Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miejski w Jędrzejowie

Ikona statystyk

2011-11-24
Ikona statystyk

Ogłoszenie -Burmistrz Miasta Jędrzejowa ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości, stanowiących własność Gminy Jędrzejów

                         O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Miasta Jędrzejowa ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości, stanowiących własność Gminy Jędrzejów:

     I przetarg:

    1). Nieruchomość komunalna zapisana w ewidencji gruntów  Obr. O5 miasta Jędrzejowa  jako dz. nr 389/1, 595/1 o pow. łącznej 219 m² 

Księga wieczysta KI1J/00000047/6

Cena wywoławcza – 50 000,-zł

Nieruchomość  jest położona na obszarze zabudowy staromiejskiej, przeznaczenie to handel, usługi, zabudowa mieszkaniowa. Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%. Przetarg odbędzie się 29 grudnia 2011 roku o godz. 1000,w siedzibie Urzędu Miejskiego w Jędrzejowie przy ul. 11-go Listopada 33,III piętro ,  pokój nr 36.

         Przystępujący do przetargu winni wpłacić wadium w wysokości 20% ceny wywoławczej, nie później niż na 3 dni przed dniem otwarcia przetargu,  w  kasie Urzędu Miejskiego w Jędrzejowie lub na konto Urzędu Miejskiego w  Banku Spółdzielczym w Kielcach O/Jędrzejów 95 8493 0004 0210 0059 1221 0011.             

           Wpłacone wadium zalicza się na poczet ceny nabycia uczestnikowi, który przetarg wygrał oraz zwraca się pozostałym uczestnikom przetargu, nie później niż przed upływem trzech dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.

            Uczestnik przetargu może zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Burmistrza Miasta Jędrzejowa w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu.Osoba ustalona jako nabywca, winna stawić się najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu do zawarcia umowy sprzedaży,  w przeciwnym wypadku Burmistrz Miasta Jędrzejowa  odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie będzie podlegać zwrotowi.

     Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 386-10-10 wew. 148 w godzinach od 8.00-15.00.

                                       Burmistrz Miasta Jędrzejowa

                                                 mgr Marcin Piszczek

 
 

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2020-07-16 12:24:09, zmian dokonał(a): Renata Kawiorska

WCAG 2.0 (Level AA)