Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miejski w Jędrzejowie

Ikona statystyk

Ikona statystyk

 

RODZINA Z PROBLEMEM ALKOHOLOWYM


 

 Czym jest alkoholizm?

 

Alkoholizm jest chorobą przewlekłą, charakteryzuje się częstymi nawrotami lub długotrwałym utrzymywaniem się objawów, potencjalnie śmiertelną. Skraca długość życia średnio o 15-22 lata, powoduje poważne problemy zdrowotne, negatywnie wpływa na psychikę i społeczne funkcjonowanie osób uzależnionych.

Ludzie uzależnieni od alkoholu to alkoholicy.

Uzależnienie -  jak każda choroba ma objawy, które umożliwiają jej rozpoznawanie.

Nie ustępuje samo-musi być leczone, a warunkiem zdrowienia jest zachowanie całkowitej abstynencji.

Pijący podają wiele powodów swojego picia, ale nie rozumieją i nie przyjmują faktu uzależnienia. Mówią najczęściej „piję, bo nikt mnie nie rozumie”, „bo mam kłopoty w domu”, „bo nie mogę wytrzymać z żoną”, „bo mam kłopoty w pracy”, „bo nie mam gdzie mieszkać”, bo dostałem awans”, „bo nie dostałem awansu”. Tymczasem prawda jest inna: alkoholik zawsze pije z jednego powodu- bo jest uzależniony od alkoholu i musi pić. Powody podawane jako usprawiedliwienie picia pozwalają choremu sądzić, że nie jest alkoholikiem. Zmiana tego przekonania jest najważniejszym i zarazem najtrudniejszym etapem leczenia.

Uzależnienie może zdiagnozować specjalista lub lekarz psychiatra z przychodni odwykowej.

Członkowie rodziny nie mogą stawiać diagnozy osobie uzależnionej, jednak warto, aby wiedzieli, kiedy należy poszukać porady specjalisty.

 

Sygnały ostrzegawcze:

- picie codziennie lub regularnie kilka razy w tygodniu, zwłaszcza gdy zwiększa się ilość 

  spożywanego alkoholu,

- spożywanie alkoholu staje się nawykiem czy rytuałem, picie występuje zawsze w tych

   samych okolicznościach np. co wieczór przed telewizorem dwóch-trzech piw

- powtarzające się incydenty upijania się,

- stosowanie „klina”, czyli „leczenie” alkoholem złego samopoczucia następnego dnia po

   piciu,

- zaniki pamięci, tzw. „urwane filmy”, np. wieczorem pod wpływem alkoholu osoba pijąca

   coś mówiła, robiła, następnego dnia kompletnie tego nie pamiętała,

- zaniedbywanie obowiązków z powodu picia,

- reagowanie złością, gdy bliscy próbują rozmawiać o konieczności ograniczania picia,

- szukanie pretekstów do picia,

- podejmowanie prób kontroli picia,

- obietnice abstynencji, które są regularnie łamane,

- chowanie alkoholu, zabezpieczanie sobie zapasów,

- kłamstwa w sprawach ilości wypitego alkoholu,

- planowanie imprez towarzyskich, spotkań, wakacji pod kątem możliwości picia,

- picie w samotności,

- łamanie zasad i norm przyjętych w środowisku z powodu picia alkoholu,

- spożywanie alkoholu mimo narastających negatywnych konsekwencji picia (dotkliwych

   zatruć, agresji, kłótni rodzinnych, kłopotów finansowych, problemów z prawem itp.).

 

Czego nie robić?

 

- nie rozmawiaj z osobą, która jest pod wpływem alkoholu-żadne obietnice ani zapewnienia

  wypowiadane przez osobę nietrzeźwą nie mają znaczenia,

- nie łódź się obietnicami dotyczącymi ograniczania czy zaprzestania picia; kolejna próba

  kontroli potrwa prawdopodobnie kilka-kilkanaście dni i nie rozwiąże problemu  

  uzależnienia,

- nie gróź czymś, czego nie masz zamiaru zrobić – to przestanie działać, gdy się okaże, że

   nie realizujemy zapowiedzianego działania, tylko stracimy wiarygodność,

- nie krzycz - alkoholik czuje się usprawiedliwiony, ma powody do picia, bo ma „kłótliwą 

   rodzinę”, może to również wywołać u niego atak agresji,

- nie przyzwalaj na picie-niektórzy kupują osobie uzależnionej alkohol do domu, aby nie piła

   z kolegami-skutkuje to poczuciem pełnej akceptacji picia,

- nie wylewaj i nie chowaj alkoholu, bo poza awanturą nic nie osiągniesz,

- nie pij z alkoholikiem –niektóre żony piją, myśląc, że mąż wtedy mniej wypije, takie 

  zachowania sprawia, że mają w ręku mniej argumentów, tracą wiarygodność przy

  podejmowaniu interwencji, dodatkowo grozi to uzależnieniem,

- nie chroń alkoholika przed skutkami jego nałogu –płacenie długów, kłamliwe 

  usprawiedliwianie go w pracy dają możliwość komfortowego picia,

- nie koncentruj się na alkoholiku i myśleniu o tym, czy się napije, czy nie –nic to nie  

  zmieni, a ciebie kosztuje zbyt wiele; osoba uzależniona prędzej zacznie się leczyć  

  pozbawiona uwagi otoczenia niż łajana, pouczana, skrzyczana, obdarzana nieustanną, choć

  negatywną uwagą.

 

Co działa?

 

-informowanie-samemu trzeba zdobyć rzetelną wiedzę o uzależnieniu, aby nie opierać się na mitach i ogólnikach,

- stanowcze formułowanie komunikatów o własnych decyzjach- jeśli nie zaczniesz się leczyć, rozstaniemy się, jeśli nie przestaniesz pić wyprowadzę się do innego pokoju,

-konsekwentne stawianie wymagań i realizowanie zapowiedzianych konsekwencji braku działania –inaczej mówiąc czyny, a nie słowa,

-zwinięcia parasola ochronnego nad uzależnionym –niezałatwianie za niego spraw, niespłacanie długów, niekładzenie go do łóżka itp., pozwoli mu to naskonfrontowanie się z realnymi skutkami nałogu,

-dbanie o siebie i dzieci – wycofanie nadmiernej uwagi pozwala odpocząć, a osobie uzależnionej poczuć konsekwencje picia,

- dbanie o własne interesy np. podjęcie pracy lub zmiana pracy na lepiej płatną, podjęcie kształcenia, czasem postaranie się o zasiłek w Ośrodku Pomocy Społecznej, czasem przeprowadzenie rozdzielności majątkowej, dowiedzenie się jak można doprowadzić do eksmisji, zdobycie wiedzy  o swoich prawach (skontaktowanie się z prawnikiem) – zdobycie chociażby minimalnej niezależności materialnej daje dużo siły przy stawianiu wymagań,

-nierobienie z picia osoby uzależnionej tajemnicy – nie należy milczeć na ten temat, chroniąc „dobre imię” osoby uzależnionej,

-niezrywanie kontaktów z rodziną i przyjaciółmi – osamotnienie sprawia, że rodzina czuje się coraz bardziej bezradna,

-zapisanie się do grupy dla członków rodzin z problemem alkoholowym, spotykającej się w Stowarzyszeniu Trzeźwościowym – pomaga to zająć się sobą, daje dużo sił i wsparcia.

.

Dzieci w rodzinie z problemem alkoholowym

 

Sytuacja dzieci w rodzinie z problemem alkoholowym jest szczególnie trudna. Podstawową przyczyną tego stanu jest zachwianie poczucia bezpieczeństwa i przewidywalności codziennego życia. W zależności od indywidualnych właściwości dziecka, a także pozostałych relacji w rodzinie (z niepijącym rodzicem, rodzeństwem)u dzieci mogą się wytworzyć postawy lęku, wycofania lub nadmiernej samodzielności i samowystarczalności, niekiedy mówimy o przedwczesnym dojrzewaniu – tzw. ‘stary maleńki”. Nie jest prawdą, że wszystkie dzieci alkoholików źle się uczą albo zostają alkoholikami czy osobami zdegradowanymi. Najbardziej powszechnym problemem dzieci w rodzinach alkoholowych jest trwający stan zagrożenia i napięcia, który skutkuje utratą dziecięcej spontaniczności, tej cechy, która sprawia, że dziecko rośnie i rozwija się w pogodnej, radosnej atmosferze. Dzieci z rodzin alkoholowych uczą się, że dorosłym nie można ufać, że lepiej nie być szczerym i lepiej odciąć się od własnych uczuć, aby nie doznawać bólu. Aby przetrwać w tej niekorzystnej sytuacji, dzieci wytwarzają sobie swoje własne sposoby przystosowania, jakby zastygając w pewnych sztywnych rolach. Najczęściej wymienia się pięć typów takich dziecięcych ról:

*bohater rodzinny – poświęcający się dla innych, starający się sprostać wszystkim wymaganiom, zwykle wzorowy uczeń, gospodarz klasy, pomocnik mamy w pracach domowych i opiece nad młodszym rodzeństwem, niekorzystne skutki: zaniedbywanie siebie, skrajne poświęcenie dla innych, brak świadomości własnych potrzeb, bywa uzależniony od cudzej aprobaty,

*wspomagacz- dziecko opiekuńcze w stosunku do osoby pijącej, tłumaczące ją, rozumiejące, niekorzystne skutki: często w dorosłym życiu szuka partnera alkoholika, aby nim móc dalej się opiekować,

*maskotka-dziecko, które swym wdziękiem i urokiem osobistym rozładowuje zły nastrój w domu, nieustannie śmieje się i żartuje, niekorzystne skutki: nikt nie traktuje go poważnie, także on sam siebie, jego uczucia są zaniedbane, tym dzieckiem manipuluje rodzina i ono manipuluje rodziną,

*niewidzialne dziecko-dziecko, które przed rodzinnymi awanturami ucieka w świat fantazji, w książki, Internet, nie sprawia kłopotów, ciągle jakby nieobecne, niekorzystne skutki: nieumiejętność współżycia z ludźmi, głębokie zablokowanie własnych uczuć, może nastąpić ucieczka w alkohol lub narkotyki,

*kozioł ofiarny – szczególnie narażony na agresję ze strony dorosłych, zwykle sprawia kłopoty wychowawcze, źle się uczy, wagaruje, wcześnie zaczyna sięgać po środki psychoaktywne, to dziecko jest szczególnie zagrożone uzależnieniem, popadnięciem w konflikt z prawem. Samo sobie nie poradzi –potrzebuje pomocy dorosłych w wieku kilku lat.

 

 

Ważne: Dzieci są dużo bardziej bezbronne niż dorośli w sytuacji problemów alkoholowych w rodzinie. Oprócz cierpienia może to wywrzeć trwały zły wpływ na ich całą przyszłość. Pamiętaj też, że często dorastające i dorosłe dzieci mają pretensje do niepijącego rodzica o to, że nic nie zrobił, aby im pomóc. Od ciebie oczekują więcej.

 

 

 

 Dorosłe Dzieci Alkoholików

 

 

Jednym ze skutków dorastania w rodzinie alkoholowej może być wytworzenie zespołu cech, które w dorosłym życiu występują w sposób stały wpływając na funkcjonowanie jednostki, nawet w długi czas po tym, gdy opuści ona rodzinę z problemem alkoholowym.

Wśród cech charakterystycznych dla tego stanu wymieniane są:

*lęk przed utratą kontroli,

*lek przed uczuciami,

*lęk przed sytuacjami konfliktowymi,

*nadmierne rozwinięte poczucie obowiązku,

*niemożność odprężenia się,

*zaniedbywanie własnych potrzeb,

*poczucie winy towarzyszące obronie siebie,

*brak spontaniczności i umiejętności określania własnych uczuć,

*niepewność i ciągłe zastanawianie się, jakie uczucia są „normalne”, co powinno się czuć w danej sytuacji,

*brak zaufania do ludzi,

*trudności w związkach intymnych,

*nieświadome dążenie do chaosu,

*mylenie miłości z litością,

*zdolność przetrwania w trudnych sytuacjach.

 

Osoby mające cechy zespołu DDA dzięki swoim wybitnym zdolnościom przetrwania, wytrzymałości i rozwiniętym cechom prospołecznym osiągają często duże sukcesy w życiu zawodowym, z dużym samozaparciem służą innym, są cenionymi członkami społeczeństwa. Jednak one same płacą za to ogromną cenę. Osoby . które określamy jako DDA, częściej niż inne wiążą się z osobami pijącymi nadmiernie, czasem także poszukują alkoholika, którym mogłyby się nadal zajmować.

 

 

 

Współuzależnienie

 

Nie każda osoba pozostająca w związku z osobą uzależnioną może być określona mianem współuzależnionej. Jednak specjaliści zakładają, że pozostawanie dłużej niż 2 lata w związku z osobą pijącą nadmiernie bez próby zmiany sytuacji jest bardzo wyraźną przesłanką do rozpoznania współuzależnienia .

Osoba współuzależniona w sposób dla siebie nieuświadomiony chroni, podtrzymuje picie osoby uzależnionej, zajmując się bardziej alkoholikiem niż sobą, koncentruje na nim całą energię, roztaczając mniej lub bardziej parasol ochronny nad jego piciem, płacąc za jego długi, sprzątając bałagan po nim, usprawiedliwiając go i kłamiąc w jego obronie.

Osoba współuzależniona powinna szukać pomocy u specjalisty, zajmującego się problemami alkoholowymi. Niebezpieczeństwem jest, że osoba wspóluzależniona może uzależnić się od leków uspokajających (przepisywanych przez lekarza) lub alkoholu, przy pomocy których próbuje radzić sobie z napięciem.

 

 

 

 

PAMIĘTAJ !

 

W Polsce leczenie uzależnienia od alkoholu jest bezpłatne, również dla osób nieubezpieczonych. Zgłoszenie do Poradni Leczenia Uzależnień nie wymaga skierowania.

Uzależnienie nie leczone nie mija samo. W przypadku podjęcia leczenia wiele rodzin odzyskuje spokój i harmonię.

Osoba uzależniona nie rozumuje logicznie-często nie da się jej przekonać do dobrowolnego leczenia. Są sytuacje, gdy przymusowe leczenie wydaje się być jedyną drogą ratunku dla osoby uzależnionej i jej rodziny.

Jest to forma stosowana wobec osób uzależnionych, zakłócających porządek publiczny, demoralizujących nieletnich, powodujących rozkład życia rodzinnego, uchylających się od pracy.

 

 

 

 

 

TU MOŻESZ UZYSKAĆ POMOC!

 

  1. Poradnia Leczenia Uzależnień ul.      Armii Krajowej 10, 28-300 Jędrzejów (IS-MED)

Czynne codziennie (zarówno w godzinach dopołudniowych jak i popołudniowych).

Rejestracja i ustalenie terminu osobiście lub telefonicznie(41)386-14-05.

Świadczeń udzielają lekarze specjaliści w dziedzinie psychiatrii, certyfikowani psychoterapeuci, psycholog kliniczny.

 

  1. Punkt Informacyjno-Konsultacyjny ds.      Uzależnień ul. 11 Listopada 26 , 28-300 Jędrzejów ( Przychodnia      Rejonowa Nr 1 Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej –II piętro pok.17).

Czynne: poniedziałek 12.00-17.00, czwartek, piątek w godz. od 14.30 do 19.30

-filia Punktu dla osób niepełnosprawnych dotkniętych problemem uzależnienia od alkoholu (Poradnia Rehabilitacyjna w Budynku Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. 11 Listopada 113b, 28-300 Jędrzejów)

Porad udzielają certyfikowani specjaliści psychoterapii uzależnień

 

     3.   Stowarzyszenie Trzeźwościowe „RELAKS” w Jędrzejowie, ul. Dojazd 1M, 28-300

Jędrzejów (budynek byłego Kolejowego Domu Kultury)

Czynne: wtorek, środa, piątek w godz. od 17.00 do19.00, niedziela w godz. od 16.00 do 20.00.

Numer telefonu informacyjno- kontaktowego – 41 314-40-82 (w godzinach otwarcia Klubu)

-Grupa AA „FENIKS” – spotkania Anonimowych Alkoholików w każdą niedzielę o godz.17.00

 

4 .„Pomarańczowa Linia” tel. 801-140-068 (dzwoniąc nie wybieramy cyfry 0) –  

  ogólnopolska linia telefoniczna, która udziela porad i konsultacji rodzicom, których  

  dzieci sięgają po alkohol, a także nauczycielom, którzy chcieliby się dowiedzieć jakich  

  rad w tej sprawie udzielić oraz rodzinom, w których występuje problem uzależnień.

Dzwonić można od poniedziałku do piątku w godz. od 14.00 do 20 00

opłata za połączenie (telefony stacjonarne i komórkowe) w cenie kosztu 1 impulsu 

www.pomaranczowalinia.pl ,

porady i konsultacje on line: pomoc@pomaranczowalinia.pl

 

 

  1. Przy Urzędzie Miejskim w Jędrzejowie działa Gminna Komisja Rozwiązywania

Problemów Alkoholowych. Do Komisji tej można się zwrócić z wnioskiem o podjęcie działań zmierzających do orzeczenia zobowiązania do leczenia odwykowego. Komisja wszczyna procedurę zmierzającą do tego, aby Sąd Rodzinny orzekł wobec danej osoby zobowiązanie do leczenia odwykowego.  Wniosek można złożyć osobiście w sekretariacie Urzędu lub nadesłać listownie na adres: Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Urzędzie Miejskim w Jędrzejowie, ul. 11 Listopada 33a, 28-300 Jędrzejów.


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-07-12 15:26:50, zmian dokonał(a): Wojciech Abramowicz

WCAG 2.0 (Level AA)