Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miejski w Jędrzejowie

Ikona statystyk

Konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2007

Ikona statystyk

Działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. Nr 96, poz. 873 oraz z 2004 r. nr 64, poz. 593, nr 116, poz. 1203, nr 210, poz. 2135)

 

BURMISTRZ MIASTA JĘDRZEJOWA OGŁASZA:

 

 

OTWARTY KONKURS OFERT NA WSPARCIE REALIZACJI ZADAŃ W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU W ROKU 2007 NA TERENIE MIASTA I GMINY JĘDRZEJÓW:

 

 

Zadanie 1. – „Popularyzacja piłki nożnej”.  Termin realizacji: miesiące II – VIII 2007 roku. Zadanie obejmuje szkolenie, współzawodnictwo dzieci, młodzieży i dorosłych zamieszkałych na terenie miasta i gminy Jędrzejów, rozwój sportu kwalifikowanego, udział w rozgrywkach piłkarskich na szczeblu lokalnym i regionalnym, w tym w rozgrywkach prowadzonych przez Polski Związek Piłki Nożnej lub inny związek sportowy uprawniony do prowadzenia takich rozgrywek.

Kwota przeznaczona na realizację zadania 1. -  120 000 zł (sto dwadzieścia tysięcy złotych).

Uwaga: Wysokość dotacji nie może przekraczać 70 % całkowitego kosztu realizacji zadania (oferent musi zapewnić pozostałe 30 % kwoty stanowiącej koszt całkowity).

 

Zadanie 2. – „Upowszechnianie kultury fizycznej”. Termin realizacji: miesiące II – XII 2007 roku. Zadanie obejmuje szkolenie młodzieży, organizowanie imprez sportowych i rekreacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych, w tym także osób niepełnosprawnych, organizowanie festynów sportowo – rekreacyjnych oraz popularyzację takich dyscyplin sportu jak: tenis stołowy, siatkówka, strzelectwo sportowe, piłka nożna, koszykówka pływanie, brydż sportowy, lekka atletyka, łucznictwo, biegi na orientację bilard i inne, organizacja i przeprowadzenie Turnieju Siatkówki im. Jerzego Klimczaka, organizacja i przeprowadzenie Ligi Piłki Nożnej „Piątek”.

            Dopuszcza się możliwość składania ofert częściowych na realizację tego zadania.

Kwota przeznaczona na realizację zadania 2. – 30 000 zł (trzydzieści tysięcy złotych).

 

            Uprawnione do składania ofert są podmioty wymienione w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 oraz z 2004 r. nr 64, poz. 593, nr 116, poz. 1203, nr 210, poz. 2135).

            Wybór ofert nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

-          celowość oferty, jej zakres rzeczowy, zasięg i zgodność z polityką Gminy Jędrzejów w zakresie kultury fizycznej i sportu oraz z niniejszym ogłoszeniem,

-          posiadanie przez wnioskodawcę odpowiedniego doświadczenia oraz potencjału ludzkiego, ekonomicznego i rzeczowego,

-          osiągnięcia i doświadczenie wnioskodawcy w realizacji proponowanego lub podobnego projektu,

-          ocenę realizacji wcześniejszych edycji projektów,

-          rzetelność i terminowość wykonywania i rozliczania zadań finansowanych z budżetu Gminy

      Ostateczna decyzja o liczbie przyjętych ofert, przeznaczeniu i wysokości przyznanych dotacji podejmuje Burmistrz Miasta Jędrzejowa na podstawie oceny ofert dokonanej przez komisję.

            Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi najpóźniej do dnia 21 lutego 2007 roku w trybie i na zasadach określonych w „Regulaminie postępowania komisji konkursowej” określonym odrębnym zarządzeniem Burmistrza Miasta Jędrzejowa.

            Druki, na których należy składać oferty znajdują się w Punkcie Informacyjnym Urzędu Miejskiego, w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie www.jedrzejow.eobip.pl oraz w Wydziale Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego w Jędrzejowie.

            Informacje o wysokości środków przekazanych w roku 2006 na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu można uzyskać w Wydziale Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego w Jędrzejowie.

            W przypadku nie zatwierdzenia przez Radę  Miejską budżetu na kulturę fizyczną i sport w wysokości proponowanej w projekcie budżetu na rok 2007, kwoty na poszczególne zadania mogą ulec zmianie, lub konkurs może zostać unieważniony.

            Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Konkurs ofert  - sport 2007” opatrzonych pieczęcią organizacji do dnia 16 lutego 2007 roku w Sekretariacie Urzędu Miejskiego ul. 11-go Listopada 33, 28-300 Jędrzejów.

 

 

 

Burmistrz Jędrzejowa

Marek Wolski

 

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
Marek Chudzik
Informację wprowadził:
Marek Chudzik
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2007-01-17
Data ostatniej zmiany:
2007-01-17

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-02-21 08:30:45, zmian dokonał(a): Wojciech Abramowicz

WCAG 2.0 (Level AA)