Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miejski w Jędrzejowie

Ikona statystyk

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Jędrzejowa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu terenu miasta Jędrzejów w rejonie ul. 11 Listopada, Al. J. Piłsudskiego, ul. Feliksa Przypkowskiego

Ikona statystyk

Jędrzejów, dnia 30.09.2022 r.

OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu terenu miasta Jędrzejów w rejonie ul. 11 Listopada,
Al. J. Piłsudskiego, ul. Feliksa Przypkowskiego

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 i art. 8d ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r., poz. 503 ze zm.), w nawiązaniu do uchwały nr XII/100/19 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu terenu miasta Jędrzejów w rejonie ul. 11 Listopada, Al. J. Piłsudskiego, ul. Feliksa Przypkowskiego, zmienionej uchwałą nr XXXIV/298/21 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 18 marca 2021 r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu ww. projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 10.10.2022r. r. do 09.11.2022 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Jędrzejowie, ul. 11 listopada 33, 28-300 Jędrzejów, pokój 37, w godzinach pracy urzędu oraz na stronie https://www.jedrzejow.eobip.pl/.

Jednocześnie na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 2, art. 46 pkt 1 i art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.) w powiązaniu art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r., poz. 503 ze zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu powyższego projektu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie rozwiązaniami odbędzie się w dniu 27.10.2022r. w Centrum Kultury w Jędrzejowie, al. Józefa Piłsudskiego 3, 28-300 Jędrzejów, 28-300 Jędrzejów, sala wielofunkcyjna (I piętro), o godz. 12:00.

Zgodnie z art. 17 pkt 11 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r., poz. 503 ze zm.) osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu planu miejscowego. Uwagi należy składać do Burmistrza Miasta Jędrzejowa w formie papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz adresu zamieszkania albo siedziby oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25.11. 2022 r.

Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko zawiadamiam, że każdy może złożyć uwagi i wnioski do projektu w zakresie ochrony środowiska. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków złożonych w zakresie ochrony środowiska jest Burmistrz Miasta Jędrzejowa. Uwagi mogą być wnoszone:

  1. w formie pisemnej;
  2. ustnie do protokołu;
  3. za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

                                                                                                                                     BURMISTRZ

                                                                                                                               Miasta Jędrzejowa

                                                                                                                             mgr Marcin Piszczek

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
Joanna Siwiec
Informację wprowadził:
Dorota Bąk
Data wytworzenia:
2022-09-29
Data publikacji:
2022-09-30
Data ostatniej zmiany:
2022-10-07

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2023-12-08 14:44:5, zmian dokonał(a): Barbara Gola

WCAG 2.0 (Level AA)