Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miejski w Jędrzejowie

Ikona statystyk

Ikona statystyk

2014

  

  

LP.

  
  

NR

  
  

W  SPRAWIE

  
  

Z   DNIA

  
  

1

  
  

1/2014

  
  

w sprawie powołania   komisji ds. gospodarowania środkami zakładowego funduszu świadczeń

  
  

09.01.2014

  
  

2

  
  

2/2014

  
  

w sprawie wyrażenia   zgody na obniżenie cen biletów na Pływalnię Miejską w Jędrzejowie   w okresie od 01 lutego 2014r. do 16 lutego 2014r.

  
  

09.01.2014

  
  

3

  
  

3/2014

  
  

w sprawie powołania komisji   do przeprowadzenia w dniu 10.01.2014 roku przetargu nieograniczonego na   wydzierżawienie na okres trzydziestu lat nieruchomości niezabudowanej   oznaczonej w rejestrach ewidencji gruntów obrębu 11 miasta Jędrzejowa jako   działka nr 20/5 o powierzchni 0.6055 ha   i działka nr 22/5 o powierzchni 0.6156 ha

  
  

09.01.2014

  
  

4

  
  

4/2014

  
  

w sprawie wyrażenia   zgody na wykorzystanie herbu Gminy    Jędrzejów

  
  

13.01.2014

  
  

5

  
  

5/2014

  
  

w sprawie wprowadzenia   zmian w Planie Ochrony Informacji Niejawnych w Urzędzie Miejskim w   Jędrzejowie

  
  

15.01.2014

  
  

6

  
  

6/2014

  
  

w sprawie wprowadzenia   Instrukcji określającej procedury postępowania w strefach ochronnych   I i II w Urzędzie Miejskim w Jędrzejowie oraz w Kancelarii Materiałów   Niejawnych Urzędu

  
  

15.01.2014

  
  

7

  
  

7/2014

  
  

w sprawie określenia   inkasenta podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości od osób fizycznych    i opłaty za gospodarowanie odpadami   komunalnymi w sołectwie Jasionna

  
  

17.01.2014

  
  

8

  
  

8/2014

  
  

w sprawie zwrotu kosztów   poniesionych   na zakup okularów korygujących wzrok, przeznaczonych do pracy przy monitorze   ekranowym

  
  

22.01.2014

  
  

9

  
  

9/2014

  
  

w sprawie wyrażenia   zgody na udostępnienie gruntu komunalnego

  
  

23.01.2014

  
  

10

  
  

10/2014

  
  

w sprawie przydzielenia   godzin   z przeznaczeniem na zorganizowanie dodatkowych zajęć indywidualnych w Zespole   Placówek Oświatowych – Szkole Podstawowej   w Skroniowie

  
  

23.01.2014

  
  

11

  
  

11/2014

  
  

w sprawie wyrażenia   zgody na prowadzenie dzienników lekcyjnych w Szkole Podstawowej   nr 2 im. Komisji Edukacji Narodowej   w Jędrzejowie w formie elektronicznej

  
  

23.01.2014

  
  

12

  
  

12/2014

  
  

w sprawie przydzielenia   godzin zajęć rewalidacyjnych na rok szkolny  2013/2014   w Zespole Placówek Oświatowych – Szkole Podstawowej w Prząsławiu

  
  

23.01.2014

  
  

13

  
  

13/2014

  
  

w sprawie zatwierdzenia   aneksu nr 02/13/14 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej   w Łysakowie na rok szkolny 2013/2014

  
  

23.01.2014

  
  

14

  
  

14/2014

  
  

w sprawie zatwierdzenia   aneksu nr 3 do arkusza organizacyjnego Przedszkola nr 2 w Jędrzejowie na rok   szkolny 2013/2014

  
  

23.01.2014

  
  

15

  
  

15/2014

  
  

 w sprawie przydzielenia   godzin zajęć rewalidacyjnych na rok szkolny 2013/2014   w Zespole Placówek Oświatowych – Szkole Podstawowej w Prząsławiu

  
  

23.01.2014

  
  

16

  
  

16/2014

  
  

w sprawie wyrażenia   zgody na wolny wstęp, obniżenie cen biletów oraz na zorganizowanie darmowych   lekcji nauki pływania dla uczniów   ze szkół podstawowych

  
  

29.01.2014

  
  

17

  
  

17/2014

  
  

w sprawie wyrażenia   zgody na wydzierżawienie części gruntu komunalnego

  
  

29.01.2014

  
  

18

  
  

18/2014

  
  

w sprawie realizacji   pozamilitarnych przygotowań obronnych w mieście i gminie Jędrzejów w 2014   roku

  
  

29.01.2014

  
  

19

  
  

19/2014

  
  

w sprawie wyrażenia   zgody na udostępnienie gruntu komunalnego

  
  

31.01.2014

  
  

20

  
  

20/2014

  
  

w sprawie rozwiązania   umowy najmu części gruntu komunalnego

  
  

31.01.2014

  
  

21

  
  

21/2014

  
  

 w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy   na 2014 rok

  
  

03.02.2014

  
  

22

  
  

22/2014

  
  

w sprawie ogłoszenia   otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji w 2014 roku zadań publicznych   gminy w zakresie kultury fizycznej   i sportu zleconych przez Gminę Jędrzejów organizacjom pozarządowym i innym   podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego.

  
  

03.02.2014

  
  

23

  
  

23/2014

  
  

w sprawie powołania   komisji do dokonania odbioru prac polegających na odbudowaniu muru   ogrodzeniowego oporowego pomiędzy działkami położonymi w obrębie 06 miasta   Jędrzejowa oznaczonymi w rejestrach ewidencji gruntów jako działki Nr 250/4,   249/1 i 249/2.

  
  

04.02.2014

  
  

24

  
  

24/2014

  
  

w sprawie wyrażenia   zgody na rozwiązanie umowy najmu lokalu użytkowego stanowiącego własność   Gminy Jędrzejów

  
  

04.02.2014

  
  

25

  
  

25/2014

  
  

w sprawie wyrażenia   zgody na wynajem części gruntu komunalnego

  
  

07.02.2014

  
  

26

  
  

26/2014

  
  

w sprawie zawarcia   umowy najmu części gruntu komunalnego

  
  

07.02.2014

  
  

27

  
  

27/2014

  
  

w sprawie zawarcia   umowy najmu części gruntu komunalnego

  
  

07.02.2014

  
  

28

  
  

28/2014

  
  

w sprawie zawarcia   umowy najmu części gruntu komunalnego

  
  

07.02.2014

  
  

29

  
  

29/2014

  
  

w sprawie wyrażenia   zgody na wynajem części gruntu komunalnego

  
  

07.02.2014

  
  

30

  
  

30/2014

  
  

w sprawie zawarcia   umowy najmu części gruntu komunalnego

  
  

07.02.2014

  
  

31

  
  

31/2014

  
  

w sprawie zawarcia   umowy najmu części gruntu komunalnego

  
  

07.02.2014

  
  

32

  
  

32/2014

  
  

w sprawie zawarcia   umowy najmu części gruntu komunalnego

  
  

07.02.2014

  
  

33

  
  

33/2014

  
  

w sprawie rozwiązania   umowy najmu części gruntu komunalnego

  
  

14.02.2014

  
  

34

  
  

34/2014

  
  

w sprawie zawarcia   umowy najmu części gruntu komunalnego

  
  

18.02.2014

  
  

35

  
  

35/2014

  
  

w sprawie zawarcia   umowy najmu części gruntu komunalnego

  
  

18.02.2014

  
  

36

  
  

36/2014

  
  

w sprawie zawarcia   umowy najmu części gruntu komunalnego

  
  

18.02.2014

  
  

37

  
  

37/2014

  
  

w sprawie wyrażenia   zgody na wynajem części gruntu komunalnego

  
  

18.02.2014

  
  

38

  
  

38/2014

  
  

w sprawie przydzielenia   godzin zajęć indywidualnego nauczania na rok szkolny 2013/2014 w Szkole   Podstawowej w Rakowie

  
  

18.02.2014

  
  

39

  
  

39/2014

  
  

w sprawie zatwierdzenia   aneksu nr 4 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Rakowie na rok   szkolny 2013/2014

  
  

18.02.2014

  
  

40

  
  

40/2014

  
  

w sprawie   nieskorzystania z pierwokupu nieruchomości

  
  

19.02.2014

  
  

41

  
  

41/2014

  
  

w sprawie powołania   komisji przetargowej   do przeprowadzenia w dniu 21.02.2014r. postępowania o udzielenie zamówienia w   trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. Wykonanie   termomodernizacji budynków Przychodni Rejonowej Nr1 oraz Przychodni Rejonowej   Nr 2 w Jędrzejowie realizowanych w ramach projektu pod nazwą:   „ Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Jędrzejowie”

  
  

20.02.2014

  
  

42

  
  

42/2014

  
  

w sprawie wyrażenia   zgody na wprowadzenie   do cennika nowej usługi

  
  

24.02.2014

  
  

43

  
  

43/2014

  
  

w sprawie wyrażenia   zgody na udostępnienie gruntu komunalnego

  
  

25.02.2014

  
  

44

  
  

44/2014

  
  

w sprawie wyrażenia   zgody na udostępnienie gruntu komunalnego

  
  

25.02.2014

  
  

45

  
  

45/2014

  
  

w sprawie ogłoszenia   otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów   prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych   Gminy Jędrzejów w roku 2014 w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i   patologiom społecznym

  
  

25.02.2014

  
  

46

  
  

46/2014

  
  

w sprawie powołania   komisji  konkursowej   do oceny ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie  w roku 2014 zadań publicznych Gminy   Jędrzejów w zakresie kultury fizycznej i sportu zleconych organizacjom   pozarządowym oraz innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego

  
  

26.02.2014

  
  

47

  
  

47/2014

  
  

w sprawie powołania   komisji przetargowej   do przeprowadzenia w dniu 28.02.2014r. postępowania o udzielenie zamówienia w   trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. „Rewitalizacja   terenu wokół zalewu   i przyległych obszarów rekreacyjnych   w Jędrzejowie – strefa 2”

  
  

27.02.2014

  
  

48

  
  

48/2014

  
  

 w sprawie zawarcia umowy dzierżawy gruntu   komunalnego

  
  

27.02.2014

  
  

49

  
  

49/2014

  
  

w sprawie wyrażenia   zgody na wydzierżawienie gruntu komunalnego

  
  

27.02.2014

  
  

50

  
  

50/2014

  
  

w sprawie wyrażenia   zgody na bezpłatny wstęp na basen dla kobiet w dniu 8 marca 2014r.

  
  

28.02.2014

  
  

51

  
  

51/2014

  
  

w sprawie podania do   publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem   w trybie przetargowym na okres trzech lat

  
  

04.03.2014

  
  

52

  
  

52/2014

  
  

w sprawie podania do   publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia   w trybie bezprzetargowym   na okres trzech lat

  
  

04.03.2014

  
  

53

  
  

53/2014

  
  

w sprawie rozwiązania   umowy najmu części gruntu komunalnego

  
  

04.03.2014

  
  

54

  
  

54/2014

  
  

w sprawie powołania   Zespołu Interdyscyplinarnego w Jędrzejowie

  
  

04.03.2014

  
  

55

  
  

55/2014

  
  

w sprawie zawarcia   umowy najmu części gruntu komunalnego

  
  

04.03.2014

  
  

56

  
  

56/2014

  
  

w sprawie wyznaczenia   miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń   wyborczych i plakatów komitetów wyborczych

  
  

05.03.2014

  
  

57

  
  

57/2014

  
  

w sprawie wprowadzenia   zmian  do zarządzenia w sprawie nadzoru   w zakresie gospodarowania środkami publicznymi pod względem celowości,   legalności i oszczędności oraz potwierdzenia prawidłowości merytorycznej   wydatków

  
  

05.03.2014

  
  

58

  
  

58/2014

  
  

w sprawie wyrażenia   zgody na udostępnienie gruntu komunalnego

  
  

05.03.2014

  
  

59

  
  

59/2014

  
  

w sprawie ogłoszenia   otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji projektów w zakresie kultury   zleconych przez Gminę Jędrzejów organizacjom pozarządowym i innym podmiotom   prowadzącym  działalność pożytku   publicznego w roku 2014

  
  

05.03.2014

  
  

60

  
  

60/2014

  
  

w sprawie zmian  w budżecie miasta i gminy na 2014 rok

  
  

06.03.2014

  
  

61

  
  

61/2014

  
  

w sprawie wyrażenia   zgody na przesunięcie terminu płatności opłaty rocznej z tytułu użytkowania   wieczystego nieruchomości komunalnej

  
  

07.03.2014

  
  

62

  
  

62/2014

  
  

w sprawie wyrażenia   zgody na przesunięcie terminu płatności opłaty rocznej z tytułu użytkowania   wieczystego nieruchomości komunalnej

  
  

07.03.2014

  
  

63

  
  

63/2014

  
  

w sprawie uznania za   bezskuteczną umowę dzierżawy gruntu komunalnego

  
  

07.03.2014

  
  

64

  
  

64/2014

  
  

 w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na   realizację w roku 2014 zadań publicznych gminy w zakresie kultury fizycznej i   sportu zleconych przez Gminę Jędrzejów organizacjom pozarządowym i innym   podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego

  
  

07.03.2014

  
  

65

  
  

65/2014

  
  

w sprawie powołania   komisji do przeprowadzenia w dniu 14.03.2014 roku przetargu na wynajem na   okres trzech lat lokalu użytkowego o powierzchni użytkowej 38,80m2,   mieszczącego się w budynku komunalnym położonym przy ul. 11 Listopada 101

  
  

10.03.2014

  
  

66

  
  

66/2014

  
  

w sprawie zawarcia   umowy najmu części gruntu komunalnego

  
  

10.03.2014

  
  

67

  
  

67/2014

  
  

w sprawie zawarcia   umowy najmu części gruntu komunalnego

  
  

10.03.2014

  
  

68

  
  

68/2014

  
  

w sprawie zawarcia   umowy najmu części gruntu komunalnego

  
  

10.03.2014

  
  

69

  
  

69/2014

  
  

w sprawie wyrażenia   zgody na przesunięcie terminu płatności opłaty rocznej z tytułu użytkowania   wieczystego nieruchomości komunalnej

  
  

13.03.2014

  
  

70

  
  

70/2014

  
  

w sprawie wyrażenia   zgody na przesunięcie terminu płatności opłaty rocznej z tytułu użytkowania   wieczystego nieruchomości komunalnej

  
  

18.03.2014

  
  

71

  
  

71/2014

  
  

w sprawie zatwierdzenia   sprawozdania finansowego z działalności Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej   w Jędrzejowie za rok 2013

  
  

18.03.2014

  
  

72

  
  

72/2014

  
  

w sprawie zawarcia   umowy najmu części gruntu komunalnego

  
  

18.03.2014

  
  

73

  
  

73/2014

  
  

w sprawie wyrażenia   zgody na wynajem części gruntu komunalnego

  
  

18.03.2014

  
  

74

  
  

74/2014

  
  

w sprawie wyrażenia   zgody na rozwiązanie umowy najmu części gruntu komunalnego

  
  

18.03.2014

  
  

75

  
  

75/2014

  
  

w sprawie ustalenia   ceny nieruchomości komunalnej

  
  

20.03.2014

  
  

76

  
  

76/2014

  
  

w sprawie wyrażenia   zgody na wynajem części gruntu komunalnego

  
  

20.03.2014

  
  

77

  
  

77/201

  
  

w sprawie powołania   zespołu do spraw organizacyjno – technicznego zabezpieczenia prac związanych   z wyborami posłów   do Parlamentu Europejskiego

  
  

20.03.2014

  
  

78

  
  

78/2014

  
  

w sprawie wyznaczenia   obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego

  
  

20.03.2014

  
  

79

  
  

79/2014

  
  

w sprawie upoważnienia   osób do doręczania pakietu wyborczego do głosowania korespondencyjnego w   wyborach posłów   do Parlamentu Europejskiego

  
  

20.03.2014

  
  

80

  
  

80/2014

  
  

w sprawie upoważnienia   osób do sporządzania aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach posłów do   Parlamentu Europejskiego

  
  

20.03.2014

  
  

81

  
  

81/2014

  
  

w sprawie powołania   komisji konkursowej   w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert dla   organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność   pożytku publicznego na realizację zadań publicznych Gminy Jędrzejów w roku   2014 w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz   określenia regulaminu pracy komisji konkursowej

  
  

20.03.2014

  
  

82

  
  

82/2014

  
  

w sprawie upoważnienia   osób do przyjmowania zgłoszeń kandydatów do obwodowych komisji wyborczych

  
  

20.03.2014

  
  

83

  
  

83/2014

  
  

w sprawie wprowadzenia   opisów stanowisk pracy w Urzędzie Miejskim w Jędrzejowie

  
  

24.03.2014

  
  

84

  
  

84/2014

  
  

w sprawie upoważnienia   do podpisywania upomnień i zawiadomień o stanie salda

  
  

24.03.2014

  
  

85

  
  

85/2014

  
  

w sprawie ustalenia   ceny nieruchomości komunalnej

  
  

26.03.2014

  
  

86

  
  

86/2014

  
  

w sprawie ustalenia   ceny nieruchomości komunalnej

  
  

26.03.2014

  
  

87

  
  

87/2014

  
  

w sprawie ustalenia   ceny nieruchomości komunalnej

  
  

26.03.2014

  
  

88

  
  

88/2014

  
  

w sprawie ustalenia   ceny nieruchomości komunalnej

  
  

26.03.2014

  
  

89

  
  

89/2014

  
  

w sprawie ustalenia   ceny nieruchomości komunalnej

  
  

26.03.2014

  
  

90

  
  

90/2014

  
  

w sprawie powołania   komisji przetargowej   do przeprowadzenia w dniu 28.03.2014r. postępowania o udzielenie zamówienia w   trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn: Wykonanie   termomodernizacji budynków Szkoły Podstawowej w Mnichowie, Szkoły Podstawowej   w Potoku Wielkim oraz Zespołu Placówek Oświatowych w Skroniowie realizowanych   w ramach projektu pod nazwą      „   Termomodernizacja  budynków   użyteczności publicznej w Jędrzejowie”

  
  

26.03.2014

  
  

91

  
  

91/2014

  
  

w sprawie ustalenia   zakładowego planu kont dla operacji pn. „Budowa ścieżki rowerowej w pasie   kolejki wąskotorowej w miejscowościach: Piaski, Borki, Wolica wraz z   infrastrukturą techniczną” oraz operacji pn. „ Zagospodarowanie stacji   kolejki wąskotorowej – Jasionna wraz z budową ścieżki rowerowej w   miejscowościach: Jasionna  i Lścin”,   realizowanych w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata   2007-2013

  
  

26.03.2014

  
  

92

  
  

92/2014

  
  

w sprawie zatwierdzenia   aneksu nr 3 do arkusza organizacyjnego Przedszkola nr 2 w Jędrzejowie na rok   szkolny 2013/2014

  
  

26.03.2014

  
  

93

  
  

93/2014

  
  

w sprawie przydzielenia   godzin zajęć rewalidacyjnych na rok szkolny 2013/2014   w Szkole Podstawowej nr 2 w Jędrzejowie

  
  

26.03.2014

  
  

94

  
  

94/2014

  
  

w sprawie zatwierdzenia   aneksu nr 2/2013/2014 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej nr 2 w   Jędrzejowie na rok szkolny 2013/2014

  
  

26.03.2014

  
  

95

  
  

95/2014

  
  

w sprawie przyznania   dofinansowania opłat   za kształcenie pobieranego przez szkoły wyższe   i zakłady kształcenia nauczycieli dla studiujących nauczycieli szkół i   placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Jędrzejów oraz innych form   doskonalenia nauczycieli

  
  

26.03.2014

  
  

96

  
  

96/2014

  
  

w sprawie przyznania   dodatku motywacyjnego dla dyrektorów gimnazjów, szkół podstawowych i   przedszkoli z terenu miasta i gminy Jędrzejów

  
  

26.03.2014

  
  

97

  
  

97/2014

  
  

w sprawie udzielenia   bonifikaty przy opłacie   z tytułu użytkowania wieczystego

  
  

28.03.2014

  
  

98

  
  

98/2014

  
  

w sprawie wyrażenia   zgody na wprowadzenie   do cennika nowej usługi

  
  

28.03.2014

  
  

99

  
  

99/2014

  
  

w sprawie   rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych oraz   innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację   zadań publicznych gminy Jędrzejów w roku 2014 z zakresu przeciwdziałania   uzależnieniom i patologiom społecznym

  
  

28.03.2014

  
  

100

  
  

100/2014

  
  

w sprawie zmian w   budżecie miasta i gminy na 2014 rok

  
  

31.03.2014

  
  

101

  
  

101/2014

  
  

w sprawie wyrażenia   zgody na rozwiązanie umowy najmu części gruntu komunalnego

  
  

31.03.2014

  
  

102

  
  

102/2014

  
  

w sprawie wyrażenia   zgody na rozwiązanie umowy najmu części gruntu komunalnego

  
  

31.03.2014

  
  

103

  
  

103/2014

  
  

w sprawie wyrażenia   zgody na rozwiązanie umowy najmu części gruntu komunalnego

  
  

31.03.2014

  
  

104

  
  

104/2014

  
  

w sprawie wyrażenia   zgody na rozwiązanie umowy najmu części gruntu komunalnego

  
  

31.03.2014

  
  

105

  
  

105/2014

  
  

w sprawie zawarcia   umowy najmu części gruntu komunalnego

  
  

31.03.2014

  
  

106

  
  

106/2014

  
  

w sprawie wyrażenia   zgody na udostępnienie gruntu komunalnego

  
  

02.04.2014

  
  

107

  
  

107/2014

  
  

w sprawie powołania   komisji przetargowej   do przeprowadzenia w dniu 03.04.2014r. postępowania o udzielenie zamówienia w   trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. „ Zakup tłucznia   drogowego i wynajem sprzętu do remontów dróg gminnych tłuczniowych”

  
  

02.04.2014

  
  

108

  
  

108/2014

  
  

w sprawie zawarcia   umowy najmu części gruntu komunalnego

  
  

02.04.2014

  
  

109

  
  

109/2014

  
  

w sprawie wyrażenia   zgody na wynajem części gruntu komunalnego

  
  

02.04.2014

  
  

110

  
  

110/2014

  
  

w sprawie zawarcia   umowy najmu części gruntu komunalnego

  
  

02.04.2014

  
  

111

  
  

111/2014

  
  

w sprawie zawarcia   umowy najmu części gruntu komunalnego

  
  

02.04.2014

  
  

112

  
  

112/2014

  
  

w sprawie wyrażenia   zgody na wynajem części gruntu komunalnego

  
  

02.04.2014

  
  

113

  
  

113/2014

  
  

w sprawie wyrażenia   zgody na udostępnienie gruntu komunalnego

  
  

03.04.2014

  
  

114

  
  

114/2014

  
  

w sprawie wyrażenia   zgody na udostępnienie gruntu komunalnego

  
  

03.04.2014

  
  

115

  
  

115/2014

  
  

w sprawie wyrażenia   zgody na wykorzystanie herbu Gminy Jędrzejów

  
  

04.04.2014

  
  

116

  
  

116/2014

  
  

w sprawie udzielenia   bonifikaty przy opłacie z tytułu użytkowania wieczystego

  
  

07.04.2014

  
  

117

  
  

117/2014

  
  

w sprawie zawarcia   umowy najmu części gruntu komunalnego

  
  

07.04.2014

  
  

118

  
  

118/2014

  
  

w sprawie ustanowienia   koordynatora gminnego do spraw obsługi informatycznej wyborów

  
  

08.04.2014

  
  

119

  
  

119/2014

  
  

 w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na   raty należności z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej   własność Gminy Jędrzejów

  
  

09.04.2014

  
  

120

  
  

120/2014

  
  

w sprawie powołania   komisji likwidacyjnej

  
  

09.04.2014

  
  

121

  
  

121/2014

  
  

w sprawie   przydzielenia godzin zajęć nauczania indywidualnego na rok szkolny 2013/2014   w Zespole Szkół – Gimnazjum nr 2 w Jędrzejowie

  
  

09.04.2014

  
  

122

  
  

122/2014

  
  

w sprawie   zatwierdzenia aneksu nr 2 do arkusza organizacyjnego Zespołu Szkół –   Gimnazjum nr 2 w Jędrzejowie na rok szkolny 2013/2014

  
  

09.04.2014

  
  

123

  
  

123/2014

  
  

w sprawie   nieskorzystania z pierwokupu nieruchomości

  
  

11.04.2014

  
  

124

  
  

124/2014

  
  

w sprawie   zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej   w Jędrzejowie za rok 2013

  
  

11.04.2014

  
  

125

  
  

125/2014

  
  

w sprawie ustanowienia   operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych

  
  

14.04.2014

  
  

126

  
  

126/2014

  
  

w sprawie zawarcia   umowy najmu części gruntu komunalnego

  
  

14.04.2014

  
  

127

  
  

127/2014

  
  

 w sprawie zmian w   budżecie miasta i gminy na 2014 rok

  
  

15.04.2014

  
  

128

  
  

128/2014

  
  

 w sprawie wskazania osób wchodzących z   urzędu oraz pracowników jednostek , w których utworzone są odrębne obwody   głosowania do obwodowych komisji wyborczych

  
  

16.04.2014

  
  

129

  
  

129/2014

  
  

w sprawie wyrażenia   zgody na wykorzystanie herbu Gminy Jędrzejów

  
  

17.04.2014

  
  

130

  
  

130/2014

  
  

w sprawie podania do   publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem   w trybie bezprzetargowym na okres trzech lat

  
  

23.04.2014

  
  

131

  
  

131/2014

  
  

w sprawie wyrażenia   zgody na udostępnienie gruntu komunalnego

  
  

25.04.2014

  
  

132

  
  

132/2014

  
  

 w sprawie wyrażenia   zgody na wynajem części gruntu komunalnego

  
  

25.04.2014

  
  

133

  
  

133/2014

  
  

 w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części   gruntu komunalnego

  
  

25.04.2014

  
  

134

  
  

134/2014

  
  

w sprawie   zatwierdzenia aneksu nr 3 do arkusza organizacyjnego Zespołu Szkół-Gimnazjum   nr 2 w Jędrzejowie na rok szkolny 2013/2014

  
  

25.04.2014

  
  

135

  
  

135/2014

  
  

w sprawie wyrażenia   zgody na wprowadzenia do cennika nowych usług

  
  

25.04.2014

  
  

136

  
  

136/2014

  
  

 w sprawie powołania komisji przetargowej do   przeprowadzenia w dniu 25.04.2014r. postępowania o udzielenie zamówienia w   trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. „ Przebudowa drogi   gminnej nr 328036T w ciągu ulicy Dygasińskiego Jędrzejowie od km 0+000 do km   0+540 oraz od km 0+640 do km 1+760”

  
  

25.04.2014

  
  

137

  
  

137/2014

  
  

 w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie   czynszu z tytułu najmu części zabudowanego gruntu komunalnego

  
  

25.04.2014

  
  

138

  
  

138/2014

  
  

 w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na   2014 rok

  
  

28.04.2014

  
  

139

  
  

139/2014

  
  

w sprawie podania do   publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu miasta i   gminy za I kwartał 2014 roku

  
  

28.04.2014

  
  

140

  
  

140/2014

  
  

 w sprawie ustalenia   dodatkowych dni wolnych od pracy w 2014 roku w Urzędzie Miejskim w   Jędrzejowie

  
  

28.04.2014

  
  

141

  
  

141/2014

  
  

w sprawie niewyrażenia   zgody na wynajem części gruntu komunalnego

  
  

29.04.2014

  
  

142

  
  

142/2014

  
  

w sprawie niewyrażenia   zgody na wynajem części gruntu komunalnego

  
  

29.04.2014

  
  

143

  
  

143/2014

  
  

w sprawie niewyrażenia   zgody na wynajem części gruntu komunalnego

  
  

29.04.2014

  
  

144

  
  

144/2014

  
  

w sprawie niewyrażenia   zgody na wynajem części gruntu komunalnego

  
  

29.04.2014

  
  

145

  
  

145/2014

  
  

w sprawie niewyrażenia   zgody na wynajem części gruntu komunalnego

  
  

29.04.2014

  
  

146

  
  

146/2014

  
  

w sprawie niewyrażenia   zgody na wynajem części gruntu komunalnego

  
  

29.04.2014

  
  

147

  
  

147/2014

  
  

w sprawie ustanowienia   operatora obsługi informatycznej pełnomocnika rejonowej komisji wyborczej   

  
  

29.04.2014

  
  

148

  
  

148/2014

  
  

w sprawie upoważnienia   do przeprowadzania w drodze publicznego losowania składów do obwodowych   komisji wyborczych

  
  

29.04.2014

  
  

149

  
  

149/2014

  
  

w sprawie obniżenia   ceny wywoławczej nieruchomości komunalnych

  
  

29.04.2014

  
  

150

  
  

150/2014

  
  

w sprawie niewyrażenia   zgody na wynajem części gruntu komunalnego

  
  

30.04.2014

  
  

151

  
  

151/2014

  
  

w sprawie niewyrażenia   zgody na wynajem części gruntu komunalnego

  
  

30.04.2014

  
  

152

  
  

152/2014

  
  

w sprawie powołania   obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu   Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 roku

  
  

05.05.2014

  
  

153

  
  

153/2014

  
  

w sprawie Regulaminu   udzielania przez Gminę Jędrzejów zamówień publicznych, których wartość nie   przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

  
  

05.05.2014

  
  

154

  
  

154/2014

  
  

w sprawie   powołania  komisji przetargowej do   przeprowadzenia w dniu 05.05.2014r. postępowania o udzielenie zamówienia w   trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. Wykonanie   termomodernizacji budynków Przedszkoli Nr 1, Nr 2, Nr 3 realizowanych w   ramach projektu pod nazwą: „Termomodernizacja budynków użyteczności   publicznej w Jędrzejowie”

  
  

05.05.2014

  
  

155

  
  

155/2014

  
  

 w sprawie zawarcia umowy dzierżawy gruntu   komunalnego

  
  

08.05.2014

  
  

156

  
  

156/2014

  
  

w sprawie wyrażenia   zgody na podział działki

  
  

14.05.2014

  
  

157

  
  

157/2014

  
  

w sprawie wyrażenia   zgody na użyczenie nieruchomości

  
  

14.05.2014

  
  

158

  
  

158/2014

  
  

w sprawie wyrażenia   zgody na udostępnienie gruntu komunalnego

  
  

14.05.2014

  
  

159

  
  

159/2014

  
  

 w sprawie powołania komisji do   przeprowadzenia w dniu 16.05.2014 roku przetargu na wynajem na okres trzech   lat lokalu użytkowego o powierzchni użytkowej 33,00m2,   mieszczącego się w budynku komunalnym położonym przy ul. 11 Listopada 117

  
  

14.05.2014

  
  

160

  
  

160/2014

  
  

w sprawie wyrażenia   zgody na bezpłatne korzystanie z obiektu w dniu 1 czerwca 2014r.

  
  

14.05.2014

  
  

161

  
  

161/2014

  
  

w sprawie udzielenia   upoważnienia Dyrektorowi Ośrodka Pomocy Społecznej Miasta i Gminy w   Jędrzejowie do prowadzenia postępowań w sprawach o zasiłki dla opiekunów i   wydawanie w tych sprawach decyzji administracyjnych

  
  

15.05.2014

  
  

162

  
  

162/2014

  
  

w sprawie podania do   publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia   w trybie bezprzetargowym na okres trzech lat

  
  

20.05.2014

  
  

163

  
  

163/2014

  
  

w sprawie zmian w   budżecie miasta i gminy na 2014 rok

  
  

22.05.2014

  
  

164

  
  

164/2014

  
  

w sprawie udzielenia   upoważnienia Kierownikowi Działu Pracowników Socjalnych Ośrodka Pomocy   Społecznej Miasta i Gminy w Jędrzejowie do prowadzenia postępowania w   sprawach o zasiłki dla opiekunów i wydawania w tych sprawach decyzji   administracyjnych

  
  

22.05.2014

  
  

165

  
  

165/2014

  
  

w sprawie udzielenia   upoważnienia Kierownikowi Sekcji Świadczeń Rodzinnych Ośrodka Pomocy   Społecznej Miasta i Gminy w Jędrzejowie do prowadzenia postępowania w   sprawach o zasiłki dla opiekunów i wydawania w tych sprawach decyzji   administracyjnych

  
  

22.05.2014

  
  

166

  
  

166/2014

  
  

w sprawie   zatwierdzenia arkuszy organizacyjnych placówek oświatowych prowadzonych przez   Gminę Jędrzejów na rok szkolny 2014/2015

  
  

27.05.2014

  
  

167

  
  

167/2014

  
  

w sprawie wyrażenia   zgody na montaż urządzenia w granicy nieruchomości komunalnej

  
  

27.05.2014

  
  

168

  
  

168/2014

  
  

w sprawie podania do   publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu Miasta i Gminy Jędrzejów   za 2013 r.

  
  

29.05.2014

  
  

169

  
  

169/2014

  
  

w sprawie   powołania  komisji przetargowej do   przeprowadzenia w dniu 05.05.2014r. postępowania o udzielenie zamówienia w   trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. „ Przebudowa dróg   gminnych na terenie Gminy Jędrzejów”

  
  

29.05.2014

  
  

170

  
  

170/2014

  
  

 w sprawie powołania komisji przetargowej do   przeprowadzenia w dniu 02.06.2014r. postępowania o udzielenie zamówienia w   trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. :Budowa   kanalizacji deszczowej na odcinku Konarskiego w Jędrzejowie”.

  
  

02.06.2014

  
  

171

  
  

171/2014

  
  

w sprawie powołania   komisji odbiorowej robót związanych z wykonaniem zadania pn. „Budowa ścieżki   rowerowej w pasie kolejki wąskotorowej”.

  
  

03.06.2014

  
  

172

  
  

172/2014

  
  

w sprawie wyrażenia   zgody na użyczenie zabudowanej nieruchomości komunalnej

  
  

09.06.2014

  
  

173

  
  

173/201

  
  

w sprawie niewyrażenia   zgody na wynajem części gruntu komunalnego

  
  

09.06.2014

  
  

174

  
  

174/2014

  
  

w sprawie wyrażenia   zgody na użyczenie zabudowanej nieruchomości komunalnej

  
  

10.06.2014

  
  

175

  
  

175/2014

  
  

w sprawie wyrażenia   zgody na darmowy wstęp, obniżenie cen biletów na Pływalnię Miejską w   Jędrzejowie w okresie od 28.06.2014r. do 31.08.2014r oraz ustalenia   odpłatności za wakacyjny kurs nauki pływania

  
  

10.06.2014

  
  

176

  
  

176/2014

  
  

w sprawie niewyrażenia   zgody na wynajem części gruntu komunalnego

  
  

10.06.2014

  
  

177

  
  

177/2014

  
  

w sprawie niewyrażenia   zgody na wynajem części gruntu komunalnego

  
  

10.06.2014

  
  

178

  
  

178/2014

  
  

w sprawie niewyrażenia   zgody na wynajem części gruntu komunalnego

  
  

10.06.2014

  
  

179

  
  

179/2014

  
  

w sprawie niewyrażenia   zgody na wynajem części gruntu komunalnego

  
  

10.06.2014

  
  

180

  
  

180/2014

  
  

w sprawie powołania   komisji do przeprowadzenia w dniu 12 czerwca przetargu na sprzedaż   nieruchomości komunalnych położonych w gminie Jędrzejów

  
  

12.06.2014

  
  

181

  
  

181/2014

  
  

w sprawie udzielenia   upoważnienia Dyrektorowi Ośrodka Pomocy Społecznej Miasta i Gminy w   Jędrzejowie do przyznawania Karty Dużej Rodziny oraz wydawania decyzji   administracyjnych w sprawie odmowy wydania Karty Dużej Rodziny

  
  

16.06.2014

  
  

182

  
  

182/2014

  
  

w sprawie upoważnienia   Kierownika Sekcji Świadczeń Rodzinnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w   Jędrzejowie do przyznawania Karty Dużej Rodziny oraz wydawania decyzji   administracyjnych w sprawie odmowy wydania Karty Dużej Rodziny

  
  

16.06.2014

  
  

183

  
  

183/2014

  
  

w sprawie zmian w   budżecie miasta i gminy na 2014 rok

  
  

16.06.2014

  
  

184

  
  

184/2014

  
  

w sprawie   przydzielenia godzin zajęć nauczania indywidualnego na rok szkolny 2014/2015   w Zespole Placówek Oświatowych – Szkole Podstawowej w Skroniowie

  
  

16.06.2014

  
  

185

  
  

185/2014

  
  

w sprawie powołania   Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora   Szkoły Podstawowej w Łysakowie

  
  

17.06.2014

  
  

186

  
  

186/2014

  
  

w sprawie powołania   Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora   Zespołu Placówek Oświatowych w Prząsławiu

  
  

17.06.2014

  
  

187

  
  

187/2014

  
  

w sprawie zawarcia   umowy najmu części gruntu komunalnego

  
  

17.06.2014

  
  

188

  
  

188/2014

  
  

w sprawie zawarcia   umowy najmu części nieruchomości komunalnej

  
  

17.06.2014

  
  

189

  
  

189/2014

  
  

w sprawie zawarcia   umowy najmu części nieruchomości komunalnej

  
  

17.06.2014

  
  

190

  
  

190/2014

  
  

w sprawie zawarcia   umowy dzierżawy gruntu komunalnego

  
  

17.06.2014

  
  

191

  
  

191/2014

  
  

w sprawie zawarcia   umowy najmu części gruntu komunalnego

  
  

17.06.2014

  
  

192

  
  

192/2014

  
  

w sprawie zawarcia   umowy najmu części gruntu komunalnego

  
  

17.06.2014

  
  

193

  
  

193/2014

  
  

w sprawie zawarcia   umowy najmu części gruntu komunalnego

  
  

17.06.2014

  
  

194

  
  

194/2014

  
  

w sprawie zawarcia   umowy najmu części gruntu komunalnego

  
  

17.06.2014

  
  

195

  
  

195/2014

  
  

w sprawie zawarcia   umowy dzierżawy gruntu komunalnego

  
  

17.06.2014

  
  

196

  
  

196/2014

  
  

w sprawie powołania   Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora   Szkoły Podstawowej w Piaskach

  
  

23.06.2014

  
  

197

  
  

197/2014

  
  

w sprawie zmian w   budżecie miasta i gminy na 2014 rok

  
  

26.06.2014

  
  

198

  
  

198/2014

  
  

w sprawie zawarcia   umowy najmu części gruntu komunalnego

  
  

26.06.2014

  
  

199

  
  

199/2014

  
  

w sprawie powierzenia   stanowiska dyrektora  Szkoły   Podstawowej w Łysakowie

  
  

26.06.2014

  
  

200

  
  

200/2014

  
  

w sprawie ustalenia   ceny nieruchomości komunalnej

  
  

27.06.2014

  
  

201

  
  

201/2014

  
  

w sprawie ustalenia   ceny nieruchomości komunalnej

  
  

27.06.2014

  
  

202

  
  

202/2014

  
  

w sprawie ustalenia   ceny nieruchomości komunalnej

  
  

27.06.2014

  
  

203

  
  

203/2014

  
  

w sprawie wyrażenia   zgody na udostępnienie gruntu komunalnego

  
  

27.06.2014

  
  

204

  
  

204/2014

  
  

w sprawie wyrażenia   zgody na wynajem części gruntu komunalnego

  
  

27.06.2014

  
  

205

  
  

205/2014

  
  

w sprawie wyrażenia   zgody na wynajem części gruntu komunalnego

  
  

27.06.2014

  
  

206

  
  

206/2014

  
  

w sprawie wyrażenia   zgody na wynajem części gruntu komunalnego

  
  

27.06.2014

  
  

207

  
  

207/2014

  
  

w sprawie wyrażenia   zgody na wynajem części gruntu komunalnego

  
  

27.06.2014

  
  

208

  
  

208/2014

  
  

w sprawie wyrażenia   zgody na wynajem części gruntu komunalnego

  
  

27.06.2014

  
  

209

  
  

209/2014

  
  

w sprawie wyrażenia   zgody na wynajem części gruntu komunalnego

  
  

27.06.2014

  
  

210

  
  

210/2014

  
  

w sprawie wyrażenia   zgody na wynajem części gruntu komunalnego

  
  

27.06.2014

  
  

211

  
  

211/2014

  
  

w sprawie wyrażenia   zgody na wynajem części gruntu komunalnego

  
  

27.06.2014

  
  

212

  
  

212/2014

  
  

w sprawie wyrażenia   zgody na wynajem części gruntu komunalnego

  
  

27.06.2014

  
  

213

  
  

213/2014

  
  

w sprawie wyrażenia   zgody na wynajem części gruntu komunalnego

  
  

27.06.2014

  
  

214

  
  

214/2014

  
  

w sprawie wyrażenia   zgody na wynajem części gruntu komunalnego

  
  

27.06.2014

  
  

215

  
  

215/2014

  
  

w sprawie wyrażenia   zgody na wynajem części gruntu komunalnego

  
  

27.06.2014

  
  

216

  
  

216/2014

  
  

w sprawie wyrażenia zgody   na wynajem części gruntu komunalnego

  
  

27.06.2014

  
  

217

  
  

217/2014

  
  

w sprawie wyrażenia   zgody na wynajem części gruntu komunalnego

  
  

27.06.2014

  
  

218

  
  

218/2014

  
  

w sprawie wyrażenia   zgody na wynajem części gruntu komunalnego

  
  

27.06.2014

  
  

219

  
  

219/2014

  
  

w sprawie powołania   komisji przetargowej do przeprowadzenia w dniu  01.07.2014 r. postępowania o udzielenie   zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego  na wykonanie zadania pn: „Budowa   kanalizacji  deszczowej na odcinku ul.   Konarskiego w Jędrzejowie”

  
  

30.06.2014

  
  

220

  
  

220/214

  
  

w sprawie powierzenia   stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Piaskach.

  
  

30.06.2014

  
  

221

  
  

221/2014

  
  

w sprawie wyrażenia   zgody na wynajem części gruntu komunalnego

  
  

30.06.2014

  
  

222

  
  

222/2014

  
  

w sprawie wyrażenia   zgody na wynajem części gruntu komunalnego

  
  

30.06.2014

  
  

223

  
  

223/2014

  
  

w sprawie wyrażenia   zgody na wynajem części gruntu komunalnego

  
  

30.06.2014

  
  

224

  
  

224/2014

  
  

w sprawie wyrażenia   zgody na wynajem części gruntu komunalnego

  
  

30.06.2014

  
  

225

  
  

225/2014

  
  

w sprawie wyrażenia   zgody na wynajem części gruntu komunalnego

  
  

01.07.2014

  
  

226

  
  

226/2014

  
  

w sprawie wyrażenia   zgody na wynajem części gruntu komunalnego

  
  

01.07.2014

  
  

227

  
  

227/2014

  
  

w sprawie wyrażenia   zgody na wynajem części gruntu komunalnego

  
  

01.07.2014

  
  

228

  
  

228/2014

  
  

w sprawie wyrażenia   zgody na wynajem części gruntu komunalnego

  
  

01.07.2014

  
  

229

  
  

229/2014

  
  

w sprawie wyrażenia   zgody na wynajem części gruntu komunalnego

  
  

09.07.2014

  
  

230

  
  

230/2014

  
  

w sprawie wyrażenia   zgody na wynajem części gruntu komunalnego

  
  

09.07.2014

  
  

231

  
  

231/2014

  
  

w sprawie wyrażenia   zgody na wynajem części gruntu komunalnego

  
  

09.07.2014

  
  

232

  
  

232/214

  
  

w sprawie wyrażenia   zgody na wynajem części gruntu komunalnego

  
  

09.07.2014

  
  

233

  
  

233/204

  
  

w sprawie wyrażenia   zgody na udostępnienie gruntu komunalnego

  
  

10.07.2014

  
  

234

  
  

234/2014

  
  

w sprawie wyrażenia   zgody na przeprowadzenie remontu w lokalu użytkowym  stanowiącym własność Gminy Jędrzejów

  
  

11.07.2014

  
  

235

  
  

235/2014

  
  

w sprawie powołania   Komisji Egzaminacyjnej  dla nauczyciela   kontraktowego  ubiegającego się o   awans  na stopień nauczyciela   mianowanego

  
  

15.07.2014

  
  

236

  
  

236/2014

  
  

w sprawie powołania   Komisji Egzaminacyjnej  dla nauczyciela   kontraktowego  ubiegającego się o   awans  na stopień nauczyciela   mianowanego

  
  

15.07.2014

  
  

237

  
  

237/2014

  
  

w sprawie powołania   Komisji Egzaminacyjnej  dla nauczyciela   kontraktowego  ubiegającego się o   awans  na stopień nauczyciela   mianowanego

  
  

15.07.2014

  
  

238

  
  

238/2014

  
  

w sprawie powołania   Komisji Egzaminacyjnej  dla nauczyciela   kontraktowego  ubiegającego się o   awans  na stopień nauczyciela   mianowanego

  
  

15.07.2014

  
  

239

  
  

239/2014

  
  

w sprawie powołania   Komisji Egzaminacyjnej  dla nauczyciela   kontraktowego  ubiegającego się o   awans  na stopień nauczyciela   mianowanego

  
  

15.07.2014

  
  

240

  
  

240/2014

  
  

w sprawie powołania   Komisji Egzaminacyjnej  dla nauczyciela   kontraktowego  ubiegającego się o   awans  na stopień nauczyciela   mianowanego

  
  

15.07.2014

  
  

241

  
  

241/2014

  
  

w sprawie powołania   Komisji Egzaminacyjnej  dla nauczyciela   kontraktowego  ubiegającego się o   awans  na stopień nauczyciela   mianowanego

  
  

15.07.2014

  
  

242

  
  

242/2014

  
  

w sprawie powołania   Komisji Egzaminacyjnej  dla nauczyciela   kontraktowego  ubiegającego się o   awans  na stopień nauczyciela   mianowanego

  
  

15.07.2014

  
  

243

  
  

243/2014

  
  

w sprawie powołania   Komisji Egzaminacyjnej  dla nauczyciela   kontraktowego  ubiegającego się o   awans  na stopień nauczyciela   mianowanego

  
  

15.07.2014

  
  

244

  
  

244/2014

  
  

w sprawie powołania   Komisji Egzaminacyjnej  dla nauczyciela   kontraktowego  ubiegającego się o   awans  na stopień nauczyciela   mianowanego

  
  

15.07.2014

  
  

245

  
  

245/2014

  
  

w sprawie powołania   Komisji Egzaminacyjnej  dla nauczyciela   kontraktowego  ubiegającego się o   awans  na stopień nauczyciela   mianowanego

  
  

15.07.2014

  
  

246

  
  

246/2014

  
  

w sprawie powołania   Komisji Egzaminacyjnej  dla nauczyciela   kontraktowego  ubiegającego się o   awans  na stopień nauczyciela   mianowanego

  
  

15.07.2014

  
  

247

  
  

247/2014

  
  

w sprawie   wypowiedzenia najmu części gruntu komunalnego

  
  

17.07.2014

  
  

248

  
  

248/2014

  
  

w sprawie wyrażenia   zgody na udostępnienie części nieruchomości komunalnej

  
  

18.07.2014

  
  

249

  
  

249/2014

  
  

w sprawie zmian w   budżecie miasta i gminy na 2014 rok

  
  

21.07.2014

  
  

250

  
  

250/2014

  
  

w sprawie zawarcia   umowy najmu części gruntu komunalnego

  
  

22.07.2014

  
  

251

  
  

251/2014

  
  

w sprawie zawarcia   umowy najmu części gruntu komunalnego

  
  

22.07.2014

  
  

252

  
  

252/2014

  
  

w sprawie wyrażenia   zgody na udostępnienie części nieruchomości komunalnej

  
  

23.07.2014

  
  

253

  
  

253/2014

  
  

w sprawie wyrażenia   zgody na wynajem części gruntu komunalnego

  
  

23.07.2014

  
  

254

  
  

254/2014

  
  

w sprawie zawarcia   umowy najmu części gruntu komunalnego

  
  

23.07.2014

  
  

255

  
  

255/2014

  
  

w sprawie zawarcia   umowy dzierżawy gruntu komunalnego

  
  

29.07.2014

  
  

256

  
  

256/2014

  
  

w sprawie zawarcia   umowy najmu części gruntu komunalnego

  
  

29.07.2014

  
  

257

  
  

257/2014

  
  

w sprawie anulowania   wypowiedzenia umowy najmu części gruntu komunalnego

  
  

29.07.2014

  
  

258

  
  

258/2014

  
  

w sprawie zawarcia   umowy najmu części gruntu komunalnego

  
  

29.07.2014

  
  

259

  
  

259/2014

  
  

w sprawie zawarcia   umowy najmu lokalu użytkowego, stanowiącego własność Gminy Jędrzejów

  
  

29.07.2014

  
  

260

  
  

260/2014

  
  

w sprawie wyznaczenia   terminu wyborów uzupełniających sołtysa wsi Ignacówka

  
  

29.07.2014

  
  

261

  
  

261/2014

  
  

w sprawie obniżenia   ceny wywoławczej nieruchomości komunalnych

  
  

30.07.2014

  
  

262

  
  

262/2014

  
  

w sprawie obniżenia   ceny wywoławczej nieruchomości komunalnych

  
  

30.07.2014

  
  

263

  
  

263/2014

  
  

w sprawie obniżenia   ceny wywoławczej nieruchomości komunalnych

  
  

30.07.2014

  
  

264

  
  

264/2014

  
  

w sprawie powołania   komisji odbiorowej do przeprowadzenia odbioru końcowego

  
  

30.07.2014

  
  

265

  
  

265/2014

  
  

w sprawie obniżenia   ceny wywoławczej nieruchomości komunalnych

  
  

31.07.2014

  
  

266

  
  

266/2014

  
  

w sprawie wyrażenia   zgody na udostępnienie gruntu komunalnego

  
  

31.07.2014

  
  

267

  
  

267/2014

  
  

w sprawie zawarcia   umowy dzierżawy gruntu komunalnego

  
  

05.08.2014

  
  

268

  
  

268/2014

  
  

w sprawie wyrażenia   zgody na rozwiązanie umowy najmu części gruntu komunalnego

  
  

05.08.2014

  
  

269

  
  

269/2014

  
  

w sprawie powołania   komisji przetargowej do przeprowadzenia w dniu 08.08.2014 roku postepowania o   udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie   zadania pn. „Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy   Jędrzejów”

  
  

06.08.2014

  
  

270

  
  

270/2014

  
  

w sprawie wyrażenia   zgody na rozwiązanie umowy najmu części gruntu komunalnego  

  
  

08.08.2014

  
  

271

  
  

271/2014

  
  

w sprawie wyrażenia   zgody na wynajem części gruntu komunalnego

  
  

08.08.2014

  
  

272

  
  

272/2014

  
  

 w sprawie powołania komisji odbiorowej robót   związanych z wykonaniem termomodernizacji budynków Przychodni rejonowej Nr 1   oraz Przychodni Rejonowej Nr 2 w Jędrzejowie

  
  

18.08.2014

  
  

273

  
  

273/2014

  
  

w sprawie zmian w   budżecie miasta i gminy na 2014 rok

  
  

19.08.2014

  
  

274

  
  

274/2014

  
  

w sprawie powołania   komisji odbiorowej robót związanych z wykonaniem termomodernizacji budynku   Szkoły Podstawowej w potoku Wielkim

  
  

25.08.2014

  
  

275

  
  

275/2014

  
  

w sprawie zmian w   budżecie miasta i gminy na 2014 rok

  
  

26.08.2014

  
  

276

  
  

276/2014

  
  

w sprawie powołania   komisji odbiorowej robót związanych z wykonaniem termomodernizacji budynków   Przedszkoli Nr 1, Nr 2, Nr 3 w Jędrzejowie

  
  

27.08.2014

  
  

277

  
  

277/2014

  
  

w sprawie wyrażenia   zgody na wynajem części gruntu komunalnego

  
  

27.08.2014

  
  

278

  
  

278/2014

  
  

w sprawie wyrażenia   zgody na wynajem części gruntu komunalnego

  
  

27.08.2014

  
  

279

  
  

279/2014

  
  

w sprawie wyrażenia   zgody na wynajem części gruntu komunalnego

  
  

27.08.2014

  
  

280

  
  

280/2014

  
  

w sprawie wyrażenia   zgody na wynajem części gruntu komunalnego

  
  

27.08.2014

  
  

281

  
  

281/2014

  
  

w sprawie wyrażenia   zgody na wynajem części gruntu komunalnego

  
  

27.08.2014

  
  

282

  
  

282/2014

  
  

w sprawie wyrażenia   zgody na udostępnienie gruntu komunalnego

  
  

28.08.2014

  
  

283

  
  

283/2014

  
  

w sprawie zmian w   budżecie miasta i gminy na 2014 rok

  
  

29.08.2014

  
  

284

  
  

284/2014

  
  

w sprawie wprowadzenia   zasad i trybu przyznawania, przekazywania i rozliczania dotacji z budżetu   gminy dla samorządowych instytucji kultury

  
  

29.08.2014

  
  

285

  
  

285/2014

  
  

w sprawie powierzenia   stanowiska dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Prząsławiu

  
  

29.08.2014

  
  

286

  
  

286/2014

  
  

w sprawie wyrażenia   zgody na udostępnienie gruntu komunalnego

  
  

01.09.2014

  
  

287

  
  

287/2014

  
  

 w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych   na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów   komitetów wyborczych

  
  

01.09.2014

  
  

288

  
  

288/2014

  
  

w sprawie wyznaczenia   obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego

  
  

02.09.2014

  
  

289

  
  

289/2014

  
  

w sprawie powołania   zespołu do spraw organizacyjno – technicznego zabezpieczenia prac związanych   z wyborami do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic   m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

  
  

02.09.2014

  
  

290

  
  

290/2014

  
  

w sprawie ustalenia   ceny wywoławczej czynszu za wynajem stanowisk handlowych przy cmentarzach   komunalnych

  
  

04.09.2014

  
  

291

  
  

291/2014

  
  

 w sprawie zawarcia   umowy najmu lokalu użytkowego

  
  

04.09.2014

  
  

292

  
  

292/2014

  
  

w sprawie zawarcia   umowy najmu części gruntu komunalnego

  
  

04.09.2014

  
  

293

  
  

293/2014

  
  

w sprawie wyrażenia   zgody na umorzenie czynszu z tytułu najmu części zabudowanego gruntu   komunalnego

  
  

04.09.2014

  
  

294

  
  

294/2014

  
  

w sprawie wyrażenia   zgody na wynajem części gruntu komunalnego

  
  

04.09.2014

  
  

295

  
  

295/2014

  
  

w sprawie wyrażenia   zgody na wynajem części gruntu komunalnego

  
  

04.09.2014

  
  

296

  
  

296/2014

  
  

w sprawie wyrażenia   zgody na wynajem części gruntu komunalnego

  
  

04.09.2014

  
  

297

  
  

297/2014

  
  

w sprawie zawarcia   umowy najmu lokalu użytkowego

  
  

04.09.2014

  
  

298

  
  

298/2014

  
  

w sprawie powołania   komisji przetargowej do przeprowadzenia w dniu 09.09.2014 roku postepowania o   udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie   zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych na terenie miasta i gminy Jędrzejów”

  
  

08.09.2014

  
  

299

  
  

299/2014

  
  

w sprawie wprowadzenia   Planu Ochrony Informacji Niejawnych w Urzędzie Miejskim w Jędrzejowie

  
  

09.09.2014

  
  

300

  
  

300/2014

  
  

 w sprawie powołania komisji do   przeprowadzenia w dniu 11 września 2014 roku przetargu na sprzedaż   nieruchomości komunalnych położonych w gminie Jędrzejów

  
  

11.09.2014

  
  

301

  
  

301/2014

  
  

w sprawie ustalenia   zakładowego planu kont dla operacji „Budowa parkingu w miejscowości Prząsław,   której celem jest zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców   miejscowości Prząsław poprzez wykonanie parkingu przy świetlicy wiejskiej”   realizowanej w ramach działania 413 „ Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju   objętego PROW na lata 2007-2013”

  
  

11.09.2014

  
  

302

  
  

302/2014

  
  

w sprawie ustalenia   zakładowego planu kont dla operacji „ Wykonanie ocieplenia świetlicy   wiejskiej w miejscowości Wolica”    realizowanej w ramach działania 413 „ Wdrażanie lokalnych strategii   rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w   ramach działania „ Odnowa i rozwój wsi”    objętego PROW na lata 2007-2013

  
  

11.09.2014

  
  

303

  
  

303/2014

  
  

w sprawie ustalenia   zakładowego planu kont dla operacji „ Remont istniejącego budynku remizy OSP   w miejscowości Łączyn celem dostosowania jej do potrzeb funkcjonowania   świetlicy wiejskiej” ”  realizowanej w   ramach działania 413 „ Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie   operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „   Odnowa i rozwój wsi”  objętego PROW na   lata 2007-2013

  
  

11.09.2014

  
  

304

  
  

304/2014

  
  

w sprawie opracowania   materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej miasta i gminy   Jędrzejów na 2015 rok

  
  

11.09.2014

  
  

305

  
  

305/2014

  
  

w sprawie   przydzielenia godzin dla nauczyciela wspomagającego na rok szkolny 2014/2015   w Szkole Podstawowej nr 3 w Jędrzejowie

  
  

11.09.2014

  
  

306

  
  

306/2014

  
  

 w sprawie przydzielenia   godzin zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w Szkole Podstawowej w   Jasionnie

  
  

11.09.2014

  
  

307

  
  

307/2014

  
  

w sprawie   przydzielenia godzin dla nauczyciela wspierającego, neurologopedy i logopedy   na rok szkolny 2014/2015 w Szkole Podstawowej w Jasionnie

  
  

11.09.2014

  
  

308

  
  

308/2014

  
  

w sprawie   przydzielenia godzin z przeznaczeniem na zorganizowanie obowiązkowych zajęć   rewalidacyjnych w Szkole Podstawowej nr 3 w Jędrzejowie

  
  

11.09.2014

  
  

309

  
  

309/2014

  
  

w sprawie   przydzielenia godzin zajęć nauczania indywidualnego na rok szkolny 2014/2015   w Szkole Podstawowej w Łysakowie

  
  

11.09.2014

  
  

310

  
  

310/2014

  
  

w sprawie   przydzielenia godzin zajęć rewalidacyjno – wychowawczych na rok szkolny   2014/2015 w Szkole Podstawowej w Łysakowie

  
  

11.09.2014

  
  

311

  
  

311/2014

  
  

w sprawie   zatwierdzenia aneksu nr 1 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej w   Rakowie

  
  

11.09.2014

  
  

312

  
  

312/2014

  
  

w sprawie przydzielenia   godzin dla nauczyciela wspierającego    na rok szkolny 2014/2015 w Szkole Podstawowej w Rakowie

  
  

11.09.2014

  
  

313

  
  

313/2014

  
  

w sprawie   zatwierdzenia aneksu nr 2 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej w   Rakowie na rok szkolny 2014/2015

  
  

11.09.2014

  
  

314

  
  

314/2014

  
  

w sprawie   przydzielenia godzin zajęć nauczania indywidualnego na rok szkolny 2014/2015   w Szkole Podstawowej w Podchojnach

  
  

11.09.2014

  
  

315

  
  

315/2014

  
  

w sprawie   przydzielenia dodatkowych godzin z przeznaczeniem na zorganizowanie zajęć   świetlicowych i opiekuńczych w Szkole Podstawowej w Podchojnach

  
  

11.09.2014

  
  

316

  
  

316/2014

  
  

w sprawie   zatwierdzenia aneksu nr 1 do arkusza   organizacyjnego Zespołu Szkół – Szkoły Podstawowej nr 4 w Jędrzejowie na rok   szkolny 2014/2015

  
  

11.09.2014

  
  

317

  
  

317/2014

  
  

w sprawie   zatwierdzenia aneksu nr 1 do arkusza   organizacyjnego Zespołu Szkół – Gimnazjum nr 2 w Jędrzejowie na rok szkolny   2014/2015

  
  

11.09.2014

  
  

318

  
  

318/2014

  
  

w sprawie   zatwierdzenia aneksu nr 1/2014/2015 do   arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej nr 3 w Jędrzejowie i Szkoły   Filialnej w Węgleńcu na rok szkolny 2014/2015

  
  

11.09.2014

  
  

319

  
  

319/2014

  
  

w sprawie   zatwierdzenia aneksu nr 1 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej w   Łysakowie na rok szkolny 2014/2015

  
  

11.09.2014

  
  

320

  
  

320/2014

  
  

w sprawie przydzielenia   godzin zajęć nauczania indywidualnego , zajęć rewalidacyjnych i godzin dla   nauczyciela wspierającego na rok szkolny 2014/2015 w Zespole Placówek   Oświatowych – Szkole Podstawowej w Prząsławiu

  
  

11.09.2014

  
  

321

  
  

321/2014

  
  

w sprawie   przydzielenia dodatkowych godzin zajęć z przeznaczeniem na zorganizowanie   dodatkowych zajęć  w Zespole Placówek   Oświatowych – Przedszkolu w Prząsławiu na rok szkolny 2014/2015

  
  

11.09.2014

  
  

322

  
  

322/2014

  
  

w sprawie   przydzielenia godzin z przeznaczeniem na dodatkowe zajęcia edukacyjne   realizowane w formie kół zainteresowań    w Zespole Placówek Oświatowych w Prząsławiu w roku szkolnym 2014/2015

  
  

11.09.2014

  
  

323

  
  

323/2014

  
  

w sprawie   przydzielenia godzin zajęć rewalidacyjnych na rok szkolny 2014/2015 w   Gimnazjum nr  w Jędrzejowie

  
  

11.09.2014

  
  

324

  
  

324/2014

  
  

w sprawie   przydzielenia godzin zajęć rewalidacyjnych na rok szkolny 2014/2015 w   Gimnazjum nr  w Jędrzejowie

  
  

11.09.2014

  
  

325

  
  

325/2014

  
  

w sprawie   przydzielenia godzin zajęć rewalidacyjnych na rok szkolny 2014/2015 w   Gimnazjum nr  w Jędrzejowie

  
  

11.09.2014

  
  

326

  
  

326/2014

  
  

w sprawie   przydzielenia godzin zajęć rewalidacyjnych na rok szkolny 2014/2015 w   Gimnazjum nr  w Jędrzejowie

  
  

11.09.2014

  
  

327

  
  

327/2014

  
  

w sprawie   zatwierdzenia aneksu nr 1 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej w   Jasionnie na rok szkolny 2014/2015

  
  

11.09.2014

  
  

328

  
  

328/2014

  
  

w sprawie   przydzielenia godzin zajęć nauczania indywidualnego , zajęć rewalidacyjnych i   godzin dla nauczyciela wspierającego na rok szkolny 2014/2015 w Zespole Szkół   – Szkole Podstawowej nr 4 w Jędrzejowie

  
  

11.09.2014

  
  

329

  
  

329/2014

  
  

w sprawie   przydzielenia godzin indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania   przedszkolnego, na rok szkolny 2014/2015 w Zespole Szkół – Szkole Podstawowej   nr 4 w Jędrzejowie

  
  

11.09.2014

  
  

330

  
  

330/2014

  
  

w sprawie   zatwierdzenia aneksu nr 2 do arkusza   organizacyjnego Zespołu Szkół – Szkoły Podstawowej nr 4 w Jędrzejowie na rok   szkolny 2014/2015

  
  

11.09.2014

  
  

331

  
  

331/2014

  
  

w sprawie   przydzielenia godzin indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania   przedszkolnego, na rok szkolny 2014/2015 w Szkole Podstawowej w Rakowie

  
  

11.09.2014

  
  

332

  
  

332/2014

  
  

w sprawie   zatwierdzenia aneksu nr 3 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej w   Rakowie na rok szkolny 2014/2015

  
  

11.09.2014

  
  

333

  
  

333/2014

  
  

w sprawie   przydzielenia godzin zajęć nauczania indywidualnego na rok szkolny 2014/2015   w Szkole Podstawowej nr 3 w Jędrzejowie

  
  

11.09.2014

  
  

334

  
  

334/2014

  
  

w sprawie zatwierdzenia   aneksu nr 2/2014/2015 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej nr 3 w   Jędrzejowie na rok szkolny 2014/2015

  
  

11.09.2014

  
  

335

  
  

335/2014

  
  

w sprawie   zatwierdzenia aneksu nr 1 do arkusza organizacyjnego Przedszkola nr 2   „Bajkowa Ciuchcia” w Jędrzejowie na rok szkolny 2014/2015

  
  

11.09.2014

  
  

336

  
  

336/2014

  
  

w sprawie   przydzielenia godzin zajęć rewalidacyjnych na rok szkolny 2014/2015 w   Gimnazjum nr  w Jędrzejowie

  
  

11.09.2014

  
  

337

  
  

337/2014

  
  

w sprawie   zatwierdzenia aneksu nr 1 do arkusza   organizacyjnego Zespołu Placówek Oświatowych -  Szkoły Podstawowej w Skroniowie na rok   szkolny 2014/2015

  
  

11.09.2014

  
  

338

  
  

338/2014

  
  

w sprawie zawarcia   umowy najmu części gruntu komunalnego

  
  

12.09.2014

  
  

339

  
  

339/2014

  
  

w sprawie   przydzielenia dodatkowych godzin w Zespole Placówek Oświatowych w Skroniowie   w związku z wydłużeniem czasu pracy przedszkola w roku szkolnym 2014/2015

  
  

12.09.2014

  
  

340

  
  

340/2014

  
  

w sprawie   zatwierdzenia aneksu nr 1 do arkusza   organizacyjnego Zespołu Placówek Oświatowych w Skroniowie na rok szkolny   2014/2015

  
  

12.09.2014

  
  

341

  
  

341/2014

  
  

w sprawie   przydzielenia dodatkowych godzin z przeznaczeniem na opiekę nad uczniami   dowożonymi i oczekującymi na odwóz w roku szkolnym 2014/2015 w Zespole   Placówek Oświatowych w Skroniowie

  
  

12.09.2014

  
  

342

  
  

342/2014

  
  

w sprawie   zatwierdzenia aneksu nr 2 do arkusza   organizacyjnego Zespołu Placówek Oświatowych w Skroniowie na rok szkolny   2014/2015

  
  

12.09.2014

  
  

343

  
  

343/2014

  
  

w sprawie   zatwierdzenia aneksu nr 1/2014 do arkusza   organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Podchojnach na rok szkolny 2014/2015

  
  

12.09.2014

  
  

344

  
  

344/2014

  
  

w sprawie   przydzielenia godzin zajęć rewalidacyjnych na rok szkolny 2014/2015 w Zespole   Szkół – Szkole Podstawowej nr 4 w Jędrzejowie

  
  

12.09.2014

  
  

345

  
  

345/2014

  
  

w sprawie   przydzielenia godzin nauczania indywidualnego na rok szkolny 2014/2015 w   Zespole Szkół – Szkole Podstawowej nr 4 w Jędrzejowie

  
  

12.09.2014

  
  

346

  
  

346/2014

  
  

w sprawie   zatwierdzenia aneksu nr 3 do arkusza   organizacyjnego Zespołu Szkół – Szkoły Podstawowej nr 4 w Jędrzejowie na rok   szkolny 2014/2015

  
  

12.09.2014

  
  

347

  
  

347/2014

  
  

w sprawie   przydzielenia godzin nauczania indywidualnego i zajęć rewalidacyjnych na rok   szkolny 2014/2015 w Zespole Szkół – Gimnazjum nr 2 w Jędrzejowie

  
  

12.09.2014

  
  

348

  
  

348/2014

  
  

w sprawie   zatwierdzenia aneksu nr 2 do arkusza   organizacyjnego Zespołu Szkół – Gimnazjum nr 2 w Jędrzejowie na rok szkolny   2014/2015

  
  

12.09.2014

  
  

349

  
  

349/2014

  
  

w sprawie   zatwierdzenia aneksu nr 1 do arkusza   organizacyjnego Zespołu Placówek Oświatowych -  Szkoły Podstawowej w Prząsławiu na rok   szkolny 2014/2015

  
  

12.09.2014

  
  

350

  
  

350/2014

  
  

w sprawie   zatwierdzenia aneksu nr 1 do arkusza   organizacyjnego Zespołu Placówek Oświatowych -  Przedszkola w Prząsławiu na rok szkolny   2014/2015

  
  

12.09.2014

  
  

351

  
  

351/2014

  
  

w sprawie wprowadzenia   zmian w zarządzeniu  dotyczącym   przyjęcia Regulaminu wydawania   i korzystania z Karty programu „JĘDRZEJÓW PRO”, określenia wzoru wniosku o   wydanie Karty „JEDRZEJÓW PRO”, określenia Karty Programu „JĘDRZEJÓW PRO” oraz   wzoru znaku informacyjnego o honorowaniu Karty „JĘDRZEJÓW PRO” przez   Partnerów  biorących udział w   Programie.

  
  

15.09.2014

  
  

352

  
  

352/2014

  
  

w sprawie   przydzielenia godzin nauczania indywidualnego i zajęć rewalidacyjnych na rok   szkolny 2014/2015 w Szkole Podstawowej nr 3 w Jędrzejowie

  
  

15.09.2014

  
  

353

  
  

353/2014

  
  

w sprawie   zatwierdzenia aneksu nr 3/2014/2015 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej   nr 3 w Jędrzejowie na rok szkolny 2014/2015

  
  

15.09.2014

  
  

354

  
  

354/2014

  
  

w sprawie powołania   Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej oraz ustalenia jej   organizacji i trybu działania

  
  

15.09.2014

  
  

355

  
  

355/2014

  
  

w sprawie zmian w   budżecie miasta i gminy na 2014 rok

  
  

16.09.2014

  
  

356

  
  

356/2014

  
  

w sprawie wyrażenia   zgody na wynajem części gruntu komunalnego

  
  

16.09.2014

  
  

357

  
  

357/2014

  
  

w sprawie powołania   komisji do zarchiwizowania dokumentów z wyborów do Parlamentu Europejskiego   przeprowadzonych w dniu 25 maja 2014 roku

  
  

17.09.2014

  
  

358

  
  

358/2014

  
  

w sprawie wyrażenia   zgody na wydzierżawienie części gruntu komunalnego

  
  

17.09.2014

  
  

359

  
  

359/2014

  
  

w sprawie upoważnienia   osób do doręczania pakietu wyborczego do głosowania   korespondencyjnego w wyborach do   rad gmin, rad powiatów, sejmików województw   i rad dzielnic  m.st. Warszawy   oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

  
  

17.09.2014

  
  

360

  
  

360/2014

  
  

w sprawie upoważnienia   osób do sporządzania aktu pełnomocnictwa do głosowania   w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików   województw i rad dzielnic  m.st.   Warszawy oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

  
  

17.09.2014

  
  

361

  
  

361/2014

  
  

w sprawie upoważnienia   osób do przyjmowania zgłoszeń kandydatów do obwodowych komisji wyborczych

  
  

17.09.2014

  
  

362

  
  

362/2014

  
  

w sprawie wyrażenia   zgody na wynajem części gruntu komunalnego

  
  

17.09.2014

  
  

363

  
  

363/2014

  
  

w sprawie  zawarcia umowy dzierżawy części gruntu   komunalnego

  
  

17.09.2014

  
  

364

  
  

364/2014

  
  

w sprawie wyrażenia   zgody na wykorzystanie herbu Gminy Jędrzejów

  
  

18.09.2014

  
  

365

  
  

365/2014

  
  

w sprawie   zatwierdzenia regulaminu Strzelnicy Miejskiej oraz dopuszczenia jej do   użytkowania

  
  

18.09.2014

  
  

366

  
  

366/2014

  
  

w sprawie   zatwierdzenia aneksu nr 4 do arkusza organizacyjnego   Zespołu Szkół – Szkoły Podstawowej nr 4 w Jędrzejowie na rok szkolny   2014/2015

  
  

18.09.2014

  
  

367

  
  

367/2014

  
  

w sprawie   zatwierdzenia aneksu nr 3 do arkusza   organizacyjnego Zespołu Szkół – Gimnazjum nr 2 w Jędrzejowie na rok szkolny   2014/2015

  
  

18.09.2014

  
  

368

  
  

368/2014

  
  

w sprawie powołania   komisji przetargowej do przeprowadzenia w dniu 22.09.2014r. postępowania o   udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie   zadania pn. „Przebudowa ulicy Karczewskiego w Jędrzejowie”

  
  

19.09.2014

  
  

369

  
  

369/2014

  
  

w sprawie niewyrażenia   zgody na wynajem części gruntu komunalnego

  
  

22.09.2014

  
  

370

  
  

370/2014

  
  

w sprawie  zawarcia umowy najmu części nieruchomości   komunalnej

  
  

22.09.2014

  
  

371

  
  

371/2014

  
  

w sprawie wyrażenia   zgody na udostępnienie gruntu komunalnego

  
  

22.09.2014

  
  

372

  
  

372/2014

  
  

w sprawie powołania   komisji odbiorowej robót związanych z wykonaniem termomodernizacji budynku   Szkoły Podstawowej w Mnichowie

  
  

22.09.2014

  
  

373

  
  

373/2014

  
  

w sprawie   przydzielenia zajęć rewalidacyjnych na rok szkolny 2014/2015 w Szkole   Podstawowej w Łysakowie

  
  

24.09.2014

  
  

374

  
  

374/2014

  
  

w sprawie   przydzielenia zajęć rewalidacyjnych na rok szkolny 2014/2015 w Szkole   Podstawowej w Łysakowie

  
  

24.09.2014

  
  

375

  
  

375/2014

  
  

w sprawie zmian w   budżecie miasta i gminy na 2014 rok

  
  

29.09.2014

  
  

376

  
  

376/2014

  
  

w sprawie wyrażenia   zgody na wykonanie ocieplenia ścian budynku mieszkalnego i remont budynku   gospodarczego stanowiących własność Gminy Jędrzejów

  
  

29.09.2014

  
  

377

  
  

377/2014

  
  

w sprawie   przydzielenia godzin nauczania indywidualnego i zajęć rewalidacyjnych na rok   szkolny 2014/2015 w Szkole Podstawowej nr 2   w Jędrzejowie

  
  

29.09.2014

  
  

378

  
  

378/2014

  
  

w sprawie   zatwierdzenia aneksu nr 3 do arkusza   organizacyjnego Szkoły Podstawowej nr 2 w Jędrzejowie na rok szkolny   2014/2015

  
  

29.09.2014

  
  

379

  
  

379/2014

  
  

w przydzielenia godzin   z przeznaczeniem na opiekę nad uczniami oczekującymi na odwóz w roku szkolnym   2014/2015

  
  

29.09.2014

  
  

380

  
  

380/2014

  
  

w sprawie   zatwierdzenia aneksu nr 01-14/15 do   arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Potoku Wielkim na rok szkolny   2014/2015

  
  

29.09.2014

  
  

381

  
  

381/2014

  
  

w sprawie   zatwierdzenia aneksu nr 01 do arkusza   organizacyjnego Gimnazjum nr 1 w Jędrzejowie na rok szkolny 2014/2015

  
  

29.09.2014

  
  

382

  
  

382/2014

  
  

w sprawie   przydzielenia godzin nauczania indywidualnego na rok szkolny 2014/2015 w   Gimnazjum nr 1 w Jędrzejowie

  
  

29.09.2014

  
  

383

  
  

383/2014

  
  

w sprawie   zatwierdzenia aneksu nr 2 do arkusza   organizacyjnego Gimnazjum nr 1 w Jędrzejowie na rok szkolny 2014/2015

  
  

29.09.2014

  
  

384

  
  

384/2014

  
  

w sprawie   przydzielenia godzin nauczania indywidualnego na rok szkolny 2014/2015 w   Zespole Placówek Oświatowych w Prząsławiu

  
  

29.09.2014

  
  

385

  
  

385/2014

  
  

w sprawie powołania   komisji przetargowej do przeprowadzenia od dnia 30.09.2014 roku postępowania   o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie   zadania pn: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości   zamieszkałych   z terenu Miasta i Gminy Jędrzejów”.

  
  

30.09.2014

  
  

386

  
  

386/2014

  
  

w sprawie ustanowienia   koordynatora gminnego obsługi informatycznej wyborów do samorządu gminy i na   burmistrza

  
  

01.10.2014

  
  

387

  
  

387/2014

  
  

w sprawie   przydzielenia godzin z przeznaczeniem na zorganizowanie zajęć logopedycznych   i zajęć kompensacyjnych w Zespole Szkół w Jędrzejowie

  
  

01.10.2014

  
  

388

  
  

388/2014

  
  

w sprawie   zatwierdzenia aneksu nr 5 do arkusza   organizacyjnego Zespołu Szkół w Jędrzejowie na rok szkolny 2014/2015

  
  

01.10.2014

  
  

389

  
  

389/2014

  
  

w sprawie wyznaczenia   obwodowych komisji wyborczych dla celów głosowania korespondencyjnego

  
  

01.10.2014

  
  

390

  
  

390/2014

  
  

w sprawie ustanowienia   operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych

  
  

06.10.2014

  
  

391

  
  

391/2014

  
  

w sprawie wyrażenia   zgody na rozwiązanie umowy najmu lokalu użytkowego stanowiącego własność   Gminy Jędrzejów

  
  

06.10.2014

  
  

392

  
  

392/2014

  
  

w sprawie wyrażenia   zgody na udostępnienie gruntu komunalnego

  
  

06.10.2014

  
  

393

  
  

393/2014

  
  

w sprawie wyrażenia   zgody na udostępnienie gruntu komunalnego

  
  

06.10.2014

  
  

394

  
  

394/2014

  
  

w sprawie ustalenia   ceny nieruchomości komunalnej

  
  

06.10.2014

  
  

395

  
  

395/2014

  
  

w sprawie ustalenia   ceny nieruchomości komunalnej

  
  

06.10.2014

  
  

396

  
  

396/2014

  
  

w sprawie ustalenia   ceny nieruchomości komunalnej

  
  

06.10.2014

  
  

397

  
  

397/2014

  
  

w sprawie zmian w   budżecie miasta i gminy na 2014 rok

  
  

13.10.2014

  
  

398

  
  

398/2014

  
  

w sprawie wyrażenia   zgody na rozwiązanie umowy najmu części gruntu komunalnego

  
  

13.10.2014

  
  

399

  
  

399/2014

  
  

w sprawie wskazania   osób wchodzących z urzędu oraz pracowników jednostek, w których utworzone są   odrębne obwody głosowania do obwodowych komisji wyborczych

  
  

14.10.2014

  
  

400

  
  

400/2014

  
  

w sprawie zawarcia   umowy najmu części gruntu komunalnego

  
  

15.10.2014

  
  

401

  
  

401/2014

  
  

w sprawie wyrażenia   zgody na rozwiązanie umowy najmu części gruntu komunalnego

  
  

15.10.2014

  
  

402

  
  

402/2014

  
  

 w sprawie powołania komisji do   przeprowadzenia w dniu 16.10.2014 roku przetargu ustnego nieograniczonego na   wynajem stanowisk handlowych przy cmentarzach położonych w Jędrzejowie przy   ulicach Cmentarnej i Stanisława Konarskiego na okres od dnia 27.10.2014 roku   do dnia 02.11.2014 roku

  
  

15.10.2014

  
  

403

  
  

403/2014

  
  

w sprawie wyrażenia   zgody na rozwiązanie umowy najmu części gruntu komunalnego

  
  

15.10.2014

  
  

404

  
  

404/2014

  
  

w sprawie wyrażenia   zgody na wynajem części gruntu komunalnego

  
  

15.10.2014

  
  

405

  
  

405/2014

  
  

w sprawie zawarcia   umowy najmu części gruntu komunalnego

  
  

20.10.2014

  
  

406

  
  

406/2014

  
  

w sprawie zawarcia   umowy najmu części gruntu komunalnego

  
  

20.10.2014

  
  

407

  
  

407/2014

  
  

w sprawie wyrażenia   zgody na rozwiązanie umowy najmu części gruntu komunalnego

  
  

21.10.2014

  
  

408

  
  

408/2014

  
  

w sprawie wyrażenia   zgody na wynajem części gruntu komunalnego

  
  

21.10.2014

  
  

409

  
  

409/2014

  
  

w sprawie zawarcia   umowy najmu części gruntu komunalnego

  
  

21.10.2014

  
  

410

  
  

410/2014

  
  

w sprawie zawarcia   umowy najmu części gruntu komunalnego

  
  

21.10.2014

  
  

411

  
  

411/2014

  
  

w sprawie powołana   komisji przetargowej do przeprowadzenia w dniu 22.10.2014 roku postępowania o   udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie   zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Książe – Skroniów od km 0+655   do km 0+900”

  
  

22.10.2014

  
  

412

  
  

412/2014

  
  

w sprawie zmian w   budżecie miasta i gminy na 2014 rok

  
  

22.10.2014

  
  

413

  
  

413/2014

  
  

w sprawie zawarcia   umowy najmu części gruntu komunalnego

  
  

24.10.2014

  
  

414

  
  

414/2014

  
  

w sprawie powołania   zespołu ds. sprawdzenia i korekty kart do głosowania w zakresie zgodności z   ustaloną treścią karty i jej wzorem

  
  

24.10.2014

  
  

415

  
  

415/2014

  
  

w sprawie podania do   publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem   w trybie przetargowym na okres trzech lat

  
  

28.10.2014

  
  

416

  
  

416/2014

  
  

w sprawie powołana   komisji przetargowej do przeprowadzenia w dniu 30.10.2014 roku postępowania o   udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie   zadania pn. „ Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2014/2015 na terenie   miasta i gminy Jędrzejów”

  
  

29.10.2014

  
  

417

  
  

417/2014

  
  

w sprawie   zatwierdzenia aneksu nr 4 do arkusza organizacyjnego Zespołu Szkół w   Jędrzejowie na rok szkolny 2014/2015

  
  

29.10.2014

  
  

418

  
  

418/2014

  
  

w sprawie   zatwierdzenia aneksu nr 6 do arkusza organizacyjnego Zespołu Szkół w   Jędrzejowie na rok szkolny 2014/2015

  
  

29.10.2014

  
  

419

  
  

419/2014

  
  

w sprawie   zatwierdzenia aneksu nr 2/2014/2015 do arkusza organizacyjnego Szkoły   Podstawowej w Łysakowie  na rok szkolny   2014/2015

  
  

29.10.2014

  
  

420

  
  

420/2014

  
  

w sprawie   zatwierdzenia aneksu nr 5 do arkusza organizacyjnego Zespołu Szkół w   Jędrzejowie na rok szkolny 2014/2015

  
  

29.10.2014

  
  

421

  
  

421/2014

  
  

w sprawie zawarcia   umowy najmu części gruntu komunalnego

  
  

30.10.2014

  
  

422

  
  

422/2014

  
  

w sprawie zmian w   budżecie miasta i gminy na 2014 rok

  
  

31.10.2014

  
  

423

  
  

423/2014

  
  

w sprawie   zatwierdzenia aneksu nr 2 do arkusza organizacyjnego Przedszkola nr 2 w   Jędrzejowie na rok szkolny 2014/2015

  
  

03.11.2014

  
  

424

  
  

424/2014

  
  

w sprawie   zatwierdzenia aneksu nr 1-2014/2015 do arkusza organizacyjnego Przedszkola nr   3 w Jędrzejowie na rok szkolny 2014/2015

  
  

03.11.2014

  
  

425

  
  

425/2014

  
  

w sprawie   zatwierdzenia aneksu nr 1-2014/2015 do arkusza organizacyjnego Przedszkola nr   1 w Jędrzejowie na rok szkolny 2014/2015

  
  

03.11.2014

  
  

426

  
  

426/2014

  
  

w sprawie powołania   komisji odbiorowej robót związanych z wykonaniem rewitalizacji terenu wokół   zalewu i przyległych obszarów rekreacyjnych w Jędrzejowie – strefa 2

  
  

06.11.2014

  
  

427

  
  

427/2014

  
  

w sprawie powołania   komisji odbiorowej robót związanych z wykonaniem termomodernizacji budynku   Zespołu Placówek Oświatowych w Skroniowie

  
  

06.11.2014

  
  

428

  
  

428/2014

  
  

w sprawie wyrażenia   zgody na udostępnienie gruntu komunalnego

  
  

07.11.2014

  
  

429

  
  

429/2014

  
  

w sprawie zawarcia   umowy dzierżawy nieruchomości komunalnej

  
  

10.11.2014

  
  

430

  
  

430/2014

  
  

w sprawie zmian w   budżecie miasta i gminy na 2014 rok

  
  

12.11.2014

  
  

431

  
  

431/2014

  
  

w sprawie wyrażenia   zgody na wynajem części gruntu komunalnego

  
  

13.11.2014

  
  

432

  
  

432/2014

  
  

w sprawie wprowadzenia   zmian w zarządzeniu  nr 390/2014   Burmistrza Miasta Jędrzejowa z dnia 6 października 2014 roku w sprawie   ustanowienia operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych

  
  

13.11.2014

  
  

433

  
  

433/2014

  
  

w sprawie przyjęcia   projektu uchwały budżetowej na 2015 i projektu uchwały w sprawie wieloletniej   prognozy finansowej na lata 2015-2028

  
  

14.11.2014

  
  

434

  
  

434/2014

  
  

w sprawie powołanie   komisji do przeprowadzenia w dniu 11 września 2014 roku przetargu na sprzedaż   nieruchomości komunalnych położonych w Gminie Jędrzejów

  
  

14.11.2014

  
  

435

  
  

435/2014

  
  

w sprawie informacji o   przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Jędrzejów za III kwartały2014r.

  
  

19.11.2014

  
  

436

  
  

436/2014

  
  

w sprawie wyrażenia   zgody na wymianę drzwi zewnętrznych w zabudowie witrynowej oraz drzwi   wejściowych na zaplecze w lokalu użytkowym stanowiącym własność Gminy   Jędrzejów

  
  

19.11.2014

  
  

437

  
  

437/2014

  
  

w sprawie   nieskorzystania z pierwokupu nieruchomości

  
  

20.11.2014

  
  

438

  
  

438/2014

  
  

w sprawie wyrażenia   zgody na wynajem części gruntu komunalnego

  
  

21.11.2014

  
  

439

  
  

439/2014

  
  

w sprawie wyrażenia   zgody na wynajem części gruntu komunalnego

  
  

21.11.2014

  
  

440

  
  

440/2014

  
  

w sprawie wyrażenia   zgody na obniżenie cen biletów wstępu na Pływalnię Miejską w Jędrzejowie w   okresie od 6 grudnia 2014r. do 7 grudnia 2014r.

  
  

24.11.2014

  
  

441

  
  

441/2014

  
  

w sprawie   zatwierdzenia aneksu nr 7 do arkusza organizacyjnego Zespołu Szkół w   Jędrzejowie na rok szkolny 2014/2015

  
  

24.11.2014

  
  

442

  
  

442/2014

  
  

w sprawie przydzielenia   godzin indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, na   rok szkolny 2014/2015 Zespole Szkół w Jędrzejowie

  
  

24.11.2014

  
  

443

  
  

443/2014

  
  

w sprawie   zatwierdzenia aneksu nr 8 do arkusza organizacyjnego Zespołu Szkół w   Jędrzejowie na rok szkolny 2014/2015

  
  

24.11.2014

  
  

444

  
  

444/2014

  
  

w sprawie zmian w   budżecie miasta i gminy na 2014 rok

  
  

27.11.2014

  
  

445

  
  

445/2014

  
  

w sprawie powołana   komisji przetargowej do przeprowadzenia w dniu 28.11.2014 roku postępowania o   udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie   zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Książe – Skroniów od km   0+900  do km 1+275”

  
  

27.11.2014

  
  

446

  
  

446/2014

  
  

w sprawie powołania   komisji odbiorowej robót związanych z budową kanalizacji deszczowej na odcinku   ul. Konarskiego w Jędrzejowie

  
  

02.12.2014

  
  

447

  
  

447/2014

  
  

w sprawie powołania   komisji odbiorowej do przeprowadzenia odbioru końcowego

  
  

02.12.2014

  
  

448

  
  

448/2014

  
  

w sprawie podania do   publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem   w trybie przetargowym na okres trzech lat

  
  

03.12.2014

  
  

449

  
  

449/2014

  
  

w sprawie wyrażenia   zgody na rozwiązanie umowy najmu części gruntu komunalnego

  
  

03.12.2014

  
  

450

  
  

450/2014

  
  

w sprawie wyrażenia   zgody na rozwiązanie umowy najmu lokalu użytkowego stanowiącego własność   Gminy Jędrzejów

  
  

03.12.2014

  
  

451

  
  

451/2014

  
  

w sprawie wyrażenia   zgody na rozwiązanie umowy najmu części gruntu komunalnego

  
  

08.12.2014

  
  

452

  
  

452/2014

  
  

w sprawie wyrażenia   zgody na rozwiązanie umowy najmu części gruntu komunalnego

  
  

08.12.2014

  
  

453

  
  

453/2014

  
  

w sprawie wyrażenia   zgody na wynajem części gruntu komunalnego

  
  

09.12.2014

  
  

454

  
  

454/2014

  
  

w sprawie wyrażenia   zgody na udostępnienie gruntu komunalnego

  
  

09.12.2014

  
  

455

  
  

455/2014

  
  

w sprawie wyrażenia   zgody na udostępnienie gruntu komunalnego

  
  

09.12.2014

  
  

456

  
  

456/2014

  
  

w sprawie   zatwierdzenia aneksu nr 2/2014/2015 do arkusza organizacyjnego Szkoły   Podstawowej nr 2 w Jędrzejowe na rok szkolny 2014/2015

  
  

09.12.2014

  
  

457

  
  

457/2014

  
  

w sprawie wyrażenia   zgody na udostępnienie gruntu komunalnego

  
  

10.12.2014

  
  

458

  
  

458/2014

  
  

w sprawie   przydzielenia godzin indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania   przedszkolnego, na rok 2014/2015 Zespole szkół w Jędrzejowie

  
  

10.12.2014

  
  

459

  
  

459/2014

  
  

w sprawie zatwierdzenia   aneksu nr 9 do arkusza organizacyjnego Zespołu Szkół w Jędrzejowe na rok   szkolny 2014/2015

  
  

10.12.2014

  
  

460

  
  

460/2014

  
  

w sprawie   przydzielenia godzin z przeznaczeniem na zorganizowanie obowiązkowych zajęć   rewalidacyjnych w Zespole Szkół w Jędrzejowie

  
  

10.12.2014

  
  

461

  
  

461/2014

  
  

w sprawie   zatwierdzenia aneksu nr 6 do arkusza organizacyjnego Zespołu Szkół w   Jędrzejowe na rok szkolny 2014/2015

  
  

10.12.2014

  
  

462

  
  

462/2014

  
  

w sprawie wyrażenia   zgody na obniżenie cen biletów wstępu na Pływalnię Miejską w Jędrzejowie w   okresie od 1 stycznia 2015r. do 31 grudnia 2015

  
  

11.12.2014

  
  

463

  
  

463/2014

  
  

w sprawie wyrażenia   zgody na wynajem części gruntu komunalnego

  
  

12.12.2014

  
  

464

  
  

464/2014

  
  

w sprawie zmian w   budżecie miasta i gminy na 2014 rok

  
  

15.12.2014

  
  

465

  
  

465/2014

  
  

w sprawie wyrażenia   zgody na wynajem części gruntu komunalnego

  
  

16.12.2014

  
  

466

  
  

466/2014

  
  

w sprawie wyrażenia   zgody na udostępnienie gruntu komunalnego

  
  

16.12.2014

  
  

467

  
  

467/2014

  
  

w sprawie powołania   komisji odbiorowej do przeprowadzenia odbioru końcowego

  
  

16.12.2014

  
  

468

  
  

468/2014

  
  

w sprawie   przydzielenia godzin z przeznaczeniem na zorganizowanie obowiązkowych zajęć   rewalidacyjnych w Zespole Szkół w Jędrzejowie

  
  

16.12.2014

  
  

469

  
  

469/2014

  
  

w sprawie   zatwierdzenia aneksu nr 7 do arkusza organizacyjnego Zespołu Szkół w   Jędrzejowe na rok szkolny 2014/2015

  
  

16.12.2014

  
  

470

  
  

470/2014

  
  

w sprawie wyrażenia   zgody na wynajem części gruntu komunalnego

  
  

18.12.2014

  
  

471

  
  

471/2014

  
  

w sprawie wyrażenia   zgody na udostępnienie gruntu komunalnego

  
  

19.12.2014

  
  

472

  
  

472/2014

  
  

w sprawie wyrażenia   zgody na wynajem części gruntu komunalnego

  
  

19.12.2014

  
  

473

  
  

473/2014

  
  

w sprawie wyrażenia   zgody na wynajem części gruntu komunalnego

  
  

19.12.2014

  
  

474

  
  

474/2014

  
  

w sprawie wyrażenia   zgody na wynajem części gruntu komunalnego

  
  

19.12.2014

  
  

475

  
  

475/2014

  
  

w sprawie wyrażenia   zgody na wynajem części gruntu komunalnego

  
  

19.12.2014

  
  

476

  
  

476/2014

  
  

w sprawie wyrażenia   zgody na wynajem części gruntu komunalnego

  
  

19.12.2014

  
  

477

  
  

477/2014

  
  

 w sprawie przyznania   uczniom „Stypendium Burmistrza Miasta Jędrzejowa” za wyniki w nauce i wybitne   osiągnięcia w roku szkolnym 2013/2014

  
  

22.12.2014

  
  

478

  
  

478/2014

  
  

w sprawie zmian w   budżecie miasta i gminy na 2014 rok

  
  

22.12.2014

  
  

479

  
  

479/2014

  
  

w sprawie ustalenia   procedury i zasad prowadzenia ewidencji zaangażowania wydatków budżetowych w   Urzędzie Miejskim w Jędrzejowie

  
  

23.12.2014

  
  

480

  
  

480/2014

  
  

w sprawie wyrażenia   zgody na wynajem części gruntu komunalnego

  
  

23.12.2014

  
  

481

  
  

481/2014

  
  

w sprawie zmian w   budżecie miasta i gminy na 2014 rok

  
  

31.12.2014

  
  

482

  
  

482/2014

  
  

w sprawie ustalenia   Regulaminu świadczenia przez Gminę Jędrzejów usług związanych z usuwaniem azbestu   z nieruchomości stanowiących własność osób fizycznych oraz powołania Komisji   do spraw rozpatrzenia wniosków o zakwalifikowanie do udziału w „Programie   usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Jędrzejów na lata 2014-2032”   w 2015r.

  
  

31.12.2014

  
  

483

  
  

483/2014

  
  

w sprawie powołania   Komisji Inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji w kasie Urzędu   Miejskiego w Jędrzejowie.

  
  

31.12.2014

  
  

484

  
  

484/2014

  
  

w sprawie niewyrażenia   zgody na obniżenie lub umorzenie czynszu z tytułu najmu lokalu użytkowego   stanowiącego własność Gminy Jędrzejów

  
  

31.12.2014

  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Beata Pisarek (beatap)
Data wytworzenia:
2015-02-23
Data publikacji:
2015-02-23
Data ostatniej zmiany:
2015-02-23

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-02-21 08:30:45, zmian dokonał(a): Wojciech Abramowicz

WCAG 2.0 (Level AA)