Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miejski w Jędrzejowie

Ikona statystyk

2006-12-12
Ikona statystyk

Obwieszczenie Burmistrza Miasata Jędrzejowa -w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia DN 300 relacji: granica gminy Kije- Jędrzejów wraz ze stacją pomiarową w miejscowości Jędrzejów

RGG-7624/  11 /06                                                      Jędrzejów, dnia 08.12.2006r.

 

    ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta Jędrzejowa

            o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających

 

Zgodnie z  art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r . – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U.  Nr 98 z dnia 17 listopada 2000 r. ,poz. 1071, ze  zmianami)

                                                           zawiadamiam 

że  w dniu 13.11. 2006 r. na wniosek Zakładu Projektowania i Usług Technicznych A i M Brzozowscy Spółka Jawna, 45-045 Opole ul. Studzienna 3 zostało wszczęte postępowanie administracyjne  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia DN 300 relacji: granica gminy Kije- Jędrzejów wraz ze stacją pomiarową w miejscowości Jędrzejów. Inwestycja przebiegać będzie przez następujące działki:  w miejscowości  Jędrzejów na działkach gruntu nr 154- obręb 08, obręb 06 – działka nr 497, obręb 05- działka nr 354, obręb 04-działka nr 446 i 396, oraz  na działkach  nr 552-Lścin, 382-Jasionna, 613-Wolica, 96- Borki, 2309-Piaski, W gminie Imielno przez następujące działki:- działka nr-21973, 883, 1968-Stawy, działka nr -12229,658- Motkowice, działki nr 960, 712, 113- Wygoda, działka nr- 437- Jakubów, działka nr 10- Dalechowy.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 20, zgodnie  z art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia  2001 r. Prawo ochrony środowiska  Dz. U. Nr62 poz. 627 ze zmianami) oraz art.  49 kpa – wniosek ten został podany do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na  stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Jędrzejowie www.jedrzejow.eobip.pl

Informuję więc o prawie wszystkich stron tego postępowania do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium – art. 10 kodeksu postępowania administracyjnego.

Ponadto zgodnie z art. 32 ust 1 pkt 1 ustawy Prawo ochrony środowiska  informuje o możliwości składania uwag i wniosków  w siedzibie Wydziału Rolnictwa i Gospodarki  Gruntami Urzędu Miejskiego w Jędrzejowie przy ul. 11 Listopada 33a pok. nr 34 w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia niniejszego zawiadomienia.

Zgodnie z art. 48 ust 2 pkt 1  w/w ustawy oraz § 3 ust. 1 pkt 90b rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia 09.11.2004r.  w sprawie  określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać  na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U .Nr 257, poz. 2573 ze zmianami) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w  niniejszej sprawie wydaje się po uzgodnieniu z następującymi organami:

- Państwowym Powiatowym Inspektorem  Sanitarnym w Jędrzejowie

- Starostą Jędrzejowskim

Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych uzgodnień oraz opinii pomocniczych.

Zgodnie z art.  35 § 5 kpa do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności,  okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

Zgodnie z art. 41 § 1 kpa w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji  publicznej o każdej zmianie swojego adresu; zgodnie z § 2 w razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

                                                                                                             

                                                                                         

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
Agnieszka Chudzik
Informację wprowadził:
Agnieszka Chudzik
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2006-12-12
Data ostatniej zmiany:
2006-12-12
 
 

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2020-07-16 12:24:09, zmian dokonał(a): Renata Kawiorska

WCAG 2.0 (Level AA)