Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miejski w Jędrzejowie

Ikona statystyk

2009-12-21
Ikona statystyk

przetarg na odbiór surowców wtórnych z terenu miasta i gminy Jędrzejów w roku 2010

GMINA  JĘDRZEJÓW

28-300 Jędrzejów,  ul. 11 Listopada 33

tel. 41  38 610-10    fax. 41  38 612-67

ogłasza przetarg nieograniczony na

„ ODBIÓR SUROWCÓW WTÓRNYCH Z TERENU MIASTA I GMINNY JĘDRZEJÓW w roku 2010”

1.      Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie prac związanych  z odbiorem surowców  wtórnych : makulatury, szkła, złomu, tworzyw sztucznych  z nieruchomości zabudowanych położonych na  terenie  miasta i gminy Jędrzejów. 

2.      Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego - Urząd Miejski w Jędrzejowie, ul. 11 Listopada 33 – pokój 34 lub można ją pobrać ze strony internetowej www.umjedrzejow.pl BIP ( przetargi ). Do kontaktów z oferentami upoważnieni są  mgr Wojciech Abramowicz tel. 41 386 10-10 wew. 147 i Agnieszka  Chudzik  tel. 41 38610-10 wew. 168.

3.      Złożenie ofert: pisemną ofertę należy złożyć w zamkniętych kopertach z napisem:

      „Przetarg nieograniczony na odbiór surowców wtórnych z terenu miasta i gminy  Jędrzejów w roku 2010” w terminie do 07 stycznia  2010 roku do godz. 10 45 w siedzibie Zamawiającego – pokój nr 12.

4.      Termin związania ofertą – 30 dni

5.      Otwarcie ofert nastąpi w dniu 07 stycznia  2010 roku o godz. 1100 w siedzibie Zamawiającego - pokój 36.

6.      Kryteria oceny ofert:    cena brutto  -  100 %.

7.      Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych i częściowych.

8.      W postępowaniu o udzielenie zamówienia mogą wziąć udział oferenci, którzy:

-          nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych(j.t. Dz. U.  z 2007r Nr 223, poz1655 z póź. zm.)

-          spełniający warunki zawarte w  Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

9.        Szczegółowe warunki uczestnictwa w przetargu określa specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

                                                                                                 B u r m i s t r z

                                                                                       Miasta Jędrzejowa

                                                                                 mgr inż. Marek Wolski

 

 
 

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2020-07-16 12:24:09, zmian dokonał(a): Renata Kawiorska

WCAG 2.0 (Level AA)