Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miejski w Jędrzejowie

Ikona statystyk

WYDATKI BUDŻETU NA 2005 ROK

Ikona statystyk
WYDATKI  BUDŻETU   NA 2005 ROK Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXX/270/05
Rady Miejskiej z dn. 24.02.2005 
      w Jędrzejowie 
lp.   Nazwa działu i rozdziału  Symbol                       WYDATKI        
    Dz.  Rozdz. Ogółem   bieżące        
          / 6+ 11/ Razem                  w tym:      
            wynagrodz. dotacje obsługa z tytułu  
            i pochodne   długu poręczeń majątkowe
                  i gwarancji  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
I                                                                            Wydatki na zadania własne                  
  1.ROLNICTWO I ŁOWIECTWO  010   190.400 85.400   10.000     105.000
  Spółki wodne   01009 10.000 10.000   10.000      
  Infrastruktura wodociągowa                  
  i sanitacyjna wsi   01010 105.000           105.000
  Izby Rolnicze   01030 17.400 17.400          
  Pozostała działalność   01095 58.000 58.000          
  2. LEŚNICTWO 020   5.000 5.000          
  Pozostała działalność   02095 5.000 5.000          
  3. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ     467.500 182.500         285.000
  Drogi publiczne gminne  600 60016 467.500 182.500         285.000
  4.GOSPODARKA                  
  MIESZKANIOWA 700   345.160 240.000   70.000     105.160
  Zakłady gospodarki                  
  mieszkaniowej   70001 70.000 70.000   70.000      
  Gospodarka gruntami                   
  i nieruchomościami    70005 275.160 170.000         105.160
  5. DZIAŁALNOŚĆ USłUGOWA 710   20.000 20.000          
  Pozostała działalność   71095 20.000 20.000          
  6.ADMINISTRACJA PUBLICZNA 750   5.046.549 4.976.549 3.601.000 640.000     70.000
  Urzędy wojewódzkie   75011 265.000 265.000 250.000        
  Rady gmin/miast na prawach                  
  powiatu   75022 250.000 250.000          
  Urzędy gmin/ miast na prawch                  
  powiatu   75023 3.931.549 3.861.549 3.351.000 40.000     70.000
  Gospodarstwa pomocnicze   75097 600.000 600.000   600.000      
                     
  7. BEZPIECZEŃSTWO                  
  PUBLICZNE  I OCHRONA                   
  PRZECIWPOŻAROWA 754   405.775 381.775 250.000       24.000
  Ochotnicze straże pożarne   75412 140.000 116.000 5.000       24.000
  Obrona cywilna   75414 8.000 8.000          
  Straż Miejska   75416 257.775 257.775 245.000        
  8. DOCHODY OD OSÓB                  
  PRAWNYCH,OD OSÓB                   
  FIZYCZNYCH I OD INNYCH                  
  JEDNOSTEK                   
  NIEPOSIADAJĄCYCH                   
  OSOBOWOŚCI PRAWNEJ                  
  ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE                  
  Z ICH POBOREM 756   132.000 132.000 115.000        
  Pobór podatków,opłat                   
   i  niepodatkowych należności                  
  budżetowych   75647 132.000 132.000 115.000        
   9.OBSłUGA  DłUGU 757                
  PUBLICZNEGO     980.000 980.000     980.000    
  Osługa papierów wartościowych                  
  kredytów i pożyczek j.s.t   75702 980.000 980.000     980.000    
  10.RÓŻNE ROZLICZENIA 758   200.000 200.000          
  Rezerwy ogólne i celowe   75818 200.000 200.000          
  11.OŚWIATA I WYCHOWANIE 801   15.712.720 15.682.720 13.208.620 146.523     30.000
  Szkoły podstawowe   80101 8.360.840 8.330.840 7.421.332       30.000
  Gminazja   80110 3.926.378 3.926.378 3.373.950 146.523      
  Przedszkola    80104 2.420.406 2.420.406 1.963.473        
  Dowożenie uczniów do szkół   80113 365.300 365.300 49.865        
  Zespoły ekonomiczno-                  
  administrcayjne szkół   80114 430.000 430.000 400.000        
  Doszktałcanie i doskonalenie                  
  nauczycieli   80146 70.000 70.000          
  Pozostała działalność   80195 139.796 139.796          
  12. OCHRONA ZDROWIA 851   380.000 380.000   5.000      
  Lecznictwo ambulatoryjne   85121 10.000 10.000          
  Przeciwdziałanie alkoholizmowi   85154 365.000 365.000          
  Izby wytrzeźwień   85158 5.000 5.000   5.000      
   13 .POMOC SPOŁECZNA 852   2.290.920 2.290.920 978.994        
  Ośrodki wsparcia   85203 106.790 106.790 56.525        
  Zasiłki i pomoc w naturze oraz                  
  składki na ubezpieczenia                  
  społeczne   85214 310.000 310.000          
  Dodatki mieszkaniowe   85215 800.000 800.000          
  Ośrodki pomocy społecznej   85219 694.520 694.520 578.865        
  Usługi opiekuńcze i specjalisty                  
  usługi opiekuńcze    85228 379.610. 379.610 343.604        
  14.EDUKACYJNA OPIEKA                   
  WYCHOWAWCZA 854   923.405 923.405 550.130        
  Świetlice szkolne   85401 916.000 916.000 550.130        
  Dokształacanie i doskonalenie                  
  nauczycieli   85446 1.964 1.964          
  Pozostała działalność   85495 5.441 5.441          
  15.GOSPODARKA KOMUNALNA                  
  i OCHRONA ŚRODOWISKA 900   6.014.000 2.444.000 120.000 140.000     3.570.000
  Gospodarka odpadami   90002 250.000 250.000 120.000        
  Oczyszczanie miast i wsi   90003 195.000 195.000          
  Utrzymanie zieleni                  
  w miastach i gminach   90004 140.000 140.000          
  Oświetlenie ulic, placów i dróg   90015 1.032.000 1.032.000          
  Pozostała działalność   90095 4.397.000 827.000   140.000     3.570.000
  16. KULTURA I OCHRONA                   
  DZIEDZICTWA NARODOWEGO 921   900.000 900.000 308.000 440.000      
  Pozostałe zadania w zakresie                  
  kultury   92105 90.000 90.000 23.000        
  Domy i ośrodki kultury,                  
  świetlice i kluby   92109 440.000 440.000   440.000      
  Biblioteki   92116 330.000 330.000 285.000        
  Pozostała działalność   92195 40.000 40.000          
  17. KULTURA FIZYCZNA  926                
  I SPORT     942.600 942.600 452.260 108.000      
  Obiekty sportowe   92601 750.000 750.000 452.260        
  Zadania w zakresie kultury                  
  fizycznej i sportu   92605 192.600 192.600   108.000      
  WYDATKI na zadania własne     34.956.029 30.766.869 19.584.004 1.559.523 980.000   4.189.160
  II. Wydatki na zadania                   
  z zakresu administracji                  
   rządowej i innych                  
  zadań zleconych ustawami     5.081.715 5.081.715 554.711        
  POMOC SPOŁECZNA 852   4.926.790 4.926.790 404.631        
  Ośrodki wsparcia   85203 180.000 180.000 154.270        
  Świadczenia rodzinne oraz                  
  składki  na ubezpieczenia                   
  emerytalne i rentowe                  
  z ubezpieczenia społecznego   85212 3.874.390 3.874.390 167.160        
  Składki na ubezpieczenia zdrow.   85213              
  opłacane za osoby pobierające                  
  niektóre świadczenia z pomocy                  
  społecznej     46.000 46.000          
  Zasiłki i pomoc w naturze                   
  oraz składki na ubezpieczenia                  
  społeczne    85214 740.000 740.000          
  Usługi opiekuńcze i specjalistycz   85228 86.400 86.400 83.201        
  usługi opiekuńcze                  
   ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA 750   150.080 150.080 150.080        
  Urzędy wojewódzkie   75011 150.080 150.080 150.080        
  URZĘDY NACZELNYCH                  
  ORGANÓW WŁADZY                  
  PAŃSTWOWEJ ,KONTROLI                  
  I OCHRONY PRAWA ORAZ                  
  SĄDOWNICTWA 751   4.845 4.845          
  Urzędy naczelnych organów                  
  władzy państwowej, kontroli                  
  i ochron prawa   75101 4.845 4.845          
                     
  III. Wydatki na zadania                   
  realizowane na podstawie                   
  porozumień z organami                   
  administracji rządowej                  
  DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 710   4.000 4.000          
  Cmentarze   71035 4.000 4.000          
  IV. Wydatki na realizacje zadań                  
  na podstawie porozumień                  
  z innymi jednostkami                  
  samorządu terytorialnego                  
  TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 600   640.000           640.000
  Drogi publiczne krajowe   60011 260.000           260.000
  Drogi publiczne wojewódzki   60013 100.000           100.000
  Drogi publiczne powiatowe   60014 280.000           280.000
  OGÓŁEM WYDATKI     40.681.744 35.852.584 20.138.715 1.559.523 980.000   4.829.160
Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
Adam Fatyga
Informację wprowadził:
Adam Fatyga
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2005-03-16
Data ostatniej zmiany:
2005-03-16

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-02-26 12:18:16, zmian dokonał(a): Robert Ziębiński

WCAG 2.0 (Level AA)