Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miejski w Jędrzejowie

Ikona statystyk

2014-2018

Ikona statystyk

 

Numer uchwały Data podjęcia Tytuł uchwały Publikacja  Zmiany/Uchylenia
I/1/14 1.12.2014r. Uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Jędrzejowie    
I/2/14 1.12.2014r. Uchwała w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Jędrzejowie    
II/3/14 30.12.2014r. Uchwała w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Jędrzejowa.   Uchwała straciła moc patrz uchwała Nr XLVII/446/18 z dnia 29.06.2018r.
II/4/14 30.12.2014r.  Uchwała w sprawie ustalenia przedmiotu działania oraz składu osobowego Komisji Budżetu i Mienia Komunalnego Rady Miejskiej w Jędrzejowie.   Zm. uchwałą Nr XXXIX/330/17 z dnia 20.10.2017r.
II/5/14 30.12.2014r. Uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Budżetu i Mienia Komunalnego Rady Miejskiej w Jędrzejowie.    
II/6/14 30.12.2014r. Uchwała w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Jędrzejowie.    
II/7/14 30.12.2014r. Uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Jędrzejowie.    
II/8/14 30.12.2014r. Uchwała w sprawie ustalenia przedmiotu działania oraz składu osobowego Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Miejskiej                    w Jędrzejowie.    
II/9/14 30.12.2014r. Uchwała w sprawie wybory Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Miejskiej w Jędrzejowie.    
II/10/14 30.12.2014r. Uchwała w sprawie ustalenia przedmiotu działania oraz składu osobowego Komisji Rolnictwa i Integracji z Unią Europejską Rady Miejskiej                   w Jędrzejowie.   Zm do uchwały z dnia 12.06.2015 roku (Nr uchwały VII/69/15
II/11/14 30.12.2014r. Uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rolnictwa                  i Integracji z Unią Europejską Rady Miejskiej w Jędrzejowie.    
II/12/14 30.12.2014r. Uchwała w sprawie ustalenia przedmiotu działania oraz składu osobowego Komisji Gospodarki Komunalnej i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Jędrzejowie.    
II/13/14 30.12.2014r. Uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Jędrzejowie.    
II/14/14 30.12.2014r. Uchwała w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2014 rok.    
II/15/14 30.12.2014r. Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jędrzejów na lata 2014-2028.   Zm.XLIX/431/14 z dnia 31.01.2014r.
II/16/14 30.12.2014r. Uchwała w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających                  z upływem roku budżetowego 2014, oraz określenia ostatecznego terminu dokonania tych wydatków.    
II/17/14 30.12.2014r. Uchwała w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.  Dz.U.2015 Poz.36 z dnia 8.01.2015r. Zm.LXI/505/14 z dnia 14.11.2014r.
II/18/14 30.12.2014r. Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale dotyczącej ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Zakładu Usług Komunalnych w Jędrzejowie.  

Zm.XLVII/414/13 z dnia 30.12.2013r.    Uchwała straciła moc patrz uchwała Nr XLIII/410/18 z dnia 28.03.2018r.

Uchwała została uchylona na mocy uchwały nr. XIX/159/19 z dnia 30.12.2019r.

II/19/14 30.12.2014r. Uchwała w sprawie przyznania dopłat w spółkach prawa handlowego do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.    
II/20/14 30.12.2014r. Uchwała w sprawie organizowania i prowadzenia mieszkań chronionych oraz zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych. Dz.U.2015 Poz.37 z dnia 8 stycznia 2015r.  
II/21/14 30.12.2014r. Uchwała w sprawie likwidacji komunalnej jednostki budżetowej pod nazwą Składowisko Odpadów Komunalnych w Potoku Małym.    
II/22/14 30.12.2014r. Uchwała w sprawie uchwalenia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Jędrzejów na lata 2014-2032”.   Załacznik  
II/23/14 30.12.2014r. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości komunalnej służebnością.    
II/24/14 30.12.2014r. Uchwała w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości komunalnej.    
II/25/14 30.12.2014r. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu.    
III/26/15 29.01.2015r. Uchwała w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie miasta i gminy Jędrzejów na lata 2015-2020.    
III/27/15 29.01.2015r. Uchwała w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015.   Zm do uchwały z dnia 12.06.2015  (Nr uchwały VII/70/15)
III/28/15 29.01.2015r. Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jędrzejów na lata 2015-2028.   Uchwała straciła moc 
III/29/15 29.01.2015r. Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy na 2015 rok. Dz.U.2015 Poz. 460 z dnia 5 lutego 2015r.  
III/30/15 29.01.2015r. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Jędrzejów środków stanowiących fundusz sołecki.    
III/31/15 29.01.2015r. Uchwała w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla „Wodociągi Jędrzejowskie” Sp. z o.o. z siedzibą w Jędrzejowie na terenie Miasta i Gminy Jędrzejów.    
III/32/15 29.01.2015r. Uchwała w sprawie: przyjęcia regulaminu korzystania z miejsca rekreacyjnego „park” oraz wydania przepisów porządkowych. Dz.U.2015 Poz.461 z dnia 5 lutego 2015r.  
III/33/15 29.01.2015r. Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Jędrzejowa.    
III/34/15 29.01.2015r. Uchwała w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Jędrzejowie na 2015 rok.    
III/35/15 29.01.2015r. Uchwała w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Gminy do Lokalnej Organizacji Turystycznej Ziemi Jędrzejowskiej.    
III/36/15 29.01.2015r. Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w obrębie 08 miasta Jędrzejowa. Dz.U.2015 Poz.462 z dnia 5 lutego 2015r.  
III/37/15 29.01.2015r. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości komunalnej.    
IV/38/15 10.03.2015r. Uchwała w sprawie wyrażenie zgody na obciążenie nieruchomości komunalnej służebnością gruntową oraz służebnością przesyłu.    
V/39/15 27.03.2015 Uchwała w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w mieście i gminie Jędrzejów. Dz.U.2015.Poz.1162 z dnia 2 kwietnia 2015r.  
V/40/15 27.03.2015 Uchwała w sprawie zmian w uchwale dotyczącej zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Jędrzejów. Dz.U.2015.Poz.1163 z dnia 2 kwietnia 2015r. .zm.uchwały Nr LIX/490/14 z dnia 30.X.2014r.
V/41/15 27.03.2015 Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale dotyczacej organizowania i prowadzenia mieszkań chronionych oraz zasad odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych. Dz.U.2015.Poz.1164 z dnia 2 kwietnia 2015r.  zm.uchwały Nr II/20/14 z dnia 30 XII 2014 r. 
V/42/15 27.03.2015 Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale dotyczącej zasad zbywania lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Jędrzejów.  Dz.U.2015.Poz.1165 z dnia 2 kwietnia 2015 r.  zm. w uchwale XLVI/395/06 z dnia 30.III.2006r.  Zm. uchwałą Nr XXXV/290/17 z dnia 27.01.2017r.. Zm. uchwałą Nr L/466/18 z dnia 28.09.2018r.
V/43/15 27.03.2015 Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej.     
V/44/15 27.03.2015 Uchwała w sprawie zatwierdzenia zarządzenia porządkowego nr 60/2015 Burmistrza Miasta Jędrzejowa.  Dz.U.2015.Poz.1166 z dnia 2 kwietnia 2015 r.   
V/45/15 27.03.2015 Uchwała w sprawie zmiany uchwały XXIII/226/12 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 27 września 2012 roku w sprawie emisji obligacji komunlanych.    Zm. w uchwale Nr XXIII/226/12 z dnia 27 IX 2012 r. 
V/46/15 27.03.2015 Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jędrzejów na lata 2015-2028.    
V/47/15 27.03.2015 Uchwała w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2015 rok    
V/48/15 27.03.2015 Uchwała w sprawie zwolnienia Zakładu Usług Komunlanych w Jędrzejowie z obowiązku właty nadwyżki środków obrotowych do budżetu Gminy Jędrzejów    
V/49/15 27.03.2015 Uchwała w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej ustanowienia honorowej odznaki "Za zasługi dla Jędrzejowa."   Traci moc uchwała XXII/220/2000 z dnia 24 VIII 2000  roku. 
V/50/15 27.03.2015 Uchwała w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zaopobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Jędrzejów w 2015 roku.  Dz.U.2015. Poz.1167. z dnia 2 kwietnia 2015 r.  
V/51/15 27.03.2015 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Jędrzejów.    Uchwała straciła moc (patrz uchwała Nr XXIII/203/16 z dnia 30.06.2016). 
V/52/15 27.03.2015 Uchwała w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości komunalnej.    
V/53/15 27.03.2015 Uchwała w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości komunalnej.    
V/54/15 27.03.2015 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy.     
V/55/15 27.03.2015 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu.     
VI/56/15 28.04.2015 Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jędrzejów na lata 2015-2028.    
VI/57/15 28.04.2015 Uchwała w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2015 rok.     
VII/58/15 12.06.2015 Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Jędrzejów.    Zm. uchwałą Nr XLI/392/17 z dnia 21.12.2017r. 
VII/59/15 12.06.2015 Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jędrzejowa. Dz.U.2015.Poz. 2281 z dnia 22 lipca 2015 r.  
VII/60/15 12.06.2015 Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany nr 1 i nr 2 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Jędrzejów - Południe". Dz.U.2015. Poz. 2282 z dnia 22 lipca 2015 r.  Zmieniona uchwała Nr XLVI/439/18 z dnia 22.06.2018r.
VII/61/15 12.06.2015 Uchwała w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2015 rok.     
VII/62/15 12.06.2015 Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budzetu miasta i gminy Jędrzejów za 2014 rok.     
VII/63/15 12.06.2015 Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Jędrzejowa za 2014 rok.     
VII/64/15 12.06.2015 Uchwała w sprawie ustalenia obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Jędrzejów. Dz.U.2015.Poz.1936 z dnia 22 czerwca 2015 r.  Traci moc uchwała Nr VII/53/99 z dnia 09.03.1999 r. Uchwała straciła moc patrz uchwała Nr XXXIII/274/17 z dnia 15.02.2017r.  Uchwała straciła moc patrz uchwała XXXV/283/17 z dnia 27.01.2017r.
VII/65/15 12.06.2015 Uchwała w sprawie ustalenia obwodów publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Jędrzejów.  Dz.U.2015. Poz.1927. z dnia 22 czerwca 2015 r. Traci moc uchwała Nr VII/55/99 z dnia 09.03.1999 r.   Uchwała straciła moc patrz uchwała Nr XXXIII/274/17 z dnia 15.02.2017r.  Uchwała straciła moc patrz uchwała XXXV/283/17 z dnia 27.01.2017r.
VII/66/15 12.06.2015 Uchwała w sprawie powołania Rady Społecznej Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Jędrzejowie.   

Traci moc uchwała Nr XX/183/12 z dnia 17.05.2012r. 

Uchwała została uchylona na mocy uchwały XII/102/19 z dnia 25.06.2019r.

VII/67/15 12.06.2015 Uchwała w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej dokonania oceny złożonej skargi.     
VII/68/15 12.06.2015 Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi.     
VII/69/15 12.06.2015 Uchwała w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia przedmiotu działania oraz składu osobowego Komisji Rolnictwa i Integracji z Unią Europejską Rady Miejskiej w Jędrzejowie.    Zm. w uchwale Nr II/10/14 z dnia 30.12.2014 r. 
VII/70/15 12.06.2015 Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w Gminnym Programie Profilkatyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015.    Zm. w uchwale Nr III/27/15 z dnia 31.01.2015 
VII/71/15 12.06.2015 Uchwała w sprawie określenia kwoty bedącej podstawą ustaelnia wysokości dotacji na działalność Centrum Integracji Społecznej w Jędrzejowie w roku 2015.     
VII/72/15 12.06.2015 Uchwała w sprawie przystąpienia Gminy Jędrzejów do Stowarzyszenia "Świętokrzyska Rybacka Lokalna Grupa Działania".   Zm. uchwałą Nr XXXVI/306/17 z dnia 29.06.2017r.   Zm. uchwałą Nr XXXIX/340/17 z dnia 20.10.2017r.
VII/73/15 12.06.2015 Uchwała w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości komunalnej.    
VII/74/15 12.06.2015 Uchwała w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu publicznego lokalu mieszkalnego stanowiącego własność komunalną.     
VII/75/15 12.06.2015 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Jędrzejów.     
VII/76/15 12.06.2015 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Jędrzejów.     
VII/77/15 12.06.2015 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu i dzierżawy.     
VII/78/15 12.06.2015 Uchwała w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu publicznego lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Jędrzejów.     Uchwała straciła moc. 
VII/79/15 12.06.2015 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu.     
VII/80/15 12.06.2015 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości komunalnej na okres dłuższy niż trzy lata.     
VIII/81/15 12.06.2015 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody naq ustanowienie specjalnej strefy ekonomicznej pod nazwą "Krakowski Park Technologiczny "na terenach Gminy Jędrzejów.    Zmiany: Nr X/92/15 z dnia 17.07.2015 r. 
IX/82/15 07.07.2015 Uchwała w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2015 rok.     
X/83/15 17.07.2015 Uchwała w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w mieście i gminie Jędrzejów dla przeprowadzenia ogólnokrajowego referendum.  Dz.U.2015. Poz.2300 z dnia 24 lipca 2015 r.  
X/84/15 17.07.2015 Uchwała w sprawie uaktualnienia wykazu ulic w granicach okręgów wyborczych na terenie miasta i gminy Jędrzejów.  Dz.U.2015. Poz.2301 z dnia 24 lipca 2015 r. Uchwała straciła moc patrz uchwała Nr XLIII/404/18 z dnia 28.03.2018r.
X/85/15 17.07.2015 Uchwała w sprawie uaktualnienia wykazu ulic w granicach obwodów głosowania na terenie miasta i gminy Jędrzejów.  Dz.U.2015. Poz.2302 z dnia 24 lipca 2015 r. Uchwała straciła moc patrz uchwała Nr XLIII/405/18 z dnia 28.03.2018r.
X/86/15 17.07.2015 Uchwała w sprawie powołania Zespołu dla wyrażenia opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników do Sądu Okręgowego w Kielcach i Sądu Rejonowego w Jędrzejowie.    
X/87/15 17.07.2015 Uchwała w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach informacji o kandydatach na ławników.     
X/88/15 17.07.2015 Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian do " Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Jędrzejów na lata 2012 - 2016". Dz.U.2015. Poz.2303 z dnia 24 lipca 2015 r. Zm. w uchwale Nr XIII/130/11 z dnia 01.12.2011 r. 
X/89/15 17.07.2015 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości.     
X/90/15 17.07.2015 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości na rzecz Gminy Jędrzejów.    
X/91/15 17.07.2015 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu i dzierżawy.     
X/92/15 17.07.2015 Uchwała w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Jędrzejowie dotyczącej wyrażenia zgody na ustanowienie specjalnej strefy ekonomicznej pod nazwą "Krakowski Park Technologiczny" na terenach Gminy Jędrzejów.    Zm. w uchwale Nr VIII/81/15 z dnia 31.06.2015 r. 
X/93/15 17.07.2015 Uchwała w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy jednostkami samorządowymi Powiatu Jędrzejowskiego w sprawie wspólnego przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych na zakup i świadczenie usług dystrybucji energii elektryczn    
X/94/15 17.07.2015 Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w obrębie 10 i obrębie 11 miasta Jędrzejowa. Dz.U.2015. Poz.2304 z dnia 24 lipca 2015 r.  
X/95/15 17.07.2015 Uchwała w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu publicznego lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Jędrzejów.     Traci moc uchwała NR VII/78/15 z dnia 12 czerwca 2015 roku. 
X/96/15 17.07.2015 Uchwała w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2015 rok.     
XI/97/15 17.07.2015 Uchwała w sprawie emisji obligacji     
XI/98/15 17.07.2015 Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Jędrzejowskiemu na organizację XIII Dożynek Powiatowych - Nagłowice 2015.     
XII/99/15 08.09.2015 Uchwała w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w mieście i gminie Jędrzejów.  Dz.U.2015. Poz.2671 z dnia 15.09.2015 r.   
XII/100/15 08.09.2015 Uchwała w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2015 rok.     
XII/101/15 08.09.2015 Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jędrzejów na lata 2015-2028.    
XIII/102/15 25.09.2015 Uchwała w sprawie podjęcia działań zmierzających do odnowienia grobu pierwszego Burmistrza Miasta Jędrzejowa.     
XIV/103/15 29.09.2015 Uchwała w sprawie zmiany uchwały Wieloletniej Prognozy Finasowej Miasta i Gminy Jędrzejów na lata 2015-2028.    
XIV/104/15 29.09.2015 Uchwała w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2015 rok.     
XV/105/15 23.10.2015 Uchwała w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu.     
XV/106/15 23.10.2015 Uchwała w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Kielcach.     
XV/107/15 23.10.2015 Uchwała w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Jędrzejowie.     
XV/108/15 23.10.2015 Uchwała w sprawie wybory ławników do orzekania z zakresu prawa pracy w Sądzie Rejonowym w Jędrzejowie.     
XV/109/15 23.10.2015 Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Jędrzejowa.    
XV/110/15 23.10.2015 Uchwała w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2015 rok.     
XV/111/15 23.10.2015 Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w Gminnym Programie Profilkatyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015.    Zm. w uchwale Nr III/27/15 z dnia 31.01.2015 r. 
XV/112/15 23.10.2015 Uchwała w sprawie zmiany uchwały dotyczącej pomocy dla rodzin wielodzietnych w ramach programu Jędrzejów PRO.    Zm. w uchwale Nr XXXVIII/347/13 z dnia 23.06.2013 r.  Zmienioa uchwałą nr XXXII/262/17 z dnia 27.01.2017r.
XV/113/15 23.10.2015 Uchwała w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnenia od opłat, jak również trybu ich pobierania, z wyłączeniem specjalistyczny Dz.U.2015 poz.3081 z dnia 30.10.2015   
XV/114/15 23.10.2015 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie aportu do spółki "Wodociągi Jędrzejowskie" sp. z o.o. z siedzibą w Jędrzejowie.     
XV/115/15 23.10.2015 Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Jędrzejów na lata 2015 - 2020.     
XV/116/15 23.10.2015 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawrcie kolejnych umów najmu i dzierżawy.     
XV/117/15 23.10.2015 Uchwała w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości komunalnej.    
XV/118/15 23.10.2015 Uchwała w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości komunalnej.    
XV/119/15 23.10.2015 Uchwała w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości komunalnej.    
XV/120/15 23.10.2015 Uchwała w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu publicznego lokalu mieszkalnego stanowiącego własność komunalną.     
XV/121/15 23.10.2015 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Jędrzejów.     
XV/122/15 23.10.2015 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości.     
XV/123/15 23.10.2015 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości komunalnej służebnością przesyłu.     
XV/124/15 23.10.2015 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości komunalnej służebnością przesyłu.     
XV/125/15 23.10.2015 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości komunalnej służebnością przesyłu.     
XV/126/15 23.10.2015 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości komunalnej służebnością przesyłu.     
XVI/127/15 27.11.2015 Uchwała w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2015 rok.     
XVI/128/15 27.11.2015 Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok.  Dz.U. 2015 poz.3703 z dnia 8 grudnia 2015 r.   
XVI/129/15 27.11.2015 Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. .  Dz.U. 2015 poz.3704 z dnia 8 grudnia 2015 r.  Traci moc uchwała Nr LXI/505/14 z dnia 14 listopada 2014 rok. 
XVI/130/15 27.11.2015 Uchwała w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego  w roku 2016 Dz.U.2015.poz.3705 z dnia 8 grudnia 2015 r.   
XVI/131/15 27.11.2015 Uchwała w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.  Dz.U.2015 poz. 3706 z dnia 8 grudnia 2015 r.  Traci moc uchwała nr XIII/126/11 z dnia 1 grudnia 2011 roku.
XVI/132/15 27.11.2015 Uchwała w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji na prowadzenie publicznych i niepublicznych:szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - prowadzonych przez osoby prawne lub osoby fizyczne inne niż jednostka samorządu terytorialneg Dz.U.2015 poz. 3937 z dnia 14 grudnia 2015 roku Traci moc uchwała nr LXV/449/10 z dnia 28 października 2010 roku.          Zm. XXI/171/16 z dnia 17 marca 2016 roku.          Uchwała straciła moc patrz uchwała XXXI/249/16 z dnia 22.12.2016r.
XVI/133/15 27.11.2015 Uchwała w sprawie zmiany uchwały dotyczacej pomocy dla rodzin wielodzietnych w ramach programu Jędrzejów PRO.    Zm. do uchwały Nr XXXVIII/347/13 z dnia 28 czerwca 2013 r.  Zmieniona uchwałą Nr XXXII/262/17 z dnia 27.01.2017r.
XVI/134/15 27.11.2015 Uchwała w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunlanymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.  Dz.U.2015 poz.3938 z dnia 14 grudnia 2015 r.

Traci moc uchwała nr L/445/14 z dnia 28 marca 2014 roku. 

Uchwała straciła moc patrz uchwała Nr III/25/18 z dnia 20 grudnia 2018r. 

XVI/135/15 27.11.2015 Uchwała w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomości na której znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie pr Dz.U.2015 poz. 3939 z dnia 14 grudnia 2015 roku Uchwała została uchylona na mocy uchwały nr. XX/173/20 z dnia 30.01.2020r.
XVI/136/15 27.11.2015 Uchwała w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunlanymi na rzecz gminy oraz za usługi w zakresi Dz.U.2015 poz.3940 z dnia 14 grudnia 2015 roku Uchylona uchwałą Nr XXX/264/20 z dnia 29.12.2020r.
XVI/137/15 27.11.2015 Uchwała w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  Dz.U.2015 poz. 3941 z dnia 14 grudnia 2015 roku Traci moc uchwała XXVI/245/12 z dnia 29 listopada 2012 roku. 
XVI/138/15 27.11.2015 Uchwała w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.  Dz.U. 2015 poz. 3942 z dnia 14 grudnia 2015 roku

Traci moc uchwała XXVII/262/12 z dnia 20 grudnia 2012 r. oraz uchwała L/446/14 z dnia 28 marca 2014 r.  Zmieniona uchwałami Nr XVIII/149/15 z dnia 30.12.2015 roku i  Nr VII/58/19 z dnia 29.03.2019r. oraz Nr XXII/197/2020

Uchylona uchwałą nr XXX/265/20 z dnia 29.12.2020r.

XVI/139/15 27.11.2015 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości komunalnej na okres dłuższy niż trzy lata.     
XVI/140/15 27.11.2015 Uchwała w sprawie wyrażenie zgody na obciążenie nieruchomości komunalnej służebnością.    
XVI/141/15 27.11.2015 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości komunalnej służebnością.     
XVI/142/15 27.11.2015 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości komunalnej służebnością przesyłu.     
XVI/143/15 27.11.2015 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości na rzecz Gminy Jędrzejów.    
XVII/144/15 14.12.2015 Uchwała w sprawie opłaty targowej.  Dz.U.2015. poz.4056 z dnia 15 grudnia 2015 roku Uchwała straciła moc patrz uchwała  LIV/433/22 z dnia 26 maja 2022 r.
XVIII/145/15 30.12.2015 Uchwała w sprawie wzoru legitymacji radnego Rady Miejskiej w Jędrzejowie.   Rozstrzygnięcie nadzorcze stwierdzające nieważność uchwały
XVIII/146/15 30.12.2015 Uchwała w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2015 rok.     
XVIII/147/15 30.12.2015 Uchwała w sprawie przyznania dopłat w spółkach prawa handlowego do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.    
XVIII/148/15 30.12.2015 Uchwała w sprawie zmiany uchwały dotyczacej poboru w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokośći wynagrodzenia za inkaso, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  Zm. do uchwały Nr XXXVIII/351/13 z dnia 28 czerwca 2013 r.  Zmieniona uchwałą Nr XL/358/17 z dnia 24.11.2017r. Zmieniona uchwałą Nr XLIII/420/18 z dnia 28.03.2018r. Dz.U. 2016 poz. 131 z dnia 11 stycznia 2016r. 
XVIII/149/15 30.12.2015 Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale dotyczacej wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.  Zm. do uchwały Nr XVI/138/15 z dnia 27 listopada 2015 r.  Dz.U. 2016 poz.132 z dnia 11 stycznia 2016 r.
XVIII/150/15 30.12.2015 Uchwała w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów na terenie Gminy Jędrzejów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości.

Traci moc uchwała XXVI/246/12 z dnia 29 listopada 2012r.          Zm. XXVII/224/16 z dn.30.09.2016

Uchylona uchwałą Nr XXVI/229/20 z dnia 4.09.2020r.

Dz.U.2016 poz.133 z dnia 11 stycznia 2016 r.
XVIII/151/15 30.12.2015 Uchwała w sprawie zmiany do Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jędrzejów.

Zm do uchwały Nr XXVII/260/12 z dnia 20 grudnia 2012 roku. 

Uchylona uchwałą Nr XXVI/230/20 z dnia 4.09.2020 r.

Dz.U. 2016 poz. 134 z dnia 11 stycznia 2016 r.
XVIII/152/15 30.12.2015 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu i dzierżawy.     
XVIII/153/15 30.12.2015 Uchwała w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2015, oraz określenia ostatecznego terminu dokonania tych wydatków.    
XIX/154/16 28.01.2016 Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jędrzejów na lata 2016-2028.   Zm. XXII/177/16, Zm. XXX/246/16  Uchwała straciła moc patrz uchwała Nr XXXII/258/17 z dnia 27.01.2017r.
XIX/155/16 28.01.2016 Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy na 2016 rok. Dz.U.2016. Poz.500 z dnia 4 lutego 2016r.  Zm: XXII/178/16
XIX/156/16 28.01.2016 Uchwała w sprawie:uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016.   Zm:XXVIII/236/16
XIX/157/16 28.01.2016 Uchwała w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla „Wodociągi Jędrzejowskie” Sp. z o.o. z siedzibą w Jędrzejowie na terenie Miasta i Gminy Jędrzejów.   Patrz uchwała Nr XXX/265/17 z dnia 27.01.2017r.
XIX/158/16 28.01.2016 Uchwała w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Książe Skroniów na lata 2016 - 2020.     
XIX/159/16 28.01.2016 Uchwała w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Jędrzejowie na 2016 rok.    
XIX/160/16 28.01.2016 Uchwała w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej dokonania oceny złożonej skargi.     
XIX/161/16 28.01.2016 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawrcie kolejnych umów najmu i dzierżawy.     
XX/162/16 17.02.2016 Uchwała w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2016 rok.     
XX/163/16 17.02.2016 Uchwała w sprawie przyznania dopłat w spółkach prawa handlowego do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.    
XXI/164/16 17.03.2016 Uchwała  w sprawie: opłaty prolongacyjnej. Dz.U.2016. Poz.1069 z dnia 30 marca 2016r. Traci moc uchwała Nr XLIV/299/98 z dnia 6 kwietnia 1998 roku
XXI/165/16 17.03.2016 Uchwała w sprawie: zwolnienia Zakładu Usług Komunalnych
w Jędrzejowie z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu Gminy Jędrzejów.
   
XXI/166/16 17.03.2016 Uchwała w sprawie wprowadzenia zmiany w uchwale dotyczącej powołania Rady Społecznej Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Jędrzejowie.      
XXI/167/16 17.03.2016 Uchwała w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny w Gminie Jędrzejów na lata 2016 – 2018.    
XXI/168/16 17.03.2016 Uchwała w sprawie: określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Jędrzejów w 2016 roku.  Dz.U.2016 Pozycja 1070 z dnia 30 marca 2016 r.  
XXI/169/16 17.03.2016 Uchwała w sprawiepodjęcia apelu dotyczącego przywrócenia Biura Obsługi Klienta w Jędrzejowie działającego w strukturze Polskiej Grupy Energetycznej Obrót S.A.      
XXI/170/16 17.03.2016 Uchwała w sprawie powołania Rady Seniorów Gminy Jędrzejów oraz nadania jej Statutu.     Zmieniona uchwałą nr VII/66/19 z dnia 29.03.2019r. i nr XXX/269/20 z dnia 29 grudnia 2020r.
XXI/171/16 17.03.2016 Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale dotyczącej trybu udzielania i rozliczania dotacji na prowadzenie publicznych i niepublicznych: szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby prawne lub osoby fizyczne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu
i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
Dz.U.2016 Pozycja 1071 z dnia 30 marca 2016 r. Zm. do Uchwały Nr XVI/132/15 z dnia 27 listopada 2015 roku
XXI/172/16 17.03.2016 Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi.     
XXI/173/16 17.03.2016 Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi.     
XXI/174/16 17.03.2016 Uchwała w sprawie określenia kryteriów naboru do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Jędrzejów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego
oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
Dz.U.2016 Pozycja 1072 z dnia 30 marca 2016 r.  Zm. Uchwałą Nr XXXIV/280/17 z dnia 13.03.2017r.
XXI/175/16 17.03.2016 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu i dzierżawy.    
XXI/176/16 17.03.2016 Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale dotyczącej zasad zbywania lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Jędrzejów.  Dz.U. 2016 Pozycja 1073 z dnia 30 marca 2016 r. Zm do Uchwały Nr XLVI/395/06 z dnia 30 marca 2006 roku. Zm. uchwałą Nr XXXV/290/17 z dnia 27.01.2017r., Zm. uchwałą Nr L/466/18 z dnia 28.09.2018r.
XXII/177/16 04.04.2016 Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jędrzejów na lata 2016 -  2028.   Zm. do Uchwały Nr XIX/154/16 z dnia 28 stycznia 2016 r.
XXII/178/16 04.04.2016 Uchwała w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2016 rok.     
XXII/179/16 04.04.2016 Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Jędrzejowskiego.     
XXII/180/16 04.04.2016 Uchwała w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje na terenie miasta i gminy Jędrzejów.  Dz.U.2016 Pozycja 1237 z dnia 11 kwietnia 2016r.  
XXIII/181/16 30.06.2016 Uchwała w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz opiekunami dziennymi w zakresie waruków i jakości świadczonej opieki nad dziećmi do lat trzech.    
XXIII/182/16 30.06.2016 Uchwała w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkoły podstawowej i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Jędrzejów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów. Dz.U.2016 Poz. 2259 Data ogł. 18.07.2016 Zm. Uchwałą Nr XXXIV/280/17 z dnia 13.03.2017r.
XXIII/183/16 30.06.2016 Uchwała w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Jędrzejów publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.  

Zm. Uchwałą Nr XXXVI/305/17 z dnia 29.06.2017r. 

Uchwała została uchylona na mocy uchwały nr. XII/103/19 z dnia 25.06.2019r.

XXIII/184/16 30.06.2016 Uchwała w sprawie likwidacji Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Jędrzejowie i utworzenia Samorządowego Centrum Usług Wspólnych w Jędrzejowie. Dz.U.2016 Poz. 2395 Data ogł. 27.07.2016 Uchwała Nr XVI/117/95 z dnia 29.12.1995 rok  traci moc        Zm.XXXI/250/16 z dnia 22.12.2016r. Zm. uchwałą Nr XXXIX/337/17 z dnia 20.10.2017r. Zm. uchwałą Nr L/396/22 z dnia 27.01.2022r.
XXIII/185/16 30.06.2016 Uchwała w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Jędrzejów na lata 2016 - 2026. Dz.U.2016 Poz. 2261 Data ogł. 18.07.2016 Uchwała Nr XXXV/261/08 z dnia 29.12.2008r traci moc    Zmieniona uchwałą Nr XLVI/433/18 z dnia 22.06.2018r. Zmieniona uchwałą nr VII/56/19 z dnia 29.03.2019r.
XXIII/186/16 30.06.2016 Uchwała w sprawie ustanowienia zasad przyznawania sołtysom diet i zwrotu kosztów podróży służbowej.  

Uchwała Nr XIV/85/91 z dnia 28.06.1991 r.  traci moc

Uchwała została zmieniona uchwałą nr. XII/95/19 z dnia 25.06.2019r. i uchwałą nr XXIX/254/20 z dnia 19.11.2020r., Zmieniona Uchwałą Nr LXXI/571/23 z dnia 8 września 2023r.

XXIII/187/16 30.06.2016 Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi.     
XXIII/188/16 30.06.2016 Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Jędrzejów za 2015 rok.     
XXIII/189/16 30.06.2016 Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Jędrzejowa za 2015 rok.    
XXIII/190/16 30.06.2016 Uchwała w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2016 rok.     
XXIII/191/16 30.06.2016 Uchwała w sprawie emisji obligacji     
XXIII/192/16 30.06.2016 Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu terenu miasta i gminy Jędrzejów w rejonie ul. Jasionka oraz obwodnicy wschodniej miasta Jędrzejowa w ciągu drogi ekspresowej S-7.   Uchwały Nr II/23/02 i Uchwała Nr II/24/02 z dnia 12 grudnia 2002 roku uchyla się.
XXIII/193/16 30.06.2016 Uchwała w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu publiczego lokalu mieszkalnego stanowiącego własność komunalną.    
XXIII/194/16 30.06.2016 Uchwała w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu publiczego lokalu mieszkalnego stanowiącego własność komunalną.    
XXIII/195/16 30.06.2016 Uchwała w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu publiczego lokalu mieszkalnego stanowiącego własność komunalną.    
XXIII/196/16 30.06.2016 Uchwała w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu publiczego lokalu mieszkalnego stanowiącego własność komunalną.    
XXIII/197/16 30.06.2016 Uchwała w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości komunalnej.    
XXIII/198/16 30.06.2016 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy wieczystego użytkowania.    
XXIII/199/16 30.06.2016 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu i dzierżawy.    
XXIII/200/16 30.06.2016 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu zabudowanej nieruchomości komunalnej na okres piętnastu lat.   Uchwała Nr XLIX/417/06 z dnia 25.05.2006 traci moc
XXIII/201/16 30.06.2016 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości komunalnej służebnością przesyłu.     
XXIII/202/16 30.06.2016 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości komunalnej na okres dłuższy niż trzy lata.     
XXIII/203/16 30.06.2016 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Jędrzejów.    
XXIII/204/16 30.06.2016 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości do zasobu komunalnego.    
XXIII/205/16 30.06.2016 Uchwała w sprawie komunalizacji mienia Skarbu Państwa.    
XXIII/206/16 30.06.2016 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokali biurowych oraz użytkowych w budynku przy ul. Reymonta 12 w Jędrzejowie.    
XXIII/207/16 30.06.2016 Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletnim programie gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Jędrzejów na lata 2012 - 2016. Dz.U.2016 Poz.2262. Data ogł. 18.07.2016  Zm. do Uchwały Nr XIII/130/11 z dnia 01 grudnia 2011
XXIII/208/16 30.06.2016 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie specjalnej strefy ekonomicznej pod nazwą ,,Krakowski Park Technologiczny" na terenach Gminy Jędrzejów.    
XXIII/209/16 30.06.2016 Uchwała w sprawie zgłoszenia kandydata na członka Rady  do Seniorów Gminy Jędrzejów.    
XXIV/210/16 15.07.2016 Uchwała w sprawie podjęcia apelu dotyczącego przywrócenia Rejonu Energetycznego w Jędrzejowie działającego w strukturze Polskiej Grupy Energetyczej Dystrybucja S.A.    
XXIV/211/16 15.07.2016 Uchwała w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2016 rok.     
XXIV/212/16 15.07.2016 Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Jędrzejowskiemu na organizację XIV Dożynek Powiatowych - Słupia  2016.     
XXV/213/16 29.07.2016 Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jędrzejów na lata 2016 -  2028.    
XXVI/214/16 09.09.2016 Uchwała w sprawie zasad powoływania "Komitetu Rewitalizacji" dla Gminy Jędrzejów i ustanowienia jego regulaminu.     
XXVI/215/16 09.09.2016 Uchwała w sprawie: zaliczenia dróg i ulic do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu.  Dz.U.2016 Poz. 2796 Data ogł. 15.09.2016r. Rozstrzygnięcie nadzorcze stwierdzające nieważność uchwały w części. 
XXVI/216/16 09.09.2016 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie specjalnej strefy ekonomicznej pod nazwą ,,Krakowski Park Technologiczny" na terenach Gminy Jędrzejów.    
XXVI/217/16 09.09.2016 Uchwała w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2016 rok.     
XXVI/218/16 09.09.2016 Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jędrzejów na lata 2016 -  2028.    
XXVII/219/16 30.09.2016  Uchwała w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe osób, uprawnień do przejazdów bezpłatnych i ulgowych w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej organizowanym przez Gminę Jędrzejów. Dz.U. 2016 Poz. 3075 Data ogł. 12.10.2016  Tracą moc uchwały: Nr XXIV/175/08 z dnia 24.04.2008r., Nr XIII/127/11 z dnia 1.12.2011r., Nr XXXVI/318/13 z dnia 16.05.2013r.      Zmieniona uchwałą Nr XLVI/435/18 z dnia 22.06.2018r., Nr LIII/426/22 z dnia 8.04.2022r., Nr LVII/459/22 z dnia 22.09.2022r.
XXVII/220/16 30.09.2016 Uchwała w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej dokonania oceny złożonej skargi.     
XXVII/221/16 30.09.2016 Uchwała w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2016 rok.     
XXVII/222/16 30.09.2016 Uchwała w sprawie zatwierdzenia zarządzenia porządkowego nr 280/2016 Burmistrza Miasta.  Dz.U. 2016 Poz. 3076 Data ogł. 12.10.2016   
XXVII/223/16 30.09.2016 Uchwała w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso. Dz.U.2016  Poz. 3077 Data ogł. 12.10.2016 Zmiana do  uchwały Nr VI/44/11 z dnia 31.03.2011 r. 
XXVII/224/16 30.09.2016 Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały NR XVIII/150/15 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nierucho Dz.U.2016  Poz. 3078 Data ogł. 12.10.2016

Zmiana do  uchwały Nr XVIII/150/15 z dnia 30.12.2015 r. 

Uchylona uchwałą Nr XXVI/229/20 z dnia 4.09.2020r.

XXVII/225/16 30.09.2016  Uchwała w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jędrzejów. Dz.U.2016  Poz. 3079 Data ogł. 12.10.2016

Zmiana do uchwały Nr XXVII/260/12 z dnia 20.12.2012r. 

Uchylona uchwałą Nr XXVI/230/20 z dnia 4.09.2020r.

XXVII/226/16 30.09.2016  Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości komunalnej na okres dłuższy niż trzy lata.    
XXVII/227/16 30.09.2016  Uchwała w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości komunalnej.    
XXVII/228/16 30.09.2016  Uchwała w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości komunalnej.     
XXVII/229/16 30.09.2016  Uchwała w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu publicznego lokalu mieszkalnego stanowiącego własność komunalną.    
XXVII/230/16 30.09.2016  Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości komunalnej służebnością przesyłu.    
XXVII/231/16 30.09.2016  Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości komunalnej służebnością przesyłu.     
XXVII/232/16 30.09.2016  Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości komunalnej służebnością przesyłu.    
XXVII/233/16 30.09.2016  Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu i dzierżawy.    
XXVII/234/16 30.09.2016  Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu.    
XXVIII/235/16 19.10.2016 Uchwała w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2016 rok.     
XXVIII/236/16 19.10.2016 Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w Gminnym Programie Profilkatyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016.    Zm. do Uchwały XIX/156/16 z dnia 28.01.2016r. 
XXIX/237/16 18.11.2016 Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi.    
XXIX/238/16 18.11.2016 Uchwała w sprawie uchwalenia Kompleksowego Planu Rozwoju Szkół w Gminie Jędrzejów na lata 2016 – 2020.     
XXIX/239/16 18.11.2016 Uchwała w sprawie: określenia zasad zbycia aktywów trwałych Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Jędrzejowie, oddania ich w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie.    Tracą moc uchwały: Nr LX/428/10 z dnia 9 lipca 2010 roku, Nr L/450/2002 z dnia 9 października 2002 roku, Nr XIX/189/04 z dnia 25 marca 2004 roku.
XXIX/240/16 18.11.2016 Uchwała w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Jędrzejów na lata 2017 – 2021. Dz.U. 2016 poz. 3590 Data ogł. 2  grudzień 2016r.  Zm. w załączniku do uchwały patrz uchwała nr XXXII/264/17 z dnia 27.01.2017r.   Zmieniona Uchwałami: Nr XLIII/418/18 z dnia 28.03.2018r. , Nr XLVI/441/18 z dnia 22.06.20118r.; Uchylona uchwałą Nr XXXIV/299/21 z dnia 18.03.2021r.
XXIX/241/16 18.11.2016 Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok. Dz.U. 2016 poz. 3546 Data ogł. 1 grudzień 2016r.   
XXIX/242/16 18.11.2016 Uchwała w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego w roku 2017.  Dz.U. 2016 poz. 3547 Data ogł. 1 grudzień 2016r.   
XXIX/243/16 18.11.2016 Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
 
Dz.U. 2016 poz. 3548 Data ogł. 1 grudzień 2016r.  Uchwała straciła moc patrz uchwała Nr XL/352/17 z dnia 24.11.2017r.
XXIX/244/16 18.11.2016 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości komunalnej  służebnością przesyłu.      
XXIX/245/16 18.11.2016 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu i dzierżawy.     
XXX/246/16 18.11.2016 Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jędrzejów na lata 2016 -2028.   Zm. do uchwały Nr XIX/154/16 z dnia 28 stycznia 2016 roku. 
XXX/247/16 18.11.2016 Uchwała w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2016 rok.     
XXXI/248/16 22.12.2016 Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w statucie Ośrodka Pomocy Społecznej Miasta i Gminy w Jędrzejowie. Dz.U.2017 poz.50 Data ogł. 3 styczeń 2017r. Zm. do uchwały XLIII/322/09 z dnia 29.04.2009r t.j. XXVII/270/12 z dnia 20.12.2012r.   Zmieniona uchwałą Nr XLIII/413/18 z dnia 28.03.2018r.
XXXI/249/16 22.12.2016 Uchwała w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych jednostek oświatowych prowadzonych przez osoby prawne  lub osoby fizyczne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz zakresu i trybu  kontroli prawidłowości ich po Dz.U.2017 Poz. 51 Data ogł. 3 styczeń 2017r. Traci moc Uchwała XVI/132/15 z dnia 27.11.2015r.  Uchwała straciła moc patrz uchwała Nr XLII/401/18 z dnia 26.01.2018r.
XXXI/250/16 22.12.2016 Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale dotyczącej likwidacji Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Jędrzejowie i utworzenia Samorządowego Centrum Usług Wspólnych w Jędrzejowie.     Zm. do uchwały XXIII/184/16 z dnia 30.06.2016r.  Zm. uchwałą Nr XXXIX/337/17 z dnia 20.10.2017r.
XXXI/251/16 22.12.2016 Uchwała  w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej dokonania oceny złożonej skargi.    
XXXI/252/16 22.12.2016 Uchwała w sprawie przyznania dopłat  w spółkach prawa handlowego do taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków.    
XXXI/253/16 22.12.2016 Uchwała w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2016 rok.    
XXXI/254/16 22.12.2016 Uchwała w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2016, oraz określenia ostatecznego terminu dokonania tych wydatków.     
XXXI/255/16 22.12.2016 Uchwała w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.     
XXXI/256/16 22.12.2016 Uchwała w sprawie przyjęcia „Programu Rewitalizacji Gminy Jędrzejów na lata 2016-2026”.   Zm. Uchwałą Nr XXXIV/277/17 z dnia 13.03.2017r.
XXXI/257/16 22.12.2016 Uchwała w sprawie przyjęcia do realizacji „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Jędrzejów na lata 2016-2022”.    
XXXII/258/17 27.01.2017  Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jędrzejów na lata 2017-2028.   Traci moc uchwała Nr  XIX/154/16 z dnia 28.01.2016r.             Zmieniona uchwałą Nr XXXV/281/17 z dnia 27.01.2017r. Zm. uchwałą Nr XXXVI/297/17 z dnia 29.06.2017r. Zmieniona uchwałą Nr XXXVIII/324/17 z dnia 15.09.2017r. Zm. uchwałą Nr XLI/384/17 z dnia 21.12.2017r.  Uchwała straciła moc z późniejszymi zmianami patrz uchwała Nr XLII/397/18 z dnia 26.01.2018r.
XXXII/259/17 27.01.2017 Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy na 2017 rok. Dz.U. 2017 Poz. 522 Data ogł. 2 lutego 2017r. Zm. uchwałą Nr XXXVI/296/17 z dnia 29.06.2017r. Zm.uchwałą Nr XXXVIII/323/17 z dnia 15.09.2017r. Zm. uchwałą Nr XXXIX/333/17 z dnia 20.10.2017r. Zmieniona uchwałą Nr XL/351/17 z dnia 24.11.2017r. Zm. uchwałą XLI/383/17 z dnia 21.12.2017r.
XXXII/260/17 27.01.2017 Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Jędrzejowskiego.    
XXXII/261/17 27.01.2017 Uchwała w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017.     
XXXII/262/17 27.01.2017 Uchwała w sprawie zmiany uchwały dotyczącej  pomocy dla rodzin wielodzietnych  w ramach Programu „JĘDRZEJÓW PRO”.   Zm. do uchwał: XXXVIII/347/13 z dnia 28.06.2013r.; LV/476/14 z dnia 12.09.2014r.; XV/112/15 z nia 23.10.2015r.; XVI/133/15 z dnia 27.11.2015r.
XXXII/263/17 27.01.2017 Uchwała w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego pobytu dziecka i opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych lub inne formy wychowania przedszkolnego dla których organem prowadzącym jest Gmina Jędrzejów. Dz.U.2017  Poz. 523 Data ogł. 2 lutego 2017r. Traci moc uchwała Nr LV/478/14 z dnia 12.09.2014r.   Uchwała straciła moc patrz uchwała Nr XLIII/414/18 z dnia 28.03.2018r.
XXXII/264/17 27.01.2017 Uchwała w sprawie prowadzenia zmian do „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Jędrzejów na lata 2017-2021”. Dz.U.2017 Poz.524 Data ogł. 2 lutego 2017r. Zm. do załącznika uchwały Nr XXIX/240/16  z dnia 18.11.2016r.     Zmieniona uchwałą Nr XLIII/418/18 z dnia 28.03.2018r.  Patrz uchwała Nr XLVI/441/18 z dnia 22.06.2018r.
XXXII/265/17 27.01.2017 Uchwała w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania  dotychczasowej taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.   Dotyczy uchwały Nr XIX/157/16 z dnia 28.01.2016r.
XXXII/266/17 27.01.2017 Uchwała w sprawie: wygaśnięcia uchwały dotyczącej wprowadzenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na terenie miasta Jędrzejowa. Dz.U.2017 Poz. 525  Data ogł. 2 lutego 2017r. wygaśnięcie uchwały Nr XXXIX/364/01 z dnia 23.11.2001r.
XXXII/267/17 27.01.2017 Uchwała w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Mnichów na lata  2016-2022.    
XXXII/268/17 27.01.2017 Uchwała w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Jędrzejowie na 2017 rok.   Zm. do załącznika uchwały XXXIII/275/17 z dnia 15.02.2017r.
XXXII/269/17 27.01.2017 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu  i dzierżawy.    
XXXII/270/17 27.01.2017 Uchwała w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu publicznego nieruchomości komunalnych.    
XXXII/271/17 27.01.2017 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości komunalnej służebnością przesyłu.     
XXXII/272/17 27.01.2017 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości komunalnej służebnością przesyłu.    
XXXIII/273/17 15.02.2017 Uchwała w sprawie zamiaru likwidacji Filii Szkoły Podstawowej nr 3 im. Władysława Broniewskiego w Jędrzejowie z siedzibą w Węgleńcu.    
XXXIII/274/17 15.02.2017 Uchwała w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.   Traci moc uchwała Nr VII/64/15 z dnia 12.06.2015r. oraz uchwała Nr VII/65/15 z dnia 12.06.2015r.
XXXIII/275/17 15.02.2017 Uchwała w sprawie: zmiany uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady   Miejskiej w Jędrzejowie na 2017 rok.   Zm. Uchwały Nr XXXII/268/17 z dnia 27.01.2017r.
XXXIII/276/17 15.02.2017 Uchwała w sprawie: podjęcia apelu dotyczącego niepodejmowania działań zmierzających do likwidacji powiatowych inspektoratów nadzoru budowlanego i tworzenia w ich miejsce okręgowych inspektoratów.    
XXXIV/277/17 13.03.2017 Uchwała w sprawie zmiany uchwały dotyczącej przyjęcia „Programu Rewitalizacji Gminy Jędrzejów na lata 2016-2026”.   Zm. w załączniku do Uchwały Nr XXXI/256/16 z dnia 22.12.2016r.
XXXIV/278/17 13.03.2017 Uchwała w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej dokonania oceny złożonej skargi.    
XXXIV/279/17 13.03.2017 Uchwała w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej dokonania oceny złożonej skargi.    
XXXIV/280/17 13.03.2017 Uchwała w sprawie określenia kryteriów naboru wraz z liczbą punktów oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryterium w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz publicznyc Dz.U.2017 Poz.965 Data ogł. 15 marzec 2017r. Traci moc uchwała Nr XXI/174/16 z dnia 17.03.2016r. oraz Uchwała Nr XXIII/182/16 z dnia 30.06.2016r.
XXXV/281/17 31.03.2017 Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jędrzejów na lata 2017-2028.   Zm . do uchwały XXXII/258/17 z dnia 27.01.2017r.
XXXV/282/17 31.03.2017 Uchwała w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2017 rok.     
XXXV/283/17 31.03.2017 Uchwała w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. Dz.U.2017 Poz.1336 Data ogł. 5 kwiecień 2017r. Traci moc Uchwała Nr VII/64/15 z dnia 12.06.2015r. oraz Uchwała Nr VII/65/15 z dnia 12.06.2015r.
XXXV/284/17 31.03.2017 Uchwała w sprawie likwidacji Filii Szkoły Podstawowej nr 3 im. Władysława Broniewskiego w Jędrzejowie z siedzibą w Węgleńcu.           Zmieniona uchwałą Nr XXXVII/321/17 z dnia 30.08.2017r.
XXXV/285/17 31.03.2017 Uchwała w sprawie wyodrębnienia środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia planu finansowego form doskonalenia zawodowego nauczycieli  oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2017 roku za kształcenie nauczycieli z   Uchwała straciła moc patrz uchwała Nr XLIII/417/18 z dnia 28.03.2018r.
XXXV/286/17 31.03.2017 Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi.    
XXXV/287/17 31.03.2017  Uchwała w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Jędrzejów w 2017 roku.  Dz.U.2017 Poz.1442 Data ogł.6 kwiecień 2017r. Zm. uchwałą Nr XL/359/17 z dnia 24.11.2017r.
XXXV/288/17 31.03.2017 Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/121/07 z dnia 8 listopada 2007 roku w sprawie przystąpienia Gminy Jędrzejów do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Jędrzejowska- Gryf” oraz udzielenia pełnomocnictwa.    Zm. do Uchwały Nr XIX/121/07 z dnia 8.11.2007r.  Zm. uchwałą Nr XXXIX/341/17 z dnia 20.10.2017r.
XXXV/289/17 31.03.2017 Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XLVII/361/09 z dnia 24 września 2009 roku w sprawie przystąpienia Gminy Jędrzejów do Stowarzyszenia – Lokalna Grupa Rybacka pn. „Jędrzejowska Ryba” oraz udzielenia pełnomocnictwa.    Zm. do Uchwały Nr XLVII/361/09 z dnia 24.09.2009r.
XXXV/290/17 31.03.2017 Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale dotyczącej zasad zbywania lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Jędrzejów.  Dz.U.2017 Poz.1337 Data ogł.5 kwietnia 2017r. Zm. do Uchwał: XLVI/395/06 z dnia 30.03.2006r. zmienionej uchwałami: LIII/400/10 z dnia 29.01.2010r. , V/20/11 z dnia 17.02.2011r., XVI/157/12 z dnia 1.03.2012r., XXX/284/13 z dnia , 31.01.2013r., XLIX/437/14 z dnia 31.01.2014r., V/42/15 z dnia 27.03.2015r., XXI/176/16 z dnia 17.03.2016r., Zm. uchwałą Nr L/466/18 z dnia 28.09.2018r.
XXXV/291/17 31.03.2017 Uchwała w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości komunalnej.     
XXXV/292/17 31.03.2017 Uchwała w sprawie wyrażenie zgody na dokonanie zamiany nieruchomości.    
XXXV/293/17 31.03.2017 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu.     
XXXVI/294/17 29.06.2017  Uchwała w spawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Jędrzejów za 2016 rok. Dz.U.2017 Poz.2149 Data ogł. 4 lipca 2017r.  
XXXVI/295/17 29.06.2017 Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Jędrzejowa za 2016 rok.    
XXXVI/296/17 29.06.2017 Uchwała w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2017 rok.   Zm.do uchwały Nr XXXII/259/17 z dnia 27.01.2017r.
XXXVI/297/17 29.06.2017 Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jędrzejów na lata 2017-2028.   Zm.do uchwały Nr XXXII/258/17 z dnia 27.01.2017r.
XXXVI/298/17 29.06.2017 Uchwała w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej na inwestycje początkowe. Dz.U.2017 Poz.2150 Data ogł.4 lipca 2017r.  
XXXVI/299/17 29.06.2017 Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi.    
XXXVI/300/17 29.06.2017 Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi.    
XXXVI/301/17 29.06.2017 Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale dotyczącej ustalenia wysokości diet dla radnych z tytułu wykonywania mandatu.   Zm. do uchwały Nr XXII/156/08 z dnia 31.01.2008r. Zm. uchwałą Nr XL/381/17 z dnia 24.11.2017r.
XXXVI/302/17 29.06.2017 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie aportu do Spółki „Wodociągi Jędrzejowskie” Sp. z o.o. z siedzibą w Jędrzejowie.    
XXXVI/303/17 29.06.2017 Uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2017-2020 będących w posiadaniu „Wodociągów Jędrzejowskich” Sp. z o. o. z siedzibą w Jędrzejowie.    
XXXVI/304/17 29.06.2017 Uchwała w sprawie zawarcia porozumienia między jednostkami samorządowymi Powiatu Jędrzejowskiego w sprawie wspólnego przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych na zakup i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej    
XXXVI/305/17 29.06.2017 Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale dotyczącej ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Jędrzejów publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.   Zm. do uchwały Nr XXIII/183/16 z dnia 30.06.2016r.
XXXVI/306/17 29.06.2017 Uchwała w sprawie zmiany uchwały dotyczącej przystąpienia Gminy Jędrzejów do Stowarzyszenia „Świętokrzyska Rybacka Lokalna Grupa Działania”.   Zm. do uchwały Nr VII/72/15 z dnia 12.06.2015r.   Zm. uchwałą Nr XXXIX/340/17 z dnia 20.10.2017r. 
XXXVI/307/17 29.06.2017 Uchwała w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości komunalnej.    
XXXVI/308/17 29.06.2017 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Jędrzejów.    
XXXVI/309/17 29.06.2017 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości komunalnej na okres dłuższy niż trzy lata.    
XXXVI/310/17 29.06.2017 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości komunalnych na okres 10 lat.    
XXXVI/311/17 29.06.2017 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością drogi koniecznej nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Jędrzejów.    
XXXVI/312/17 29.06.2017 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości komunalnej służebnością przesyłu.    
XXXVI/313/17 29.06.2017 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości komunalnej służebnością przesyłu.    
XXXVI/314/17 29.06.2017  Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości komunalnej służebnością przesyłu.    
XXXVI/315/17 29.06.2017 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości komunalnej służebnością przesyłu.    
XXXVI/316/17 29.06.2017 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości komunalnej służebnością przesyłu.    
XXXVI/317/17 29.06.2017 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu.    
XXXVII/318/17 30.08.2017 Uchwała  w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2017 rok.    
XXXVII/319/17 30.08.2017 Uchwała  w sprawie zatwierdzenia zarządzenia porządkowego nr 262/2017 Burmistrza Miasta. Dz.U.2017 Poz.2576 Data ogł. 1 września 2017r.  
XXXVII/320/17 30.08.2017 Uchwała w sprawie zmiany napisu na Pomniku Bohaterów Ziemi Jędrzejowskiej.    
XXXVII/321/17 30.08.2017 Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale dotyczącej likwidacji Filii Szkoły Podstawowej nr 3 im. Władysława Broniewskiego w Jędrzejowie z siedzibą w Węgleńcu.   Zm. do uchwały Nr XXXV/284/17 z dnia 31.03.2017r.
XXXVII/322/17 30.08.2017  Uchwała w sprawie wprowadzenia zmiany w uchwale w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów, wicedyrektorów oraz nauczycieli pełniących obowiązki w ich zastępstwie, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godz Dz.U.2017 Poz.2577 Data ogł.1 września 2017r. Zm. do uchwały Nr VIII/69/11 z dnia 30.06.2011r.     Uchwała straciła moc patrz uchwała Nr XLIII/415/18 z dnia 28.03.2018r. 
XXXVIII/323/17 15.09.2017 Uchwała w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2017 rok.   Zm. do uchwały Nr XXXII/259/17 z dnia 27.01.2017r.
XXXVIII/324/17 15.09.2017 Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jędrzejów na lata 2017-2028.   Zm. do uchwały Nr XXXII/258/17 z dnia 27.01.2017r.
XXXVIII/325/17 15.09.2017 Uchwała w sprawie nadania statutu Szkole Podstawowej nr 5 w Jędrzejowie.    
XXXVIII/326/17 15.09.2017 Uchwała w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu publicznego nieruchomości komunalnych.     
XXXVIII/327/17 15.09.2017 Uchwała w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu publicznego nieruchomości komunalnych.     
XXXVIII/328/17 15.09.2017 Uchwała w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu publicznego nieruchomości komunalnych.     
XXXIX/329/17 20.10.2017 Uchwała intencyjna w sprawie utworzenia wspólnie z Województwem Świętokrzyskim i Powiatem Jędrzejowskim instytucji kultury: Muzeum Ziemi Jędrzejowskiej Jedrzejowska Kolejka Dojazdowa- Ciuchcia Expres Ponidzie.     
XXXIX/330/17 20.10.2017 Uchwała w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia przedmiotu działania oraz składu osobowego Komisji Budżetu i Mienia Komunalnego Rady Miejskiej w Jędrzejowie.    Zm. do uchwały Nr II/4/14 z dnia 30.12.2014r.
XXXIX/331/17 20.10.2017 Uchwała w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt  w schroniskach dla osób bezdomnych.  Dz.U.2017 Poz. 3224 Data ogł. 25 października 2017r. Uchwała została uchylona na mocy uchwały nr. XV/136/19 z dnia 29.10.2019r.
XXXIX/332/17 20.10.2017 Uchwała w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Jędrzejów oraz zasad zwrotu poniesionych kosztów pogrzebu.  Dz.U.2017 Poz. 3225 Data ogł. 25 października 2017r.  
XXXIX/333/17 20.10.2017 Uchwała w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2017 rok.   Zm. do uchwały Nr XXXII/259/17 z dnia 27.01.2017r. 
XXXIX/334/17 20.10.2017 Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok.  Dz.U.2017 Poz.3226 Data ogł. 25 października 2017r.  
XXXIX/335/17 20.10.2017 Uchwała w sprawie udzielenia dotacji dla Rzymskokatolickiej Parafii Trójcy Świętej w Jędrzejowie z przeznaczeniem na realizację w roku 2017 prac konserwatorskich i restauratorskich.     
XXXIX/336/17 20.10.2017 Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Jędrzejowskiemu na organizację XV Dożynek Powiatowych- Sędziszów 2017.    
XXXIX/337/17 20.10.2017 Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale dotyczącej likwidacji Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Jędrzejowie i utworzenia Samorządowego Centrum Usług Wspólnych w Jędrzejowie.    Zm. do uchwał: -  Nr XXIII/184/16 z dnia 30.06.2016r.  - Nr XXXI/250/16 z dnia 22.12.2016r.
XXXIX/338/17 20.10.2017 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Jędrzejów, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.  Dz.U.2017 Poz. 3227 Data ogł. 25 października 2017r. Zm. do uchwały Nr LV/481/14 z dnia 12.09.2014r. , Uchwała straciła moc patrz uchwała Nr L/465/18 z dnia 28.09.2018r.
XXXIX/339/17 20.10.2017 Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XLVII/361/09 z dnia 24 września 2009 roku w sprawie przystąpienia Gminy Jędrzejów do Stowarzyszenia- Lokalna Grupa Rybacka pn. „Jędrzejowska Ryba” oraz udzielenia pełnomocnictwa.   Zm. do uchwały Nr XLVII/361/09 z dnia 24.09.2009r.
XXXIX/340/17 20.10.2017 Uchwała w sprawie zmiany uchwały dotyczącej przystąpienia Gminy Jędrzejów do Stowarzyszenia „Świętokrzyska Rybacka Lokalna Grupa Działania”.    Zm. do uchwał: -  Nr VII/72/15 z dnia 12.06.2015r.  - Nr XXXVI/306/17 z dnia 29.06.2017r.
XXXIX/341/17 20.10.2017 Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/121/07 z dnia 8 listopada 2007 roku w sprawie przystąpienia Gminy Jędrzejów do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Jędrzejowska- Gryf” oraz udzielenia pełnomocnictwa.   Zm. do uchwał: -  Nr XIX/121/07 z dnia 8.11.2007r.  - Nr XXXV/288/17 z dnia 31.03.2017r.
XXXIX/342/17 XXXIX/342/17 Uchwała w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu publicznego nieruchomości komunalnej.    
XXXIX/343/17 20.10.2017 Uchwała w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu publicznego nieruchomości komunalnej.    
XXXIX/344/17 20.10.2017 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wynajem nieruchomości zabudowanej na okres dłuższy niż trzy lata.     
XXXIX/345/17 20.10.2017 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu części nieruchomości będącej w użytkowaniu wieczystym Gminy Jędrzejów na okres dziesięciu lat.     
XXXIX/346/17 20.10.2017 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości komunalnej służebnością przesyłu.    
XXXIX/347/17 20.10.2017 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości komunalnej służebnością przesyłu.    
XXXIX/348/17 20.10.2017   Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości komunalnej służebnością przesyłu.    
XXXIX/349/17 20.10.2017 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu i dzierżawy.    
XXXIX/350/17 20.10.2017 Uchwała w sprawie zmiany nazwy ulicy Dr Ignacego Kwarty w Jędrzejowie. Dz.U.2017 Poz. 3226 Data ogł. 25 października 2017r.  
XL/351/17 24.11.2017 Uchwała w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2017 rok.   Zm. do uchwały Nr XXXII/259/17 z dnia 27.01.2017r.
XL/352/17 24.11.2017 Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. Dz.U.2017 Poz. 3577 Data ogł. 29 listopada 2017r.

Traci moc uchwała Nr XXIX/243/16 z dnia 18.11.2016r.

Uchwała straciła moc patrz uchwała Nr II/5/18 z dnia 6.12.2018r.

XL/353/17 24.11.2017 Uchwała w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego                 w roku 2018. Dz.U.2017 Poz. 3578 Data ogł. 29 listopada 2017r.  
XL/354/14 24.11.2017 Uchwała w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla ”Wodociągi Jędrzejowskie” Sp. z o.o. z siedzibą                               w Jędrzejowie  na terenie Miasta i Gminy Jędrzejów.    
XL/355/17 24.11.2017 Uchwała w sprawie przyznania dopłat w spółkach prawa handlowego do taryf dla  zbiorowego odprowadzania ścieków.    
XL/356/17 24.11.2017  Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek opłat za składowanie odpadów na „Składowisku Odpadów Komunalnych w Potoku Małym”.  Dz.U.2017 Poz. 3579 Data ogł. 29 listopada 2017r. 

Zm. do uchwały Nr LIX/494/14 z dnia 30.10.2014r.

Zmieniona uchwałą Nr II/8/18 z dnia 6.12.2018r.

XL/357/17 24.11.2017 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie aportu do Spółki „Wodociągi Jędrzejowskie” Sp. z o.o. z siedzibą w Jędrzejowie.     
XL/358/17 24.11.2017 Uchwała w sprawie zmiany uchwały dotyczącej poboru w drodze inkasa, określenia inkasentów i  wysokości wynagrodzenia za inkaso opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Dz.U.2017 Poz. 3580 Data ogł. 29 listopada 2017r. Zm. do uchwały Nr XXXVIII/351/13 z dnia 28.06.2013r. zmienionej uchwałami: XLIV/389/13 z dnia 7.11.2013r., Nr L/447/14 z dnia 28.03.2014r., Nr XVIII/148/15 z dnia 30.12.2015r.   Zmieniona uchwałą Nr XLIII/420/18 z dnia 28.03.2018r.
XL/359/17 24.11.2017 Uchwała w sprawie: zmiany uchwały dotyczącej określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta                    i gminy Jędrzejów w 2017 roku. Dz.U.2017 Poz. 3581 Data ogł. 29 listopada 2017r. Zm. do uchwały Nr XXXV/287/17 z dnia 31.03.2017r.
XL/360/17 24.11.2017  Uchwała w sprawie: wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się  o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części. Dz.U.2017 Poz. 3582 Data ogł. 29 listopada 2017r.  
XL/361/17 24.11.2017 Uchwała w sprawie: wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się      o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. Dz.U. 2017 Poz. 3583 Data ogł. 29 listopada 2017r.  
XL/362/17 24.11.2017  Uchwała w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej dokonania oceny złożonej skargi.    
XL/363/17 24.11.2017  Uchwała w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Jędrzejów z organizacjami  pozarządowymi oraz innymi  podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2018-2022”.   Zmieniona uchwałą Nr XLVI/432/18 z dnia 22.06.2018r.
XL/364/17 24.11.2017  Uchwała w sprawie wprowadzenia zmiany w uchwale w sprawie powołania Zespołu Placówek Oświatowych w Prząsławiu.   Zm. do uchwały Nr XXXVI/236/97 z dnia 3.07.1997r. 
XL/365/17 24.11.2017 Uchwała w sprawie wprowadzenia zmiany w uchwale w sprawie powołania Zespołu Placówek Oświatowych w Skroniowie.    Zm. do uchwały Nr XLIII/271/98 z dnia 11.02.1998r.
XL/366/17 24.11.2017 Uchwała w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Komisji Edukacji Narodowej w Jędrzejowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr. 2 im. Komisji Edukacji Narodowej w Jędrzejowie.     
XL/367/17 24.11.2017 Uchwała w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Władysława Broniewskiego w Jędrzejowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr. 3 im. Władysława Broniewskiego w Jędrzejowie.    
XL/368/17 24.11.2017 Uchwała w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Jędrzejowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 4 w Jędrzejowie.     
XL/369/17 24.11.2017 Uchwała w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Gimnazjum nr 1 w Jędrzejowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 5 w Jędrzejowie.    
XL/370/17 24.11.2017 Uchwała w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Jasionnie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Jasionnie.      
XL/371/17 24.11.2017 Uchwała w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Łysakowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Łysakowie.      
XL/372/17 24.11.2017 Uchwała w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Mnichowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Mnichowie.      
XL/373/17 24.11.2017 Uchwała w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Piaskach w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Piaskach.      
XL/374/17 24.11.2017 Uchwała w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Podchojnach w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Podchojnach.    
XL/375/17 24.11.2017 Uchwała w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Potoku Wielkim w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Potoku Wielkim.      
XL/376/17 24.11.2017 Uchwała w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Rakowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Rakowie.      
XL/377/17 24.11.2017 Uchwała w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu publicznego nieruchomości komunalnej.     
XL/378/17 24.11.2017 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany udziału w nieruchomościach.    
XL/379/17 24.11.2017 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości komunalnej służebnością przesyłu.    
XL/380/17 24.11.2017 Uchwała w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w tej strefie, sposobu ich pobierania oraz zasad i trybu korzystania z miejsc postojowych. Dz.U. 2017 Poz. 3584 Data ogł. 29 listopada 2017r. Zmieniona uchwałą nr VII/69/19 z dnia 29.03.2019r.
XL/381/17 24.11.2017 Uchwała w sprawie: wprowadzenia zmian w uchwale dotyczącej ustalenia wysokości diet dla radnych z tytuły wykonywania mandatu.    Zm. do uchwały Nr XXII/156/08 z dnia 31.01.2008r. zmienionej uchwałą Nr XXXVI/301/17 z dnia 29.06.2017r.
XLI/382/17 21.12.2017 Uchwała w sprawie podjęcie apelu dotyczącego odstąpienia od zawieszenia działalności i zaprzestania udzielania świadczeń Oddziału Pediatrycznego Szpitala Specjalistycznego im. Władysława Biegańskiego w Jędrzejowie.     
XLI/383/17 21.12.2017  Uchwała w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2017 rok.   Zm. do uchwały Nr XXXII/259/17 z dnia 27.01.2017r.
XLI/384/17 21.12.2017 Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jędrzejów na lata 2017-2028.   Zm. do uchwały Nr XXXII/258/17 z dnia 27.01.2017r.
XLI/385/17 21.12.2017 Uchwała w sprawie: ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2017, oraz określenia ostatecznego terminu dokonania tych wydatków.     
XLI/386/17 21.12.2017 Uchwała w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji podatkowych. Dz.U.2017 Poz. 4155 Data ogł. 29 grudnia 2017r. Traci moc uchwała Nr XXVI/256/12 z dnia 29.11.2012r.
XLI/387/17 21.12.2017 Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi.     
XLI/388/17 21.12.2017 Uchwała w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej dokonania oceny złożonej skargi.    
XLI/389/17 21.12.2017 Uchwała w sprawie nadania statutu dla Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Jędrzejowie. Dz.U.2017 Poz. 4137 Data ogł. 28 grudnia 2017r.

Traci moc uchwała Nr XXI/212/12 z dnia 28.06.2012r.

Zmieniona uchwałą nr V/36/19 z dnia 29 stycznia 2019r.

XLI/390/17 21.12.2017 Uchwała w sprawie upoważnienia kierownika Samorządowego Centrum Usług Wspólnych  w Jędrzejowie do prowadzenia postępowań, w tym wydawania decyzji administracyjnych z zakresu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych w Gminie Jędrzejów. Dz.U.2017 Poz. 4138 Data ogł. 28 grudnia 2017r. Traci moc uchwała Nr X/82/11 z dnia 25.08.2011r.
XLI/391/17 21.12.2017 Uchwała w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych w Gminie Jędrzejów. Dz.U.2017 Poz. 4139 Data ogł. 28 grudnia 2017r. Traci moc uchwała Nr X/83/11 z dnia 25.08.2011r.
XLI/392/17 21.12.2017 Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 2 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Jędrzejów, obszarów w rejonie ul. Słowiańskiej, Armii Krajowej, Adolfa Dygasińskiego.   Zmiana do uchwały Nr VIII/67/11 z dnia 30.06.2011r. zmienionej uchwałą Nr VII/58/15 z dnia 12.06.2015r.
XLI/393/17 21.12.2017 Uchwała w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu i osób uprawnionych do udzielania tych ulg.  Dz.U.2017 Poz. 4140 Data ogł. 28 grudnia 2017r. Traci moc uchwała Nr LV/409/10 z dnia 8.04.2010r.
XLI/394/17 21.12.2017 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości komunalnej służebnością przesyłu.    
XLI/395/17 21.12.2017 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości służebnością przesyłu.    
XLI/396/17 21.12.2017 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu i dzierżawy.    
XLII/397/18 26.01.2018 Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jędrzejów na lata 2018 – 2028.  

Traci moc uchwała Nr XXXII/258/17 z dnia 27.01.2017r. z późn.zm.                            Zmieniona uchwałami: Nr XLIII/407/17 z dnia 28.03.2018r., Nr XLVII/449/18 z dnia 29.06.2018r., Nr L/456/18 z dnia 28.09.2018r., Nr LI/475/18 z dnia 19.10.2018r., LII/478/18 z dnia 14.11.2018r.  , Nr III/23/18 z dnia 20.12.2018r.

Uchwała straciła moc patrz uchwała nr V/33/19 z dnia 29 stycznia 2019r.

XLII/398/18 26.01.2018 Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy na 2018 rok. Dz.U.2018 Poz.496 Data ogł. 2 luty 2018r. Zmieniona uchwałami: Nr XLIII/406/18 z dnia 28.03.2018r., Nr XLVII/448/18 z dnia 29.06.2018r. , Nr XLVIII/451/18 z dnia 2.08.2018r. , Nr L/455/18 z dnia 28.09.2018r. , Nr LI/474/18 z dnia 19.10.2018r., Nr II/4/18 z dnia 6.12.2018r. , Nr III/22/18 z dnia 20.12.2018r.
XLII/399/18 26.01.2018 Uchwała w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki  i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018.     
XLII/400/18 26.01.2018 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie aportu do Spółki „Wodociągi Jędrzejowskie” Sp. z o.o. z siedzibą w Jędrzejowie.     
XLII/401/18 26.01.2018 Uchwała w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Jędrzejów oraz ustalenia trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.  Dz.U.2018 Poz. 470 Data ogł. 31 stycznia 2018r. Traci moc uchwała Nr XXXI/249/16 z dnia 22.12.2016r. Zmieniona uchwałą Nr VII/54/19 z dnia 29.03.2019r.
XLII/402/18 26.01.2018 Uchwała  w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Jędrzejowie na 2018 rok.   Traci moc uchwała: - Nr XXIV/243/12 z dnia 25.10.2012r.,               - Nr X/84/15 z dnia 17.07.2015r.
XLII/403/18 26.01.2018 Uchwała w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu publicznego nieruchomości komunalnej.     
XLIII/404/18 28.03.2018 Uchwała w sprawie podziału gminy Jędrzejów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym. Dz.U.2018 Poz.1488 Data ogł.6 kwietnia 2018r. Traci moc uchwała: - Nr XXIV/243/12 z dnia 25.10.2012r.,               - Nr X/84/15 z dnia 17.07.2015r.
XLIII/405/18 28.03.2018 Uchwała w sprawie podziału gminy Jędrzejów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich  numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.  Dz.U.2018 Poz. 1489 Data ogł. 6 kwietnia 2018r. Traci moc uchwała: - Nr XXIX/278/13 z dnia 16.01.2013r.r.,               - Nr X/85/15 z dnia 17.07.2015r.
XLIII/406/18 28.03.2018 Uchwała w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2018 rok.    Zmiana do uchwały Nr XLII/398/18 z dnia 26.01.2018r.
XLIII/407/18 28.03.2018 Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jędrzejów na lata 2018-2028.   Zmiana do uchwały Nr XLII/397/18 z dnia 26.01.2018r.
XLIII/408/18 28.03.2018 Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Jędrzejowskiego.     
XLIII/409/18 28.03.2018 Uchwała w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i innych opłat stanowiących dochody budżetu Miasta i Gminy Jędrzejów instrumentem płatniczym. Dz.U. 2018 poz. 1490 Data ogł. 6 kwietnia 2018r.  
XLIII/410/18 28.03.2018 Uchwała w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Zakładu Usług Komunalnych w Jędrzejowie.    Traci moc uchwała Nr XLVII/414/13 z dnia 30.12.2013r. zmieniona uchwałą Nr II/18/14 z dnia 30.12.2014r.
XLIII/411/18 28.03.2018 Uchwała  w sprawie rozpatrzenia skargi.    
XLIII/412/18 28.03.2018 Uchwała w sprawie przyjęcia i realizacji programu „Jędrzejowska Karta Seniora”.    Uchwała została zmieniona uchwałą nr. XII/99/19 z dnia 25.06.2019r.
XLIII/413/18 28.03.2018 Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w statucie Ośrodka Pomocy Społecznej Miasta i Gminy w Jędrzejowie. Dz.U.2018 Poz. 1491 Data ogł. 6 kwietnia 2018r. Zmiana do uchwały:- Nr XLIII/322/09 z dnia 29.04.2009r.     - Nr XXVII/270/12 z dnia 20.12.2012r.,      -Nr XXXI/248/16 z dnia 22.12.2016r.
XLIII/414/18 28.03.2018 Uchwała w sprawie zasad ustalenia czasu bezpłatnego pobytu dziecka i opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych lub inne formy wychowania przedszkolnego dla których organem prowadzącym jest Gmina Jędrzejów. Dz.U. 2018 Poz. 1492 Data ogł. 6 kwietnia 2018r.

Traci moc uchwała Nr XXXII/263/17 z dnia 27.01.2017r.

 

XLIII/415/18 28.03.2018 Uchwała w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek oraz zwolnienia z tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów, wicedyrektorów oraz nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla niektórych nauczycieli, a także zasad łączenia różnych wymiarów pensum w ramach jednego etatu. Dz.U.2018 Poz. 1493 Data ogł. 6 kwietnia 2018r.

Trac moc uchwała: - Nr VIII/69/11 z dnia 30.06.2011r.,      - Nr XXXVII/322/17 z dnia 30.08.2017r. 

Zmieniona uchwałą Nr LVII/462/22 z dnia 22.09.2022r.

XLIII/416/18 28.03.2018 Uchwała w sprawie regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jędrzejów.  Dz.U.2018 Poz. 1494 Data ogł. 6 kwietnia 2018r.

Trac moc uchwała: - Nr XL/302/09 z dnia 26.03.2009r.,      - Nr XLVII/352/09 z dnia 24.09.2009r. 

Uchwała została zmieniona na mocy uchwały nr. XVI/134/19 z dnia 29.10.2019r.

Zmieniona Uchwałą Nr LX/479/22 z dnia 28.10.2022r.

XLIII/417/18 28.03.2018 Uchwała w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej  kwoty dofinansowania opłat w 2018 roku za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jędrzejów.   

Traci moc uchwała Nr XXXV/285/17 z dnia 31.03.2017r.

Uchwała została uchylona uchwałą nr. VII/55/19 z dnia 29.03.2019r.

XLIII/418/18 28.03.2018 Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian do „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Jędrzejów na lata 2017-2021”. Dz.U.2018 Poz. 1495 Data ogł. 6 kwietnia 2018r. Zmiana do uchwały:- Nr XXIX/240/16 z dnia 18.11.2016r.     - Nr XXXII/264/17 z dnia 27.01.2017r.  Patrz uchwała Nr XLVI/441/18 z dnia 22.06.2018r.
XLIII/419/18 28.03.2018 Uchwała w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Jędrzejów w 2018 roku.  Dz.U.2018 Poz. 1496 Data ogł. 6 kwietnia 2018r. Zmieniona uchwałą Nr L/463/18 z 28.09.2018r. 
XLIII/420/18 28.03.2018 Uchwała w sprawie zmiany uchwały dotyczącej poboru w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  Dz.U.2018 Poz. 1497 Data ogł. 6 kwietnia 2018r. Zmiana do uchwały Nr XXXVIII/351/13z dnia 28.06.2013r. zmienionej uchwałami:     - Nr XLIV/389/13 z dnia 7.11.2013r., - Nr L/447/14  z dnia 28.03.2014r., - Nr XVIII/148/15  z dnia  30.12.2015r.,   - Nr XL/358/17 z dnia 24.11.2017r.
XLIII/421/18 28.03.2018 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości do zasobu komunalnego.     
XLIII/422/18 28.03.2018 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości do zasobu komunalnego.     
XLIII/423/18 28.03.2018  Uchwała w sprawie zbycia nieruchomości komunalnej na rzecz jej użytkownika wieczystego.    
XLIII/424/18 28.03.2018 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu.     
XLIV/425/18 14.05.2018 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli. Dz.U.2018 Poz. 1971 Data ogł. 16 maja 2018r.   
XLIV/426/18 14.05.2018 Uchwała w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu publicznego nieruchomości komunalnych.    
XLV/427/18 06.06.2018 Uchwała w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2018 rok.   Zm. do uchwały Nr XLII/398/18 z dnia 26.01.2018r.
XLV/428/18 06.06.2018 Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jędrzejów na lata 2018-2028.    Zm. do uchwały Nr XLII/397/18 z dnia 26.01.2018r.
XLVI/429/18 22.06.2018 Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Jędrzejów za 2017 rok. Dz.U.2018 poz. 2653 Data ogł. 16 lipca 2018r.   
XLVI/430/18 22.06.2018 Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Jędrzejowa za 2017 rok.     
XLVI/431/18 22.06.2018 Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Jędrzejów. Dz.U.2018 poz.2328 Data ogł. 29 czerwca 2018r. Zm. do uchwały Nr XLIV/393/13 z dnia 7 listopada 2013r.  Uchwała straciła moc patrz uchwała Nr L/453/18 z dnia 28.09.2018r.
XLVI/432/18 22.06.2018 Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale dotyczącej  „Programu współpracy Gminy Jędrzejów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2018-2022”.   Zm. do uchwały Nr XL/363/17 z dnia 24.11.2017r.
XLVI/433/18 22.06.2018 Uchwała w sprawie: wprowadzenia zmian w uchwale dotyczącej przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Jędrzejów na lata 2016-2026. Dz.U.2018 poz. 2329 Data ogł. 29 czerwca 2018r.  Zm. do uchwały Nr XXIII/185/16 z dnia 30.06.2016r.
XLVI/434/18 22.06.2018 Uchwała w sprawie: przyjęcia „Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2018-2022. Gmina Jędrzejów”.    
XLVI/435/18 22.06.2018 Uchwała w sprawie zmiany: Uchwały Nr XXVII/219/16 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 30 września 2016r. w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe osób, uprawnień do przejazdów bezpłatnych i ulgowych w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej organizowanym przez Gminę Jędrzejów. Dz.U.2018 poz. 2330 Data ogł. 29 czerwca 2018r.  Zm. do uchwały Nr XXVII/219/16 z dnia 30.09.2016r.
XLVI/436/18 22.06.2018 Uchwała w sprawie: ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Jędrzejów. Dz.U.2018 poz. 2331  Data ogł. 29 czerwca 2018r.  Traci moc uchwała Nr XXXVI/332/01 z dnia 6.09.2001r.
XLVI/437/18 22.06.2018 Uchwała w sprawie: zasad usytuowania na terenie gminy Jędrzejów miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.  Dz.U.2018 poz. 2332 Data ogł. 29 czerwca 2018r. 

Traci moc uchwała Nr XI/89/11 z dnia 29.09.2011r.

Zmieniona uchwałą nr V/37/19 z dnia 29 stycznia 2019r.

XLVI/438/18 22.06.2018 Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu terenu miasta Jędrzejów w rejonie ul. Armii Krajowej i ul. Władysława Stanisław Reymonta.    Uchyla uchwałę Nr II/24/02 z dnia 12.12.2002r.
XLVI/439/18 22.06.2018 Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 3 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Jędrzejów- Południe”.   Zm. do uchwały Nr XII/121/11 z dnia 27.10.2011r. zmienionej uchwałami: Nr XV/142/11 z dnia 30.12.2011r., Nr VII/60/15 z dnia 12.06.2015r.
XLVI/440/18 22.06.2018 Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Jędrzejowa, terenu w rejonie                     ul. Adolfa Dygasińskiego.    Zm. do uchwały Nr XLIV/408/02 z dnia 28.03.2002r. 
XLVI/441/18 22.06.2018  Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian do „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowy zasobem Gminy Jędrzejów na lata 2017-2021”. Dz.U.2018 poz. 2333 Data ogł. 29 czerwca 2018r.  Zm. do uchwały Nr XXIX/240/16 z dnia 18.11.2016r. zmienionej uchwałami: XXXII/264/17 z dnia 27.01.2017r., XLIII/418/18 z dnia 28.03.2018r. 
XLVI/442/18 22.06.2018  Uchwała w sprawie przekazania projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków do zaopiniowania przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie.     
XLVI/443/18 22.06.2018 Uchwała w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu. Dz.U.2018 poz. 2334 Data ogł. 29 czerwca 2018r.  stwierdzenie nieważności uchwały- rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 27 lipca 2018r. 
XLVI/444/18 22.06.2018 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu.    
XLVI/445/18 22.06.2018 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu i dzierżawy .    
XLVII/446/18 29.06.2018 Uchwała w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Jędrzejowa.   Traci moc uchwała Nr II/3/2014 z dnia 30.12.2014r.
XLVII/447/18 29.06.2018 Uchwała w sprawie emisji obligacji komunalnych Gminy Jędrzejów oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.   Zmieniona uchwałą Nr LV/443/22 z dnia 23.06.2022r.
XLVII/448/18 29.06.2018 Uchwała w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2018 rok.   Zm. do uchwały Nr XLII/398/18 z dnia 26.01.2018r.
XLVII/449/18 29.06.2018 Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jędrzejów na lata 2018-2028.   Zm. do uchwały Nr XLII/397/18 z dnia 26.01.2018r.
XLVIII/450/18 02.08.2018 Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Jędrzejowskiemu na organizację XVI Dożynek Powiatowych – Sobków 2018.    
XLVIII/451/18 02.08.2018 Uchwała w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2018 rok.    Zm. do uchwały Nr XLII/398/18 z dnia 26.01.2018r.
XLIX/452/18 07.09.2019 Uchwała w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania  w mieście i gminie Jędrzejów. Dz.U.2018 Poz.3154 Data ogł. 11 września 2018r.  
L/453/18 28.09.2018 Uchwała w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Jędrzejów Dz.U.2018 Poz. 3461 Data ogł. 5 października 2018r. Traci moc uchwała Nr XLIV/393/13 z dnia 7.11.2013r. zmieniona uchwałą Nr XLVI/431/18 z dnia 22.06.2018r., Zmieniona uchwałą Nr LII/413/22 z dnia 24.03.2022r.
L/454/18 28.09.2018 Uchwała w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej. Dz.U.2018 Poz.3462 Data ogł. 5 października 2018r.  
L/455/18 28.09.2018 Uchwała w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2018 rok.   Zmiana do uchwały Nr XLII/398/18 z dnia 26.01.2018r. 
L/456/18 28.09.2018 Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jędrzejów na lata  2018-2028   Zmiana do uchwały Nr XLII/397/18 z dnia 26.01.2018r. 
L/457/18 28.09.2018 Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok.  Dz.U.2018  Poz. 3463 Data ogł. 5 października 2018r.  
L/458/18 28.09.2018 Uchwała w sprawie zasad udzielania „Stypendium Burmistrza Miasta Jędrzejowa”.  Dz.U.2018 Poz. 3464 Data ogł. 5 październiak 2018r.

Traci moc uchwała Nr LX/504/14 z dnia 30.10.2014r.

Zmieniona Uchwałą Nr LXXIV/602/23 z dnia 30 listopada 2023r.

L/459/18 28.09.2018 Uchwała w sprawie podjęcia apelu dotyczącego zmiany treści załącznika nr 1 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach.    
L/460/18 28.09.2018 Uchwała w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Dz.U.2018 Poz. 3465 Data ogł. 5 października 2018r. Uchylona uchwałą nr XXIII/211/20 z dnia 26.06.2020 r.
L/461/18 28.09.2018 Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 3 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Jędrzejów.    
L/462/18 28.09.2018  Uchwała w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie miasta i gminy Jędrzejów.    
L/463/18 28.09.2018 Uchwała w sprawie zmiany uchwały dotyczącej programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Jędrzejów w 2018 roku. Dz.U.2018 Poz. 3466 Data ogł.5 października 2018r. Zmiana do uchwały Nr XLIII/419/18 z dnia 28.03.2018r. 
L/464/18 28.09.2018 Uchwała w sprawie ustalenia wstępnej lokalizacji przystanków na terenie Gminy Jędrzejów w miejscowości Jędrzejów.  Dz.U.2018 Poz. 3467 Data ogł. 5 października 2018r.   
L/465/18 28.09.2018  Uchwała w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem  lub zarządzającym jest Gmina Jędrzejów, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.   Dz.U.2018 Poz. 3468 Data ogł. 5 października 2018r. 

Traci moc uchwała Nr LV/481/14 z dnia 12.09.2014r. Zmieniona uchwałą nr XXXIX/338/17 z dnia 20.10.2017r. Zmieniona uchwałą nr VII/52/19 z dnia 29.03.2019r.

Uchwała została uchylona na mocy uchwały nr. XIV/122/19 z dnia 9.09.2019r.

L/466/18 28.09.2018 Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale dotyczącej zasad zbywania lokali  mieszkalnych  stanowiących własność Gminy Jędrzejów. Dz.U.2018  Poz. 3469 Data ogł. 5 października 2018r.  Zmiana do uchwały Nr XLVI/395/06 z dnia 30.03.2006r. Zmienionej uchwałami: Nr LIII/400/10 z dnia 29.01.2010r., Nr V/20/11 z dnia 17.02.2011r., Nr XVI/157/12 z dnia 1.03.2012r., Nr XXX/284/13 z dnia 31.01.2013r., Nr XLIX/437/14 z dnia 31.01.2014r., V/42/15 z dnia 27.03.2015r., Nr XXI/176/16 z dnia 17.03.2016r., Nr XXXV/290/17 z dnia 31.03.2017r. 
L/467/18 28.09.2018 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości do zasobu komunalnego.    
L/468/18 28.09.2018 Uchwała w sprawie zbycia nieruchomości komunalnej na rzecz jej użytkownika wieczystego.    
L/469/18 28.09.2018 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości komunalnej służebnością przesyłu.    
L/470/18 28.09.2018 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości komunalnej służebnością przesyłu.    
L/471/18 28.09.2018 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości komunalnych służebnością przesyłu.    
L/472/18 28.09.2018 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości służebnością przesyłu.    
L/473/18 28.09.2018 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu i dzierżawy.    
LI/474/18 19.10.2018 Uchwała w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2018 rok.   Zm. do uchwały Nr XLII/398/18 z dnia 26.01.2018r. 
LI/475/18 19.10.2018  Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jędrzejów na lata 2018-2028.   Zm. do uchwały Nr XLII/397/18 z dnia 26.01.2018r.
LI/476/18 19.10.2018 Uchwała w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania nagród za osiągnięcia dydaktyczno- wychowawcze w ramach specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jędrzejów.  Dz.U.2018 Poz.3696 Data ogł. 24 października 2018r.  
LI/477/18 19.10.2018 Uchwała w sprawie  dokonania oceny sytuacji ekonomiczno- finansowej Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Jędrzejowie.     
LII/478/18 14.11.2018 Uchwała w sprawie  Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Jędrzejów na lata 2018-2028.    Zm. do uchwały Nr XLII/397/18 z dnia 26.01.2018r. 

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Barbara Gola (brm)
Data wytworzenia:
2014-12-04
Data publikacji:
2014-12-04
Data ostatniej zmiany:
2023-12-11

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-02-21 08:30:45, zmian dokonał(a): Wojciech Abramowicz

WCAG 2.0 (Level AA)