Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miejski w Jędrzejowie

Ikona statystyk

Rejestr Uchwał Rady Miejskiej w Jędrzejowie kadencji 2006 - 2010

Ikona statystyk

Numer

Data podjęcia

Tytuł uchwały

Publikacja

status

I/1/06

27 XI 2006

w sprawie uchwalenia regulaminu wyboru Przewodniczącego i  Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Jędrzejowie.

Zmiany: XIV/77/07 Utraciła moc: XXXI/238/08

I/2/06

27 XI 2006

w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Jędrzejowie.

Nie obowiązuje: XXXVI/273/09

I/3/06

27 XI 2006

w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Jędrzejowie.

nie obowiązuje: XIV/78/07 XIV/79/07

II/4/06

4 XII 2006

w sprawie ustalenia warunków pracy i płacy Burmistrza Miasta Jędrzejowa oraz upoważnienia Przewodniczącego Rady Miejskiej w Jędrzejowie do dokonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza.

II/5/06

4 XII 2006

w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnej.

III /6/6

12 XII 2006

w sprawie uzupełnienia składu Rady Miejskiej w Jędrzejowie.

III /7/ 06

12 XII 2006

w sprawie ustalenia maksymalnej liczby radnych wchodzących w skład komisji Rady Miejskiej w Jędrzejowie.

Zmiany: XIV/81/07 XXXVIII/286/0 Utraciła moc: II/4/10

III/ 8/ 06

12 XII 2006

w sprawie ustalenia przedmiotu działania oraz składu osobowego Komisji Budżetu i Mienia Komunalnego Rady Miejskiej w Jędrzejowie.

Zmiany:

XIV/82/07 XXXIII/254/08 XXXV/263/08 XLI/309/09 XLI/310/09

III /9/ 06

12 XII 2006

w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Budżetu i Mienia Komunalnego Rady Miejskiej w Jędrzejowie

Zmiany: XIV/83/07 XIV/84/07 XXIX/225/08 XXXIII/255/08

III/10/06

12 XII 2006

w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Jędrzejowie.

Zmiany:

XVI/88/07 XVI/89/07 XVI/90/07 XVI/91/07 XVI/92/08 XXXI/239/08 XXXV/264/08 XXXV/265/08 XLI/308/09 XLIII/327/09 XLIII/328/09

LV/411/10

LV/412/10

III/11/06

12 XII 2006

w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Jędrzejowie.

Nie obowiązuje: XXXVI/266/08

III/12/06

12 XII 2006

w sprawie ustalenia przedmiotu działania oraz składu osobowego Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Miejskiej w Jędrzejowie

Zmiany: XXXVIII/287/09

III/13/06

12 XII 2006

w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Miejskiej w Jędrzejowie.

Nie obowiązuje: XXXVI/267/08

III/14/06

12 XII 2006

w sprawie ustalenia przedmiotu działania oraz składu osobowego Komisji Rolnictwa i Integracji z Unią Europejską Rady Miejskiej w Jędrzejowie.

Zmiany:

XVIII/114/07

XXXV/262/08

III/15/06

12 XII 2006

w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Integracji z Unią Europejską Rady Miejskiej w Jędrzejowie

III/16/06

12 XII 2006

w sprawie ustalenia przedmiotu działania oraz składu osobowego Komisji Gospodarki Komunalnej i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Jędrzejowie

Zmiany: XXXVIII/287/09

III/17/06

12 XII 2006

w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Jędrzejowie

Nie obowiązuje: XXXVI/268/08

III/18/06

12 XII 2006

w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2006 rok.

III/19/06

12 XII 2006

w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2007 rok.

Dz. Urz. z dn. 14 grudnia 2006 r. nr 304 poz. 3567

Utraciła moc:

XX/129/07

III/20/06

12 XII 2006

w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2007 rok.

Dz. Urz. z dn. 14 grudnia 2006 r. nr 304 poz. 3568

Zm: VIII/43/07

Utraciła moc: XX/128/07

III/21/06

12 XII 2006

w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości

Dz. Urz. z dn. 14 grudnia 2006 r. nr 304 poz. 3569

Uchylona uchwałą XLIV/400/13 z dnia  7 listopada 2013r.

III/22/06

12 XII 2006

w sprawie podatku od posiadania psów na 2007 rok.

Dz. Urz. z dn. 14 grudnia 2006 r. nr 304 poz. 3570

Zmiany: V/27/06 X/58/07

III/23/06

12 XII 2006

w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2007 rok.

Dz. Urz. z dn. 14 grudnia 2006 r. nr 304 poz. 3571

Utraciła moc: XX/131/07

III/24/06

12 XII 2006

w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2006 rok.

III/25/06

12 XII 2006

dotycząca wprowadzenia zmian w uchwale nr XLV/377/06 z dnia 16 lutego 2006 roku w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2006.

IV/26/06

28 XII 2006

w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2006 rok

V/27/06

28 XII 2006

w sprawie zmiany uchwały nr III / 22 / 06 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 12 grudnia 2006 roku w sprawie podatku od posiadania psów na 2007 rok,

VI/28/07

25 I. 2007

w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2007

Zmiany: XIII/76/07 XX/134/07

VI/29/07

25 I. 2007

w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Jędrzejów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2007

Dz. Urz. Nr 54 poz. 865

VI/30/07

25 I. 2007

w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

Dz. Urz. Nr 54 poz. 866

Zmiany: XII/68/07 XX/133/07

VI/31/07

25 I. 2007

w sprawie powołania komisji dyscyplinarnej I instancji oraz komisji dyscyplinarnej II instancji

VI/32/07

25 I. 2007

w sprawie wyrażenia zgody na zakup nieruchomości do zasobu komunalnego

VI/33/07

25 I. 2007

w sprawie zbycia nieruchomości komunalnej na rzecz jej użytkowników wieczystych

VI/34/07

25 I. 2007

w sprawie zamiaru utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

VII/35/07

6 III. 2007

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy na 2007 rok

Dz. Urz. Nr 88 poz. 1357

Zmiany: X/57/07 XII/65/07

VII/36/07

6 III. 2007

w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Jędrzejów oraz regulaminu zasad przyznawania, wypłacania i wysokości nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego i dodatku wiejskiego oraz zasad przyznawania pozostałych świadczeń związanych ze stosunkiem pracy nauczyciela w roku 2007

Dz. Urz. Nr 88 poz. 1357

VII/37/07

6 III. 2007

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Jędrzejowie, w rejonie Domu Kultury ograniczonego Al. J. Piłsudskiego, ul. 3-Maja, ul. Dr Kwarty i ul. Kacpra Niemirskiego.

Zm: XVI/105/07

VII/38/07

6 III. 2007

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Jędrzejów

VII/39/07

6 III. 2007

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości komunalnej

VII/40/07

6 III. 2007

w sprawie nałożenia na Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Jędrzejowie obowiązku wykonania dodatkowego zadania

VII/41/07

6 III. 2007

w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Jędrzejowie na 2007 rok

VII/42/07

6 III. 2007

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości komunalnej na okres dłuższy niż trzy lata.

VIII/43/07

3 IV. 2007

w sprawie zmiany uchwały Nr III/20/06 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 12 grudnia 2006 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2007 rok.

Dz. Urz. Nr 97 poz. 1454

IX/44/07

26 IV. 2007

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Jędrzejów za 2006 r. oraz udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Jędrzejowa

Dz. Urz. Nr 129 poz. 1858

IX/45/07

26 IV. 2007

w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso

Dz. Urz. Nr 129 poz. 1859

utraciła moc: VI/44/11

IX/46/07

26 IV. 2007

w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków, położonych na terenie Gminy Jędrzejów

Dz. Urz. Nr 129 poz. 1860

Zmiany: XXIX/222/08

IX/47/07

26 IV. 2007

w sprawie powołania Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Jędrzejowie

IX/48/07

26 IV. 2007

w sprawie wystąpienia Gminy Jędrzejów ze Stowarzyszenia „Związek Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego”

IX/49/07

26 IV. 2007

w sprawie zmian w Statucie Związku Międzygminnego Ekologia z siedzibą w Jędrzejowie

Dz. Urz. Nr 129 poz. 1861

IX/50/07

26 IV. 2007

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Jędrzejów

IX/51/07

26 IV. 2007

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości komunalnej

IX/52/07

26 IV. 2007

w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie komunalnych lokali użytkowych na okres dłuższy niż trzy lata

IX/53/07

26 IV. 2007

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości komunalnej na okres dłuższy niż trzy lata

IX/54/07

26 IV. 2007

w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości komunalnej na okres dłuższy niż trzy lata

IX/55/07

26 IV. 2007

w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości komunalnej służebnością gruntową

IX/56/07

26 IV. 2007

intencyjna w sprawie ustalenia zadań priorytetowych Rady Miejskiej w Jędrzejowie w kadencji 2006 – 2010

X/57/07

29 V. 2007

w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2007 rok.

X/58/07

29 V. 2007

w sprawie zmiany uchwały dotyczącej podatku od posiadania psów na 2007 rok.

Dz. Urz. Nr 161 poz. 2320

X/59/07

29 V. 2007

w sprawie ubiegania się Gminy Jędrzejów o środki unijne na realizację projektu realizowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego.

X/60/07

29 V. 2007

w sprawie ubiegania się Gminy Jędrzejów o środki unijne na realizację projektu realizowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego.

X/61/07

29 V. 2007

w sprawie ubiegania się Gminy Jędrzejów o środki unijne na realizację projektu realizowanego z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007 – 2013 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

X/62/07

29 V. 2007

w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu oraz zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu.

Dz. Urz. Nr 161 poz 2321

X/63/07

29 V. 2007

w sprawie zatwierdzenia taryf Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Jędrzejowie za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

XI/64/07

18 VI. 2007

w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.

Dz. Urz. Nr 169 poz. 2431

Zmiany: XII/66/07

XII/64A/07

28 VI. 2007

w sprawie powołania zespołu dla wyrażenia opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników do Sądu Okręgowego w Kielcach i Sądu Rejonowego w Jędrzejowie

XII/65/07

28 VI. 2007

w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2007 rok.

XII/66/07

28 VI. 2007

w sprawie: zmiany uchwały dotyczącej zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.

Dz. Urz. Nr 179, poz. 2551

XII/67/07

28 VI. 2007

w sprawie: emisji obligacji Gminy Jędrzejów oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

Zmiany: XIX/125/07 XXII/149/08

XII/68/07

28 VI. 2007

w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Dz. Urz. Nr 179 poz. 2552

XII/69/07

28 VI. 2007

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Jędrzejów.

XII/70/07

28 VI. 2007

w sprawie zbycia nieruchomości komunalnej na rzecz jej użytkowników wieczystych.

XII/71/07

28 VI. 2007

w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości.

Zm: XVI/112/07

XII/72/07

28 VI. 2007

w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Wsi Mnichów.

Zmiany: XXXVIII/298/09 Utraciła moc: XLIV/335/09

XII/73/07

28 VI. 2007

w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Jędrzejów oraz planów miejscowych na terenie miasta i gminy Jędrzejów.

XII/74/07

28 VI. 2007

w sprawie przystąpienia do sporządzenia aktualizacji studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Jędrzejów.

XIII/75/07

28 VI. 2007

w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie hipoteką nieruchomości będących własnością Gminy Jędrrzejów.

XIII/76/07

28 VI. 2007

dotycząca wprowadzenia zmian w uchwale nr VI/28/07 z dnia 25 stycznia 2007 roku w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2007.

XIV/77/07

20 VIII. 2007

sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia regulaminu wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Jędrzejowie

Utraciła moc: XXXI/238/08

XIV/78/07

20 VIII. 2007

w sprawie odwołania Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Jędrzejowie

XIV/79/07

20 VIII. 2007

w sprawie odwołania Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Jędrzejowie

XIV/80/07

20 VIII. 2007

w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Jędrzejowie

Zmiany: XXIX/224/08

XIV/81/07

20 VIII. 2007

w sprawie zmiany uchwały Nr III / 7 / 06 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 12 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby radnych wchodzących w skład komisji Rady Miejskiej w Jędrzejowie.

Utraciła moc: II/4/10

XIV/82/07

20 VIII. 2007

w sprawie wyboru członka Komisji Budżetu i Mienia Komunalnego Rady Miejskiej w Jędrzejowie.

XIV/83/07

20 VIII. 2007

w sprawie odwołania Przewodniczącego Komisji Budżetu i Mienia Komunalnego Rady Miejskiej w Jędrzejowie

Nie obowiązuje XXIX/225/08

XIV/84/07

20 VIII. 2007

w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Budżetu i Mienia Komunalnego Rady Miejskiej w Jędrzejowie

XV/85/07

12 IX. 2007

w sprawie utworzenia obwodów głosowania w Zespole Opieki Zdrowotnej - Szpital w Jędrzejowie i Domu Pomocy Społecznej w Mnichowie w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

Dz. Urz. Nr 187, poz. 2705

XVI/86/07

27 IX. 2007

w sprawie zasad używania herbu Gminy Jędrzejów.

Dz. Urz. Nr 215, poz. 3111

XVI/87/07

27 IX. 2007

w sprawie zmian w statucie gminy Jędrzejów.

Dz. Urz.  Nr 213, poz. 3079

XVI/88/07

27 IX. 2007

w sprawie przyjęcia rezygnacji z członkostwa w Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Jędrzejowie. (P. Olszak)

XVI/89/07

27 IX. 2007

w sprawie przyjęcia rezygnacji z członkostwa w Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Jędrzejowie. (P. Hatys)

XVI/90/07

27 IX. 2007

w sprawie przyjęcia rezygnacji z członkostwa w Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Jędrzejowie. (P. Kędra)

XVI/91/07

27 IX. 2007

w sprawie wyboru członka Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Jędrzejowie. (P. Świetlik).

XVI/92/07

27 IX. 2007

w sprawie wyboru członka Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Jędrzejowie. (P. Kruk)

XVI/93/07

27 IX. 2007

w sprawie przyjęcia rezygnacji z członkostwa w Komisji Budżetu i Mienia Komunalnego Rady Miejskiej w Jędrzejowie. (P. Czajor).

XVI/94/07

27 IX. 2007

w sprawie wyboru członka Komisji Budżetu i Mienia Komunalnego Rady Miejskiej w Jędrzejowie. (P. Olszak)

XVI/95/07

27 IX. 2007

w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały Rady Powiatu w Jędrzejowie o likwidacji Zespołu Opieki Zdrowotnej w Jędrzejowie.

XVI/96/07

27 IX. 2007

w sprawie ustalenia zasad wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Kielcach i Sądu Rejonowego w Jędrzejowie.

XVI/97/07

27 IX. 2007

w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Kielcach.

XVI/98/07

27 IX. 2007

w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Jędrzejowie.

XVI/99/07

27 IX. 2007

w sprawie wyboru ławników do orzekania z zakresu Prawa Pracy w Sądzie Rejonowym w Jędrzejowie.

XVI/100/07

27 IX. 2007

w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Jędrzejów w latach 2007-2011.

Dz. Urz.  Nr 213, poz. 3080

XVI/101/07

27 IX. 2007

w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2007 rok.

XVI/102/07

27 IX. 2007

w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2007 rok.

Uchylona: XIX/120/07

XVI/103/07

27 IX. 2007

w sprawie zabezpieczenia środków na budowę I etapu inwestycji pod nazwą „Budowa infrastruktury technicznej pod przyszłe tereny inwestycyjne w południowej części miasta Jędrzejów”.

XVI/104/07

27 IX. 2007

w sprawie zabezpieczenia środków na realizację inwestycji pod nazwą termomodernizacja budynków użyteczności publicznej.

XVI/105/07

27 IX. 2007

w sprawie zmiany uchwały Nr VII/37/07 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 6 marca 2007 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Jędrzejowie w rejonie Domu Kultury ograniczonego al. J. Piłsudskiego, ul. 3-Maja, ul. Dr Kwarty i ul. Kacpra Niemirskiego.

XVI/106/07

27 IX. 2007

w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w obrębie 10 miasta Jędrzejowa.  (ul. Jaśminowa)

Dz. Urz.  Nr 213, poz. 3081

XVI/107/07

27 IX. 2007

w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w obrębie 10 miasta Jędrzejowa.  (ul. Wesoła)

Dz. Urz.  Nr 213, poz. 3082

XVI/108/07

27 IX. 2007

w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w obrębie 10 miasta Jędrzejowa.  (ul. Kwiatowa)

Dz. Urz. Nr 213, poz. 3083

XVI/109/07

27 IX. 2007

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości komunalnej na okres dłuższy niż trzy lata.

Zm: XXXIII/252/08

XVI/110/07

27 IX. 2007

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości komunalnej na okres dłuższy niż trzy lata.

XVI/111/07

27 IX. 2007

w sprawie zbycia nieruchomości komunalnej na rzecz jej użytkownika wieczystego.

XVI/112/07

27 IX. 2007

w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Jędrzejowie.

XVII/113/07

11 X. 2007

w sprawie zmian w budżecie mista i gminy na 2007 rok.

XVIII/114/07

18 X. 2007

w sprawie przyjęcia rezygnacji z członkostwa w Komisji Rolnictwa i Integracji z Unią Europejską Rady Miejskiej w Jędrzejowie.

XVIII/115/07

18 X. 2007

w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Wsi Prząsław.

XVIII/116/07

18 X. 2007

w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Jędrzejów dla  Rzymskokatolickiej Parafii Św. Trójcy w Jędrzejowie z przeznaczeniem na zadanie pn. „Malowanie elewacji Kościoła Św. Trójcy w Jędrzejowie z częściową wymianą tynków oraz czyszczeniem, uzupełnieniem i hydrofobizacją okładzin kamiennych elewacji”.

XVIII/117/07

18 X. 2007

w sprawie zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości Gminy Jędrzejów oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata.

Dz. Urz.  Nr 7 poz. 84

Zmiany: XXXI/237/08

XIX/118/07

8 XI. 2007

w sprawie likwidacji zakładu budżetowego pod nazwą Zakład Wodociągów i  Kanalizacji w Jędrzejowie celem zawiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Utraciła moc: XXII/147/08

XIX/119/07

8 XI. 2007

w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2007 rok

XIX/120/07

8 XI. 2007

w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2007 rok

XIX/121/07

8 XI. 2007

w sprawie: przystąpienia Gminy Jędrzejów do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Jędrzejowska - Gryf” oraz udzielenia pełnomocnictwa.

XIX/122/07

8 XI. 2007

w sprawie: ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu dla potrzeb wynagradzania pracowników zatrudnionych w jednostce organizacyjnej Gminy Jędrzejów – Składowisko Odpadów Komunalnych w Potoku Małym.

XIX/123/07

8 XI. 2007

w sprawie wyrażenia zgody na zagospodarowanie nieruchomości komunalnej.

XIX/124/07

8 XI. 2007

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości komunalnej.

XIX/125/07

8 XI. 2007

w sprawie: zmian uchwały Nr XII/67 /07 z dnia 28 czerwca 2007 Rady Miejskiej w Jędrzejowie dotyczącej emisji obligacji Gminy Jędrzejów oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

XX/126/07

29 XI. 2007

w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2007 rok.

XX/127/07

29 XI. 2007

w sprawie powiadomienia Sekretarz Gminy oraz Skarbnika Gminy Jędrzejów o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego.

XX/128/07

29 XI. 2007

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2008 rok.

Dz. Urz.  Nr 230, poz. 3344

XX/129/07

29 XI. 2007

w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2008 rok.

Dz. Urz.  Nr 230, poz. 3345

XX/130/07

29 XI. 2007

w sprawie trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego użytków rolnych na których zaprzestano produkcji rolnej.

Dz. Urz.  Nr 230, poz. 3346

XX/131/07

29 XI. 2007

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2008 rok.

Dz. Urz.  Nr 230, poz. 3347

Zm:  XXI/143/07

XX/132/07

29 XI. 2007

w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.

Dz. Urz.  Nr 230, poz. 3348

Zm: XXXIV/257/08

LXV/458/10

III/14/10

XX/133/07

29 XI. 2007

w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Dz. Urz.Nr 230, poz. 3349

XX/134/07

29 XI. 2007

w sprawie wprowadzenia zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2007.

XX/135/07

29 XI. 2007

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale dotyczącej szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od tych opłat, jak również tryb ich pobierania przez Ośrodek Pomocy Społecznej Miasta i Gminy w Jędrzejowie.

Dz. Urz. nr 22 poz. 339

XX/136/07

29 XI. 2007

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale dotyczącej ustalenia zasad korzystania i odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Pomocy Społecznej w Jędrzejowie.

Dz. Urz.nr 22 poz. 340

Uchwała straciła moc

XX/137/07

29 XI. 2007

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości komunalnej.

XX/138/07

29 XI. 2007

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie nieruchomości komunalnej na okres dłuższy niż trzy lata.

XX/139/07

29 XI. 2007

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości komunalnej na okres dłuższy niż trzy lata.

XX/140/07

29 XI. 2007

w sprawie: wprowadzenia zmian do uchwały dotyczącej likwidacji Zarządu Budynków Mieszkalnych w Jędrzejowie i utworzenia Zakładu Usług Komunalnych w Jędrzejowie

Dz. Urz.nr 22 poz. 341

XX/141/07

29 XI. 2007

w sprawie określenia wysokości stawek opłat za składowanie odpadów na „Składowisku Odpadów Komunalnych w Potoku Małym”.

Dz. Urz.nr 22 poz. 342

Utraciła moc: XXXIII/251/08

XXI/142/07

31 XII. 2007

w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2007 rok.

XXI/143/07

31 XII. 2007

w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia wysokości stawek podatku od  środków transportowych na 2008 rok.

Dz. Urz.

nr 4 poz. 33

XXI/144/07

31 XII. 2007

w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Jędrzejów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2008.

Dz. Urz.

XXI/145/07

31 XII. 2007

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości komunalnej.   

XXII/146/08

31 I. 2008

w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Jędrzejowie na 2008 rok.

XXII/147/08

31 I. 2008

w sprawie likwidacji zakładu budżetowego pod nazwą Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Jędrzejowie celem zawiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

utraciła moc: VI/41/11

XXII/148/08

31 I. 2008

w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2008.

XXXII/249/08

XXII/149/08

31 I. 2008

w sprawie: zmian uchwały Nr XII/67/07 z dnia 28 czerwca 2007 Rady Miejskiej w Jędrzejowie dotyczącej emisji obligacji Gminy Jędrzejów oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

XXII/150/08

31 I. 2008

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Jędrzejów-Południe” położonego w Jędrzejowie w obszarze ograniczonym  ul. Przemysłową, ul. F. Przypkowskiego, ul. Partyzantów i południową granicą administracyjną miasta Jędrzejowa

XXII/151/08

31 I. 2008

w sprawie:                finansowania zadań z 2008 r., dotyczących opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Jędrzejów-Południe” na terenie miasta Jędrzejów i zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Jędrzejów w kolejnym 2009 roku.

XXII/152/08

31 I. 2008

w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości.

XXII/153/08

31 I. 2008

w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości komunalnej służebnością gruntową.

XXII/154/08

31 I. 2008

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż udziałów Gminy Jędrzejów w spółce „Euroubojnia Jędrzejów”.

XXII/155/08

31 I. 2008

w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Sołectwa Jasionna.

XXII/156/08

31 I. 2008

w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych z tytułu wykonywania mandatu

 

XXIII/157/08

21 II. 2008

w sprawie odwołania przedstawiciela Wojewody Świętokrzyskiego z pełnienia funkcji członka Rady Społecznej Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Jędrzejowie powołanej uchwałą Nr XLV/380/06 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 16 lutego 2006 roku w sprawie powołania Rady Społecznej Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Jędrzejowie.

Utraciła moc: XLI/311/08

XXIII/158/08

21 II. 2008

w sprawie powołania przedstawiciela Wojewody Świętokrzyskiego do pełnienia funkcji członka Rady Społecznej Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Jędrzejowie powołanej uchwałą Nr XLV/380/06 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 16 lutego 2006 roku w sprawie powołania Rady Społecznej Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Jędrzejowie.

Utraciła moc: XLI/311/08

XXIII/159/08

21 II. 2008

w sprawie: nałożenia na Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Jędrzejowie obowiązku wykonania dodatkowego zadania.

XXIII/160/08

21 II. 2008

o zamiarze likwidacji Przedszkola w Zespole Placówek Oświatowych w Potoku Wielkim.

XXIII/161/08

21 II. 2008

w sprawie zamiaru rozwiązania Zespołu Placówek Oświatowych w Potoku Wielkim.

XXIII/162/08

21 II. 2008

o zamiarze likwidacji Filii Szkoły Podstawowej nr 2 w Jędrzejowie z siedzibą w Zagaju.

XXIII/163/08

21 II. 2008

o zamiarze likwidacji Szkoły Podstawowej w Węgleńcu i utworzenia Filii Szkoły Podstawowej nr 3 w Jędrzejowie z siedzibą w Węgleńcu

XXIII/164/08

21 II. 2008

w sprawie zamiaru likwidacji Przedszkola w Zespole Placówek Oświatowych w  Piaskach.

XXIII/165/08

21 II. 2008

w sprawie zamiaru rozwiązania Zespołu Placówek Oświatowych w Piaskach.

XXIII/166/08

21 II. 2008

o zamiarze likwidacji Przedszkola w Zespole Placówek Oświatowych w Łysakowie

XXIII/167/08

21 II. 2008

o zamiarze rozwiązania Zespołu Placówce Oświatowych w Łysakowie

XXIII/168/08

21 II. 2008

w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Jędrzejów w roku 2008.

Dz. Urz. nr 112 poz 1591 z dn. 6 czerwca 2008 r.

XXIII/169/08

21 II. 2008

w sprawie przyjęcia regulaminu zasad przyznawania, wypłacania i wysokości nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego i dodatku wiejskiego oraz zasad przyznawania pozostałych świadczeń związanych ze stosunkiem pracy nauczyciela w roku 2008.

XXIII/170/08

21 II. 2008

w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I-szej kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu w złotych niezbędnych do sporządzenia tabeli miesięcznych kwot wynagrodzenia zasadniczego pracowników nie będących nauczycielami, zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Jędrzejów

XXIII/171/08

21 II. 2008

w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy na 2008 rok.

Dz. Urz. nr 92 poz. 1342

Zmiany: XXIV/190/08 XXVI/201/08 XXVII/202/08 XXVIII/206/08 XXIX/223/08 XXX/226/08 XXXI/240/08 XXXIII/248/08 xxxv/258/08

XXIV/172/08

24 IV. 2008

w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Jędrzejowie

XXIV/173/08

24 IV. 2008

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta i gminy Jędrzejów za 2007 rok oraz udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Jędrzejowa.

XXIV/174/08

24 IV. 2008

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami wsi Przysów i wsi Prząsław

XXIV/175/08

24 IV. 2008

w sprawie: opłat za usługi przewozowe w komunikacji miejskiej na terenie miasta Jędrzejowa.

Dz. Urz. nr 140, poz. 1918

Zm.XIII/127/11 z dnia 01.XII.2011,

zm. XXXVI/318/13 z dnia 16.V.2013 roku

zm. XLIV/391/13 z dnia 7 listopada 2013r.

XXIV/176/08

24 IV. 2008

w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówek zorganizowanych w szkołach prowadzonych przez gminę Jędrzejów

Dz. Urz. nr 140, poz. 1919

XXIV/177/08

24 IV. 2008

o likwidacji Przedszkola w Zespole Placówek Oświatowych w Potoku Wielkim.

Dz. Urz. Nr 162 poz. 2210

Zm: XXVIII/207/08

XXIV/178/08

24 IV. 2008

o likwidacji Przedszkola w Zespole Placówek Oświatowych w Łysakowie.

Dz. Urz. Nr 162 poz. 2211

Zm: XXVIII/215/08

XXIV/179/08

24 IV. 2008

o likwidacji Przedszkola w Zespole Placówek Oświatowych w Piaskach.

Dz. Urz. Nr 162 poz. 2212

Zm: XXVIII/208/08

XXIV/180/08

24 IV. 2008

o likwidacji Szkoły Podstawowej w Węgleńcu i utworzeniu Filii Szkoły Podstawowej nr 3 w Jędrzejowie z siedzibą w Węgleńcu.

Dz. Urz. Nr 162 poz. 2213

Zm: XXVIII/209/08

XXIV/181/08

24 IV. 2008

o likwidacji Filii Szkoły Podstawowej nr 2 w Jędrzejowie z  siedzibą w Zagaju.

Dz. Urz. Nr 162 poz. 2214

Zm: XXVIII/210/08

XXIV/182/08

24 IV. 2008

w sprawie zbycia nieruchomości komunalnej na rzecz jej użytkownika wieczystego.

XXIV/183/08

24 IV. 2008

w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości.

XXIV/184/08

24 IV. 2008

w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości.

XXIV/185/08

24 IV. 2008

w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości.

XXIV/186/08

24 IV. 2008

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu publicznego nieograniczonego lokali mieszkalnych stanowiących własność komunalną.

XXIV/187/08

24 IV. 2008

sprawie: ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu dla potrzeb wynagradzania pracowników zatrudnionych w jednostce organizacyjnej Gminy Jędrzejów – Pływalnia Miejska w Jędrzejowie.

XXIV/188/08

24 IV. 2008

w sprawie zmiany granic okręgów wyborczych dla wyboru Rady Miejskiej w Jędrzejowie.

Dz. Urz. nr 140, poz. 1920

XXIV/189/08

24 IV. 2008

w sprawie zmiany w podziale miasta i gminy Jędrzejów na obwody głosowania.

Dz. Urz. nr 140, poz. 1921

XXIV/190/08

24 IV. 2008

w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Jędrzejów na 2008 rok.

XXIV/191/08

24 IV. 2008

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Jędrzejów

XXV/192/08

12 VI. 2008

o rozwiązaniu Zespołu Placówek Oświatowych w Łysakowie.

Dz. Urz. Nr 185 poz. 2452

Zm: XXVIII/211/08

XXV/193/08

12 VI. 2008

o rozwiązaniu Zespołu Placówek Oświatowych w Piaskach.

Dz. Urz. Nr 185 poz. 2453

Zm: XXVIII/212/08

XXV/194/08

12 VI. 2008

o rozwiązaniu Zespołu Placówek Oświatowych w Potoku Wielkim.

Dz. Urz. Nr 185 poz. 2454

Zm: XXVIII/213/08

XXV/195/08

12 VI. 2008

w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości

XXV/196/08

12 VI. 2008

w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości

XXV/197/08

12 VI. 2008

w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości

XXV/198/08

12 VI. 2008

w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości

XXV/199/08

12 VI. 2008

w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości

XXV/200/08

12 VI. 2008

w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości komunalnej służebnością gruntową.

XXVI/201/08

12 VI. 2008

w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2008 rok.

XXVII/202/08

18 VI. 2008

w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2008 rok

XXVIII/203/08

3 VII. 2008

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości komunalnej na okres dłuższy niż trzy lata.

XXVIII/204/08

3 VII. 2008

w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu dla potrzeb wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych gminy Jędrzejów – Zakład Usług Komunalnych w Jędrzejowie.

XXVIII/205/08

3 VII. 2008

w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały Rady Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie przekształcenia Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju.

XXVIII/206/08

3 VII. 2008

w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Jędrzejów na 2008 rok.

XXVIII/207/08

3 VII. 2008

w sprawie zmiany uchwały dotyczącej likwidacji Przedszkola w Zespole Placówek Oświatowych w Potoku Wielkim.

XXVIII/208/08

3 VII. 2008

w sprawie zmiany uchwały dotyczącej likwidacji Przedszkola w Zespole Placówek Oświatowych w Piaskach.

XXVIII/209/08

3 VII. 2008

w sprawie zmiany uchwały dotyczącej likwidacji Szkoły Podstawowej w Węgleńcu i utworzenia Filii Szkoły Podstawowej nr 3 w Jędrzejowie z siedzibą w Węgleńcu.

XXVIII/210/08

3 VII. 2008

w sprawie zmiany uchwały dotyczącej likwidacji Filii Szkoły Podstawowej nr 2 w Jędrzejowie z siedzibą w Zagaju.

XXVIII/211/08

3 VII. 2008

w sprawie zmiany uchwały dotyczącej rozwiązania Zespołu Placówek Oświatowych w Łysakowie.

XXVIII/212/08

3 VII. 2008

w sprawie zmiany uchwały dotyczącej rozwiązania Zespołu Placówek Oświatowych w Piaskach.

XXVIII/213/08

3 VII. 2008

w sprawie zmiany uchwały dotyczącej rozwiązania Zespołu Placówek Oświatowych w Potoku Wielkim.

XXVIII/214/08

3 VII. 2008

w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta Jędrzejowa do występowania przed właściwymi organami w celu dokonania zmiany, bądź uchylenia wszelkich rozporządzeń w sprawie ustanowienia strefy ochronnej dla ujęć wód podziemnych na terenie gminy Jędrzejów.

XXVIII/215/08

3 VII. 2008

w sprawie zmiany uchwały dotyczącej likwidacji Przedszkola w Zespole Placówek Oświatowych w Łysakowie.

XXIX/216/08

11 IX 2008

w sprawie w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Jędrzejowie, w rejonie Domu Kultury ograniczonego Al. J. Piłsudskiego, ul. 3-go Maja, ul. Dr Kwarty i ul. Kacpra Niemirskiego.

Dz. Urz. Nr 238, poz. 3142

XXIX/217/08

11 IX 2008

w sprawie zmian w statucie gminy Jędrzejów

Dz. Urz. Nr 238, poz. 3143

XXIX/218/08

11 IX 2008

w sprawie zatwierdzenia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Jędrzejów na lata 2007-2013.

Utraciła moc: XL/307/09

XXIX/219/08

11 IX 2008

w sprawie: wprowadzenia zmian w Regulaminie Porządkowym Targowicy Miejskiej przy ul. Głowackiego w Jędrzejowie.

Dz. Urz. Nr 248, poz. 3142

Uchwała straciła moc patrz uchwała  XLI/377/13 z dnia 3 października 2013r.

XXIX/220/08

11 IX 2008

w sprawie: wprowadzenia zmian w Regulaminie Porządkowym Targowicy Miejskiej przy ul. Głowackiego w Jędrzejowie.

Dz. Urz. Nr 238, poz. 3322

Uchwała straciła moc patrz uchwała  XLI/378/13 z dnia 3 października 2013r.

XXIX/221/08

11 IX 2008

w sprawie zmiany Uchwały nr XLVI/394/06 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 30 marca 2006 r. dotyczącej uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Jędrzejów.

Dz. Urz. Nr 238, poz. 3145

XXIX/222/08

11 IX 2008

w sprawie zmiany uchwały nr IX/46/07 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 26 kwietnia 2007 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie Gminy Jędrzejów.

Dz. Urz. Nr 238, poz. 3146

XXIX/223/08

11 IX 2008

w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Jędrzejów na 2008 rok.

XXIX/224/08

11 IX 2008

w sprawie odwołania Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Jędrzejowie.

XXIX/225/08

11 IX 2008

w sprawie odwołania Przewodniczącego Komisji Budżetu i Mienia Komunalnego rady Miejskiej w Jędrzejowie

XXX/226/08

18 IX 2008

w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Jędrzejów na 2008 rok.

XXXI/227/08

30 X. 2008

w sprawie ustanowienia Medalu „Za zasługi dla Jędrzejowa” oraz przyjęcia regulaminu zasad i trybu nadawania Medalu.

Nieważna: Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Świętokrzyskiego nr 149/2008 z dnia 4 XII. 2008 r.

XXXI/228/08

30 X. 2008

w sprawie upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej Miasta i Gminy w Jędrzejowie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej wobec dłużników alimentacyjnych.

Dz. Urz. Nr 14, poz. 150

XXXI/229/08

30 X. 2008

w sprawie przystąpienia Miasta i Gminy Jędrzejów do realizacji programu pomocy społecznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

XXXI/230/08

30 X. 2008

w sprawie wprowadzenia zmian w statucie jednostki organizacyjnej Gminy Jędrzejów pod nazwą „ Składowisko Odpadów Komunalnych w Potoku Małym”.

Dz. Urz. Nr 11, poz. 94

XXXI/231/08

30 X. 2008

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu publicznego nieograniczonego lokalu mieszkalnego stanowiącego własność komunalną.

XXXI/232/08

30 X. 2008

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości komunalnej.

XXXI/233/08

30 X. 2008

w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości komunalnej służebnością gruntową.

XXXI/234/08

30 X. 2008

w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości.

XXXI/235/08

30 X. 2008

w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości

XXXI/236/08

30 X. 2008

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale dotyczącej zasad zbywania lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Jędrzejów.

Dz. Urz. Nr 11, poz. 95

XXXI/237/08

30 X. 2008

w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Jędrzejowie nr XVIII/117/07 z dnia 18 października 2007 roku w sprawie zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości Gminy Jędrzejów oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata.

Dz. Urz. Nr 11, poz. 96

XXXI/238/08

30 X. 2008

w sprawie ustalenia regulaminu wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Jędrzejowie.

XXXI/239/08

30 X. 2008

w sprawie przyjęcia rezygnacji z członkostwa w Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Jędrzejowie.

XXXI/240/08

30 X. 2008

w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2008 rok.

XXXII/241/08

19 XI. 2008

w sprawie zabezpieczenia w budżecie Gminy Jędrzejów na 2009 rok środków finansowych na dofinansowanie zadania „Przebudowa-remont drogi powiatowej w ciągu ulicy Przypkowskiego w Jędrzejowie. Etap I-szy”.

XXXII/242/08

19 XI. 2008

w sprawie: zaliczenia ulic do kategorii dróg gminnych w Jędrzejowie

Dz. Urz.

XXXII/243/08

19 XI. 2008

w sprawie ubiegania się Gminy Jędrzejów o środki z wieloletniego programu pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” oraz zabezpieczenia na ten cel niezbędnych środków finansowych w budżecie Gminy Jędrzejów na 2009 rok.

XXXII/244/08

19 XI. 2008

w sprawie ubiegania się Gminy Jędrzejów o środki z wieloletniego programu pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” oraz zabezpieczenia na ten cel niezbędnych środków finansowych w budżecie Gminy Jędrzejów na 2009 rok.

XXXIII/245/08

5 XII. 2008

w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

Dz. Urz. Nr 262, poz. 3640

XXXIII/246/08

5 XII. 2008

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2009 rok.

Dz. Urz. Nr 262, poz. 3641

Zm: XXXVII/283/09

XXXIII/247/08

5 XII. 2008

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2009 rok.

Dz. Urz. Nr 262, poz. 3642

XXXIII/248/08

5 XII. 2008

w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Jędrzejów na 2008 rok

XXXIII/249/08

5 XII. 2008

w sprawie wprowadzenia zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2008

XXXIII/250/08

5 XII. 2008

w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Zakładu Usług Komunalnych w Jędrzejowie

Zmiany: LV/405/10           Nie obowiązuje: V/27/11

XXXIII/251/08

5 XII. 2008

w sprawie określenia wysokości stawek opłat za składowanie odpadów na „Składowisku Odpadów Komunalnych w Potoku Małym”.

Dz. Urz.. Nr 28, poz. 415

Utraciła moc:

LI/383/09

XXXIII/252/08

5 XII. 2008

w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości komunalnej na okres dłuższy niż trzy lata.

XXXIII/253/08

5 XII. 2008

w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Jędrzejowie

Nie obowiązuje: XXXVI/269/09

XXXIII/254/08

5 XII. 2008

w sprawie przyjęcia rezygnacji z członkostwa w Komisji Budżetu i Mienia Komunalnego Rady Miejskiej w Jędrzejowie

XXXIII/255/08

5 XII. 2008

w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Budżetu i Mienia Komunalnego Rady Miejskiej w Jędrzejowie

XXXIII/256/08

5 XII. 2008

w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Jędrzejów dla Rzymskokatolickiej Parafii Św. Trójcy w Jędrzejowie z przeznaczeniem na prace konserwatorskie, restauratorskie w kościele Św. Trójcy w Jędrzejowie przewidziane do realizacji w roku 2008.

XXXIV/257/08

8 XII. 2008

w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

Dz. Urz. Nr 262, poz. 3643

XXXV/258/08

29 XII. 2008

w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2008 rok.

XXXV/259/08

29 XII. 2008

w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2008.

XXXV/260/08

29 XII. 2008

w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Jędrzejów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2009.

Dz. Urz. nr 40 poz. 594

XXXV/261/08

29 XII. 2008

w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych gminy Jędrzejów”.

XXXV/262/08

29 XII. 2008

w sprawie przyjęcia rezygnacji z członkostwa w Komisji Rolnictwa i Integracji z Unią Europejską Rady Miejskiej w Jędrzejowie.

XXXV/263/08

29 XII. 2008

w sprawie przyjęcia rezygnacji z członkostwa w Komisji Budżetu i Mienia Komunalnego Rady Miejskiej w Jędrzejowie.

XXXV/264/08

29 XII. 2008

w sprawie wyboru członka Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Jędrzejowie.

XXXV/265/08

29 XII. 2008

XXXV/264/08 w sprawie wyboru członka Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Jędrzejowie.

 Nie obowiązuje XLIII/327/09

XXXVI/266/09

26 I. 2009

w sprawie odwołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Jędrzejowie.

XXXVI/267/09

26 I. 2009

w sprawie odwołania Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Miejskiej w Jędrzejowie.

XXXVI/268/09

26 I. 2009

w sprawie odwołania Przewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej i Porządku Publicznego rady Miejskiej w Jędrzejowie.

XXXVI/269/09

26 I. 2009

w sprawie odwołania Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Jędrzejowie.

XXXVI/270/09

26 I. 2009

w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Jędrzejowie.

XXXVI/271/09

26 I. 2009

w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Jędrzejowie.

Nie obowiązuje: XLIII/326/09

XXXVI/272/09

26 I. 2009

w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej i Porządku Publicznego rady Miejskiej w Jędrzejowie.

XXXVI/273/09

26 I. 2009

w sprawie odwołania Przewodniczącego Rady Miejskiej w Jędrzejowie.

XXXVI/274/09

26 I. 2009

w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Jędrzejowie.

XXXVII/275/09

29 I. 2009

w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy na 2009 rok.

Dz. Urz. Nr 128, poz. 1249

Zmiany: XXXIX/299/09 XXXIX/300/09 XL/306/09 XLIII/320/09 XLV/336/09

XLVI/345/09

XLVII/349/09 XLIX/369/09 L/380/09

LII/389/09

XXXVII/276/09

29 I. 2009

w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2009.

Zmiany: XLIII/321/09

XXXVII/277/09

29 I. 2009

w sprawie: nałożenia na Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Jędrzejowie obowiązku wykonania dodatkowego zadania.

XXXVII/278/09

29 I. 2009

w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Jędrzejowie.

Dz. Urz. Nr 128, poz. 1250

XXXVII/279/09

29 I. 2009

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Zastępcy Kierownika do spraw medycznych w Zakładzie Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Jędrzejowie i powołania komisji konkursowej do jego przeprowadzenia.

Uchylona: XLI/312/09

XXXVII/280/09

29 I. 2009

w sprawie: wyrażenia opinii o lokalizacji salonu gier na automatach.

XXXVII/281/09

29 I. 2009

w sprawie: ustalenia przebiegu dróg gminnych.

Dz. Urz. Nr 128, poz. 1251

XXXVII/282/09

29 I. 2009

w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Skroniów.

XXXVII/283/09

29 I. 2009

w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2009 rok.

Dz. Urz. Nr 29, poz. 432

XXXVII/284/09

29 I. 2009

w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Jędrzejowie na 2009 rok.

XXXVIII/285/09

26 II. 2009

w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Jędrzejowie

XXXVIII/286/09

26 II. 2009

w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia maksymalnej liczby radnych wchodzących w skład komisji Rady Miejskiej w Jędrzejowie

Utraciła moc: II/4/10

XXXVIII/287/09

26 II. 2009

w sprawie przyjęcia rezygnacji z członkostwa w Komisji Gospodarki Komunalnej i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Jędrzejowie

XXXVIII/288/09

26 II. 2009

w sprawie wyboru członka Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Miejskiej w Jędrzejowie

XXXVIII/289/09

26 II. 2009

w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Miejskiej w Jędrzejowie.

XXXVIII/290/09

26 II. 2009

w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych.

Dz. Urz. Nr 166, poz. 1462

XXXVIII/291/09

26 II. 2009

w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w mieście i gminie Jędrzejów.

Dz. Urz. Nr 97, poz. 1077

XXXVIII/292/09

26 II. 2009

w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości komunalnej służebnością gruntową

XXXVIII/293/09

26 II. 2009

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie nieruchomości.

XXXVIII/294/09

26 II. 2009

w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości

XXXVIII/295/09

26 II. 2009

w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości.

XXXVIII/296/09

26 II. 2009

w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości

XXXVIII/297/09

26 II. 2009

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Jędrzejów

XXXVIII/298/09

26 II. 2009

w sprawie: zmiany uchwały dotyczącej przyjęcia Planu Wsi Mnichów

XXXIX/299/09

11 III. 2009

w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2009 rok.

XXXIX/300/09.

11 III. 2009

w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2009 rok

XL/301/09

w sprawie udostępnienia na potrzeby ogółu społeczności lokalnej boiska wielofunkcyjnego planowanego do budowy przy Szkole Podstawowej w Mnichowie.

XL/302/09

26 III. 2009

w sprawie regulaminu określenia szczegółowych warunków przyznawania, obliczania i wypłacania dodatków do wynagrodzenia nauczycieli: dodatku motywacyjnego, funkcyjnego, mieszkaniowego oraz za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Jędrzejów.

Dz. Urz. Nr 204, poz. 1708

Zm: XLVII/352/09

XL/303/09

26 III. 2009

w sprawie przyjęcia regulaminu funduszu zdrowotnego dla nauczycieli placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jędrzejów

Dz. Urz. Nr 204, poz. 1709

XL/304/09

26 III. 2009

w sprawie: pozbawienia kategorii dróg gminnych, zaliczenia do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu.

Dz. Urz. Nr 204, poz. 1710

XL/305/09

26 III. 2009

w sprawie: ustalenia przebiegu ulic stanowiących drogi gminne na terenie miasta Jędrzejowa

Dz. Urz. Nr 204, poz. 1711

Zm. XLVII/347/09

XL/306/09

26 III. 2009

w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2009 rok.

XL/307/09

26 III. 2009

w sprawie zatwierdzenia zaktualizowanego Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Jędrzejów na lata 2007-2013.

XLI/308/09

2 IV. 2009

w sprawie przyjęcia rezygnacji z członkostwa w Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Jędrzejowie

XLI/309/09

2 IV. 2009

w sprawie wyboru członka Komisji Budżetu i Mienia Komunalnego Rady Miejskiej w Jędrzejowie

XLI/310/09

2 IV. 2009

w sprawie wyboru członka Komisji Budżetu i Mienia Komunalnego Rady Miejskiej w Jędrzejowie

XLI/311/09

2 IV. 2009

w sprawie powołania Rady Społecznej Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Jędrzejowie

XLI/312/09

2 IV. 2009

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Zastępcy Kierownika do spraw medycznych w Zakładzie Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Jędrzejowie i powołania komisji konkursowej do jego przeprowadzenia.

Utraciła moc: XLV/343/09

XLI/313/09

2 IV. 2009

w sprawie przystąpienia Miasta i Gminy Jędrzejów do realizacji programu pomocy społecznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

XLI/314/09

2 IV. 2009

w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Raków na lata 2009-2015.

XLI/315/09

2 IV. 2009

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu publicznego nieograniczonego lokalu mieszkalnego stanowiącego własność komunalną

XLI/316/09

2 IV. 2009

w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości

XLI/317/09

2 IV. 2009

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Jędrzejów

XLII/318/09

16 IV. 2009

w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej ulicy Feliksa Przypkowskiego

Dz. Urz. nr 256, poz. 2022

XLIII/319/09

29 IV. 2009

w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Jędrzejowa za 2008 rok.

XLIII/320/09

29 IV. 2009

w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2009 rok.

XLIII/321/09

29 IV. 2009

w sprawie wprowadzenia zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2009.

XLIII/322/09

29 IV. 2009

w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej Miasta i Gminy w Jędrzejowie

Dz. Urz. nr 284, poz. 2184

XLIII/323/09

29 IV. 2009

w sprawie przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Miasta i Gminy Jędrzejów na lata 2008 – 2032”.

XLIII/324/09

29 IV. 2009

w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości.

XLIII/325/09

29 IV. 2009

w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Jędrzejów.

Dz. Urz. nr 284, poz. 2185

XLIII/326/09

29 IV. 2009

w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Jędrzejowie

XLIII/327/09

29 IV. 2009

w sprawie przyjęcia rezygnacji z członkostwa w Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Jędrzejowie

XLIII/328/09

29 IV. 2009

w sprawie wyboru członka Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Jędrzejowie.

XLIII/329/09

29 IV. 2009

w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Jędrzejowie

XLIII/330/09

29 IV. 2009

w sprawie wyboru członka Komisji Gospodarki Komunalnej i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Jędrzejowie.

XLIV/331/09

28 V. 2009

w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Jędrzejów

Dz. Urz. nr 333, poz. 2478

XLIV/332/09

28 V. 2009

w sprawie zatwierdzenia zmiany do statutu Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Jędrzejowie.

XLIV/333/09

28 V. 2009

w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości.

XLIV/334/09

28 V. 2009

w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości.

XLIV/335/09

28 V. 2009

w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Mnichów na lata 2009 - 2015.

XLV/336/09

25 VI. 2009

w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2009 rok.

XLV/337/09

25 VI. 2009

w sprawie zaciągnięcia kredytu

XLV/338/09

25 VI. 2009

w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej

Dz. Urz. nr 265 poz. 2669

XLV/339/09

25 VI. 2009

w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Jędrzejów dla Rzymskokatolickiej Parafii Św. Trójcy w Jędrzejowie z przeznaczeniem na prace konserwatorskie, restauratorskie w kościele Św. Trójcy w Jędrzejowie przewidziane do realizacji w roku 2009.

XLV/340/09

25 VI. 2009

w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Jędrzejów środków stanowiących fundusz sołecki

XLV/341/09

25 VI. 2009

w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości

XLV/342/09

25 VI. 2009

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej objęcia fragmentu gminy Jędrzejów specjalnym obszarem ochron siedlisk NATURA 2000 pod nazwą „Ostoja Gaj” oraz „Dolina Białej Nidy”.

XLV/343/09

25 VI. 2009

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko zastępcy Kierownika do spraw medycznych w Zakładzie Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Jędrzejowie i powołania komisji konkursowej do jego przeprowadzenia

XLV/344/09

25 VI. 2009

w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Jędrzejowie za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

XLVI/345/09

30 VII. 2009

w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2009 rok

XLVII/346/09

24 IX. 2009

w sprawie: zaliczenia ulic do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu.

Dz. Urz. nr 469, poz. 3387

XLVII/347/09.

24 IX. 2009

w sprawie: wprowadzenia zmian w uchwale dotyczącej ustalenia przebiegu ulic stanowiących drogi gminne na terenie miasta Jędrzejowa.

Dz. Urz. nr 469, poz. 3388

XLVII/348/09

24 IX. 2009

w sprawie udzielenia pomocy finansowej

XLVII/349/09

24 IX. 2009

w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2009 rok.

XLVII/350/09

24 IX. 2009

w sprawie zapewnienia w budżecie Gminy Jędrzejów na rok 2010 środków finansowych przeznaczonych na realizację projektu „Małe przedszkole „Pod jesionami”.

XLVII/351/09

24 IX. 2009

w sprawie zapewnienia w budżecie Gminy Jędrzejów na rok 2010 środków finansowych przeznaczonych na realizację projektu „Bajkowe przedszkole w Potoku Wielkim”.

XLVII/352/09

24 IX. 2009

w sprawie wprowadzenia zmian do regulaminu określającego szczegółowe warunki przyznawania, obliczania i wypłacania dodatków do wynagrodzenia nauczycieli: dodatku motywacyjnego, funkcyjnego, mieszkaniowego oraz za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Jędrzejów.

Dz. Urz. nr 469, poz. 3389

XLVII/353/09

24 IX. 2009

w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały Rady Powiatu w Olkuszu w sprawie przekształcenia Zespołu Opieki Zdrowotnej w Olkuszu.

XLVII/354/09

24 IX. 2009

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Jędrzejów.

XLVII/355/09

24 IX. 2009

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa wieczystego użytkowania nieruchomości na rzecz Gminy Jędrzejów.

XLVII/356/09

24 IX. 2009

w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości.

XLVII/357/09

24 IX. 2009

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości komunalnej na okres dłuższy niż trzy lata.

XLVII/358/09

24 IX. 2009

w sprawie zbycia nieruchomości komunalnej na rzecz jej użytkowników wieczystych.

XLVII/359/09  .

24 IX. 2009

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości komunalnej

Nieważna; rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Świętokrzyskiego nr 162/2009 z dnia 30 X 2009 r.

XLVII/360/09

24 IX. 2009

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu publicznego lokalu mieszkalnego stanowiącego własność komunalną.

XLVII/361/09

24 IX. 2009

w sprawie: przystąpienia Gminy Jędrzejów do Stowarzyszenia – Lokalna Grupa Rybacka pn. „Jędrzejowska Ryba” oraz udzielenia pełnomocnictwa

XLVII/362/09

24 IX. 2009

w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego.

XLVII/363/09

24 IX. 2009

w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego.

XLVIII/364/09

24 IX. 2009

09 w sprawie ubiegania się Gminy Jędrzejów o środki z Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” na realizację projektu pn. „Przebudowa drogi gminnej w ciągu ulic: Armii Krajowej, Mieszka I, Dojazd i Bolesława Chrobrego w Jędrzejowie” oraz zabezpieczenia na ten cel niezbędnych środków finansowych w budżecie Gminy Jędrzejów na 2010 rok.

XLVIII/365/09

24 IX. 2009

w sprawie ubiegania się Gminy Jędrzejów o środki z Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” na realizację projektu pn. „Budowa infrastruktury technicznej pod przyszłe tereny inwestycyjne w południowej części miasta Jędrzejowa – z zakresem obejmującym budowę drogi (ulicy klasy Z), kanalizacji deszczowej, oświetlenia oraz niezbędnych urządzeń towarzyszących związanych z infrastrukturą drogową” oraz przeznaczenia na ten cel niezbędnych środków finansowych zabezpieczonych w budżecie Gminy Jędrzejów na 2010 rok.

XLIX/366/09

29 X. 2009

w sprawie uzupełnienia składu Rady Miejskiej w Jędrzejowie.

XLIX/367/09

29 X. 2009

w sprawie uzupełnienia składu Rady Miejskiej w Jędrzejowie.

XLIX/368/09

29 X. 2009

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Gminy Jędrzejów.

Dz. Urz. nr 548, poz. 4159

Zm: V/35/11

XLIX/369/09

29 X. 2009

w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2009 rok.

XLIX/370/09

29 X. 2009

09 w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Jędrzejów dla Archiopactwa Cystersów ul. Klasztorna 20 w Jędrzejowie z przeznaczeniem na prace konserwatorskie, restauratorskie przewidziane do realizacji w roku 2009.

XLIX/371/09

29 X. 2009

w sprawie utworzenia Małego przedszkola „Pod jesionami”.

XLIX/372/09

29 X. 2009

w sprawie utworzenia Bajkowego Przedszkola w Potoku Wielkim.

XLIX/373/09

29 X. 2009

w sprawie: ustalenia przebiegu drogi gminnej – odcinka ulicy Kieleckiej.

Dz. Urz. nr 548, poz. 4160

XLIX/374/09

29 X. 2009

w sprawie wyrażenia zgody na zniesienie współwłasności

XLIX/375/09

29 X. 2009

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Jędrzejów

XLIX/376/09

29 X. 2009

w sprawie wyrażenia zgody na połączenie i ponowny podział nieruchomości położonych w obrębie 01 miasta Jędrzejowa przy ul. Św. Barbary.

XLIX/377/09

29 X. 2009

w sprawie wyboru członków Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Jędrzejowie

XLIX/378/09

29 X. 2009

w sprawie wyboru członka Komisji Gospodarki Komunalnej i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Jędrzejowie.

XLIX/379/09

29 X. 2009

w sprawie wyboru członków Komisji Rolnictwa i Integracji z Unią Europejską Rady Miejskiej w Jędrzejowie.

L/380/09

12 XI. 2009

w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2009 rok.

LI/381/09

3 XII. 2009

w sprawie: rozpatrzenia skargi na kierownika Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Jędrzejowie.

LI/382/09

3 XII. 2009

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości komunalnej.

LI/383/09

3 XII. 2009

w sprawie określenia wysokości stawek opłat za składowanie odpadów na „Składowisku Odpadów Komunalnych w Potoku Małym”,

Dz. Urz. nr 23, poz. 4176

Utraciła moc: LXII/438/10

LI/384/09

3 XII. 2009

w sprawie zatwierdzenia taryf Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Jędrzejowie za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

LI/385/09

3 XII. 2009

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2010 rok.

Dz. Urz. nr 525, poz. 3907

LI/386/09

3 XII. 2009

w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.

Dz. Urz. nr 525, poz. 3908

LI/387/09

3 XII. 2009

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2010 rok.

Dz. Urz. nr 525, poz. 3909

LII/388/09

30 XII. 2009

w sprawie wprowadzenia zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2009.

Zm.

LII/388/09

LII/389/09

30 XII. 2009

w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2009 rok

LII/390/09

30 XII. 2009

w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2009.

LII/391/09

30 XII. 2009

w sprawie przystąpienia do Projektu inwestycyjnego pod nazwą „e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego” i zabezpieczenia wkładu własnego.

LII/392/09

30 XII. 2009

w sprawie przystąpienia do Projektu inwestycyjnego pod nazwą „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST” i zabezpieczenia wkładu własnego

LII/393/09

30 XII. 2009

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Gminy Jędrzejów.

LIII/394/10

29 I. 2010

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości komunalnych położonych w obr. 11 miasta Jędrzejowa.

LIII/395/10

29 I. 2010

w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

LIII/396/10

29 I. 2010

w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2010.

LIII/397/10

29 I. 2010

w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Jędrzejów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2010.

Dz. Urz. nr 108, poz. 798

LIII/398/10

29 I. 2010

w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy na 2010 rok.

Dz. Urz. nr 108, poz. 799

Zmiany: LVI/413/10 LIX/422/10 LX/425/10 LXII/435/10 III/15/10

LIII/399/10

29 I. 2010

w sprawie: nałożenia na Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Jędrzejowie obowiązku wykonania dodatkowego zadania.

LIII/400/10

29 I. 2010

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale dotyczącej zasad zbywania lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Jędrzejów.

Dz. Urz. nr 108, poz. 800

Zm. XLIX/437/14 z dnia 31.01.2014

LIII/401/10

29 I. 2010

w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Jędrzejowie na 2010 rok.

LIII/402/10

29 I. 2010

w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z drzewa uznanego za pomnik przyrody.

Dz. Urz. nr 108, poz. 801

LIV/403/10

31 III. 2010

W sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Jędrzejów środków stanowiących fundusz sołecki.

LV/404/10

8 IV. 2010

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości komunalnej położonej w Jędrzejowie przy Alei Józefa Piłsudskiego.

LV/405/10

8 IV. 2010

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale dotyczącej ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Zakładu Usług Komunalnych w Jędrzejowie.

Nie obowiązuje: V/27/11

LV/406/10

8 IV. 2010

w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości.

LV/407/10

8 IV. 2010

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Jędrzejów nieruchomości wchodzących w skład zlikwidowanej Jędrzejowskiej Kolei Dojazdowej.

LV/408/10

8 IV. 2010

w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w obrębie 07 miasta Jędrzejowa.

Dz. Urz. nr 161, poz. 1423

LV/409/10

8 IV. 2010

w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osoby uprawnionych do udzielania tych ulg.

Dz. Urz. nr 161, poz. 1424

LV/410/10

8 IV. 2010

w sprawie umiejscowienia Komendy Straży Miejskiej w strukturze organizacyjnej Urzędu Miejskiego w Jędrzejowie

LV/411/10

8 IV. 2010

w sprawie przyjęcia rezygnacji z członkostwa w Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Jędrzejowie.

LV/412/10

8 IV. 2010

w sprawie wyboru członka Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Jędrzejowie.

LVI/413/10

27 IV. 2010

w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2010 rok.

LVII/414/10

30 IV. 2010

w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Jędrzejowa za 2009 rok.

LVII/415/10

30 IV. 2010

sprawie zmiany w podziale miasta i gminy Jędrzejów na obwody głosowania.

Dz. Urz. nr 158, poz. 1352

LVII/416/10

30 IV. 2010

w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w mieście i gminie Jędrzejów.

Dz. Urz. nr 158, poz. 1353

LVII/417/10

30 IV. 2010

w sprawie: zaliczenia ulic do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu.

Dz. Urz. nr 194, poz. 1813

LVII/418/10

30 IV. 2010

w sprawie: zasad i trybu udzielania dotacji dla osób fizycznych ze środków budżetu Gminy Jędrzejów pochodzących z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych za przekroczenia lub naruszenia wymogów korzystania ze środowiska.

Stwierdzenie nieważności: Uchwała nr 36/2010 Kolegium RIO w Kielcach z dnia 26 maja 2010 r.

LVII/419/10

30 IV. 2010

w sprawie przystąpienia Miasta i Gminy Jędrzejów do realizacji programu pomocy społecznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zmiany:

LIX/420/10

LVIII/420/10

30 IV. 2010

w sprawie: zmiany uchwały dotyczącej przystąpienia Miasta i Gminy Jędrzejów do realizacji programu pomocy społecznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

LIX/421/10

14 VI. 2010

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Jędrzejów

LIX/422/10

14 VI. 2010

w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2010 rok

LIX/423/10

14 VI. 2010

w sprawie nadania nazwy Przedszkolu nr 2 w Jędrzejowie

LX/424/10

9 VII. 2010

w sprawie wyrażania zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Jędrzejów.

LX/425/10

9 VII. 2010

w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2010 rok

LX/426/10

9 VII. 2010

w sprawie zaciągnięcia kredytu

LX/427/10

9 VII. 2010

w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Jędrzejów dla Archiopactwa Cystersów ul. Klasztorna 20 w Jędrzejowie z przeznaczeniem na prace konserwatorskie, restauratorskie przewidziane do realizacji w roku 2010

LX/428/10

9 VII. 2010

w sprawie: określenia zasad zbywania, wydzierżawiania, wynajmowania i użyczania majątku trwałego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Jędrzejowie

Dz. Urz. nr 230 poz. 2312

LX/429/10

9 VII. 2010

w sprawie zbycia nieruchomości komunalnej na rzecz jej użytkowników wieczystych

LX/430/10

9 VII. 2010

w sprawie: zmiany uchwały dotyczącej utworzenia Jędrzejowskiego Samorządowego Domu Kultury

Dz. Urz. nr 230 poz. 2313

LX/431/10

9 VII. 2010

w sprawie wprowadzenia zmian w statucie Jędrzejowskiego Samorządowego Domu Kultury

Dz. Urz. nr 230 poz. 2314

LXI/432/10

28 VII. 2010

w sprawie zmiany opisu granic okręgów wyborczych dla wyboru Rady Miejskiej w Jędrzejowie

Dz. Urz. nr 227 poz. 2268

LXI/433/10

28 VII. 2010

w sprawie zmiany opisu granic stałych obwodów głosowania w mieście i gminie Jędrzejów

Dz. Urz. nr 227 poz. 2269

LXII/434/10

23 IX. 2010

w sprawie: określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta i gminy Jędrzejów, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

LXII/435/10

23 IX. 2010

w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2010 rok

LXII/436/10

23 IX. 2010

w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Jędrzejów dla Rzymskokatolickiej Parafii Św. Trójcy w Jędrzejowie z przeznaczeniem na prace konserwatorskie, restauratorskie w kościele Św. Trójcy w Jędrzejowie przewidziane do realizacji w roku 2010

LXII/437/10

23 IX. 2010

w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zawarcia porozumienia komunalnego z Gminą Kielce o współdziałaniu w zakresie funkcjonowania Izby Wytrzeźwień w Kielcach

LXII/438/10

23 IX. 2010

w sprawie określenia wysokości stawek opłat za składowanie odpadów na „Składowisku Odpadów Komunalnych w Potoku Małym”

Dz. Urz. nr 279, poz. 2828

Nie obowiązuje: V/32/11

LXII/439/10

23 IX. 2010

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego w budynku Pływalni Miejskiej w Jędrzejowie

LXII/440/10

23 IX. 2010

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Jędrzejów

LXII/441/10

23 IX. 2010

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Jędrzejów

LXII/442/10

23 IX. 2010

w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości

LXII/443/10

23 IX. 2010

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego stanowiącego własność komunalną

LXII/444/10

23 IX. 2010

w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały Rady Miasta Ruda Śląska w sprawie likwidacji Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Solidarności 12

LXII/445/10

23 IX. 2010

w sprawie zabezpieczenia w budżecie Gminy Jędrzejów na 2011 rok środków finansowych na dofinansowanie zadania „Przebudowa – remont drogi powiatowej w ciągu ulicy Przypkowskiego w Jędrzejowie. Etap II”

LXII/446/10

23 IX. 2010

w sprawie ubiegania się Gminy Jędrzejów o środki z Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011 na realizację projektu pn. „Przebudowa drogi gminnej w ciągu ulic: Partyzantów, Jasionka i Wiejska w Jędrzejowie” oraz zabezpieczenia na ten cel niezbędnych środków finansowych w budżecie Gminy Jędrzejów na 2011 rok

LXIII/447/10

23 IX. 2010

w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w mieście i gminie Jędrzejów

Dz. Urz. nr 269, poz. 2733

LXIV/448/10

8 X. 2010

w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2010 rok

LXV/449/10

28 X. 2010

w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół podstawowych, gimnazjów, przedszkoli i innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Jędrzejów przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania

Dz. Urz. nr 323 poz. 3486

Zmiany: stwierdzenie nieważniści  5 ust. 3 uchwały.  Rozstrzygnięcie nadzorcze: Uchwała nr 70/2010 Kolegium RIO z dnia 1 grudnia 2010 r.

LXV/450/10

28 X. 2010

w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą „Administracja i Obsługa” i nadania statutu jednostce

Dz. Urz. nr 323 poz. 3487

Zm. XLI/376/13 z dnia 3 października 2013r.

LXV/451/10

28 X. 2010

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości komunalnej

LXV/452/10

28 X. 2010

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Jędrzejów

LXV/453/10

28 X. 2010

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Jędrzejów

LXV/454/10

28 X. 2010

w sprawie: przyznania dotacji z budżetu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Skroniowie

LXV/455/10

28 X. 2010

w sprawie: udzielenia Gminie Wilków i Gminie Bogatynia pomocy finansowej związanej z usuwaniem skutków powodzi

LXV/456/10

28 X. 2010

w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2010 rok

LXV/457/10

28 X. 2010

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok

Dz. Urz. nr 306 poz. 3153

Zm: III/13/10

LXV/458/10

28 X. 2010

w sprawie zmiany uchwały z dnia 29 listopada 2007 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

Dz. Urz. nr 306 poz. 3154

LXVI/459/10

12 XI. 2010

w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

Dz. Urz. nr 308 poz. 3232

LXVI/460/10

12 XI. 2010

w sprawie sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

LXVI/461/10

12 XI. 2010

w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2010 rok

LXVI/462/10

12 XI. 2010

w sprawie zatwierdzenia taryf Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Jędrzejowie za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków i udzielenia dopłat z budżetu gminy

.

.

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
Teresa Borowska
Informację wprowadził:
Karolina Kamień
Data wytworzenia:
2007-01-02
Data publikacji:
2007-01-02
Data ostatniej zmiany:
2022-04-01

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-05-24 13:08:58, zmian dokonał(a): Robert Ziębiński

WCAG 2.0 (Level AA)