Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miejski w Jędrzejowie

Ikona statystyk

Kontrola zewnętrzna przeprowadzona w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego

Ikona statystyk

Kontrola zewnętrzna przeprowadzona w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego w 2006 roku.

NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI  DELEGATRURA W KIELCACH

·        kontrola w dniach 9 października – 15 listopada 2006 r.

Przedmiot kontroli:

Kształtowanie polityki przestrzennej w gminie jako podstawowego instrumentu rozwoju inwestycji w okresie od 11 lipca 2003 r. do 30 czerwca 2006 r.

Zalecenia:

·        opracowanie analizy aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Jędrzejów,

·        wyegzekwowanie należności z tytułu kary umownej od Pracowni Planowania PARK Wanda Chmielewska w związku z niewywiązaniem się z umowy dotyczącej opracowania analizy aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Jędrzejów,

  • podjęcie skuteczniejszych działań w zakresie sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
  • sporządzania projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy wyłącznie przez osoby posiadające stosowne uprawnienia,
  • terminowe wydawanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzji o warunkach zabudowy,
  • przechowywanie akt spraw dotyczących decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego w sposób gwarantujący ich kompletność i nienaruszalność.

Sposób realizacji:

·        przeprowadzono przetarg nieograniczony na opracowanie analizy aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Jędrzejów, wyłoniono wykonawcę  i podpisano umowę na wykonanie przedmiotowego zadania,

·        podjęto stosowne działania zmierzające do wyegzekwowanie należności z tytułu kary umownej od Pracowni Planowania PARK Wanda Chmielewska w związku z niewywiązaniem się z umowy; nastąpiło ostateczne wezwanie do zapłaty należności. W przypadku nieziszczenia wymaganej kwoty w określonym terminie sprawa zostanie skierowana na drogę postępowania sądowego,

·        podjęte zostały skuteczniejsze działania w zakresie sporządzania planów miejscowych. Plany miejscowe sporządzane będą sukcesywnie na całym obszarze gminy w oparciu o harmonogram sporządzania planów opracowany na podstawie analizy. Obecnie podjęte zostały czynności zmierzające do opracowania planu miejscowego na terenie miasta Jędrzejów obejmującego obszar ok. 15 ha,

·        projekty decyzji o warunkach zabudowy sporządzane będą przez osoby wpisane na listę izby urbanistów lub architektów,

·        po stwierdzeniu kompletności wniosków w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzji o warunkach zabudowy postępowanie będą niezwłocznie wszczynane,

·        akta spraw dotyczące lokalizacji inwestycji celu publicznego przechowywane będą w sposób gwarantujący ich kompletność i nienaruszalność.

  

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
Dorota Bąk
Informację wprowadził:
Dorota Bąk
Data wytworzenia:
2007-02-28
Data publikacji:
2007-02-28
Data ostatniej zmiany:
2007-02-28

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-04-12 15:16:11, zmian dokonał(a): Wojciech Abramowicz

WCAG 2.0 (Level AA)