Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miejski w Jędrzejowie

Ikona statystyk

Rejestry prowadzone w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego

Ikona statystyk

Osoba odpowiedzialna za treść: Naczelnik W ZP


Wydział Zagospodarowania PrzestrzennegoRejestry:

 

Rejestr obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

 

Sposób udostępniania rejestru:

Przyjmowanie pism, wniosków i podań:
osobiście Urząd Miejski w Jędrzejowie ul.11-Listopada 33a pok. Nr 12 (I piętro) lub drogą korespondencyjną.
Informacja o rejestrze:
do wglądu , na wniosek (złożony osobiście, doręczony drogą korespondencyjną )
Zakres udostępnienia:
nazwa miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, data i nr uchwały Rady Miejskiej w Jędrzejowie zatwierdzającej miejscowy plan.

Podstawa prawna:

Prowadzenie rejestru reguluje art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.Nr 80 poz. 717 z późn. zmian.).

Uwagi:

1. Uzyskanie konkretnych informacji o ustaleniach miejscowego planu dla wybranego terenu - wydawanie wyrysów i wypisów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego reguluje art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.Nr 80 poz. 717 z późn. zmian.) 2. Ograniczenie dostępu do informacji publicznej następuje w szczególności ze względu na: a/ ograniczenia określone w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych - art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.), b/ na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy (ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji, oraz przypadku, gdy osoba fizyczna lub przedsiębiorca rezygnują z przysługującego im prawa) - art. 5 ust. 2 ustawy jw., c/ art. 1 ust. 1 w związku z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.),  

 

Rejestr wniosków o sporządzenie lub zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

 

Sposób udostępniania rejestru:

Przyjmowanie pism, wniosków i podań:
osobiście Urząd Miejski w Jędrzejowie ul.11-Listopada 33a pok. Nr 12 (I piętro) lub drogą korespondencyjną.
Informacja o rejestrze:
do wglądu , na wniosek (złożony osobiście, doręczony drogą korespondencyjną )

Podstawa prawna:

Prowadzenie rejestru reguluje art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.Nr 80 poz. 717 z późn. zmian.).

Uwagi:

Ograniczenie dostępu do informacji publicznej następuje w szczególności ze względu na: a/ na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy (ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji, oraz przypadku, gdy osoba fizyczna lub przedsiębiorca rezygnują z przysługującego im prawa) - art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.), b/ art. 1 ust. 1 w związku z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).  

  

Rejestr decyzji o warunkach  zabudowy

 

Sposób udostępniania rejestru:

Przyjmowanie pism, wniosków i podań:
osobiście Urząd Miejski w Jędrzejowie ul.11-Listopada 33a pok. Nr 12 (I piętro) lub drogą korespondencyjną.
Informacja o sposobach załatwiania spraw w zakresie ustalania warunków zabudowy do pobrania w formie elektronicznej: BIP Urzędu Miejskiego w Jędrzejowie , odpowiedź pisemna na wniosek złożony osobiście lub drogą korespondencyjną. Informacja o stanie prowadzonych spraw, kolejności ich załatwiania lub rozstrzygania:
a)strony postępowania: osobiście: Urząd Miejski w Jędrzejowie pok. Nr 37 i 39 (III piętro)  odpowiedź pisemna na wniosek złożony osobiście lub drogą korespondencyjną,
b)inne podmioty nie będące stronami postępowania: odpowiedź pisemna na wniosek złożony osobiście lub drogą korespondencyjną.
Udostępnianie treści aktów administracyjnych i innych rozstrzygnięć: odpowiedź pisemna na wniosek złożony osobiście, drogą korespondencyjną

Podstawa prawna:

Prowadzenie rejestru reguluje art. 67 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.Nr 80 poz. 717 z późn. zmian.).

Uwagi:

Ograniczenie dostępu do informacji publicznej następuje w szczególności ze względu na: 1.ograniczenia określone w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych - art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.), 2.na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy (ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji, oraz przypadku, gdy osoba fizyczna lub przedsiębiorca rezygnują z przysługującego im prawa) - art. 5 ust. 2 ustawy jw., 3.art. 1 ust. 1 w związku z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), 4.art. 1 ust. 2 pkt. 6 w związku z art. 41 ust. 2 w związku z art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904 z późn. zm.), 5.art. 11 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.).  

 

Rejestr decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu powiatowym i gminnym 

 

Sposób udostępniania rejestru:

Przyjmowanie pism, wniosków i podań:
osobiście Urząd Miejski w Jędrzejowie ul.11-Listopada 33a pok. Nr 12 (I piętro) lub drogą korespondencyjną.
Informacja o sposobach załatwiania spraw w zakresie  lokalizacji inwestycji celu publicznego: do pobrania w formie elektronicznej: BIP Urzędu Miejskiego w Jędrzejowie , odpowiedź pisemna na wniosek złożony osobiście lub drogą korespondencyjną. Informacja o stanie prowadzonych spraw, kolejności ich załatwiania lub rozstrzygania:
a)strony postępowania: osobiście: Urząd Miejski w Jędrzejowie pok. Nr 37 i 39 (III piętro)  odpowiedź pisemna na wniosek złożony osobiście lub drogą korespondencyjną,
b)inne podmioty nie będące stronami postępowania: odpowiedź pisemna na wniosek złożony osobiście lub drogą korespondencyjną.
Udostępnianie treści aktów administracyjnych i innych rozstrzygnięć: odpowiedź pisemna na wniosek złożony osobiście, drogą korespondencyjną

Podstawa prawna:

Prowadzenie rejestru reguluje art. 57 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.Nr 80 poz. 717 z późn. zmian.).

Uwagi:

Ograniczenie dostępu do informacji publicznej następuje w szczególności ze względu na: 1.ograniczenia określone w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych - art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.), 2.na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy (ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji, oraz przypadku, gdy osoba fizyczna lub przedsiębiorca rezygnują z przysługującego im prawa) - art. 5 ust. 2 ustawy jw., 3.art. 1 ust. 1 w związku z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), 4.art. 1 ust. 2 pkt. 6 w związku z art. 41 ust. 2 w związku z art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904 z późn. zm.), 5.art. 11 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.).  

 

 

 

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
Dariusz Treliński
Informację wprowadził:
Michał Ptasznik
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2003-11-03
Data ostatniej zmiany:
2007-01-29

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-02-28 11:17:2, zmian dokonał(a): Jacek Mróz

WCAG 2.0 (Level AA)