

V/34/11

17 II. 2011

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jędrzejów na lata 2011 – 2017

V/35/11

17 II. 2011

w sprawie wprowadzenia zmian w statucie Gminy Jędrzejów

V/36/11

17 II. 2011

w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Jędrzejowie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

V/37/11

17 II. 2011

w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Jędrzejowie na 2011 rok

V/38/11

17 II. 2011

w sprawie wyboru członka Komisji Budżetu i Mienia Komunalnego Rady Miejskiej w Jędrzejowie

V/39/11

17 II. 2011

w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Jędrzejowie

V/40/11

17 II. 2011

w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Jędrzejowie

VI/41/11

31 III. 2011

w sprawie likwidacji samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Jędrzejowie w celu zawiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

VI/42/11

31 III. 2011

w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków w gminie Jędrzejów

VI/43/11

31 III. 2011

w sprawie przyznania dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

VI/44/11

31 III. 2011

w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso

VI/45/11

31 III. 2011

w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2011 rok

VI/46/11

31 III. 2011

w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Jędrzejów środków stanowiących fundusz sołecki

VI/47/11

31 III. 2011

w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w obrębie 10 miasta Jędrzejowa

VI/48/11

31 III. 2011

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty

VI/49/11

31 III. 2011

w sprawie zbycia nieruchomości komunalnej na rzecz jej użytkownika wieczystego

VI/50/11

31 III. 2011

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego stanowiącego własność komunalną

VI/51/11

31 III. 2011

w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Jędrzejowie na 2011 rok

VI/52/11

31 III. 2011

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale dotyczącej zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt

VII/53/11

26 V. 2011

w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości

VII/54/11

26 V. 2011

w sprawie uśrednienia terminów wieczystego użytkowania nieruchomości komunalnych, oddanych Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyszłość” w Jędrzejowie

VII/55/11

26 V. 2011

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Rady Miejskiej w Jędrzejowie dotyczącej wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości

VII/56/11

26 V. 2011

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości komunalnej

VII/57/11

26 V. 2011

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości komunalnej

VII/58/11

26 V. 2011

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości komunalnej

VII/59/11

26 V. 2011

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Jędrzejów

VII/60/11

26 V. 2011

w sprawie wyrażenia opinii o projekcie Uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie przekształcenia Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy poprzez likwidację Oddziału Neurologii, Poradni Neurologicznej oraz Działu Fizjoterapii

VII/61/11

26 V. 2011

w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2011 rok

VII/62/11

26 V. 2011

w sprawie przyjęcia rezygnacji z członkostwa w Komisji Rolnictwa i Integracji z Unią Europejską Rady Miejskiej w Jędrzejowie

VIII/63/11

30 VI. 2011

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości komunalnej

VIII/64/11

30 VI. 2011

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości komunalnej

VIII/65/11

30 VI. 2011

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu miasta i gminy Jędrzejów za 2010 rok

VIII/66/11

30 VI. 2011

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Jędrzejowa absolutorium za 2010 rok

VIII/67/11

30 VI. 2011

w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Jędrzejów

VIII/68/11

30 VI. 2011

w sprawie przystąpienia Miasta i Gminy Jędrzejów do Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego

VIII/69/11

30 VI. 2011

w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów, wicedyrektorów oraz nauczycieli pełniących obowiązki w ich zastępstwie, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Jędrzejów

VIII/70/11

30 VI. 2011

w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2011 rok

IX/71/11

30 VI. 2011

w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy Jędrzejów na 2012 rok

X/72/11

25 VIII. 2011

w sprawie powołania zespołu dla wyrażenia opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników do Sądu Okręgowego w Kielcach i Sądu Rejonowego w Jędrzejowie

X/73/11

25 VIII. 2011

w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach informacji o kandydatach na ławników

X/74/11

25 VIII. 2011

w sprawie zmiany opisu granic stałych obwodów głosowania w mieście i gminie Jędrzejów

X/75/11

25 VIII. 2011

w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w mieście i gminie Jędrzejów

X/76/11

25 VIII. 2011

w sprawie wniesienia środków finansowych do Spółki „Wodociągi Jędrzejowskie” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

X/77/11

25 VIII. 2011

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Jędrzejowskiemu na organizację Dożynek Powiatowych Oksa 2011

X/78/11

25 VIII. 2011

w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2011 rok

X/79/11

25 VIII. 2011

w sprawie emisji obligacji komunalnych

X/80/11

25 VIII. 2011

w sprawie zbycia nieruchomości komunalnej na rzecz jej użytkowników wieczystych

X/81/11

25 VIII. 2011

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości komunalnej w drodze przetargu publicznego

X/82/11

25 VIII. 2011

w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Jędrzejowie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom

X/83/11

25 VIII. 2011

w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Jędrzejów

X/84/11

25 VIII. 2011

w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie przekształcenia Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach poprzez likwidację Poradni Schorzeń Metabolicznych w Wojewódzkiej Przychodni Przyszpitalnej Kielcach

X/85/11

25 VIII. 2011

w sprawie zmian granic aglomeracji Jędrzejów

X/86/11

25 VIII. 2011

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Jędrzejowa

XI/87/11

29 IX. 2011

w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości.

XI/88/11

29 IX. 2011

w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości komunalnej.

XI/89/11

29 IX. 2011

w sprawie zasad usytuowania na terenie miasta i gminy Jędrzejów miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

XI/90/11

29 IX. 2011

w sprawie ustalenia dni i godzin otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych dla ludności na terenie miasta i gminy Jędrzejów.

XI/91/11

29 IX. 2011

w sprawie wprowadzenia zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2011.

XI/92/11

29 IX. 2011

w sprawie dokonania zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Jędrzejów na lata 2011 – 2017

XI/93/11

29 IX. 2011

w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2011 rok.

XI/94/11

29 IX. 2011

w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy Jędrzejów na 2012 rok.

XI/95/11

29 IX. 2011

w sprawie opłat za świadczenia przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Jędrzejów.

XII/96/11

27. X. 2011

w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego
w Jędrzejowie.

XII/97/11

27. X. 2011

w sprawie wyboru ławników do orzekania z zakresu prawa pracy w Sądzie Rejonowym w Jędrzejowie.

XII/98/11

27. X. 2011

w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego
w Kielcach

XII/99/11

27. X. 2011

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego lokalu mieszkalnego stanowiącego własność komunalną.

XII/100/11

27. X. 2011

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości komunalnej w drodze bezprzetargowej.

XII/101/11

27. X. 2011

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego na czas nieokreślony.

XII/102/11

27. X. 2011

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego na czas nieokreślony.

XII/103/11

27. X. 2011

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego na czas nieokreślony.

XII/104/11

27. X. 2011

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego na czas nieokreślony.

XII/105/11

27. X. 2011

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego na czas nieokreślony.

XII/106/11

27. X. 2011

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego na czas nieokreślony.

XII/107/11

27. X. 2011

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego na czas nieokreślony.

XII/108/11

27. X. 2011

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego na czas nieokreślony.

XII/109/11

27. X. 2011

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego na czas nieokreślony.

XII/110/11

27. X. 2011

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego na czas nieokreślony.

XII/111/11

27. X. 2011

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego na czas nieokreślony.

XII/112/11

27. X. 2011

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawianie gruntu komunalnego na czas nieokreślony.

XII/113/11

27. X. 2011

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu komunalnego na czas nieokreślony.

XII/114/11

27. X. 2011

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu komunalnego na okres trzech lat.

XII/115/11

27. X. 2011

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Jędrzejów na okres trzech lat

XII/116/11

27. X. 2011

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Jędrzejów  na okres trzech lat.

XII/117/11

27. X. 2011

w sprawie ujednolicenia terminów wieczystego użytkowania nieruchomości komunalnych, oddanych Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyszłość” w Jędrzejowie.

XII/118/11

27. X. 2011

w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Jędrzejów dla Archiopactwa Cystersów ul. Klasztorna 20 w Jędrzejowie z przeznaczeniem na prace konserwatorskie, restauratorskie przewidziane do realizacji w  roku 2011.

XII/119/11

27. X. 2011

w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Jędrzejów dla Parafii pod wezwaniem Św. Szczepana w Mnichowie z przeznaczeniem na prace konserwatorskie, restauratorskie przewidziane do realizacji w  roku 2011.

XII/120/11

27. X. 2011

w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2011 rok.

XII/121/11

27. X. 2011

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Jędrzejów - Południe” dla terenu położonego w Jędrzejowie w obszarze ograniczonym ul. Przemysłową, ul. Przypkowskiego, ul. Partyzantów i południową granicą administracyjną miasta Jędrzejowa.

XII/122/11

27. X. 2011

w sprawie: podjęcia apelu dotyczącego zamiaru likwidacji Rejonowego Zakładu Energetycznego w Jędrzejowie.

XIII/123/11

01. XII. 2011

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok.

XIII/124/11

01. XII. 2011

w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.

XIII/125/11

01. XII. 2011

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

XIII/126/11

01. XII. 2011

w sprawie określenia wzorów formularzy informacji
i deklaracji podatkowych.

XIII/127/11

01. XII. 2011

w sprawie zmiany uchwały dotyczącej opłat za usługi przewozowe w komunikacji miejskiej na terenie miasta Jędrzejowa.

XIII/128/11

01. XII. 2011

w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2011 rok.

XIII/129/11

01. XII. 2011

w sprawie określenia wysokości stawek opłat za składowanie odpadów na „Składowisku Odpadów Komunalnych w Potoku Małym”.

XIII/130/11

01. XII. 2011

w sprawie przyjęcia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Jędrzejów na lata 2012 – 2016”.

XIII/131/11

01. XII. 2011

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części gruntu komunalnego na czas nieokreślony.

XIII/132/11

01. XII. 2011

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części gruntu komunalnego na czas nieokreślony.

XIII/133/11

01. XII. 2011

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego na czas nieokreślony.

XIII/134/11

01. XII. 2011

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego na czas nieokreślony.

XIII/135/11

01. XII. 2011

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem gruntu komunalnego na czas nieokreślony.

XIII/136/11

01. XII. 2011

w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości.

XIV/137/11

 19.XII.2011

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Jędrzejów

XIV/138/11

 19.XII.2011

w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2011 rok.

XV/139/11

30. XII. 2011

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Jędrzejów na lata 2011 – 2017.

XV/140/11

30. XII. 2011

w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2011 rok.

XV/141/11

30. XII. 2011

w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2011 oraz określenie ostatecznego dokonania tych wydatków.

XV/142/11

30. XII. 2011

w sprawie zmiany uchwały Nr XII/121/11 Rady Miejskiej
w Jędrzejowie z dnia 27 października 2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Jędrzejów – Południe” dla terenu położonego w Jędrzejowie w obszarze ograniczonym ul. Przemysłową, ul. Przypkowskiego, ul. Partyzantów i południową granicą administracyjną miasta Jędrzejowa.

XV/143/11

30. XII. 2011

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego na czas nieokreślony.

XV/144/11

30. XII. 2011

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Jędrzejów na okres trzech lat

XV/145/11

30. XII. 2011

w sprawie udzielenia bonifikaty od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

XV/146/11

30. XII. 2011

w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Jędrzejów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012.

XV/147/11

30. XII. 2011

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2012

XV/148/11

30. XII. 2011

w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Miasta i Gminy Jędrzejów na 2012 rok

XV/149/11

30. XII. 2011

w sprawie przyznania dopłat w spółkach prawa handlowego do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

XV/150/11

30. XII. 2011

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta
i Gminy Jędrzejów na lata 2012 – 2018.

XV/151/11

30. XII. 2011

w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy na 2012 rok.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Jacek Mróz (admin)
Data wytworzenia:
2012-01-13
Data publikacji:
2011-02-24
Data ostatniej zmiany:
2013-04-08

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-05-21 13:38:30, zmian dokonał(a): Barbara Gola

WCAG 2.0 (Level AA)