Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miejski w Jędrzejowie

Ikona statystyk

Projekt uchwały w sprawie utworzenia zakładu budżetowego pod nazwą Zakład Wodociągów i Kanalizacj w Jędrzejowie

Ikona statystyk

Projekt

 

Uchwała Nr

Rady Miejskiej w Jędrzejowie
z dnia

 

w sprawie utworzenia zakładu budżetowego pod nazwą „Zakład Wodociągów i Kanalizacji” w Jędrzejowie

 

Na podstawie art. 7 ust ł pkt 3, art. 9 ust. l, art. 18 ust. 2 pkt 9 lit h, art. 40 ust. 2 pkt 2, art. 41 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.z 2001r. Nr ł42, póz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, póz. 558, Nr 113, póz. 984, Nr 214, póz. 1806;
z 2003r. Nr. 80, póz. 717, Nr 162, póz. 1568; z 2004r. Nr 102, póz. 1055, Nr 116, póz. 1203, Nr 214, póz. 1806) art.6 ust. l ustawy z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997r. Nr 9, póz. 43, Nr 106, póz. 679, Nr 121, póz. 770; z 1998r. Nr 106, póz. 668; z 2002r. Nr 113, póz. 984; z 2003r. Nr 96, póz. 874, Nr 199, póz. 1937) art. 19 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2003r. Nr 15, póz. 148, Nr. 45, póz. 391, Nr 65, póz. 594, Nrl66, póz. 1611, Nr 189, póz. 1851; z 2004r. Nr 19, póz. 177, Nr 93, póz. 890, Nr 121, póz. 1264, Nr 123, póz. 1291, Nr 210, póz. 2135, Nr 273, póz. 2703) Rada Miejska w Jędrzejowie uchwala co następuje:

 

§1

 

Z dniem l lipca 2005 roku tworzy się zakład budżetowy pod nazwą „Zakład Wodociągów i Kanalizacji" w Jędrzejowie zwany dalej „Zakładem" na bazie mienia komunalnego gminy znajdującego się dotychczas w dyspozycji likwidowanego gospodarstwa pomocniczego pod nazwą „Zakład Wodociągów i Kanalizacji" w Jędrzejowie przy Urzędzie Miejskim w Jędrzejowie.

 

§2

 

Zakład działa według zasad finansowych obowiązujących dla zakładu budżetowego rozliczając się z budżetem Miasta i Gminy Jędrzejów i zalicza się do działu 400 ~ wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.

 

§3

 

Źródłem przychodów Zakładu będą:

1.wpływy z odpłatności za usługi świadczone w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków,

2. wpływy z odpłatności za przygotowanie i realizację inwestycji wodno-kanalizacyjnych,

3. wpływy za przyjęte ścieki do Punktu Zrzutu Nieczystości Płynnych

 

§4

 

Rozchodami Zakładu będą:

1. koszty prowadzonej działalności,

2. wpłaty do budżetu.

 

§5

 

Zatwierdza się statut określający organizację i zakres działania Zakładu stanowiący załącznik Nr l do mniejszej uchwały


§6

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jędrzejowa.

 

§7

 

Uchwala   podlega   ogłoszeniu   w   Dzienniku   Urzędowym   Województwa   Świętokrzyskiego   i obowiązuje od l lipca 2005 roku.

 

 

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

w Jędrzejowie

mgr Ewa Ptasznik


Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Adam Fatyga
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2005-06-01
Data ostatniej zmiany:
2005-06-01

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-02-26 12:18:16, zmian dokonał(a): Robert Ziębiński

WCAG 2.0 (Level AA)