Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miejski w Jędrzejowie

Ikona statystyk

Projekt uchwały w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia w I-szej kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu w złotych do sporządzenia tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników zatrudnionych w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w Jędrzejowie.

Ikona statystyk

Projekt

 

Uchwala Nr

Rady Miejskiej w Jędrzejowie
z dnia

 

w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia w I-szej kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu w złotych do sporządzenia tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników zatrudnionych w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w Jędrzejowie.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz.U.z 2001r. Nr 142, póz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, póz. 558, Nr 113, póz. 984, Nr 214, póz. 1806; z 2003r. Nr. 80, póz. 717, Nr 162, póz. 1568; z 2004r. Nr 102, póz. 1055, Nr 116, póz. 1203, Nr 214, póz. 1806/ §2 pkt.2 oraz §3 ust.3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 roku w sprawie wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. Nr 61, poz.708; z 200łr. Nr 34, poz.393; z 2002r. Nr 210, poz.1785; z 2004r. Nr 47, póz.447; z 2005r. Nr 34, póz.308) Rada Miejska w Jędrzejowie uchwala co następuje:

 

§1

 

Ustala się najniższe wynagrodzenie w I-szej kategorii zaszeregowania w kwocie 730,00zl do sporządzenia tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników zatrudnionych w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w Jędrzejowie.

 

§2

 

Ustala się wartość jednego punktu w kwocie 5,00zl do sporządzenia tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników zatrudnionych w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w Jędrzejowie.

 

§3

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jędrzejowa i Kierownikowi Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Jędrzejowie.

 

§4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


                                                                         Przewodnicząca Rady Miejskiej

                                                         w Jędrzejowie mgr Ewa Ptasznik

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
Adam Fatyga
Informację wprowadził:
Adam Fatyga
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2005-06-01
Data ostatniej zmiany:
2005-06-01

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-02-26 12:18:16, zmian dokonał(a): Robert Ziębiński

WCAG 2.0 (Level AA)