Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miejski w Jędrzejowie

Ikona statystyk

2006-06-26
Ikona statystyk

Burmistrz Miasta Jędrzejowa ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości, stanowiących własność Gminy Jędrzejów:

                                                 O G Ł O S Z E N I E

 

Burmistrz Miasta Jędrzejowa ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości, stanowiących własność Gminy Jędrzejów:

 

I przetarg:

-         działka nr. 288 o pow. 722 m2 ,  położona w mieście  Jędrzejowie,  obr. 04,  przy        ul. 11-go Listopada 114,  zabudowana pawilonem handlowym o pow. użytkowej      58 m2 ,  Kw. 10623.            Cena wywoławcza – 65 000,- zł

      Do wylicytowanej ceny nabycia zostanie doliczony podatek VAT, wyliczony zgodnie z        

      obowiązującymi przepisami..

       Opisana wyżej  nieruchomość  nie jest objęta ustaleniami miejscowego planu   

 zagospodarowania przestrzennego, który utracił ważność z dniem 1 stycznia 2004 roku

 -    działki położone we wsi Podlaszcze, KW 54628                                                                        

      nr  295/3  o powierzchni  0.4800 ha,

      nr  295/4  o powierzchni  0.0400 ha

Działki t e będą sprzedawane jako jedna nieruchomość.                                           

  Cena wywoławcza – 5 000,-zł. 

        Opisana wyżej  nieruchomość rolna nie jest objęta ustaleniami miejscowego planu    

      zagospodarowania przestrzennego, który utracił ważność z dniem 1 stycznia 2004 roku.

-    działka nr 591 o powierzchni  1.0400 ha  położona we wsi Lasków, Dec. Woj.

     SP.IV.7710-158/05   

          Cena wywoławcza – 8 000,-zł. 

     Opisana wyżej  nieruchomość rolna nie jest objęta ustaleniami miejscowego planu

   zagospodarowania przestrzennego, który utracił ważność z dniem 1 stycznia 2004 roku.

 

         Przetarg odbędzie się w dniu  19  lipca  2006 roku o godz.10.00  w siedzibie Urzędu Miejskiego w Jędrzejowie przy ul. 11-go Listopada 33, III piętro , pokój nr 36.

                Przystępujący do przetargu winni wpłacić wadium w wysokości 20% ceny wywoławczej, nie później niż na 3 dni przed dniem otwarcia przetargu,  w  kasie Urzędu Miejskiego w Jędrzejowie lub na konto Urzędu Miejskiego w  Banku Spółdzielczym w Kielcach O/Jędrzejów 95 8493 0004 0210 0059 1221 0011.              

                       Wpłacone wadium zalicza się na poczet ceny nabycia uczestnikowi, który przetarg wygrał oraz zwraca się pozostałym uczestnikom przetargu, nie później niż przed upływem trzech dni, od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.

                        Uczestnik przetargu może zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Burmistrza Miasta Jędrzejowa w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu.

                       Osoba ustalona jako nabywca, winna stawić się najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu do zawarcia umowy sprzedaży,  w przeciwnym wypadku Burmistrz Miasta Jędrzejowa  odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie będzie podlegać zwrotowi.

                     Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu
386-10-10 wew. 48 w godzinach od 8.00-15.00.

 

Burmistrz Miasta Jędrzejowa

    mgr   inż. Marek Wolski

 

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
Agnieszka Chudzik
Informację wprowadził:
Agnieszka Chudzik
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2006-06-26
Data ostatniej zmiany:
2006-06-26
 
 

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2020-07-16 12:24:09, zmian dokonał(a): Renata Kawiorska

WCAG 2.0 (Level AA)