Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miejski w Jędrzejowie

Ikona statystyk

Ikona statystyk

2010

Lp.

Nr

W sprawie

Z dnia

1

1/10

w sprawie ustalenia ceny nieruchomości komunalnej.

04.01.2010

2

2/10

w sprawie powołania komisji do wyboru najkorzystniejszej oferty w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania „Odbiór surowców wtórnych z terenu  miasta i gminy Jędrzejów w roku 2010”.

04.041.2010

3

3/10

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia w dniu 08.01.2010 roku przetargu pisemnego ograniczonego na wydzierżawienie na okres trzydziestu lat nieruchomości niezabudowanej o łącznej powierzchni 1.5418 ha, oznaczonej w rejestrach ewidencji gruntów obrębu 11 miasta Jędrzejowa jako działki Nr 58/6,59/3,60/5,61/5 i 64/3 oraz części działek Nr 149/3 i 150/3.

05.01.2010

4

4/10

w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miejskim w Jędrzejowie „Instrukcji kasowej”.

05.01.2010

5

5/10

w sprawie niewyrażenia zgody na przesunięcie terminu płatności opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości komunalnej.

07.01.2010

6

6/10

w sprawie wyrażenia zgody na obniżenie cen biletów na Pływalnię Miejską w Jędrzejowie w okresie od 16.01.2010r. do 31.01.2010r.

07.01.2010

7

7/10

w sprawie wyrażenia zgody na bezpłatne korzystanie z obiektu od 11 stycznia 2010r. do 31 grudnia 2010r. dla członkiń Świętokrzyskiego Klubu Amazonki filii w Jędrzejowie.

07.01.2010

8

8/10

w sprawie wyrażenia zgody do podpisywania upomnień i zawiadomień o stanie salda.

08.01.2010

9

9/10

w sprawie zmian do Zarządzenia nr 265/05 z dnia 30.09.2005r. w sprawie przyjętych zasad rachunkowości w Urzędzie Miejskim w Jędrzejowie.

11.01.2010

10

10/10

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej ustalenia przebiegu dróg powiatowych na terenie Gminy Jędrzejów. 

13.01.2010

11

11/10

w sprawie wyrażenia zgody na udostępnienie gruntu komunalnego.

14.01.2010

12

12/10

w sprawie powołania komisji ds. ustalenia norm i zasad przydziału środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego dla pracowników Urzędu Miejskiego w Jędrzejowie.

14.01.2010

13

13/10

 pod tym numerem zarządzenie nie figuruje

-

14

14/10

w sprawie zwrotu kosztów poniesionych  na zakup okularów korygujących wzrok, przeznaczonych do pracy przy monitorze ekranowym.

18.01.2010

15

15/10

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego.

19.01.2010

16

16/10

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego.

19.01.2010

17

17/10

w sprawie wyznaczenia Administratora Systemu Teleinformatycznego w Urzędzie Miejskim w Jędrzejowie.

19.01.2009

18

18/10

w sprawie wyznaczenia Inspektora Bezpieczeństwa Teleinformatycznego w Urzędzie Miejskim w Jędrzejowie.

19.01.2009

19

19/10

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu w dniu 21 stycznia 2010 roku na sprzedaż nieruchomości komunalnych, położonych w Jędrzejowie.

19.01.2010

20

20/10

w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy dzierżawy części gruntu komunalnego.

20.01.2010

21

21/10

w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych w terminie do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Jędrzejów-Południe”, położonego w Jędrzejowie w obszarze ograniczonym ul. Przemysłową, ul. Przypkowskiego, ul. Partyzantów i południową granicą miasta Jędrzejowa. 

20.01.2010

22

22/10

w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych po terminie do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Jędrzejów-Południe”, położonego w Jędrzejowie w obszarze ograniczonym ul. Przemysłową, ul. Przypkowskiego, ul. Partyzantów i południową granicą miasta Jędrzejowa. 

20.01.2010

23

23/10

w sprawie wyrażenia zgody na wykorzystanie herb Gminy Jędrzejów

20.01.2010

24

24/10

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia wizji lokalnych w mieszkaniach wnioskodawców biegających się o przydział lokali mieszkalnych i lokali socjalnych.

20.01.2010

25

25/10

w sprawie powołania komisji ds. gospodarowania środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych na rok 2010.

21.01.2010

26

26/10

w sprawie wyrażenia zgody na udostępnienie gruntu.

25.01.2010

27

27/10

w sprawie ustalenia ceny nieruchomości komunalnej.

27.01.2010

28

28/10 

w sprawie zmian do Zarządzenia nr 265/05 z dnia 30.09.2005r. w sprawie przyjętych zasad rachunkowości w Urzędzie Miejskim w Jędrzejowie.

02.02.2010

29

 29/10

w sprawie powołania komisji w celu dokonania analizy Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Jędrzejów pod względem przeznaczenia do sprzedaży z bonifikatą innych nieruchomości komunalnych.

02.02.2010

30

 30/10

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu komunalnego.

02.02.2010

31

 31/10

w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy dzierżawy dzierżawy zabudowanej nieruchomości komunalnej.

02.02.2010

32

 32/10

w sprawie wyrażenia zgody na bezpłatne korzystanie z obiektu od 15 lutego 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku dla członkiń Świętokrzyskiego Klubu Amazonki filii w Jędrzejowie.

04.02.2010

33

 33/10

w sprawie skargi na czynności związane z przeprowadzeniem przetargu.

08.02.2010

34

 34/10

w sprawie przydzielenia godzin indywidualnego nauczania w Zespole Szkół – Szkoła Podstawowa nr 4 w Jędrzejowie.

08.02.2010

35

 35/10

w sprawie zatwierdzenia aneksu Nr 5 do arkusza organizacyjnego Zespołu  Szkół – Szkoły Podstawowej nr 4 w Jędrzejowie na rok szkolny 2009/2010.

08.02.2010

36

 36/10

w sprawie powołania komisji do wytypowania budynków mieszkalnych przeznaczonych do remontu w 2010 roku w ramach wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Jędrzejów.

09.02.2010

37

 37/10

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2010 zadań publicznych gminy zleconych przez Gminę Jędrzejów organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego.

11.02.2010

38

 38/10

w sprawie ustalenia minimalnej wysokości czynszu dzierżawnego.

11.02.2010

39

 39/10

w sprawie wyrażenia zgody na wymianę okien w lokalu użytkowym stanowiącym własność Gminy Jędrzejów.

17.02.2010

40

 40/10

 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej czynszu za najem lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Jędrzejów.

17.02.2010

41

 41/10

w sprawie ustalenia ceny wywoławczej czynszu za najem nieruchomości komunalnej.

17.02.2010

42

 42/10

w sprawie ustalenia minimalnej wysokości czynszu za najem gruntu komunalnego.

17.02.2010

43

 43/10

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu, stanowiącego własność Gminy Jędrzejów.

17.02.2010

44

 44/10

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu, stanowiącego własność Gminy Jędrzejów.

17.02.2010

45

 45/10

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem gruntu, stanowiącego własność Gminy Jędrzejów.

17.02.2010

46

 46/10

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego w dniu 23.02.2010 roku na: przebudowę drogi gminnej ciągu ulic Armii Krajowej, Mieszka I, Dojazd i Bolesława Chrobrego w Jędrzejowie na odcinku o dł.1404mb.

23.02.2010

47

 47/10

w sprawie przydzielenia godzin indywidualnego nauczania w Szkole Podstawowej w Jasionnie.

23.02.2010

48

 48/10

w sprawie zatwierdzenia aneksu Nr 2 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Jasionnie na rok szkolny 2009/2010.

23.02.2010

49

49/10

w sprawie przyznania dodatku funkcyjnego dla dyrektorów gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli z terenu miasta i gminy Jędrzejów.

23.02.2010

50

50/10

w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego dla dyrektorów gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli z terenu miasta i gminy Jędrzejów.

23.02.2010

51

51/10

w sprawie przydzielenia dodatkowych godzin dydaktycznych na wyrównywanie braków edukacyjnych uczniów w Zespole Szkół Gimnazjum nr 2 w Jędrzejowie.

23.02.2010

52

52/10

w sprawie wyrażenia zgody na udostępnienie gruntu komunalnego.

25.02.2010

53

53/10

w sprawie udzielenia bonifikaty przy opłacie z tytułu użytkowania wieczystego

26.02.2010

54

54/10

w sprawie udzielenia bonifikaty przy opłacie z tytułu użytkowania wieczystego

26.02.2010

55

55/10

w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2010 rok.

03.03.2010

56

56/10

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia w dniu 4 marca 2010 roku przetargu na sprzedaż  mieszkania komunalnego, położonego w Jędrzejowie.

03.03.2010

57

57/10

w sprawie ustalenia ceny nieruchomości komunalnej.

03.03.2010

58

58/10

w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy dzierżawy części gruntu komunalnego.

03.03.2010

59

59/10

w sprawie wyrażenia zgody na wymianę okien i drzwi wejściowych w pawilonie handlowym stanowiącym własność Gminy Jędrzejów.

08.03.2010

60

60/10

w sprawie udzielenia bonifikaty przy opłacie z tytułu użytkowania wieczystego

11.03.2010

61

61/10

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego z działalności Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Jędrzejowie za rok 2009.

12.03.2010

62

62/10

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu części gruntu komunalnego.

15.03.2010

63

63/10

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego.

15.03.2010

64

64/10

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem nieruchomości komunalnej.

15.03.2010

65

65/10

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego.

15.03.2010

66

66/10

w sprawie ustalenia norm i zasad przydziału środków ochrony indywidualnej i odzieży roboczej dla pracowników Urzędu Miejskiego w Jędrzejowie.

17.03.2010

67

67/10

w sprawie wyrażenia zgody na udostępnienie gruntu komunalnego.

17.03.2010

68

68/10

w sprawie wyrażenia zgody na udostępnienie gruntu komunalnego.

17.03.2010

69

69/10

w sprawie zasad składania i analizowania oświadczeń majątkowych oraz oświadczeń o prowadzeniu działalności gospodarczej.

17.03.2010

70

70/10

w sprawie ustalenia Regulaminu zasad wykorzystywania środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miejskim w Jędrzejowie.

17.03.2010

71

71/10

w sprawie wyrażenia zgody na udostępnienie gruntu komunalnego.

18.03.2010

72

72/10

w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w otwartym konkursie ofert dla organizacji  pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych Gminy Jędrzejów.

19.03.2010

73

73/10

w sprawie określenia regulaminu postępowania komisji konkursowej powołanej do oceny ofert złożonych w otwartym konkursie ofert dla organizacji  pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych Gminy Jędrzejów.

19.03.2010

74

74/10

w sprawie wyrażenia zgody na poddzierżawienie części gruntu komunalnego.

19.03.2010

75

75/10

w sprawie wyrażenia zgody na  wykorzystanie herbu Gminy Jędrzejów

22.03.2010

76

76/10

w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w otwartym konkursie ofert dla organizacji  pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych Gminy Jędrzejów.

22.03.2010

77

77/10

w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2010 rok

23.03.2010

78

78/10

w sprawie zatwierdzenia aneksu Nr 2 2009/2010 do arkusza organizacyjnego Przedszkola nr 3 w Jędrzejowie na rok szkolny 2009/2010

23.03.2010

79

79/10

w sprawie przydzielenia godzin indywidualnego nauczania w Szkole Podstawowej nr 2 w Jędrzejowie.

23.03.2010

80

80/10

w sprawie zatwierdzenia aneksu Nr 5/2009/2010 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej nr 2 w Jędrzejowie na rok szkolny 2009/2010

23.03.2010

81

81/10

w sprawie wyrażenia zgody na udostępnienie gruntu komunalnego

29.03.2010

82

82/10

w sprawie wyrażenia zgody na wykorzystanie herbu Gminy Jędrzejów

29.03.2010

83

83/10

w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy najmu części gruntu komunalnego

31.03.2010

84

84/10

w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację w roku 2010 zadań publicznych gminy zleconych przez gminę Jędrzejów organizacjom pozarządowym i innym podmiotom

31.03.2010

85

85/10

w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie części gruntu komunalnego

31.03.2010

86

86/10

w sprawie niewyrażenia zgody na przesunięcie terminu płatności opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości komunalnej

31.03.2010

87

87/10

w sprawie niewyrażenia zgody na przesunięcie terminu płatności opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości komunalnej

31.03.2010

88

88/10

w sprawie zasad przeprowadzania likwidacji środków trwałych, pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz druków ścisłego zarachowania w Urzędzie Miejskim w Jędrzejowie

31.03.2010

89

89/10

w sprawie przyznania dofinansowania opłat za kształcenie pobieranego przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli dla studiujących nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Jędrzejów oraz innych form doskonalenia nauczycieli

31.03.2010

90

90/10

w sprawie ustalenia terminów dodatkowych dni wolnych od pracy w 2010 roku w Urzędzie Miejskim w Jędrzejowie.

07.04.2010

91

91/10

w sprawie ustalenia minimalnej wysokości czynszu za najem gruntu komunalnego.

07.04.2010

92

92/10

w sprawie ustalenia minimalnej wysokości czynszu za najem gruntu komunalnego.

07.04.2010

93

93/10

w sprawie ustalenia ceny nieruchomości komunalnej.

09.04.2010

94

94/10

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części gruntu komunalnego

09.04.2010

95

95/10

w sprawie ustalenia minimalnej wysokości czynszu za dzierżawę gruntu komunalnego.

09.04.2010

96

96/10

w sprawie ustalenia ceny wywoławczej czynszu za najem lokalu użytkowego.

09.04.2010

97

97/10

w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Jędrzejów.

12.04.2010

98

98/10

w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do ponownie wyłożonego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Jędrzejów – Południe”, położonego w Jędrzejowie w obszarze ograniczonym ul. Przemysłową, ul. Przypkowskiego, ul. Partyzantów i południową granicą miasta.

12.04.2010

99

99/10

w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego w dniu 14.04.2010r. na Remont Parku 700 Lecia, alejki, plac zabaw – III etap.

13.04.2010

100

100/10

w sprawie przydzielenia godzin indywidualnego nauczania w Szkole Podstawowej w Jasionnie.

13.04.2010

101

101/10

w sprawie zatwierdzenia aneksu Nr  do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Jasionnie na rok szkolny 2009/2010

13.04.2010

102

102/10

w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2010 rok.

15.04.2010

103

103/10

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego.

16.04.2010

104

104/10

w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy dzierżawy części gruntu komunalnego.

16.04.2010 

105

105/10

w sprawie przydzielenia godzin indywidualnego nauczania w Zespole Szkół – Gimnazjum nr 2 w Jędrzejowie.

16.04.2010

106

106/10

w sprawie zatwierdzenia aneksu Nr 4/2009/2010 do arkusza organizacyjnego Zespołu Szkół- Gimnazjum nr 2 w Jędrzejowie na rok 2009/2010.

16.04.2010

107

107/10

w sprawie wyrażenia zgody na udostępnienie gruntu komunalnego.

19.04.2010

108

108/10

w sprawie wyrażenia zgody na udostępnienie gruntu komunalnego.

19.04.2010

109

109/10

w sprawie powołania Gminnej komisji Socjalnej dla rozpatrywania wniosków o pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów szkół i słuchaczy kolegiów.

19.04.2010

110

110/10

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części gruntu komunalnego.

19.04.2010

111

111/10

w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie części gruntu komunalnego.

19.04.2010

112

112/10

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego.

19.04.2010

113

113/10

w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie części gruntu komunalnego.

19.04.2010

114

114/10

w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy najmu części gruntu komunalnego.

19.04.2010

115

115/10

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego.

19.04.2010

116

116/10

w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego w dniu 20.04.2010r. na : Przebudowę drogi w miejscowości  Chorzewa gminnej dł. 700 mb.

20.04.2010

117

117/10

w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego w dniu 20.04.2010r. na : Przebudowę drogi gminnej nr 001025T Prząsław – Prząsław Mały dł. 310 mb – III etap.

20.04.2010

118

118/10

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia w dniu 29.04.2010 roku przetargu ustnego ograniczonego na wynajem na okres trzech lat lokalu użytkowego oraz zabudowanej nieruchomości, stanowiących własność Gminy Jędrzejów.

20.04.2010

119

119/10

w sprawie ustalenia ceny nieruchomości komunalnej.

20.04.2010

120

120/10

w sprawie ustalenia minimalnej wysokości czynszu za dzierżawę gruntu komunalnego.

21.04.2010

121

121/10

w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego w dniu 21.04.2010r. na : Zakup Materiałów i wynajem sprzętu do remontu dróg gminnych.

21.04.2010

122

122/10

w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego w dniu 27.04.2010r. na: Remont cząstkowy nawierzchni dróg gminnych  na terenie miasta i gminy Jędrzejów.

21.04.2010

123

123/10

w sprawie upoważnienia osób do sporządzania aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

28.04.2010

124

124/10

w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych.

28.04.2010

125

125/10

w sprawie nie skorzystania z prawa  pierwokupu.

04.05.2010

126

126/10

w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2010 rok.

04.05.2010

127

127/10

w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego w dniu 06.05.2010r. na: Przebudowę ul. Żeromskiego w Jędrzejowie.

06.05.2010

128

128/10

w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego w dniu 06.05.2010r. na zadanie: Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Mnichów.

06.05.2010

129

129/10

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia w dniu 7 maja 2010 roku przetargu na sprzedaż nieruchomości komunalnej, położonej w Jędrzejowie przy ul. Kościelnej.

06.05.2010

130

130/10

w sprawie wyrażenia zgody na obniżenie czynszu z tytułu najmu zabudowanego gruntu komunalnego.

06.05.2010

131

131/10

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem zabudowanego gruntu komunalnego.

06.05.2010

132

132/10

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego.

06.05.2010

133

133/10

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego.

06.05.2010

134

134/10

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego.

06.05.2010

135

135/10

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego.

06.05.2010

136

136/10

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego.

06.05.2010

137

137/10

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego.

06.05.2010

138

138/10

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego.

06.05.2010

139

139/10

w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie części gruntu komunalnego.

06.05.2010

140

140/10

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego.

06.05.2010

141

141/10

w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy najmu nieruchomości komunalnej.

06.05.2010

142

142/10

w sprawie wyrażenia zgody na korzystanie z części budynku gospodarczego usytuowanego na gruncie komunalnym.

06.05.2010

143

143/10

w sprawie zatwierdzenia „Regulaminu przyznawania i rozliczania dotacji dla osób fizycznych ze środków budżetu Gminy Jędrzejów do poniesionych kosztów unieszkodliwiania i transportu odpadów niebezpiecznych zawierających azbest z budynków mieszkalnych i gospodarczych z terenu gminy Jędrzejów”.

06.05.2010

144

144/10

w sprawie wyrażenia zgody na udostępnienie gruntu komunalnego.

11.05.2010

145

145/10

w sprawie zatwierdzenia aneksu Nr 2 do arkusza organizacyjnego Gimnazjum nr 1 w Jędrzejowie na rok szkolny 2009/2010.

11.05.2010

146

146/10

w sprawie zatwierdzenia aneksu Nr 5/2009/2010 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej nr 3 w Jędrzejowie na rok szkolny 2009/2010.

11.05.2010

147

147/10

w sprawie zatwierdzenia aneksu Nr 02/09/10 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Łysakowie  na rok szkolny 2009/2010.

11.05.2010

148

148/10

w sprawie przydzielenia godzin indywidualnego nauczania w Zespole Placówek Oświatowych – Szkoła Podstawowa w Prząsławiu.

11.05.2010

149

149/10

w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego w dniu 12.05.2010r. na zadanie : Wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu „Moje Boisko-Orlik 2012” w Jędrzejowie.

12.05.2010

150

150/10

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu komunalnego.

13.05.2010

151

151/10

w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie zabudowanej nieruchomości komunalnej.

13.05.2010

152

152/10

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego.

13.05.2010

153

153/10

w sprawie niewyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości komunalnych.

13.05.2010

154

154/10

w sprawie niewyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości komunalnych.

13.05.2010

155

155/10

w sprawie wyrażenia zgody na zaliczenie kosztów wymiany okien w lokalu użytkowym stanowiącym własność Gminy Jędrzejów, na poczet czynszu.

13.05.2010

156

156/10

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części grunty komunalnego.

13.05.2010

157

157/10

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego.

13.05.2010

158

158/10

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego.

13.05.2010

159

159/10

w sprawie powołania Komisji do spraw weryfikacji wniosków o przyznanie dotacji dla osób fizycznych ze środków budżetu Gminy Jędrzejów do poniesionych kosztów unieszkodliwiania i transportu odpadów niebezpiecznych zawierających azbest z budynków mieszkalnych i gospodarczych z terenu Gminy Jędrzejów.

14.05.2010

160

160/10

w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie czynszu z tytułu najmu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Jędrzejów.

17.05.2010

161

161/10

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu komunalnego.

17.05.2010

162

162/10

w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego do obsługi informatycznej wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 roku.

17.05.2010

163

163/10

w sprawie ustanowienia operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych.

19.05.2010

164

164/10

w sprawie nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Jędrzejowie.

20.05.2010

165

165/10

w sprawie informacji z wykonania budżetu Miasta i Gminy Jędrzejów za I kwartał 2010 roku.

20.05.2010

166

166/10

w sprawie powołania „Lidera gminnego” – członka Gminnego Biura Spisowego

21.05.2010

167

167/10

w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2010 rok.

25.05.2010

168

168/10

w sprawie obniżenia ceny wywoławczej czynszu za wynajem lokalu użytkowego.

25.05.2010

169

169/10

w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty zaległego czynszu z tytułu wynajmu nieruchomości komunalnej.

25.05.2010

170

170/10

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego.

25.05.2010

171

171/10

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu komunalnego.

25.05.2010

172

172/10

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części gruntu stanowiącego własność Gminy Jędrzejów.

25.05.2010

173

173/10

w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego w dniu 25.05.2010 r. na „Modernizację i przebudowę ciągu ulic : Przemysłowej i Reymonta w Jędrzejowie w km 0+000 do 2+960,5”.

25.05.2010

174

174/10

w sprawie wskazania osób wchodzących z urzędu do obwodowych komisji wyborczych

26.05.2010

175

175/10

w sprawie zatwierdzenia arkuszy organizacyjnych placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Jędrzejów na rok szkolny 2010/2011

27.05.2010

176

176/10

w sprawie powołania zespołu ds. wdrożenia projektu e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST.

27.05.2010

177

177/10

w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2010 rok.

31.05.2010

178

178/10

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 roku

01.06.2010

179

179/10

w sprawie przydzielenia godzin indywidualnego nauczania w Zespole Szkół-Szkoła Podstawowa nr 4 w Jędrzejowie.

01.06.2010

180

180/10

w sprawie zatwierdzenia aneksu Nr 6 do arkusza organizacyjnego Zespołu Szkół – Szkoły Podstawowej nr 4 w Jędrzejowie na rok szkolny 2009/2010

01.06.2010

181

181/10

w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego w Jędrzejowie.

01.06.2010

182

182/10

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Jędrzejowie.

01.06.2010

183

183/10

w sprawie wyrażenia zgody na obniżenie cen biletów na Pływalnię Miejską w Jędrzejowie w okresie od 26.06.2010r. do 31.08.2010r. oraz ustalenia odpłatności za wakacyjny kurs nauki pływania.

01.06.2010

184

184/10

w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Zaprojektowanie i budowa placów zabaw w ramach rządowego programu Radosna Szkoła” przy  placówkach oświatowych w gminie Jędrzejów.

02.06.2010

185

185/10

w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu miasta i gminy Jędrzejów za  2009 rok, wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę raty w kwocie przewyższającej 500 zł oraz wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej.

02.06.2010

186

186/10

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego.

04.06.2010

187

187/10

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego.

04.06.2010

188

188/10

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu, stanowiącego własność Gminy Jędrzejów.

04.06.2010

189

189/10

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Jędrzejowie za 2009 rok.

07.06.2010

190

190/10

w sprawie zmiany załącznika do Zarządzenia nr 181/10 Burmistrza Miasta Jędrzejowa z dnia 1 czerwca 2010r. w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego w Jędrzejowie.

10.06.2010

191

191/10

w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie części gruntu komunalnego.

11.06.2010

192

192/10

w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy najmu części gruntu komunalnego.

11.06.2010

193

193/10

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego.

11.06.2010

194

194/10

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia w dniu 18.06.2010 roku przetargu ustnego ograniczonego na wynajem na okres trzech lat lokalu użytkowego mieszczącego się w budynku Domu Kultury w Jędrzejowie.

11.06.2010

195

195/10

w sprawie upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenia postępowania i wydawania w tych sprawach decyzji.

14.06.2010

196

196/10

w sprawie uchylenia Zarządzeń Nr 236/08, 237/08, 238/08 i 239/08 z dnia 25 września 2008 roku w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej Miasta i Gminy w Jędrzejowie do przeprowadzania wywiadów alimentacyjnych oraz odbioru oświadczeń majątkowych od dłużników alimentacyjnych. 

14.06.2010

197

197/10

w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2010 rok.

15.06.2010

198

198/10

w sprawie wyrażenia zgody na wykorzystywanie herbu Gminy Jędrzejów.

16.06.2010

199

199/10

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia w dniu 18.06.2010 roku przetargu ustnego ograniczonego na wynajem na okres trzech lat lokalu użytkowego mieszczącego się w budynku

17.06.2010

200

200/10

w sprawie przeprowadzenia sprawdzianu wiedzy zawodowej i sprawności fizycznej funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Jędrzejowie w ramach I etapu Świętokrzyskich Zawodów „Patrol Roku Straży Miejskiej 2010”.

18.06.2010

201

201/10

w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2010 rok.

18.06.2010

202

202/10

w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Mnichowie.

21.06.2010

203

203/10

w sprawie powołania Komisi do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego w dniu 21.06.2010r. na zadanie: Wykonanie projektu budowlanego przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Jędrzejowie

21.06.2010

204

204/10

w sprawie wyrażenia zgody na udostępnienie gruntu komunalnego.

21.06.2010

205

205/10

w sprawie wyrażenia zgody na udostępnienie gruntu komunalnego.

22.06.2010

206

206/10

w sprawie wyrażenia zgody na bezpłatne korzystanie z obiektu od 5 lipca 2010r. do 30 lipca 2010r. dla dzieci uczestniczących w półkoloniach organizowanych przez Ognisko Wychowawcze CARITAS

23.06.2010

207

207/10

w sprawie wyrażenia zgody na udostępnienie gruntu komunalnego.

23.06.2010

208

208/10

w sprawie upoważnienia Kierownika Sekcji Świadczeń Rodzinnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Jędrzejowie do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenia postępowania i wydawania w tych sprawach decyzji.

23.06.2010

209

209/10

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego

01.07.2010

210

210/10

w sprawie wyrażenia zgody na  wymianę okien w lokalu użytkowym stanowiącym własność Gminy Jędrzejów.

01.07.2010

211

211/10

w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy najmu części gruntu komunalnego

01.07.2010

212

212/10

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego

01.07.2010

213

213/10

w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2010 rok.

02.07.2010

214

214/10

w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej miasta i Gminy w Jędrzejowie do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych oraz  prowadzenia postępowania w tych sprawach.

06.07.2010

215

215/10

w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej miasta i Gminy w Jędrzejowie do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych oraz  prowadzenia postępowania w tych sprawach.

06.07.2010

216

216/10

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu części gruntu komunalnego.

06.07.2010

217

217/10

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia w dniu 09.07.2010 roku przetargu ustnego ograniczonego na wynajem na okres trzech lat lokalu użytkowego o powierzchni użytkowej 53,60m2, mieszczącego się w budynku komunalnym położonym przy Placu Tadeusza Kościuszki 11 w Jędrzejowie oraz następujących nieruchomości komunalnych: 

- nieruchomości położonej w Jędrzejowie przy ul. Mieszka I, zabudowanej pawilonem handlowym o powierzchni użytkowej 59m2, oznaczonej w rejestrach ewidencji gruntów obrębu 04 miasta Jędrzejowa jako działki Nr 211/5 i 237/9,

- nieruchomości położonej w Jędrzejowie przy ul. Feliksa Przypkowskiego, zabudowanej pawilonem handlowym o powierzchni użytkowej 33m2, oznaczonej w rejestrach ewidencji gruntów obrębu 04 miasta Jędrzejowa jako działka Nr 176/3.

06.07.2010

218

218/10

w sprawie zmian w Planie Ochrony Informacji Niejawnych w Urzędzie Miejskim w Jędrzejowie.

12.07.2010

219

219/10

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu komunalnego.

14.07.2010

220

220/10

w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy dzierżawy gruntu komunalnego.

14.07.2010

221

221/10

w sprawie utworzenia bankowej lokaty terminowej.

15.07.2010

222

222/10

w sprawie ustalenia ceny nieruchomości.

16.07.2010

223

223/10

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu naboru kandydata na kierownicze stanowisko urzędnicze Kierownika Składowiska Odpadów Komunalnych w Potoku Małym.

16.07.2010

224

224/10

w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego w dniu 20.07.2010 roku na Konserwację oświetlenia ulicznego na Terenie Miasta i Gminy Jędrzejów.

19.07.2010

225

225/10

w sprawie wyrażenia zgody na udostępnienie gruntu komunalnego

20.07.2010

226

226/10

w sprawie wyrażenia zgody na udostępnienie gruntu komunalnego

20.07.2010

227

227/10

w sprawie powołania Komisji do odbioru zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa – Drogi Gminnej Nr 001025 T Prząsław – Prząsław Mały w km 1+ 730 do 2 + 040 o dł. 310mb – III etap.

23.07.2010

228

228/10

w sprawie powołania Komisji do odbioru zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa – Drogi Gminnej w m.Chorzewa w km 0+ 000 do km + 700 dł. 70 mb – I etap.

23.07.2010

229

229/10

w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2010 rok.

26.07.2010

230

230/10

w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu nieogranicznego na zadanie pn.: „ Remont Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Jędrzejowie ul. Przypkowskiego 43”.

26.07.2010

231

231/10

w sprawie wyrażenia zgody na udostępnienie gruntu komunalnego.

27.07.2010

232

232/10

w sprawie upoważnienia na 2010 rok kierowników jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku  budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

28.07.2010

233

233/10

w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego zadania inwestycyjnego pn.: „ Modernizacja Domu Kultury w Jędrzejowie do pełnienia funkcji nowoczesnego Centrum Kultury” obejmujący:- przebudowę i rozbudowę istniejącego budynku Domu Kultury,- dobudowę amfiteatru z widownią wraz z realizacją niezbędnych obiektów infrastruktury technicznej, obiektów małej architektury, zagospodarowania otoczenia,- rozbiórkę budynków gospodarczych.

03.08.2010

234

234/10

w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zadanie: „ Budowa placów zabaw w ramach programu rządowego „Radosna Szkoła” w gminie Jędrzejów.

05.08.2010

235

235/10

w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego w dniu 06.,08.2010 r. na: Pełnienie funkcji inspektorów nadzoru „Modernizacja i przebudowa ciągu ulic Przemysłowej i Reymonta w Jędrzejowie w kilometrze 0+000 do 2+960,5” współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013.

06.08.2010

236

236/10

w sprawie niewyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego.

06.08.2010

237

237/10

w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy najmu nieruchomości komunalnej.

06.08.2010

238

238/10

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem gruntu komunalnego.

06.08.2010

239

239/10

w sprawie wyrażenia zgody na udostępnienie gruntu komunalnego.

09.08.2010

240

240/10

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

13.08.2010

241

241/10

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

13.08.2010

242

242/10

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

13.08.2010

243

243/10

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

13.08.2010

244

244/10

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

13.08.2010

245

245/10

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

13.08.2010

246

246/10

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

13.08.2010

247

247/10

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

13.08.2010

248

248/10

 

 

249

249/10

w sprawie utworzenia bankowej lokaty terminowej.

17.08.2010

250

250/10

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego.

18.08.2010

251

251/10

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego.

20.08.2010

252

252/10

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego.

20.08.2010

253

253/10

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego.

20.08.2010

254

254/10

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego.

20.08.2010

255

255/10

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego.

20.08.2010

256

256/10

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego.

20.08.2010

257

257/10

w sprawie wypowiedzenia umowy dzierżawy nieruchomości komunalnej.

20.08.2010

258

258/10

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego.

20.08.2010

259

259/10

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego.

20.08.2010

260

260/10

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego.

20.08.2010

261

261/10

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego.

20.08.2010

262

262/10

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego.

20.08.2010

263

263/10

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu naboru kandydata na kierownicze stanowisko urzędnicze Kierownika Zakładu Usług Komunalnych w Jędrzejowie.

20.08.2010

264

264/10

w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2010 rok.

23.08.2010

265

265/10

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu naboru kandydata na stanowisko inspektora w Wydziale Inwestycji i Utrzymania Infrastruktury Technicznej  w Urzędzie Miejskim w Jędrzejowie.

24.08.2010

266

266/10

w sprawie  ustalenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Jędrzejowie oraz Gminnych Jednostkach Organizacyjnych w sprawie organizacji, składu, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków komisji przetargowej.

26.08.2010

267

267/10

w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy najmu części gruntu komunalnego.

26.08.2010

268

268/10

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego.

26.08.2010

269

269/10

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego.

26.08.2010

270

270/10

w sprawie wyrażenia zgody na wykonanie prac modernizacyjnych w lokalu użytkowym stanowiącym własność Gminy  Jędrzejów.

26.08.2010

271

271/10

w sprawie wyrażenia zgody na bezpłatne korzystanie z obiektu w dniu 29 sierpnia 2010 roku.

27.08.2010

272

272/10

w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2010 rok.

30.08.2010

273

273/10

w  sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu części gruntu komunalnego.

31.08.2010

274

274/10

w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy najmu części gruntu komunalnego.

31.08.2010

275

275/10

w sprawie ustalenia ceny nieruchomości komunalnej.

31.08.2010

276

276/10

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego.

31.08.2010

277

277/10

w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2010 rok.

06.09.2010

278

278/10

w sprawie umorzenia zadłużenia po zmarłym najemcy lokalu mieszkalnego przy ul. Okrzei 36B w Jędrzejowie.

09.09.2010

279

279/10

w sprawie wyrażenia zgody na udostępnienie gruntu komunalnego.

14.09.2010

280

280/10

w sprawie wyrażenia zgody na udostępnienie gruntu komunalnego.

14.09.2010

281

281/10

w sprawie wyrażenia zgody na udostępnienie gruntu komunalnego.

14.09.2010

282

282/10

w sprawie wyrażenia zgody na udostępnienie gruntu komunalnego.

14.09.2010

283

283/10

w sprawie założeń do projektu budżetu miasta i gminy Jędrzejów na 2011r.

14.09.2010

284

284/10

w  sprawie upoważnienia Inspektora Wydziału Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego w Jędrzejowie do podpisywania zaświadczeń o korzystaniu z pomocy materialnej dla uczniów.

15.09.2010

285

285/10

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części gruntu stanowiącego własność Gminy Jędrzejów.

15.09.2010

285

285/10

w sprawie przygotowania materiałów planistycznych do projektu budżetu miasta i gminy Jędrzejów na 2011 rok.

17.09.2010

286

286/10

w sprawie powołania komisji do zarchiwizowania dokumentów z wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniach 20 czerwca 2010r. oraz 4 lipca 2010r.

20.09.2010

287

287/10

w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy użyczenia.

20.09.2010

288

288/10

w sprawie wyrażenia zgody na udostępnienie gruntu komunalnego.

20.09.2010

289

289/10

w sprawie wyrażenia zgody na udostępnienie gruntu komunalnego.

20.09.2010

290

290/10

w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2010 rok.

21.09.2010

291

291/10

w sprawie wyrażenia zgody na udostępnienie gruntu komunalnego.

22.09.2010

292

292/10

w sprawie wyrażenia zgody na udostępnienie gruntu komunalnego.

22.09.2010

293

293/10

w sprawie wyrażenia zgody na zaliczenie kosztów wymiany okien w lokalu użytkowym stanowiącym własność Gminy Jędrzejów, na poczet czynszu.

22.09.2010

294

294/10

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego.

22.09.2010

295

295/10

w sprawie wyrażenia zgody na zaliczenie kosztów wymiany okien w lokalu użytkowym stanowiącym własność Gminy Jędrzejów, na poczet czynszu.

22.09.2010

296

296/10

w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy najmu lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Jędrzejów

22.09.2010

297

297/10

w sprawie wyrażenia zgody na wykorzystanie herbu Gminy Jędrzejów.

22.09.2010

298

298/10

w sprawie powołania zespołu do spraw organizacyjno – technicznego zabezpieczenia prac związanych z wyborami do samorządu gminy i na burmistrza.

22.09.2010

299

299/10

w sprawie upoważnienia osób do sporządzania aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego.

22.09.2010

300

300/10

w sprawie wskazania osób wchodzących z urzędu do obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz na burmistrza zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 roku.

27.09.2010

301

301/10

w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów  wyborczych.

27.09.2010

302

302/10

w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego w dniu 27.09.2010r. na: „ Przebudowę drogi gminnej Potok Zabrzezienie dł. 750 mb – I etap”. „Przebudowę drogi gminnej w msc. Chorzewa w km 0+700 do 1+135 dł. 435 mb – II etap”. Przebudowę drogi gminnej w msc. Wilanów dł. 295 mb”.

27.09.2010

303

303/10

w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2010 rok.

28.09.2010

304

304/10 

w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego w dniu 27.09.2010r. na: Zadanie 1 – Przebudowaul. 3 Maja w Jędrzejowie. Zadanie 2 – Przebudowa drogi w msc. Brus. Zadanie 3- Przebudowa drogi w msc. Rakówek. Zadanie 4 – Przebudowa drogi w msc. Potok Zalesie. Zadanie 5 – Przebudowa drogi w msc. Potok Mały.

28.09.2010

305

305/10

w sprawie zatwierdzenia aneksu Nr 1 – 2010/11 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Potoku Wielkim na rok szkolny 2010/2011.

28.09.2010

306

306/10

w sprawie zatwierdzenia aneksu Nr 1 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Jasionnie  na rok szkolny 2010/2011.

28.09.2010

307

307/10

w sprawie zatwierdzenia aneksu Nr 1 do arkusza organizacyjnego Gimnazjum nr 1 w Jędrzejowie  na rok szkolny 2010/2011.

28.09.2010

308

308/10

w sprawie zatwierdzenia aneksu Nr 1 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej nr 2 w Jędrzejowie na rok szkolny 2010/2011.

28.09.2010

309

309/10

w sprawie zatwierdzenia aneksu Nr 2 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej nr 2 w Jędrzejowie na rok szkolny 2010/2011.

28.09.2010

310

310/10

w sprawie przydzielenia godzin z przeznaczeniem na opiekę nad uczniami dowożonymi i oczekującymi na odwóz w Szkole Podstawowej w Podchojnach.

28.09.2010

311

311/10

w sprawie przydzielenia godzin  zajęć rewalidacyjnych w Szkole Podstawowej nr  3 w Jędrzejowie.

28.09.2010

312

312/10

w sprawie przydzielenia godzin indywidualnego nauczania w zakresie kształcenia specjalnego w Szkole Podstawowej w Potoku Wielkim.

28.09.2010

313

313/10

w sprawie przydzielenia godzin  zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w Szkole Podstawowej w Podchojnach.

28.09.2010

314

314/10

w sprawie przydzielenia godzin  zajęć rewalidacyjnych w Szkole Podstawowej nr  3 w Jędrzejowie.

28.09.2010

315

315/10

w sprawie zatwierdzenia aneksu Nr 1/2010/2011 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej Nr 3 w Jędrzejowie i szkoły filialnej w Węgleńcu  na rok szkolny 2010/2011.

28.09.2010

316

316/10

w sprawie zatwierdzenia aneksu Nr 1 do arkusza organizacyjnego Zespołu Szkół -Gimnazjum nr 2 w Jędrzejowie na rok szkolny 2010/2011.

28.09.2010

317

317/10

w sprawie przydzielenia godzin  zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w Szkole odstawowej w Podchojnach.

28.09.2010

318

318/10

w sprawie przydzielenia godzin  zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w Szkole Podstawowej w Łysakowie.

28.09.2010

319

319/10

w sprawie przydzielenia godzin  zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w Szkole Podstawowej w Łysakowie.

28.09.2010

320

320/10

w sprawie zatwierdzenia aneksu Nr 1/10/11 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Łysakowie na rok szkolny 2010/2011.

28.09.2010

321

321/10

w sprawie zatwierdzenia aneksu Nr 1 do arkusza organizacyjnego Przedszkola  nr 3 w Jędrzejowie na rok szkolny 2010/2011.

28.09.2010

322

322/10

w sprawie zatwierdzenia aneksu Nr 1 do arkusza organizacyjnego Przedszkola  nr 1 w Jędrzejowie na rok szkolny 2010/2011.

28.09.2010

323

323/10

w sprawie zatwierdzenia aneksu Nr 1 do arkusza organizacyjnego Przedszkola  nr 2 „Bajkowa Ciuchcia” w Jędrzejowie na rok szkolny 2010/2011.

28.09.2010

324

324/10

w sprawie przydzielenia godzin nauczania indywidualnego w Zespole Placówek Oświatowych – Szkole Podstawowej w Prząsławiu.

28.09.2010

325

325/10

w sprawie zatwierdzenia aneksu Nr 2 do arkusza organizacyjnego Przedszkola  nr 2 „Bajkowa Ciuchcia” w Jędrzejowie na rok szkolny 2010/2011.

28.09.2010

326

326/10

w sprawie przydzielenia godzin  zajęć rewalidacyjnych w Zespole Placówek Oświatowych - Szkole Podstawowej w Prząsławiu

28.09.2010

327

327/10

w sprawie przydzielenia godzin  zajęć rewalidacyjnych w Zespole Placówek Oświatowych - Szkole Podstawowej w Prząsławiu

28.09.2010

328

328/10

w sprawie zatwierdzenia aneksu Nr 1/2010/2011 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Mnichowie na rok szkolny 2010/2011.

28.09.2010

329

329/10

w sprawie przydzielenia godzin indywidualnego nauczania w Zespole Szkół – Szkoła Podstawowa nr 4 w Jędrzejowie. 

28.09.2010

330

330/10

w sprawie zatwierdzenia aneksu Nr 1 do arkusza organizacyjnego Zespołu Szkół – Szkoły Podstawowej nr 4 w Jędrzejowie na rok szkolny 2010/2011.

28.09.2010

331

331/10

w sprawie przydzielenia godzin indywidualnego nauczania w Zespole Szkół – Szkoła Podstawowa nr 4 w Jędrzejowie.

28.09.2010

332

332/10

w sprawie zatwierdzenia aneksu Nr 2  do arkusza organizacyjnego Zespołu Szkół – Szkoły Podstawowej nr 4 w Jędrzejowie na rok szkolny 2010/2011.

28.09.2010

333

333/10

w sprawie zatwierdzenia aneksu Nr 2/2010/2011 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej Nr 3 w Jędrzejowie i szkoły filialnej w Węgleńcu  na rok szkolny 2010/2011.

28.09.2010

334

334/10

w sprawie zatwierdzenia aneksu Nr 1 do arkusza organizacyjnego Zespołu Placówek Oświatowych - Szkoły Podstawowej w Prząsławiu na rok szkolny 2010/2011.

28.09.2010

335

335/10

w sprawie zatwierdzenia aneksu Nr 1 do arkusza organizacyjnego Zespołu Placówek Oświatowych - Przedszkola w Prząsławiu na rok szkolny 2010/2011.

28.09.2010

336

336/10

w sprawie zatwierdzenia aneksu Nr 1/2010 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Podchojnach na rok szkolny 2010/2011.

28.09.2010

337

337/10

w sprawie przydzielenia godzin wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w oddziale przedszkolnym Szkoły Podstawowej w Podchojnach.

28.09.2010

338

338/10

w sprawie przyznania dodatku funkcyjnego dla dyrektorów gimnazjów , szkół podstawowych i przedszkoli z terenu miasta i gminy Jędrzejów.

28.09.2010

339

339/10

w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego dla dyrektorów gimnazjów , szkół podstawowych i przedszkoli z terenu miasta i gminy Jędrzejów.

28.09.2010

340

340/10

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego.

30.09.2010

341

341/10

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części gruntu komunalnego.

30.09.2010

342

342/10

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części gruntu komunalnego.

30.09.2010

343

343/10

w sprawie upoważnienia osób do przyjmowania zgłoszeń kandydatów do obwodowych komisji wyborczych.

30.09.2010

344

344/10

w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego obsługi informatycznej wyborów do samorządu gminy i na burmistrza.

30.09.2010

345

345/10

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego.

05.10.2010

346

346/10

w sprawie utworzenia bankowej lokaty terminowej.

05.10.2010

347

347/10

w sprawie ustalenia ceny nieruchomości komunalnej.

05.10.2010

348

348/10

w sprawie ustalenia ceny nieruchomości komunalnej.

05.10.2010

349

349/10

w sprawie ustalenia ceny nieruchomości komunalnej.

05.10.2010

350

350/10

w sprawie ustalenia ceny nieruchomości komunalnej.

05.10.2010

351

351/10

w sprawie wyrażenia zgody na udostępnienie gruntu komunalnego.

06.10.2010

352

352/10

w sprawie wyrażenia zgody na udostępnienie gruntu komunalnego.

06.10.2010

353

353/10

w sprawie wyrażenia zgody na wybudowanie budynku w granicy działki komunalnej.

11.10.2010

354

354/10

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia w dniu 15.10.2010 roku przetargu ustnego ograniczonego na wynajem na okres trzech lat nieruchomości komunalnej, położonej w Jędrzejowie przy ul. Feliksa Przypkowskiego, zabudowanej pawilonem handlowym o powierzchni użytkowej 33 m2, oznaczonej w rejestrach ewidencji gruntów obrębu 04 miasta Jędrzejowa jako działka Nr 176/3

11.10.2010

355

355/10

w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2010 rok.

12.10.2010

356

356/10

w sprawie powołania komisji do zarchiwizowania dokumentów z przedterminowych wyborów burmistrza przeprowadzonych w 2005 roku.

12.10.2010

357

357/10

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego w dniu 20.10.2010r. na : udzielenie kredytu bankowego.

13.10.2010

358

358/10

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego w dniu 14.10.2010r. na : „Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2010/2011 na terenie miasta i gminy Jędrzejów”.

13.10.2010

359

359/10

w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej składników majątku ruchomego Urzędu Miejskiego w Jędrzejowie obejmującego niewykorzystywany sprzęt komputerowy.

13.10.2010

360

360/10

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego.

15.10.2010

361

361/10

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego.

15.10.2010

362

362/10

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego.

15.10.2010

363

363/10

w sprawie wyrażenia zgody na udostępnienie gruntu komunalnego.

18.10.2010

364

364/10

w sprawie wyrażenia zgody na udostępnienie gruntu komunalnego.

18.10.2010

365

365/10

w sprawie ustanowienia operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych.

19.10.2010

366

366/10

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego

22.10.2010

367

367/10

w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego w dniu 25.10.2010 r. na : „ Przebudowa drogi gminnej Potok  Zabrzezienie dł. 700 mb – II etep”.

25.10.2010

368

368/10

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego.

26.10.2010

369

369/10

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego.

26.10.2010

370

370/10

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego.

26.10.2010

371

371/10

w sprawie wyrażenia zgody na udostępnienie gruntu komunalnego.

26.10.2010

372

372/10

w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2010 rok.

29.10.2010

373

373/10

w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „ Wymiana pieców co w budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Jędrzejowie”.

29.10.2010

374

374/10

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego.

29.10.2010

375

375/10

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego.

29.10.2010

376

376/10

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego.

29.10.2010

377

377/10

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego.

29.10.2010

378

378/10

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego.

29.10.2010

379

379/10

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego.

29.10.2010

380

380/10

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego.

29.10.2010

381

381/10

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego.

29.10.2010

382

382/10

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego.

29.10.2010

383

383/10

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego.

29.10.2010

384

384/10

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego.

29.10.2010

385

385/10

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego.

29.10.2010

386

386/10

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego.

29.10.2010

387

387/10

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego.

29.10.2010

388

388/10

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego.

29.10.2010

389

389/10

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego.

29.10.2010

390

390/10

w sprawie likwidacji Gospodarstwa Pomocniczego „Administracja Budynków” przy Urzędzie Miejskim w Jędrzejowie.

29.10.2010

391

391/10

w sprawie powołania Komisji do sprawdzenia wniosku Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Jędrzejowie o zatwierdzenie taryf dla zbiorowgo  zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

02.11.2010

392

392/10

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego.

02.11.2010

393

393/10

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego.

02.11.2010

394

394/10

w sprawie przydzielenia godzin nauczania indywidualnego w Zespole Placówek Oświatowych – Szkole Podstawowej w Prząsławiu.

02.11.2010

395

395/10

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem zabudowanej nieruchomości komunalnej.

10.11.2010

396

396/10

w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie remontu w lokalu użytkowym stanowiącym własność Gminy Jędrzejów.

10.11.2010

397

397/10

w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej i projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na 2011 rok.

15.11.2010

398

398/10

w sprawie powołania Komisji do dokonania przeglądu dokumentów zawierających informacje niejawne – w celu wybrakowania kwalifikujących się do zniszczenia oraz aktualizacji klauzul tajności.

15.11.2010

399

399/10

w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli do podpisania i złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pod nazwą „ Indywidualizacja Nauczania i Wychowania klas I-III w Gminie Jędrzejów.

15.11.2010

400

400/10

w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2010 rok.

16.11.2010

401

401/10

w sprawie wyrażenia zgody na udostępnienie gruntu komunalnego.

16.11.2010

402

402/10

w sprawie wyrażenia zgody na udostępnienie gruntu komunalnego.

16.11.2010

403

403/10

w sprawie wyrażenia zgody na udostępnienie gruntu komunalnego.

17.11.2010

404

404/10

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego.

17.11.2010

405

405/10

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego.

17.11.2010

406

406/10

w sprawie przyznania dofinansowania opłat za kształcenie pobieranego przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli dla studiujących nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Jędrzejów oraz innych form doskonalenia nauczycieli.

17.11.2010

407

407/10

w sprawie niewyrażenia zgody na wynajęcie części gruntu komunalnego.

19.11.2010

408

408/10

w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy najmu części gruntu komunalnego.

19.11.2010

409

409/10

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego.

19.11.2010

410

410/10

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu komunalnego.

19.11.2010

411

411/10

w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2010 rok

23.11.2010

412

412/10

w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2010 rok

29.11.2010

413

413/10

w sprawie ustalenia terminów dodatkowych dni wolnych od pracy w 2010 roku w Urzędzie Miejskim w Jędrzejowie.

29.11.2010

414

414/10

w sprawie wyrażenia zgody na udostępnienie gruntu komunalnego.

29.11.2010

415

415/10

w sprawie ustalenia ceny nieruchomości komunalnej.

29.11.2010

416

416/10

w sprawie ustalenia ceny nieruchomości komunalnej.

29.11.2010

417

417/10

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego.

29.11.2010

418

418/10

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego.

29.11.2010

419

419/10

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego.

29.11.2010

420

420/10

w sprawie ustalenia ceny nieruchomości komunalnej.

29.11.2010

421

421/10

w sprawie przystąpienia do aktualizacji opłat z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości komunalnych.

01.12.2010

422

422/10

w sprawie ustalenia ceny wywoławczej czynszu za najem lokalu użytkowego.

01.12.2010

423

423/10

w sprawie rozwiązania Gminnego biura Spisowego w Jędrzejowie.

03.12.2010

424

424/10

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego.

03.12.2010

425

425/10

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

06.12.2010

426

426/10

w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego w Jędrzejowie.

06.12.2010

427

427/10

w sprawie powołania „ Lidera gminnego” – członka Gminnego Biura Spisowego.

06.12.2010

428

428/10

w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia w dniu 07.12.2010r. postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn: „ Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Jędrzejowie”.

07.12.2010

429

429/10

w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2010 rok.

09.12.2010

430

430/10

w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do ponownie wyłożonego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Jędrzejów- Południe” położonego w Jędrzejowie w obszarze ograniczonym ul. Przemysłową, ul. Przypkowskiego, ul. Partyzantów i południową granicą miasta Jędrzejowa.

15.12.2010

431

431/10

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu w dniu 16 grudnia 2010 roku na sprzedaż nieruchomości komunalnych, położonych w Jędrzejowie.

16.12.2010

432

432/10

w sprawie przydzielenia godzin nauczania indywidualnego w Zespole Szkół – Szkła Podstawowa nr 4 w Jędrzejowie.

16.12.2010

433

433/10

w sprawie zatwierdzenia aneksu Nr 3 do arkusza organizacyjnego Zespołu Szkół – Szkoły Podstawowej nr 4 w Jędrzejowie na rok szkolny 2010/2011.

16.12.2010

434

434/10

w sprawie przydzielenia godzin nauczania indywidualnego w Zespole Szkół – Gimnazjum nr 2 w Jędrzejowie.

16.12.2010

435

435/10

w sprawie zatwierdzenia aneksu Nr 2 do arkusza organizacyjnego Zespołu Szkół – Gimnazjum nr 2 w Jędrzejowie na rok szkolny 2010/2011.

16.12.2010

436

436/10

w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2010 rok.

20.12.2010

437

437/10

w sprawie przystąpienia do aktualizacji opłat z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości komunalnej.

20.12.2010

438

438/10

w sprawie przystąpienia do aktualizacji opłat z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości komunalnej.

20.12.2010

439

439/10

w sprawie upoważnienia Sekretarza Gminy do zastępowania Burmistrza w czasie jego nieobecności.

21.12.2010

440

440/10

w sprawie upoważnienia Sekretarza Gminy do załatwiania niektórych spraw w imieniu Burmistrza.

21.12.2010

441

441/10

w sprawie upoważnienia Sekretarza Gminy do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień zaświadczeń.

21.12.2010

442

442/10

w sprawie upoważnienia Inspektora Wydziału Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego w Jędrzejowie do podpisywania zaświadczeń o korzystaniu z pomocy materialnej dla uczniów.

21.12.2010

443

443/10

w sprawie upoważnienia Inspektora Wydziału Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego w Jędrzejowie do uwierzytelniania dokumentów z zakresu ewidencji działalności gospodarczej.

21.12.2010

444

444/10

w sprawie upoważnienia Inspektora ds. Zarządzania Kryzysowego, Spraw Obronnych i OC Urzędu Miejskiego w Jędrzejowie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.

21.12.2010

445

445/10

w sprawie upoważnienia Inspektora ds. Zarządzania Kryzysowego, Spraw Obronnych i OC Urzędu Miejskiego w Jędrzejowie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.

21.12.2010

446

446/10

w sprawie upoważnienia Inspektora ds. Lokalowych Urzędu Miejskiego w Jędrzejowie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.

21.12.2010

447

447/10

w sprawie upoważnienia Komendanta Straży Miejskiej w Jędrzejowie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.

21.12.2010

448

448/10

w sprawie upoważnienia Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego  

21.12.2010

w Jędrzejowie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.

449

449/10

w sprawie upoważnienia Skarbnika Gminy w Jędrzejowie do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień zaświadczeń.

21.12.2010

450

450/10

w sprawie upoważnienia Naczelnika Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Jędrzejowie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.

21.12.2010

451

451/10

w sprawie upoważnienia Naczelnika Wydziału Inwestycji i Utrzymania Infrastruktury Technicznej Urzędu Miejskiego w Jędrzejowie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.

21.12.2010

452

452/10

w sprawie upoważnienia Naczelnika Wydziału Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego w Jędrzejowie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.

21.12.2010

453

453/10

w sprawie upoważnienia Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego  

21.12.2010

w Jędrzejowie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.

454

454/10

w sprawie upoważnienia Naczelnika Wydziału Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Jędrzejowie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.

21.12.2010

455

455/10

w sprawie upoważnienia Naczelnika Wydziału Rolnictwa i Gospodarki Gruntami Urzędu Miejskiego w Jędrzejowie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.

21.12.2010

456

456/10

w sprawie powołania komisji do wyboru najkorzystniejszej oferty w trybie przetargu nieograniczonego na opracowywanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w 2011 roku, zgodnie z wymogami przepisów ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz.U.Nr 80, poz. 717 z poźn. zm./ wydawanych przez Burmistrza Miasta Jędrzejowa.

22.12.2010

457

457/10

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Jędrzejów.

22.12.2010

458

458/10

w sprawie przystąpienia do aktualizacji opłat z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości komunalnych.

22.12.2010

459

459/10

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego.

22.12.2010

460

460/10

w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2010 rok.

27.12.2010

461

461/10

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu części gruntu komunalnego.

28.12.2010

462

462/10

w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji w kasie Urzędu Miejskiego w Jędrzejowie.

29.12.2010

463

463/10

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru robót w dniu 30.12.2010r. na n/w zadaniach: 1.Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wilanów dł.295 mb. 2.Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Chorzewa w km 0+700 do km 1+135dł. 435 mb – II etap. 3. Przebudowa drogi gminnej Potok Zabrzezienie dł.750mb – I etap. 4. Przebudowa drogi gminnej Potok Zabrzezienie dł.750mb – II etap.

29.12.2010

464

464/10

w sprawie podwyżki cen biletów wstępu na Pływalnię Miejską .

30.12.2010

465

465/10

w sprawie zarządzenia wyborów do organów samorządu wsi.

30.12.2010

466

466/10

w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2010 rok.

30.12.2010

467

467/10

w sprawie zmiany zarządzenia Nr 390/10 w sprawie likwidacji Gospodarstwa Pomocniczego „Administracja Budynków” przy Urzędzie Miejskim w Jędrzejowie.

31.12.2010

468

468/10

w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości

31.12.2010
Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
Beata Pisarek
Informację wprowadził:
Jacek Mróz
Data wytworzenia:
2010-02-01
Data publikacji:
2010-02-01
Data ostatniej zmiany:
2012-02-08

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-02-21 08:30:45, zmian dokonał(a): Wojciech Abramowicz

WCAG 2.0 (Level AA)