Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miejski w Jędrzejowie

Ikona statystyk

UCHWAŁY PODJĘTE W ROKU 2010

Ikona statystyk

LIII/394/10

29 I. 2010

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości komunalnych położonych w obr. 11 miasta Jędrzejowa.

LIII/395/10

29 I. 2010

w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

LIII/396/10

29 I. 2010

w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2010.

LIII/397/10

29 I. 2010

w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Jędrzejów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2010.

Dz. Urz. nr 108, poz. 798

LIII/398/10

29 I. 2010

w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy na 2010 rok.

Dz. Urz. nr 108, poz. 799

Zmiany: LVI/413/10 LIX/422/10 LX/425/10 LXII/435/10

LIII/399/10

29 I. 2010

w sprawie: nałożenia na Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Jędrzejowie obowiązku wykonania dodatkowego zadania.

LIII/400/10

29 I. 2010

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale dotyczącej zasad zbywania lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Jędrzejów.

Dz. Urz. nr 108, poz. 800

LIII/401/10

29 I. 2010

w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Jędrzejowie na 2010 rok.

LIII/402/10

29 I. 2010

w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z drzewa uznanego za pomnik przyrody.

Dz. Urz. nr 108, poz. 801

LIV/403/10

31 III. 2010

W sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Jędrzejów środków stanowiących fundusz sołecki.

LV/404/10

8 IV. 2010

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości komunalnej położonej w Jędrzejowie przy Alei Józefa Piłsudskiego.

LV/405/10

8 IV. 2010

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale dotyczącej ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Zakładu Usług Komunalnych w Jędrzejowie.

LV/406/10

8 IV. 2010

w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości.

LV/407/10

8 IV. 2010

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Jędrzejów nieruchomości wchodzących w skład zlikwidowanej Jędrzejowskiej Kolei Dojazdowej.

LV/408/10

8 IV. 2010

w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w obrębie 07 miasta Jędrzejowa.

Dz. Urz. nr 161, poz. 1423

LV/409/10

8 IV. 2010

w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osoby uprawnionych do udzielania tych ulg.

Dz. Urz. nr 161, poz. 1424

LV/410/10

8 IV. 2010

w sprawie umiejscowienia Komendy Straży Miejskiej w strukturze organizacyjnej Urzędu Miejskiego w Jędrzejowie

LV/411/10

8 IV. 2010

w sprawie przyjęcia rezygnacji z członkostwa w Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Jędrzejowie.

LV/412/10

8 IV. 2010

w sprawie wyboru członka Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Jędrzejowie.

LVI/413/10

27 IV. 2010

w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2010 rok.

LVII/414/10

30 IV. 2010

w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Jędrzejowa za 2009 rok.

LVII/415/10

30 IV. 2010

sprawie zmiany w podziale miasta i gminy Jędrzejów na obwody głosowania.

Dz. Urz. nr 158, poz. 1352

LVII/416/10

30 IV. 2010

w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w mieście i gminie Jędrzejów.

Dz. Urz. nr 158, poz. 1353

LVII/417/10

30 IV. 2010

w sprawie: zaliczenia ulic do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu.

Dz. Urz. nr 194, poz. 1813

LVII/418/10

30 IV. 2010

w sprawie: zasad i trybu udzielania dotacji dla osób fizycznych ze środków budżetu Gminy Jędrzejów pochodzących z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych za przekroczenia lub naruszenia wymogów korzystania ze środowiska.

Stwierdzenie nieważności

LVII/419/10

30 IV. 2010

w sprawie przystąpienia Miasta i Gminy Jędrzejów do realizacji programu pomocy społecznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zmiany:

LIX/420/10

LVIII/420/10

30 IV. 2010

w sprawie: zmiany uchwały dotyczącej przystąpienia Miasta i Gminy Jędrzejów do realizacji programu pomocy społecznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

LIX/421/10

14 VI. 2010

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Jędrzejów

LIX/422/10

14 VI. 2010

w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2010 rok

LIX/423/10

14 VI. 2010

w sprawie nadania nazwy Przedszkolu nr 2 w Jędrzejowie

LX/424/10

9 VII. 2010

w sprawie wyrażania zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Jędrzejów

LX/425/10

9 VII. 2010

w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2010 rok

LX/426/10

9 VII. 2010

w sprawie zaciągnięcia kredytu

LX/427/10

9 VII. 2010

w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Jędrzejów dla Archiopactwa Cystersów ul. Klasztorna 20 w Jędrzejowie z przeznaczeniem na prace konserwatorskie, restauratorskie przewidziane do realizacji w roku 2010

LX/428/10

9 VII. 2010

w sprawie: określenia zasad zbywania, wydzierżawiania, wynajmowania i użyczania majątku trwałego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Jędrzejowie

Dz. Urz. nr 230 poz. 2312

LX/429/10

9 VII. 2010

w sprawie zbycia nieruchomości komunalnej na rzecz jej użytkowników wieczystych

LX/430/10

9 VII. 2010

w sprawie: zmiany uchwały dotyczącej utworzenia Jędrzejowskiego Samorządowego Domu Kultury

Dz. Urz. nr 230 poz. 2313

LX/431/10

9 VII. 2010

w sprawie wprowadzenia zmian w statucie Jędrzejowskiego Samorządowego Domu Kultury

Dz. Urz. nr 230 poz. 2314

LXI/432/10

28 VII. 2010

w sprawie zmiany opisu granic okręgów wyborczych dla wyboru Rady Miejskiej w Jędrzejowie

Dz. Urz. nr 227 poz. 2268

LXI/433/10

28 VII. 2010

w sprawie zmiany opisu granic stałych obwodów głosowania w mieście i gminie Jędrzejów

Dz. Urz. nr 227 poz. 2269

LXII/434/10

23 IX. 2010

w sprawie: określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta i gminy Jędrzejów, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

LXII/435/10

23 IX. 2010

w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2010 rok

LXII/436/10

23 IX. 2010

w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Jędrzejów dla Rzymskokatolickiej Parafii Św. Trójcy w Jędrzejowie z przeznaczeniem na prace konserwatorskie, restauratorskie w kościele Św. Trójcy w Jędrzejowie przewidziane do realizacji w roku 2010

LXII/437/10

23 IX. 2010

w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zawarcia porozumienia komunalnego z Gminą Kielce o współdziałaniu w zakresie funkcjonowania Izby Wytrzeźwień w Kielcach

LXII/438/10

23 IX. 2010

w sprawie określenia wysokości stawek opłat za składowanie odpadów na „Składowisku Odpadów Komunalnych w Potoku Małym”

Dz. Urz. nr 279, poz. 2828

LXII/439/10

23 IX. 2010

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego w budynku Pływalni Miejskiej w Jędrzejowie

LXII/440/10

23 IX. 2010

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Jędrzejów

LXII/441/10

23 IX. 2010

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Jędrzejów

LXII/442/10

23 IX. 2010

w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości

LXII/443/10

23 IX. 2010

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego stanowiącego własność komunalną

LXII/444/10

23 IX. 2010

w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały Rady Miasta Ruda Śląska w sprawie likwidacji Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Solidarności 12

LXII/445/10

23 IX. 2010

w sprawie zabezpieczenia w budżecie Gminy Jędrzejów na 2011 rok środków finansowych na dofinansowanie zadania „Przebudowa – remont drogi powiatowej w ciągu ulicy Przypkowskiego w Jędrzejowie. Etap II”

LXII/446/10

23 IX. 2010

w sprawie ubiegania się Gminy Jędrzejów o środki z Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011 na realizację projektu pn. „Przebudowa drogi gminnej w ciągu ulic: Partyzantów, Jasionka i Wiejska w Jędrzejowie” oraz zabezpieczenia na ten cel niezbędnych środków finansowych w budżecie Gminy Jędrzejów na 2011 rok

LXIII/447/10

23 IX. 2010

w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w mieście i gminie Jędrzejów

Dz. Urz. nr 269, poz. 2733

LXIV/448/10

8 X. 2010

w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2010 rok

LXV/449/10

28 X. 2010

w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół podstawowych, gimnazjów, przedszkoli i innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Jędrzejów przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania

Dz. Urz. nr 323 poz. 3486

Zmiany: Rozstrzygnięcie nadzorcze

LXV/450/10

28 X. 2010

w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą „Administracja i Obsługa” i nadania statutu jednostce

Dz. Urz. nr 323 poz. 3487

Zm. XLI/376/13 z dnia 3 października 2013r.

LXV/451/10

28 X. 2010

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości komunalnej

LXV/452/10

28 X. 2010

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Jędrzejów

LXV/453/10

28 X. 2010

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Jędrzejów

LXV/454/10

28 X. 2010

w sprawie: przyznania dotacji z budżetu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Skroniowie

LXV/455/10

28 X. 2010

w sprawie: udzielenia Gminie Wilków i Gminie Bogatynia pomocy finansowej związanej z usuwaniem skutków powodzi

LXV/456/10

28 X. 2010

w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2010 rok

LXV/457/10

28 X. 2010

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok

Dz. Urz. nr 306 poz. 3153

LXV/458/10

28 X. 2010

w sprawie zmiany uchwały z dnia 29 listopada 2007 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

Dz. Urz. nr 306 poz. 3154

LXVI/459/10

12 XI. 2010

w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

Dz. Urz. nr 308 poz. 3232

LXVI/460/10

12 XI. 2010

w sprawie sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

LXVI/461/10

12 XI. 2010

w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2010 rok

LXVI/462/10

12 XI. 2010

w sprawie zatwierdzenia taryf Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Jędrzejowie za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków i udzielenia dopłat z budżetu gminy

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Kamień (brm)
Data wytworzenia:
2010-02-25
Data publikacji:
2010-02-25
Data ostatniej zmiany:
2013-11-22

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-05-21 13:38:30, zmian dokonał(a): Barbara Gola

WCAG 2.0 (Level AA)