Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miejski w Jędrzejowie

Ikona statystyk

Ikona statystyk

<><><><><>< />

<><><><><><>

 Lp.

Nr

W sprawie

Z dnia

1.

1/04

w sprawie  powołania  Komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego w dniu  5 stycznia 2004 r. na wykonanie projektów budowlanych :zadanie .nr 1: budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Krzywej i Zielonej , zadanie nr 2: budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Polnej w Jędrzejowie , zadanie nr 3 : budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Reymonta w Jędrzejowie , zadanie nr 4 : budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Dygasińskiego w Jędrzejowie .

05.01.2004

2.

2/04

w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

06.01.2004

3.

3/04

w sprawie ustalenia odpłatności  za korzystanie z Pływalni Miejskiej w Jędrzejowie .

07.01.2004

4.

4/04

w sprawie ustalenia ceny nieruchomości  komunalnej położonej we wsi Prząsław .

07.01.2004

5.

5/04

w sprawie ustalenia ceny nieruchomości komunalnej położonej w obr.06 m. Jędrzejowa 

07.01.2004

6.

6/04

w sprawie ustalenia  ceny nieruchomości komunalnej położonej we wsi Łysaków Drugi 

07.01.2004

7.

7/04

w sprawie powołania komisji d/s gospodarowania środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych .

07.01.2004

8.

8/04

w sprawie zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacyjnego  Przedszkola Nr 2 w Jędrzejowie  na rok szkolny 2003/2004

08.01.2004

9.

9/04

w sprawie zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacyjnego  Zespołu Szkół – Szkoły Podstawowej Nr 4 w Jędrzejowie na rok szkolny 2003/2004 .

08.01.2004

10.

10/04

w sprawie  zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacyjnego  Zespołu Szkół – Szkoły Podstawowej Nr 4 w Jędrzejowie na rok szkolny 2003/2004 .

08.01.2004

11.

11/04

w sprawie powołania komisji konkursowej i przeprowadzenia konkursu dla wyłonienia  kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Mnichowie

08.01.2004

12.

12/04

w sprawie  zatwierdzenia aneksu  do arkusza organizacyjnego Przedszkola Nr 3 w Jędrzejowie  na rok szkolny 2003/2004 .

08.01.2004

13.

13/04

w sprawie ustalenia ceny nieruchomości komunalnej położonej w obr. 03 m. Jędrzejowa 

13.01.2004

14.

14/04

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia  w dniu 15 stycznia 2004 r. przetargu ustnego ograniczonego na wydzierżawienie stolików do handlu przy ul. Kościelnej oraz placu pod stolik handlowy u zbiegu ulic Kościelnej i 3-go Maja na I kwartał 2004 r. 

15.01.2004

15.

15/04

w sprawie powołania komisji do zniszczenia dokumentacji ze spisu powszechnego

16.01.2004

16.

16/04

w sprawie powołania komisji konkursowej i przeprowadzenia konkursu dla wyłonienia  kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły  Podstawowej w Mnichowie .

19.01.2004

17.

17/04

w sprawie ustalenia ceny  nieruchomości  komunalnej położonej w obr.09 m. Jędrzejowa .

19.01.2004

18.

18/04

w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości komunalnej, położonej w obr.03 m. Jędrzejowa oraz rozłożenia na raty ceny nabycia tej nieruchomości .

22.01.2004

19.

18a/04

w sprawie udzielania zaliczek pracownikom Urzędu Miejskiego w Jędrzejowie .

22.01.2004

20.

19/04

w sprawie rozłożenia na raty ceny nabycia nieruchomości komunalnej położonej w obr.06 m Jędrzejowa przy ul . Głowackiego  .

22.01.2004

21

20/04

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Jędrzejowie 

02.02.2004

22.

21/04

w sprawie  powołania komisji do wyboru najkorzystniejszej oferty w trybie przetargu nieograniczonego na opracowywanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji  celu publicznego zgodnie z wymogami przepisów ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.Nr80,poz.717) wydawanych przez  Burmistrza Miasta Jędrzejowa .

02.02.2004

23.

22/04

                                ANULOWANO

 

24.

23/04

w sprawie  wyrażenia zgody na ułożenie kabla telefonicznego  ziemnego na nieruchomości komunalnej .

03.02.2004

25.

24/04

w sprawie  ustalenia ceny nieruchomości komunalnej położonej we wsi Przysów .

03.02.2004

26.

25/04

w sprawie ustalenia ceny nieruchomości komunalnej położonej we wsi Przysów.

03.02.2004

27.

26/04

w sprawie  zmiany składu komisji powołanej zarządzeniem Nr 21/04 z dnia 02.02.2004 r. do wyboru najkorzystniejszej  oferty w trybie przetargu nieograniczonego na opracowanie  projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zgodnie z wymogami przepisów ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.Nr 80,poz. 717) wydawanych  przez Burmistrza Miasta Jędrzejowa .

 

28.

27/04

w sprawie  powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w  Mnichowie 

06.02.2004

29

28/04

w sprawie powierzenia obowiązków dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Prząsławiu .

06.02.2004

30.

29/04

o podjęciu działań zmierzających do obniżenia stopnia organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Zespole Placówek Oświatowych w  Łysakowie .

09.02.2004

31.

30/04

o podjęciu działań zmierzających do likwidacji Szkoły Podstawowej w Zagaju i utworzeniu w Zagaju filii Szkoły Podstawowej Nr 2 w Jędrzejowie .

09.02.2004

32.

31/04

w sprawie  ustalenia odpłatności za korzystanie z Pływalni Miejskiej w Jędrzejowie 

09.02.2004

33.

32/04

w sprawie  ustalenia odpłatności za korzystanie z Pływalni Miejskiej w Jędrzejowie

13.02.2004

34.

33/04

w sprawie powierzenia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej w Brusie .

13.02.2004

35.

34/04

w sprawie określenia wysokości dodatku funkcyjnego  dla dyrektorów placówek oświatowych .

13.02.2004

36.

35/04

w sprawie określenia wysokości dodatku funkcyjnego dla nauczyciela  pełniącego obowiązki dyrektora  Szkoły Podstawowej w Brusie .

13.02.2004

7.

36/04

w sprawie  zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacyjnego  Zespołu  Placówek Oświatowych w Skroniowie na rok szkolny 2003/2004

13.02.2004

38.

37/04

w sprawie aneksu do arkusza organizacyjnego  Szkoły Podstawowej w Jasionnie na rok szkolny 2003 /2004

13.02.2004

39.

38/04

w sprawie aneksu do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Rakowie na rok szkolny 2003/2004

13.02.2004

40.

39/04

w sprawie  aneksu do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej Nr 3 w Jędrzejowie na rok szkolny 2003/2004 .

13.02.2004

41.

40/04

w sprawie aneksu do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej Nr 3 w Jędrzejowie na rok szkolny 2003/2004 .

13.02.2004

42.

41/04

w sprawie aneksu do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej Nr 2  w Jędrzejowie  na rok szkoły 2003 /2004

13.02.2004

43.

42/04

w sprawie aneksu do arkusza organizacyjnego  Szkoły Podstawowej w Podchojnach

13.02.2004

44.

43/04

o zamiarze zmiany stopnia organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Węgleńcu .

17.02.2004

45.

44/04

o podjęciu działań zmierzających do obniżenia  stopnia organizacyjnego Szkoły Podstawowej  w  Zespole Placówek Oświatowych w Łysakowie .

17.02.2004

46.

45/04

o podjęciu działań zmierzających do  likwidacji  Szkoły Podstawowej w Zagaju .

17.02.2004

47.

46/04

w sprawie aneksu  do arkusza  organizacyjnego  Szkoły Podstawowej w Rakowie  .

19.02.2004

48.

47/04

w sprawie odwołania Pana Marka  Bogusławskiego z zajmowanego stanowiska kierownika Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Jędrzejowie .

23.02.2004

49.

48/04

w sprawie  wyrażenia zgody na bezpłatne korzystanie  z Pływalni przez rencistów ze Środowiskowego Domu Samopomocy w Jędrzejowie .

24.02.2004

50.

49/04

w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

25.02.2004

51.

50/04

w sprawie określenia regulaminu przyznawania dofinansowania opłat za kształcenie pobieranego przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli dla studiujących nauczycieli szkół i placówek  prowadzonych przez Gminę Jędrzejów oraz innych form doskonalenia nauczycieli oraz powołania komisji d/s rozpatrywania wniosków  o przyznawanie dopłat do czesnego . 

03.032004

52.

51/04

w sprawie  powołania  Komisji do przeprowadzenia przetargu  nieograniczonego na wykonanie  zadania „ODBIÓR SUROWCÓW WTÓRNYCH”.

09.03.2004

53.

52/04

w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji  w imieniu Burmistrza w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej .

09.03.2004

54.

53/04

w sprawie  wyznaczenia  Panu Januszowi Woźniakowi – Zastępcy Burmistrza zakresu spraw , w których będzie działał z upoważnienia Burmistrza .

09.03.2004

55.

54/04

w sprawie  wyznaczenia  Panu Stanisławowi Nowakowi – Zastępcy Burmistrza zakresu spraw , w których  będzie działał z upoważnienia Burmistrza .

09.03.2004

56.

55/04

w sprawie przeznaczenia zysku należnego gminie od Zakładu Remontowo Budowlanego w Jędrzejowie .

09.03.2004

57.

56/04

w sprawie  sprzedaży nieruchomości komunalnej, położonej w obr.03 m. Jędrzejowa oraz rozłożenia na raty ceny nabycia tej nieruchomości ustalonej w drodze  rokowań .

10.03.2004

58.

57/04

w sprawie  powołania  Komisji do przeprowadzenia  przetargu nieograniczonego w dniu 16 marca  2004 r. na budowę  drogi do Euroubojni w Jędrzejowie .

11.03.2004

59.

58/04

w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego w dniu 15 marca 2004 r. na budowę boisk szkolnych  na terenie  szkoły podstawowej  nr 4 w Jędrzejowie .

11.03.2004

60.

59/04

w sprawie powołania  Komisji w celu wybrania najkorzystniejszej oferty na zakup sprzętu komputerowego dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Jędrzejowie .

11.03.2004

61.

60/04

w sprawie ustalenia ceny nieruchomości komunalnej położonej w obr. 06 m. Jędrzejowa 

11.03.2004

62.

61/04

w sprawie  ustalenia  ceny nieruchomości komunalnej położonej w obrębie 04 m. Jędrzejowa 

12.03.2004

63. 

62/04

w sprawie  cofnięcia odwołania  Pana Marka Bogusławskiego z zajmowanego stanowiska  kierownika Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Jędrzejowie .

12.03.2004

64.

63/04

w sprawie  ustalenia  regulaminu pracy w Urzędzie Miejskim w Jędrzejowie .

16.03.2004

65.

64/04

w sprawie zawarcia umowy najmu pawilonu handlowego na targowicy miejskiej .

16.03.2004

66.

65/04

w sprawie  zatwierdzenia układu wykonawczego  budżetu miasta i gminy na 2004 rok.

17.03.2004

67.

66/04

w sprawie  upoważnienia  Janusza Woźniaka  Zastępcę Burmistrza  do zastępowania Burmistrza w czasie jego nieobecności .

17.03.2004

68.

66A/04

w sprawie  powołania komisji do przeprowadzenia  przetargu w dniu 26 marca 2004 r. na sprzedaż nieruchomości komunalnych .

23.03.2004

69.

67/04

w sprawie  powołania  Komisji do zlikwidowania dowodów osobistych : po osobach zmarłych i wymienionych z powodu zniszczenia .

25.03.2004

70.

68/04

w sprawie  wszczęcia konsultacji z mieszkańcami  Sołectwa  Książe – Skroniów  w sprawie jego podziału i utworzenia dwóch sołectw .

26.03.2004

71.

69/04

w sprawie  zmian w budżecie miasta i gminy na 2004 rok.

29.03.2004

72.

70/04

w sprawie przeprowadzenia wyborów  sołtysa w sołectwie Gozna .

29.03.2004

73.

71/04

w sprawie powołania  komisji do sprawdzenia wniosku Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Jędrzejowie  o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego  zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków  na terenie gminy Jędrzejów .

30.03.2004

74.

72/04

w sprawie  powołania członka komisji do spraw  rozpatrywania wniosków  o przyznawanie  dopłat do czesnego dla studiujących nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Gminę Jędrzejów .

30.03.2004

75.

73/04

w sprawie ustalenia ceny nieruchomości  komunalnych położonych w obr. 04 m. Jędrzejowa u zbiegu ulic Przypkowskiego i Al. Piłsudskiego .

07.04.2004

76.

74/04

w sprawie uprawy maku niskomorfinowego  i konopi włóknistych w systemie kontraktacji  w 2004 roku .

07.04.2004

77.

75/04

w sprawie wyrażenia zgody na bezpłatne korzystanie  przez młodzież przygotowującą się do Wojewódzkiego Finału Wiedzy Morskiej „Polska leży nad Bałtykiem”.

07.04.2004

78.

76/04

w sprawie zwrotu kosztów poniesionych  na zakup okularów  korygujących wzrok , przeznaczonych do pracy przy monitorze  ekranowym .

07.04.2004

79.

77/04

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie  gruntu komunalnego na okres 3 lat oraz ustalenia czynszu dzierżawnego .

20.04.2004

80.

78/04

w sprawie  wyrażenia zgody na wydzierżawienie  gruntu komunalnego na okres 3 lat oraz ustalenia czynszu dzierżawnego .

20.04.2004

81.

79/04

w sprawie  wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu, stanowiącego własność Gminy Jędrzejów .

20.04.2004

82.

80/04

w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2004 rok.

23.04.2004

83.

81/04

w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie  urzędowych obwieszczeń  wyborczych i plakatów komitetów wyborczych .

23.04.2004

84.

82/04

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Brusie .

26.04.2004

85.

83/04

w sprawie  ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu  Placówek Oświatowych w Prząsławiu .

26.04.2004

86.

84/04

w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji  administracyjnych  w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy .

26.04.2004

87.

85/04

w sprawie upoważnienia do wydawania  decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy  społecznej należących do właściwości gminy . 

26.04.2004

88.

86/04

w sprawie upoważnienia kierownika  ośrodka pomocy społecznej do prowadzenia  postępowania  w sprawie świadczeń rodzinnych oraz do wydawania  w tych sprawach decyzji .

26.04.2004

89.

86A/04

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia  w dniu 29 kwietnia 2004 roku przetargu na wydzierżawienie stolików do handlu przy ul. Kościelnej oraz placu pod stolik handlowy u zbiegu ulic 3- Maja  i Kościelnej  na miesiące :maj i czerwiec 2004 roku .

27.04.2004

90.

87/04

w sprawie podziału środków finansowych na dofinansowanie  letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych .

28.04.2004

91.

88/04

w sprawie  zatwierdzenia  aneksu do  arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Zagaju na rok szkolny 2003/2004 

28.04.2004

92.

89/04

w sprawie  zasad ustalenia  rozkładu i wymiaru czasu pracy  pracowników samorządowych oraz w sprawie terminów  ustalenia dodatkowych dni wolnych od  pracy w 2004 roku .

29.04.2004

93.

89A/04

w sprawie  wyrażenia zgody  na wydzierżawienie gruntu stanowiącego własność Gminy Jędrzejów .

30.04.2004

94

90/04

w sprawie powołania  Komisji do rozpatrzenia przetargu – zapytanie o cenę w dniu 06.05.2004 r. na wykonanie operatu wodno-prawnego na odprowadzenie wód opadowych  systemem kanalizacji deszczowej do rzek na terenie miasta .

05.05.2004

95.

91/04

w sprawie  powołania  Komisji do rozpatrzenia  przetargu nieograniczonego na wykonanie  remontów cząstkowych nawierzchni dróg gminnych na terenie miasta i gminy  Jędrzejów .

06.05.2004

96.

92/04

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu stanowiącego własność  Gminy Jędrzejów .

06.05.2004

97.

93/04

w sprawie wprowadzenia do obchodów „Dni Jędrzejowa” nagrody „Jędrzejowianina Roku”. 

07.05.2004

98.

94/04

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego z działalności  Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Jędrzejowie . za rok 2003 .

10.05.2004

99.

95/04

w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego w dniu 14 maja 2004 r. na przebudowę ul. Kościelnej 

13.05.2004

100.

96/04

w sprawie powołania komisji konkursowej i przeprowadzenia konkursu dla wyłonienia kandydata na stanowisko  dyrektora Placówek Oświatowych w Prząsławiu .

17.05.2004

101.

97/04

w sprawie powołania komisji konkursowej i przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Brusie .

17.05.2004

102.

98/04

w sprawie powołania Komisji do rozpatrzenia  przetargu nieograniczonego na zakup tłucznia  i wynajem sprzętu  do remontu dróg gminnych na terenie  gminy Jędrzejów .

17.05.2004

103.

99/04

w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych  do przeprowadzenia  wyborów  do Parlamentu Europejskiego w dniu 13 czerwca 2004 roku . 

19.05.2004

104.

100/04

w sprawie  wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu , stanowiącego własność Gminy Jędrzejów .

19.05.2004

105.

101/04

w sprawie  upoważnienia do podpisu faktur VAT .

25.05.2004

106.

102/04

w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego w dniu 25 maja 2004 r. na wykonanie projektów budowlanych  :Zadanie nr 1: budowa sieci wodno-kanalizacyjnej – Osiedle Murawiec II w Jędrzejowie .Zadanie nr 2 budowa sieci wodno – kanalizacyjnej w obrębie ul. Słowiańskiej i Dygasińskiego  w Jędrzejowie .Zadanie nr 3: budowa sieci wodno – kanalizacyjnej w ul. Dr Sędka w Jędrzejowie .

25.05.2004

107.

103/04

w sprawie zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacyjnego Przedszkola Nr 2 w Jędrzejowie  na rok szkolny 2003/2004 .

25.05.2004

108.

104/04

w sprawie  zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacyjnego Przedszkola Nr 3 w Jędrzejowie  na rok szkolny 2003/2004 

25.05.2004

109.

105/04

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu stanowiącego własność Gminy Jędrzejów .

25.05.2004

110.

106/04

w sprawie upoważnienia p. Bożeny Ciastowskiej – Tartanus do prowadzenia postępowania w sprawie świadczeń rodzinnych oraz do wydawania  w tych sprawach decyzji administracyjnych .

25.05.2004

111.

107/04

w sprawie  zmian w budżecie miasta i gminy na 2004 rok.

26.05.2004

112.

108/04

w sprawie  wygaśnięcia członkostwa  w Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 11 w Rakowie , powołanej dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego w dniu 13 czerwca 2004 roku .

26.05.2004

113.

109/04

w sprawie  wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu, stanowiącego własność Gminy Jędrzejów .

27.05.2004

114.

110/04

w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia  przetargu nieograniczonego w dniu 31 maja 2004 r. na dostawę i montaż wagi samochodowej dla składowiska odpadów komunalnych w Potoku Małym .

31.05.2004

115.

111/04

w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy gruntu stanowiącego własność  Gminy Jędrzejów .

31.05.2004

116.

112/04

w sprawie  wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy gruntu stanowiącego własność Gminy Jędrzejów .

31.05.2004

117.

113/04

w sprawie przyznania  dofinansowania opłat za kształcenie pobieranego przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli dla studiujących nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Gminę Jędrzejów oraz innych form doskonalenia nauczycieli oraz powołania komisji do spraw rozpatrywania wniosków o przyznawanie dopłat do czesnego .

02.06.2004

118.

113A/04

w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy gruntu, stanowiącego własność Gminy Jędrzejów .

02.06.2004

119.

114/04

w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie  umowy dzierżawy gruntu, stanowiącego własność Gminy Jędrzejów .

02.06.2004

120.

115/04

w sprawie  wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy gruntu , stanowiącego  własność  Gminy Jędrzejów .

02.06.2004

121.

116/04

w sprawie  wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy gruntu, stanowiącego własność Gminy Jędrzejów .

02.06.2004

122.

117/04

w sprawie  wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy gruntu, stanowiącego własność Gminy Jędrzejów .

02.06.2004

123.

118/04

w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy gruntu, stanowiącego własność Gminy Jędrzejów.

02.06.2004

124.

119/04

w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy gruntu, stanowiącego własność Gminy Jędrzejów.

02.06.2004

125.

120/04

w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy gruntu, stanowiącego własność Gminy Jędrzejów .

02.06.2004

126.

121/04

w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy gruntu, stanowiącego własność Gminy Jędrzejów .

02.06.2004

127.

122/04

w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy gruntu, stanowiącego własność Gminy Jędrzejów .

02.06.2004

128.

123/04

w sprawie wypowiedzenia  umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Jędrzejów .

04.06.2004

129.

124/04

w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie  umowy dzierżawy gruntu, stanowiącego własność Gminy Jędrzejów. 

07.06.2004

130.

125/04

w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie  umowy dzierżawy gruntu, stanowiącego własność Gminy Jędrzejów.

07.06.2004

131.

126/04

w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie  umowy dzierżawy gruntu, stanowiącego własność Gminy Jędrzejów.

07.06.2004

132.

127/04

w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie  umowy dzierżawy gruntu, stanowiącego własność Gminy Jędrzejów

07.06.2004

133.

128/2004

w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego w dniu 7 czerwca 2004r.

07.06.2004

134.

129/2004

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie  gruntu, stanowiącego własność Gminy Jędrzejów.

07.06.2004

135.

130/2004

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie  gruntu, stanowiącego własność Gminy Jędrzejów.

07.06.2004

136.

131/2004

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie  gruntu, stanowiącego własność Gminy Jędrzejów

08.06.2004

137.

132/2004

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie  gruntu, stanowiącego własność Gminy Jędrzejów

08.06.2004

138.

133/2004

w sprawie przystąpienia i przeprowadzenia na terenie gminy Jędrzejów konkursu pn. „Piękna i Bezpieczna Zagroda – Przyjazna Środowisku” organizowanego przez Świętokrzyską Izbę Rolniczą w Kielcach, Wojewódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach i Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie.

09.06.2004

139.

134/2004

w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego

11.06.2004

w dniu 14 czerwca 2004r. na budowę boisk przy Szkole Podstawowej

nr 4 w Jedrzejowie

140.

135/2004

w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu w dniu 14 czerwca 2004r. na remont budynku Szkoły Podstawowej w Potoku Wielkim.

14.06.2004

141.

136/2004

w sprawie powołania Komisji do rozpatrzenia przetargu nieograniczonego na zakup z dostawą znaków drogowych.

14.06.2004

142.

137/2004

w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie  umowy dzierżawy gruntu, stanowiącego własność Gminy Jędrzejów.

14.06.2004

143.

138/2004

w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie  umowy dzierżawy gruntu, stanowiącego własność Gminy Jędrzejów.

14.06.2004

144.

139/2004

w sprawie wyrażenia zgody na bezpłatne korzystanie z Pływalni przez dzieci uczestniczące w półkoloniach organizowanych w Ognisku Wychowawczym CARITAS.

17.06.2004

145.

140/2004

w sprawie ustalenia nowego cennika na oferowane przez Pływalnię Miejską usługi.

17.06.2004

146.

141/2004

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu, stanowiącego własność Gminy Jędrzejów.

21.06.2004

147.

142/2004

w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie  umowy dzierżawy gruntu, stanowiącego własność Gminy Jędrzejów

21.06.2004

148.

143/2004

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia w dniu 25 czerwca 2004 roku przetargu na wydzierżawienie stolików do handlu przy ul. Kościelnej na III kwartał 2004 roku.

21.06.2004

149.

144/2004

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu w dniu 23 czerwca 2004 roku na sprzedaż nieruchomości komunalnych, położonych w obr.04,05,06,08 m. Jędrzejowa, wsiach: Potok Mały, Łysaków Drugi.

21.06.2004

150.

145/2004

w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty zaległego czynszu za dzierżawę stolika handlowego przy ul. Kościelnej.

21.06.2004

151.

146/2004

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie stolika handlowego.

25.06.2004

152.

147/2004

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie stolika handlowego.

25.06.2004

153.

148/2004

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie stolika handlowego.

25.06.2004

154.

149/2004

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie stolika handlowego.

25.06.2004

155.

150/2004

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie stolika handlowego.

25.06.2004

156.

151/2004

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie stolika handlowego.

25.06.2004

157.

152/2004

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie stolika handlowego.

25.06.2004

158.

153/2004

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie stolika handlowego.

25.06.2004

159.

154/2004

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie stolika handlowego.

25.06.2004

160.

155/2004

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie stolika handlowego.

25.06.2004

161.

156/2005

w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2004 rok.

28.06.2004

162.

157/2004

w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie  umowy dzierżawy gruntu, stanowiącego własność Gminy Jędrzejów

30.06.2004

163.

158/2004

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego w dniu 6 lipca 2004 roku na modernizację dróg gminnych i polnych na terenie Gminy Jędrzejów.

05.07.2004

164.

158a/2004

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia w dniu 5 lipca 2004 roku przetargu w trybie zapytania o cenę na obsługę kredytu bankowego.

05.07.2004

165.

159/2004

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

07.07.2004

166.

160/2004

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

07.07.2004

167.

160A/2004

w sprawie ustalenia ceny nieruchomości komunalnej położonej w obr. 05 m. Jędrzejowa.

12.07.2004

168.

160B/2004

w sprawie ustalenia ceny nieruchomości komunalnej położonej w obr. 05 m. Jędrzejowa.

12.07.2004

169.

161/2004

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

13.07.2004

170.

162/2004

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

13.07.2004

171.

163/2004

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

13.07.2004

172.

164/2004

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

13.07.2004

173.

165/2004

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

13.07.2004

174.

166/2004

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

13.07.2004

175.

167/2004

w sprawie ustalenia ceny nieruchomości komunalnej położonej w obr. 05 m. Jędrzejowa.

13.07.2004

176.

168/2004

w sprawie upoważnienia Janusza Woźniaka, zastępcę Burmistrza do zastępowania Burmistrza w czasie urlopu wypoczynkowego.

15.07.2004

177.

169/2004

w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego w dniu 19 lipca 2004r.

19.07.2004

178.

170/2004

w sprawie rozwiązania umowy dzierżawy nieruchomości komunalnej z osobą fizyczną.

21.07.2004

179.

171/2004

w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego w dniu 23 lipca 2004r. na budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Mieszka I i Dojazd w Jędrzejowie.

23.07.2004

180.

172/2004

w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Prząsławiu.

28.07.2004

181.

173/2004

w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia w dniu 2 sierpnia 2004r. przetargu w trybie zapytania o cenę na obsługę kredytu bankowego.

30.07.2004

182.

174/2004

w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego w dniu 12 sierpnia 2004r. na wykonanie modernizacji ulic miejskich w Jędrzejowie.

12.08.2004

183.

175/2004

w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego w dniu 16 sierpnia 2004r na przebudowę ul. Duh Imbora w Jędrzejowie

16.08.2004

184.

175a/2004

w sprawie przekazania w administrację nieruchomości.

16.08.2004

185.

176/2004

w sprawie podwyższenia miesięcznej stawki bazowej czynszu regulowanego.

16.08.2004

186.

177/2004

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu na wydzierżawienie nieruchomości.

17.08.2004

187.

178/2004

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu komunalnego na okres trzech lat.

17.08.2004

188.

179/2004

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu komunalnego na okres trzech lat.

23.08.2004

189.

180/2004

w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia w dniu 23 sierpnia 2004r. przetargu w trybie zapytania o cenę na obsługę kredytu bankowego.

23.08.2004

190.

181/2004

w sprawie wprowadzenia do stosowania w Ośrodku Pomocy Społecznej w Jędrzejowie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych ustalonej rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1999r.

24.08.2004

191.

182/2004

w sprawie odwołania z funkcji dyrektora Szkoły Podstawowej w Rakowie.

24.08.2004

192.

183/2004

w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Nr 2 w Jędrzejowie.

24.08.2004

193.

184/2004

w sprawie rozszerzenia jednolitego rzeczowego wykazu akt dla organów gminy związków międzygminnych.

24.08.2004

194.

185/2004

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu w dniu 27 sierpnia 2004 roku na sprzedaż nieruchomości komunalnych, położonych w obr.04,05, m. Jędrzejowa, wsiach: Potok Mały, Łysaków Drugi.

24.08.2004

195.

186/2004

w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Brusie.

27.08.2004

196.

187/2004

w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2004rok.

31.08.2004

197.

188/2004

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego w dniu 6 września 2004r. na  „Zaprojektowanie i wykonanie budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z drogą dojazdową i niezbędnymi elementami infrastruktury na działce nr 176/1 w Jędrzejowie przy ul. Przypkowskiego”.

06.09.2004

198.

189/2004

w sprawie aneksu do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Rakowie na rok szkolny 2004/2005.

07.09.2004

199.

190/2004

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu komunalnego na okres trzech lat.

07.09.2004

200.

191/2004

w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia przetargu nieograniczonego na wykonanie „Modernizacji oświetlenia ulicznego ul. Dmowskiego”.

07.09.2004

201.

192/2004

w sprawie aneksu do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej Nr 3  w Jędrzejowie na rok szkolny 2004/2005.

08.09.2004

202.

193/2004

w sprawie zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej Nr 4  w Jędrzejowie na rok szkolny 2004/2005.

08.09.2004

203.

194/2004

w sprawie powierzenia obowiązków dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Rakowie.

08.09.2004

204.

195/2004

w sprawie zatwierdzenia aneksów do arkuszy organizacyjnych placówek oświatowych na terenie Gminy Jędrzejów na rok szkolny 2004/2005 dotyczących nauczania indywidualnego.

08.09.2004

205.

196/2004

w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Zespołu Placówek Oświatowych w Prząsławiu na rok szkolny 2004/2005

08.09.2004

206.

197/2004

w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Zespołu Placówek Oświatowych w Skroniowie na rok szkolny 2004/2005

08.09.2004

207.

198/2004

w sprawie zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Jasionnie na rok szkolny 2004/2005.

13.09.2004

208.

199/2004

w sprawie zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Skroniowie na rok szkolny 2004/2005 dotyczącego przyznania godzin nauczania indywidualnego.

13.09.2004

209.

200/2004

w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie należności zasądzonej na rzecz Gminy Jędrzejów.

16.09.2004

210.

201/2004

w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2004 rok.

20.09.2004

211.

201a/2004

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego w dniu 20 września 2004r. na modernizację ul. Krasińskiego w Jędrzejowie – II etap.

20.09.2004

212.

202/2004

w sprawie określenia wysokości dodatku funkcyjnego dla dyrektorów gimnazjów , szkół podstawowych i przedszkoli.

20.09.2004

213.

203/2004

w sprawie określenia wysokości dodatku motywacyjnego dla dyrektorów gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli.

20.09.2004

214.

204/2004

w sprawie przyznania godzin nauczania indywidualnego ucznia Zespołu Placówek Oświatowych w Prząsławiu na rok szkolny 2004/2005.

20.09.2004

215.

205/2004

w sprawie zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacyjnego Przedszkola Nr 2  w Jędrzejowie na rok szkolny 2004/2005.

20.09.2004

216.

206/2004

w sprawie zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Brusie na rok szkolny 2004/2005.

20.09.2004

217.

207/2004

w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu w dniu 20 września 2004r. na remont budynku Szkoły Podstawowej w Skroniowie.

20.09.2004

218.

208/2004

w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 3 do arkusza organizacyjnego Zespołu Szkół – Szkoły Podstawowej Nr 4 w Jędrzejowie na rok szkolny 2004/2005.

21.09.2004

219.

209/2004

w sprawie zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacyjnego Zespołu Szkół –  Gimnazjum Nr 2 w Jędrzejowie na rok szkolny 2004/2005.

21.09.2004

220.

210/2004

w sprawie aneksu do arkusza organizacyjnego Zespołu Szkół –  Gimnazjum Nr 2 w Jędrzejowie na rok szkolny 2004/2005.

21.09.2004

221.

211/2004

w sprawie aneksu nr 1 do arkusza organizacyjnego Zespołu Szkół – Szkoły Podstawowej Nr 4 w Jędrzejowie na rok szkolny 2004/2005.

21.09.2004

222.

212/2004

w sprawie aneksu nr 2 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Jasionie na rok szkolny 2004/2005.

21.09.2004

223.

213/2004

w sprawie aneksu do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Mnichowie na rok szkolny 2004/2005.

21.09.2004

224.

214/2004

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego w dniu 24 września 2004r. na obsługę kasową świadczeń realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Jędrzejowie.

22.09.2004

225.

215/2004

w sprawie zatwierdzenia zmian w arkuszu organizacyjnym Szkoły Podstawowej w Podchojnach na rok szkolny 2004/2005.

22.09.2004

226.

216/2004

w sprawie aneksu nr 1do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Rakowie na rok szkolny 2004/2005.

22.09.2004

227.

217/2004

w sprawie zatwierdzenia zmian w arkuszu organizacyjnym Zespołu Placówek Oświatowych w Potoku Wielkim na rok szkolny 2004/2005.

22.09.2004

228.

218/2004

w sprawie zatwierdzenia zmian w arkuszu organizacyjnym Zespołu Placówek Oświatowych w Skroniowie na rok szkolny 2004/2005.

22.09.2004

229.

219/2004

w sprawie ustalenia stawki czynszu dzierżawnego za wydzierżawienie nieruchomości komunalnej położonej w obr. 04 m. Jędrzejowa.

22.09.2004

230.

220/2004

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia w dniu 29 września 2004 roku przetargu na wydzierżawienie stolików do handlu przy ul. Kościelnej oraz placu pod stolik handlowy  u zbiegu ulic 3 Maja i Kościelnej na IV kwartał 2004 roku.

22.09.2004

231.

221/2004

w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy gruntu , stanowiącego własność Gminy Jędrzejów.

27.09.2004

232.

222/2004

w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy gruntu , stanowiącego własność Gminy Jędrzejów.

27.09.2004

233.

223/2004

w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy gruntu , stanowiącego własność Gminy Jędrzejów.

27.09.2004

234.

224/2004

w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy gruntu , stanowiącego własność Gminy Jędrzejów.

27.09.2004

235.

225/2004

w sprawie wyznaczenia pracownika do udziału w Komisji przetargowej dla przetargu zbiorczego na zakup wyposażenia klas zerowych realizowanego w ramach PAOW.

27.09.2004

236.

226/2004

w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2004 rok.

28.09.2004

237.

227/2004

w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy gruntu , stanowiącego własność Gminy Jędrzejów.

28.09.2004

238.

228/2004

w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy gruntu , stanowiącego własność Gminy Jędrzejów.

28.09.2004

239.

229/2004

w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy gruntu , stanowiącego własność Gminy Jędrzejów.

28.09.2004

240.

230/2004

w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy gruntu , stanowiącego własność Gminy Jędrzejów.

28.09.2004

241.

231/2004

w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy gruntu , stanowiącego własność Gminy Jędrzejów.

28.09.2004

242.

232/2004

w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy gruntu , stanowiącego własność Gminy Jędrzejów.

28.09.2004

243.

233/2004

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu , stanowiącego własność Gminy Jędrzejów.

28.09.2004

244.

234/2004

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie stolika handlowego.

29.09.2004

245.

235/2004

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie stolika handlowego.

29.09.2004

246.

236/2004

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie stolika handlowego.

29.09.2004

247.

237/2004

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie stolika handlowego.

29.09.2004

248.

238/2004

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie stolika handlowego.

29.09.2004

249.

239/2004

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie stolika handlowego.

29.09.2004

250.

240/2004

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie stolika handlowego.

29.09.2004

251.

241/2004

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie stolika handlowego.

29.09.2004

252.

242/2004

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie stolika handlowego.

29.09.2004

253.

243/2004

w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy gruntu , stanowiącego własność Gminy Jędrzejów.

30.09.2004

254.

244/2004

w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy gruntu , stanowiącego własność Gminy Jędrzejów.

30.09.2004

255.

245/2004

w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 1 do arkusza organizacyjnego Zespołu Placówek Oświatowych w Prząsławiu na rok szkolny 2004/2005.

01.10.2004

256.

246/2004

w sprawie zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacyjnego Gimnazjum Nr 1 w  Jędrzejowie na rok szkolny 2004/2005.

01.10.2004

257.

247/2004

w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 2 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Rakowie na rok szkolny 2004/2005.

01.10.2004

258.

247a/2004

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu , stanowiącego własność Gminy Jędrzejów.

01.10.2004

259.

248/2004

w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy gruntu , stanowiącego własność Gminy Jędrzejów.

01.10.2004

260.

249/2004

w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy gruntu , stanowiącego własność Gminy Jędrzejów.

01.10.2004

261.

250/2004

w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy gruntu , stanowiącego własność Gminy Jędrzejów.

01.10.2004

262.

251/2004

w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy gruntu , stanowiącego własność Gminy Jędrzejów.

01.10.2004

263.

252/2004

w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy gruntu , stanowiącego własność Gminy Jędrzejów.

01.10.2004

264.

253/2004

w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy gruntu , stanowiącego własność Gminy Jędrzejów.

01.10.2004

265.

254/2004

w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy gruntu , stanowiącego własność Gminy Jędrzejów.

01.10.2004

266.

255/2004

w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy gruntu , stanowiącego własność Gminy Jędrzejów.

01.10.2004

267.

256/2004

w sprawie przyznania godzin nauczania indywidualnego dla ucznia klasy III Gimnazjum Nr 1 w Jędrzejowie na rok szkolny 2004/2005.

04.10.2004

268.

257/2004

w sprawie przeprowadzenia zebrania wiejskiego w sołectwie Przysów na okoliczność rozpatrzenia pisma mieszkań mieszkańców o odwołanie sołtysa.

05.10.2004

269.

258/2004

w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2004 rok.

06.10.2004

270.

259/2004

w sprawie przyznania Nagród Burmistrza z okazji Dnia Edukacji Narodowej nauczycielom z terenu Miasta i Gminy Jędrzejów.

07.10.2004

271.

260/2004

w sprawie wyrażenia zgody na  wydzierżawienie gruntu , stanowiącego własność Gminy Jędrzejów.

07.10.2004

272.

261/2004

w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy gruntu , stanowiącego własność Gminy Jędrzejów.

08.10.2004

273.

262/2004

w sprawie wyrażenia zgody na udostępnienie gruntu komunalnego.

08.10.2004

274.

263/2004

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia w dniu 15 października 2004 roku przetargu na wydzierżawienie stolików do handlu przy ul. Kościelnej oznaczonych numerami : 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, na IV kwartał 2004 roku.

12.10.2004

275.

264/2004

w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy gruntu , stanowiącego własność Gminy Jędrzejów.

12.10.2004

276.

265/2004

w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego w dniu 14 października 2004r. na „Modernizację kolektora C kanalizacji sanitarnej Jędrzejowie metodą bezrozkopową – I etap” .

13.10.2004

277.

266/2004

w sprawie wyrażenia zgody na częściowe umorzenie czynszu dzierżawnego na rzecz Gminy Jędrzejów za dzierżawę części działki nr 250/4 w Obr. 06 Miasta Jędrzejowa.

13.10.2004

278.

267/2004

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu, stanowiącego własność Gminy Jędrzejów.

14.10.2004

279.

268/2004

w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy gruntu , stanowiącego własność Gminy Jędrzejów.

14.10.2004

280.

269/2004

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu, stanowiącego własność Gminy Jędrzejów.

14.10.2004

281.

269a/2004

w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy gruntu , stanowiącego własność Gminy Jędrzejów.

15.10.2004

282.

270/2004

w sprawie powołania Komisji do zniszczenia zużytych, uszkodzonych i nieaktualnych pieczęci.

18.10.2004

283.

271/2004

w sprawie powołania zespołu zadaniowego ds. planu rozwoju lokalnego, wspomaganego przez zespół ekspercki Świętokrzyskiego Centrum Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej w Kielcach.

19.10.2004

284.

272/2004

w sprawie wyrażenia zgody na bezpłatne korzystanie z Pływalni przez Dzieci z Domu Dziecka w Nagłowicach.

19.10.2004

285.

273/2004

w sprawie wypowiedzenia umowy dzierżawy gruntu, stanowiącego własność Gminy Jędrzejów.

20.10.2004

286.

274/2004

w sprawie wypowiedzenia umowy dzierżawy gruntu, stanowiącego własność Gminy Jędrzejów.

20.10.2004

287.

275/2004

w sprawie wypowiedzenia umowy dzierżawy gruntu, stanowiącego własność Gminy Jędrzejów.

20.10.2004

289.

276/2004

pod tym numerem nie zostało zarejestrowane zarządzenie

 

290.

277/2004

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia w dniu 21.10.2004 roku przetargu w trybie zapytania o cenę na obsługę kredytu bankowego.

21.10.2004

291.

278/2004

w sprawie rozwiązania i zawarcia umowy dzierżawy gruntu, stanowiącego własność Gminy Jędrzejów.

21.10.2004

292.

279/2004

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż stroików i zniczy na Placu T.Kościuszki przy Domu Handlowym. 

21.10.2004

293.

280/2004

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego w dniu 25 października 2004r. na budowę sieci wodociągowej w miejscowości Piaski, Borki, Wolica – I etap.

25.10.2004

294.

281/2004

w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2004 rok.

25.10.2004

295.

282/2004

w sprawie przydzielenia godzin nauczania indywidualnego ucznia Szkoły Podstawowej w Piaskach na rok szkolny 204/2005

25.10.2004

296.

283/2004

w sprawie aneksu do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Rakowie na rok szkolny 2004/2005

25.10.2004

297.

284/2005

w sprawie wyrażenia zgody na udostępnienie gruntu komunalnego.

26.10.2004

298.

285/2004

w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy gruntu , stanowiącego własność Gminy Jędrzejów.

26.10.2004

299.

286/2004

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego w dniu 3 listopada 2004r. na akcje zimową na terenie miasta i gminy Jędrzejów w sezonie 2004/2005.

27.10.2004

300.

287/2004

w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Zespołu Placówek Oświatowych

28.10.2004

w Łysakowie na rok 2004/2005.

301.

287A/2004

w sprawie upoważnienia do potwierdzania pobytu czasowego i pobytu stałego w lokalach wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Jedrzejów.

02.11.2004

302.

288/2004

w sprawie przeznaczenia zysku należnego gminie od Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Jędrzejowie.

03.11.2004

303.

289/2004

w sprawie przekazywania sprawozdań przychodów , rozchodów, wydatków, dochodów, zobowiązań, należności jednostek organizacyjnych gminy.

03.11.2004

304.

290/2004

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie stolika handlowego.

03.11.2004

305.

291/2004

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie stolika handlowego.

03.11.2004

306.

292/2004

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie stolika handlowego.

03.11.2004

307.

293/2004

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie stolika handlowego.

03.11.2004

308.

294/2004

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie stolika handlowego.

03.11.2004

309.

295/2004

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie stolika handlowego.

03.11.2004

310.

296/2004

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie stolika handlowego.

03.11.2004

311.

297/2004

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie stolika handlowego.

03.11.2004

312.

298/2004

w sprawie rozwiązania i zawarcia umowy dzierżawy gruntu, stanowiącego własność gminy Jędrzejów.

04.11.2004

313.

299/2004

w sprawie zasad ustalenia rozkładu i wymiaru czasu pracy pracowników samorządowych oraz w sprawie terminów ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy w 2004 roku.

09.11.2004

314.

300/2004

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia w dniu 9 listopada 2004 roku przetargu w trybie zapytania o cenę na obsługę kredytu bankowego.

09.11.2004

315.

301/2004

w sprawie przyznania godzin na pozalekcyjne zajęcia sportowe dla Zespołu Szkół-Gimnazjum nr 2 w Jędrzejowie na rok szkolny 2004/2005.

09.11.2004

316.

302/2004

w sprawie powołania komisji do zarchiwizowania dokumentów z wyborów do Parlamentu Europejskiego przeprowadzonych w dniu 13 czerwca 2004 roku.

09.11.2004

317.

303/2004

w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy gruntu , stanowiącego własność Gminy Jędrzejów.

09.11.2004

318.

304/2004

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia w dniu 15 listopada 2004 roku przetargu na wydzierżawienie na okres trzydziestu lat nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie 04 miasta Jędrzejowa, oznaczonej jako działka nr 524.

09.11.2004

319.

305/2004

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu komunalnego na okres trzech lat.

09.11.2004

320.

306/2004

w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Zespołu Placówek Oświatowych w Prząsławiu na rok szkolny 2004/2005.

10.11.2004

321.

307/2004

w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Zespołu Placówek Oświatowych w Piaskach na rok szkolny 2004/2005.

10.11.2004

322.

308/2004

w sprawie przyjęcia projektu budżetu miasta i gminy na 2005rok.

15.11.2004

323.

309/2004

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu, stanowiącego własność Gminy Jędrzejów.

15.11.2004

324.

310/2004

w sprawie powołania zespołu ds. reorganizacji sieci szkolnej w Gminie Jędrzejów.

17.11.2004

325.

311/2005

w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2004 rok.

23.11.2004

326.

311a/2005

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu, stanowiącego własność Gminy Jędrzejów.

23.11.2004

327.

312/2004

w sprawie aneksu do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej Nr 3 w Jędrzejowie na rok szkolny 2004/2005.

23.11.2004

328.

313/2004

w sprawie przyznania dofinansowania opłat za kształcenie pobieranego przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli dla studiujących nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Gminę Jędrzejów oraz innych form doskonalenia nauczycieli oraz powołania komisji do spraw rozpatrywania wniosków o przyznawanie dopłat do czesnego.

26.11.2004

329.

314/2004

w sprawie zmian w regulaminie przyznawania dofinansowania opłat za kształcenie pobieranego przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli dla studiujących nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Gminę Jędrzejów oraz innych form doskonalenia nauczycieli oraz powołania komisji do spraw rozpatrywania wniosków o przyznawanie dopłat do czesnego.

26.11.2004

330.

315/2004

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia w dniu 29 listopada 2004 roku przetargu w trybie zapytania o cenę na obsługę kredytu bankowego.

29.11.2004

331.

316/2004

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Rakowie.

30.11.2004

332.

317/2004

w sprawie podziału środków na paczki mikołajkowe dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych.

30.11.2004

333.

317a/2004

w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2004 rok.

30.11.2004

334.

318/2004

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu, stanowiącego własność Gminy Jędrzejów.

01.12.2004

335.

319/2004

w sprawie przyznania godzin nauczania indywidualnego ucznia Zespołu Placówek Oświatowych w Prząsławiu na rok szkolny 2004/2005.

03.12.2004

336.

320/2004

o podjęciu działań zmierzających do likwidacji Szkoły Podstawowej w Brusie i utworzeniu w Brusie filii Szkoły Podstawowej w Mnichowie.

03.12.2004

337.

321/2004

o podjęciu działań zmierzających do likwidacji Szkoły Podstawowej w Zagaju i utworzeniu w Zagaju filii Szkoły Podstawowej nr 2 w Jędrzejowie.

03.12.2004

338.

322/2004

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do działania Kierownikowi Składowiska Odpadów Komunalnych w Potoku Małym – mgr Benedyktowi Walocha.

03.12.2004

339.

323/2004

w sprawie ustalenia ceny nieruchomości komunalnej położonej w obr. Mnichów gm. Jędrzejów.

07.12.2004

340.

324/2004

w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie odsetek należnych z tytułu zaległego czynszu za dzierżawę.

09.12.2004

341.

325/2004

w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2004 rok.

14..12.2004

342.

326/2004

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu, stanowiącego własność Gminy Jędrzejów.

14.12.2004

343.

327/2004

w sprawie powołania komisji Inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji za 2004 rok.

16.12.2004

344.

328/2004

w sprawie powołania komisji do wyboru najkorzystniejszej oferty na sporządzenie zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie miasta Jędrzejów przy ul. Przypkowskiego i Al. J. Piłsudskiego.

17.12.2004

345.

329/2004

w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty zaległego czynszu za dzierżawę gruntu stanowiącego własność Gminy Jędrzejów.

17.12.2004

346.

330/2004

w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie odsetek należnych z tytułu zaległych opłat za użytkowanie wieczyste.

17.12.2004

347

331/2004

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia w dniu 22 grudnia 2004 roku  przetargu w trybie zapytania o cenę na obsługę kredytu bankowego.

21.12.2004

348.

332/2004

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu na okres trzech lat.

21.12.2004

349.

333/2004

w prawie powołania komisji do przeprowadzenia w dniu 30 grudnia 2004 roku przetargu na wydzierżawienie stolików do handlu przy ul. Kościelnej na miesiące styczeń i luty 2005 roku.

23.12.2004

350.

334/2004

w sprawie powołania komisji do przekazania budynku mieszkalnego przy ul. Okrzei 54 w Jędrzejowie w administrację licencjonowanego zarządcy mgr inż. Andrzeja Bratka.

29.12.2004

351.

335/2004

w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie czynszu dzierżawnego.

29.12.2004

352.

336/2004

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie stolika handlowego.

30.12.2004

353.

337/2004

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie stolika handlowego.

30.12.2004

354.

338/2004

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie stolika handlowego.

30.12.2004

355.

339/2004

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie stolika handlowego.

30.12.2004

356.

340/2004

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie stolika handlowego.

30.12.2004

357.

341/2004

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie stolika handlowego.

30.12.2004

358.

342/2004

w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2004 rok.

31.12.2004

359.

343/2004

w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji w kasie Urzędu Miejskiego w Jędrzejowie.

31.12.2004

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
Jacek Mróz
Informację wprowadził:
Jacek Mróz
Data wytworzenia:
2005-12-15
Data publikacji:
2005-12-15
Data ostatniej zmiany:
2007-04-27

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-02-21 08:30:45, zmian dokonał(a): Wojciech Abramowicz

WCAG 2.0 (Level AA)